Anda di halaman 1dari 1

1. Fokus kajian semantic?

2. Perkara yang membawa perubahan makna


3. Kata yang lewah
4. Sinonim, hiponim, homonym
5. Konotatif, denotative
6. Bentuk utama ketaksaan
7. Kata pinjaman- ejaannya
8. Bagaimana kata istilah dipilih
9. Pemilihan istilah asing
10. Akronim/ singkatan apa beza


Hubungan makna dengan kata
Homofon
Fitur makna
Cara proses peminjaman kata
Asas pembentukan istilah BM
Imbuhan bahasa asing


Kepentingan memahami semantic kepada guru
Bincangkan sumber istilah bahasa Melayu-