Anda di halaman 1dari 11

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU3105)

SENARAI AKTIVITI / LATIHAN / AMALI YANG DIPETIK DARI MODUL PPG .


*BERIKUT ADALAH AKTIVITI / LATIHAN YANG DIPETIK DARI MODUL . TERDAPAT SEDIKIT PENGUBAHSUAIAN YANG TELAH DI BUAT.
*ANDA DIGALAKKAN UNTUK MEMBUAT SEMUA AKTIVITI INI.
*AKTIVITI / LATIHAN YANG BERLATAR HIJAU MUDA PERLU diserahkan kepada pensyarah u!u" #$$%&$ '()#&*&)"& TARIKH YANG
DINYATAKAN
Topik Muka
surat
TARIKH
SERAHAN
Catatan
1 T("+%+,$
P(#$#$"&
- Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?.
Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi pendidikan ?
-5 JAN -01.
Apakah kepentingan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran?
Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran?
. Apakah domain teknologi pengajaran?
Apakah peranan domain teknologi pengajaran?
Apakah perkaitan antara domain-domain teknologi pengajaran?
13
-5 JAN -01.
Apakah peranan teknologi pendidikan terhadap pembelajaran?
Bagaimanakah teknologi pendidikan memberi kesan terhadap proses pengajaran dan
pembelajaran?
1/ Apakah peranan lain teknologi pendidikan?
Mengapakah teknologi diperlukan dalam pendidikan masa kini?
- R("&'(!u
"
P(,&0&)&
- Apakah tujuan mereka bentuk pengajaran?
Sejauh manakah reka bentuk pengajaran penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran?
Apakah proses yang terlibat semasa mereka bentuk pengajaran?
. Apakah perkara asas yang merangkumi satu proses pengajaran?
/ Cuba analisis objektif pengajaran dan pembelajaran. Kenal pasti lebih banyak perkataan
ekplisit yang boleh digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku murid selepas proses
pengajaran pembelajaran dilaksanakan
1 Senaraikan tempat!agensi-agensi yang boleh membuat rujukan ke atas bahan sumber yang
tersedia ada.
1- Bin"ang dengan rakan anda kelebihan-kelebihan yang ada pada reka bentuk pengajaran
ASS#$% .
BA2A DENGAN
TELITI
15
-5 JAN -01.
&enilaian' merupakan salah satu langkah yang terdapat dalam model A(()%. Berdasarkan
pengalaman anda sebagai guru* bin"angkan dengan rakan anda mengenai bentuk penilaian
yang boleh dilaksanakan dan terangkan "iri-"iri setiap bentuk penilaian dengan memberikan
sekurang-kurangnya satu "ontoh yang sesuai.
3 M(#$&
3(,&0&0&)&

- Apakah kelebihan menggunakan media dalam pengajaran?


Apakah jenis media yang akan anda gunakan untuk mengajar topik berikut?
+a, Sains mengenai rupa atom-
+b, Matematik mengenai set* subset dan tindanan
11
-- 4EB -01.
.. Apakah media pengajaran?
/. Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan
pembelajaran?
0. Bagaimana media boleh diklasifikasikan?
1. Apakah fungsi media pengajaran?
2. Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pengajaran?
3. Apakah langkah-langkah yang perlu dalam menyediakan bahan media pengajaran?
+B%$) 4A5A&A6 $)67KAS (A6 T%&AT SA8A4A ,
1- Berikan seberapa banyak "ontoh untuk setiap jenis media berikut9 + melengkapkan borang
M!s ./,
.. Media tayang kaku
/. Media tayang bergerak
0. Bahan grafik
1. 7ambar pegun
2. Bahan / (imensi
3. Bahan 0 (imensi
:. &apan &eragaan
;. Media audio
<. Media "etak
1. 4a=ab semua soalan berikut9
.. Tujuan media "etak digunakan adalah untuk
A. meningkatkan kemampuan pemba"a
B. memoti>asikan tingkat pemerhatian dan perilaku seseorang
C. menjelaskan kembali kepada orang lain mengenai maklumat yang ada
(. menyamakan persepsi pemba"a
/. Study Guides merupakan salah satu bentuk media untuk menyampaikan maklumat* dan
digunakan sebagai
A. instruksi
B. bimbingan
C. latihan
(. praktik
0. Antara yang berikut* yang manakah media "etak yang berperanan sebagai sebaran
maklumat
A. handout
B. manual
C. study guides
D. brochure
1. 8uraikan empat kelebihan menggunakan bahan ber"etak dalam pengajaran dan
pembelajaran.
2. Senaraikan empat "ontoh bahan bukan ber"etak.
3. Apakah perbe?aan antara media "etak dengan media bukan "etak?
:. Bagaimana media mampu membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah?
. P()&5&,&
6
P(7$%$8&6
P(,8&*$%&
D&
P($%&$&
M(#$&
P(,&0&)& 9
ASSURE
1 Kenal pasti lebih banyak perkataan ekplisit yang boleh digunakan untuk mengukur
perubahan tingkah laku murid selepas proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.
11 Apakah tempat!agensi-agensi yang boleh membantu anda mengenal pasti* memilih dan
mengubah suai bahan sumber untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran?
1.
-5 JAN -01.
4elaskan bagaimana model ASS#$% digunakan untuk meran"ang sesuatu proses pengajaran
dan pembelajaran.
5 A*&* ,)&:$" 3
-- 4EB -01.
Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-
pembelajaran anda?
/
-- 4EB -01.
Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. 4elaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa
ia digunakan.
1- (apatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang =arna. 7unakan
frasa seperti skema =arna atau "olour s"hemes untuk tujuan tersebut
15 (engan penggunaan kamera digital dan!atau membuat imbasan dengan bantuan alat
pengimbas* hasilkan satu media grafik seperti "arta* poster atau fotoyang boleh anda gunakan
untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. &astikan anda menggunakan
pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk >isual yang menarik.
; -D 93D - Cuba lihat sekitar kelas anda dan senaraikan "ontoh bahan /( dan 0( yang ada.
< 6yatakan jenis graf yang anda akan gunakan bagi setiap situasi berikut9
.. Mengaitkan jualan keluaran kepada ketiga-tiga bahagian sesuatu syarikat bagi tempoh
tahun
/. Menunjukkan penggunaan tenaga berkadar dengan purata rumah bagi pemanasan dan
untuk menjalankan mesin.
0. Memberi ilustrasi penggunaan minyak petrol dalam sesuatu negeri bagi suatu siri bulan
yang panjang.
1. Membandingkan jumlah kalori yang ditemui dalam .@ makanan yang berlainan.
2. Menunjukkan perubahan melampau dalam populasi spesies yang hampir pupus bagi
sepuluh tahun yang akhir.
1
-- 4EB -01.
Apakah kelebihan dan kelemahan setiap bahan /( yang telah dinyatakan di atas? +rujuk
modul ,
11 .. (alam kumpulan berdua* anda dikehendaki menyediakan salah satu bahan /( atau 0(
berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran.
/. (alam kumpulan* pilih satu topik sesuatu mata pelajaran. Buat perbin"angan dan
peran"angan apakah bahan-bahan /( atau 0( yang bersesuai dapat dibina. Buat semakan
semula +re>ie=, sama ada bahan-bahan yang ingin dibina itu sememangnya bersesuian
dengan topik mata pelajaran itu.
/ 4+!+,)&:$ - Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajaran dan
pembelajaran?
1 Anda dikehendaki men"ari maklumat mengenai jenis-jenis kamera dan bahagian-bahagian
asas kamera. Kemudian anda bin"angkan dengan rakan anda jenis-jenis kamera yang
terdapat di pasaran masa kini.
1- Bin"ang dengan rakan anda kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap jenis kamera.
Berdasarkan ba"aan anda* kenalpasti sejauh manakah perbe?aan antara fungsi-fungsi
kamera format sederhana dengan kamera format besar?
1/
1- APRIL -01.
Anda dikehendaki mengambil 1 gambar foto dengan menggunakan memberi perhatian kepada
fungsi apatur* shutter speed dan )SA !ASA filem. Cetak foto tersebut dan nyatakan nilai i,
apatur ii, shutter speed dan iii, )SA ! ASA yang filem digunakan .
< OHP 1 -5 JAN -01. Senaraikan jenis-jenis transparensi dan "iri-"iri yang terdapat di dalamnya.
1- &enyediaan sesuatu transparensi akan mempengaruhi satu sesi pengajaran dan
pembelajaran. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menyediakan transparensi?
(engan perisian pemprosesan perkataan* "atatkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk peta
minda. Anda boleh merujuk kepada buku atau internet untukmembantu anda. Simpan fail
anda.
1.
-- 4EB -01.
Terdapat pelbagai teknik penghasilan transparensi berdasarkan prinsip grafik. 6yatakan
teknik-teknik tersebut beserta "ontoh sub-topik pelajaran yang sesuai dengannya.
1. = 15 .. Makluman atau ilmu pengetahuan yang menggambarkan prosedur atau proses rangkaian
akan lebih efektif jika ditayangkan melalui medium transparensi
A. Selembaran +Single transperancy,
B. Tindih-tindan +Overlay transparency,
C. Tutup-buka +Masking transparency,
(. Ber=arna +Colour transparency,
/. Transparensi selambaran +Single transperancy, adalah transparensi yang memuatkan
A. konsep perbe?aan
B. gabungan teks dan gambar
C. konsep se"ara kesinambungan
(. satu konsep tunggal
0. Berikut adalah kesalahan umum yang sering dilakukan apabila menggunakan transparensi
kecuali
A. Tulisannya menggunakan huruf serif
B. Terlalu banyak maklumat yang ingin ditayangkan
C. Teks di transparensinya menggunakan font dekoratif yang "antik
(. Transparensinya menggunakan : perkataan dalam satu baris
Batihan +Soalan Struktur,
.. 6yatakan 1 jenis transparensi dan 2 teknik penghasilan transparensi.
/. 8uraikan 1 kelebihan menggunakan projektor Butsinar +A8&,
Batihan +Soalan %sei,
.. Apakah perkaitan antara media-massa* media pendidikan dan media elektronik
/. Sejauh manakah kaedah membesar dan menge"ilkan gambar dengan menggunakan
grid* lutsinar dan fotostat membantu anda dalam membina "arta.
0. Anda menghasilkan transparensi bagi tajuk proses pembiakan hai=an. 8uraikan1
teknik penghasilan transparensi berkenaan.
1 Au#$+ - Apakah bunyi latar yang sesuai untuk senario yang digambarkan dalam rajah-rajah berikut9
11
-- 4EB -01.
8asilkan satu rakaman audio digital yang dapat membantu anda mengajar satu standard
pembelajaran bagi mata pelajaran yang anda ajar.
Sediakan skrip audio yang men"atatkan teks dialog* diiringi dengan mu?ik latar serta
penggunaan kesan bunyi yang bersesuaian bagi menghidupkan lagi hasil kerja anda. Anda
bebas menggunakan alat perakam dan aplikasi editor bunyi mengikut pilihan anda.
1-= 13 Sila ja=ab soalan-soalan yang berikut bagi menguji kefahaman anda berhubung topik ini.
A.Soalan Aneka &ilihan
..&ernyataan-pernyataan yang berikut menggambarkan kelebihan penggunaan bahan audio
dalam pengajaran dan pembelajaran ke"uali
A. boleh mengulang seksyen-seksyen tertentu untuk
meningkatkan pemahaman.
B. turutan untuk memainkan fail audio adalah tetap dan
tidak berubah.
C. sesuai digunakan untuk murid yang menghadapi
masalah memba"a.
(. mudah diperbanyakkan dan kos penghasilannya
adalah murah
/.Mikrofon yang sesuai untuk digunakan untuk senario temubaul ialah9
A. Satu hala +unidire"tional,
B. (ua hala +bi-dire"tional,
C. Semua hala +Amnidire"tional,
(. Mikrofon la>alier +la>aliere mi"rophone,
0.Kesan penyuntingan yang manakah menggambarkan mu?ik latar beransur lenyap ataupun
hilang?
A. Amplify
B. Cade in
C. Cade out
(. Silen"e
1.Bagaimanakah anda dapat memanjangkan "apaian mikrofon anda kepada subjek yang
berdiri jauh daripada anda?Kita boleh menggunakan9
A. Boom
B. &op-filter
C. Stand
(. 5inds"reen
B. Soalan %sei
.. &enyampaian audio yang berkesan datang daripada peran"angan dan persediaan
yang rapi.
Terangkan apakah peran"angan dan persediaan yang perlu anda lakukan sekiranya anda
ingin membuat rakaman audio untuk persembahan slaid +&o=er&oint, berhubung
menerangkan budaya Kaum )ban.
/. Anda merupakan penerbit rakaman sesi ber"erita untuk murid Tahun . hingga 0 pada
=aktu rehat sekolah. Anda akan menyediakan rakaman audio untuk menyampaikan "erita
dogeng dan lagenda.
Bagaimanakah anda dapat mempelbagaikan rangsangan deria audio murid anda dengan
membekalkan pengalaman audio yang dapat membangkitkan minat dan merangsang daya
imaginasi murid-murid?
10 V$#(+ -
-- 4EB -01.
Sejauh manakah >ideo penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajaran dan
pembelajaran?
. Bagaimanakah imej yang dirakam dengan menggunakan kamera >ideo analog dipindahkan
dalam bentuk digital?
5 Bin"angkan dengan rakan anda tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada kamera >ideo
analog dan kamera >ideo digital.
10
-- 4EB -01.
Tonton beberapa ran"angan tele>isyen seperti Berita* dokumentari* forum dan drama.
Bandingkan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera yang terdapat dalam ran"angan-
ran"angan yang anda tonton. Apakah kesan &anning* Tilting* (olly dan Tru"k kepada image
yang terbentuk? +6yatakan tajuk sumber anda,
15 Telitikan keperluan skrip >ideo melalui "ontoh di atas. bolehkah anda menyediakan sebuah
skrip? Cuba fikirkan suatu tajuk yang sesuai dalam mata pelajaran opsyen anda.
8asilkan sebuah skrip >ideo yang panjangnya diantara 2 hingga .@ minit. Tunjukkan hasil
anda kepada pensyarah semasa sesi tutorial dan bin"angkannya bersama-sama rakan
sekuliah.
Mengapa perlu mengedit >ideo yang telah dirakam?
11 Sunting sebuah rakaman dari mana-mana sumber seperti berita* dokumentari atau drama
untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran opsyen anda.
11 P(,$!(,)
&*$& TMK
. Bin"angkan perkembangan teknologi yang pernah anda gunakan dalam bilik darjah.
.
1- APR -01.
Bagaimanakah mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dijalankan?
5
1- APR -01.
Apakah perisian-perisian aplikasi yang sesuai digunakan untuk proses pengajaran dan
pembelajaran?
1- Muat turun Buku &anduan &enggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi +)CT, dalam
&engajaran dan &embelajaran dari laman =eb Bahagian &embangunanKurikulum
Kementerian &elajaran Malaysia +http9!!===.moe.go>.my!bpk!bsk!bpanduan!, . Ba"a
dengan teliti kelebihan dan kelemahan setiap mod penggunaan TMK yang di"adangkan. &ilih
satu standard kandungan dalam dokumen standard mata pelajaran yang anda ajar. Sediakan
satu ran"angan mengajar bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan
dengan menggunakan salah satu mod penggunaan TMK yang di"adangkan.
M* >+)# 1. Sejauh manakah perisian pemprosesan perkataan penting dalam proses pembinaan bahan
untuk pengajaran dan pembelajaran?
1; Apakah "iri-"iri aplikasi pemprosesan perkataan yang biasa anda gunakan yang menyebabkan
anda kekal menggunakan aplikasi tersebut?
1/ (engan menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan pilihan anda* sediakan satu nota
+B$AS#$, edaran yang sesuai untuk menarik minat murid mempelajari satu standard
pembelajan matapelajaran yang anda ajar.
M* PPT 1<
15 MA2 -01.
Apakah kelebihan menggunakan persembahan elektronik semasa menjalankan pengajaran
dan pembelajaran berbanding media lain seperti poster* gambar* slaid dan "arta?
-0
15 MA2 -01.
Berdasarkan pengalaman anda menggunakan aplikasi persembahan elektronik* apakah fitur-
fitur yang terdapat pada sesebuah aplikasi persembahan elektronik selain daripada fitur yang
tersebut di atas +yang telah dinyatakan dalam modul,? Bagaimanakah anda menarik perhatian
murid ataupun penonton lain kepada persembahan elektronik yang anda gunakan?
-1
A B C
Antarapaparan A* B dan C dalam $ajah ...0.2* latar belakang yang manakah paling berkesan
dalam menonjolkan mesejnya?
-;
A B
Bandingkan "ara memuatkan kesemua langkah dalam sebuah paparan +A, dengan olahan di
mana setiap langkah didedahkan se"ara langkah demi langkah +B,. Dang manakah lebih
membantu murid untuk menguasai konsep? Apakah justifikasi bagi ja=apan anda?
-/ Bagaimakah anda mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi* khususnya aplikasi
persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran? Apakah pendekatan
persembahan elektronik yang boleh digunakan untuk menyampaikan sesuatu idea* konsep*
kemahiran ataupun nilai murni yang tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran suatu topik
satu mata pelajaran yang anda ajar?
-1 Bin"angkan keberkesanan penggunaan persembahan elektronik jika dibandingkan dengan
penggunaan alat-alat maujud dalam proses penyampaian idea* konsep dan kemahiran
tertentu?
Setujukah anda baha=a persembahan elektronik ini jauh lebih berkesan daripada media
tayang seperti >ideo dan filem? Apakah hujah-hujah yang menyokong ja=apan anda?
Mungkinkah persembahan elektronik dijadikan sebagai media pembelajaran yang boleh
digunakan oleh murid anda tanpa kehadiran guru? Apakah hujah-hujah yang menyokong
ja=apan anda?
-1 (engan menggunakan aplikasi persembahan elektronik pilihan anda* hasilkan satu
persembahan bagi membolehkan anda menyampaikan kandungan pembelajaran berkaitan
satu standard pembelajaran mata pelajaran yang anda ajar. &ersembahan yang dihasilkan
perlu merangkumi pelbagai fitur* elemen dan "iri tentang reka bentuk dan pembangunan
persembahan elektronik yang dibin"angkan dalam tajuk ini.
M* E?5(%% 31 (engan menggunakan satu aplikasi hamparan elektronik pilihan anda* hasilkan satu "arta
yang sesuai bagi menunjukkan komposisi media yang ada dalam koleksi pusat sumber
sekolah anda.
M* A55(** 33
1- APR -01.
Teroka dan bin"angkan "iri-"iri utama beberapa aplikasi pangkalan data. + sila rujuk satu
sistem yang digunakan di sekolah anda ,
33 (engan menggunakan satu aplikasi pangkalan data pilihan anda* hasilkan satu bank soalan
+Euestion bank, bagi mata pelajaran yang anda ajar. Soalan-soalan yang terkumpul dalam
bank soalan perlu terdiri daripada soalan-soalan yang sesuai dijadikan pilihan apabila
hendak menjalankan ujian kepada murid-murid yang anda ajar
A%&!
3(,&)&,
&
3;
1- APR -01.
Apakah "ontoh perisian yang boleh dikategorikan sebagai alat pengarang? +nyatakan nama
perisian tersebut beserta logonya,
3/ &ilih satu unit pengajaran satu tajuk mata pelajaran sekolah rendah. Sediakan &apan "erita
bagi pembangunkan pakej multimedia pembelajaran bagi satu standard pembelajaran mata
pelajaran yang anda ajar.
3< Sejauh manakah pakej multimedia interaktif penting bagi murid dan guru dalam proses
pengajaran dan pembelajaran?
P&"(0
7u%!$7(#$&
.1
1- APR -01.
&ilih satu koswer pendidikan yang terdapat di sekolah anda dan kenalpasti elemen-elemen
media interaktif yang terdapat didalamnya.
.-
1- APR -01.
(engan menggunakan satu perisian pengarangan pilihan anda* hasilkan sebuah
persembahan multimedia )nteraktif bagi pengajaran dan pembelajaran satu tajuk mata
pelajaran sekolah rendah.
1- I*u9I*u D&
T)(#&
T()"$$
D&%&7
T("+%+,$
P(#$#$"&
-
1- APR -01.
Apakah yang dimaksudkan dengan Hak cipta Terpelihara. Bagaimana 8ak "ipta Terpelihara
boleh diaplikasikan dalam pendidikan yang berasaskan komputer.? Bagaimanakah "ara yang
beretika untuk menggunakan bahan-bahan yang ada bagi membina bahan &%67A4A$A6
(A6 &%MB%BA4A$A6 tanpa melanggar Akta 8ak "ipta?
3
1- APR -01.
Apakah implikasi yang =ujud berkaitan dengan keselamatan dan pri>asi murid di sekolah?
Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan pri>asi?
/ Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan dalam penggunaan internet seperti emel*
"hat* ne=sgroup* buletin*dan sebagainya. Sebagai seorang guru yang patuh kepada prosedur
dan etika penggunaan internet* bagaimanakah "ara untuk melindungi kerahsiaan anda supaya
segala maklumat anda tidak boleh di"erobohi?
AKTIVITI BERTANDA OREN ADALAH RINGKASAN PROJEK KHAS YANG PERLU DI BUAT . KETERANGAN LANJUT AKAN DIBERI
PADA INTERAKSI KE TIGA. SILA BERI PERHATIAN DALAM MERAN2ANG DAN MENGUMPUL BAHAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGASAN
TERSEBUT.
**** SEBARANG PERUBAHAN AKAN DIMAKLUMKAN.
RODI BIN IDRIS
J&'&!& T("+%+,$ P(#$#$"& IPG
KSAH
P(@(%&)&* Ku)*u* EDU3105 ( PPG )
RINGKASAN SENARAI SEMAK AKTIVITI / LATIHAN YANG PERLU DISERAHKAN UNTUK
PENILAIAN KERJA KURSUS ( >AJARAN MARKAH ;0 A )
BI
L
TOPIK MUKA SURAT DIRUJUK BILANGAN
AKTIVITI
TARIKH
SERAHAN
1 1 . TEKNOLOGI PENDIDIKAN - 6 3 - -5 JAN -01.
- -. REKABENTUK PENGAJARAN 15 1 -5 JAN -01.
3 3. M(#$& 3(,&0&0&)& 11 1 -- 4EB -01.
. .. P()&5&,&6 P(7$%$8&6
P(,8&*$%& D&
P($%&$& M(#$& P(,&0&)& 9 ASSURE
1. 1 -5 JAN -01.
5 5. A*&* ,)&:$" 3 6 / - -- 4EB -01.
; ;. -D 93D 1 1 -- 4EB -01.
/. 4+!+,)&:$ 1/ 1 1- APR -01.
<. OHP 1 6 1. - -- 4EB -01.
1. B&8& Au#$+ 11 1 -- 4EB -01.
10. P(()'$!& V$#(+ -6 10 - -- 4EB -01.
11. P(,$!(,)&*$& TMK #&%&7 P # P .. 5 - 1- APR -01.
9 P()$*$& 3()*(7'&8& 1<6 -0 - 15 MA2 -01.
9 P&,"&%& D&!& 33 1 1- APR -01.
9 A%&! P(,&)&,& 3; 1 1- APR -01.
9 P&"(0 7u%!$7(#$& .1 1 1- APR -01.
9 PAKE MULTIMEDIA !" # 1- APR -01.
1-. $*u9$*u #& T)(#& T()"$$ #&%&7
T("+%+,$ P(#$#$"&
-6 3 - 1- APR -01.
RODI BIN IDRIS
J&'&!& T("+%+,$ P(#$#$"& IPG
KSAH
P(@(%&)&* Ku)*u* EDU3105 ( PPG )