Anda di halaman 1dari 34

ISI KANDUNGAN

l
MUKA
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA l
VISI DAN MISI UPM l
LATAR BELAKANG UPM l
l PENDAFTARAN 3
2 PEMERlKSAAN PERUBATAN 3
3 LAPOR DlRl / PENDAFTARAN 4
4 YURAN 5
5 KAD PELAJAR l0
6 GARlS PANDUAN PAKAlAN DAN RAMBUT l2
7 SKlM BOOK PLAN l5
8 KALENDAR AKADEMlK l6
9 MAKLUMAN l7
JADUAL
YURAN PENGAJlAN DAN PENGlNAPAN (KOLEJ
l3)
PROGRAM ASASl SAlNS PERTANlAN
JADUAL l 9
PAKAlAN RASMl SEPANJANG MlNGGU
SUAlKENAL
JADUAL 2(a) l3
LAMPIRAN
SLlP SlMPANAN WANG TUNAl ClMB BANK (UPM) LAMPlRAN l l8
SLlP SlMPANAN WANG TUNAl ClMB BANK LAMPlRAN 2 29
SURAT AKUAN KUASA LAMPlRAN 3 20
AKUAN BEBAS DARl DADAH LAMPlRAN 4 2l
LAPORAN PEMERlKSAAN PERUBATAN LAMPlRAN 5 22
BORANG PERMOHONAN KAD PELAJAR LAMPlRAN 6 27
BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN
HOTSPOT UPM
LAMPlRAN 7 28
SENARAl SEMAKAN 29
BORANG MAKLUMAT PERlBADl PELAJAR 30
BORANG PEMBETULAN NAMA / KAD
PENGENALAN
3l
1.PENDAFTARAN
2
Jika anda telah membuat keputusan untuk menerima tawaran kemasukan ke UPM,
anda perlu mengambil tindakan berikut:
l.lMenjalani pemeriksaan perubatan termasuk x-ray dada (Perkara 2).
l.2Mengisi dan mengembalikan Surat Akuan Kuasa (la!"ran #$ %an Akuan
B&'as Da%a( (la!"ran ) $ disertakan bersama B*ran+ la!*ran P&&r"ksaan
P&ru'atan (La!"ran ,$.
l.3Melaporkan diri pada tarikh dan masa yang dinyatakan dalam Surat Tawaran.
l.4Membayar yuran pengajian (Perkara 4).
l.5Membuat Kad Pelajar (Perkara 5).
l.6Mengembalikan borang Maklumat Peribadi Pelajar semasa pendaftaran di kolej
(N*.Ru-ukan .PR/K.LEJ/BR01/PEN001).
Pastikan ejaan nama dan nombor kad pengenalan anda di dalam Surat Tawaran
Kemasukan adalah betul. J"ka '&rlaku k&s"la!an2 s"la 'uat !&'&tulan !a%a
B*ran+ P&'&tulan Naa/Ka% P&n+&nalan (PU/PS/BR0)/AMB$ s&asa
!&n%a3taran.
1. PEMERIKSAAN PERUBATAN
2.lSemua pelajar baharu yang akan mendaftar diwajibkan membuat pemeriksaan
perubatan. Pemeriksan Perubatan boleh di buat di mana-mana H*s!"tal
K&ra-aan2 H*s!"tal atau Kl"n"k S4asta atau %" Pusat K&s"(atan Un"5&rs"t"2
Un"5&rs"t" Putra Mala6s"a2 S&r%an+.
2.2 Sila lengkapkan Surat Akuan M&'&r" Kuasa2 Surat Akuan B&'as Dar"
Da%a(2 Ba(a+"an A %an B dari Borang Laporan Pemeriksan Perubatan yang
disertakan sebelum anda menjalani pemeriksaan perubatan. Bahagian C, D dan
E perlu dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan yang membuat Pemeriksaan
Perubatan anda.
2.3Laporan Pemeriksaan Perubatan dan filem x-ray beserta Surat Akuan Kuasa
(Lampiran 3) dan Akuan Bebas Dadah (Lampiran 4) hendaklah diserahkan ke
Pusat Kesihatan Universiti, UPM (Kampus Serdang)
2.4Sila ambil perhatian bahawa La!*ran P&&r"ksaan P&ru'atan %an 3"l& 78ra6
adalah penting untuk pendaftaran anda. S&k"ran6a la!*ran P&&r"ksaan
P&ru'atan2 Surat Akuan Kuasa2 Surat Akuan B&'as Dar" Da%a( %an 3"l& 78
ra6 anda tidak dapat diserahkan pada hari pendaftaran ianya mestilah diserahkan
selewat-lewatnya DUA MINGGU selepas tarikh pendaftaran.
3
2.5Sila ambil perhatian bahawa calon yang ditawarkan program pengajian dalam
'"%an+ A+r*'"* %"4a-"'kan &n+a'"l sunt"kan t&tanus t*7*"% s&'a+a" satu
lan+ka( !&n9&+a(an. Sunt"kan "n" akan %"laksanakan *l&( !"(ak un"5&rs"t"
s&t&la( !&la-ar &n%a3tar %" UPM.
#.LAP.R DIRI / PENDAFTARAN
3.lSemua pelajar baharu dikehendaki melaporkan diri pada tarikh yang dinyatakan
di dalam Surat Tawaran Kemasukan / online ke Universiti untuk urusan
pendaftaran.
3.2Sila bawa dokumen berikut semasa mendaftar:
i. Surat Tawaran Kemasukan / online ke Universiti
ii. Kad Pengenalan
iii. Sijil Berhenti Persekolahan dan Surat Akuan lain yang berkaitan
iv. Salinan Surat Tawaran Biasiswa / Pinjaman / Dermasiswa / Jaminan
KWSP dan
sebagainya (jika ada)
v. Dua (2) set salinan dokumen berikut yang telah disahkan untuk tujuan
permohonan biasiswa j pinjaman:
- Sijil kelahiran diri dan ibu bapa;
- Sijil keputusan peperiksaan PMRjSPMjSTPMj Diploma dan sijil aktiviti
kokurikulum.
- l salinan Penyata Pendapatan (Borang J / Penyata Gaji j/ Kad Pesara
Kerajaan) 6an+ t&rk"n" ibu bapa / penjaga/suami isteri.
(Bagi ibu bapa / penjaga / suami / isteri yang bekerja sendiri dan tidak
mempunyai dokumen berkenaan, sila sediakan surat pengesahan
pendapatan yang disahkan dengan menyatakan nama dan nombor kad
pengenalan, berkaitan dengan pemohon dan jumlah pendapatan bulanan)
vi. Gambar Pasport - 2 keping gambar warna ukuran pasport
(berlatarbelakangkan warna biru)
:atatan ; S"la tul"skan n*. atr"k2 naa %an n*. ka% !&n+&nalan %"
'&lakan+ s&t"a! k&!"n+ +a'ar.
3.3Setiap pelajar baharu hendaklah membawa pakaian dan barang berikut semasa
datang ke Universiti:
4
i. Pakaian sendiri yang sesuai untuk kegunaan harian dan majlis rasmi (Sila
rujuk Jadual 2 di muka surat l4 dan l5)
ii. Pakaian sukan seperti baju kemeja T, 'track bottom' dan kasut sukan
iii. Keperluan lain dan sebagainya
).<URAN
4.lPelajar hendaklah menyemak Buku Panduan Kemasukan Pelajar Baharu bagi
menentukan kadar yuran yang dikenakan. Jadual yuran adalah seperti di Jadual
l bagi keseluruhan yuran pada muka surat 9 dan l0.
4.2:ara M&'a6ar <uran
Pelajar boleh memilih salah satu daripada cara berikut untuk menjelaskan yuran
iaitu:-
i. Menggunakan Slip Bayaran =>an+ Tuna" Masuk :IMB Bank= yang
dikepilkan berserta Surat Tawaran.
Pastikan setiap ruangan iaitu nombor matrik, nombor kad pengenalan,
bayaran program dan jumlah bayaran dicatitkan dengan jelas dan lengkap.
Sila lihat :.NT.H %" La!"ran 1 %" uka 1? %an ru-uk Ja%ual 1 %" uka
surat ? untuk mengetahui jumlah yang perlu dibayar.
Bayaran boleh dibuat di mana-mana cawangan ClMB bank dan serahkan
SALINAN 1 k& kaunt&r B&n%a(ar" s&asa (ar" !&n%a3taran.
*SEKIRANYA SLIP SAYARAN "Wang Tunai Masuk CIMB Bank" TIDAK
DITERIMA SEHINGGA HARI PENDAFTARAN
Sila buat bayaran di mana-mana cawangan ClMB Bank dengan
menggunakan SLIP SIMPANAN >ANG TUNAl (:ASH DEP.SIT SLIP$ yang
sedia ada di Kaunter Cawangan ClMB negeri masing-masing dan serahkan
SALlNAN 2 ke Kaunter Bendahari semasa hari pendaftaran. (Untuk simpanan
sendiri, sila fotostat salinan kedua tersebut). S"la I"(at :.NT.H %" La!"ran
1 %" uka 10 dan catitkan maklumat berikut di belakang slip wang tunai
masuk seperti berikut:-
- Nama
- No. Kad Pengenalan
- No. Matrik
- No. Telefon Bimbit
5
ii. Bayaran melalui internet banking ClMB Clicks. Sila ikuti arahan melalui url
berikut:
http://www.bursar.upm.edu.my/cimbclicks.com.my/
sekiranya pelajar / keluarga merupakan pemegang akaun ClMB.
* Sila caa !R"#"$"nc" Nu%&"$! s"%asa %"%&ua &a'a$an %"lalui CIMB
Clicks s"&agai &uki &a'a$an(
iii. Bayaran melalui Ka% Kr&%"t V"sa / Mast&r9ar% dan D&'"t :ar% boleh
dilakukan di semua Kaunt&r B&n%a(ar" 6an+ '&ra%a %" s&t"a! K*l&-
s&asa Har" P&n%a3taran.
iv. Sekiranya bayaran melalui pindahan wang (lBG transfers) / telegraphic
transfers (TT) atau dari mana jua punca ke akaun UNlVERSlTl PUTRA
MALAYSlA, Akaun No: l2l50007457053, sila serahkan bukti bayaran dengan
mencatitkan maklumat seperti
- Nama
- No. Kad Pengenalan
- No. Matrik
- No. Telefon Bimbit
v. Bagi pelajar-pelajar yang memohon bantuan dari mana-mana pihak seperti
MAJLIS AGAMA ISLAM / BAITULMAL negeri-negeri masing-masing, sila
serahkan Surat Pengesahan dari pihak berkenaan ke Kaunter Bendahari pada
Hari Pendaftaran dengan mencatitkan maklumat seperti berikut:
- Nama
- No. Kad Pengenalan
- No. Matrik
- No. Telefon Bimbit
4.3P&raturan K&4an+an P&la-ar UPM
4.3.l Tujuan
i. Tujuan peraturan ini ialah untuk menjelaskan kaedah, syarat dan implikasi
kepada pelajar berkenaan proses pembayaran yuran pengajian / penginapan
pelajar yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Universiti.
4.3.2 Tafsiran
6
i. P&'a6aran adalah meliputi semua bayaran yang diwajibkan ke atas
pelajar seperti yang ditetapkan oleh Universiti
ii. P&la-ar Ba(aru adalah pelajar semester pertama untuk semua program
yang ditawarkan oleh Universiti Putra Malaysia.
4.3.3 Kaedah Pembayaran
i. Pelajar Baharu program Asasi Sains Pertanian hendaklah menjelaskan
semua bayaran yang telah ditetapkan selewat-lewatnya pada hari
pendaftaran.
4.3.4 Tindakan Terhadap Pelajar Yang Gagal Menjelaskan Pembayaran Yuran
i. Universiti boleh menentukan apa-apa tindakan yang boleh dibuat terhadap
pelajar yang gagal menjelaskan yuran mengikut bayaran yang telah
ditetapkan.
ii. Pelajar yang gagal menjelaskan bayaran yuran dalam tempoh yang
ditetapkan akan ditahan daripada membuat pendaftaran kursus untuk
semester akan datang.
iii. Jika yuran dan lain - lain tuntutan universiti tidak dibayar lagi, Universiti
berhak membuat tuntutan daripada pelajar berkenaan semua yuran
tertunggak termasuk mengambil tindakan undang-undang walaupun pelajar
telah berhenti dari universiti.
4.3.5 Yuran Yang Berkuatkuasa
i. Yuran yang dikenakan adalah yuran yang telah diputuskan oleh Pihak
Berkuasa Universiti. Kadar - kadar dan struktur yuran semasa adalah
tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis awal. (Sila hubungi
Seksyen Kewangan Pelajar, Pejabat Bendahari untuk keterangan lanjut)
4.3.6 Peraturan Umum
i. Penarikan Diri Dari Kolej Kediaman Semasa Pengajian
a. Pelajar yang berhenti atau menarik diri dari mendiami Kolej Kediaman
dikehendaki menjelaskan pembayaran yuran Kolej Kediaman bagi
bilangan hari yang didiami di kolej berkenaan.
b. Sebaliknya pelajar yang telah menjelaskan bayaran penuh yuran
penginapan, berhak menuntut baki bayaran bagi bilangan hari yang tidak
menginap bergantung kepada peraturan dan keputusan dari pihak kolej
berkenaan.
ii. Pengajian Pelajar yang mendiami kolej kediaman semasa cuti juga tertakluk
kepada Peraturan 4.3.6.(i (a))
7
4.3.7 Tuntutan Yuran Pengajian Bagi Kes Khas
i. Tindakan Tatatertib
a. Pelajar yang dikenakan tindakan tatatertib sama ada diberhentikan atau
digantung pengajian dikehendaki menjelaskan semua bayaran bagi
semester berkenaan di mana tarikh hukuman dikuatkuasakan.
ii. Menarik Diri Dari Mengikuti Kursus / Penangguhan Pengajian / Cuti Sakit
a. Pelajar baharu yang menarik diri dan Pelajar Senior yang menarik diri
/menagguh penggajian dari Universiti SELEPAS %ua (1$ minggu dari hari
pertama kuliah semester semasa, dikehendaki menjelaskan semua
bayaran (termasuk yuran asrama) semester berkenaan. Bagaimanapun
pelajar berhak menuntut kembali:-
- Yuran Skim Book Plan yang telah dibayar mengikut baki kad pelajar
setelah mendapat pengesahan daripada pihak UPM Holding
b. Pelajar baharu yang menarik diri DALAM TEMP.H (1$ minggu dari hari
pertama kuliah semester semasa perlu membayar YURAN
PENDAFTARAN DAN YURAN MlNGGU SUAl KENAL.
4.3.8 Peraturan Umum
Sebarang masalah berhubung dengan penjelasan peruntukan dan peraturan di atas
hendaklah dirujuk kepada S&ks6&n K&4an+an P&la-ar2 P&-a'at B&n%a(ar" %"
tal"an 0#@?)AA11,/ @?)AA11,/ @?)AA1)0 %an 0@A8@,,1B1 %an N* Faks ; 0#8
@?)B10)@
8
JADUAL 1
<URAN PENGAJIAN DAN PENGINAPAN (K.LEJ 1#$
PR.GRAM ASASI SAINS PERTANIAN
9
l0
JENlS YURAN KADAR TAJAAN BAYARAN POTONGAN WANG
YURAN PELAJAR PENAJA SAKU
SEMESTER )
YURAN DAFTAR 80.00

l,960.00 605.50 7l0.00 l,250.00
TABUNG KEBAJlKAN
PELAJAR l0.00
BAYARAN PELBAGAl 5.00
YURAN KOMPUTER l00.00 Pecahan Tajaan
YURAN KENDERAAN 20.00
y/pengajian -
350.00
YURAN SUAlKENAL l00.00
y/penginapan -
360.00
lNSURAN 6.50
wang saku -
l,250.00
YURAN BUKU l00.00
YURAN PENGANGKUTAN 75.00
YURAN MAKMAL l0.00
YURAN KESlHATAN 20.00
YURAN ASRAMA 476.00
YURAN PERPUSTAKAAN 50.00
YURAN KOKURlKULUM 25.00
YURAN KOLEGlAT 27.00
YURAN MUET 6l.00
YURAN PELAJARAN l50.00

JUMLAH 12#1,.,0 12?A0.00 A0,.,0 B10.00 121,0.00
SEMESTER *
lNSURAN 6.50

l,960.00 - 939.50 l,020.50
YURAN BUKU l00.00
YURAN PENGANGKUTAN 75.00 Pecahan Tajaan
YURAN MAKMAL l0.00
y/pengajian -
350.00
YURAN KESlHATAN 20.00
y/penginapan -
360.00
YURAN ASRAMA 476.00
wang saku -
l,250.00
YURAN PERPUSTAKAAN 50.00
YURAN KOKURlKULUM 25.00
YURAN KOLEGlAT 27.00
YURAN PELAJARAN l50.00
JUMLAH ?#?.,0 12?A0.00 8 ?#?.,0 12010.,0
JENlS YURAN KADAR TAJAAN BAYARAN POTONGAN WANG
YURAN PELAJAR PENAJA SAKU
SEMESTER +
lNSURAN 6.50

l,960.00 - 839.50 l,l20.50
YURAN PENGANGKUTAN 75.00
YURAN MAKMAL l0.00 Pecahan Tajaan
YURAN KESlHATAN 20.00
y/pengajian -
350.00
YURAN ASRAMA 476.00
y/penginapan -
360.00
YURAN PERPUSTAKAAN 50.00
wang saku -
l,250.00
YURAN KOKURlKULUM 25.00
YURAN KOLEGlAT 27.00
YURAN PELAJARAN l50.00

JUMLAH @#?.,0

12?A0.00 8 @#?.,0 12110.,0
,.KAD PELAJAR
5.l Semua pelajar baharu diwajibkan membuat KAD PELAJAR sebaik mendaftar
sebagai pelajar UPM.
5.2 Kad Pelajar anda merupakan Kad Pintar yang berfungsi sebagai:
i. Kad Matrik
ii. Kad Perpustakaan
iii. Kad Pengenalan Diri semasa di kampus
iv. Book Plan (bagi program yang terpilih sahaja)
5.3 Sila isikan maklumat diri dan lekatkan gambar (ukuran pasport berlatar belakang
warna biru) pada Borang Permohonan Kad Pelajar di La!"ran A %" uka surat
1@.
5.4 Pastlkan s&ua akluat %"r" %""s" %&n+an l&n+ka! %an s&ra(kan '*ran+ %"
Kaunt&r Ka% P&la-ar s&asa !&n%a3taran.
5.5 Kad Pelajar anda yang telah siap boleh diambil pada tarikh dan tempat yang
akan dimaklumkan kemudian
5.6 Pelajar yang lewat mendaftar perlu menghantar borang tersebut ke Kaunter Bilik
pengurusan Kad Pintar, Tingkat 3, Pejabat Pendaftar, Bangunan Pentadbiran
UPM dan Kad Pelajar anda boleh diambil di tempat yang sama selepas %ua
"n++u %ar" tar"k( s&ra( '*ran+ untuk pelajar Kampus Serdang.
5.7 Pelajar yang kehilangan Kad Pelajar diminta untuk mengambil tindakan berikut :
i. Membuat aduan kehilangan di Kaunter Bahagian Keselamatan dan
mendapatkan Laporan Kehilangan / Kerosakan.
ii. Membawa Laporan Kehilangan ke Kaunter Bendahari lll dan membayar
denda sebanyak RM30 dan mendapatkan resit bayaran denda.
iii. Membawa resit bayaran denda ke Unit Pengurusan Kad Pintar di Tingkat 3,
Bangunan Pentadbiran dan mengisi Borang Permohonan gantian Kad Pelajar.
iv. Memaklumkan Bahagian Perkhidmatan Pinjaman Perpustakaan Kampus
Serdang (03-89468629 / 863l / 86l2).
v. Jika kehilangan kad disebabkan oleh kes-kes ragut atau kecurian yang
dilaporkan di balai polis, pelajar hanya perlu mengambillangkah (iii) (tanpa
bayaran denda) dan (iv). Pelajar juga diminta untuk mengemukakan laporan
polis.
5.8 Pelajar diwajibkan membawa dan mempamerkan Kad Pelajar sepanjang masa
ketika berada di kampus.
ll
P&rlu %""n+atkan 'a(a4a a%ala( &n-a%l satu k&sala(an 'a+" !&la-ar -"ka
t"%ak &!a&rkan Ka% P&la-ar %l ka!us. T"n%akan '*l&( %"a'"l atau
!&la-ar t"%ak %"'&r" la6anan s&asa '&rurusan.
5.9 Pelajar yang tidak membawa dan mempamerkan Kad Pelajar, tidak akan
dibenarkan untuk menduduki peperiksaan/ujian.
5.l0 Pelajar yang menjumpai Kad Pelajar yang tercicir dinasihatkan supaya
mengembalikan kad tersebut ke Kaunt&r Ba(a+"an K&s&laatan UPM
S&r%an+.
Pelajar yang menarik diri dan telah pun menerima kad pelajar adalah diminta
untuk mengembalikan kad pelajar tersebut ke Unit Pengurusan Kad Pintar,
Pejabat Pendaftar di Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran, UPM Serdang.
l2
A.GARIS PANDUAN PAKAIAN DAN RAMBUT
Peraturan pakaian pelajar yang ditetapkan oleh Universiti Putra Malaysia adalah
seperti berikut:
6.l Semua pelajar hendaklah berpakaian yang sesuai dengan amalan biasa
masyarakat Malaysia. Selaku bakal para intelek negara, pelajar perlulah sentiasa
mengamalkan pemakaian pakaian yang bersih, kemas dan bersopan semasa
berada di kampus.
6.2 Pelajar tidak dibenarkan memakai pakaian yang mendedahkan tubuh badan
mereka dan memakai penutup muka.
6.3 Pelajar hendaklah patuh kepada semua arahan dan amalan pakaian yang
dikuatkuasakan oleh fakulti / pusat / bahagian terutama di makmal, di ladang,
semasa berurusan dengan pegawai universiti dan juga semasa menjalani latihan
amali / mengajar dan sebagainya.
6.4 P&la-ar l&lak" 6an+ '&ra'ut !&n%&k sahaja akan dibenar mendaftarkan diri.
Sesiapa yang didapati tidak mematuhi peraturan rambut pendek adalah
disifatkan sebagai melanggar peraturan universiti. Pelajar juga dilarang
mewarnakan rambut mereka, selain daripada warna asal rambut.
6.5 Peraturan Pakaian Pelajar
6.5.l Pelajar hendaklah berpakaian yang sesuai sebagai seorang pelajar
universiti dengan menunjukkan kekemasan, kerapian, keceriaan dan
kesopanan dalam berpakaian.
6.5.2 Pelajar diwajibkan berpakaian sopan (baju kemeja, T-berkolar, berkasut,
berseluar panjang, berskirt panjang di bawah paras lutut).
6.5.3 Pelajar tidak dibenarkan berpakaian yang ketat dan mempamerkan susuk
tubuh, mendedahkan tubuh badan, menjolok mata dan memakai penutup
muka (berskirt di atas paras lutut atau berseluar pendek, berbaju T tanpa
kolar, berbaju tanpa lengan, berseluar / berskirt ketat, berselipar,
berpurdah, berseluar jeans lusuh, bertindik bagi lelaki dan keterlaluan bagi
perempuan) di tempat berikut:
- Dewan Kuliah
- Bilik Makmal
- Bangunan Pentadbiran
- Fakulti dan Pusat Pengajian
- Perpustakaan
l3
- Pusat Kesihatan Universiti
6.5.4 Semasa berurusan rasmi atau berada di dewan kuliah tidak dibenarkan
memakai topi.
6.5.5 Arahan pakaian ini tidak mengurangkan apa-apa arahan mengenai pakaian
oleh mana-mana fakulti atau jabatan kepada pelajar masing-masing kerana
tujuan-tujuan tertentu.
JADUAL 1 (a$
Paka"an ras" s&!an-an+ M"n++u Sua" K&nal
ITEM PELAJAR LELAKI PELAJAR PEREMPUAN
Baju Kemeja berwarna cerah dan
tidak bercorak
Baju kurung atau berpakaian
sopan seperti skirt labuh di
bawah paras lutut
Seluar Seluar panjang berwarna
hitam / gelap (bukan jeans)
Seluar panjang yang sesuai
Kasut Memakai kasut yang bukan
dari selipar
JADUAL 1('$
l4
Pelajar adalah pelanggan kami. Pihak kami berhasrat memberikan perkhidmatan
terbaik kepada anda jika anda mematuhi etika penampilan pelajar. Anda tidak akan
dilayan dan dinafikan perkhidmatan jika tidak mematuhi etika penampilan pelajar di
semua Kaunter Perkhidmatan, Pejabat, Dewan Besar, Dewan Kuliah, Bilik Tutorial,
Perpustakaan dan Makmal.
ANDA HAN<A AKAN DILA<AN JIKA ; ANDA TIDAK AKAN DILA<AN JIKA ;
l Mempamerkan kad pelajar l Tidak mempamerkan kad matrik.
2 Berambut kemas dan rapi antaranya :
Berambut pendek bagi lelaki
Berambut rapi bagi perempuan
2 Berambut tidak kemas dan tidak rapi
antaranya:
Berambut panjang bagi lelaki
Berambut mengerbang bagi perempuan
Mewarnakan rambut
3 Berpakaian kemas dan sopan
antaranya:
Berbaju kemeja
Berbaju t-berkolar
Berbaju kurung
Berseluar panjang
Berskirt panjang di bawah paras lutut
Berkasut
3 Berpakaian kurang sopan antaranya :
Mendedahkan tubuh badan
Berseluar pendek
Berseluar / skirt ketat
Berselipar / berkasut sandal
Bertindik bagi lelaki
B.SKIM B..K PLAN
B.1 P&n+&nalan
l5
Universiti Putra Malaysia telah melaksanakan Skim Book Plan bermula sesi Julai
2005. Di bawah skim ini, antara pelajar yang terpilih adalah pelajar Tahun Satu bagi
program Asasi Sains Pertanian.
B.1 P&n++unaan B**k Plan
7.2.l Dalam melaksanakan program ini, sebanyak RM200 akan dikreditkan ke dalam
kad matrik pelajar berkaitan.
7.2.2 Pelajar tersebut boleh menggunakan kad matrik mereka untuk membeli buku
rujukan pembelajaran dan alat tulis hanya dari Kedai Buku Koperasi UPM.
7.2.3 Garis panduan Book Plan yang lebih terperinci akan diberikan semasa
pungutan kad pelajar.
7.2.4 Jika anda mempunyai masalah mengenai Book Plan, sila hubungi:
Kaunter Kad Meal Plan
Kolej Pelajar Antarabangsa
Blok P2 43400, UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan
Encik Mohd Rusdy Hasan Tel: 03 - 8942 9l46 Faks : 03 - 894l 7408
@.KALENDAR AKADEMIK
UNIVERSITI PUTRA MALA<SIA
Kal&n%ar Aka%&"k S&s" 101181011
(Asas" Sa"ns P&rtan"an$
l6
SEMESTER PERTAMA
Kuliah 23 Mei 20ll - 28 Ogos 20ll (l4 minggu)
Cuti Ulangkaji 29 Ogos 20ll - 4 September 20ll (l minggu)
Peperiksaan Akhir 5 September 20ll - ll September 20ll (l minggu)
Cuti Antara Semester l2 September 20ll - l8 September 20ll (l minggu)

SEMESTER KEDUA
#Kuliah l9 September 20ll - 25 Disember 20ll (l4 minggu)
Cuti Ulangkaji 26 Disember 20ll - l Januari 20l2 (l minggu)
Peperiksaan Akhir 2 Januari 20l2 - 8 Januari 20l2 (l minggu)
Cuti Akhir Semester 9 Januari 20l2 - l5 Januari 20l2 (l minggu)
SEMESTER KETIGA
##Kuliah l6 Januari 20l2 - 22 April 20l2 (l4 minggu)
Cuti Ulangkaji 23 April 20l2 - 29 April 20l2 (l minggu)
Peperiksaan Akhir 30 April 20l2 - 6 Mei 20l2 (l minggu)
Hari Raya Aidilfitri (30 - 3l Ogas 20ll Selasa & Rabu)
Hari Deepavali (26 Oktober 20ll Rabu)
#Hari Krismas (25 Disember 20ll Ahad)
## Tahun Baru Cina ( 23-24 Januari 20l2 lsnin & Selasa)
?. MAKLUMAN
TINGGAl DI K.LEJ
Pada dasarnya semua pelajar baharu Program Asasi Sains Pertanian dikehendaki
tinggal di kolej sepanjang sesi pengajian.
LARANGAN MEMBA>A KENDERAAN
l7
UPM menyediakan perkhidmatan bas kampus. Sehubungan itu, pelajar tidak
dibenarkan membawa kenderaan sendiri ke dalam kawasan kampus dan diminta
menggunakan perkhidmatan bas kampus.
KEMUDAHAN H.TSP.T (>IRELESS$
UPM menyediakan kemudahan Hotspot (Wireless) kepada semua pelajar di kolej-
kolej Kampus Serdang.
Pelajar Baharu yang ingin menggunakan kemudahan ini dikehendaki mengisi Borang
Permohonan Hotspot di Lampiran 7 di muka surat 29.
LAMPIRAN 1
l8
LAMPIRAN 1
l9
LAMPIRAN #
20
LAMPIRAN )
2l
LAMPIRAN ,
22
23
24
25
26
27
LAMPIRAN A
28


LAMPIRAN B
29


SENARAI SEMAKAN
30

B.RANG MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR
3l
B.RANG PEMBETULAN NAMA/KAD PENGENALAN
ARAHAN :
l. Sila semak maklumat dibawah, jika terdapat kesilapan ejaan nama dan no. kad
pengenalan, isi ruangan untuk pembetulan yang disediakan dan serahkan kepada
pegawai yang bertugas di kaunter pendaftaran untuk urusan pembetulan di Bahagian
Akademik.
2. Sila bawa borang ini semasa mendaftar di Kolej yang ditetapkan.
Nama :
No. Kad Pengenalan : Kategori : No.
Matrik :
Program :
Kolej :
RUANGAN UNTUK PEMBETULAN NAMA DAN N.. KAD PENGENALAN
l. Nama seperti dalam kad pengenalan (Tul"skan %&n+an (uru3 '&sar$
2. No. Kad pengenalan/My
Kad
- -
Tar"k( ;___________________ Tan%atan+an ; _______________________
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 P*t*n+ D" s"n" 8888888888888888888888888888888888888888
SLIP UNTUK SIMPANAN PELAJAR
32
PERKHIDMATAN UTAMA
PRASIS>ACAH
PEJABAT TIMBALAN NAIB :ANSEL.R
(AKADEMIK D ANTARABANGSA$
Kod Dokumen: PU/PS/BRll/AMB
BORANG PEMBETULAN NAMA / KAD PENGENALAN
(SEMESTER ___________ SESl ___________)
Nama :
_________________________________________________________________________
Program :
__________________________________________________________________
No. Matrik : _____________________________ No. Kad Pengenalan :
____________________
33


34