Anda di halaman 1dari 16

ASUHAN KEPERAWATAN

PADA PASIEN DENGAN LUKA TUSUK YANG TERPASANG


VENTILATOR
DI RUANG HCU RSUPN CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
I. KONSEP DASAR
(1) LUKA TUSUK
Luka tusuk merupaka !a"#a $ar# trauma ta%am &a" maa 'uka tusuk masuk ke $a'am
%ar#"a tu!u( $e"a 'uka sa&ata &a" ser#" sa"at ke)#' pa$a ku'#t* m#sa'&a 'uka
tusuk p#sau+
,erat r#"a&a 'uka tusuk ter"atu" $ar# $ua -akt.r &a#tu /
1+ L.kas# aat.m# #%ur&
0+ Kekuata tusuka* per'u $#pert#m!a"ka pa%a"&a !e$a &a" $#"uaka utuk
meusuk $a ara( tusuka+
1#ka a!$.me me"a'am# 'uka tusuk* usus &a" meempat# se!a"#a !esar r.""a
a!$.me aka sa"at reta utuk me"a'am# trauma peetras#+ Se)ara umum .r"a2.r"a
pa$at !eresp. ter(a$ap trauma $e"a per$ara(a+ Se$a"ka .r"a !er.""a !#'a pe)a(
me"e'uarka #s#&a $a'am (a' ## !#'a usus pe)a( aka me"e'uarka #s#&a ke $a'am
r.""a per#t.ea' se(#""a aka me"ak#!atka pera$a"a atau #-eks#+
Pe&e!a! kemat#a pa$a trauma a!$.me a$a'a( peurua 3.'ume )a#ra karea
per$ara(a (s&.k (#p.3.'em#k)+ Se)ara r#"kas pr.ses terse!ut $apat $#"am!arka s!! /
4akt.r pe&e!a! (peurua 3.'ume )a#ra)
Peurua arus !a'#k 3ea
Peurua #s# seku)up
Peurua )ura( %atu"
Peurua per-us# %ar#"a
A$apu ta$a $a "e%a'a $ar# (#p.3.'em#) s&.k me"ara( pa$a !er!a"a# s#stem &a#tu /
1+ S#stem kar$#.3asku'er / tak#kar$#* peurua tekaa $ara( s#st.'#k
0+ Ku'#t / $#"#* 'em!a!* pu)at* s#a.t#k
5+ S#stem Sara- Pusat / as#etas* keresa(a* peru!a(a ses.r#um* peurua t#"kat
kesa$ara
6+ S#stem Rea' / peurua (a'uara ur#e* "a"a' "#%a' akut atau kr.#s
7+ S#stem Pera-asa / tak#pea* pe#"kata perm#a!#'#tas kap#'er pu'm.a' (ARDS)
8+ S#stem Hepat#k / peurua pem!etuka -akt.r2-akt.r pem!ekua* peurua s#tes#s
pr.te#2pr.te# p'asma* peurua a'!um# serum* peurua ka$ar "'uk.sa serum
9+ S#stem Gastr. Itest#a' / #'eus a$#am#k* u')eras#* peurua a!s.rps# utr#e*
pe#"kata masuka t.ks# $ar# 'ume usus ke $a'am a'#ra $ara(
:+ S#stem 3asku'er
(0) KONSEP GAGAL NA4AS
De-##s# /
Ga"a' a-as akut $#art#ka se!a"a# ke"a"a' pertukara "as $a'am paru* $#ta$a# $e"a
turu&a ka$ar .ks#"e $# arter# ((#p.ksem#a) atau a#k&a ka$ar kar!. $#.ks#$a
((#perkar!#a) atau k.m!#as# ke$ua&a+
Kr#ter#a $#a".s#s pa$a pas#e &a" !era-as pa$a u$ara kamar $#$apatka (as#'
pemer#ksaa aa'#sa "as $ara( /
1+ PaO0 kura" $ar# 7; mmH"
0+ Pa<O0 'e!#( $ar# 7;mmH" tapa a$a "a""ua a'ka'.s#s meta!.'#k pr#mer
Ga"a' a-as $apat $#ak#!atka .'e( !erma)am pe&ak#t !a#k akut maupu kr.#k= set#ap
"a""ua pa$a ke'#ma ta(ap resp#ras# $apat me&e!a!ka "a"a' a-as+
!) Pat.-#s#.'."#
>eka#sme &a" me&e!a!ka ter%a$#&a "a"a' a-as me'#put# /
1+ H&p.3et#'as# / kea$aa $#maa sese.ra" t#$ak $apat memperta(aka 3et#'as#
a'3e.'ar &a" )ukup* se(#""a ter%a$# kea#ka ka$ar <O0 $a'am $ara(
2. Gangguan perfusi dan difusi
A$a&a em!.'# $# sa'a( satu )a!a" arter# pu'm.a'# aka me#"katka rua" ru"# karea
!a&ak a'3e.'# &a" (a&a me"a'am# 3et#'as# tapa per-us#
5+ P#tasa #tra pu'm.er $a "a""ua per!a$#"a 3et#'as# per-us#
P#tasa #trapu'm.er (S(ut) $#art#ka se!a"a# $ara( &a" memper-us# paru &a"
t#$ak me"a'am# pertukara "as karea a'3e.'#&a t#$ak ter3et#'as# sepert# pa$a
ate'e)tas#s
)) Ta$a $a "e%a'a "a"a' a-as akut
D#a".sa past# "a"a' a-as akut $#te"akka $e"a pemer#ksaa aa'#sa "as $ara(+ Namu
"e%a'a k'##s "a"a' a-as akut $apat $#te"akka $e"a me"amat# (a'2(a' s!! /
P.'a pera-asa / 'a%u pera-asa me#"kat* pera-asa $a"ka' mu"k# a$a pera-asa
)up#" (#$u" $a ter'#(at .t.t pera-asa tam!a(a mu'a# akt#-
Wara ku'#t / pa$a kea$aa a?a' mu"k# mas#( mera(* !#'a pr.ses !er'a%ut@!ertam!a(
!erat ku'#t !er?ara pu)at@!#ru &a" mea$aka (#p.ksem#a &a" !ertam!a( !erat+
Tes#@'a%u a$# / umum&a a$# )epat* !#'a a$a ar#tm#a mu"k# $#se!a!ka (#perkar!#a
($a (#p.ks#a)
Na$# &a" me'ema( $a !ertam!a( 'am!at mea$aka kea$aa !ertam!a( para(* &a"
memer'uka t#$aka se"era+ Tekaa $ara(* pa$a kea$aa &a" mas#( r#"a mu"k#
mas#( $a'am !atas .rma'+ ,#'a kea$aa !ertam!a( !erat* tekaa $ara( mu'a2mu'a a#k
karea pe'epasa katek.'am#* !#'a tekaa $ara( mu'a# turu (a' ## (arus se"era $#atas#
karea ## merupaka ta$a per!uruka+
Ga"a' a-as $e"a ta$a2ta$a &a" &ata sa"at mu$a( $#kea'#+ Ya" su'#t a$a'a( a?a'
$ar# a$a&a "a"a' a-as* &a" 'uput $ar# pe"a?asa ketat &a" mu"k# $a'am ?aktu
re'at#- s#"kat $apat mem!uruk+
Pe"a?asa@.!ser3as# ketat meme"a" peraa pet#" se(#""a !#'a t(erap# k.3es#.a'
t#$ak me.'." $a kea$aa mem!uruk* $apat se"era $#am!#' t#$aka 'a# sepert# #tu!as#
$a pemaka#a a'at !atu a-as@3et#'at.r+
$) Peata'aksaaa $a pe".!ata
Dasar pe".!ata $#!a"# &a" . spes#-#k $a spes#-#k* umum&a $#per'uka k.m!#as#
ke$ua&a+ Pe".!ata . spes#-#k $#tu%uka 'a"su" utuk memper!a#k# pertukara "as*
sepert# pem!er#a .ks#"e* pem!ers#(a %a'a a-as $a -#s#.t(erap# $a$a serta usa(a2usa(a
'a# utuk meuruka ke!utu(a .ks#"e sepert# meuruka paas !a$a $a pem!er#a
se$as#+
Se$a"ka pe".!ata spes#-#k $#tu%uka kepa$a pe&e!a! "a"a' a-as = !#'a "a"a' a-as
$#se!a!ka karea a$a&a !e$a as#" $# !r.k(us maka $#'akuka !r.k.sk.p# utuk
me"atas# sum!ata karea !e$a as#" terse!ut %u"a me'akuka pu"s# p'eura $a WSD
pa$a e-us# p'eura &a" mas#- $''+
e) I$#kas# 3et#'as# !atu@art#-#s#a'
Pa$a kea$aa &a" ekstrem sepert# pe$er#ta apeu atau pera-asa &a" amat 'ema(*
#$#kas# 3et#'as# !atu@art#-#s#a' mu$a( $#te"akka+ Namu pa$a kea$aa $# 'apa"a
ser#" $#%umpa# kasus &a" su'#t !a"# k#ta utuk memutuska apaka( su$a( merupaka
#$#kas# utuk 3et#'as# art#-#s#a'* se!a! peu$aa a'at !atu a-as &a" !er'arut $apat
!erak#!at -ata'+ Se!a'#k&a t#$aka ter'a'u $## $a a"res#- t#$ak se'a'u me"utu"ka
!a(ka $apat meru"#ka+ ,e!erapa pat.ka utuk meetuka #$#kas# 3et#'as# a$a'a( /
Parameter Indikasi Nilai Normal
1+ >eka#k
- La%u apas
- V.'ume t#$a'
- Kapas#tas 3#ta'
- Tekaa #sp#ras#
maks#ma'
Le!#( 57@me#t
Kura" 7 m'@k",,
Kura" 17 m'@k",,
Kura" 07 )mH0O
1; A 0; ($e?asa)
7 A 9
87 A 97
97 A 1;;
0+ Oks#"eas#
2 PaO0 Kura" 8; mmH" (4#O0 B ;*8) 97 A 1;; (u$ara kamar)
5+ Vet#'as#
- Pa<.0
- V$@Vt
Le!#( 8; mmH"
Le!#( ;*8
57 A 67
;*5
Pemaka#a a'at !atu a-as (resp#rat.r@3et#'at.r) !uka'a( utuk me""at#ka -u"s#
paru $a %atu"* me'a#ka (a&a !er-u"s# se!a"a# a'at 3et#'as# &a" mem.mpaka
u$ara@.ks#"e ke $a'am paru $e"a takaa p.s#t#-+ 4u"s#&a 'e!#( !ers#-at
memperta(aka a"ar pe$er#ta tetap (#$up sam!#' meu""u pr.ses reparat#- !a$a $apat
me"am!#' a'#( -u"s# 3et#'as#&a kem!a'#+
-) O!at &a" $#paka# pa$a "a"a' a-as
Pa$a pe$er#ta "a"a' a-as karea asma* $#!er#ka .!at !r.k(.$#'at.r !a#k per #-us
maupu per #(a'as#* pa$a kea$aa !erat !#asa&a $#tam!a(ka k.rt#k.ster.#$+ Utuk
#-eks# !#asa&a $#!er#ka at#!#.t#ka !er spektrum 'uas+
Utuk pe$er#ta $e"a 3et#'at.r* $#!er#ka se$at#3 sepert# $#aCepam (3a'#um)* $.rm#kum
$a ".'."a ark.t#k utuk meeka pera-asa $a !#'a pere'u .!at pe'umpu( .t.t
sepert# pa3u'. $'' a"ar pe$er#ta $apat me"#kut#@se#rama per!a-asa&a $e"a a'at
3et#'at.r terse!ut+
PENGKA1IAN
I#t#a' K'#e / Tua >+Y+
Umur / 0; Ta(u
A"ama / Is'am
A'amat / <e"kare" T#mur* 1akarta
Pe$#$#ka / S>A
Peker%aa / Kar&a?a
Ta""a' >asuk RS / 0D N.3em!er 1DD:
Ta""a' Pe"ka%#a / 1 Desem!er 1DD:
D#a".sa >e$#s / P.st Op Laparat.m& e)+ Luka tusuk tem!us a!$.me
(1) Per%a'aa Pe&ak#t
Pas#e masuk ke IGD ta""a' 09 N.3em!er 1DD: Pk+ 19+07 WI, $#maa sek#tar 0; me#t
se!e'um&a pas#e terkea trauma tusuk $# perut kemu$#a $#'akuka .peras# 'aparat.m&
ta""a' 0D N.3em!er 1DD: $e"a 'ama .peras# 6 E %am $e"a t#$aka pem!e$a(a /
- Laparat.m# eksp'.ras#
- Ne-rekt.m& k#r#
- Sp'eekt.m& %a(#t $ua 'ap#s "aster* %e%eum $a meseter#um
- Dra# pa$a "#%a' k#r#
Hasil Laboratorium :
(a) Ta""a' 5; N.3em!er 1DD:
W,< 5*7
R,< 5*69
HG, 1;*;
PLT 58
H<T 0D*1
Tr.m!.)&t 58+;;;
Ureum $ara( 5; m"@DL
<reat## ur#e 1*17 m"@DL
Ur#a'#sa
Se$#me F
Ke%er#(a %er#(
Leuk.)&t 1 A 5 @LP,
Er#tr.s#t G1;;@LP,
Kr#sta' ( 2 )
,erat %e#s 1;1;
+pH 7
G'uk.sa 0F
Pr.te# ( 2 )
Ket. ( 2 )
,#'#ru!# ( 2 )
Ur.!#'#."e ;*1
N#tr#t ( 2 )
(!) Aa'#sa Gas Dara( Ta""a' 5; N.3em!er 1DD: Pk+ ;8+6D
Vet#'at.r ).tr.' TV / 67;
4#O0 / 6;H
+pH 5*:6
P<O0 59*9
PO0 185*6
H<O5 00*0
T<O0 05*5
,E A 0*5
S,E A 0*0
SAT DD*0
S,< 00*6
()) Aa'#sa Gas Dara( Ta""a' 1 Desem!er 1DD: Pk+ ;7+16
Vet#'at.r Ass#st <.tr.'
RR 10* TV 67;
4#O0 6;H
PH 9*7;:
P<O0 5:*5
PO0 119*5
H<O5 5;*7
T<O0 51*9
,E F 8*D
S,E F 8*:
SAT D:*9
S,< 5;*9
Na 15:
K 5*D
<' ( 2 )
($) Aa'#sa Gas Dara( Ta""a' 0 Desem!er 1DD:
Vet#'at.r SI>V
4#O0 57H
PH 9*677
P<O0 56*9
PO0 109*:
H<O5 05*0
T<O0 06*0
,E A ;*5
S,E A ;*5
SAT D:*:
S,< 06*1
Na 158
K 5*D
(e) Has#' La!.rat.r#um Dara( 0 Desem!er 1DD:
Ht 06 3.' H
H! :*9 "r@DL
Leuk. 10+9;;
Tr.m!. 1;7+;;;
Pengukuran CVP / T"'+ 121021DD: F 11 )mH0O* T"' 021021DD: 1;*7 )mH0O
(-) <a#ra I-us Ta""a' 121021DD:
KaE> >G5 7;; ))
Pa Am# 8;; / 7;; ))
RL
44P 0 I 5;; ))
(") <a#ra I-us Ta""a' 021021DD:
KaE> >G5
Pa Am#
Tra-us# Dara( 7;; ))
44P 0 I 5;; ))
RL
(() <a#ra I-us Ta""a' 521021DD:
KaE> >G5
Pa Am#
RL
44P 5 I 5;; ))
(#) O!at2.!ata Ta""a' 5; s@$ 021021DD:
<#met#$#e 5 I 1
A'#am# 4 5 I 1
V#t K 5 I 1
Kem#)#t# 5 I 1 "r ( Ta""a' 521021DD: $#"at# $e"a Pe#)#''# Pr.ka#)
N.3a'"# 5 I 7; m"
(0) Pemer#ksaa 4#s#k
Kesa$ara / <.mp.s >et#s
Kepa'a / S#metr#s
>ata / <.%u)t#3a t#$ak aem#s* sk'era t#$ak #kter#k
H#$u" / terpasa" NGT* )a#ra ?ara ).k'at tua
>u'ut / terpasa" ETT* muk.sa ker#"
Le(er / ke'e%ar "eta( !e#" t#$ak mem!esar
Da$a / ausku'tas# paru* r.)(# !asa( r#"a F@F* ?(eeC#" (2) = ausku'tas# %atu" ,1 I* II
mur#* "a''.p (2)
A!$.me / 'uka 'aparat.m&* !a'uta rap#* ker#"* !#s#" usus (2)
Ekstrem#tas / ta"a kaa terpasa" tr#?a& #-us* <VP KaE> >G5* RL* Pa
Am# = kak# kaa terpasa" #-us Na<' sp..'#" tra-us#
(5) D#a".sa Kepera?ata &a" mu"k# mu)u'
1+ Ga""ua pem!ers#(a %a'a a-as !er(u!u"a $e"a pe#"kata pr.$uk muk.sa
ak#!at a$a&a !e$a as#" pa$a tra)(ea (#tu!as#)
0+ Res#k. t#""# "a""ua $e-#)#t 3.'ume )a#ra !er(u!u"a $e"a per$ara(a* puasa
5+ Res#k. "a""ua pemeu(a utr#s# = kura" $ar# ke!utu(a tu!u( !er(u!u"a
$e"a pe#"kata meta!.'#sme* NPO
6+ Res#k. t#""# ter%a$#&a #-eks# !er(u!u"a $e"a trauma a!$.me* 'uka .peras#*
pr.se$ur #3as#- (<VP* kateter#sas#* ETT)
7+ Ga""ua m.!#'#tas -#s#k !er(u!u"a $e"a ke'ema(a
8+ Ga""ua k.mu#kas# 3er!a' !er(u!u"a $e"a terpasa"&a ETT
ASUHAN KEPERAATAN PASIEN TN. M.!
DI RUANG HCU RSUPN CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
N
.
DI+ Pera?ata Tu%ua Iter3es# Ras#.a' Imp'emetas# E3a'uas#
1+ Ga""ua
pem!ers#(a %a'a
a-as
!er(u!u"a
$e"a
pe#"kata
pr.$uk muk.sa
ak#!at a$a&a
!e$a as#" pa$a
tra)(ea (#tu!as#)
D#ta$a# $e"a /
- s#stem a'arm
!er!u&#
- suara a-as /
peumpuka
sputum
Ke!ers#(a
%a'a a-as
$apat ter%a"a
1+ Ka%# kepatea %a'a
a-as pas#e
0+ E3a'uas#
pe"em!a"a $a$a*
$a ka%# suara a-as
ke$ua !e'a( paru
5+ <atat a$a&a !atuk
&a" !er'e!#(a*
pe#"kata $#speu*
1+ O!struks# $apat
$#se!a!ka $ar# peumpuka
sekres#* per$ara(a* spasme
%a'a a-as
0+ Pe"em!a"a $a$a &a"
s#metr#s $a suara a-as &a"
se#m!a" pa$a ke$ua !e'a(
paru meu%ukka ETT
!era$a tepat $a t#$ak a$a
.!struks#+ O!struks# paru
(ak#!at peum.#a*
ate'ektas#s) $apat
me#m!u'ka suara r.k(#
$a ?(eeC#"
5+ Pas#e &a" $##tu!as#
me"a'am# !atuk &a" t#$ak
1+ >e"ka%# kepatea
%a'a a-as
0+ >e"e3a'uas#
pe"em!a"a $a$a
$a me"ka%# suara
a-as+ Has#' /
pe"em!a"a $a$a
$a'am !atas .rma'*
suara a-as ausku'tas#
r.)(# !asa( r#"a F@F
5+ >e)atat a$a&a !atuk
&a" !er'e!#(a* !u&#
a'arm* sekret ETT*
pe#"kata r.)(#+
Has#' / !atuk !er'e!#(
(2)* !u&# a'arm (2)*
S / 2
O /
S#a.s#s (2)
<VP / F 11 )m
H0O* N / 90I@me#t*
TD / 1;:@87 mmH"*
RR / 1: I@me#t
(3et#'at.r 10)
Ku'#t (a"at
Aa'#sa Gas Dara( /
PH 9*677 = P<O0
56*0 = PO0 109*: =
H<O5 05*0 = SAT
D:*:
A / >asa'a( teratas#
P /
ter$e"ar
- suara a-as
meuru
(pa$a
.!struks# %a'a
a-as@k.'aps
paru)
- pas#e "e'#sa(
- usa(a a-as
k'#e
me#"kat /
pe""uaa
.t.t tam!a(a
pera-asa (F)
- AGD / P <O0
me#"kat* P
O0 $a PH
meuru
!u&# a'arm* a$a&a
sekret pa$a ETT*
pe#"kata r.)(#
6+ >.#t.r s#stem
(um#$#-#kas# $a
temperatur
7+ Su)t#. sesua#
ke!utu(a
8+ A%arka te(#k !atuk
e-ekt#-* a-as $a'am
purse$ '#p
!reat(#"!#'a pas#e
k..perat#-
9+ U!a( p.s#s# se)ara
per#.$#k
:+ A%urka pas#e
utuk m#um !a&ak
e-ekt#- se(#""a peumpuka
sekret ter%a$#
6+ Pe"eta'a sekret $apat
t#m!u' ak#!at s#stem
(um#$#-#kas# kura"
7+ Su)t#. t#$ak !.'e( rut#
karea !a&ak mem#'#k# e-ek
e"at#-
8+ >e#"katka
kemampua me"e'uarka
sekret se)ara e-ekt#-*
me#m!u'ka retar"e$
eksp#ras# se(#""a
meuruka k.'aps paru
9+ >e#"katka $ra#ase
sekret $a 3et#'as# ke
se'uru( !a"#a paru*
meuruka res#k.
ate'ektas#s
sekret ETT (F) se$#k#t*
pe#"kata r.)(# (2)
6+ >em.#t.r s#stem
(um#$#-#kas# $a
temperatur+ Has#' /
(um#$#-#kas# )ukup*
temperatur 59J<
7+ >e'akuka su)t#.
sesua# ke!utu(a+
Has#' / sekret (F)* ?ara
put#(* e)er
8+ >e"u!a( p.s#s# se)ara
per#.$#k
9+ >e'akuka p.stura'
$ra#ase
Tetap .!ser3as#
a$a&a sekret
1a"a kepatea %a'a
a-as
O!ser3as# aa'#sa
"as $ara(
sesua# k.$#s#
K.'a!.rat#-
1+ Lakuka !r.k(#a'
?as(#"* -#s#.t(erap#
$a$a (perkus#*
3#!ras#*p.stura'
$ra#ase)
0+ ,er#ka
!r.k(.$#'at.r
@muk.'#t#k sesua#
#$#kas#+ E3a'uas#
e-ekt#-#tas&a+
:+ >e#"katka kee)era
sekret
K.'a!.rat#- /
1+ >em!atu
me"e)erka*
me#"katka m.!#'#sas#
sekret se(#""a mu$a(
$#ke'uarka
0+ >e#"katka kee)era
sekret $a me'e!arka %a'a
a-as
0+ Res#k. t#""#
"a""ua $e-#)#t
3.'ume )a#ra
!er(u!u"a
$e"a
per$ara(a* puasa+
Ga""ua
$e-#)#t
3.'ume
)a#ra t#$ak
ter%a$#
1+ >.#t.r ta$a 3#ta'*
<VP = )atat peru!a(a
tekaa $ara(*
.!ser3as# kea#ka
temperatur
1+ Peru!a(a ta$a 3#ta'
mea$aka perkem!a"a
pe&ak#t* <VP utuk
me"eta(u# $e-#s#t 3.'ume
)a#ra $a resp. ter(a$ap
t(erap# )a#ra pe""at#+
1+ >em.#t.r ta$a 3#ta'*
<VP* Tekaa Dara(*
Su(u+ Has#' / TD
1;6@80 mmH"* N
9DI@me#t* S 59J<*
<VP 9 )mH0O
S / 2
O /
Ta$a 3#ta' TD
1;9@87 mmH"* N
9;I@me#t* S
59*0J<* <VP F1; E
"a#$%r resi#% &
Tr%'(%si$%penia
0+ Pa'pas# a$# per#-er*
)atat )ap#''ar& re-#''*
?ara ku'#t* temperatur
5+ >.#t.r .utput ur#e*
ukur $a est#mas#ka
ke(#'a(a"a )a#ra
$ar# 'am!u"* $ra#ase
'uka atau $#p(.res#s
6+ T#m!a" !erat !a$a
t#ap (ar#* (#tu" !a'a)e
)a#ra* )atat a$a&a
.e$ema pa$a tu"ka#
7+ ,er#ka pera?ata
mu'ut* mema$#ka
pas#e set#ap (ar# $a
!er#ka '.t#.
Demam ter%a$# karea
pe#"kata meta!.'#sme $a
ke(#'a"a )a#ra
0+ K.$#s# $e-#)#t )a#ra
me&e!a!ka t#$ak
a$ekuat&a per-us# .r"a $a
mu"k# me&e!a!ka s&.k
5+ Pe""at#a )a#ra
!er$asarka %um'a( )a#ra
&a" (#'a"
6+ Peru!a(a !erat !a$a
merupaka ta$a t#$ak akurat
$a'am peru!a(a #tra
3asku'ar
7+ >uk.sa mu'ut $a !#!#r
)e$eru" ker#"
0+ >empa'pas# a$#
per#-er* )ap#''ar& re-#''*
?ara ku'#t* temperatur+
Has#' / a$# per#-er (F)*
)ap#'arr& re-#'' K 0LL*
?ara ku'#t t#$ak
)&a.s#s* temperatur
$#"#
5+ >em.#t.r .utput
ur#e* !a'a)e )a#ra+
Has#' / ur#e .utput
187;* !a'a)e (F) 87 ))*
#take 09D; ))* NGT
5;;* Dra# 097* IWL
7;;
K.'a!.rat#- /
1+ >em.#t.r (as#'
'a!.rat.r#um+ Has#' / t"'
5;21121DD: H! 1;*; "r
H* Ht 0D1+;;* tr.m!.s#t
)mH0O
Itake 586; ))*
.utput 5:07 ))*
!a'a)e (F) 1:7 ))
<ap#'arr& re-#'' K 0M*
muk.sa mu'ut
)ukup* tur".r ku'#t
!a#k+
Per$ara(a $ra# 7
))* NGT (2)
D#).!a m#um
ANua 6 I 1;; )) @
NGT
Kem!u" (2)*
$#stes# a!$.me
(2)* mua' (2)
Has#' 'a!.rat.r#um /
H! :*9 "@DL* Ht 06
3.'H* tr.m!.
1;7+;;;* Na 158* K
5*D
8+ Ka%# a$a&a $#speu*
)&a.s#s* me#"kat&a
ke)emasa* "e'#sa(
9+ >.#t.r ta$a2ta$a
!atuk pr.$ukt#-*
$#speu* )rak'es
II+ K.'a!.rat#-
1+ >.#t.r (as#'
'a!.rat.r#um H!* Ht*
Tr.m!.s#t* e'ektr.'#t*
"'uk.sa* PH* P<O0
0+ ,er#ka )a#ra #-us
sesua# #$#kas#
- <a#ra #s.t.#s sepert# Na<'
;*D* DeItr.se 7H
- <a#ra ;*67H* RL
- <a#ra k.'.#$ / DeItra*
P'asma* A'!um#
8+ >e#"kat&a a"re"as#
p'ate'et mu"k#
me&e!a!ka em!.'# s#stem#k
9+ K.reks# &a" ter'a'u )epat
ter(a$ap kekura"a )a#ra
me&e!a!ka "a""ua
kar$#.pu'm.ar&* terutama
utuk )a#ra k.'.#$
K.'a!.rat#- /
1+ ,a'a)e meta!.'#k
e'ektr.'#t mem!utu(ka
k.reks#
0+ <a#ra / #s.t.#s merupaka
kr#sta'.#$ &a" mem!er#ka
per!a#ka s#rku'as# se)ara
tepat* RL a$a'a( (#p.t.#s*
k.'.#$ utuk me".reks#
kekura"a k.setras#
58+;;;* e'ektr.'#t Na
15;* K 5*D
0+ >em!er#ka )a#ra
#-us sesua# #$#kas#+
KaE> >G5* Pa Am#*
RL* 44P* Na<'
(spp.'#" tra-us#)
5+ >em!er#ka tra-us#
(44P) 0 I 5;; ))
6+ >em!er#ka 3#tam#
K 5 I 1 amp+
A / T#$ak ter%a$#
masa'a(* tap# res#k.
t#""# mu"k#
ter%a$#
P /
Tetap .!ser3as#
!a'a)e )a#ra
>.#t.r tr.m!.s#t
>.#t.r status
(em.$#am#k
- Dara( / ?(.'e !'..$
(tra-us# $ara()
pr.te# p'asma* $ara(
$#!er#ka !#'a ter#$#kas#
ke(#'a"a $ara( &a" akt#-+
5+ Res#k. "a""ua
pemeu(a utr#s#
= kura" $ar#
ke!utu(a tu!u(
!er(u!u"a
$e"a
pe#"kata
meta!.'#sme*
NPO
Ga""ua
pemeu(a
utr#s# t#$ak
ter%a$#
1+ >ere3#e? -akt.r
#$#3#$ua' &a" !ere-ek
ter(a$ap kemampua
pe)eraa makaa+
<.t.( / kea$aa puasa
(NPO)* ausea* #'eus
para'#t#k+
0+ T#m!a" !erat
!a$a* )atat #take $a
.utput
5+ Ausku'tas# !#s#"
usus* pa'pas# a!$.me*
)atat a$a&a -'atus
6+ I$et#-#kas#
makaa &a" $#suka#
atau &a" t#$ak $#suka#
1+ >empe"aru(# p#'#(a #ter3es#
0+ >e"#$et#-#kas# status )a#ra
sama pet#"&a utuk
memast#ka ke!utu(a
meta!.'#k
5+ >eetuka kem!a'#&a
per#sta't#k usus 0 A 6 (ar#
sete'a( .peras#
6+ Utuk me#"katka
ker%asama pas#e $a'am (a'
$#et pr.te# $a 3#tam# <
mem!atu per!a#ka $a
peme'#(araa %ar#"a
1+ >em.#t.r #$#kas#
pem!er#a utr#s#+
Has#' / NGT ?ara
).k'at tua* !#s#" usus
(F) 'ema(* k'#e mas#(
NPO
0+ >e)atat #take $a
.utput+ Has#' / #take
09D; ))* .utput 1907
))
5+ >e"au'kutas# !#s#"
usus* -'atus+ Has#' /
!#s#" usus (F) 'ema(*
-'atus (2)
K.'a!.rat#- /
1+ >e%a"a kepatea
S / 2
O /
NGT )a#ra !e#"*
per$ara(a (2)
>uta( (2)*
kem!u" (2)
,#s#" usus (F)
Pr."ram pem!er#a
)a#ra per NGT 6 I
1;; ))
<a#ra #-us /
KaE>G5 (7;; )))*
Pa Am# (7;; )))
A / Ga""ua
utr#s# t#$ak ter%a$#
pas#e* !er# $.r."a
utuk mem#'#(
makaa &a" t#""#
pr.te# atau 3#tam# <
7+ O!ser3as# a$a&a
$#are
K.'a!.ras# /
1+ >e%a"a kepatea $ar#
NGT
0+ ,er#ka #-us )a#ra
sepert# a'!um#* '#p#$
$a e'ektr.'#t
5+ ,er#ka 3#tam# $a
7+ S#$r.ma ma' a!s.r!s# $apat
ter%a$# sete'a( .peras# usus
ke)#' mem!utu(ka e3a'uas#
se'a%ut&a $a m.$#-#kas#
$#et+ <.t.( / $#et re$a(
'emak
K.'a!.ras# /
1+ >e%a"a $ek.mpres#
ter(a$ap 'am!u"* usus (a'us
$a me#"katka #st#ra(at
atau pe&em!u(a $ar# usus
0+ >e".reks# #m!a'a)e
)a#ra $a e'ektr.'#t
5+ >asa'a( #test#a' $apat
me&e!a!ka a!s.r!s# )a#ra
ter"a""u
6+ At#emet#k utuk me)e"a(
NGT
0+ >em!er#ka )a#ra
#-us KaEm >G5* Pa
Am#* RL
5+ >em!er#ka 3#tam# K
per IV
6+ >em!er#ka
<#met#$#e 5 I O
P /
Tetap .!ser3as#
#$#kas# pem!er#a
makaa per NGT
Tetap@ teruska
pem!er#a
paretera' )a#ra
sesua# #$#kas#
T#m!a" ,, !#'a
memu"k#ka
O!ser3as# (as#'
'a!.rat.r#um $ara(
(a'!um#* "'u!.'#*
"'uk.sa* ,UN)
terutama 3#tam# K
se)ara paretera'
6+ ,er#ka .!at2.!at 'a#
sesua# #$#kas#
- At#emet#k
- Atas#$a@(#stam#
#(#!#t.r
(ata"ame$)
7+ K.su'tas# $e"a a('#
$#et
8+ ,er#ka )a#ra*
!erta(ap $ar# )a#r
sampa# -u'' $#et sesua#
$e"a t.'eras#
sete'a( NGT $#)a!ut
muta(* atas#$a utuk
meuruka -.rmas# asam
utuk me)e"a( er.s#
muk.sa $a kemu"k#a
u'kus
7+ >eetuka ke!utu(a $#et
pas#e
8+ D#mu'a#&a pem!er#a
)a#ra $a $#et a$a'a(
pet#" utuk
me"em!a'#ka -u"s#
.rma' #test#a' $a utuk
me#"katka #take utr#s#
&a" a$ekuat