Anda di halaman 1dari 7

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum muslim diseluruh
penjuru pelosok dunia. Yang menjamin kebahagiaan bagi setiap penganutnya di dunia
maupun di akhirat kelak. Ia mempunyai sendi yang sangat esensial yaitu Al-Quran yang
berfungsi untuk memberi petunjuk kepada jalan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman,
sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaik-baiknya (QS.
17:9).

Tak dapat dipungkiri, bahwa apabila hendak bahagia bersama Islam, penganutnya harus
dekat dengan Al-Quran. Dalam artian yang lebih luas menegenal Al-Quran. Memperhatikan
dan mempelajari Al-Quran, tidaklah mereka memperhatikan isi Al-Quran, bahkan ataukah
hati mereka tertutup (QS. 47:24).B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan makalah Mengenal Al-Quran ini, penulis memakai rumusan sebagai berikut
:

1. Apa asal perkataan Al-Quran ?
2. Bagaimana pengertian Al-Quran ?
3. Apa nama lain Al-Quran ?
4. Bagaimana klasifikasi Al-Quran?


BAB II

PEMBAHASAN


A. Turunnya wahyu Al-Quran

Al-quran pertama kali di turunkan kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang bertafakur di
Gua Hira pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 611 M. Sejak itu, tanggal
17 Ramadhan deperingati sebagai Nuzulil Quran oleh umat islam.
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
Tujuan diturunkannya AL-Quran secara berangsur-angsur adalah:
a. agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh umat Islam;
b. lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati;
c. agar lebih mudah dihafalkan;
d. memberi jawaban atas pertanyaan atau penolakan terhadapn suatu pendapat atau
perubahan.

B. Klasifikasi surah-surah Al-Quran

Surah-surah Al-Quran dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu surah
makkiyah dan surah madaniyyah.
a. Surah makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw. Hijrah ke
Madinah.
b. Surah madaniyyah adalah surah yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad saw. Hijrah ke
Madinah.
C. Nama-Nama Lain Al-Quran

Selain nama Al-Quran, ada beberapa nama lain dari Al-Quran. Yaitu :
1.Al-Furqan.
Al-Quran juga disebut Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil.
Artinya : dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari
Furqaan[ Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
QS. Al-Anfal 41

2.Al-Burhan.
Artinya ialah bukti yang menunjukkan kebenaran.
Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu.
(Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang
benderang (Al Quran). QS. An-Nisaa 174

3.Al-Kitab.
Artinya tulisan, buku.
Artinya: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa. QS. Al-Baqarah 2

Tuhan menamakan Al Quran dengan Al kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat
bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.

4.Al-Huda.
Artinya petunjuk
Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya
diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). QS. Al-Baqarah 185

5. Adz-Zikir
Artinya pembei peringatan.
Artinya :Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami
benar-benar memeliharanya. QS. Al-Hijr 9

6.Al-Mauidhah
Artinya pelajaran atau nasihat.
Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi
orang-orang yang beriman. QS. Yunus 57

7.Asy-Syifaa
Obat atau penyembuh.
Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi
orang-orang yang beriman. QS. Yunus 57

8. Al-Hukm
Peraturan atau hukum.
Artinya : dan Demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang
benar) dalam bahasa Arab[776]. dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah
datang pengetahuan kepadamu, Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu
terhadap (siksa) Allah. QS. Ar-Rad 37

9. Al-Hikmah
Kebijaksanaan.
Artinya ; Itulah sebagian Hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. dan janganlah
kamu Mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan
ke dalam neraka dalam Keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah). QS. Al-Israa 39

10. Al-Huda.
Petunjuk.
Artinya : dan Sesungguhnya Kami tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), Kami beriman
kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, Maka ia tidak takut akan pengurangan
pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. QS. Al-Jinn 13

11. At-Tanzil
Yang diturunkan.
Artinya : dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
QS. Asy-Syuaraa 192

12. Ar-Rahmat
Karunia.
Artinya : dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman. QS. An-Naml 77

13. Ar-Ruh
Ruh.
Artinya : dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah
kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula
mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami
tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan
Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. QS. Asy-
Syuuraa 52

14. Al-Bayan
Penerang.
Artinya : (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. QS. Ali Imran 138

15. Al-Kalam
Ucapan atau firman.
Artinya : dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan
kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian
antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang
tidak mengetahui. QS. At-Taubah 6

16. Al-Busyraa.
Kabar gembira.
Artinya : Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan
benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". QS. An-Nahl 102

17. An-Nur.
Cahaya .Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari
Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya
yang terang benderang (Al Quran). QS. An-Nisaa 174

18. Al-Bashair
Pedoman .
Artinya : Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang
meyakini. QS. Al-Aljatsiyah 20

19. Al-Balagh
Penyampaian atau kabar.
Artinya : (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka
diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan
yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. QS. Ibrahim 52

20. Al-Qaul
Perkataan .
Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut Perkataan ini (Al Quran)
kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. QS. Al-Qhashash 51


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat, mengenai pengucapan kata Al-Quran dari sisi derivasi
(isytiqaq), cara melafalkan apakah memakai hamzah atau tidak, dan apakah Al-Quran kata
sifat atau kata jadian.

Para ulama yang mengatakan cara melafalkan dengan hamzah terpecah dalam dua pendapat.
Para ulama yang mengatakan bahwa cara melafalkan Al-Quran tidak dengan menggunakan
hamzah pun terpecah dalam dua kelompok.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari bahasa Arab , yaitu qaraa-yaqrau-quraanan yang berarti
bacaan.

Menurut Manna Al-Qhattan, Al-Quran secara istilah :Artinya : kitab Allah yang diturnkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang
membacanya memperoleh pahala

Ada beberapa nama lain dari Al-Quran. Yaitu : Al-Furqan, Al-Burhan, Al-Kitab, Al-Huda,
Asy-Syifaa, Al-Hukm, Al-Hikmah, Al-Huda, At-Tanzil, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Bayan, Al-
Kalam, Al-Busyra, An-Nur, Al-Bashair, Al-Balagh dan Al-Qaul.TUGAS AGAMA ISLAM
PENGAYAAN MATERI TENTANG ILMU ALQURAN
Disusun Oleh :
Kelompok 2 :

1. Alif Muhammad
2. Andi Aziz
3. Andi Riza N
4. Deo Apringga A.N
5. Dwiyan Pradisti
6. Farah Melita
7. Mustaani
8. Sitti Hajar

SMA LABSCHOOL UNTAD PALU
2013