Anda di halaman 1dari 18

SEMINAR GEOGRAFI

TINGKATAN ENAM RENDAH


2012
oleh
TN.HJ RUSLY BIN MUSA
FAHAMI TERMINOLOGI
KATA TUGAS SOALAN
KATA TUGAS SOALAN
ARAS 1 ( R )
(PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN)

Namakan.
Senaraikan.
Kenalpastikan
Galurkan.
Takrifkan
Labelkan
Apakah yang
dimaksudkan dengan
ARAS 2 ( S )
(APLIKASI DAN
ANALISIS)

Terangkan..
Huraikan.
Jelaskan.
Kirakan
Tunjukkan..
Buktikan.
Mengapakah..
Kategorikan..
Bagaimanakah.


ARAS 3 ( T )
(SINTESIS,
PENILAIAN DAN
KREATIF)

Bincangkan..
Bandingkan..
Bezakan
Nilaikan.
Cadangkan
Ramalkan..
Rumuskan
Ulaskan.
Sejauhmanakah.
Namakan
Name
Menamakan secara spesifik terhadap
suatu / istilah / ciri/ proses/lokasi/program dll
SENARAIKAN = Listing sahaja tanpa huraian.
(Jawapan calon terdiri daripada satu atau dua Perkataan).
Nyatakan
State
Memberi jawapan yang spesifik yang
memerlukan penerangan / huraian/
sokongan ringkas.
(Cukup dengan sebaris dua ayat).
Bukan sekadar listing sahaja.
Labelkan ( Tanda dan
namakan) Label
Menanda dan menamakan dengan betul
dan spesifik terhadap suatu rujukan
pada rajah / peta/graf / carta / ilustrasi
dan sebagainya.
Klasifikasikan
Classify
Mengumpulkan / membahagi-bahagikan /
melabelkan sesuatu kpd sesuatu kumpulan /
kategori berdasarkan kesamaan kualiti /
kriteria / ciri / sifat dengan betul dan tepat.
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN.. (3 - 5 Markah)
TAKRIFKAN.. ( 3 5 Markah)
SECARA RINGKAS TERANGKAN KONSEP.( 3 - 5 Markah)


(Jawapan mesti mengandungi makna dan sedikit ulasan yang
relevan tentang pengertian istilah berkenaan. Perlu dilengkapkan
dengan ciri dan contohnya) . FORMULA : M+C+C
Lakarkan.
Sketch
Memberi persembahan berbentuk rajah /
gambar rajah / peta secara kasar dan tidak
memerlukan perincian
Dengan bantuan gambarajah lakar..
Jawapan wajib ada rajah lakar,
dan seterusnya dihurai
berdasarkan rajah tersebut.
Susunkan/Herarki
Arrange
Membuat sesuatu urutan dengan menggunakan
prinsip herarki / keutamaan
Hitungkan
Calculate/ compute
Memberi nilai kuantitatif dengan menunjukkan
kaedah pengiraan/ guna formula
Terangkan/Perihalkan
Explain
Menghuraikan fakta dengan detail terutama
Yang berkaitan dengan ciri atau faktor.
Huraikan/ Perihalkan
Describe
Memperihalkan/ menceritakan sesuatu dengan
panjang lebar / terperinci secara teratur
Jelaskan
Clarify
Memberikan penerangan tentang sesuatu
dengan sokongan sebab supaya mudah difahami
(HURAIAN BERSEBAB)
Mengapakah?
Menjelaskan fakta dengan mengemukakan
sebab/alasan dan bukti yang kukuh.
JELASKAN KESAN..
(Mesti ada kesan baik dan kesan buruk yang
Perlu dijelaskan)

(Membuat perbezaan dan persamaan secara berasingan tetapi
Setiap aspek yang dibandingkan itu mestilah serentak.
Bandingkan
BEZAKAN.
(Membuat perbezaan sahaja secara serentak)
BINCANGKAN..
(Memberikan huraian yang kritis tentang sesuatu isu/
Tajuk yang ditanya seperti menyatakan baik-buruk,
Pro-kontra, pengaruh sedikit/banyak,kesan positif-negatif dll.
SEJAUHMANAKAH..
(Menilai peranan sesuatu faktor atau proses atau fenomena
Berbanding dengan faktor/proses/fenomena yang lain.
(Mesti jawab faktor lain selain dari apa yang ditanya)

BAGAIMANAKAH
(Menjelaskan proses kejadian/fenomena dengan lengkap.
(PROSES + SEBAB + BUKTI)
ULASKAN.
(Memberikan komen / rumusan/kesimpulan dengan alasan
daripada fakta, data dsb. Disamping membuat penilaian
seperti baik- buruk, kesan positif dan negatif, serta
menyatakan prespektif atau jangkaan masa hadapan.
BERIKAN KOMEN..
(Sama seperti soalan Ulaskan)
RAMALKAN
(Menjangkakan sesuatu pada masa hadapan)
CADANGKAN.
(Mengemukakan idea dan membuat penjelasan tentang idea
Yang dikemukakan itu)
DENGAN BANTUAN GAMBARAJAH.
(Mesti melukis rajah lakar dan berdasarkan rajah itu huraian
Dibuat)
1/3
TUNJUKKAN..
Memberikan langkah/sebab yang membawa kepada
Pembuktian tentang apa yang ditanya oleh soalan.
(Mesti mengemukakan bukti sebagai contoh kajian kes)