Anda di halaman 1dari 3

SOAL PERSIAPAN OLIMPIADE PAI

PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR!


1. Alasan para malaikat mempertanyakan kepada Allah
SWT tentang penciptaan manusia menurut Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 30 adalah
a. karena manusia makhluk yang paling sempurna
!. karena manusia di!eri akal dan na"su
c. karena manusia suka lupa dan !er!uat kesalahan
d. karena manusia suka !er!uat kerusakan dan saling
menumpahkan darah
e. karena manusia di!uat dari tanah
#. $isamping tugas manusia se!agai khali"ah di muka !umi%
menurut Al-Quran surat Ad&-d&ariyat ayat '( adalah
untuk
a. mencari ke!ahagia
!. memper!anyak amal
c. !eri!adah kepada Allah SWT
d. mencari kesenangan
e. untuk mencari ri&ki
3. Beramal yang tu)uannya semata-mata hanya mencari
kedidhaan Allah SWT dise!ut
a. ikhlas
!. ihsan
c. khusu
d. taq*a
e. ta*adlu
+. Arti dari p,t,ngan ayat yang !enar
adalah
a. dan shalatku
!. dan i!adahku
c. dan aku diperintahkan
d. dan hidupku
e. dan matiku
'. Al -a!!ar memiliki makna
a. .aha Bi)aksana
!. .aha /erkasa
c. .aha /engampun
d. .aha /em!entuk
e. .aha /encipta
(. Adanya Allah itu dapat di!uktikan secara akal%
a. dengan menghitung ciptaan-0ya secara matematis
!. dengan mem!andingkan semua ciptaan-0ya
c. dengan memperhatikan dan memikirkan semua
yang ada di alam ini
d. dengan mengagumi segala ciptaan-0ya
e. dengan menikmati semua ciptaan-0ya
1. 2,nt,h-c,nt,h !erikut adalah ungkapan ,rang yang
husnud&an kepada Allah% kecuali
a. 3Alhamdulillah saya selamat dari kecelakaan3
!. 3Allah tidak sia-sia menciptakan sesuatu3
c. 34ntunglah dia tidak meninggal *alaupun cacat
d. 3.engapa hanya saya sa)a yang !ernasi! !egini 53
e. 3Alhamdulillah% hu)an turun )uga3
6. Apa!ila kita memperhatikan ke)adian dan ker)a dari
,rgan-,rgan tu!uh kita maka
a. kita pasti dapat mengagungkan ke!esaran Allah
SWT
!. kita pasti dapat mensyukuri nikmat Allah SWT
c. kita pasti dapat menghitung nikmat Allah SWT
d. pasti ke!esaran dan keagungan Allah SWT dapat
ter!ayangkan
e. pasti terpikir !ah*a semua itu ada yang
mengaturnya
7. 8si kandungan surat Al-.ukmin ayat (1 antara lain
a. tentang pr,ses ke)adian manusia
!. tugas manusia se!agai kh,l,"ah di !umi
c. tentang perintah i!adah shalat
d. tentang pr,ses ke)adian alam semesta
e. tentang perintah )in dan manusia untuk !eri!adah
10. 9etika Allah memerintahkan untuk su)ud kepada adam
maka malaikat su)ud dan i!lis tidak% karena i!lis
mempunyai si"at
a. s,m!,ng
!. riya
c. khianat
d. hasud
e. d&alim
11. Tu)uan pelaksanaan i!adah kepada Allah adalah
a. untuk mendapatkan kekayaan yang !anyak
!. agar kelak masuk surga
c. untuk mencari kemuliaan diri
d. agar dise!ut ,rang !aik dan shaleh
e. untuk mencari keridhaan Allah
1#. 9esamaan a)aran yang diturunkan Allah kepada para
0a!i dan :asul terdahulu se!elum 0a!i .uhammad
SAW. Adalah !erkenaan dengan...
a. a)aran shalat
!. a)aran i!adah ha)i
c. a)aran puasa
d. a)aran tauhid
e. a)aran &akat
13. 9andungan Al-Quran terdiri dari
a. akidah% syariah dan se)arah
!. syariah% se)arah dan akhlak
c. akidak% syariah dan akhlak
d. se)arah% akhlak dan akidah
e. akidah% se)arah% syariah dan akhlak
1+. Allah .aha /engampun% sesuai denghan namanya
dalam Asmaul ;usna yaitu
a. Al-<Adl
!. Al-.alik
c. Al-=a""ar
d. Al-;asi!
e. Al-;akim
1'. Allah itu .aha .era)ai% ra)anya semua ra)a dan ra)anya
seluruh nakhluk% karena $ia memiliki si"at
a. Al-;akim
!. Al-<Adl
c. Al-.alik
d. Al-;asi!
e. Al-=a""ar
1(. Allah .aha Bi)aksana% 9arena $ia memiliki si"at
a. Al-;akim
!. Al-<Adl
c. Al-.alik
d. Al-;asi!
e. Al-=a""ar
11. >ang kehendak-0ya tidak dapat diingkari% termasuk
nama Allah
a. Ar-:ahman
!. Al-<A&i&
c. Ar-:ahim
d. Al--a!!ar
e. Al-.umin
16. Berikut ini adalah !e!erapa "ungsi iman kepada Allah
SWT% kecuali
a. sadar akan kelemahan diri di hadapan Allah
!. sadar !ah*a diri kita akan mati dan akan dimintai
pertanggung)a*a!an
c. menyadari !ah*a segala sesuatu yang kita nikmati
!erasal dari Allah SWT
d. sadar !ah*a kita ada p,tensi untuk melaksanakan
d,sa dan maksiat
e. menyadari !ah*a diri kita sendiri dia*asi ,leh Allah
SWT.
17. 9enyataan se)arah menun)ukkan !ah*a muk)i&at para
na!i selalu mendapat kemenangan% karena para na!i dan
rasul...
a. Ahli dalam menggunakan muk)i&at
!. .em!a*a risalah ke!enaran
c. Bersikap ,ptimis dengan kemenangan
d. ?e!ih unggul di!andingkan la*an-la*annya
e. $ari segi "isik% setiap rasul di!eri kekuatan yang
le!ih dari Allah
#0. Sesuatu yang di!isikkan dan diilhamkan ke dalam sukma
atau isyarat cepat yang le!ih cenderung dalam !entuk
rahasia daripada terang-terangan% adalah de"inisi dari ...
a. Quran
!. .u)i&at
c. .aunah
d. 9ar,mah
e. Wahyu
#1. Sedangkan perkataan-perkataan yang disa!dakan 0a!i
SAW dengan mengatakan @Allah !er"irmanA 0a!i
menyandarkan perkataan itu kepada Allah. ;al ini
merupakan de"inisi dari .....
a. Quran
!. .u)i&at
c. Wahyu
d. ;adits 0a!i
e. ;adits Qudsi
##. .enurut se!agia !esar ulamaB% Al QurBan diturunkan dari
?auhul .ah"ud& ke Baitul 8&&ah di langit pertama secara
a. Berangsung-angsur
!. Ayat-ayat yang pertama sa)a
c. 9esuluruhan
d. '0C dari seluruh isi al QurBan
e. Ayat pertama dan terakhir sa)a
#3. Berikut ini yang tidak menun)ukkan sikap tertarik
menggunakan Al Quran se!agai ped,man hidup
adalah...
a. .emper!anyak !acaan Al Quran
!. .eng,leksi kita! Al Quran di rumah
c. .enghayati isi kandungan Al Quran
d. .engamalkan Al Quran dalam kehidupan sehari-
hari
e. .empela)ari ilmu ta)*id agar dapat mem!aca Al
Quran dengan !enar
#+. Berikut ini adalah salah satu "ungsi ;adits% kecuali
a. merupakan hukum 8slam yang pertama dan utama
!. se!agai pen)elas terhadap hukum yang ada dalam
Al-Quran yang !ersi"at gl,!al
c. se!agai c,nt,h keteladanan :asulullah Sa*
d. se!agai t,lak ukur !agi umat 8slam dalam
melaksanakan hukum islam
e. menetapkan hukum yang !elum termuat dalam Al-
Quran
#'. 9epercayaan !ah*a Allah lah satu-satunya pencipta%
pemelihara dan pengatur. Adalah pengertian dari.
a. Tauhid ru!u!iyah
!. Tauhid uluhiyah
c. Tauhid si"at
d. Tauhid mulkiyah
e. Tauhid r,hmaniyah
#(. 9arakter ,rang yang !ertauhid uluhiyyah tidak mungkin
a. Berd,Ba kepada selain Allah
!. .engingkari )an)i kepada Allah
c. Ber!uat salah dan d,sa
d. Terlam!at dalam !eri!adah kepada Allah
e. Tidak percaya !ah*a Allah yang menciptakan alam
#1. >ang harus kita lakukan sehu!ungan dengan Asmaul
;usna Al-=a""ar adalah
a. !er!uat adil dan !i)aksana kepada sesama
!. merasa kecil dihadapan Allah
c. !anyak !ersyukur atas nikmat dan karunia-0ya
d. memper!anyak amal shaleh sepan)ang masih
hidup
e. !anyak mem,h,n ampun atas d,sa-d,sa yang kita
lakukan
#6. Berikut ini adalah !e!erapa "ungsi iman kepada Allah
SWT% kecuali
a. sadar akan kelemahan diri di hadapan Allah
!. sadar !ah*a diri kita akan mati dan akan dimintai
pertanggung)a*a!an
c. menyadari !ah*a segala sesuatu yang kita nikmati
!erasal dari Allah SWT
d. sadar !ah*a kita ada p,tensi untuk melaksanakan
d,sa dan maksiat
e. menyadari !ah*a diri kita sendiri dia*asi ,leh Allah
SWT.
#7. 4rgensi tauhid adalah mem!edakan manusia men)adi
muslim atau ka"ir. Dleh se!a! itu "ungsi tauhid adalah.
a. .en)adi cahaya terhadap semua amal per!uatan
!. .en)adi paduan terhadap semua amal per!uatan
c. .en)adi landasan dasar dan merupakan inti a)aran
islam
d. .en)adi m,tiEasi untuk me*u)udkan tu)uan
e. .en)adi landasan untuk melaksanakan per!uatan
30. /ernyatan !erikut yang tidak termasuk ciri-ciri ,rang
yang !ersi"at riya adalah
a. shalat dengan khusyu dan !er!uat !aik *alaupun
tidak dilihat ,rang
!. tidak akan melakukan per!uatan !aik )ika tidak
dilihat ,rang
c. !eri!adah sekedar ikut-ikutan sa)a
d. tidak senang )ika ,rang lain kaya
e. !ertam!ah derma*an !ila mendapat pu)ian
31. Sese,rang yang meninggalkan shalat dan malas !ela)ar
termasuk per!uatan d&alim terhadap
a. Allah SWT
!. diri sendiri
c. sesama manusia
d. !inatang
e. kedua ,rang tua
3#. Se!a! utama munculnya !er!agai pemikiran te,l,gi%
sehingga !erkem!ang perde!atan-perde!atan pan)ang
dan menim!ulkan !er!agai aliran seperti ahlussunnah
*al )amaah% muta&ilah% mur)iah% kha*ari)% dan lain-lain
adalah.....
a. /erpecahan p,litik
!. /erang saudara
c. $i!ukanya pintu i)tihad
d. /er!edaan interpretasi Al Quran
e. :untuhnya pemerintahan
33. $i !a*ah ini !ukan merupakan masalah yang di)adikan
p,k,k perde!atan dalam ilmu kalam yaitu...
a. 9hila"ah
!. $,sa !esar
c. 9eqadiman Al Quran
d. Si"at-si"at Allah
e. $,sa kecil
3+. =ugatan cerai yang datang dari pihak isteri dengan
kesediaan isteri mem!ayar iwad kepada suaminya
dise!ut ...
a. 9hulu
!. Thalaq
c. :u)u
d. Thalaq ra)i
e. Fasakh
3'. Sering ter)adi pere!utan anak% ketika ter)adi perceraian
antara suami dan isteri. $alam hukum 8slam% hadlanah G
hak mengasuh anak H terhadap anak yang masih kecil
!erada pada pihak...
a. 8!u
!. Bapak
c. 9eluarga i!u
d. 9eluarga !apak
e. Bapak dan i!u
3(.

% p,t,ngan hadis tese!ut


mengandung arti ...
a. ?arangan *asiat kepada ahli *aris
!. Wasiat kepada ,rang miskin
c. Wasiat *a)i! atas ahli *aris
d. Wasiat adalah sunnah
e. Wasiat *a)i! !agi ummat 8slam
31. Berpindahnya sese,rang mu)tahid dari qiyas jaly ke qiyas
khafi dise!ut
a. 8)tihad
!. 8stihsan
c. 8stisha!
d. Syaru man qa!lana
e. Saddud dariah
36. Berikut adalah rukun-rukun qiyas% kecuali ....
a. Ashal
!. Farun
c. ;ukum ashal
d. 8llat
e. Al-mani
37. Suatu per!uatan yang di)alankan ,leh masyarakat dan
sudah men)adi adat istiadat dise!ut ....
a. Al-8lmu
!. Al-<4r"
c. Al-.ursalah
d. Al-.aru"
e. Al-<Adat
+0. % arti kaidah
terse!ut yang !enar adalah ....
a. Asal hukum sesuatu adalah sah
!. Asal hukum sesuatu adalah !,leh
c. ;ukum yang asal adalah !,leh
d. B,leh dan sah melakukan hukum
e. ;ukum itu !,leh dan sah dilakukan
+1. 9etika semua 4lama sepakat mengatakan !ah*a hukum
sesuatu itu haram atau halal% maka i)ma seperti ini
termasuk )enis ..
a. 8)ma "ili
!. 8)ma qauli
c. 8)ma sukuti
d. 8)ma "ardi
e. 8)ma taqriri
+#. .enghalangi ,rang dari per!uatan maksiat dengan
menutup GmengharamkanH )alan kemaksiatan terse!ut%
adalah "ungsi
a. 8stihsan
!. $alalatul iqtiran
c. Syaddu ad-d&arai
d. .aslahah mursalah
e. 8stisha!
+3. Be!erapa pem!,ik,tan kaum ka"ir Quraisy kepada umat
8slam antara lain se!agai !erikut% kecuali
a. .emutuskan hu!ungan perka*inan
!. .emutuskan hu!ungan )ual !eli
c. .emutuskan hu!ungan &iarah men&iarahi
d. Tidak ada t,l,ng men,l,ng
e. .em!eri akses transp,rtasi
++. Tahun kesedihan atau tahun duka cita dise!ut )uga
a. Assa!iqunal A**alun
!. $&un-0uraeni
c. 9hula"aur-:asyidin
d. BAmul ;u&ni
e. 8sraB .iBra)
+'. /enduduk yang !erasal dari >atsri! dise!ut
a. .uha)irin
!. Badui
c. Aus
d. Anshar
e. Quraisy
+(. Se!utan negeri 3 !aldatun thayyi!atun *ara!!un gha"ur 3
!erarti
a. 0egeri yang aman dan makmur dengan limpahan
karunia Tuhan yang .aha /engampun
!. 0egara 8slam
c. 0egara Agraris
d. 9uat dan !ercahaya
e. 0egara dengan melaksanakan syariat 8slam
+1. .as)id yang pertama kali di!angun 0a!i .uhammad
s.a.* adalah mas)id
a. 0a!a*i
!. Assalaam
c. Qu!a
d. .ukarr,mah
e. 8stiq,mah
+6. Se!elum nama .adinatul .u**ar,h di!erikan
dahulunya !ernama
a. >asri!
!. ;a!asyah
c. Syiria
d. Th,i"
e. Syam
+7. Fungsi ;adits terhadap Al Quran adalah se!agai !erikut
kecualiI
a. .emperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran.
!. .enerangkan G!ayanH hukum yang dise!utkan dalam
Al-Quran.
c. .erinci hukum yang dise!utkan dalam Al-Quran.
d. .en)adi dasar hukum kedua setelah Al-Quran
e. .entakhsish GmengkhususkanH dari ketentuan yang
umum dari Al-Quran
'0. >ang dimaksud hadits muta*attir adalah ......
a. ;adits yang susunan redaksinya !er!eda tetapi
maknanya sama
!. ;adits yang maknanya dari na!i sedangkan saha!at
menyusun redaksinya
c. Suatu hadits hasil tangkapan panca indera yang
diri*ayatkan ,leh se)umlah ,rang yang menurut
ke!iasaan mereka mustahil !ersepakat dusta
d. ;adits yang disusun redaksinya sesuai dengan apa
yang ditentukan na!i
e. :edaksinya langsung dari Allah
'1. $i antara syarat-syarat hadits muta*attir adalah hasil
tanggapan panca indra% maksudnya adalah ......
a. Tidak mampunya cacat
!. Sempurna ha"alannya
c. Warta yang mereka sampaikan !enar-!enar hasil
pendengaran atau penglihatan sendiri
d. :,*i harus kuat ha"alannya
e. :,*i tidak memiliki kekurangan
'#. /ara 4lama mukhaditsin mengklasi"ikasikan hadits
muta*attir se!agai !erikut ......
a. .ar"u dan mauqu"
!. ?a"d&i dan mana*y
c. .asyhur dan gh,ri!
d. .unq,ti dan mauqu"
e. .ar"u dan munq,ti

Anda mungkin juga menyukai