Anda di halaman 1dari 2

T

SAM-

TALE-

SPALTHV

ved

Ingebrigt Dalseg

Enkelte betraktninger vedrørende trafikkforholdene

på HOS.

Det snakkes

mye

rundt omkring

innenfor

nå når vinteren

proble-

disku-

bruket om trafikkforholdene

området. Spesielt

stunder

matiske

i

til, og

sjonen om

ter,

samt

bakkene kan bli

går

rushtrafikken,

enveiskj{ring og flere por-

brlyting og

strfling. For å

noen av disse

meg

splrsmålene

til MPleder/VSD,

Holmen, som velvilli.gst spørsmål:

ikke trafikken en

svar på

henvente

kapt.

jeg

lt. K.

flg.

svarte

Hvorfor leder man

vei innenfor området?

Forholdene har vært vurdert gjentatte

ganger,

men en har kommet frem

fra HOS være

kapasitet

trafikken

av hovedportens

for

hovedporten.

til

at uansett omdirigering

innen HOS-området,

vil

kjØrine av bilene

renset

av trafikken tiden for ut-

beg-

og

hoved-

gjel-

vikeplikten

veien utenfor

Vil det bli iverksatt tiltak når det

der strØing og brØyting innenfor

cmrådet?

En har desverre ikke anledning til å

iverksette et brlytevaktsystem utenom ordinær arbeidstid, men det foreligger

idag

en brflyhe- strØplan

for HOS-

område som iverksettes når forholdene

tilsier det.

Uansett hva som

vær-

HOS,

for rusjtrafikken.

faring

for

av

gjlres

under ekstreme

og flreforhold vil en, også

måtte

regne med vanskeligheter

En har

dog ofte er-

selv har sin del

oppstår, da

dårlige

at bileierne

skylden

for at kork

enkelte

vinter-

halvåret.

og

kjf,rer

rundt med

somrnerdekk også i vinter-

I krysset ved

merke

prestekontoret

har en lagt

til, at MP'en som dirigerer tra-

biler

opp

fikken slipper en mengde

den ene siden, men bare

4-5 stk. fra den

andre siden. Hvorfor?

Fordi han har ordre orn å prioritere

bussene

Hvor

mange

biler passerer porten ved

artreidstidens slutt, og kan en sammen-

ligne

trafikken ved HOS rned noen av

i Bergen? Er denne

for

MP ?

kl 1515 til

1545.

hovedinnfartsårene

trafikken noe problem

Ca 750

kjØetØyer

Da er trafikken

fra

ut fra park. plass nr.

1 (bak adrn bygg) medregnet. Det fore-

l3

ligger idag ikke noe sammeniignings-

grunnlag med andre gater/veier

rlrende

trafikktettheten

ved-

utenfor mil

området.

Problemet

idtag

ligger i

rusjtrafikk

for

å

VSD's vedkommende

dirigere den utgående

på beste måte.

Noen patentl@sning på problemet finnes

ikke, rnen

lengre

sikt kan problemet

minskes ved å anlegge en større park- eringsplass utenfor HOS-område.

Dersom en er ttte for en

trafikkulykke

innenf,or område skal en da tilkalle

MF

eller potritiet utenfor området?

MP//VSD skal varsles ved aile trafikk-

uiykker hvor det forekommer person-

skade

eller hvor

kjf,retfiyene etter u-

stand.

hellet ikke er i kigrbar

I

flrstnevnte tillfelle vil MP varsle

Laksevåg

ene b@r

lensmannskontor.

Kjfiret@y-

er

ikke flyttes flr

politiet,/MP

kornmet til stedet.

I

de tiilfeller hvor det kun forekommer

mindre materiell skade skal MP kun

varsles når det trengs

avvikling av trafikken

ingen

plikt

seg til

oppmålinger

det kun

assistanse for

MP

har

forøvrig.

å assistere ved

o.l. ved trafikkuhell hvor

forekommer materielle skacler.

Kjlres det for fort innenfor ornrådet?

En har ikke grunnlag for å si annet

enn at de aller fleste ansatte ved HOS

avpasser farten etter forholdene, mens

enkelte, og det

gjeider

spesielt

de yngre

sjåfflrer, ofte kjører for fort.

Når MF har fartskontroll

brukes det da radar, eller

stoppelclokke

foretatt

ornrådet,

det

det bli

går

og tabeller ? Vil

hyppigere

fartskontroller ved

HOS i tiden frarnover?

Fartskontroll inne mil. område

vecX

kiokker

I

og

rned at videre

settes flrst ved 55 km/t,

skjer

hjelp av oppmålt distanse, stoppe-

cg f,artstabeller.

forf@yning iverk-

eliminerer en

eventuell feilmargin

overtredeiser vi1

feil

skelige

danne

dithen at kun

sikre

bli påtait. Oppståtte

det menne-

så-

å forhindre

eventuelt ligge

plan,

rnen

for

feil kontrolieres alltid måle-

resultatene

Antall

av

to

mann stedet.

kontroller

HOS - område

varierer med MP-bernanningen og års- tid"

I

sommerhalvåret avvikler en farts-

kontroll gjennomsnittlig annen hver

rnåned.

I vinterhalvåret

som

regel en kontroll løpet av årets tre

senhlstes og' en i

flrste måneder.