Anda di halaman 1dari 2

Dåp og overlevering ved BMV - L

i
r

',,,i !

Fredag 19. januar 1979 bIe en torpedo- at Trekanten har vært representert, så
rakettbåt i "Hauk"-klassen døpt og grunnen denne gangen ti-1 vårt fremmøte
overlevert Sjøforsvaret fra A/S Bergens måtte være en helt spesiell. Og det var
Mekaniske Verksteder's avdeling pi'" den. SFK/VE var denne gangen repre-
Laksevåg, under vanlig militær sere- sentert i selve dåpshandlingen, i det
monl, gudmor var fru Lizzie Vasli, og dette
Overleveringer har jo skjedd tidligere til etternavnet har som alle vet god
Sjøforsvaret, både " Storm" og tilknytning til Verkstedsseksjonen.
"Snøgg"-klassen er jo bygget der uten

Kontreadm. Herlofson, k,ontreadm.


Helseth, fru Vasli, direktør'tt)allen-
tinsen.
Kl. 11.30 var garde og Divisjonsmusikk miral Herlofson, at KNM "Ørn" var klar
oppstiit, i surt, kaldt vær, men med til overtakelse. Direktør Wallentinsen,
solen tittende frem på et fartøy som BMV, overleverte deretter fartøyet tiI
var sjØsatt, og lå og duvet behagelig iSjef Sjøforsvarers forsyningskommando,
som igjen overleverte det til General-
sitt rette element utenfor kai 2. Presis
kl. 12.00 anmodet direktør Wallentin- inspektøren. Han leste skipssjefens be-
sen fra BMV, gudmoren, fru Vasli, om ordring, og tj"f, kapteinløytnant Stig
å foreta dåpshandlingen, og med hilsen Normann Larsen, overtok komman-
og gode ønsker smalt champagneflasken doen, sørget for flaggskifte og satte
mot skroget, mens navneskiltet ble vakt. Etter at nasjonalsangen var spilt
avdekket og viste at det var "ØRN" og sunget, var det omvisning på far-
som var Marinens nye tilvekst. tøyet for innbudte.
Militær seremoni i forbindelse med Blant gjestene var også kommandør-
overleveringen skjedde ved at kontre- kaptein Henriksen, konstruktøren av
admiral Helseth meddelte General- den første "Storm"-klassen, som alle
inspektøren for Forsvaret, kontread- senere fartøyer av denne kategori er f
bygget på.

t
F ru Vasli, ko m. k ap t ein H enrik s en, le ap t. lt. L ar s en.

KNM "Ørn's" hoveddata er: Våpen:


Deplasement: ca. l-50 tonn f slk. 4O mm Bofors L 70 kanon
Lengde: 36 m 1 stk. 20 mm Rheinrnetall kanon
Bredde: 6,2 m 6 stk. Pensuinraketter Mk11
2 stk, 2L" torpedoer.
Skroget er bygget i stål i helsveiset
konstruksjon, mens overbygg er av Med den gode start åette fartøyet fikk,
glassfiberarmert plast. får en håpe at det for SFK/VE vil være
Hovedmaskineri: 2 stk. Maybach Mer- et fartøy med små og enkle reparasjons-
cedes-Benz dieselmotorer, type TB 91, opPgaver.
hver på 2650 kW (3600 HK). Vi ønsker også KNM "Ørrf' lykke til.

18