Anda di halaman 1dari 17

Bahagian Pendidikan Guru

Kementerian Pelajaran MalaysiaPeranan dan
Tanggungjawab
Mentor
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah
Lagi Maha Penyayang
Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhan
kamu dengan hikmah kebijaksanaan dan
nasihat yang baik dan berbahaslah dengan
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang
sesat dari jalanNya dan Dia lebih
mengetahui siapa yang mendapat
petunjukNya
Al-Nahl 16:125
Dengan
nama
Allah
Yang
Maha
Pemurah
Lagi
Maha
Penyaya
ng
Serulah
(manusia)
ke jalan
(agama)
Tuhan
kamu
dengan
hikmah
kebijaksan
aan dan
nasihat
yang baik
dan
berbahasla
h dengan
mereka
dengan
cara yang
baik.
Sesunggu
hnya
Tuhanmu
lebih
mengetah
ui siapa
yang sesat
dari
jalanNya
dan Dia
lebih
mengetah
ui siapa
yang
mendapat
petunjukN
ya


Al-
Nahl
16:125
Program pementoran didapati
mampu memberi kesan positif
terhadap GB yang kurang
pengalaman. GB yang didedahkan
dengan program ini didapati dapat
meningkatkan kualiti pembelajaran
murid dan hubungan kolaboratif
antara GB dengan semua pihak di
sekolah
Seorang pegawai
yang dilantik untuk
membimbing
perkembangan
kerjaya seorang
pegawai baharu atau
yang kurang
pengalaman dalam
profesionnya
Mentor dilantik
adalah seorang
lebih kanan atau
berpengalaman
dan sebagai
role model dalam
kalangan rakan
sekerja
Mentor biasanya
ditujukan kepada
orang yang dan
berpengetahuan
mempunyai
pengalaman di
dalam sesuatu
bidang
Perkataan
mentor
membawa
maksud seorang
rakan yang
boleh
dipercayai,
kaunselor atau
guru.
Pementoran melibatkan
komunikasi dua hala dalam
tempoh masa tertentu antara
individu pengalaman,
berpengetahuan serta mempunyai
kebijaksanaan tinggi (mentor)
dengan guru baharu yang
dianggap guru pengalaman,
berpengetahuan dan serta kurang
berkemahiran

Pementoran akan
dijalankan sepanjang
tempoh PPGB bermula
pada hari pertama GB
melapor diri di sekolah.


Kerahsiaan
Tiada diskriminasi
Maklumat yang jelas tentang PPGB kepada mentee
Memahami peranan dan tugasan sebagai seorang
mentor
Mengelakkan kebergantungan antara mentor dan
mentee
Mentor perlu menamatkan hubungan
permentoran secara rasmi sekiranya tidak
berupaya membantu secara profesionalGuru
Baharu
Mentor
(Guru
Pengalaman)
Pentadbir
Sekolah
PDP Koku
Sosialisasi HEM
M
O
D
U
L

P
P
G
B
Hasilan
Pembelajaran
& Penilaian


Peningkatan
Profesionalisme
Kerjasama GB
& Masyarakat
Standard
Guru
Malaysia
siapa guru
baharu?
GB bermaksud individu
yang dipandu dan yang
dipimpin
Tugas: Membimbing dan Tunjuk ajar aspek berikut:
Membimbing Tunjuk Ajar
Pengurusan Jadual Waktu
Sukatan Pelajaran/ Huraian
Sukatan/Buku Panduan Guru
Perancangan Tahunan dan
Persediaan Mengajar Harian
Sumber P&P
Pengurusan Hal Bilik
Darjah/HEM/ Disiplin
Refleksi
Pengelolaan Kokurikulum
Kajian Tindakan
Penilaian dan pentaksiran

Membimbing GB secara
formal & tidak formal dalam
P&P
Membimbing membina
refleksi keyakinan diri
Membimbing mengaplikasi
teori
Memotivasi GB
Mengembang sahsiah diri
GB
Membimbing mencari
maklumat
Pemerhatian P&P di bilik
darjah

Memupuk sikap positif,
meningkatkan daya
ketahanan diri serta
mengamalkan nilai
profesional keguruan
Meningkatkan daya suai,
daya tahan, daya saing dan
daya cipta
Meningkatkan kemahiran
memerhati, keprihatinan
dan kepekaan terhadap
murid
Menyesuaikan diri dengan
budaya sekolah
Menyepadukan teori
dengan amali PDP
Menguasai dan
memantapkan strategi
pengajaran
Mengenal pasti dan
menyelesaikan masalah
PDP dan seterusnya
memperkembangkan
potensi diri sebagai
guru
Membuat refleksi dan
penilaian kendiri dalam
semua aspek tugas
guru.

Guru berpengalaman dilantik sebagai mentor GB
Waktu pementoran adalah bebas dan terpulang
kepada budi bicara mentor
Orientasi
Guru berpengalaman membimbing GB dalam
amalan profesional
PPGB berterusan selama 12 bulan
Pementoran
GB mengemaskini dokumen dalam bentuk folio
Mesti mendapatkan perakuan pentadbir
sekolah
Pembangunan
Profesionalisme
Memerhati
(Observe)
Melibatkan
diri
(Participate)
Melakukan
nya
(Conduct)
Mendengar
Memerhati
Bertanya
Maklum
balas
Berfikir
Menentukan
Fokus
Penilaian
Kurikulum, Kokurikulum, Program Khas
Keilmuan dan Pengetahuan
Potensi Kepimpinan Berwawasan
Sahsiah
Pembelajaran dan Pengajaran
Pentaksiran
Potensi Penyesuaian Perubahan
Hubungan Sesama Manusia
TMK Dalam Pendidikan dan Keusahawanan