Anda di halaman 1dari 1

PERBEZAAN DIANTARA MODEL ASSURE DAN ADDIE

Definisi
Model ASSURE bertujuan menyediakan anduan meran!an" dan men"endalikan en"ajaran
yan" memerlukan en""unaan media manakala model ADDIE meruakan #atu model
rekabentuk embelajaran yan" #i$atnya lebi% "enerik iaitu mode&
Peringkat
Model ASSURE men"andun"i enam lan"ka% manakala model ADDIE men"andun"i lima
lan"ka%&
Jenis Peringkat
Model ASSURE bermula den"an men"anali#i# !iri'!iri elajar( menyatakan objekti$ P)P(
emili%an media dan ba%an en"ajaran'embelajaran( en""unaan media dan ba%an
en"ajaran' embelajaran( en"libatan elajar dalam ro#e# embelajaran dan menilai dan
#emak #emula keberke#anan en""unaan media dan ba%an P)P& Model ADDIE ula bermula
den"an anali#i#( bentuk( bina( lak#ana dan menilai&
Fokus:
Model ASSURE ber#kala ke!il dan lebi% tertumu keada eran!an"an en"ajaran bilik darja%
dan bole% dijadikan anduan untuk meran!an" en""unaan media dalam en"ajaran manakala
model ADDIE meruakan a#a# keada model rekabentuk berara%an yan" lain menjadi
edoman dalam memban"un eranti dan in$ra#truktur ro"ram elati%an yan" e$ekti$( dinami#
dan mendukun" re#ta#i elati%an itu #endiri&