Anda di halaman 1dari 9

Laporan Kasus

Benediktus Bayu AP
FAA 110 042
Identitas Pasien

Nama : ny. Enet

Umur : 4 ta!un

A"ama : Is#am

$enis ke#amin : perempuan

%an""a# pemeriksaan : 4&4&2014

A#amat : 'esa Petuk Bukit

(uan"an : B&B4
Ke#u!an Utama

KU : )ua# dan munta! disertai penurunan


na*su makan
(i+ayat Penyakit sekaran"
,s men"aku mua# dan munta! te#a! ter-adi se-ak . !ari #a#u. )ua# suda!
dirasakan pasien ada se-ak 1 min""u/ tim0u# per#a!an1#a!an
Ketika mua# mun2u#/ os men-adi tidak na*su makan dan !anya minum air puti!
atau air "u#a. Ke#u!an mua# munta! menin"kat . !ari terak!ir 3e0e#um masuk
(3 disertai munta! air 4 den"an nyeri u#u !ati 4
3e0e#um masuk (3/ os ada 0ero0at den"an dokter tan"ki#in" dan dikatakan
tekanan dara! tin""u dan "u#a 5 200. ,s tidak di0erita!u sakit yan" diderita
saat ini o#e! dokter.

,s -u"a men"o0atkan diri ke pada mantri dan


di0erikan 6itamin/ serta meminum o0at kampun"
yan" di0e#i sendiri.

Ke#u!an mua# dan munta! tidak men"a#ami


peru0a!an/ dan tan""a# 4&4&14 os 0ero0at ke
ruma! sakit.

Frekuensi munta! semen-ak . !ari 3)(3 ada#a!


10 ka#i/ dan os meminum o0at1o0atan yan"
di0erikan dokter dan kompres panas pada perut
(i+ayat penyakit da!u#u
,s memi#iki ri+ayat ') se-ak 2 ta!un #a#u den"an pen"o0atan
tidak teratur. Pasien !anya men"o0atkan diri ke dokter 0i#a ada
masa#a! kese"atan/ tidak perna! rutin kontro# "u#a dara!.
,s -u"a memi#iki ri+ayat !ipertensi/ dan meminum 2aptopri# dari
dokter tan"ki#in"
,s memi#iki ri+ayat pen"#i!atan ka0ur se-ak terdia"nosa ') se-ak
1 ta!un #a#u/ disertai serin" kesemutan
,s perna! men"a#ami sesak napas dan sem0u! den"an o0at
kampun"/ se0e#umnya os serin" tidur ma#am den"an posisi duduk.
Namun sekaran" tidak #a"i
(i+ayat penyakit ke#uar"a

Adik pasien memi#iki sakit ')


dd

7astritis akut

7astropati #am0un"
P#annin" pemeriksaan

8ek dara! #en"kap/ 2ek urin #en"kap/


7'3/ EK7