Anda di halaman 1dari 4

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PERBEZAAN ANTARA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


BIMBINGAN
KAUNSELING
Sesiapa sahaja tidak kira
individu (guru, pentadbir dsb),
tidak profesional
Satu proses membantu individu
untuk membuat keputusan yang
akan memberi kesan kepada
kehidupan mereka.
Tiada teori yang khusus
Tiada syarat etika
Memberi bimbingan
Tujuan : membantu individu
memilih apa yang mereka sukai
dan hargai.
Kaunselor, seorang yang
profesional dan terlatih dalam
bidang berkenaan.
Satu interaksi yang berlaku di
antara dua orang individu yang
dikenali sebagai klien dan
kaunselor.
Menggunakan teori dan
pendekatan
Berlandaskan etika
Membantu klien mengenal diri
Tujuan : mencari jalan alternatif
yang paling sesuai bagi klien
membuat keputusan
menyelesaikan masalah dirinya, di
samping mengetahui baik buruk
dan kekangan yang akan dihadapi
oleh klien atas keputusannya
itu.
PERBEZAAN BIMBINGAN KELOMPOK DAN KAUNSELING KELOMPOK
BK KK
Proses memban tu individu
untuk membuat keputusan
yang akan memberi kesan
kepada kehidupan mereka.
Bimbingan berfokus kepada
membantu individu memilih
apa yang paling mereka
inginkan dan hargai.
Memusatkan perhatian kepada
pemberi dan pengumpul
maklumat untuk kumpulan
yang besar dari masa ke
semasa seperti di sekolah.
Interaksi kaunselor dalam BK
tidak begitu rapat dan terbatas
kerana biasanya kumpulan ahli
adalah besar.
Suasana mempercayai tidak
perlu dibina dalam BK
terutama jika tujuannya
semata-mata memberi
maklumat.
Proses perhubungan individu
yang dinamik berasaskan fikiran
dan kelakuan secara sedar.
Proses teraputik berlaku di antara
kaunselor dengan beberapa
orang individu dan di antara
individu dengan individu lain
dalam kelompok itu.
Tiap-tiap individu berpeluang
memainkan peranan sebagai
orang yang memberi dan
menerima pertolongan.
Kaunselor boleh bertindak
sebagai pemimpin dan boleh
diambil alih oleh ahli kelompok
yang lain.
Suasana selesa dan
mempercayai agak suka
dibentuk kerana ahlinya terlalu
ramai dan mempunyai pelbagai
ragam selain rasa terancam
adalah tinggi.

SEKIAN.