Anda di halaman 1dari 5

Analisis Cabang Falsafah Pendidikan Barat

Analisis Cabang
Falsafah Pendidikan
Barat
( Borang Analisis PMI )


FALSAFAH TRADISIONAL

1. PERENIALISME


Kelebihan


Kelemahan

Menarik

Ciri-ciri asas -
manusia berbentuk
sejagat

Matlamat-mengajar
pengetahuan yang
bersifat sejagat

Jenis kurikulum-
kemanusiaan dan
sastera

Peranan guru-
menyampaikan ilmu
dan mendisiplinkan

Kaedah mengajar :
Kaedah Didaktik

Perenial:Sebarang ilmu
yang tidak berubah-ubah
seperti unsur personaliti
yang harus disemai sejak
di bangku sekolah lagi.


Menekankan untuk
melatih pelajar dalam
3M, iaitu menulis,
membaca dan
mengira sebagai
kemahiran asas.

Menjalankan aktiviti
pemulihan bagi
pelajar yang lemah
dan aktiviti
pengayaan bagi
pelajar yang baik
pencapaiannya.

murid

Guru perlu
menitikberatkan nilai-
nilai seperti ketepatan
masa, bersopan
santun, bekerjasama
dan prihatin
2 2. ESENSIALISME

Kelebihan

Kelemahan Menarik
Ciri-ciri asas - Secara
semula jadi, ciri
manusia bersifat
sejagat dan tidak
berubah-ubah.

Matlamat- Mengajar
ilmu dan nilai bersifat
sejagat dan abadi

Jenis Kurikulum-
Bidang kemanusiaan
dan kesusasteraan.

Peranan guru-
Penyampai ilmu yang
pakar.
Kaedah mengajar-
Didaktik.

Murid- Penerima ilmu
yang bersifat pasif.
Melahirkan insan yang
baik adalah
bergantung kepada
pengaruh kebudayaan
masyarakat melalui
pendidikan

Kurikulum lebih
memfokuskan masa
hadapan

Pendidikan bagi
mencapai kehidupan
yang memuaskan

Guru sebagai role
model yang harus
dicontohi


FALSAFAH MODEN
3 1. Progresivisme

Kelebihan Kelemahan Menarik
Ciri-ciri asas Percaya
manusia berupaya
menyesuaikan diri
terhadap perubahan

Matlamat-
Menghasilkan individu
yang sedia menghadapi
perubahan dalam
kehidupan seharian.

Jenis Kurikulum-
Kebebasan untuk
memilih mata pelajaran
yang ingin dipelajari.

Peranan guru-
Murid- Terlampau
menekankan pada
pendidikan individu

Murid- merencanakan
sesuatu sendiri dan
mereka tidak bertanggung
jawab terhadap hasil dari
tugas-tugas yang
dikerjakan.

Kelas sekolah progresif
artifisial / dibuat-buat dan
tidak wajar

Progresivisme
bergantung pada minat
Murid- Mencari ilmu
yang bersifat aktif

Kebebasan penuh
diberikan kepada murid
untuk belajar apa yang
diminati
Pembimbing dan
pengurus.
dan spontan
2. Rekonstruktisvisme

Kelebihan Kelemahan Menarik
Ciri-ciri asas- Sekolah
merupakan landasan
untuk membentuk
masyarakat baru

Matlamat-
Mengasaskan corak
budaya yang baru

Jenis Kurikulum-
Bidang sains sosial.

Peranan guru sebagai
agen perubahan.

Memberi kelepasan
penuh kepada murid
dalam mencari ilmu

Pembentukan semula
masyarakat adalah
sesuatu yang perlu
dilakukan dengan
segera

Guru dan pelajar ialah
agen pembaharuan dan
agen penyelesai
masalah

Kemahiran yang
diperoleh di sekolah
seharusnya boleh
membawa kemajuan
kepada masyarakat

Pembelajaran haruslah
sesuatu yang
mengandungi elemen-
elemen kajian saintifik


3. Eksistensialisme

Kelebihan Kelemahan Menarik
Guru sebagai pemberi
semangat
Kaedah mengajar
berpusatkan aktiviti dan
murid
Murid melibatkan diri
secara aktif dalam
Kelahiran manusia tanpa
sebarang tujuan

Matlamat pendidikan
tidak digariskan
Mata pelajaran bersifat
estetik, berfalsafah dan
Manusia
bertanggungjawab ke
atas diri sendiri dan
bebas menentukan
matlamat dan
keputusan sendiri tanpa
merujuk kepada autoriti
setiap perkara
Murid boleh meluahkan
perasaan dan emosi
masing-masing
tidak mempunyai mata
pelajaran yang khusus

Fahaman yang
bercampur aduk dan
kurang sistematik

luar
Bersifat relatif dan
berubah-ubah mengikut
kesesuaian masa dan
keadaan
Ada kurikulum tetap;
sistematik dan teratur
http://tuhaulomiding.blogspot.com/2013/09/analisis-cabang-falsafah-pendidikan.html