Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN MINGGU KETIGA DAN KEEMPAT

BULAN APRIL
BAHASA MELAYU
SEKOLAH MENENGAH
(14 18/4/14) & (21 25/04/14)
SEKOLAH YANG DIBIMBING
NAMA SEKOLAH TARIKH
KURSUS PLC 14 - 16 APRIL
2014
SMK KWONG HUA
SMK ST
ELIZABETH
17 APRIL 2014
21 APRIL 2014
SMK BAWANG
ASSAN
SMK DURIN
22 APRIL 2014
23 APRIL 2014
SMK BUKIT LIMA 24 APRIL 2014
ISU UTAMA PUNCA ISU
POTENSI
INTERVENSI
KEUTAMAAN
PELAN
TINDAKAN
MASIH
TERDAPAT
MURID YANG
LEMAH DALAM
PENULISAN
KARANGAN
KURANG
PENGETAHUAN
TATABAHASA
DAN ISU
SEMASA.
MENYALIN ESEI
CEMERLANG
MURID YANG
LEMAH!
MEMBERI
MODUL
"ORMAT
KARANGAN
PASANG SIAP
ACUAN
KARANGAN!
PERKAYA KOSA
KATA
MASIH
TERDAPAT
MURID YANG
LEMAH DALAM
MENGINGATI
NAMA WATAK
DALAM CERITA.
KURANG
MEMAHAMI
CERITA DAN
KURANG
PEMBACAAN
TERHADAP
TEKS KOMSAS
YANG DIKA#I.
MEMBERI
LATIHAN DALAM
BENTUK PETA
MINDA BAGI
MEMUDAHKAN
MURID
MENGINGATI
NAMA WATAK
ISU UTAMA PUNCA ISU
POTENSI
INTERVENSI
KEUTAMAAN
PELAN
TINDAKAN
MURID MALAS
MEMBACA
BAHAN-BAHAN
KOMPONAN
SASTERA
DALAM BAHASA
MELAYU
KOMSAS!
TERUTAMA
PROSA KLASIK.
TEKS$CERITA
PROSA KLASIK
SUKAR UNTUK
DI"AHAMI
MENGUMPUL
PERKATAAN
KLASIK SEHARI
SATU
PERKATAAN
DAN MEMBERI
MAKNA
PERKATAAN.
MEMBERI
CONTOH
TEKNIK
MEN#AWAB
SOALAN
PEMAHAMAN
DAN PADANAN
MAKSUD
PERKATAAN
KLASIK.
TABURAN GURU
BUKAN OPSYEN
MELEBIHI GURU
OPSYEN
BAHASA
MELAYU
AGIHAN GURU
OPSYEN
BAHASA
MELAYU DI
SEKOLAH
KURANG
DARIPADA
KEPERLUAN
SEKOLAH.
-
RUMUSAN KESELURUHAN
PRABIMBINGAN
1. LATIH TUBI YANG BER"OKUS DAN
BER%ARIASI MENINGKATKAN
PEMAHAMAN MURID.
2. KELAS TAMBAHAN$BIMBINGAN YANG
DILAKSANAKAN SECARA BER"OKUS
DAN KONSISTEN MEMBANTU
KECEMERLANGAN MURID.
3. PENDEDAHAN KARANGAN
CEMERLANG MENINGKATKAN
PENULISAN KARANGAN.
SMK BAWANG ASSAN & BIMBINGAN
GURU
DAPATAN / PEMERHATIAN TINDAKAN / CATATAN
1.Penulisan RPH tidak selaras dengan RPT.

2. Penulisan RPH masih perlu ditambah baik.
3. Kesilapan guru dalam penulisan Fokus
Utama dan Fokus Sampingan, b!ekti" dan
Re"leksi amat ketara.
#. $enga!ar lebih ber"okus kepada akti%iti
murid tetapi ob!ekti" tidak ter&apai kerana
kekangan masa.
'. Teknik penulisan karangan (ang sangat
menarik dan berkesan. )&uan karangan
pasang siap (ang digunakan oleh guru
mampu membantu murid untuk menghasilkan
penulisan karangan (ang lengkap.
*. Teknik penulisan pendahuluan dan penutup
rumusan (ang mudah membantu murid lebih
memahami penulisan rumusan.
Fokus Pembangunan Guru:
1.$emantapkan penulisan RPH agar selaras
dengan RPT
2.$emantapkan penulisan RPH
3.$embetulkan penulisan "okus utama, "okus
sampingan, ob!ekti" dan re"leksi.
$eminta guru membetulkan perkara (ang
kurang tepat dalam RPH
#. $eningkatkan penga!aran berasaskan
akti%iti.
$en&adangkan guru menga!ar mengikut
kumpulan dan ber"okus.
'. Teknik ini sesuai diaplikasikan untuk murid
tahap sederhana dan lemah.
SMK DURIN& BIMBINGAN GURU
DAPATAN / PEMERHATIAN TINDAKAN / CATATAN
1.Penulisan RPH tidak selaras dengan RPT.

2.Penulisan RPH masih perlu ditambah baik.
3.Kesilapan guru dalam penulisan Fokus
Utama dan Fokus Sampingan, b!ekti" dan
Re"leksi amat ketara.
#.$enga!ar lebih ber"okus kepada akti%iti
murid tetapi ob!ekti" tidak ter&apai kerana
kekangan masa.
'. Teknik pengkategorian dalam peribahasa
memudahkan murid memahami !enis+!enis
peribahasa.
Fokus Pembangunan Guru:
1.$emantapkan penulisan RPH agar selaras
dengan RPT
2.$emantapkan penulisan RPH
3.$embetulkan penulisan "okus utama, "okus
sampingan, ob!ekti" dan re"leksi.
$eminta guru membetulkan perkara (ang
kurang tepat dalam RPH
#. $eningkatkan penga!aran berasaskan
akti%iti.
$en&adangkan guru menga!ar mengikut
kumpulan dan ber"okus.
'. Teknik ini menarik minat murid untuk terus
memberi perhatian sepan!ang sesi PdP.
SMK BUKIT LIMA& BIMBINGAN GURU
DAPATAN / PEMERHATIAN TINDAKAN / CATATAN
1.Penulisan RPH tidak selaras dengan RPT.

2. Penulisan RPH masih perlu ditambah baik.
3.Kesilapan guru dalam penulisan Fokus Utama
dan Fokus Sampingan, b!ekti" dan Re"leksi amat
ketara.
#. $enga!ar lebih ber"okus kepada akti%iti murid
tetapi ob!ekti" tidak ter&apai kerana kekangan
masa.
'.Kesilapan guru mengasingkan !adual kesalahan
e!aan dan imbuhan kerana dikhuatiri murid akan
tersalah masukkan kesalahan dalam !adual (ang
berasingan.
*.Kesilapan guru selepas murid melakukan akti%iti
kumpulan, tiada pembentangan. ,uru
membetulkan sendiri kesilapan murid.
Fokus Pembangunan Guru:
1.$emantapkan penulisan RPH agar selaras
dengan RPT
2.$emantapkan penulisan RPH
3.$embetulkan penulisan "okus utama, "okus
sampingan, ob!ekti" dan re"leksi.
$eminta guru membetulkan perkara (ang kurang
tepat dalam RPH
#. $eningkatkan penga!aran berasaskan akti%iti.
$en&adangkan guru menga!ar mengikut
kumpulan dan ber"okus.
'.$embina satu !adual saha!a untuk kesalahan
e!aan dan kesalahan imbuhan.
*.,uru akan menerapkan sesi pembentangan
sebaik perbin&angan kumpulan berlangsung pada
sesi PdP akan datang.
RUMUSAN KESELURUHAN GBD
1. GURU KURANG PENDEDAHAN
TERHADAP PENULISAN RPT DAN RPH
2. TEKNIK PERBINCANGAN DALAM
KELAS MEMAKAN MASA YANG LAMA
SEHINGGA OB#EKTI" P'P TIDAK
TERCAPAI.
3. KAEDAH BERPUSATKAN GURU
KURANG BERKESAN SEHINGGA
MURID KELIHATAN BOSAN DAN
MENGANTUK.
RUMUSAN KESELURUHAN GBD
4. TEKNIK PENULISAN KARANGAN
YANG BER"OKUS DAN
MENGGUNAKAN MODUL PENULISAN
PASANG SIAP MEMUDAHKAN MURID
MENULIS KARANGAN DENGAN BAIK.
(. TEKNIK PEMBELA#ARAN MASTERI
UNTUK MENULIS PENDAHULUAN DAN
PENUTUP RUMUSAN MEMUDAHKAN
MURID KATEGORI SEDERHANA DAN
LEMAH MEMAHAMI P'P DENGAN
LEBIH BERKESAN.