Anda di halaman 1dari 87

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011

10 PENDAHULUAN
Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan menengah adalah untuk
melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk
memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian.
Perkara ini menunjukkan kepentingan kemahiran penggunaan bahasa melayu dalam
kalangan murid-murid.
Sehubungan itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (19!",
member tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan
bertutur, kemahiran memba#a, dan kemahiran menulis. $emahiran ini membolehkan
murid menggunakan Bahasa Melayu se#ara berkesan dalam kehidupan harian dan
sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Sukatan Pelajaran ini
memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya mberikan pembelajaran, minat
dan ke#erdasan yang berbe%a dalam kalangan murid. Sukatan Pelajaran ini juga
memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.
Melalui tugasan ini, kami perlu mengenal pasti kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur, kemahiran memba#a, dan kemahiran menulis yang terdapat
dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahap dua. Selain itu juga, kami perlu
mengenal pasti &a#tor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam
meran#ang dan melaksanakan akti'iti pengajaran dan pembelajaran kemahiran
berbahasa Bahasa Melayu sekolah rendah. (i samping itu, kami juga perlu
membina satu ran#angan pengajaran harian Bahasa Melayu tahap dua berdasarkan
penggabungjalinan kemahiran bahasa.
2.0 KONSEP MENDENGAR
1
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
$emahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti
dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengu#apan seperti
#erita, arahan, perbualan, soal ja)ab, laporan berita, dan perbin#angan.$emahiran
mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada
peringkat penerimaan (re#epti'e le'el".
Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus
dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat
memahami maksud serta boleh menta&sir apa sahaja yang didengar itu dengan
tepat. $emahiran ini juga dimulakan pada peringkat a)al pengajaran bahasa
yangbertujuan untuk memungkinkan pelajar &asih ber#akap dalam bahasa yang
dipelajari itu.
Menurut *+, (199-", kemahiran mendengar merupakan satu proses
menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap per#akapan atau
bukan per#akapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau
pemikiran.Menurutnya lagi, terdapat dua #ara komunikasi yang berkesan iaitu,
bergantung kepada per#akapan dan pendengaran.
Menurut .ahya /thman dalam buku Pedagogi Bahasa pula menyatakan
baha)a mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari
se#ara intensi& terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah seperti
yang terkandung dalam sukatan pelajaran. ,kti'iti mendengar penting untuk
dikuasai kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian.
Sehubungan itu, dianggarkan lebih kurang -0 peratus daripada masa yang
digunakan adalah bagi tujuan mendengar. $eupayaan mendengar yang berkesan
perlu ditekankan supaya pelajar dapat menguasai semua mata pelajaran ketika di
dalam kelas.
Pada peringkat yang lebih tinggi, pelajar mendengar pada jangka masa yang
lama sebelum men#uba untuk bertutur. $emahiran mendengar juga memberikan
peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yang didengar bagi bahasa
itu. 1al ini juga dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan dari segi
penggunaan bahasa dengan lebih baik lagi. Sekirannya pelajar tidak menguasai
kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat menumpukan
sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa
pengajaran di dalam kelas.
2.1 Pendekatan Dan Kaedah Kemahiran Mendengar
2
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Pendekatan yang digunakan dalam kemahiran memba#a ini ialah pendekatan
komunikati&. Pendekatan ini mengutamakan ke#ekapan berkomunikasi .Pengajaran
bahasa mestilah merangkumi ke#ekapan bahasa yakni penguasaan sistem
tatabahasa serta ke#ekapan berkomunikasi, ke#ekapan yang pertama
membolehkan seseorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi
menyampaikan mesej kepada khayalaknya. (alam hal ini, proses kemahiran
mendengar juga pnting untuk menerima maklumat yang telah ditutrkan oleh penutur.
$e#ekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang
sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Pengajaran dimulakan dengan latihan
menggunakan struktrur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu akti'iti
komunikasi yang dipilih oleh guru . Pendekatan indukti& dan dedukti& digunakan
dalam latihan ini.$emudian murid- murid akan melibatkan diri dalam akti'iti
berkomunikasi atau berinteraksi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur
ayat yang dilatih.
$aedah audio lingual merupakan kaedah pengajaran yang di#adangkan
berdasarkan pendekatan komunikati&. $aedah audo-lingual ini menggunakan alat-
alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya
latihan mendengar dan bertutur se#ara intensi&. $aedah pengajarani ni berlandaskan
prinsip-prinsip berikut2
i. Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan
ii. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kela%iman3
iii. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan diajar tentang
pengetahuan bahasa
i'. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur nati&
'. Bahasa berbe%a antara satu sama lain.
Sebelum murid menguasai pertuturan, murid perlu menguasai kemahiran
mendengar terlebih dahulu. 1al ini kerana murid perlu mendengar dengan teliti apa
yang telah dituturkan oleh guru. $aedah ini juga beranggapan baha)a pengajaran
kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk
kela%iman pertuturan murid.
/leh yang demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru
bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil #ontoh
3
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
bahasa yang dipertuturkan oleh penutur nati& bahasa berkenaan. Selain itu
juga,unsur-unsur bahasa asing yang berbe%a dengan bahasa nati& akan
dilatihtubikan se#ara intensi& supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan
kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. (i samping itu, kaedah ini
juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa,
iaitu melalui kemahiran bertutur. 4ntuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan,
guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut2
i. Murid mendengar dialog dalam bahasa asing
ii. Murid meniru dan mengha&al dialog tersebut
iii. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog
iv. ,pabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi
rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.
$aedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran
mendengar. $aedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka
suka meniru dan mengha&a%. Sebelum meniru dan mengha&a%, kanak-kanak perlu
menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu.
3.0 KEMAHRAN !ER"U"UR
4
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
$emahiran bertutur adalah komunikasi bahasa yang paling asli dan amat penting
untuk dikuasai oleh semua orang. $emahiran bertutur juga amat berkait rapat
dengan kemahiran mendengar. 1al ini kerana se#ara &itrahnya manusia tidak hanya
mendengar atau bertutur semata-mata, sebaliknya mereka boleh melakukan akti'iti
mendengar dan bertutur pada masa yang sama. (engan kata lain, kita boleh
menuturkan sesuatu ujaran dan dalam masa yang sama mengintepretasikan dan
memahami bunyi ujaran orang lain yang kita dengar. 5esteru, kemahiran mendengar
dan bertutur yang diaplikasikan di sekolah-sekolah la%imnya akan dijalankan se#ara
beriringan.
Penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak berlaku se#ara beransur-
ansur, iaitu bermula daripada kemahirannya mendengar pertuturan orang
disekitarnya. Seterusnya, mereka akan #uba mengajuk bunyi yang didengarnya dan
akhirnya mereka dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. 1al ini bermakna
kemahiran mendengar dan bertutur dikuasai oleh kanak-kanak sebelum kemahiran
memba#a dan menulis.
$emahiran bertutur juga didapati mempunyai hubungan dengan operasi
mental kerana ia merupakan penginterpretasian ujaran, iaitu proses yang
membolehkan indi'idu memahami dan menelah ujaran yang didengar. (engan kata
lain, kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran. Mereka yang mempunyai
kemahiran bertutur yang baik se#ara tidak langsung dapat mempertingkatkan
keyakinan diri dalam bersosialisasi. Bertutur adalah sebagai medium komunikasi
yang melibatkan tiga perkara asas iaitu, siapa yang berkata, apa yang diperkatakan
dan siapa pendengarnya.
3.1 K#n$e% Kemahiran !ert&t&r
5
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Bertutur ialah kegiatan mela&a%kan dan melahirkan bunyi-bunyi bahasa yang
bermakna bagi membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain dalam
suasana berbahasa.(engan kata lain, kemahiran bertutur merupakan keupayaan
murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat,
perasaan, serta idea yang kritis dan kreati& dengan sebutan dan intonasi yang betul
se#ara sopan. Penekanan amat diberikan kepada komunikasi dan penggunaan
pengu#apan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan sesuai. Manakala,
penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula
digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea.
/leh yang demikian, konsep umum kemahiran bertutur adalah berkait rapat
dengan keupayaan manusia mengujar kata-kata serta dapat melibatkan indi'idu
ber#akap. Bertutur juga bermaksud penutur men%ahirkan pendapat dan perasaan
melalui bunyi bahasa yang bermakna serta merujuk kapada akti'iti mela&a%kan
kata-kata untuk tujuan berinteraksi.
3.2 O'(ekti) Kemahiran !ert&t&r
/bjekti& pengajaran kemahiran bertutur dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
($BSR" adalah untuk membolehkan murid-murid bertutur dan mengeluarkan buah
&ikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai-bagai keadaan
perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya
serta dalam akti'iti perbahasan, syarahan dan lain-lain. (alam menguasai
kemahiran tersebut, guru haruslah memastikan supaya murid boleh bertutur dalam
Bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan, intonasi serta menggunakan
perkataan dan ayat dengan tepat.
Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid2
a" menyebut dengan jelas
b" menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi
c) melaporkan peristi)a dan memberi sesuatu huraian dengan tepat
d) memberi penerangan dan member alasan
e" menunjukkan arah
&" membina soalan untuk men#ari maklumat
g" bertemu ramah
6
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
h" bertukar-tukar pendapat dan maklumat
i) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar
dan situasibertutur se#ara bertatasusila
Sehubungan dengan itu, sukatan pelajaran telah men#adangkan beberapa
kemahiran ke#il dalam kemahiran bertutur yang perlu dikuasai terlebih dahulu
seperti dalam rajah yang berikut2
Ra(ah 3.2.12 $emahiran Bertutur
3.3 Pendekatan Penga(aran Kemahiran !ert&t&r
Pendekatan Pengajaran $emahiran Bertutur ada dua jenis pendekatan sahaja,
pendekatan situasi dan pendekatan komunikati&. *ni kerana kedua-dua jenis
pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran
lisan (bertutur dan mendengar" dalam bilik darjah. Pendekatan situasi yang mementingkan
penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau ke#ekapan bahasa (tatabahasa"3 manakala
pendekatan komunikati& mengutamakan ke#ekapan komunikati&, iaitu ketepatan
penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan.
3.3.1 Pendekatan Sit&a$i
Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan
oleh Ma#key (19-6", antara lain menegaskan baha)a pernyataan lisan itu
merangkumi semua unsur ke&ahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur
bunyi bahasa yang betul dalam pola, nada dan intonasi tertentu. Pernyataan lisan ini
juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur in&leksi yang disusun dengan betul
supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. 7egasnya, pendekatan
situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran beha'iouris yang
beranggapan baha)a untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran
lisan (khasnya bertutur", terlebih dahulu daripada beberapa kemahiran asas yang
lain. ,ntara lain, menguasai kemahiran membuat tanggapan, mengingat, membunyikan
perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. 1al ini demikian kerana melaluinya aspek
7
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
penggunaan dan penguasaan bahasa se#ara lisan dapat diperbaik dari semasa ke
semasa. /leh yang demikian, pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip
pengajaran #ontohnya guru perlulah memberi peneguhan kepada setiap satu gerak
balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi.
3.3.2 Pendekatan K#m&nikati)
Pendekatan ini m elihat bahasa sebagai alat perhubungan yang menunjukkan
makna dan penggunaan bahasa memainkan peranan penting. ((rum&it 8 5ohnson,
196". 9iri-#iri penting dalam pendekatan komunikati& yang pertama ialah aspek
makna sangat diutamakan. $edua, sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran,
&ungsi atau peranan komunikati& dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan
dilakukan untuk diha&a%. $etiga, konteks dan situasi penggunaan bahasa amat
dipentingkan. $eempat, pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk
berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. $elima,
bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia
atau simulasi dalam akti'iti pengajaran. $eenam, stimulus atau akti'iti pembelajaran
hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid ber#akap dan
berkomunikasi, ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan
berkomunikasi. $etujuh, keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa
se#ara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikati&.
3.* Kaedah Penga(aran Kemahiran Mendengar dan !ert&t&r
Setelah diteliti, didapati baha)a hanya lima daripada tujuh kaedah yang
dikemukakan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang sesuai
digunakan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. $elima-lima kaedah tersebut
ialah seperti dalam rajah yang berikut2
Ra(ah 3.*.1+ $aedah Pengajaran $emahiran Bertutur
$aedah terus merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai
bahasa pertama se#ara natural. $aedah ini juga bermaksud belajar se#ara terus,
8
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa
ibunda. Sehubungan itu, kemahairan mendengar dan bertutur turut diutamakan
kerana perkataan yang diajarkan adalah perkataan yang diganakan sehari-hari.
$aedah :onetik atau linguistik pula ialah kaedah yang juga dikenali sebagai
kaedah lisan atau re&orm dan berkait rapat dengan kaedah terus. Pengajaran
berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran dan kemudian
diikuti dengan latihan penyebutan. +atihan penyebutan tersebut dimulakan dengan
penyebutan bunyi, perkataan, &rasa dan ayat.
$aedah ;lektik pula didapati mengambil #iri-#iri yang baik daripada kaedah lain
dan menggabungkannya. $aedah yang digabungkan misalnya, ialah kaedah nahu
dan kaedah terjemahan yang diubah suai mengikut situasi dalam pengajaran.
kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah akti& kerana gabungan #irri-#ri yang baik
daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya.
$aedah ,udio <+ingual pula ialah gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran
mendenggar (audio" dan kemahiran bertutur (lingual". /leh yang demikian kaedah
ini amat sesuai untuk menjalankan akti'iti kemhiran mendenar dan bertutur. $aedah
ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti
radio, pita rakaman, #ompa#t disk (audio" dan piring hitam. Bahan-bahan yang
dipergengarkan kepada murid ialah petikan bunyi hai)an, bunyi sesuatu suasana
misalnya, suasana seram, senikata lagu, nyanyian, petikan #erita, berita, sajak,
pantun, syair dan sebagainya. Melalui pengalaman mendengar etrsebutlah murid-
murid dapat berlatih menyebut perkataan, &rasa dan ayat yang didengar termasuk
nada dan intonasinya se#ara latih tubi.
$aedah komunikati& pula terbentuk berlandaskan teori huraian bahasa &ungsian
dan teori ke#ekapan komunikati&, mankala teori pembelajarannnya pula
berlandaskan teori interaksi. $aedah ini mementingkan proses pemerolehan bahasa
kanak-kanak yang melibatkan kogniti& dan interaksi bahasa. /leh itu, kaedah ini
amat menitikberatkan pengajaran ke#ekapan berbahasa, iaitu tatabhasa dan
9
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
ke#ekapan komunikati& khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. $etika murid
melalui proses pemerolehan bahasa, mereka akan menguasai makna terlebih
dahulu sebelumdapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu.
3., Starategi dan "eknik Kemahiran !ert&t&r
Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran
mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan akti'iti yang sesuai
sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar.
Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai
akti'iti se#ara teran#ang bagi men#apai objekti& yang telah ditentukan. =uru boleh
meran#ang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai #ara dan strategi
inilah yang akan menggambarkan peran#angan dan perlaksanaan menyeluruh
sesuatu agenda yang hendak dilaksanakan.
Strategi pengajaran merupakan #ara-#ara yang digunakan oleh guru untuk men#apai hasil
segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran. ,pabila seseorang guru
memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran, #ara penyampaian isi
kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru
tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaranyang paling sesuai.
Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang
tertentu, seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai
sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang diper#ayainya paling berkesan.
Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh
guru untuk mengajar murid bertutur dengan &asih, lan#ar dan tepat. Berikut ialah di antara
teknik pengajaran kemahiran bertutur 2
(a" +atih tubi3
(b" Ber#erita3
(#" Bersoal ja)ab3
(d" Perbualan > dialog> )a)an#ara
(e" Perbin#angan3
(&" Berbahas> debat
(g" Main peranan dan simulasi3
(h" Sumbang saran
10
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
(i" (rama atau lakonan3
(j" Melapor berita
(k" Permainan bahasa3
(l" Pengajaran puisi
(m" Penyelesaian masalah3
(n" 7unjuk 9ara
*.0 KEMAHRAN MEM!A-A
Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 7ahap (ua,
kemahiran memba#a ialah keupayaan murid memba#a ayat yang lan#ar serta
sebutan, intonasi dan jeda yang betul. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman
dan penaakulan pelbagai bahan se#ara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik
memba#a. $emahiran memba#a dan memahami diajarkan kepada murid-murid
supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam
bentuk tulisan. (aripada kemahiran ini, mereka dapat memperluas ilmu dan
pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. $emahiran memba#a peril diajar
mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu
perkembangan yang meningkat.Semuanya harus bermula daripada yang mudah
kepada yang sukar.,khirnya,murid-murid dapat menguasai kemahiran memba#a
senyap dan memahami perkara yang diba#a. Bahan ba#aan hendaklah
dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan jenis dan teknik yang sesuai dan
berkesan.
*.1 .ENS / .ENS !A-AAN
Ba#aan Mekanis
Ba#aan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi
bahasa Melayu.
Mementingkan sebutan huru& dan bunyi dengan betul mengikut nada intonasi
dan tekanan yang betul.
11
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Bahan ba#aan merupakan bahan yang mudah dan tidak membebankan
minda.
Ba#aan Mentalis
(ilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai ba#aan
bersuara.
Bertujuan untuk memahami maklumat atau idea.
Ba#aan *ntensi&
Merupakan ba#aan se#ara mendalam.
Bertujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti,memahami dan
menta&sirkan perkara yang diba#a.
Ber&okuskan kepada #iri-#iri tatabahasa,meneliti pembentukan dan
penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan.
Ba#aan ini membantu murid dalam memperkembangkan pembelajaran
bahasa,memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan
memperkembang perbendaharaan kata.
Ba#aan ;kstensi&
Ba#aan meluas yang menekankan akti'iti-akti'iti memba#a yang dilakukan di
luar kelas.
Ba#aan ini menekankan aspek pengukuhan asas ba#aan,menambah
kemahiran memahami,dan menaakul isi ba#aan dan mengukuh minat
memba#a dan kebolehan memetik isi-isi penting.
Selain jenis-jenis ba#aan, teknik pengajaran kemahiran memba#a tahap dua juga
penting kepada murid-murid.7eknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran kemahiran memba#a bahasa Melayu. 7eknik yang
digunakan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan murid. 7eknik yang baik dapat
menggalakkan murid untuk berinteraksi serta ber&ikir se#ara kritis dan kreati&.
12
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
* .2 "EKNK KEMAHRAN MEM!A-A
Survey,Question,Read,Review,Recite (S?!R"
Ra(ah *.2.1+ "eknik S03R
Survey (tinjau"
- langkah memba#a untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang
terkandung dalam bahan yang diba#a.
Question (soal 7anya"
-+angkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks
tersebut setelah mendapat teks berkaitan dengan keperluan tugasannya.
Read (ba#a"
-Memba#a bahan atau teks tersebut se#ara akti& serta men#uba mendapat segala
ja)apan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini.
Recite (imbas kembali"
13
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
-Pelajar #uba mengingati kembali apa yang telah diba#a dan meneliti segala yang
telah diperoleh. Pelajar juga boleh #uba menja)ab soalan-soalan yang disenaraikan
sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah diba#a.
Review (ba#a semula"
-Pelajar memba#a bahagian-bahagian buku atau teks se#ara terpilih untuk
mengesahkan ja)apan-ja)apn kepada soalan yang dibuatnya di langkah
ketiga.Pelajar juga memastikan tiada &akta penting yang tertinggal.
$@+1 -Know,What,Learn,How
Ra(ah *.2.2 +7eknik $@+1
,pa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik memba#a kritis di
mana pemba#a3
- mengingat dahulu apa yang telah diketahui
- membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui
- melakukan pemba#aan (bahan yang telah dipilih"
- mengetahui apa yang telah diperoleh dari pemba#aan yang baru dilakukan
- menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat
pemba#aan seterusnya"
7eknik pemba#aan $@+1 akan membolehkan pelajar2
- mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang diba#a
-menentukan apa yang telah diperoleh dari pemba#aannya
-menentukan apakah lagi bahan yang perlu diba#a sekiranya ingin mendapat
maklumat tambahan
14
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
7eknik pemba#aan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan
sedia ada dengan apa yang diba#a, menentukan apa yang telah diperoleh dari
pemba#aannya serta menentukan bahan yang perlu diba#a sekiranya ingin
mendapatkan maklumat.
, .0 Kemahiran Men&1i$
1. Menulis ialah pembentukan simbol < simbol tulisan dalam bahasa.
A. Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan, menghubungkan sesuatu
mesej, maklumat atau idea kepada pemba#a.
!. Menulis ialah simbol < simbol gra&ik yang menggunakan huru& <huru& atau
gabungan huru& < huru& yang berkaitan dengan lambang bunyi semasa
ber#akap. ( (on Bryne < 19B9 "
C. Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah &ikiran, idea dan
pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak dan pemba#a.
6. $emahiran ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang
lain, iaitu mendengar dan bertutur serta memba#a.
15
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
-. Pengajaran kemahiran menulis harus diran#ang dengan teliti melalui gabung
jalin kemahiran bahasa supaya murid < murid dapat menyampaikan idea
dengan tepat, jelas dan berkesan.
16
Mengeja pe!a"aan
TUJUAN
Me#$a%!an !&%a !a"a
Men'$($!an )ina" (e!a'a
Mening!a"!an !ece!apan (e*i!i
Me)(ei!an !ep$a%an dan !e"enangan ji+a
Me#$a%!an penge"a,$an
Mening!a"!an da'a !ea"ivi"i dan in&va%i
Mening!a"!an !e"ea)pi#an
(a,a%a
Mening!a"!an peng$a%aan (a,a%a
Me#a,i!an *i!ian dan pea%aan
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Ra(ah ,.1+ 7ujuan $emahiran Menulis
17
-eing!a" Ke)a,ian )en$#i%
-eing!a" Men$#i% Me!ani%
-eing!a" Men"a#i%
( -e#a,ian )
-eing!a" pa"$#i%an
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Ra(ah ,.2+ Peringkat $emahiran Menulis
,.1 Pramen&1i$
1. (alam peringkat ini murid < murid di sediakan dengan akti'iti < akti'iti menulis
sebelum mereka dapat menulis huru&- huru& dengan kemas dan betul.
A. +atihan otot < otot jari dan tangan serta koordinasi tangan dan mata diberikan
kepada murid < murid supaya mereka dapat membiasakan tangan mereka untuk
memegang alat < alat menulis seperti pensel , pen dan marker
!. Biasanya murid < murid yang #erdas dapat menulis dengan baik kerana mereka
berjaya melahirkan idea dengan pantas dan bernas dan dapat koordinasi tangan
dan mata dengan baik dan seterusnya dapat menulis dengan #epat dan #ermat.
C. Murid yang kurang #erdas akan mengalami kesukaran untuk melahirkan idea dan
tidak dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik.
Contoh aktiviti :
+atihan menulis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri
18
-eing!a" pa"$#i%an
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
+atihan me)arnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
,.1.1 Peringkat men&1i$ mekani$
1. Peringkat melatih murid membentuk lambing < lambing tulisan, membentuk
huru& di atas kertas kosong dan kertas atau buku bergaris.
A. 7ujuanya adalah untuk membolehkan murid < murid menguasai kemahiran
huru& < huru& ke#il dan besar dalam abjad dengan betul dan seterusnya
menguasai kemahiran menulis huru& , suku kata, perkataan dan ayat.
!. =uru harus member penekanan kepada kepentingan kemahiran ini disebabkan
kemahiran ini harus dikusai oleh murid < murid sejak di peringkat a)al supaya
murid supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah di
ba#a.
C. Sekiranya murid < murid dapat menguasai kemahiran menulis mekanis di
peringkat a)al se#ara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan
masalah penguasaan !M dalam kalangan murid 7ahun 1 khasnya dan murid
sekolah rendah amnya.
Contoh aktiviti :
+atihan menulis bentuk yang mirip kepada bentuk penulisan seperti
membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terka)al.
19
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
,.1.2 Peringkat menta1i$ 2 Pe1ahiran 3
1. Melibatkan proses mental dan la%imnya dikuasai setelah murid < murid
menguassai kemahiran menulis se#ara mekanis.
20
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
A. /leh yang demikian, akti'iti- akti'iti latihan mental boleh dilaksanakan oleh guru
untuk membantu murid < murid menguasai kemahiran ini.
!. (alam kemahiran menulis peringkat ini, murid dilatih melahirkan &ikiran se#ara
bertulis berpandukan gambar, perkataan, mengisi tempat kosong, dan
melengkapkan ayat atau perenggan.
Contoh aktiviti :
Mengisi tempat kosong
Melengkapkan ayat
Membina ayat
Memanjangkan ayat
Menuliskan ayat berdasarkan gambar
Menulis karangan
Menulis ja)apan ke&ahaman
Menulis ren#ana
,.2 Pendekatan Menga(ar Kemahiran Men&1i$
$emahiran menulis boleh diajarkan se#ara berperingkat-peringkat. 4ntuk men#apai
objekti& kemahiran yang hendak di#apai, pengajaran menulis boleh diajarkan dengan
menggunakan pendekatan- pendekatan tertentu seperti2-
7erka)al
Berpandu
Bebas
Proses
$omunikati&
Pengalaman Bahasa
A. Pendekatan "erka4a1
Pendekatan terka)al merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu
murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan
struktur karangan.Selain itu, pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid
21
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. Murid-
murid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya kepada bahan yang
disediakan oleh guru.
D9ontoh akti'iti2
i. Mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang
telah disediakan terlebih dahulu.
ii. Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri, menyusun ayat sehingga
membentuk sebuah karangan yang lengkap.
iii. Menyusun bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup untuk
membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur.
!. Pendekatan !er%and&
1" *si karangan telah diberikan oleh guru
A" Murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang
telah diberikan oleh guru.
!" Murid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka
sendiri bagi melengkapkan perenggan.
C" $ad-kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid.
6" Murid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran #erita yang
telah diberikan oleh guru
-" $esalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh murid-
murid.
B" +atihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada murid-
murid.
" Murid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih men#abar.
9" Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk gra&ik sebelum ditulis
dalam aspek )a#ana yang lengkap.
-. Pendekatan !e'a$
1. Sesuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek penulisan
dengan baik.
A. Murid-murid menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru
22
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
!. Murid-murid men#ari isi karangan sendiri
C. Murid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan
6. =uru boleh memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi
membantu murid memantapkan lagi pengolahan.
-. Penggunaan peribahasa digalakkan.
D. Pendekatan Pr#$e$
1 7idak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh murid-
murid.
A Murid-murid mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru
! Boleh dilakukan se#ara berkumpulan atau indi'idu
C Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam &olio
6 Bahan-bahan daripada &olio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan
tajuk karangan yang diberikan kepada mereka.
- Penggunaan sumber bahan berasaskan *97 adalah sangat digalakkan
E. Pendekatan K#m&nikati)
1" Penulisan karangan berdasarkan &ungsi bahasa sebagai alat perhubungan
A" Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam
mengungkapkan isi #erita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan
!" Murid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang
sesuatu idea.
C" Murid-murid diminta ber#erita tentang sesuatu dalam konteks perbin#angan
yang autentik
6" Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu
kejadian dalam konteks dan suasana kejadian sebenar.
-" Penggunaan bahan rangsangan seperti bahan multimedia dapat membantu
murid-murid dalam mengemukakan pen#eritaan.
,.3 "eknik Menga(ar Kemahiran Men&1i$
A. Permainan !aha$a
7eknik permainan bahasa bukanlah merupakan akti'iti tambahan untuk
bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan
23
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan
kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah, guru memilih teknik
permainan bahasa untuk mengukur keupayaan murid menguasai kemahiran
menulis. Permainan bahasa merupakan satu akti'iti yang diran#angkan dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa. ,kti'iti ini ada hubung kaitnya dengan
kandungan pelajaran sama ada se#ara langsung atau tidak langsung. /leh itu,
permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai #ara mempelajari bahasa melalui
bermain atau murid belajar sambil bermain ($amarudin 1j. 1usin 8 Siti 1ajar Bt.
,bdul ,%i%, 19962!".
7eknik permainan bahasa mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh
dijalankan oleh guru. Eamun, terdapat tiga jenis akti'iti permainan yang boleh
dijalankan di dalam kelas iaitu silang kata bergambar, men#ari benda tersembunyi
serta FRoda *mpianG kosa kata. 1asil dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis
permainan ini telah digunakan oleh guru semasa pengajaran. *ni menunjukkan teknik
permainan bahasa bukan sesuatu yang asing bagi guru kerana guru yang me)akili
responden pernah menerima latihan perguruan daripada institut pengajian tinggi
a)am dan telah mempelajari pelbagai teknik-teknik pengajaran. $enyataan ini turut
dipengaruhi oleh bidang pengkhususan responden serta pengalaman guru mengajar
bahasa Melayu.
Permainan-permainan bahasa juga adalah permainan yang mudah dan tidak
memerlukan penggunaan ruang dan masa yang banyak serta sangat
menyeronokkan. Eamun begitu, guru-guru perlu peka dalam menyediakan serta
meran#ang permainan ini. =uru perlu meran#ang serta mengolah bahan agar sesuai
dengan tajuk dan objekti& pengajaran dan dijalankan mengikut jangka masa yang
sesuai.=uru se#ara khususnya merujuk kepada guru bahasa Melayu perlu
mempelbagaikan teknik dan akti'iti pengajaran semasa berada di dalam bilik darjah.
=uru perlu meran#ang serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap
keupayaan murid. Selain itu, guru juga perlu menitikberatkan aspek-aspek lain
seperti penggunaan ruang kelas, )aktu, kos yang diperlukan serta keselamatan
murid semasa akti'iti dijalankan. =uru juga perlu memastikan penglibatan semua
murid se#ara akti& dalam setiap akti'iti yang dijalankan. Eamun begitu, guru perlu
menguasai pengetahuan dan kemahiran asas tentang permainan bahasa melalui
24
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
maklumat-maklumat yang terdapat di laman sesa)an atau melalui pemba#aan
buku-buku yang berkaitan.
,.* Kaedah Menga(ar Kemahiran Men&1i$
Pembelajaran bahasa komuniti F#ommunity +anguage +earningH (9++" berkait
rapat dengan pengajaran bahasa asing yang dipanggil teknik kemanusiaan.
$aedah ini menekankan baha)a teori bahasa mestilah bermula daripada #iri-
#iri bunyi ,ayat dan model-model abstrak bahasa.
Murid perlu memahami sistem bunyi, makna dan tatabahasa
Pelopor 9++ mengemukakan teori FBahasa Sebagai proses SosialH yang
menekankan enam perkara2
Proses keseluruhan indi'idu
Proses pendidikan
Proses *nterpersonal
Proses Perkembangan
Proses komunikasi
Proses kebudayaan
,., Akti5iti P 6 P
Menggabungkan jenis pembelajaran ino'ati& dan kon'ensional, antaranya2
7erjemahan
25
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
$erja kumpulan < perbin#angan tentang sesuatu topik. Menyediakan
karangan atau #erita.
7ranskripsi <Menyalin semula pengu#apan >perbualan dan
menganalisis bentuk-bentuk linguistik.
,nalisis < Menganalisis ayat dengan memberi perhatian kepada
penggunaan leksikal dan peraturan gramatikal.
=ambaran dan pemerhatian < Murid membuat laporan tentang
pengalaman dan perasaan mereka.
,.7 Strategi Menga(ar Kemahiran Men&1i$
26
A$di& . /i%$a#
0ai (a,an 'ang g$$ (aca a"a$ %e(again'a.
Mengi%i "e)pa" !&%&ng
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
27
Berpusatkan Bahan
A$di& . /i%$a#
0ai (a,an 'ang g$$ (aca a"a$ %e(again'a.
Mengi%i "e)pa" !&%&ng
Men'a#in daipada ($!$ "e!% a"a$ ($!$ $j$!an.
Me)(ina !aangan (eda%a!an ga)(a (epand$.
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
NOR A88AH
!N"
AHMAD
8akt#r98akt#r :ang Men;e'a'kan "im'&1n;a Ma$a1ah Da1am Meran<ang Dan
Me1ak$anakan Aki5iti :ang Me1i'atkan Kemahiran
28
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Mendengar=!ert&t&r=Mem'a<a Dan Men&1i$ Da1am Ka1angan M&rid Sek#1ah
Rendah.
Kemahiran Mendengar
Salah satu &aktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kemahiran
mendengar adalah &aktor &i%ikal. Peringkat kemahiran ini berbe%a antara seseorang
yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya )alaupun
mereka tidak tergolong dalam kategori #a#at pendengaran kerana kanak-kanak
normal mempunyai pendengaran yang semulajadi sejak dilahirkan.
:aktor yang seterusnya ialah jantina. @ujudnya perbe%aan kemahiran
mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. ,pabila usia kanak-kanak
lelaki menjangkau umur B hingga 9 tahun, mereka kurang ke&ahaman tentang
kemahiran mendengar berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengan
mereka.
:aktor ketiga ialah gangguan bunyi dalam persekitaran. Semasa mendengar,
terdapat banyak gangguan seperti bunyi bising. 1al ini dapat mempengeruhi
pengamatan dan kemahiran mendengar seseorang itu.
:aktor yang terakhir ialah mental. $emahiran mendengar berkait rapat
dengan gaya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria
telinga akan melalui proses mental untuk bertindak balas. 7ahap pemikiran kanak-
kanak mempengaruhi ke#ekapan mereka mendengar.
Kemahiran Mendengar
:aktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah &aktor kesihatan.
5ika kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan ketika masih bayi, penguasaan
29
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
bahasa mereka akan terganggu. $anak-kanak yang lemah dan sakit tidak
mempunyai kekuatan untuk ber&ikir dan ber#akap.
:aktor yang kedua ialah &aktor &i%ikal di mana pertuturan biasanya terhasil
daripada organ-organ 'okal manusia. 5ika se#ara &i%ikalnya dapat dikesan organ-
organ ini rosak atau tidak ber&ungsi, maka jelaslah kanak-kanak itu tidak boleh
bertutur dengan baik.
:aktor yang seterusnya ialah tara& sosioekonomi iaitu kanak-kanak daripada
keluarga atasan dan pertengahan boleh menguasai bahasa dengan lebih #epat dan
lebih baik daripada kanak-kanak keluarga ba)ahan. Semakin tinggi tara& ekonomi
sesebuah keluarga, semakin tinggi tara& penguasaan bahasa ahli keluarganya.
Seterusnya ialah &aktor jantina yang mana melalui kajian-kajian yang telah
dijalankan mendapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu ber#akap daripada
kanak-kanak lelaki. *ni disebabkan oleh jasman kanak-kanak perempuan yang
berkaitan dengan urat sara& pertuturan mereka berlaku lebih #epat daripada kanak-
kanak lelaki.
,khir sekali ialah &aktor d)ibahasa iaitu kanak-kanak ekabahasa biasanya
boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak d)ibahasa. $anak-
kanak yang mempelajari bahasa kedua sering menemui kesulitan. *ni kerana
penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda sering mengganggu bahasa yang
dipelajari itu. Sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda tidak sama dengan sistem
bahasa sasaran dan ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur
dengan baik dalam bahasa tersebut.
Kemahiran Mem'a<a
:aktor yang pertama ialah &aktor &i%ikal. $eadaan &i%ikal merujuk kepada
keadaan mata, telinga, dan organ pertuturan yang sempurna. Persekitaran yang
30
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat
merangsang otak dan menimbulkan minat memba#a. misalnya mendengar #erita,
la)atan ke perpustakaan atau ke kedai buku, ibu bapa yang kerap berbual dengan
anak mereka, dan sebagainya.
Selain itu, &aktor ke#erdasan dan perkembangan kogniti& kanak-kanak sangat
mempengaruhi kemahiran memba#a kanak-kanak. $anak-kanak yang #erdas akan
dapat menguasai kemahiran memba#a dengan lebih #epat berbanding dengan
kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.
:aktor yang ketiga ialah &aktor keupayaan pengamatan. $emahiran memba#a
memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat, iaitu daya diskriminasi penglihatan
dan diskriminasi pendengaran. Semasa memba#a kanak-kanak perlu
mendiskriminasi huru& dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huru&.
$anak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar
kemahiran memba#a dengan #epat dan dapat memba#a dengan baik kerana
bahasa adalah alat manusia melahirkan &ikiran, perasaan, kehendak ,dan
sebagainya semasa berkomunikasi.
/leh itu adalah menjadi tanggungja)ab ibu bapa dan juga guru untuk
memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan memba#a yang men#ukupi
sebelum mula mengajar kemahiran memba#a kepada kanak-kanak.
Kemahiran Men&1i$
:aktor yang utama ialah minat menulis. Peringkat kesediaan menulis perlu
di)ujudkan dengan pelajar diberi dorongan untuk menulis. Persekitaran yang
menggalakkan pelajar menulis juga perlu disediakan. Melahirkan minat menulis
31
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
perlu )ujud bagi memastikan kemahiran itu dapat dikuasai dengan lebih baik. minat
tidak boleh )ujud se#ara spontan dan memerlukan masa untuk dimantapkan.
$adang kala minat menulis timbul lantara proses menulis yang dilakukan se#ara
berulang-ulang.
:aktor yang kedua ialah pengalaman. Penulisan menjadi lebih mudah
sekiranya pelajar menulis perkara yang pernah dialaminya. Penyampaian idea
se#ara spontan dan keupayaan men#atat perkara itu dalam perkataan yang tepat
begantung kepada pengalaman yang ditempuhinya.
Selain itu, situasi pembelajaran yang menggalakkan perlu disediakan semasa
mengajar penulisan. =uru perlu &leksibel dari segi masa penulisan supaya murid
tidak berasa tertekan semasa menulis. /leh itu, penyediaan situasi pembelajaran
yang kondusi& adalah &a#tor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran
penulisan.
:a#tor yang terakhir ialah latihan. +atihan yang kerap dapat membantu
keupayaan murid menulis. Penguasaan menulis menjadi lebih mudah sekiranya
pelajar dapat membuat latihan se#ara konsisten terutamanya dengan
menitikberatkan kelemahan yang sering dilakukan semasa menulis.
RAN-ANGAN PENGA.ARAN HARAN
Mata pelajaran 2 Bahasa Melayu
7ahun 2 6 =igih
7arikh 2 1- Ma# A011
32
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Masa 2 -0 minit
Bilangan murid 2 A orang
7ema 2 $ekeluargaan
7ajuk 2 $eluarga harmoni hidup diberkati
1asil Pembelajaran2
:okus utama 2
6.1 Memba#a kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang diba#a.
,ras A2
i. Memba#a pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan
tanda ba#a
:okus sampingan 2
.1 membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau diba#a
,ras A2
i. Men#atat isi daripada pelbagai bahan yang diba#a.
/bjekti& Pelajaran 2
Pada akhir pelajaran, murid dapat2
i. Memba#a pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yang betul
berdasarkan teks Fkeluarga harmoni hidup diberkatiH
33
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
ii. Men#atat isi daripada pelbagai bahan yang diba#a.
iii. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan
Sistem bahasa
$emahiran bahasa 2 kemahiran memba#a, menulis
7atabahasa2 5enis-jenis ayat, tanda ba#a
Pengisian kurikulum
Pendidikan Moral
Eilai 2 hormat menghormati, bekerjasama , kasih saying
$emahiran Bernilai 7ambah
$emahiran Ber&ikir 2 Menjana idea,menghubung kait,
merumus,
$emahiran Belajar 9ara Belajar 2 Mendengar, Memba#a, Menulis
$e#erdasan Pelbagai 2 interpersonal, *ntrapersonal,mu%ik
Pengetahuan Sedia ,da 2 Murid telah pernah mengalami peristi)a berkelah bersama
keluarga
Bahan Bantu Belajar 2 =ambar( berkelah di tepi pantai", $ad perkataan, Petikan,
+,E=$,1
M,S, *S* P;+,5,R,E ,$7*I*7* P8P 9,7,7,E
34
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Set *nduksi
(6 minit"
1" =ambar FBerkelah
bersama keluargaH
A" Soalan
-,pakah yang dapat kamu
perhatikan dalam gambar
iniJ
1" =uru
mempamerkan
gambar sebuah
keluarga berkelah
di tepi pantai.
A" =uru bersoal
ja)ab dengan
murid tentang
gambar yang
dipamerkan
3) =uru mengaitkan
set induksi
dengan tajuk
pelajaran
1"$B-menghubungkait
A"B9B < mendengar
dengan teliti
-7eknik bersoal ja)ab
!"$P < interpersonal
+angkah 1
(A0minit"

1" Petikan Fkeluarga
harmoni hidup
diberkatiH
1" =uru mengedarkan
petikan kepada
murid
A" Murid diminta untuk
memba#a petikan
mengikut guru
3) =uru meminta
beberapa orang
murid ke hadapan
dan memba#a
petikan dengan kuat
menggunakan nada
dan intonasi yang
betul
C" =uru membuat
1"$B2 merumus
A"B9B2 mendengar
akti&,

35
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
ulasan tentang
petikan yang diba#a
+angkah A
(16 minit"
1" Rajah tulang ikan 1" Murid diminta
men#ari isi-isi
penting di dalam
petikan
A" Murid diminta
men#atat isi-isi
penting tesebut
dalam bentuk
rajah tulang ikan
!" guru membimbing
murid
1"$B2 Menjana idea
A"$P2 intrapersonal
+angkah !
(16 minit"
1" Membina karangan 1" Murid diminta
untuk membuat
satu karangan
menggunakan isi-
isi penting yang
telah di#ari
A" =uru memberikan
pendahuluan
karangan kepada
murid
3) =uru
membimbing
murid
C" BBM
-slaid po)erpoint
6" 7eknik
-latih tubi
36
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Penutup
(6 Minit"
1" Rumusan isi pelajaran
A" +irik lagu
1" =uru membuat
rumusan pelajaran
bersama murid
dengan mengimbas
kembali pelajaran
yang telah dipelajari.
A" Eyanyian lagu Fkalau
rasa gembira tepuk
tanganH
1" 7eknik
- Soal ja)ab
37
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
RELEKS KENDR
E4R ,:*:,1 B*E7* ,1M,(
91010-0A-61--
,lhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada ,llah S.@.7 kerana
dengan i%in, rahmat dan kasih sayangEya saya dan rakan-rakan dapat menyiapkan tugasan
ini mengikut )aktu yang telah ditetapkan. 7erima kasih diu#apkan kepada pensyarah
pembimbing, Puan Rohani Binti (in kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan
nasihat yang berguna kepada saya dan rakan-rakan dalam menambahbaikkan lagi tugasan
kami. 7erima kasih juga buat rakan-rakan kumpulan saya iaitu :arah :a%riyana Basri, Eor
,%rina Mohd Kainol dan :itri Eorlida *brahim kerana telah memberikan yang terbaik dalam
tugasan ini.
Seperti mana yang kita sedia maklum, seseorang guru perlulah mempunyai
pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pengajaran dan kemahiran bahasa yang
berkesan dan baik. dalam (alam pengajaran bahasa, terdapat empat kemahiran yang
sering dijalankan dalam kelas, dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur, kemahiran memba#a, dan kemahiran menulis. 4ntuk mengaplikasikan
semua kemahiran ini guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu
dalam sesuatu pengajaran.
Sebagai guru kita hendaklah mengetahui kelemahan dan kelebihan konsep
penggabungjalinan ini. 1al ini adalah untuk mengetahui kaedah ini sesuai atau tidak untuk
dilaksanakan. $aedah ini dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan
dapat mengelakkan kebosanan dalam diri murid. =uru perlulah memainkan peranan
meran#ang pengajaran dengan teliti. Selain itu, guru perlu menumpukan perhatian kepada
murid yang lemah supaya mereka dapat memahami apa yang diajar.
Selain itu, terdapat juga kelemahan dalam kaedah ini. Murid susah untuk memahami
pengajaran guru kerana pemikiran mereka hanya &okus kepada satu kemahiran sahaja.
5usteru itu, guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik
minat pelajar untuk belajar. =uru perlulah ber&ikiran lebih kreati& lagi. Murid akan berasa
gembira dan &okus apabila terdapat rangsangan dalam pengajaran guru.$ita sebagai
seorang guru perlulah membaiki kelemahan diri dan berusaha untuk meningkatkan lagi
prestasi dalam kerjaya guru.
38
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
8ARAH 8A>R:ANA
!N" !ASR
39
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
.e1a$kan )akt#r9)akt#r ;ang men;e'a'kan tim'&1n;a ma$a1ah da1am meran<ang dan
me1ak$anakan akti5iti ;ang me1i'atkan kemahiran mendengar='ert&t&r=mem'a<a dan
men&1i$ da1am ka1angan m&rid $ek#1ah rendah.
Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, bahasa pengantar utama,bahasa
perpaduan dan mata pelajaran teras yang )ajib dipelajari oleh semua pelajar pada semua
peringkat persekolahan sama ada di sekolah rendah mahupun sekolah
menengah.$epentingan terhadap penguasaan bahasa lebih ketara dalam bidang
pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. 1al ini
jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.Banyak akti'iti
dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran.
Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk men#apai objekti& pengajaran bahasa
Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar,bertutur,memba#a dan menulis. *ni
dibuktikan di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang telah menggariskan sebelas
objekti& yang merangkumi beberapa kemahiran berbahasa.
$ebanyakan guru menganggap mengajar Bahasa Melayu merupakan tugas yang
mudah sedangkan timbulnya masalah dalam meran#ang dan melaksanakan akti'iti yang
melibatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid sekolah rendah. :aktor pertama
masalah ini ialah melalui &aktor komunikasi . Setiap guru hendaklah mahir dalam
berkomunikasi. =uru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik khususnya mengajar di
dalam bilik darjah, sukar bagi seseorang guru itu menjadikan pengajarannya berkesan.
Melalui komunikasi yang baik, seseorang guru itu dapat menyampaikan isi pelajarannya
dengan berkesan, menyebarkan ilmu pengetahuan,maklumat serta tunjuk ajar yang
berkesan kepada murid-murid tanpa menimbulkan sebarang ketidak&ahaman murid
mengenai sesuatu pembelajaran tersebut. $egagalan guru berkomunikasi dengan berkesan
bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid lambat menerima sesuatu pembelajaran
tetapi objekti& yang diran#ang bagi satu sesi pengajaran itu tidak akan ter#apai sekaligus
akan menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan akti'iti yang melibatkan
kemahiran mendengar,bertutur,memba#a dan menulis. /leh itu, guru hendaklah menyusun
strategi serta teknik yang berkesan agar pembelajaran berinteraksi dalam kelas bersama
murid-murid tidak mendatangkan masalah dan suasana berinteraksi yang berkesan.,danya
interaksi yang berkesan yang ditonjolkan oleh guru kepada murid-murid. serta terbitnya
perasaan hormat menghormati, saling bantu membantu sesama guru dan murid menjadikan
sesuatu sesi pengajaran menjadi lebih bermakna. $omunikasi bukan sahaja melalui
per#akapan malah, komunikasi juga dapat di%ahirkan melalui akti'iti bertulis. 5ika mesej
40
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
yang disampaikan oleh guru dapat di&ahami oleh murid-murid maka komunikasi berkesan
telah pun berlaku.$etika guru menulis sesuatu di papan hitam untuk kegunaan murid-
murid,maka komunikasi bertulis telah diamalkan. /leh itu, kemahiran komunikasi amat
penting bagi seorang guru untuk melaksanakan akti'iti yang melibatkan kemahiran
berbahasa dengan adanya suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
:aktor kedua yang menyebabkan timbulnya masalah dalam meran#ang dan
melaksanakan akti'iti yang melibatkan kemahiran berbahasa ialah &aktor tahap ke#erdasan
murid. 7ahap ke#erdasan murid amat berperanan dalam menentukan keberhasilan
pembelajaran seseorang itu. (i dalam kelas mungkin terdapat satu atau dua orang pelajar
yang tergolong dalam kategori murid pintar atau #erdas dan ada juga golongan murid yang
tergolong dalam kategori lemah.(alam keadaan ini, timbulnya masalah kepada guru dalam
melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan akti'iti kemahiran
mendengar, bertutur, memba#a dan menulis kerana mempunyai perbe%aaan tahap
ke#erdasan murid di dalam satu kelas. Bagi murid yang mempunyai tahap ke#erdasan tinggi
akan berupaya memahami sesuatu pelajaran itu dengan #epat manakala berbe%a bagi
murid yang mempunyai tahap ke#erdasan dalam kategori lemah.=uru perlu memainkan
peranan yang penting dalam menentukan kaedah dan strategi pengajaran yang e&ekti& untuk
memaksimakan pen#apaian murid-murid.Setiap guru memerlukan pengetahuan dan
kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada murid-murid melalui startegi
yang berkesan.
Bagi murid kategori lembam atau lemah, mereka menghadapi masalah dalam
pembelajaran kemahiran berbahasa #ontohnya masalah memba#a yang ada dalam diri
murid lembam seperti keliru menge#am huru& besar dan huru& ke#il semasa memba#a,tidak
membunyikan perkataan dengan betul dan tepat, tidak dapat menebut perkataan yang dieja
serta sering meninggalkan perkataan yang tidak diketahui makna atau gagal
membunyikannya. *ni menimbulkan ba#aan yang merangkak-rangkak dan menyebabkan
murid-murid kategori lembam atau lemah tidak dapat memahami maklumat dan makna
bahan ba#aan tersebut serta tidak berminat men#ari maklumat yang terdapat dalam gambar
rajah atau bahan ransangan yang diberikan guru. Berbe%a dengan murid bagi kategori
pintar #erdas di mana mereka memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk
pengayaan,pe#utan atau lebih kehadapan berbanding murid-murid biasa.=uru perlu
mengetahui keupayaan pelajar pintar #erdas mengenalpasti bentuk ke#erdasannya
berdasarkan kepintarannya. 7ugasan seperti salin-menyalin,mengha&al &akta dan latih tubi
tidak akan dapat memenuhi keperluan pelajar pintar #erdas sebaliknya ia hanya akan
melatih kemahiran motor halus mereka sahaja. *ni semua sukar untuk didapati dalam
konteks bilik darjah aliran biasa yang mana tidak semua murid-murid mempunyai keupayaan
untuk belajar se#ara pantas.
41
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
:aktor yang ketiga ialah &aktor tingkahlaku pelajar. 7ingkahlaku bermasalah boleh
menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dalam melakukan akti'iti pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Masalah tingkah laku sering dihadapi oleh guru semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlaku.Bukannya mudah untuk menguruskan masalah
tingkah laku di kalangan kanak-kanak. ,dakalanya ia dapat dika)al dan adakalanya ianya
menyeksakan. $anak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan
suasana pembelajaran.$eadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan
mereka untuk belajar di dalam kelas. .ang pastinya, tingkah laku bermasalah ini boleh
memba)a kesan yang tidak baik semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik darjah. Sebagai #ontoh, murid yang berkelakuan nakal suka membuat bising di dalam
bilik darjah ketika guru mengajar di hadapan kelas serta menggangu ka)an-ka)annya yang
lain dan gemar bermain semasa proses pembelajaran berlaku. 1al ini menyebabkan
pelaksanaan akti'iti yang melibatkan kemahiran mendengar,memba#a, dan menulis tidak
dapat dijalankan dengan berkesan kerana tidak mendapat kerjasama dari murid itu
sendiri.Murid yang berkelakuan nakal ini tiadak makan saman dengan teguran,amaran guru.
Perbuatan mereka hanya berhenti buat sementara )aktu sahaja apabila dimarah.,pabila
sudah tidak ditegur,kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya.Murid yang
suka mengasingkan diri pula kebiasannya tidak mahu bergaul dengan ka)an-ka)an
lain.Murid sebegini jarang ber#akap atau tidak banyak berinteraksi sekaligus menjejaskan
pembelajaran dalam pelaksanaan akti'iti kemahiran bertutur.Murid sebegini juga kurang
memberi tumpuan di dalam kelas. Murid ini lebih suka mengelamun ketika
belajar.Sesetengah pula menunjukkan sikap tidak berminat lansung untuk belajar.
/leh demikian, sebarang masalah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam
melaksanakan akti'iti yang melibatkan kemahiran berbahasa hendaklah ditangani oleh guru
dengan baik dan teratur supaya tidak akan menganggu proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.(engan ini,murid akan dapat menguasai kemahiran
berbahasa iaitu kemahiran memba#a,menulis,mendengar dan bertutur dengan baik dan
berkesan.
RAN-ANGAN PENGA.ARAN HARAN !AHASA MELA:U
"AHUN *
42
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
7arikh 2 1- 5ulai A011
1ari 2 Selasa
Masa 2 10.!0 < 11.!0 pagi (-0 minit"
7ahun 2 C ,manah
4mur 2 10 tahun
Bilangan Murid2 !0 orang
7ajuk Pelajaran2 $epentingan Menjaga $ebersihan ,lam Sekitar
Ha$i1 Pem'e1a(aran
:okus 4tama2
6.1 Memba#a kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lan#ar
serta memahami perkara yang diba#a.
,ras ! (i"
1.Memba#a lan#ar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta
gaya yang sesuai.
:okus Sampingan2
1.A Bertanya dan menja)ab tentang sesuatu perkara se#ara bertatasusila.
,ras A (i"
i. Mengemukakan soalan bertumpu dan ber#apah serta menja)abnya se#ara logik.dan
tepat.
O'(ekti) 2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat2
i. Memba#a teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
ii.Menja)ab soalan bertumpu dan ber#apah serta menja)abnya dengan logik dan tepat.
43
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Sistem Bahasa2
7atabahasa 2 ,yat Majmuk
$osa $ata istilah 2
Pengisian $urikulum
*lmu 2 Pendidikan Moral dan Si'ik
Eilai 2 7olong-menolong dan bertanggungja)ab
$emahiran Bernilai 7ambah ($B7"
$emahiran ber&ikir2 Mengenal pasti sebab dan akibat,menjana idea dan
ke#erdasan pelbagai.
Belajar 9ara Belajar 2 Perbin#angan dan kerja kumpulan
$e#erdasan Pelbagai 2 $inestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan
emosi.
Bahan Bantu Mengajar 2
Slidesho) po)er point
+embaran $erja
=ambar
+9(
Pengetahuan sedia ada 2
Murid sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman akti'iti perkelahan.
Murid pernah menjalankan akti'iti perkelahan.
LANGKAH
MASA
S PELA.ARAN AK"?" P6P -A"A"AN
Set nd&k$i
(6 minit"
1. Perkelahan (i Pantai
Miami, Pulau Pinang
1.=uru menunjukkan gambar
dengan menggunakan slide
po)er point.
1. BBM
-Slidesho)
po)er point
44
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
ii. Soalan yang diajukan2
1. ,pakah yang dapat kamu
perhatikan di dalam gambar
iniJ
- sebuah keluarga
-pelampung
-istana pasir
A. (imanakah keluarga ini
beradaJ
- di tepi pantai
!.,pakah yang mereka
sedang lakukanJ
-bermandi-manda
-membuat istana pasir
A.=uru meminta murid
memerhatikan paparan skrin
po)erpoint yang ditunjukkan
dengan teliti.
!.=uru dan murid bersoal
ja)ab.
C.=uru mengaitkan set induksi
dengan tajuk yang diajar.
A.$B
-Menjana *dea
!.7eknik
-Bersoal
ja)ab,sumbang
saran
C.Pengisian
$urikulum
-'erbal-
linguistik
-interpersonal
Langkah 1
(A0 minit"
i. Petikan Perkelahan di ,ir
7erjun
ii. *si penting2
1.$amal bersama
keluarganya mengadakan
perkelahan bersama
saudara-mara di ,ir 7erjun
Sungai (enim.
A. ,lam sekitar Sungai
(enim sangat indah dan
bersih
!. ,yah dan ibu menasihati
$amal supaya menjaga
1. =uru membahagikan murid
kepada C kumpulan.
A. =uru meminta murid
memba#a petikan se#ara
indi'idu dan kumpulan
mengikut perenggan.
!. =uru membimbing murid
memba#a petikan dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
C.=uru berbin#ang tentang isi
kandungan dan bersoalja)ab
dengan murid.
1.BBM
- Petikan #erita
A.$e#erdasan
Pelbagai
-intrapersonal
!.Eilai
-bertanggung
ja)ab
45
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
kebersihan alam sekitar di
Sungai (enim
6.=uru meminta murid
memba#a petikan bersama-
sama.
Langkah 2
(10 minit"
i. Soalan
Berdasarkan
petikan,nyatakan akti'iti yang
dilakukan oleh $amal dan
keluarganya.
-memasang khemah
-bermandi-manda
-menangkap gambar alam
sekitar.
A.Berdasarkan teks, jelaskan
pesanan ayah kepada
$amal.
!.9eritakan keindahan alam
di Sungai (enim.
1.=uru mengajukan soalan
berdasarkan petikan yang
diberi.
A.Murid dikehendaki membuat
perbin#angan dalam kumpulan
dan memberikan ja)apan
yang sesuai.
!.=uru membimbing murid
kearah mendapatkan ja)apan
yang tepat.
1.BBM
-Petikan #erita
A.7eknik
-penerangan
-perbin#angan
Langkah 3
(16 minit"
i. 7ugasan
-lembaran kerja
ii.Soalan2
1. Berapa kalilah $amal telah
pergi ke ,ir 7erjun Sungai
(enimJ
A. Mengapakah ,ir 7erjun
Sungai (enim menjadi
pilihan keluarga $amalJ
!.,pakah yang akan berlaku
sekiranya air terjun di Sungai
(enim di#emari oleh sampah
1.=uru mengedarkan
lambaran kerja dan murid
dikehendaki menja)ab soalan
se#ara indi'idu.
A.Murid boleh mendapatkan
idea dan membuat
perbin#angan tentang soalan
tugasan dalam kumpulan.
!.=uru dan murid berbin#ang
dan bersoal ja)ab untuk
mendapatkan ja)apan yang
tepat.
1.BBM
-+embaran
kerja
A.7eknik
-Soal ja)ab
-penerangan
-perbin#angan
46
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
sarapJ
C.Bagaimanakah #ara untuk
memastikan air terjun Sungai
(enim sentiasa dalam
keadaan bersih J
Langkah *
(6 minit"
1.,ir sungai yang sejuk dan
jernih itu memikat hati saya.
A.Saya tertarik dengan
pemandangan alam sekitar
yang indah dan
mendamaikan.
1.=uru memberikan lembaran
kerja kepada murid.
A.=uru meminta murid
membin ayat majmuk
berdasarkan gambar yang
terdapat di dalam lembaran
kerja yang telah diberikan.
!.=uru dan murid berbin#ang
ja)apan yang sebenar.
1.BBM
-+embaran
kerja
A.$e#erdasan
Pelbagai
-*ntrapersonal
Pen&t&%
(6 minit"
1. Rumusan isi pelajaran
-Perkelahan di ,ir 7erjun
Sungai (enim
-,yah memberi pesanan
kepada $amal supaya
menjaga kebersihan di
ka)asan air terjun.
A. Eilai murni
-$ita perlu bertanggungja)ab
untuk menjaga kebersihan
alam sekitar
1. =uru merumuskan isi
pelajaran dan menerapkan
nilai-nilai murni.
A.=uru memuji murid kerana
memberi komitmen yang baik.
1.$e#erdasan
pelbagai
-$inestetik
A.7eknik
-Soal ja)ab
RE8LEKS KENDR
:,R,1 :,KR*.,E, B*E7* B,SR*
47
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
910B1--10-60A0
Selepas menyiapkan tugasan ini, saya mempelajari baha)a penggabungjalinan
memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui proses
ini,beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.9ara ini juga dapat mengelakkan
kebosanan dalam proses pembelajaran.$emahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan,
sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada
mata pelajaran lain. (alam pengajaran bahasa, terdapat empat kemahiran yang dijalankan
iaitu kemahiran mendengar, bertutur,memba#a dan menulis.Penggabungjalinan dapat
dilakukan beberapa atau semua kemahiran berbahasa dalam satu pengajaran.Melalui
Sukatan Pelajaran, penggabungjalinan dapat dilakukan dengan #ara yang lebih teratur dan
meluas. Penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa bertujuan untuk
mengukuhkan satu aspek kemahiran bahasa itu dengan yang lain dan menjadikan sesuatu
pengajaran itu lebih berkesan.
=uru hendaklah mahir menggabungkan kemahiran di dalam sesuatu pengajaran
bahasa supaya ia boleh disampaikan berdasarkan objekti&,masa yang diperuntukkan serta
kebolehan pen#apaian murid. =uru hendaklah menentukan kemahiran utama yang mahu
ditekankan dalam sesuatu pelajaran dan kemudian memikirkan kemahiran sampingan yang
bersesuaian yang dapat diterapkan dalam pelajaran.Melalui penggabungjalinan kemahiran
dalam pengajaran bahasa, kemahiran berbahasa dapat dikuasai serentak iaitu kemahiran
bertutur,mendengar,kemahiran memba#a dan menulis.Selain itu, bentuk pengajaran lebih
menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran
dan pembelajaran.=uru berpeluang untuk menggunakan kemahiran se#ara semula jadi
kerana kemahiran guru dalam #ara penyampaian se#ara indi'idu yang berbe%a dengan guru
lain.(i samping itu, ia melibatkan pelbagai kemahiran serta kemahiran tersendiri yang dimilki
oleh guru dalam #ara penyampaian.
,pabila guru melakukan penggabungjalinan, penggabungjalinan yang dilakukan
mestilah mudah dan bergantung kepada matlamat dan objekti& pengajaran dan
48
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
pembelajaran yang hendak di#apai.=uru perlu mengetahui apa dan berapa kemahiran yang
ingin digabungjalinkan.(alam melakukan penggabungjalinan juga,guru mestilah meran#ang
kemahiran &okus utama dan sampingan dengan baik.
49
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
NOR A>RNA
!N"
MOHD >ANOL
8akt#r / )akt#r tim'&1n;a ma$a1ah da1am meran<ang dan me1ak$anakan akti5iti ;ang
me1i'atkan kemahiran mendengar= 'ert&t&r= mem'a<a dan men&1i$.
50
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Murid-murid sekolah rendah merupakan aset negara pada masa hadapan bagi
meneruskan kesinambungan bangsa dalam memajukan negara menjelang @a)asan A0A0.
@alau bagaimanapun, )ujudnya jurang pemisah dalam membangunkan generasi muda
dalam keseimbangan potensi indi'idu. $emahiran berbahasa merupakan isu yang penting
dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah sejak dahulu lagi. *su yang pernah
diperkatakan adalah tentang terdapatnya sebilangan murid sekolah rendah yang masih tidak
menguasai kemahiran berbahasa.)alaupun mereka telah menjalani sesi persekolah selama
enam tahun. Satu &aktor yang menyebabkan kelemahan tersebut berlaku adalah kerana
pelajar tidak mendapat peluang mendirikan asas berbahasa yang kukuh.
Mendengar merupakan akti'iti rutin bagi semua manusia. Sama ada kita suka atau
tidak, kita akan terus mendengar kerana alat pendengaran manusia ber&ungsi tanpa had.
5usteru, keupayaan mendengar bagi pelajar sekolah perlu dieksplotasi sebaik mungkin agar
mereka akan menguasai kemahiran mendengar. Eamun demikian, pengajaran kemahiran
mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat banyak &aktor yang
mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. ,ntaranya adalah perubahan respon.
(alam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur, perubahan respon yang
berbe%a antara seseorang indi'idu dengan indi'idu yang lain boleh mengganggu
pendengaran. (engan kata lain, setiap penutur menegakkan idea masing < masing tanpa
ber&okus kepada topik yang diperkatakan.
:aktor yang kedua ialah menyampuk. *a merujuk kepada gangguan dalam perbualan
iaitu penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa penutur pertama sedang bertutur.
:enomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar
sering terganggu dan tidak sempurna. Pendengaran semulajadi tidak sepatutnya di ganggu
oleh hal yang sedemikian. 7erleka juga merupakan salah satu &aktor yang menjadi masalah
untuk meran#ang akti'iti P 8 P. 7erleka merupakan satu gangguan yang berlaku apabila
pendengaran pelajar mengembara dan menere)ang. *a akan berlaku kepada pelajar
dengan tiba < tiba apabila seseorang itu dengan se#ara tidak sengaja telah menerima input
lain dan tidak menyerap input yang disampaikan oleh penutur. *a disebabkan oleh masalah
mengantuk atau minda ber#abang kea rah lain serta hilang tumpuan semasa berlajar. 5adi
guru perlulah menyediakan akti'iti P 8 P yang berkesan dan menarik untuk menarik
perhatian pelajar.
,kti'iti mendengar pelajar juga akan menjadi tidak akti&. *ni kerana imput hanya akan
sampai ke telinga dan tidak akan di hantar ke otak untuk diproses. *nilah dengan yang
dimaksudkan dengan mendengar dengan &ikiran yang tertutup. 5usteru, akti'iti mendengar
pelajar tidak bermakna dan akan kehilangan maklumat penting yang perlu pelajar ketahui
51
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Selain itu juga, guru perlulah
menyediakan akti'iti P 8 P yang boleh menarik minat pelajar untuk terus mengikuti
pembelajaran untuk mengelakkan mereka mengalami rasa bosan yang menyebabkan
mereka gagal untuk memberikan perhatian kepada perkara yang dibualkan. *ni juga
merupakan salah satu &aktor yang perlu diambil kira oleh seorang guru. 4ntuk mengelakkan
masalah ini berterusan guru perlulah mengelakkan dari bertutur terlalu pantas hingga
tertinggal maklumat penting atau terlalu perlahan hingga menyebabkan tiada tindak balas
daripada otak mereka.
:aktor yang melibatkan bertutur terbahagi kepada tiga iaitu &aktor yang pertama ialah
&aktor &isiologi. :aktor &isiologi terbahagi kepada tiga iaitu jantina, penyakit dan ke#erdasan.
Bagi peringkat a)al kanak < kanak, &aktor jantina berperanan dalam mempengaruhi
pertuturan. $ajian mendapati, kanak < kanak permpuan dapat bertutur lebih a)al daipada
kanak < kanak lelaki. Eamun demikan, pada tahap pertama persekolahan, perbe%aan
jantina tidak lagi menampakkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur
antara mereka. *a disebabkan, guru sering mengadakan guru akan melaksanakan akti'iti
lisan se#ara menyeluruh kepada semua murid, sama ada lelaki atau perempuan.
7erdapat beberapa jenis penyakit biologi#al yang memberikan kesan kepada
keupayaan bertutur seseorang. 1al ini termasuklah serangan penyakit pada tenggorok dan
paru < paru yang memberikan kesan kepada pertuturan keranan alat < alat ini berperanan
dalam pengeluaran bunyi bahasa. $e#erdasan berkaitan dengan otak yang sihat dan dapat
ber&ungsi dengan sempurna dalam memproduksi bahasa. 5usteru, mereka yang #erdas
dapat bertutur dengan mudah dan lan#ar dan dapat melibatkan diri dalam pelbagai akti'iti
pertuturan seperti berpidato. Sebaliknya, kanak- kanak yang tidak mampu bertutur dengan
baik adalah kanak-kanak yang tidak #erdas atau lembam. Bagi membantu kanak- kanak ini,
guru perlulah menempatkan kepada di kelas pemulihan.
Bagi &aktor &i%ikal pula ia terbahagi kepada dua iaitu salah satunya masalah pada alat
pendengaran iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau dalam istilah lain disebut
sebagai pekak. $anak- kanak yang pekak sejak ke#il lagi menyebabkan mereka tidak boleh
bertutur kerana mereka tidak pernah mendengar bunyi bahasa. 5usteru bagi menangani
masalah ini, guru perlulah menempatkan mereka di kelas pendidikan khas bagi
membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. ,lat pertuturan
juga merupakan salah satu masalah dalam &aktor &i%ikal. *a merujuk kepada ketidakupayaan
alat artikulasi seseorang ber&ungsi dengan baik bagi menuturkan ujaran. *a boleh
menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. *a termasuklah keadaan bibir yang sumbing
dan rekahan pada lelangit. Bagi kanak- kanak yang bisu, guru bolehlah menempatkan
52
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa
menggunakan bahasa isyarat.
.ang terakhir adalah &aktor persekitaran. *a melibatkan keluarga dan sosioekonomi.
Bagi keluarga, ibu bapa yang kerap bertutur dengan anak-anak mereka sejak ke#il lagi
dapat meningkatkan keupayaan bertutur kanak-kanak. Sebaliknya, kanak-kanak daripada
latar belakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kearah interaksi dan
komunikasi antara satu sama lain menyebabkan akti'iti bertutur mereka terhad. 7ahap
sosioekonomi se#ara tidak langsung turut mempengaruhi keupayaan bertutur. 1al ini kerana
ibu bapa yang mempunyai tahap sosioekonomi dapat menyediakan segala kemudahan
pembelajaran berbahasa kepada anak < anak mereka. 9ontohnya, internet, tele'isyen, buku
dan lain-lain.hali ini berbe%a dengan kanak-kanak yang mempunyai sosioekonomi rendah
yang tidak terdedah dengan kemudahan sedemikian, menyebabkan penguasaan kemahiran
bertutur meraka berlaku mengikut perkembangan yang terhad sahaja. 5adi, guru perlulah
menyediakan segala kemudahan yang dirasakan sesuai untuk membantu pelajar yang
kemahiran bertutur ini terhad supaya dapat berkembang seiring dengan pelajar yang
mendapat segala kemudahan dalam pembelajaran berbahasa.
Pengaruh &aktor-&aktor yang tertentu me)ujudkan masalah dalam menguasai
kemahiran memba#a dan menulis murid. $elemahan menguasai kemahiran memba#a dan
menulis menjadikan murid berasa rendah diri dan masalah disiplin diri merosot. Murid-murid
ini beranggapan baha)a perlakuan yang melanggar norma amalan di sekolah bertujuan
menarik perhatian guru dan rakan-rakan. Si&at rendah diri akibat kegagalan yang berterusan
memba)a kepada konsep kendiri yang rendah. 7ingkah laku agresi&, negati&, kebudak-
budakan serta bermuram adalah petunjuk-petunjuk masalah emosi yang serius. *ni akan
menjejaskan keupayaan mereka untuk menguasai kemahiran bahasa yang lebih berkesan.
Masalah menguasai kemahiran memba#a dan menulis menjadikan murid lemah dan tidak
berminat dalam matapelajaran Bahasa Melayu adalah akibat ketidak#ekapan mereka
menguasainya.
Permasalahan memba#a yang ada dalam diri murid adalah seperti keliru menge#am
huru& besar dan huru& ke#il semasa memba#a, tidak membunyikan perkataan dengan betul
dan tepat, tidak dapat menyebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan
yang tidak ketahui makna atau gagal membunyikannya. *ni menimbulkan pola ba#aan yang
merangkak-rangkak dan pastinya menjadikan murid-murid tidak memahami maklumat dan
makna bahan ba#aan tersebut. Selain itu, murid ini juga lemah dan tidak berminat men#ari
maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan rangsangan yang diberikan oleh
53
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
guru. Memba#a merupakan proses interaksi antara teks dengan imaginasi pemba#a.
5usteru, guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran memba#a agar dapat menjadikan
pengajaran lebih ber'ariasi, menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar
dengan lebih bersungguh-sungguh.
,pabila seseorang murid tidak menguasai kemahiran memba#a menyebabkan
mereka tidak menguasai kemahiran asas, iaitu kemahiran lisan. ,ntara kelemahan murid
dalam kemahiran lisan adalah seperti salah membunyikan huru& yang seakan akan sama
bentuknya, membunyikan huru& tertentu, keliru membunyikan nama huru& yang seakan-akan
sama. 1al ini pasti menjadikan murid salah &aham menyebut susunan rangkai kata, ayat,
intonasi dengan gaya yang betul.
$etidakupayaan murid menguasai kedua-dua kemahiran ini pasti memberikan
masalah kepada mereka untuk melahirkan ekspresi melalui tulisan. ,ntaranya, masalah
ketidak#ekapan koordinasi mata dan tangan semasa menulis. $etidakupayaan ini dikesan
semasa murid memegang pensel dengan #ara yang tidak betul. ,kibatnya murid tidak dapat
menulis garis perkataan dengan tepat serta men#ampur aduk huru& besar dengan huru& ke#il
dalam satu ayat. Manakala kelemahan dalam menghasilkan makna dalam penulisan
karangan pula, iaitu murid lemah menyusun ayat dan buah &ikiran mengikut )ajaran &ikiran
mereka serta meninggalkan perkataan tertentu semasa menulis.$etidak#ekapan murid
menguasai kemahiran memba#a dan menulis menjadikan murid tidak berminat untuk belajar
dan tidak memberikan tumpuan sepenuhnya.
Selain itu, &aktor luar ka)alan juga penyebab kepada masalah penguasaan
kemahiran ini antaranya masalah ke#a#atan, penyakit dan genetik. 1al ini ditambah dengan
&aktor persekitaran seperti kemiskinan dan kurang perhatian daripada ibu bapa juga
merupakan penyumbang kepada permasalahan menguasai kemahiran memba#a dan
menulis. @alau bagaimanapun, masalah ini bukanlah penghalang kepada guru dan sekolah
serta dijadikan alasan untuk tidak membantu murid yang bermasalah dalam pembelajaran.
Pelbagai usaha serta bantuan daripada kerajaan dan $PM seharusnya menjadi pemangkin
serta dorongan bagi guru agar terus berusaha membantu murid bermasalah dalam
pembelajaran
RAN-ANGAN PENGA.ARAN HARAN
SEKOLAH KE!ANGSAAN -HEPOR= -HEMOR.
54
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Mata Pe1a(aran + Bahasa Melayu
Hari + Rabu
"arikh + B September A011
Ma$a + -0 Minit
"ah&n + 6 Bestari
!i1 M&rid + !6 /rang
"ema + Patriotisme
"a(&k +4lang tahun $emerdekaan.
Ha$i1 Pem'e1a(aran +
:okus 4tama 2 B.! Memba#a dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat
memba#a
,ras A 2 ( i " mengumpul maklumat tentang isi yang di ba#a.
:okus Sampingan 2 -.A Memba#a dan mengenalpasti genre penulisan.
,ras 1 2 ( i " Mengenalpasti penggunaan kata, &rasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu
genre
O'(ekti) Pe1a(aran + Pada akhir pembelajaran murid dapat 2-
1" Memba#a dan menghayati Sajak 7anah Pusaka 7er#inta meningkatkan dan
memperkukuh minat memba#a
55
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
A" Mengenalpasti penggunaan kata, &rasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu
genre dalam Sajak 7anah Pusaka 7er#inta
Si$tem !aha$a +
Sebutan dan *ntonasi
7atabahasa 2 $ata ,djekti&
Pengi$ian K&rik&1&m +
*lmu 2 Sastera
Eilai 2 Bekerjasama, Patriotik
Penggabung 5alinan 2 i "$emahiran memba#a dan Menulis.
ii " Mu%ik
$emahiran Ber&ikir 2 i " Menjana dan menghasilkan idea
ii " Meneliti bahagian-bahagian ke#il dan keseluruhan
Belajar 9ara Belajar 2 Belajar se#ara spontan dan sumbang saran.
!ahan !ant& Menga(ar +
Buku 7eks.
$ertas +ampiran soalan
+irik lagu
Papan teka Silang $ata
Iideo +agu
Pengetah&an $edia ada +
Murid pernah menyanyikan lagu 7anggal !1
Murid pernah memba#a sejarah mengenai kemerdekaan.
Murid pernah menonton #erita- #erita patriotisme.
Murid pernah dengar #ara mendeklamasikan sajak.
56
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
+,E=$,1
M,S,
*S* P;+,5,R,E ,$7*I*7* P 8 P 9,7,7,E
Set *nduksi
1" +irik lagu F 7anggal !1H.
A" Soalan < soalan 2-
i. Pada tahun berapakan
1" =uru memberi murid lirik lagu.
A" =uru menayangkan 'ideo lagu
F 7anggal !1H.
1. BBM
57
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
( 6 minit " kita men#apai
$emerdekaanJ
ii. Sudah berapa tahunkah
kita menyambut 1ari
$emerdekaanJ
!" =uru dan murid menyanyi lagu
tersebut dengan iringan mu%ik.
C" =uru bersoal ja)ab dengan
murid mengenai maksud lagu
tersebut.
6" =uru mengaitkan set induksi
dengan tajuk pelajaran.
-lirik lagu
-'ideo lagu
A. 7eknik
-bersoal ja)ab ,
sumbang saran
!. $e#erdasan
pelbagai
-mu%ik
+angkah 1
( A0 minit "
1 Buku teks 7ahun 6
A Sajak 7anah Pusaka
ter#inta
! Maksud sajak
Sajak in bermaksud
setiap rakyat haruslah
memberikan kesetian
kepada Eegara tanpa
berbelah bahagi. Setiap
rakyat harus
men#urahkan tenaga
dan bakti kepada Eegara
agar Eegara menjadi
terbilang dan makmur.
Selain itu setiap rakyat
juga harus menjaga
kedaulatan Eegara agar
tidak dibelengu oleh
penjajah lagi.
1" =uru mengarahkan murid
mengeluarkan buku teks .
A" Murid dikehendaki memba#a
serta memahami sajak
mengenai 7anah Pusaka
7er#inta.
!" =uru menjelaskan maksud
sajak yang telah diba#a.
C" Murid diminta untuk
mengulang memba#a maksud
sajak tersebut dengan kuat.
6" =uru dan murid berbin#ang
tentang maksud sajak dengan
lebih mendalam.
1. BBM
-Buku 7eks
A. 7eknik
-bersoal ja)ab ,
sumbang saran
!. $e#erdasan
pelbagai
-'isual ruang
+angkah A
( 16 minit "
1" Sajak 7anah Pusaka
7er#inta.
A" 9ontoh Perkataan atau
:rasa
1" =uru menunjukkan #ara
mendeklamasikan sajak yang
betul menggunakan sebutan
dan intonasi yang sesuai.
1) =uru meminta murid
mendeklamasikan sajak
dengan betul menggunakan
1. BBM
-kertas soalan
58
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
7umpahnya darahku
7idak akan berbelah
bagi
Bertoleransi
Patahkan bersama
sebutan dan intonasi yang
sesuai.
!" =uru meminta murid men#ari
dan memba#a perkataan atau
&rasa yang telah dihitamkan di
dalam petikan sajak tersebut.
C" =uru memberi helaian soalan
perkataan sama maksud
dengan perkataan atau &rasa
yang telah di hitamkan.
6" Murid di kehendaki
memadankan perkataan yang
sama maksudnya dengan
perkataan yang di beri.
-" =uru memantau hasil tulisan
murid
B" =uru dan murid berbin#ang
ja)apan yang sebenar.
A. 7eknik
-berpuisi
+angkah !
(16 minit "
1" Permainan Bahasa
7eka silang kata
1" 9ontoh soalan
Siapakah Perdana
Menteri pertama
MalaysiaJ
Siapakah yang telah
membangunkan
$+99 J
1" =uru memberikan penerangan
sebelum akti'iti dimulakan.
A" =uru membentuk beberapa
kumpulan
!" Murid berbin#ang dalam
kumpulan untuk men#ari
maklumat .
C" Murid akan tampil kehadapan
untuk mengisi tempat kosong
di papan teka silang kata.
6" 5a)apan yang betul akan
menerima ganjaran daripada
guru. Murid dan guru
berbin#ang ja)apan sebenar.
1. BBM
-papan teka
silang kata
A. 7eknik
-permainan
bahasa
59
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Penutup
( 6 minit "
1. Rumusan isi pelajaran
A. Penerapan nilai-nilai
murni
$ita mestilah
mempertahankan tanah
air kita.
$ita mestilah
mengamalkan sikap
patriotism.
1" =uru membuat rumusan
pelajaran bersama murid
dengan mengimbas kembali
pelajaran yang telah dipelajari.
A" =uru dan murid bersoal ja)ab.
!" =uru menerapkan nilai-nilai
murni yang telah mereka
perolehi berdasarkan sajak
7anah Pusaka 7er#inta.
C" =uru mengu#apkan terima
kasih kerana member
kerjasama yang baik
6" =uru dan murid bertepuk
tangan sebagai mengakhiri
kelas.
1. 7eknik
-bersoal ja)ab
60
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
RE8LEKS
( E/R ,KR*E, B*E7* M/1( K,*E/+ "
(alam Ran#angan Pengajaran 1arian diatas, saya telah menggabung
jalinkan dua $emahiran Berbahasa iaitu $emahiran Memba#a dan $emahiran
Menulis. $eupayaan memba#a merujuk kepada murid memba#a dengan sebutan,
intonasi, jeda, dan kelan#aran yang betul. Manakala kemahiran menulis pula
merujuk kepada merid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui
pelbagai jenis penulisan kreati& yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda ba#a dan
ejaan yang betul serta tulisan yang jelas, #antik dan kemas.
$emahiran memba#a dalam RP1 tersebut menekankan aspek pemahaman,
pengukuhan dan penghayatan bahan sastera se#ara kritis dengan menggunakan
pelbagai teknik. =uru juga menunjukkan #ontoh #ara mendeklamasikan sajak
dengan betul. *ni se#ara tidak langsung dapat memberi pengetahuan kepada murid
bagaimana untuk mendeklamasikan sajak dengan gaya yang betul. Murid juga
diminta untuk mengumpul maklumat tentang isi yang di ba#a. Se#ara tidak langsung
ia memenuhi tuntutan huraian sukatan pelajaran. Bagi kemahiran menulis pula, guru
boleh menga)asi dan memantau hasil tulisan murid agar sentiasa #antik, kemas
dan teratur. Selain itu, guru guru juga perlu memastikan murid < murid boleh
menghasilkan ayat- ayat yang gramatis dalam pembinaan karangan.
Pada pendapat saya, penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat
dikuasai serentak. 9ara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses
pembelajaran. Penggabungjalinan juga bertujuan untuk men#apai hasil
pembelajaran. 7erdapat tiga prinsip penggabung jalinan iaitu mudah ubah,
bergantung kepada matlamat dan objekti& yang hendak di#apai. =uru mesti tahu apa
dan berapa kemahiran yang ingin digabungkan, kemahiran &okus dan sampingan
hendaklah diran#ang dengan baik, berdasarkan kebolehan dan pen#apaian murid.
61
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
1uraian Sukatan pelajaran iailah satu dokumen yang mengandungi perkara-
perkara yang )ajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. 4ntuk
meran#ang kemahiran &okus dan sampingan, guru perlulah merujuk buku 1uraian
Sukatan Pelajaran yang telah disediakan mengikut tahun yang telah ditetapkan.
4ntuk sesi pengajaran, guru perlulah mengambil kira keberkesanan setiap &okus
utama dan &okus sampingan yang telah dipilih. $eberkesanan pengajaran amat
penting di ambil kira. 5ika guru hanya mengambil sikap sambil le)a dalam
menentukan hasil pembelajaran tersebut, matlamat P 8 P tidak akan ter#apai.
,ntara kebaikan penggabungjalinan dalam P 8 P ialah sebagai pengukuhan
kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain, kemahiran
sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan, dapat membantu penguasaan
kemahiran, &okus sebagai yang dikehendaki dalam objekti& pengajaran dan
pembelajaran, pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu
dalam kehidupan, penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana
pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan, menggalakkan proses
pertumbuhan dan perkembangan pelajar se#ara seimbang, harmonis dan bersepadu
dan yang paling penting,ia dapat membantu murid menguasai beberapa kemahiran
yang di ajarkan oleh guru se#ara serentak. *ni se#ara tidak langsung ia dapat
menjimatkan masa Pengajaran dan Pembelajarn guru dan murid di dalam kelas.
,ntara kelemahan yang dapat dinyatakan dalam penggabungjalinan dalam P
8 P ialah aras yang di gunakan bagi setiap hasil pembelajaran tidak sesuai dengan
&aktor murid tersebut. *ni kerana guru tersebut tidak menggunakan aras yang sesuai
dengan tahap keupayaan murid tersebut. 5ika kita mengajar murid kelas ketiga atau
kelas akhir, sudah tentu kita tidak akan menggunakan aras A dan aras !. Selain itu,
jika menggunakan penggabung jalinan dalam P 8 P, murid tidak akan dapat &okus
terhadap dua kemahiran dalam satu-satu masa. *ni akan menyebabkan mereka
berasa bosan di dalam kelas serta ter#i#ir daripada menerima input yang sepatutnya
dapat.
62
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Bagi saya, konsep penggabung jalinan ini sesuai digunakan untuk
Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas. ,pabila antara satu kemahiran di
gabungkan dengan kemahiran yang lain di dalam satu P 8 P, se#ara tidak langsung
ia dapat membantu guru memudahkan matlamat dan objekti& pengajaran Bahasa
Melayu Sekolah Rendah. =uru-guru tidak seharusnya terikat kepada #adangan-
#adangan yang dikemukakan. Sekiranya didapati ada di antara #adangan-#adangan
ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah, guru-guru boleh mengubah dan
menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. 1uraian Sukatan
Pelajaran ini juga boleh digunakan untuk meran#ang pengajaran dan pembelajaran
mengikut penggal, mingguan, dan harian di dalam bilik darjah.
Pada peringkat ini, Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran )ajib,
selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat a)al bagi
membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, seperti
kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Eamun demikian,
guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang
sesuai dengan kebolehan murid. $eberkesanan pengajaran dan pembelajaran juga
bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang
dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, berinteraksi, dan
ber&ikir.63
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
8"R NORLDA
!N"
!RAHM
8AK"OR98AK"OR :ANG MEN:E!A!KAN "M!ULN:A MASALAH DALAM
MERAN-ANG DAN MELAKSANAKAN AK"?" KEMAHRAN !ER!AHASA
64
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
8akt#r Ma$a1ah Kemahiran Mendengar
Mendengar merupakan akti'iti rutin bagi semua manusia. Samada kita suka atau
tidak, kita kan gterus mendengar kerana lat pendengaran manusia ber&ungsi tanpa
had. /leh yang demikian, keupayaan mendengar di dalam kalangan murid-murid
perlulah dieksploitasikan sebaik mungkin agar mereka ini menguasai kemahiran
mendengar. @alau bagaimanapun, pengajaran kemahiran mendengar bukanlah
sesuatu yang mudah kerana terdapat pelbagai &aktor yang mempengaruhi
penguasaan kemahiran mendengar. ,ntaranya dalah seperti dalam rajah seperti
yang berikut2

Ra(ah + :aktor $eberkesanan $emahiran Mendengar
(alam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur, perubahan
respons yang berbe%a-be%a antara seseorang indi'idu dengan indi'idu yang lain
boleh mengganggu pendengaran. (engan kata lain, setiap penutur #uba
menegakkan idea masing-masing tanpa ber&okus kepada topik yang diperkatakan.
Se#ara tidak langsung perkara ini memberikan impak kepada kemahiran men
dengar pendengar yang terlibat yang turut menjadi tidak &okus kepada isu yang
diperkatakan.
Sementara itu, menyampuk pula merujuk kepada gangguan dalam perbualan
iaitu, penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa pentur pertama sedang
bertutur. :enomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej
yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. Sehubungan dengan itu,
pendengaran yang berlaku se#ara semulajadi tidak seharusnya berlaku dan
diganggu dalam hal sedemikian.
Selain itu, terleka juga merupakan gangguan dalam akti'iti mendengar dan
dialami oleh kebanyakan daripada murid-murid. 7erleka berlaku apabila
pendengaran murid menera)ang hinggga input yang disampaikan oleh penutur tidak
dapat diserap. 7erleka boleh berlaku kerana mengantuk hingga menyebabkan
minda murid-murid lambat memproses maklumat atau ber#abang kearah lain dan
tiada penumpuan.
65
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
:aktor lain iaitu &ikiran tertutup. :ikiran tertutup ialah mendengar dengan
&ikiran yang tertutup sehingga menyebabkan murid-murid kehilangan maklumat
penting yang perlu diketahui. :ikiran yang tertutup juga menyebabkan akti'iti
mendengar murid-murid menjadi tidak akti& kerana input hanya sampai ke telinga
dan tidak dihantar ke otak untuk diproses. /leh itu, akti'iti mendengar murid-murid
menjadi tidak bermakna jika &ikiran mereka tertutup kerana mereka gagal
mendengar dengan sempurna.
:aktor yang terakhir pula ialah kebosanan. ,kti'iti mendengar kita boleh
diganggu dengan perasaan bosan yang menyebabkan murid-murid gagal member
perhatian kepada perkara yang diujarkan . $ebosanan berlaku kemungkinan kerana
penutur bertutur terlalu pantas sehingga nmurid-murid tertinggal banyak maklumat
penting atau penutur yang bertutur terlalu perlahanberbanding keupayaan otak
murid-murid bertindak balas.
8akt#r Ma$a1ah Kemahiran !ert&t&r
Seperti kemahiran mendengar, kemahiran bertutur juga mempunyai &aktor-&aktor
tertentu yang mempengaruhi keberkesanannya. Sehubungan itu, terdapat tiga &aktor
kemahiran bertutur adalah seperti dalam rajah yang berikut2
Ra(ah+ :aktor $eberkesanan $emahiran Bertutur
:aktor &isiologi dibahagikan kepada tiga unsur, iaitu jantina, penyakit dan
ke#erdasan. Sehubungan itu, unsure jantina berperanan dalam mempengaruhi
pertuturan pada peringkat a)al kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang dijalankan,
kanak-kanak perempuan didapati bertutur lebih a)al daripada kanak-kanak lelaki.
Eamun demikian, pada tahap pertama persekolahan, perbe%aan jantina tidak lagi
menunjukkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur melalui
66
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
akti'iti lisan dibilik darjah dilaksanakan oleh guru se#ara menyeluruh kepada semua
murid tanpa mengambil kira jantina mereka.
Berdasarkan unsur penyakit pula, terdapat beberapa jenis penyakit biologikal
yang didapati member kesan kepada keupayaan bertutur kepada seseorang murid.
Sebagai #ontoh, ke#a#atan pada pita suara booleh menyebabkan murid tidak
berupaya mengeluarkan bunyi bersuara hinga menyebabkan mereka tidak dapat
bertutur. Begitu juga dengan serangan penyakit pada tenggorok dan paru-paru, yang
turut member kesan kepada pertuturan kerana organ tersebut berperanan
menghasilakan bunyi bahasa. Selain itu, ke#a#atan otak juga turut didapati memberi
kesan kepada kegagalan alat pertuturan ber&ungsi dengan baik hingga
menyebabkan murid sukar bertutur.
Selain itu, unsure ke#erdasan pula, murid-murid yang #erdas didapati dapat
bertutur dengan mudah dan lan#ar serta melibatkan diri dengan akti'iti-akti'iti
pertuturan yang meransang ke#erdasan mereka seperti pidato, syarahan, dan
perbahasan. Sebaliknya, murid-murid yang tidak mampu bertutur dengan baik dan
lan#ar, sering dianggap sebagai kanak-kanak yang tidak #erdas atau lembab. /leh
itu, pihak sekolah memberi tanggungja)ab kepada guru-guru pemulihan untuk
membantu murid-murid lembab tersebut menguasai bahasa sama seperti orang lain.
:aktor &i%ikal pula meliputi dua unsur, iaitu alat pendengaran dan alat
peertuturan. Sehubungan itu, masalah pada alat pendengaran merujuk kepada
ketidakupayaan alat pendengaran, iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi
atau yang turut dikenali sebagai pekak. $epekakan berlaku kerana kerosakan
kepada gegendang telinga yang berperanan penting untuk menerima dan menyerap
bunyi luaran.
Sementara itu, unsur alat pertuturan meruuk kepada masalah pada alat
pertuturan, iaitu ketidakupayaan alat artikulasi seseorang untuk ber&ungsi dengan
baik untuk menutur ujaran. $erosakan pada artikulasi menyebabkan seseorang itu
bisu atau gagap. $erosakan juga boleh berlaku dalam bentuk keadaan bibir yang
sumbing dan rekahan pada lelangit. Eamun kanak-kanak gagap dan sumbing, masih
boleh bertutur dan menyampaikan mesej kepada orang lain dengan #ara mereka
sendiri. ,kan tetapi, kanak-kanak yang bisu pula ditempatkan di kelas atau sekolah
khas untuk membolehkan mereka mempelajari bahasa menggunakan bahasa
isayarat.
67
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
:aktor yang terakhir iaitu, &aktor persekitaran iaitu terdiri daripada dua unsure
keluarga dan sosioekonomi. Sehubungan itu, keluarga berperanan penting dalam
penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Perkara ini
disebabkan oleh, ibu bapa yang kerap bertutur dan berbual dengan anak-anak
mereka sejak ke#il lagi dapat mempertingkat keupayaan bertutur murid-murid.
Murid-murid juga dapat menambah perbendaharaan kata disamping mempelajari
struktur bahasa dan tatabahasa yang betul. Sebaliknya, murid-murid daraipada
latarbelakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kepada interaksi dan
komunikasi anatara satu sama lain menyebabkan akti'iti bertutur mereka terhad.
4nsur yang seterusnya, iaitu unsur sosioekonomi turut mempengaruhi
keupayaan bertutur murid-murid. *bu bapa yang mempunyai tahap sosio ekonomi
yang tinggi didapati dapat menyediakan kemudahan internet, tele'isyen, buku-buku
dan perisian pembelajaran bahasa untuk mempertingkatkankan keupayaan bertutur
anak-anak mereka. Se#ara tidak langsung, anak-anak mereka dapat menguasai
kemahiran berbahasa pada peringkat umur lebih a)al. ,kan tetapi hal ini amat
berbe%a dengan murid-murid yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang
rendah.
8akt#r Ma$a1ah Kemahiran Mem'a<a
:aktor masalah memba#a adalah rumit dan sukar hendak ditentukan se#ara khusus.
Eamun =uy +.B. dan rakan-rakannya (199C" telah membahagikan pun#a masalah
memba#a kepada tiga &aktor besar , iaitu 2
i. :aktor &i%ikal
ii. :aktor kogniti& dan bahasa
iii. :aktor emosi, persekitaran, dan pendidikan
:aktor &i%ikal yang mempengaruhi masalah ba#aan adalah seperti masalah
penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah neurologi#al
seperti kerosakan otak (serebral palsi, aphasia, teren#at akal, dll", dan bermasalah
kesihatan (epilepsi, masalah jantung, kurang %at makanan yang serius, dll".
$anak-kanak yang tahap ke#erdasannya rendah dan yang teren#at akal akan
68
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
menghadapi masalah dalam ba#aan yang serius. Selari dengan masalah ini ialah
tahap kogniti& yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran
memba#a menjadi sangat sukar. Manakala &aktor bahasa melibatkan bahasa
penerimaan yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis.
Masalah memba#a kebiasaannya )ujud seiring dengan &aktor-&aktor emosi
yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian indi'idu dan sosial kanak-
kanak. Masalah penyesuaian mungkin berpun#a daripada &aktor-&aktor &i%ikal atau
pera)akan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan memba#a.
$egagalan memba#a menjadikan kanak-kanak ke#e)a dan menjejas emosi mereka.
:aktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak
mendapat kasih sayang keluarga, kurang %at makanan, tiada galakan keluarga, dan
sebagainya akan menjejas pen#apaian mereka dalam pelajaran termasuk
keupayaan memba#a. :aktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang
pengajaran se#ara indi'idu, tidak memberi perhatian terhadap kesediaan memba#a
kanak-kanak, mengabaikan kemahiran memba#a dalam kebanyakan akti'iti sekolah,
penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan, dan sebagainya.
8akt#r Ma$a1ah Kemahiran !ert&1i$
Masalah ini berlaku apabila kanak-kanak yang kurang jelas penglihatannya akan
kurang mampu menangkap maklumat yang ditulis di papan hitam. 5ika dia tidak
menyatakan masalah kepada guru dan gurunya pun tidak mengetahui, keadaan ini
akan berterusan sehingga akan menjejaskan pembelajarannya.
$ebanyakkan daripada kanak-kanak ini boleh dan mesti dipulihkan dengan
memberi ka#a mata yang sesuai.,da pula kanak-kanak yang menempuhi proses
perkembangan mental yang lambat tanpa apa-apa ke#a#atan jasmani. @alaupun
umurnya sudah enam tahuin umpamanya, pengalaman dan pemikirannya mungkin
seperti kanak-kanak yang berumur lima tahun.
$anak-kanak ini perlu diberi galakkan dan bimbingan yang se)ajarnya untuk
membolehkan perkembangan kogniti&nya berterusan. @alaupun ada baiknya jika
penda&taran persekolahan dilambatkan ini selalunya tidak dapat dilakukan pada
masa kini. kanak-kanak seperti ini bukanlah mengalami ke#a#atan akal dan jika tidak
69
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
dikenalpasti dan diberi bimbingan yang se)ajarnya mungkin ada menyerap konsep
diri yang tidak sihat. $anak-kanak ini akan mendapat man&aat jika diran#ang.
$anak-kanak yang mengalami masalah ini kadangkala mempunyai tahap
pemikiran yang sederhana atau lebih baik daripada biasa. 7etapi kesukarannya
untuk menulis atau membuat akti'iti yang memerlukan kemahiran seperti melukis
selalu mengakibatkan dia dianggap sebagai kanak - kanak #a#at akal. $anak-kanak
ini mungkin selalu menunjukkan kebolehannya dalam akti'iti yang lain seperti
bermain #atur, berbahas atau memba#a yang tidak memerlukan kemahiran tangan.
$anak-kanak seperti ini perlu dikenalpasti kebolehan serta kelemahannya supaya
satu kurikulum pembelajaran yang khas dapat diran#angkan untuknya.
$elemahannya untuk menulis mungkin boleh diatasi dengan #ara berlatih selalu.
,kti'iti sehari-harian seperti mengikat tali kasut boleh diajar dengan
menunjukkan setiap gerak geri tangan sehingga selesai tali kasut diikat. ,da lebih
mendatangkan man&aat bagi kanak-kanak ini mengunakan pita rakaman atau
menaip kerana kekekokan tangannya menghalangnya daripada menulis dengan
sempurna.$anak-kanak yang begini selalu dipanggil L1ypera#ti'eL dalam bahasa
*nggeris. Selalunya tidak ada gangguan yang jelas terdapat dari peperiksaan klinikal.
$ebolehan menumpukan perhatian kepada sesuatu kerja adalah perlu untuk
seseorang kanak-kanak itu menerima arahan dan pengajaran dari guru-guru atau
ibu bapanya. $anak-kanak ini tidak boleh maju dalam pembelajaran oleh sebab dia
tidak dapat menarik perhatian penuh.
Sebaliknya, dia mungkin memba)a kesulitan kepada guru dan murid-murid
lain kerana dia tidak boleh duduk di kerusinya dengan lama. $anak-kanak seperti ini
perlu diberi pemulihan khas yang dipanggil Lbeha'ioural modi&i#ationL untuk
menambahkan tempoh tumpuan perhatiannya sebelum dia dapat menerima
pengajaran dengan berkesan.
$eadaan ini selalu dipanggil LdysleMiaL dalam bahasa *nggeris. *ni dapat
dikenali sebagai satu keadaan di mana kanak-kanak yang tidak mengalami
70
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
ke#a#atan akal atau kurang minat mengalami kesukaran sama ada memba#a,
menulis atau mengira.
$eadaan ini boleh berlaku akibat daripada masalah kekurangan
pendengaran, masalah pembelajaran khusus atau kekekokan. /leh itu keadaan-
keadaan seperti ini mestilah dikenalpasti dan langkah diambil untuk mengatasinya.
$adangkala kelakuan yang ganjil itu tidak dapat dikesan pun#anya dengan jelas.
$anak-kanak yang telah menempuh pengalaman yang pahit dan menakutkan
mungkin suka mengasingkan diri , tidak suka bergaul atau selalu ber#akap seorang
diri. Berikut adalah ri)ayat seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan
kelakuan.
Seseorang kanak-kanak yang tidak sihat sudah tentulah tidak akan
menumpukan perhatian yang #ukup kepada pelajarannya di sekolah. $anak-kanak
yang pu#at mungkin sering merasa mengantuk di kelas. $anak-kanak yang
menghidap penyakit sa)an mungkin menerima ubat yang menjejaskan tumpuan
perhatiannya. 5ika keadaan ini berterusan dan tindakan yang berkesan tidak diambil,
kanak-kanak ini akan kebelakangan dalam pelajarannya. 5adi se#ara tidak langsung
perkara-perkara ini amat mengganggu dalam proses pembelajaran kanak-kanak.
71
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
RAN-ANGAN PENGA.ARAN HARAN 2RPH3 !AHASA MELA:U "AHUN ,
7arikh 2 1A September A011
Masa 2 -0 minit
$elas 2 6 @ira
Bilangan Murid 2 !A orang
4mur Murid 2 11 7ahun
Mata pelajaran 2 Bahasa Melayu
7ema 2 Patriotisme
7ajuk 2 F+ahirku Bertuah di Bumi MalaysiaH

Ha$i1 Pem'e1a(aran +
8#k&$ Utama +
11.A Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea,
ayat, )a#ana, nilai dan pengajaran.
,ras ! (i" Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan
8#k&$ Sam%ingan +
B.! Memba#a dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk
meningkatkan dan memperkukuhkan minat memba#a.
,ras A (i" Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang diba#a.
O'(ekti) Pe1a(aran + Pada akhir pelajaran ini murid dapat
i. menulis satu perenggan tentang nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam #erita
N+ahirku Bertuah di Bumi MalaysiaG.
ii. memba#a #erita N+ahirku di Bumi MalaysiaG dan mengumpulkan
maklumattentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam #erita ini.
72
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
iii. Menja)ab A daripada ! soalan pemahaman tentang #erita N+ahirku di Bumi MalaysiaG
dengan menggunakan bahasa yang santun.
Si$tem !aha$a +
$osa kata 2 merentap, memekakkan, menusuk, memer#ik, berpinar, mengimbau,
derapan, menekup
Pengi$ian K&rik&1&m +
*lmu 2 Sastera
Eilai Murni 2 $esyukuran, kebaranian, kasih sayang
$emahiran Bernilai 7ambah2
a) $emahiran Ber&ikir 2 menganalisis, men#irikan, membuat kesimpulan
() $emahiran Belajar 9ara Belajar 2 memba#a se#ara lun#uran, men#atat nota
c) $e#erdasan Pelbagai 2 *nterpersonal, Ierbal linguistik, Iisual ruang
d) Pengetahuan Sedia ,da 2 Murid pernah menonton #erita tentang
keganasan pihak komunis di tele'isyen.
!ahan !ant& Menga(ar +
i. Petikan #erita bertajuk N+ahirku Bertuah di Bumi MalaysiaG
ii.Bendera Malaysia
iii. +embaran $erja
iv.$ad huru&
73
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
LANGKAH
MASA
S PELA.ARAN AK"?" P6P -A"A"AN
Set nd&k$i
(6 minit"
1. Bendera Malaysia
A. 9ontoh Soalan2
,pakah benda yang
terdapat dalam kotak iniJ
5a)apan2
BenderaMalaysia
1. =uru
menunjukkan sebuah
kotak yang berisi
benda.
A. =uru meminta
murid meneka benda
yang terdapat di
dalam kotak yang
ditunjukkan.
!. Murid
dipamerkan bendera
Malaysia dan diminta
menta&sir bendera
tersebut.
C. Murid
dikehendaki
melengkapkan tajuk
dengan menyebut
huru&
N+ahirku Bertuah di Bumi
Malaysia.
1. BBM
-Bendera
Malaysia
A.$B
-Menjana *dea
!.7eknik
-Bersoal
ja)ab,sumbang
saran
C.Pengisian
$urikulum
-'erbal-
linguistik
-interpersonal
Langkah 1
(16 minit"
1. 7eks #erita
N+ahirku Bertuah di
Bumi MalaysiaG
A. Memahami
teks yang di ba#a
!. $osa kata
1. Murid diedarkan petikan
yang bertajuk N+ahirku
Bertuah di bumi
Malaysia.
1. 7iga orang murid dipilih
se#ara ra)ak untuk
memba#a petikan
se#ara bergilir mengikut
1.BBM
- Petikan #erita
A..$e#erdasan
Pelbagai
-'erbal
74
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
< merentap
< memekakkan
< menusuk
< memer#ik
perenggan.
3. Murid dibahagikan
kepada 6 kumpulan.
4. Setiap kumpulan
diminta untuk memba#a
#erita mengikut
perenggan se#ara
bergilir.
2. Murid diminta
menyenaraikan
perkataan yang tidak
di&ahami dalam petikan
tersebut.
3. =uru menerangkan
makana perkataan
tersebut.
linguisti#
!.Eilai
- kerjasama
C. B9B
-memba#a
Langkah 2
(16 minit"
Soalan $e&ahaman
tentang teks
1. ,pakah tajuk lain
yang sesuai bagi
#erita iniJ
A. ,pakah tema dan
persoalan bagi
#erita iniJ
3. Pada pendapat
kamu, mengapakah
penulis menyatakan
(ia sangat bertuah
dilahirkan di bumi
MalaysiaJ
7ema2
Malaysia Eegara aman
dan makmur.
1. =uru bersoal
ja)ab dengan murid.
A. Beberapa
orang murid dipilih
se#ara ra)ak untuk
menj)ab soalan
yang dikemukakan.
1.BBM
-Petikan #erita
A.B9B
-menja)ab
soalan
!.$B
-men#irikan
-menganalisis
C.7eknik
-penerangan
-perbin#angan
75
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Persoalan2
Bersyukur kerana
dilahirkan di Malaysia
Peperangan akan
memusnahkan segala-
galanya.
Langkah 3
(A0 minit"
1. Eilai dan
pengajaran yang
terdapat dalam
petikan
1. Se#ara indi'idu murid
diminta untuk menulis nilai
dan pengajaran yang
terdapat dalam #erita
N+ahirku Bertuah di Bumi
MalaysiaG pada lembaran
kerja yang diedarkan.
1.BBM
-Petikan
-+embaran
kerja
A.B9B
-menulis nota
!.$emahiran
ber&ikir
-men#irikan
dan membuat
kesimpulan
C. Eilai murni
-tekun
76
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Pen&t&%
(6 minit"
$ogniti&2
1.Penerapan nilai murni
-kesyukuran
-keberanian
-kasih sayang
A. Sosial2
-penghargaan
-Eyanyi +agu
NMalaysia 7anah ,irkuG
1.=uru menasihati murid
supaya bersyukur kerana
dilahirkan di bumi Malaysia.
A.=uru meminta murid
menyenaraikan nilai murni
yang terdapat dalam #erita
tersebut.
!. =uru mengedarkan N+irik
+agu Malaysia 7anah ,irkuG
dan menyanyi bersama
dengan iringan mu%ik.
C.=uru mengu#apkan terima
kasih atas kerjasama murid.
1.$e#erdasan
pelbagai
-'erbal
linguistik
A.7eknik
-Soal ja)ab
-sumbang
saran
77
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
+ampiran 1 Petikan
Lahirk& !ert&ah di !&mi Ma1a;$ia
,ku memegang tangan adi k ke#ilku dengan erat.,ku bi mbang kalau-kalau
terlepas tangan ke#il itu, aku akan kehilangannya.$adang-kadang dia #uba
merentaptangannya.Mungkin kesakitan dek genggaman kuat tanganku.Bunyi
bedilan meriam dan senapang bertalu-talu.,ku hanya memekakkan telinga.
,ku terus berlari men#ari tempat yang kukira selamat untuk bersembunyi.
7apak ke#il adikku seolah-olah tidak menjejak bumi.,ku tidak peduli. $eadaan kami
bagai telur dihuj ung tanduk.9ukuplah aku leka, tamatlah ri)ayat kami. ,ku
sangat mengasihinya. 9ukuplah aku kehilangan ibu bapa dan adik-adikku yang
lain. (ia saudara yang aku ada kini.
Mayat bergelimpangan di sana sini .Bau hanyi r menusuk hidung.tiba-
tiba, akuternampak sepasukan tentera sedang menuju ke tempat
persembunyi an kami.,kumembatukan diri.$akiku menggeletar. $u genggam
tangan adikku sambil memeluknya erat.Semoga keli bat kami tidak dili hat oleh
mereka.Bunyi tembakan dan jeri tan silihberganti .,ku tahu beberapa orang
bersembunyi berhampiran dengan kami tel ahdibunuh.=iliranku bilaJ
,ku ber doa agar kami ber dua sel amat . ,ku t i dak mahu
menj ej ak anggot akeluargaku yang lain.$ami berdua sahaja )aris yang tinggal
bagi keturunan kami.(atuk,nenek dan kerabat yang lain telah lama te)as.,ku terus
berdoa.(erapak sepatu tentera mengejutkan kami. Pelukanku semakin kemas. ,ku
menekup mulut adikku, peluh memer#ik di dahi. ,dik ke#ilku yang tidak mengerti
apa-apa mula meronta-ronta.Rontaannya yang semaki n kuat menyebabkan
pel ukannyaterlerai. ,dik berlari keluar sambil menangis.H7urtO 7rutO 7rutOH
Bunyi itu menerjah ke telingaku.7ubuh ke#il adikku rebah ke bumi. ,ku
terpempan. ,ku menerpa ke arahnya.7ubuhnya longlai dan dibasahi darah.,ku
memeluk tubuh kakuadikku.,ku menangis semahu-mahuku.7uhan sahaja
78
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
mengetahui betapa luluhnya hatiku saat itu.7ubuh adikku ditembusi berpuluh-
puluh butir peluru. ,ku memeluknya erat.
7iba-tiba ,sebutir peluru singgah didadaku. ,ku terpelanting. Sakitnya bukankepalang.
Mataku berpinar-pinar.
,ku bingkas bangun. ,ku mengu#ap panjang. 7erasa lega. Bermimpi rupa-rupanya
aku. ,ku termenung sambal mengimbau mimpiku.,ku bersyukur kerana aku tidak
perlu melalui segala kegetiran dan kesengsaraan yang dialami oleh
sesetengahpendudk di negara lain. ,ku berdoa agar negaraku tetap merdeka.
Sesungguhnya, aku sangat bertuah kerana di lahirkan di bumi ini.
79
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
NAMA+ 8"R NORLDA !RAHM
RE8LEKS PENGGA!UNG.ALNAN KEMAHRAN DALAM PENGA.ARAN
!AHASA
Berdasarkan Ran#angan Pengajaran (RP1" yang telah dibuat, ,lhamdulillah
banyak input-input dan pengetahuan baru yang lebih lanjut lagi tentang bentuk
penggabungjalinan yang baik untuk membuat RP1. (ari tugasan ini saya
mendapati penggabungjalinan ialah satu strategi pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam 1uraian Sukatan Pelajaran
dan haruslah dibuat dan dijalankan supaya sesi pengajaran menjadi lebih menarik,
tersusun dan lengkap. *ni merupakan proses yang sangat penting kerana melalui
penggabungjalinan, beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid
se#ara serentak. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa
daripada bidang yang berlainan, iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa
dalam bidang yang sama, iaitu intra bidang. Selain itu, saya juga lebih &aham lagi
baha)a aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa juga digabungjalinkan.
4nsur penggabungjalinan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,
memba#a, dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, sekurang-kurangnya antara dua kemahiran.
/leh yang demikian, di dalam Ran#angan Pengajaran yang telah saya
buat, saya telah memilih untuk menggabungjalinkan kemahiran berbahasa
memba#a dengan kemahiran menulis. Penggabungjalinan ini bertujuan untuk
men#apai hasil pembelajaran. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa dan
penyerapan ilmu juga turut saya serapkan ke dalam Ran#angan Pengajaran saya
kerana ia merupakan dua perkara yang berjalan seiring semasa proses pengajaran
dan pembelajaran (p8p" Bahasa Melayu dilangsungkan. Saya juga dapati
pengabungjalinan kemahiran berbahasa merupakan strategi manakala ilmu
merupakan bahan. /leh yang demikian, guru diberi sepenuh kebebasan untuk
menggunakan pelbagai disiplin ilmu (asalkan tidak bertentangan dengan nilai
norma masyarakat Malaysia" agar murid merasakan keseronokan meneroka
sesuatu bidang dan melihat man&aatnya dalam kehidupan mereka.
80
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Berdasarkan Ran#angan Pengajaran yang saya telah buat,
penggabungjalinan berlaku antara kemahiran memba#a dan menulis. Saya telah
memilih untuk membuat kemahiran menulis sebagai &okus utama iaitu berkaitan
dengan Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan,
idea, ayat, )a#ana, nilai dan pengajaran. ,ras yang digunakan ialah aras ! berkaitan
dengan mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
:okus sampingannya pula dalah berkaitan memba#a dan menghayati pelbagai
bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat
memba#a dengan menggunakan ,ras A iaitu mengumpul maklumat tentang isi
kandungan bahan yang diba#a.
Penggabungjalinan antara kemahiran memba#a dengan kemahiran
menulis ini menyerapkan ilmu bidang patriotisme sebagai bahan dalam proses
p8p. Bahan yang digunakan ialah #erpen N+ahirku Bertuah di Bumi MalaysiaG.
Se#ara keseluruhannya #erpen ini memberikan ilmu tentang nilai semangat
#intakan tanah air dan nilai keamanan. ,ntara beberapa perkara baru yang dapat
murid terokai antaranya keadaan atau suasana semasa keganasan atau
peperangan berlaku.
Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang Murid bukan
sahaja menimba pelbagai ilmu tentang cerpen ini malah melalui pelbagai
aktiviti murid turut dapat meneroka ilmu baru yang lain tentang tanah air.
Misalnya murid boleh diminta mencari maklumat tentang tema, nilai dan
pengajaran tentang cerpen ini. Semua maklumat semasa proses p&p sekiranya
diterokai dengan baik dan terancang akan membekalkan murid dengan ilmu
yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan murid-murid.
Penyerapan Kemahiran ernilai !ambah "K!# dalam Konsep
Penggabungjalinan Kemahiran erbahasa K! ialah kemahiran yang diajarkan
dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan
senario dunia yang global. Saya dapati dalam kemahiran bernilai tambah ini
perkara $ajib yang perlu ada dalam %P& ialah kemahiran berfikir. 'engan kata
lain setiap pengajaran haruslah ada kemahiran berfikir.
'alam proses pengajaran dan pembelajaran ahasa Melayu,
pengabungjalinan kemahiran berbahasa berlaku di antara kemahiran
81
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis.
Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu, nilai murni,
ke$arganegaraan, peraturan sosio budaya, kemahiran bernilai tambah atau
kepintaran emosi. (uru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak
diserapkan. )amun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan
jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka
sesuatu bidang dengan baik.
Matlamat kurikulum ahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid
yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran
membaca, atau kemahiran menulis dengan baik. Selain melahirkan murid yang
dapat berbahasa dengan baik, konsep penyerapan dapat membantu murid
menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, dapat berkomunikasi dengan
berkesan, mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan
sosial dan urusan harian.
PENU"UP
82
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Selepas menyiapkan tugasan ini, kami telah mempelajari dan memahami baha)a
pengajaran kemahiran berbahasa penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas. Melalui kemahiran mendengar,pelajar berupaya untuk mendengar dengan teliti
dan memperlihatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai jenis komunikasi. Pelajar
mampu bertutur dengan menggunakan bahasa baku untuk menyampaikan
maklumat,idea,perasaan dan konsep se#ara berkesan melalui kemahiran bertutur.
$emahiran memba#a pula ,pelajar berupaya menggunakan pelbagai strategi untuk
memba#a dan memperlihatkan pemahaman terhadap pelbagai teks. Melalui kemahiran
menulis pula, pelajar mampu menjana idea dan menggunakan kreati'iti melalui pelbagai
jenis penulisan.
Pendekatan dalam pengajaran bahasa merujuk proses pengendalian pengajaran
bahasa seluruhnya.Sesuatu pendekatan itu bersandarkan pada teori pengajaran dan
pembelajaran bahasa.$aedah merupakan satu prosedur yang menyeluruh untuk mengejar
sesuatu aspek bahasa yang bersesuaian dengan pendekatan dan objekti& pengajaran. (i
samping itu, melalui teknik pengajaran yang baik mampu memberi ransangan yang berguna
kepada murid di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. =uru boleh menggunakan teknik
penerangan,keperihalan,perbandingan,latihan,per#ambahan &ikiran dan sebagainya kepada
murid-murid.(i samping itu, ke&ahaman murid dalam pembelajaran pendekatan,kaedah dan
teknik pengajaran dapat membantu murid menguasai aspek sastera.
$aedah pengajaran yang berkesan merupakan tonggak kejayaan seseorang pelajar.
5ika pelajar merasakan kaedah pengajaran yang diterima adalah berkesan maka ini akan
se#ara tidak langsung mempengaruhi pen#apaian akademik pelajar. Penggunaan kaedah
dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan
memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat se#ara akti& dan bergiat sepanjang sesi
pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan.
RE8LEKS
83
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
Sepanjang menjalankan $erja $ursus Berasaskan Projek Pengajaran $emahiran
Bahasa Melayu ini, kami lebih memahami tentang $emahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu
tersebut dengan lebih terperin#i. Se#ara tidak langsung ianya dapat mengajar kami dengan
lebih mendalam tentang Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan $emahiran yang
perlu diketahui oleh seorang guru.
$ami telah men#ari bahan rujukan mengenai tugasan ini dengan pelbagai sumber.
,ntaranya membuat rujukan di Pusat Sumber *nstitut Pendidikan =uru Malaysia $ampus
Perlis dan Pusat Sumber ,)am di ,lor Setar $edah. (i sana kami telah men#ari buku-buku
mengenai soalan-soalan tugasan ini dengan menggunakan N/P,9G yang disediakan oleh
pusat sumber bagi memudahkan kami untuk men#ari maklumat buku-buku yang di #ari.
Pada masa yang sama, kami tidak lupa untuk mendapatkan sumber maklumat melalui
media elektronik iaitu internet.
Sepanjang melaksanakan $erja $ursus Pendek ini, kami telah melalui pelbagai
kekangan, namun kami tetap menanamkan sikap tidak mudah berputus asa. (alam tempoh
menyiapkan tugasan ini pelbagai #abaran yang terpaksa kami harungi, iaitu salah satunya
ialah kesuntukan masa. *a agak terganggu dengan keadaan dimana semasa sebelum
minggu menghantar tugasan ini kami mempunyai pelbagai akti'iti sama ada akti'iti
kurikulum mahupun kokurikulum yang memang tidak dapat dielakkan dan juga telah ber#uti
selama seminggu untuk menyambut 1ari Raya ,idil&itri serta seminggu lagi untuk
Pengalaman Berasaskan Sekolah.5usteru, masa untuk kami menyiapkan tugasan adalah
terhad. (isamping kesukaran untuk memperolehi maklumat dan in&ormasi daripada media
elektronik lantaran untuk melayari rangkaian internet. 1al ini kerana rangkaian internet
hanya boleh dilayari pada )aktu berkerja sahaja. (an dirumah kami yang langsung tiada
rangkaian internet.
Meskipun begitu, kami berjaya membahagikan masa kami dengan begitu baik
untuk menyiapkan kerja kursus ini.Segala penat lelah yang kami hadapi dibalas
dengan sebuah kepuasan apabila dapat menjayakan tugasan ini. Selain itu,sepanjang
menyiapkan tugasan ini, kami dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan pada masa yang
sama kami dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai kemahiran serta #ara
Pengajaran dan Pembelajaran kemahiran berbahasa dan ini sememangnya penting kepada
kami yang merupakan bakal guru pada masa kelak.
84
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
$ami telah membuat pembahagian yang mana harus dibuat dahulu dan yang mana
kemudian. Setelah semua maklumat dipe#ahkan kepada bahagian-bahagian tertentu, kami
membuat kerja dengan begitu tekun dan sabar. $ami saling merujuk antara satu sama lain
untuk memantapkan lagi kerja kursus kami ini. (engan kerjasama pelbagai pihak, akhirnya
siaplah kerja kursus ini dengan jayanya.Setelah siap barulah di#antumkan menjadi satu
buku tugasan sebelum dihantar kepada pensyarah pembimbing.
7untasnya, tugasan ini banyak memberi kesan yang positi& dan kebaikan terhadap
diri kami. *a telah membuka pemikiran kami terhadap bidang ilmu pendidikan. $ami
berharap ilmu ini dapat kami aplikasikan dengan lebih produkti& dalam pro&esion perguruan.
,khir kata terima kasih kami u#apkan kepada Pn. Rohani, pensyarah Bahasa Melayu kami
diatas segala tunjuk ajar yang diberikan. *nsya,llah, kami akan gunakan ilmu yang ada ini
dengan sebaik-baiknya.
!!LOGRA8
85
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
$aedah Pengajaran Bahasa Melayu, diekses pada A- 5ulai A011 dari laman )eb
http2>>))).edu#.upm.edu.my>P&ad%ilah>notaQA0kaedah.htm
$emahiran Berbahasa, diekses pada AC 5ulai A011 dari laman )eb
http2>>))).s#ribd.#om>do#>ACA!!6>M/(4+-BMM-!10C-$;M,1*R,E-
M;E(;E=,R-B;R7474R-M;MB,9,-M;E4+*S
Pendekatan $omunikati&, diekses pada A6 5ulai A011 dari laman )eb
http2>>notapismp.blogspot.#om>A010>09>pendekatan-komunikati&.html
Pendekatan $omunikati&, diekses pada A6 5ulai A011 dari laman )eb
http2>>))).s#ribd.#om>do#>!60!AB->pendekatan-komunikati&
Siti 1ajar ,bdul ,%i%.(A009". Bahasa Melayu II Selangor2 /M&ord &ajar Sdn Bhd
Strategi Pengajaran Bahasa Melayu, diekses pada A6 5ulai A011 dari laman )eb
http2>>ipgmalaysia.blogspot.#om>A010>01>strategi-pengajaran-dan-
pembelajaran.html
7uan 5ah 7uan .uso&.(A011". Kaedah !en"a#aran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Selangor 2 Multimedia Sdn. Bhd
7uan 5ah 7uan .uso&,:aridah Ea%ir.(A011". !en"a#aran Ke$ahiran Bahasa Melayu
Sekolah Rendah Selangor 2 Multimedia Sdn. Bhd
86
KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011
LAMPRAN
87