Anda di halaman 1dari 1043

Three Words, Eight Letters. Say it, I'm Yours.

J.M.Pitogo
By: Girlilo!e "" Jade Margarette Pitogo
#hara$ters:

#hael #ourtey #lemete #hua
%ea Patri$& Toletio 'adua
Gia %ir(y Mer$ado
Glai))a *i&a Bea +i$a,ort
#assadra Eri&a Ja!ier
-ara %olee La.a
Ja$o( Bryle *raeta
Margarette

Blo$&mates:
Bia$a
Ste!e
+ia
Lu&e
I!y
#holo
Yael
Ja&e

Sir Mar$o
*lessadra #hua /Mama i #hael0
%e Padua /Pa'a i %ea0
Parets i Gia
#amille Toletio /Mama i %ea0
Lola -aisy

Maager JM Ta
Produ$er Je,,rey
#hloe 1ersa$e Go

I#L %oala:
#al!i %lei Go
Ga(riel *le.is +o.as
Jao 2as Jimee)
#lyde -yla Go)ales
Tra!is Mi$hael Laure

#al!i Gia
La$e Mariao
Miyu&i Par$o
Eyedea
Ir!i
Er!i
#harlotte
33Mira
E.trasP+4L4G5E

Wala talagag 'er'e&tog (uhay, hidi 'alagig masaya, hidi '6edeg 'alagig &ug
ao ag gusto mo yu a
ag magyayari. Lagi da6 &asuod i ha''iess si sadess, 'ero a,ter the rai ama
lala(as si rai(o6 right7 2o6
iroi$. :"

Yeah, I'!e e.'erie$ed su$h thig. I thought 'er,e$t a ag lahat g agyayari
sa&i, a good mom, $om,orta(le li,e,
lo!ig (oy,ried, su''orti!e (est ,ried, ,u ,rieds.. Masaya a a&o. Wala a
a&og mahihilig 'a8

*d yet.. 2a''iess 'alag ag araraasa &o.. *d sadess is yet to $ome. But
aii6ala a&o a &a'ag
a&ayaa &o ag storm lagi amag may mag6e6el$ome sa&i a rai(o6 d(7

2a''iess is (eig 6ith someoe 6ho'll sti$& u' 6ith you o matter 6hat, (eig 6ith
,rieds a ma&a&aitidi at
dadamay sayo &ahit ao 'ag situatio ag hara'i mo.. 2a''iess.. 2d ya
hiihilig, hidi ya iiitay. Tayo,
tayo ag may &a&ayahag guma6a g sarili atig &aligayaha. -esisyo ati &ug
gusto atig magig masaya o
hidi. +ight7

Who'll gi!e me ha''iess the7 Lo!e has somethig to do 6ith ha''iess right7

Sa(i ga ila.. Lo!e has its u's ad do6s, its t6ists ad turs. Lo!e lea!es us
'ai, tea$hes us util 6e lear
somethig ad e!e i, it ta&es us so log, it 6ill al6ays ta&e us to 6here 6e
(elog.

Pero, ho6 6ould you &o6 6here you (elog i, you ha!e t6o $hoi$es. T6o $hoi$es a
mahira' 'ilii $ause there are
'ositi!e ad egati!e reasos sa (oth side.

+elatioshi's are li&e tra,,i$ sigs. 9:6ay, ;:6ay, do ot eter, o 5 tur, o
le,t tur, (ut the (est so ,ar is gi!e 6ay
ad &ee' right. I&a6 ama ag mag'a'ata&(o sa (uhay mo di(a7 Susuod &a (a sa
tra,,i$ sigs, or 'a'aadari
mo lag ag (uhay mo roughly7 Will you tur to the le,t or 6ill you tur to the
right7

Sio ag 'i'ilii mo, yug mahal mo o yug agmamahal sayo7

%a'ag (a ii6a &a mag'a'a&ataga &a 'ag hitayi siya a (ali&a &a iya7 4.. Let
go o, him ad start agai7

E &ug a&o ag guma6a u 6ill he ,orgi!e me7 %ug agmahal a&o g i(a hihitayi (a
iya a&o7

Lo!e7 4r (e lo!ed7

#2*PTE+ 9

<irst o, all, let me itrodu$e mysel,. *&o si #2*=EL #45+T=EY #25*. My ,rieds $all
me #2*=EL /Shael0. I am
9> years old, li!ig aloe. ?'? i height. Log haired. Sleder ad adi& sa PI=&8
2al, <ili'ia, 2al, #hiese. #hua ga
ee. My dad is a $hiese. My mom's a ,ili'ia. *d &ug 'aao agig sila7 Well..
That's aother story :0

*d I'm here ot to tell their story (ut to tell mie..

*d my story starts here..

4$e u'o a time i a &igdom ,ar ,ar a6ay.. WE278 Jo&e lag8 Well, adito &ami i
#ass sa mall at agshosho''ig8
@0

Si #*SS*=-+* A#*SSA E+I#%* J*1IE+ is my (est,ried.. *d8 %aia 'a siya
amromro(lema a(out her ,ial
e.am thigy. Wala &asi silag !eue g grou' iya ,or the ,ial e.am thigy &asi
lahat g mem(ers iya a&atira sa
dorm.

=agaaral &ami i #ass sa 3toot3 ui!ersity. #4MM *+TS siya. *&o ama 'oliti$al
s$ie$e. gusto &o di yug $omm
arts &aso 'umasa a &o sa 'olis$i e. 2aha8

So (a$& to the 'ro(lem.. Wala silag 'la$e so i o,,ered my house. *&o lag ama
magisa a&atira du ee. *d,
hidi &o maeBoy ag 'agshosho''ig dahil &ay #ass a &aia 'a ag$u$uss8 C:0

A4&ay lag ama sa&i uh8 Siguro ama &asya tayo sa (ahay &o right7 *d magisa
lag ama a&o du so mas
o&ay yug may &asama a&o. *d i 6at to meet my (est,ried's e6 ,rieds. @DA
.Talaga #hael77 4&ay lag talaga sayo78 Sure &a78 Su'er I L41E Y4588 .

2idi '6ede ag (ahay itog (a(aeg to &asi sa ala(ag 'a ya. Yug a&i medyo
mala'it &asi Ma&ati lag a&o.
2aha8 I $a't tell more details. :P Ba&a &asi 'utaha iyo 'a a&o @0 di(a di(a7

.#ass8 -o't hug me8 2aha. You &o6 a ayo&o g tou$hy tou$hy thigy8.
.I&a6 talaga tou$hed lag a&o, su'er tha&s talaga8 :P.

3The e.t day.3

. 2i #hael. Sila yug mga &agrou' &o. Sia BI*=#*, J*%E, +I*, L5%E, I1Y, #24L4,
Y*EL ad si %E*=..
.2ello. =i$e meetig you. I'm $hael. <eel ,ree to use my s'a$e. I'm sharig it
6ith you ad 6alag ilaga ha7 Let's
(e ,rieds..

Bia$a: .Tha&s a lot talaga $hael, do't 6orry iigata ama ami tog (ahay mo
e. %ami a (ahala sa ,ood.
We 6o't (e a (urde..
. Sure. *o (ag 'roBe$t iyo7.
I!y: .Play yu eh. Maha(ag maha(ag 'laaay8 *d romati$ 'lay di..
.+eally7 I lo!e 'lays8 *og story7 *t sio sa iyo yug mag'o'ortray g mga (ida7.
+ia: .Well, may lo!ers a ug ua ay mortal eemies sila. *g lead role gagam'aa
ia 1ia$a at %ea..
. 2uh7 Sio7 Gia7.
. #hael, %:E:*:= hidi G:I:*:= o&ay7.
. oh sorry, 'araoid mu$h. #ass i&6eto mo a lag sa&ila &ug sio si Gia. 2aha8
Mag're're'are lag a&o g
,ood..

*o (a yu7 Pati yug %ea /&i:ya0 a'ag&amala &o g Gia /gi:ya0. 2aay. Si Gia
&asi, siya yug e. &o.
%a&a(rea& lag ami t6o 6ee&s ago. Yeah, Sad. But i eed to a$$e't the truth.

J4%EEE88 :P

*S I< =*M*=88

Si Gia %ir(y Mer$ado, he's my (oy,ried. Yeaah8 Magada &asi a&o &aya may
(oy,ried a&o8 :- at.. Mag,o,our years
a &ami. I 6as Bust imagiig thigs.. It's my ho((y8 2aha. To daydream. :0

Well, sa &adadaydream &o ga eh may ata'a&a a&o at medyo ata'ilo& a&o &aya yug
ha6a& &og Bui$e ay
ata'o &ay..

.*MP8 *o (a ama to78 Magigat &a ga &asi. B5L*G %* B*78.
.2uh78 Sorry ha. 2idi &o ama siasadya..
.*ya6 ama &asig tumigi sa diadaaa..
.*=4 B*=G P+4BLEM* M487 =agsorry a ga a&o d(7 Is't that eough78.
.Ba&it7 Matutuyo (a &o g sorry mo78.
.4h aug agyayari dito7.

Ta'os umalis si %E*=8 C@E

.Sorry ata'ua &o siya g Bui$e, lumili'ad a ama &asi ag uta& &o &aia..
Bia$a: .*o &a (a7 Ba&it &a agsosorry7 =a&u 'ag'asesyaha mo a yag si %ea ah7
Talagag masugit at
su'lado yu eh..
+ia: .4o tama si Bia$a, hidi siya umiimi&. Lagig magisa at a&i&iig sa i'od
ea..
I!y: .Pero &ahit gau heartro( siya sa $ollege ati. 4r sa (lo$& ami7 4r sa
$ourse ami7 Basta he's 'o'ular
amog girls..
Bia$a: .Girls ,rom other (lo$&s ad $ollege, 'umu'uta 'a sa room ami 'ara
sumili' sa &aya..
.2E*+T+4B78 Yug itsurag yu77 2eartro(77 2mm.. P6ede a di. :' (ut still, hula
&o atutur o,, yug mga girls
'ag alalama ag attitude iya7.
.Wrog (est,ried. Lalo silag aiilo!e7 %asi iiisi' ila a ag $ool ea, astig
&aya agigig mas $ute..
.4h7 Wo6. So.. %asali (a &ayo du sa girls a a&a'ila sa masugit a yu7.
.Well, all o, us li&es him. Pero hidi ama iya &ami &ia&ausa'. 2e's a S=4B8.
.Eh (a&it ama agig &agrou' iyo siya i, hidi ama iya &ayo &ia&ausa'7 Well,
Let's hear it ,rom the (oys7 -i
&o 'a sila aririig magsalita eh8.
Yael: .Well, oog agrou' a yug 'ro, ami, mala'it siya sa seats ami...
#holo: .*d 6ala ama siyag (ala& a magtaog sami &ug '6ede (a iya &ami
magig grou'mate &aya &ami
a yug agiitiate a magtaug..
Lu&e: .Tama, siyem're aya6 di ama ami a magisa si %ea..
Ja&e: .*t (a&a ahihiya lag siya magtaog..

4%*Y.. So hidi ama masyado tuloy tuloy yug &6eto ila di(a7 Pira$ti$e7
haha. @D

.=a&a&atu6a ama &ayo, &elaga talaga $oe$t $oe$t yug mga statemets iyo7
2*2*. @D 4h, I see.. 2e's a
so(. ad a s'oiled (rat8.
I!y: .4o ga, a&a&ahiya talaga sayo. Pero saa 'ag'asesyaha mo a siya..
.Sus, do't 6orry 6ala ama yu..
.Ye', hidi maruog magtaim g galit yag (est,ried &o8.

So.. %ea, Gia. Mag&atuog ah. *t 'arehas silag su'lado. Pero si Gia hidi ama
yu heartro(. =ahihi6agaa a
talaga a&o sa %ea a yu. 4h 6ell.

Maya maya, 'umaso& a a&o sa &6arto &o at ag(ihis a, ata'ua di &asi a&o g
Bui$e &aia. Sia #ass hidi
ma&a'gsimula g 'ra$ti$e &asi ga ag6al&out si %ea. So ag giaga6a ila gayo
is.. ag'la'lao 'ara sa
$ostume ad 'ro's. Si #ass ag heaad diya su'er $reati!e &asi ya. the (est sa
dra6ig.. 'ero sa 'agarte.. =4
W*Y8

*,ter &o ma&a'ag(ihis (uma(a a a&o 'ara &amustahi sila, ta'os adu a 'ala si
%ea. *d, a&a'ag'alit a di
siya g damit. Lala'it a &o &ia #ass &aso (iglag..

A*o7 amm..A
A2uhA
A*:aog 'a(ago mo7A
A*&o7 *gel's Breath7 (a&it7A
AWala. :F A

*h, o&ay77 *o (a ama yu78 &aia tiaraya a&o ta'os agtaog g 'a(ago,
ta'os siusugita a ama
a&o.. *=G WEI+- =IY* T*L*G*8 daig 'a ag agmemeo'ause a (a(ae8 &alo&aaa8 C:/

5malis siya sa hara' &o, ta'os tumigi lahat sila sa&i, siguro aisi' di ila a
'ao da67' ag e6a &asi ug
%ea. Maya maya, a&i&iig a lag yug si %ea sa I'od iya. Sus, 'a$ool talaga
yu &ahit &ela.

Ta'os ayu agstart a sila g 'ra$ti$e, Bu&od sa mai lo!ers a sia Bia$a at
%ea eh adu di sia +ia at
Lu&e, 'ati #holo ad I!y.

Si +ia at Lu&e ag story ila, arraged marriage a ag&ailo!e:a di ama sa
huli.
Sia #holo at I!y ama ade!elo' sa isa't isa dahil sa isag org sa s$hool :0

=a&a&agulat ga &asi halos memori)e a ila yug mahaha(ag lies &ahit a G days
'a lag yug ai(i(igay a
time 'ara magmemori)e. Bright #hildre :H

=agaa$tig a sila, o&ay ama. Pero.. may mga ,la6s 'a di sa a$tig ila li&e
&ulag sa ,eeligs, 'ro'er di$tio,
limited yug mo!emets ila.. somethig li&e that. :-

A#2*=EEEEL8 2ali&a ga dito8 We eed your heeel' talaga8 Guys 'lease do't (e
o,,eded 'ero 6ala a&og
a&i&itag ,eeligs sa iyo.A
.%asi hidi ama a&i&ita ag ,eeligs, atural 6ala &ag ma&i&ita..

*i7 Biara si (est,ried78 Si #ass ama ag sama a g tigi &ay %ea ta'os
ag'a&a idi,,eret a ama si
%ea.

A4&ay (a$& to 6hat I am sayig, 6ala a&og aseSE=SE a ,eeligs sa iyo, guys8
Seriously7 <ial E.am ati to8
I=L41E %*Y48 2idi &ayo )om(ie a a(uhay.
A-ire& easy &a lag diya8 ,irst 'ra$ti$e 'a lag ama &aya marami 'ag ,la6s,
they're a$tually doig good. :- *d
(esides saulo a agad ila yug mga lies ila8
A4o, sa #2*PTE+ 9I $ha'ters to #hael8 %aya 6e do't ha!e eought time.A
A4h, I see. %aya 'ala umuuso& a yug tega mo diya8A
AP6ede (ag tuluga mo &ami7 I $a't hadle a magig te$hi$al dire$tor at magig
dire$tor 'a di sa a$tig.A
ASure thig. ta'os a di ama a&o sa mga 'a'er6or&s ami eh8A

So ayu ga, du sa ,irst 'art 'uro sia +ia ad Lu&e lag du &aya sila mua ag
'ira$ti$e ami. Lahat sila
a&au'o at 'ia'auod yug dala6a, yug i(a ag(i(igay g $ommets &ug ao yug
&ulag. So mas madali &asi
&ita a ila yug mga ,la6s ila &aya hidi a ila d'at ga6i yu. :0

*,ter them sia #holo at I!y, mas madali silag turua, may 'somethig' a da6 &asi
sa dala6ag ito :- *d the..
ito a yug 'ro(lem.. si Bia$a at %ea. Well, Bia$a is great8 She's a atural
a$tress. @D B5T8..

A%E*= =*M*=8 <EELI=GS8A
A*o (a78 4&ay a yu ah78A
A*o (ag o&ay du78 Para &ag tumutula, 'ati.. ha6a&a mo yug &amay i BI*=#*8
2idi yag 'arag dirig diri
&a88 Pati, diyos &o ama 'o, &otig drama ama88
A2iaha6a&a &o ama ah8 Lagi g aiga68A

33

.2aay a&u, agaa6ay a ama yug dala6a..
Ja&e: .oo ga, 6ell. May (ago 'a (a diya78.
.oh Ja&e, 6ala 'a ama tayog giaga6a.. Tuluga mo mua si Bia$a mag'ra$ti$e g
lies iya mu&hag
matagal tagal 'ag magsisiga6a si %ea at #hael. Yug a'at 'ra$ti$e 'adi. Yael,
tuluga mo mua a&o
mag'ita g mga 'ro's.. *t yug dala6a.. 2ayaa mua ati sila maga6ay. Wala
amag ma&a&aa6at diya8.

33

A*&i a ga yag lies, a&o mua si #I=-Y8 Si Bia$a ii6a &a a, 'ao ag sugit
sugit mo &asi8
A*%4 P*78 *%4 P* -I=78A
AShuuut uu'''88 Mag'ra$ti$e &a a lag o&ay78 osige. #*SSSS8 Pa&i'lay ug
(a$&groud musi$ sa s$ee a to8
ASuree. 2ere it goes..A

=P: *=GEL's #+Y

AMahal mo &o7 Ba&it7 Paao7 2idi, hidi '6edeg mahali mo &o, hidi &ita &ayag
mahali. G*LIT *%4 S*Y48A
A-ahil lag du7 2idi mo a a&o 'ag(i(igya a mahali &a77A
A2idi &o &aya8 I'm sorry. Wag a lag8A

/Tumali&od, hiila si %ea, a&ita i %ea a umiiya& a si #hael ug humara'
siya at agulat siya0

AGaa a (a &ataas ag 'ride mo7 I'M S4++Y8 <or e!erythig.. Please.. let me lo!e
you.. Let me lo!e you8

/Ta'os iya&a' i %ea si #hael, agulat si #hael 'ati yug (ar&ada. Pumala&'a&
a si #assadra. =areali)e g
dala6a a mag&aya&a' sila, Ialis yu i %ea..0

What the hell ha''e78 Ba&it iya a&o iya&a'78#2*PTE+ ;
%E*='S P41

2i. I'm %ea Patri$& Padua. 9J years old. #4MM *+TS sa 3$esored3 5i!ersity. *yo&o
magsalita &asi ayo&o lag.
I lo!e Blue7 <a!orite &o eh. <ili'io. -uh78 %aya ga asa Phili''ies. Yu lag.

*ish8 Ito ama a&o. =agiisi'. Ba&it &o ama iya&a' yug (a(aeg yu7 *g galig
ama &asig umarte..
Pag&ahila &o sa&ya aiya& a agad ag '3ta8 =adala tuloy a&o. I&a6 (a, sio (a
amag hidi madadala 'ag
gaug &agalig ag &a'arter mo8 Isa 'a, gusto &o siyag amuyi. Ba&it (a78 %aamoy
&asi iya yug mama &o.

.42 MY G4S28 Guys a&ita iyo (a yu78 Y5=8 Yu yug siasa(i &og <EELI=GS8
Bia$a, a&ita mo (a yug
gia6a i #hael78 5miya& agad siya8 -a'at ga6i mo di yu8 Gra(e8 %iilig a&o du
ah8.
.Tama a ga #ass8 *g daldal mo a, oh Bia$a gau ag gala6 ha7 Wag masyadog
limited. .
Bia$a: .Gra(e #2*=EL8 %ug (lo$&mate &a lag ami I'm 6illig to gi!e u' #idy's
role8 So(rag sara' 'auodi8
+ia: .Why ot78 Let #hael ad %ea 'ra$ti$e mua &asi ilala(as i %ea yug
a$tig s&ills iya..
I!y: .T*M* T*M*8 ad let Bia$a ad Ja&e 'ra$ti$e8 I sa6 them &aia, they're good
as 6ell..
.osige, i$e $ommets. Sige let them 'ra$ti$e ad 6e'll see &ug sio ag mas o&ay
sa role a A+a'haelA

Sus, 'a&e &o ama sa role a ya7 Bala a. *m'.

#2*=EL's P41

Pag&ata'os ila mag'ra$ti$e, ta&e ote : =IL*, &asi yug magalig a si %ea ayu
tio'a& a ama at agsiga6a
a ama &ami &aya a(adtri' siya at agsoudtri' a lag. Meru 'ala talagag tao
a su'er 4PP4SITE mo8 *s i
6ala a &amig 'iag&asudua8 E6a.

*,ter g 'ra$ti$e ad 'ro's ma&ig, agsiu6ia a sila. The e.t day iayos ama
ila yug 'ro's &asi &o&oti lag
yu. 2a'o a &asi sila dumatig sa (ahay &asi may $lass 'a da6 sila. Ta'os ug
sa(ado doo a lag ulit sila
ag'ra$ti$e g 'agarte. Pass mua &ami i %ea. %asi madami a&o assigmet at itog
si %ea (ii(6iset a&o.

%E*='S P41

*dami amag giaga6a itog si #ourtey. 2ehe. Mas o&ay ga yug #ourtey &esa sa
#hael eh.
Weird. Sa dami g giaga6a iya gia6a &o a di lag a e.$use yu 'ara hidi a&o
ma&a'ra$ti$e. SIYEMP+E8
M*5T*% T48 haha.

Wala ama a&og 'a&ialam sa grades &o, e ao ama &ug (umagsa&7 sus. %aso, etog
si #assadra seryoso
talaga 'ara sa ,ial e.ams. *yo&o ama magig dahila g 'ag(a(a ila. =*%* =*M*=8
may 'uso to uh8 ha8 Ts&a
(a&a &aii a&o g (uhay ug (a(aeg yu, 'agtuluga 'a ila a&o i #ourtey.

*t dahil sa 6ala a&og maga6a (i(i6isete &o a lag ag (a(aeg to..

A*=4 %* B*78 5malis &a ga ditoooo8 Wag mo a&og guluhi8A

/2aha &itams8 *g dali ma'i&o &aya masara' asari80

A2idi ama &ita iaao diya ah8 =ag'a'atugtog lag ama a&o dito8A
AB*%IT -IT4 P*78A
ABusy sila du uh, 'ati di(a sa(i mo o&ay lag ama a gamiti ag (ahay mo78A
A4o ga, 'ero &6arto &o ama to8 P:+:I:1:*:#:Y8 ama8A
A*lam &o ag s'ellig at meaig g 'ri!a$y a ya uh8 ts&a hidi &a ama
aliligo o &aya ag(i(ihis o &ug ao
'a ma &aya 6ala a&og giaga6a a masama8A
A<I=E8 Mag'atugtog &a lag diya8A

2*8 =aalo a&o, 'i&o a siya8 Ta'os tumahimi& a siya, 6hoo. Luma(as a mua a&o,
mu&ha &asig seryoso tog
su'ladag to. Pagla(as &o a&ita &o ama sia #assadra ta'os ila'ita iya a&o.

A*og giaga6a mo sa &6arto i #hael huh7A
A*h, may tiaug lag a&oA
AWushuuu, i&a6 haaa8 Siguro may gusto &a a &ay #hael uh78A
AMali ag iiisi' mo, 6ala a&og 'aaho sa gaa. Geh.A

*=*% =G8 =a&a&aiis a yug (a(aeg yu, 'ati yug i(ag (a(ae8 TSS8 %otig la'it
lag, &otig &ausa' lag,
(i(igya a agad g malisya8 Wala ama a&og gusto &ay #ourtey8 *S* =*M*=8 Siya
lag &asi yug (a(aeg
aii(a, 'ara ga siyag lalai &ug &umilos eh. Yug 'arag &um'orta(le &a sa &aya
&asi hidi iya (i(igya g
malisya yug mga giga6a mo, maiisi' mo di a yug mga 'ia'a&ita iya hidi
'lasti& lag 'ara mag'asi&at8
P3T*8

A4h, (a&it &a ag(ali&7 *o a amag &elaga mo78A
AMagaral &a a lag diya, di ama &ita guguluhi at 6ag mo a&og 'a&ialama ditoA

Ta'os di a siya umimi&, a'asi ata iya a 6ala a&o sa mood. -*P*T L*=G8 *a&
&asi g.. *MP8 %a&aasar &asi
yag mga (a(ae. Tss. Ts&a 'ag ag'umilit siya a magulit ma&a&ati&im siya sa&i at
masisiga6a &o a ama
siya.

Mga a,ter ? miutes, &almado a a&o, ta'os may ariig a&o.. &uma&ata 'ala siya..

AE!ery(ody's got somethig they ha!e to lea!e (ehid. 4e regret ,rom yesterday
that Bust seems to gro6 6ith
timee...A

=a'atigil ama a&o, yug &ia&ata &asi iya yug ,a!orite sog g mama &o. Lagi
iya yug &ia&ata ha(ag
agluluto siya. *g gada ga g (oses i:: yaaaaaaa66666 K.K iaato& a
tuloy a&oooo.

#2*=EL'S P41

*(a hidi ata umiimi& si sug:: *i7 tulog a 'ala siya. 'agod7 oo8 Pagod &agugulo
sa&i8 Ialis &o yug sa'atos iya.
Gau &asi lagi yug giaga6a &o sa 'a'a &o dati 'ag umuu6i siya galig tra(aho
a,ter &o alisi yug sa'atos at
medyas iya, I,airess hidi ma(aho ag 'aa iya8 J4%E :0 , tia&lu(a &o a siya
g &umot. Malamig &asi sa
&6arto &o, ta'os raiy seaso 'a gayo8 2aha :-

*ya, ta'os a a&o sa 'agaasi&aso sa &aya. Ta'os a di a&o sa mga assigmets &o8
Whhooo8 :- Maha(a ha(ag
essay di yu. Ba(a(a a mua a&o at i$he$he$& &o &ug (uhay 'a sia $ass.

=a&a&a isag liggo a &amig mag&a&ai(iga ad yet su'er $lose a &ami, siguro
&asi lahat &ami ma(a(aet. =a&a
ama8 Piuri ag sarili7 hahah @D Misa ga &ug ao ao giaga6a ami 'ag
mag&asama. *=-8 ta&e ote, may
a(u(uog 'agii(iga (et6ee : +I* *=- L5%E ad #24L4 ad I1Y /6ell dati 'a ama
sila mayroog somethig,
M5 a sila oh80 ad.. BI*=#* ad J*%E8 -i(a78 2aha. -ahil siguro masyado ila
a,eel ag role i #idy at +a'hael,
agig true to li,e tuloy.

=aa(uta &o sila sa sala auuod g T1 at &uma&i g $hi's, ila'ita a ila a&o
lahat ta'os..

Lahat : *=4=G GI=*G*W* =I %E*= S* %W*+T4 M4 *BE+78

Weh7 %alo&a ama ag 'hello' ila sa&i di(a7 haha @D Si %ea7 o ao ama mero
sa 'agtulog iya7 tss.

A#hill ga &ayo, gra(e ama, ayu atutulog siya sa &6arto &o.A
AW2*T78 2idi (a 'arag.. ag a6&6ard ama7A
A*h, hidi ama siya agiigay &aia &aya a&aga6a a&o g assigmet &o. Ta'os
'ag tigi &o tulog a siya,
that's it.A
A=agigig $lose a &ayo ah8 I mea.. sayo lag siya gaa ah8A
A-o't $are.. haha8 Sto' this issue a. Go (a$& to your 6or& a, #ha'ter ? 'a lag
&ayo uh8 P+*#TI#E =*8A

#2*PTE+ G
%E*='S P41

4 asa a (a a&o7 *h, sa &6arto 'ala itog si #hael. *g lamig lamig ama &asi..
Balat &ala(a6 talaga yug
(a(aeg yu. =a&atulog tuloy a&o, &umata 'a siya. *haha8 %a&aato& ag (oses.
Jo&e8

Wa::W2*T T2E78 Ba&it 6ala a a&og medyas at sa'atos78 Sa a'uta yu77 =a&ata&lo(
'a a&o g &umot 6ala
ama to &aia ah8 #+*P8 >PM a. Well du lag ama sa ta'at ag (ahay &o. Tss,
yug gia6a iya, giaga6a
di yu g mom &o. %aasar. Ii6asa &o a ga tog (a(aeg to.

A4h gisig &a a 'ala, tagal mo atulog ah8 =adu 'a sila sa (a(a aghahada g
'ag&ai. %umai &a a di du.A
AI&a6 (a ag agalis g sa'atos at medyas &o78A
AYe'. Ba&it7A
A*=4=G B*%IT78 B*%IT B* P*%E*L*M %* =G P*%E*L*M78 Sia(i &o (ag alisi mo78 2idi
ama di (a78A
ASorry, asaay lag a&o &asi gaa giaga6a &o sa dad &o da::A
A*%4 B* Y5=G T*T*Y M487 2I=-I =*M*= *278 %*I=IS8A

Ta'os umalis a a&o sa &6arto iya. Siyem're. %ug &6arto &o yu siya 'alalayasi
&o8 2aha. #ool.

So, 'ag(a(a &o, e di a&atigi a ama sila sa&i. 2aay. %elaga &o talagag
sugita si #hael &asi so(rag
&a'arehas iya mom &o. :"

=asiga6a &o ulit tuloy. Sus, yae a (u&as ama o&ay a ulit yu.

%ia(u&asa may 'ra$ti$e a ama &ami sa (ahay ila #hael &aso 'ag'uta &o du
6ala si #hael, sa(i ug si
#assadra, ariig &o ug aguusa' sila i Yael, si #hael da6 %asama ug
(oy,ried iya. BI+5I= M4=G M*Y
B4Y<+IE=- Y5=G B5=G*=GE+*=G Y5=8 May ag&amali sa &aya8 2ahaha8

*&o7 Wala a&og girl,ried at hidi 'a ag&a&aro8 hoy ulul8 2idi a&o tor'e at
lalog hidi a&o (adig8 2idi &o 'a
lag a&i&ita yug (a(ae a:: tss. Wag a8 *m(aduy8

Magha'o lag sila ag'ra$ti$e, a&o a&ahilata lag 6ala maga6a. %ia&ausa' ila
a&o, 6ala ama a&og
'a&ealam. Bahala sila. *m(orig g ara6 a to, ma&u6i a ga lag8

#2*=EL'S P41

=agdate &ami i Gia8 LG da'at lag dahil stressed a stressed a &o du sa %ea a
yu. Buti a lag at adito si
Gia. =auod &ami g mo!ie. Aletters to BulietA magada siya, ag s6eet at.. =aua
'ag umiya& sa&i si Gia8 %aya
ug iiya& a a&o 'agtigi &o sa &aya a aiiya& tuma6a a&o g mala&as8

Si Gia %ir(y Mer$ado, siya ag (est,ried tured (oy,ried &o. Simula &asi g
magisa a lag a&o at lumi'at a&o sa
(ahay siya a ag lagi &og &asama. J years old 'a lag a&o eh adiya a siya. 9>
a a&o gayo. Magaa'at a
tao a &ami sa 4$to(er 9I. *o (a gayo77 2mm.. Jue ;G 'a lag. %oti a
lag8 :0

I years a &ami, 9H years old 'a lag &me tiuturua a siya maliga6 g 'a'a iya
sa&i. Lagi &asi a&o asa &aila
&aya (uog 'amilya iya &ilala at (oto sa&i. Birui iyog su'er (ata 'a lag
'iag'la'lauha a ila ag &asal8 Si
mama ama misa 'ag umuu6i siya a&i&i&ai di &ia Gia. Saya di(a78 Gada g
(uhay &o8

%E*='S P41

T6o days 6alag 'ra$ti$e. Tiamad a ata. Sa tigi &o ama si 1ia$a at Ja&e a
ag magigig 'arter 'ero
&elaga &o 'a di sauluhi yug maha(ag lies. Ts&. -yahe8 %a'ag ag'ra'ra$ti$e
&ami i daldal eh o&ay ama.
Galig umarte g ilalag a yu. *og sia(i i -agul87 Jo&e8 Pero magalig
talaga. =adadala ga a&o,
a'ra'radama di ama8 :-

Sa gayo o the 6ay a ama a&o sa (ahay i daldal. G ara6 &o g di a&i&ita yu
ah8 Galit &aya yu7 Tss. Who
$ares8

Pagdatig &o du, a(a si daldal ag'i'iao8 Magalig siya. Ilag talet (a meru
to78 -i a mau(os. =ug ag(uhos
ata g (lessig si Lord di a atulog to8 Lagya. Maya maya hiila a&o i
#assadra. Ialis &o ama yug &amay
iya.

ASaa mo a&o dadalhi78 %aya &o ama luma&ad magisa &aya (ita6a mo ga a&o8A

maya maya hiila a ama iya a&o. Sa (a ama a&o dadalhi eto78 P3ta
a&a&aiis a8 =ag'u'umiglas a a&o.
Lagya8 *ya6 a&og (ita6a8 Pa'ala(as a &ami 'a'uta sa garde. *(a8 Wala g tao
dito. Ba&a ra'e:i a&o eto8
ialis &o g todo yug &amay &o, so(rag la&as g 'ag&a&aalis a&o, ta'os (iita6a
iya, a'ahiga tuloy a&o. WT278
*o (a &asi 'ro(lema ito78 Maya maya sumisiga6 a lag siya. *=4 B*=G -+*M* =G
B*B*E=G T478

.#2*=EL8 #2*=EL8 T5L5=G*= M4 %4 -IT48.
.4h (a&it7 *og mero at ag6a6a:: W***28 %*L4%***8 *og agyari sa &utog
lu'ag ya78.

Ta'os luma'it siya &iuha iya yug &amay &o ta'os itiayo iya a&o. *o (a yu7 di
ma lag a&o ag'umiglas.
Masyado a a&og agigig &um'orta(le sa daldal a to. I(a &asi siya. -i iya
(ii(igya g malisya ag mga
giaga6a &o &asi tiga iyo..

A2oy sugit8 Tayo diya (ilis. -alia mo.A
A*o (a ya, ag demadig mo ama (a&it (a78A
A*dami mo 'ag taug. -alia mo a.A

Mamaya ahilo a &o 'ag&atayo &o, ta'os sialo a&o i daldal.

A4i o&ay &a lag7 2ali&a a ga dito. 2aay a&u8A

Ta'os uma&yat &ami sa &6arto iya. P3ta ag lamig ah8 =agtaasa ag mga (alahi(o &o
oh. Wala a (ag 'ataya
ag air$o dito. Ta'os &iuha iya yug ,irst aid &it iya. May sugat (a &o78
2ia6a&a &o yug li&od g ulo &o.
Meru gag sugat8

A*+*Y =*M*=8A
AWei, magtiis &a. %asalaa &o (ag may sugat &a78A
AYu &asig #assadra a yu hila g hila '6ede ama sa(ihi &ug sa 'u'uta8A
A*o ama masama sa 'aghila78A
A*yo&o g may aha6a& sa&i.A.
ASus, ag arte mo talaga8 Ba&it7 May germs (a si #ass78 *i a&u (a&a sa(ihi mo a
ama a ag 'a&ialamera &o.
Liliisi &o lag tog sugat mo o&ay78 Medyo mala&i eh.A

A2mm, sorry ga 'ala last time. /tumigi siya g 'huh' loo&0 e &asi ama..
=*BIGL* *%48 *yo&o ga g may
ha6a& g ha6a& sa&i agegealam at agugulit.A
A4&ay, a'ology a$$e'ted.. *d sige.. 2idi a &ita 'a'asii 'ara hidi &o a
ma!iolate yag mga aya6 mo.A

Bilis ama eto mag'ata6ad. 2mm, di 'a'asii77 4&ay. Yu ama ag gusto &o.
Magisa.. %aso.. Borig ama
&g hd a&o 'a'asi ito8

A*hh, o&ay lag ama a 'asii mo &o.. /(iigya a ama iya a&o g 'huh7'
loo&.0 *=G IBIG %4=G S*BI2I=..
Borig ama ag (uhay &o &ug hidi mo &o dadaldali8A

Ta'os tumigi siya sa&i ta'os diiia iya yug 'agliliis sa sugat &o.

A*+*Y8 -aha daha ama. Ba&it a ama (a78A
A-aldal 'ala ha8 4h eto /diiia ulit0A
A*+*Y8 Le$he8 Isa 'a ma&a&ati&im &a sa&i.A

#2*PTE+ I
=*++*T4+

Lumi'as ag dala6ag liggo. July 9; a. 2alos G liggo a ag(o(odig ag
(ar&ada. =ag&a&aru a g
lo!eteams. *t si %E*= ad #2*=EL7 mas atidi ag a6ay8 Pero agigig mas $lose.

A*o78 -iya lag sa ta'at ag (ahay mo78 Lagya &a8 Ba&it hidi mo io,,er &ia
#ass87A
A*yo&o gag magulo ag (ahay ami8A
A%ahit &ela sira ulo &a talaga8A

-umatig a di ag ara6 'ara sa 'geeral 'ra$ti$e'. Titiga &ug siog gagaa'
a +a'hael (et6ee Ja&e ad
%ea. =ata'os a ri mag'er,orm sia Bia$a at Ja&e. *d o6, si %ea at #hael
ama. Magalig agg dala6a,
a'aiya& 'a sia +ia at I!y &aya 'iag'arter a si %ea ad Bia$a &aso..

.*o (a ama ya &ea78 <eeligs ama8 Yug 'arag &aia sa 'ia&ita iyo i
#hael8 La'ita at ha6a&a mo
siya8 L41E+S &ayo8 *m'8.
.%asalaa &o (ag di a&o &om'orta(le sa&aya78 %ug gusto mo i&a6 a lag mag
+a'hael8 -ami dami re&lamo
BWISET88 .

/ta'os ag6al&out si %ea0

.*g.. =a&uuuu88 Ja&eeee88 I&a6 a mag:+a'hael88 Le$heee88 .

%E*='S P41

*dami damig arte g (a(aeg yu8 %aasaaar8 %ug aya6 iya g a$tig &o e di 6ag8
Siya a lag maga$tig
magisa iya8 Ito a&o ag6al&out a ama8 Pa'uta a&o sa.. &6arto i #hael.
Pa'alamig8 Pag'aso& &o siara &o
yug 'ito g mala&as.

AWoah78 Me (ala& sirai ag 'ito &o8A
A=am(6i(6iset a ama &asi yug (est,ried mo8 Siiga6a a ama a&o8A
ASus, siisiga6a di ama &ita, 6hat's the di,,ere$e7A
AIsa &a 'a8 2aay a&u8A
AIto ama8 *g iit g ulo8 Ito oh /ta'os may iihagis siya0A
A4h 'ara sa ama tog $ho$olate a to78A
A=ug (ata a&o yug 'a'a &o (i(igya lagi iya 'ag umiiya& a&o o maiit ag ulo..
Basta 6ala sa mood8 Sara'
ya8A

Itog $ho$olate a to, gaito.. Gaito yug $ho$olate a (ii(igay sa&i g mama &o
ug (ata 'a a&o. Ba&it (a
so(rag dami iyag &a'rehas sa mom &o78

A*lam mo (a gaito di yug (ii(igay g mom &o78A
A....A
A*lam mo (a &ug (a&it tiataug &o yug 'a(ago mo88 &asi &aamoy mo yu mom &o.
*lam mo (a &ug (a&it
siiga6a &ita ug ialis mo yug sa'atos &o78 %asi giaga6a di yu g mom &o..
S4B+*=G -*MI M4=G
SIMIL*+ITY S* M4M %48 *T *Y*W %4 =5=8A
A5mm.. Ba&it (a aya6 mo7 Sa mama mo7 2uh78A
A%asi.. =ug (ata a&o lagi agaa6ay ag 'a'a at mama, lagig umiiya& ag mama. Wala
da6 oras sa &aya ag
'a'a, 'uro tra(aho tra(aho. Ta'os ayu ilayasa a &ami i Mama. Si 'a'a ama..
Tra(aho 'a di8 =aiiis a&o sa
'a'a &o8 Ba&it gau78 So(rag mahal &o ag mama &o, 'ero ii6a iya lag a&o8
Sarili lag iya ag iiisi' iya,
hiayaa iya a&o magisa. %aya 'asesya a sa mga gia6a &o sayo dati ah8
AEasy8 4h 'ayo8 2aha. Bo&e. 2alos 'arehas lag ama tayo. *g 'a'a &o a mahal a
mahal &o ayu.. =asa 'ilig
a i Lord. Yug mama &o (usy, asa states. Yug (usiess a ii6a i 'a'a siya
ag agaayos. Misa ama
umuu6i siya 'ero misa lag yu, &aya 6ag &a a magtam'o sa 'a'a mo8 dot hate
them, &asi &ahit ii6a &a g
mama mo at least alam mo a '6ede 'a siyag (umali&. *t yug 'a'a mo gusto &a lag
(igya g magadag
(uhay8A
AE6a &o, 6ala a a&og 'a&ealam. 4&ay a a&o magisa.A
A%ahit &ela talaga ag tigas g ulo mo8A
A=e.t to'i$. *o (a yag (ia(asa mo7A
A*hh. #ady. Ba&it7A

Ta'os iaga6 &o yug maga)ie. Tumalo a&o sa &ama iya, e siya a&au'o sa &ama.
*m(ago talaga iya. =aliligo
ata sa 'a(ago to oh.

A2oi, (a&it ag tigas g &ama mo7 -i(a da'at ag sa (a(ae malam(ot7A
AP+*=I=G8 -i ama all girls are li&e that.A
ABa&it (a ag lamig 'alagi sa &6arto mo78A
APara masara'8 Sa (a(a (a hidi a&a o yug air$o7A
A4, 'ero.. Mas malamig dito.A

=atata6a a&o, so(rag &om'orta(le a&o sa madaldal a (a(aeg ito may(e (e$ause
she's a lot li&e my mom. Yu
ama dumali sa eglish8 Eglishera &asi si #hael8 Misa..

=a&ahiga a&o gayo sa &&ama &ata(i iya, 'ero a&au'o siya8 Ts&a may 9 meter a
dista$e8 Siguro &ug i(ag
(a(ae to, a&u8 =aita'o at asi'a &o a8

Maya maya 'umaso& si #assadra, mu&hag asho$& &asi mag&ata(i &ami i #hael sa
&ama.

.o #ass 6hy7 What's the matter7 2aha..
.B*%IT %*Y4 M*G%*T*BI78.
.(a&it7 Wala ama &amig giaga6ag masama8 Bii(igya mo &aagad g malisya8 Ts&.
*o (ag &elaga mo78.

Taray i #hael ah8 =aha6a (a sa&i78 2aha.

.ah, gusto &o lag saa magsorry &ay %ea..

Ta'os maya maya lumala'it a si #assadra, ma&i&isi&si& 'a ata. E'al talaga.
Sumi&si& talaga siya8

A2oi8 Sorry da68 Sugit8 Bah8 Ba&a gusto mog sumagot78
A4&ay, a'ology a$$e'ted #ass. P6ede &a a umalis8A
AWei8 Ba&it mo 'ia'aalis ag (est,ried &o78 I&a6 &aya umalis8A
AYo&o. -ito lag a&o8 Bleeh8A

Ta'os humiga si #ass sa gita ami, tss. yu$&8 5malis a&o ta'os sa so,a a lag
a&o. *s usual 6alag 'a&ialam si
#hael 'ero si #ass 'ag&aalis &o gataug agad. -i &o ama siagot8 Maya maya
umalis a. Ya &ita iyo a ag
&ai(iha i #hael sa i(ag (a(ae7 Maya maya may tumuog a 'hoe, agtulog tuluga
a&o.

A4h Gia 'aget (a&it7 *h, asa &a (a7 'uta &a a lag dito..A

What78 4&ay lag (a to78 IS S2E #+*MY78 *lam ama iya a adito a&o, asa &6arto
iya a&o ta'os 'a'u'utahi
iya yug (oy,ried iya78 *m'8

A..ahh, 'ia'a'uta (a &o ia tita diya7 2aha. Sige. Sa(ihi mo i'll (e there
mayag dier. Ye'.. I lo!e you too..
Igat &a8 M6uah8A

Birui mog 'arag aghel &a'ag &ausa' yug (oy're8 -i ama 'ala 'u'uta, lite&.
%ia(aha a&o du ah8
Maya maya &u6ari gumisig a&o.

A4i gisig &a a7 *o mas magada eto o eto7A
ABa&it mo &o 'ia'a'ili78 *og malay &o diya8A
AEh lala&i &a &asi.. -ali ao a8A
AYag 'i& a lag. Geh8A

%elaga magtaug7 Tss. Bala ga yu. Malay &o sa damit. 2aha8 Sus.


#2*PTE+ ?
#2*=EL'S P41

=adito a&o sa (ahay ia Gia. Ii!ite ila a&o ,or dier. Suot &o yug 'i& a
dress &asi sa(i i %ea (agay
da6.

AMa, (uti a&a'uta &a.A
A4, $ourse ama, I'll e!er let my 'Pa' do6.A
A=a&u8 I lo!e Y45 so so mu$h8A
AWoah8 Ba&a mahali&a mo 'a a&o8A
Tito: A=a&u #hael, o&ay lag ya. Si$e, 9H years old a&ita a ama &ayo
magmahala8A
ATito talaga8 *o (a ama yu77A
AI(ig &og sa(ihi, it's o&ay to e.'ress your ,eeligs8A

/ta'os hiila i Gia ag 6aist &o 'a'ala'it sa &aya, ta'os &iiss a&o sa $hee&s.0

A*ya dad, o&ay a yu ha7 I6a mo a &ami8A
ASige a ga. =aiira 'a ata a&o g momet iyo8A

Ta'os umalis a si Tito at ag're'are g ,ood.

A=atata6a a&o sa 'a'a mo, a'at a tao.. I mea, mag,o,our years a tayo (ut still
,or tito 'arag agliliga6a 'a
lag tayo8A
A%asi mahal &a di g dad &o. Pero 6alag tatalo sa 'agmamahal &o sayo8 Walag
ma&a&aalis u8A
A*g $heesy mo mahal8 I lo!e you too8A

Ta'os &iiss iya &o sa li's 'ero sma$& lag. @3

A%a(iti &a ama 'aget8A
AWei8 4&ay a yu uh8 4&ay7 Lo!e lo!e lo!e you8 Te&a ta6ag lag a&o g mom mo8
Ba&a mag'a'atulog. -iya &a
mua ha7 Byiee. Lo!e you8A

*alis a saa a&o &aso hia6a&a iya &amay &o at hiila a&o 'a(ali&.

AWag &a g umalis. -ito &a lag sa ta(i &o. -o't lea!e me.A
AWeh7 4* mo ha8 2idig hidi ama &ita ii6a8 Ba&a i&a68A
A4i hidi uh8 9H years old 'a lag a&o alam &o a sa sarili &o a i&a6 ag
'a&a&asala &o8A
A#2EESY M4 T*L*G*8 Ja &a a ga8 Ba&a &aii &a g daga diya8A

*alis a a&o &aso hiila a ama iya a&o ulit.

Aao a am::A

3m6uaaaaahhhhh8 LG 3

A(a&a mamiss &ita eh, sige a go &a a du8 Lo!e you8A

Waah8 *g (oy,ried &o talaga8 Misa may oras a mahal a mahal a&o iya8 Misa
4* a, 'ero &a'ag gau
siya &ii&ilig a&o8 Mahal a mahal &o ya eh8 <irst &asi ami ag isa't isa. :0

Tita: .as6eet iyo ama g aa& &o8.
AYug aa& iyo 'o &asi aya6 a&o 'aalisi8A
AMisa ga 'ag ga(i, gusto &a iya 'utaha sa (ahay mo, gusto &a da6 i:$he$&8
Siasa(i a lag ami a (a&a
tulog &a a8 so(rag mahal &a g aa& ami8
A=a&u, do't 6orry tita &asi lo!e &o di 'o yag si Gia.A
ASa(agay, ayo&o di amag i(a ag magig daughter:i:la6 &o8A
ATIT*8 Pa'a'atyi &o yu 'ag ilo&o iya a&o8 Jo&e8A
AI&a6 talaga8 Tara ihada a ati to aa&.A

%umai a &ami, a'agusa'a di ami a 'u'uta 'alag states sia Tito at tita
dahil sa (usiess ila. So
maii6a magisa si Gia.

Tita: .ag gusto ga ami dito &a a mua tumira &ug ayos lag sayo..
.'o7 =a&u ama 'o8 2idi 'a ama &ami &asal8.
Tito: .osige. Bisitahi mo a lag si Gia 'ag may oras &a..
.Pa, Ma8 *&o a 'o (ahala sa sarili &o at.. *&o a 'o (i(ista &ay #hael. *&o ama
ag lala&i eh. Wag a &ayo
magaalala. 4&ay, ga(i a hahatid &o a 'o siya..

Tito ad tita: .sige. Igat &ayo8 Bye #hael. We lo!e you8.

Luma(as a &ami, aglala&ad, &aya &asi la&adi ag (ahay iya sa (ahay &o. %aso
medyo malayo8 E6a. Magada
&asi ag stars toight8

APao (a yu magisa &a a lag gayo7A
A%aya &o yu 'aget8 Pag i&a6 ag umalis sa (uhay &o (a&a iyo 'a8A
ABa&it ag $heesy mo gayo78A

Ta'os &iurot &o siya sa 'isgi ta'os tumitig lag siya8

A#hael, (a&it (a amiss &ita78 Lagi ama tayo mag&asama sa s$hool ah8 Ba&it (a
'arag amiss &ita masyado.A
A*sshhhuuuu8 May &asalaa &a sa&i uh78 Jo&ee. These 'ast ,e6 6ee&s &asi sa
s$hool a lag tayo ag&i&ita.
Giagamit &asi i #ass ag (ahay &o 'ara sa 'roBe$t ila8 Sorry. :/A
A*'ology a$$e'ted, '6ede (a &itag (isitahi sa (ahay mo 'ag adu sia #ass7 *i,
hidi a lag, (a&a maa(ala
'a &ita. Sa ga(i a lag i'agluluto &ita8A
AT*L*G*78 Yieee8 i lo!e you, i lo!e you, i lo!e y::A

Ta'os &iiss iya a&o. LG

AI lo!e Y45 too #2*=EL #45+T=EY #25*.A
A2ay a&u Gia, &ug gaa &a g gaa (a&a hidi a &ita 'a&a6ala8A
A4&ay lag. -i ama &ita (i(ita6a8 Siya aya a (ahay mo, u6i &a a. tulog a
ah78A
A4'o8 Sige goodight Pa, lo!e you. S6eetdreams. Paso& a &o.A

Ta'os hiila iya a&o, hidi ama siya mahilig maghila uh78

A4i oi 6ala (a a&og goodight &iss7A
ASus, oh 3m6uah3 goodight 'aget, ilo!eeyouuuu8A
AGoodight di. I lo!e you too8A
A4h igat sa 'glala&ad ah7 Bye.A

%E*='S P41

Pau6i a a&o, 'umuta &asi a&o sa > 99. Bumili g 'ag&ai, 'ao ama &asi yug
&atulog ami agresig. Wala
a magluluto. %elaga &o 'ag ta6aga si tita.. -Y*2E8 *MP3T*8

4i, (u&as 'a ag ila6 sa (ahay ia #hael. Ba&it &aya78 Siguro gumimi&. Tss,
guluhi &o &aya7 *yos yu.

5ma&yat a&o sa may terra$e iya, 'alagi amag (u&as yu.. I mea hidi ilolo$&8
Pero lagig a&asara &aya
'alagig malamig sa &6arto.

2uh7 Lagig a&a(u&as7 Lagig a&asara7 La(o dude8 Tss. Gutom a talaga a&o8

AW4*28 Gra(e &a8 %ug may sa&it a&o sa 'uso amatay a a&o8A
A*g masamag damo matagal mamatay8A
ATss, ao (ag giaga6a mo dito78 Ga(ig ga(i a agaa&yat (ahay &a 'a8A
A=agresig &asi yug &atulog ami, 6alag 'ag&ai &aya (umili a&o sa > 99A
A4h7hidi &a 'a a&ai7 Eto oh, may 'ag&ai a&o. Tara sa (a(a iiit &o.A
A*h, galig &a ga 'ala sa dier. Buti at may 'a(ao8 I&a6 (a 6alag &atulog7A
A2mm.. May la(adera lag. Siya a di ag'la'latsa. %aya &o ama magluto at
magliis &aya o&ay a a&o dito8
AP6ede &a (ag u'aha a &atulog7A
A2uh7 Gagu8 %umai &a a ga lag at gutom lag ya.A

Piagiit iya a&o g 'ag&ai. Eto ama a&o auuod g t.!. *yos8 Parag (ahay &o
lag eh oh78 Tss. -i a &o
ahihiya &ay daldal eh.

ATalaga (ag lagig may dier du sa (ahay g (oy,ried mo7A
A*h, ot really. -es'edida lag &asi g mom at dad iya. Pa'uta sila g states eh.
Para asi&asuhi yug (usiess.A
A=i$e.'are'arehas a 'ala tayog ulila dito sa 'ias8A
ABali6 &a talaga8 466. 9:GH a. Buti a lag sa(ado (u&as.A
A4sige, (ali& a a&o sami8 Tulog a.A
A4&ay, goodight8A
AGeh.A

%ia(u&asa agte.t si #assadra.. %ay #hael. -i &o 'ia'amigay um(er &o. Pero..
%elaga &o a ata sa(ihi sa
&aila.. Pag agtaug8

A2oi #hael aog um(er mo7A
A5i (a&it7 =a$u$ute:a &a a (a sa&i78A
A*S* %* =*M*= -*L-*L8A
AJ4%E L*=G =*M*=8 =a&s8 Ilalagay mo a&o sa 1IP list sa 'hoe(oo& mo78A
A1IP list78A
AEh 'ao &o&oti lag a&alagay. HN9?3333333 yug sayo (a7A
A*h, di &o saulo imiss$all a lag &ita8A
A*ya, o&ay a. Sa moday at tuesday 'ala 6alag 'aso&7A
ABa&it7 Maila day at7A
AE6a &o du sa isa. Basta 6ala da6 'aso& eh8 %aya ag sa(i i #ass eh magslee'o!er
da6 sa (ahay &o. Puta da6
&ayo.A
AGeh, ta'at lag ama.A

*o a ama &aya &alo&oha yu78 2aha. Bala a8

#*SS*=-+*'S P41

=aglala&ad a&o 'a'uta sa (ahay i #hael, 'ag datig &o sa may garde, a&au'o si
%ea du sa may s6ig, si
#hael du sa may (e$h.

*(a8 *t ara6 ara6 a 'ala sila ag&i&ita78 4o, tama &ayo. =agseselos a&o8

May gusto a&o &ay %ea, dati 'a8 -ati 'ati si Bia$a, I!y at +ia 'ero guma6a a&o g
'araa 'ara made!elo' sila &ay
Ja&e, Lu&e at #holo.

2idi ama sa masamag tao a&o. Pero &asi, so(rag gusto &o talaga si %ea at
ayo&og ma'uta siya sa i(a.

Pero &ahit a alam &og 6alag magyayari sa &aila i #hael, o!iously (e$ause
Gia ad #hael are.. #ra)ily ad
madly i lo!e 6ith ea$h other.. Ba&a si %ea ama ag made!elo'7

*yo&o ama a &ala(ai ag (est,ried &o 'ero 'ara &ay %ea78 =ooo8 *o (a amag
iiisi' &o8

A#*SS8 *diya &a 'ala. *o giaga6a mo dito7A
ABumi(isita lag ama. =e6 'hoe mo7A
A*h, hidi, &ay %ea to. Gada lag g games8A

Tiga iyo8 So(rag $lose a. Si %ea &asi siya yug &lase g lala&i a 6alag
'a&ialam sa i(a8 *t hidi iya gusto
a 'ia'a&ialama siya g i(a.

.#hael, %ea.. P6ede (a magtaug78.
.ao yu #assadra7.
.ao mero sa iyog dala6a7 I mea agigig su'er $lose a &ayo..
.ao (ag siasa(i mo78 *lam mo amag siO.
.oo alam &o yu 'ero si %ea (a alam yu7.
.ye'. *lam &o a may (oy,ried siya, at &ug iiisi' mo a may somethig sami..
P6ede (a78 Lahat a lag
(iigya g malisya8.
.(a&it78 *o (a turig mo &ay #hael ha %ea78.

So(rag dami &o g taug. Gusto &o lag &asi li6aagi ag lahat. =oog tiaug
&o yu hidi ma&aimi& si %ea.

#2*PTE+ P
%E*='S P41

ABEST<+IE=-A

*ya yug sia(i i #ourtey &ay #assadra ug tiaug iya &ug ao &ami, yug
isa ama &asi a'a&a
$hismosa8 Pag a&i&ita &o yug (a(aeg yu a(a(aas a&o8 Sara' i.. 5G28

Best,ried da6.. Y5#%8 E di(a gau sila ug si #assadra7 Yu$&8 2ehe. Jo&e. @P

.#hael asa si %ir(y7.
.*hh, may 'aso& si Gia..

2ala. *o da678 %ir(y yug tiaug Gia yug siagot. Tss ala(o talaga g mga
(a(ae.

Ta'os maya maya, ayu mag&a$hi&aha a ama sila. *g la(o talaga g mga (a(ae.
yug i(a 'arag
ag'la'lasti&a lag.

.4i samaha mo ama a&o mamili sa su'ermar&et8 Para sa slee'o!er mamaya8.
.osige8.

*alis a da'at a&o &aso (igla a&o hiila i $ourtey.

A*o (a $ourtey (ita6a mo &o8A
.#45+T=EY78.
AE sa yu ag gusto &o ita6ag eh.A
ATss. Sugit8 Sumama &a sami.A
A*t (a&it7A
ASiyem're i'agdala mo &me g mga 'iamili8A
AMay (oy,ried &a ama yu a lag8A
A*m'8 May &lase yu. %aya o $hoi$e8A
ATss. Eh may magaga6a 'a (a a&o eh mu&hag &a&alad&adi mo a a&o.A

*t ayu ga amili a yug dala6a. *g dami ama 'iamili8 tss. Gusto a&o itorture
sa 'ag(i(it(it &o8 *a& g.

.%ea8 -u a lag &me sa (ahay iyo. -i(a may 'ool du7 Sige a..
.ayo&o ga..
.dali a8 *damot eto8 *ayusi ama ami yu eh. Sige a. PleeaasssO.

*=*% =G8 -*-*LI =* =*M*= SIY* S* PLE*SE =* Y*=8

.oo a8 Matahimi& &a lag..
.yess8.

*t aga''ear yug dala6a.

.ga 'ala, may I a &6arto lag du a e.tra. Medyo maliit yu. Ts&a may isag
guest room..
.6o68 *la&ii8 2aha..

Maya maya, 'umaso& a ama sila sa isag store. *o (a yu8 Wala g &ata'usa
mamili78

Mamaya may ag'u'uas a g 'a6is &o. Lah8

A*o &a (a8 Ba&it mo &o 'iu'uasa78A
AE ao gaga6i &o7 E (asag (asa &a a diya8 Para &ag agsho6er8 Isa 'a. Sige
ga, &aya mo 'a (ag ha6a&a
ag 'ayo78 E 'uo a yag &amay mo.A
ASa(i &o ga di(a7A
APasesya &a a &ay #ass ha7 Pag talaga sho''ig 6alag ma&a&aa6at diya8 *&i a
ga yug i(a &a6a6a &a
ama. Taga&ta& a ag 'a6is mo.A
AG6a'o 'a di ama a&o8A
A5masa &a 'a ama8 Tara a ga.A

=a&au6i a di sa 6a&as8 =ata'os a di sa 6alag haggag 'amimili8 *g masa&la'
'a, hidi lag ila a&o
'iag(it(it.. Piagdri!e 'a a&o8 *m'.

=oog 'au6i a &ami (iglag tumigil si #hael, agdudugo a yug 'aa. Paao &asi
'iagsuot i #assadra g
heels8 Parag t3ga &asi8

ASa&ayA
A2uh87A
ASa&ay sa li&od &o, (u(uhati a &ita. *t i&a6 #assadra dalhi mo to. Pasuot &asi
g 'asuot g heels &ay #ourtey.
Tamu tuloy ag agyari.A
A2idi &o ama siasadya eh8 Sorry #hael.A
A4&ay lag yu #ass a&o ama agde$ide magsuot eh.A

#*SS*=-+*'s P41

Suma&ay a ga si #hael sa li&od i %ea. Medyo mala&i ag sugat i #hael. =adali
ata sa isag o(Be$t ha(ag
aglala&ad hidi lag agsasa(i.

=agsto'o!er sa 'aglala&ad &asi (umili si %ea g (ula& at (ad:aid. 2mmm..
Best,rieds lag (a talaga ya78 Tss.
Maite.t ga si Gia. Maya maya agrig a yug 'hoe i #hael.

.2ello7 Gia7 4o o&ay lag a&o. 4o (iuhat a&o i %ea.. %a&lase siya i #ass,
$lose &ami8 I ,a$t i $osider him as
my (est,ried8 Tarush.. ye', you should meet him8.. 2*2*2*2*8 4o at magsugita
&ayo sa isa't isa8.. Sige a sige
a.. *hhh.. 4i 'aget &ia %ea ga 'ala a&o g ; days.. *hh.. 4h7 May slee'o!er &a
di7.. *hh, 'roBe$t.. 4sige,
igat &a di.. I lo!e you too. Bye8.

Sa(i a mahal a mahal ila isa't isa, at a&o'y isag a(u(uhay a sa&si sa
'agii(igag iyo. There,ore, i $o$lude a
BEST<+IE=-S ga lag talaga yug dala6a. 2idi a da'at a&o magduda, lalo a sa
(est,ried &o. May hirit 'a ga
si #hael at Gia eh..

A4i, sa(i i Gia 'hi' da6 %eaA

Si %ea ama 'arag /QRQ0 2*2*2*2* :0 *&ulit i Gia at #hael. E6a &o (a sa
dala6ag yu. 2idi talaga uso
ag SEL4S at T*MP4. *s i, hmm.. misa ag&atam'uha sila. *s i.. o$e i a (lue
moo yu at medyo matidi
ag &asalaa i Gia.

%asi that time, 9st year ai!ersary ila. =aga6a &ami g sur'rise i #hael. Ta'os
tia6aga iya si Gia, girl yug
sumagot. Sa(i &asama da6 iya si Gia. *&o ga that time gusto &o g sugudi yug
girl a halata amag
a&i&i'ag,lirt at 'ii'ilit maira. Si #hael ama sa(i 'a sa girl a sa(ihi &ay
Gia a umu6i agad (lah (lah.

Ta'os ag agyari hidi dumatig si Gia. %aya ayu, &ami ag agdate i #hael. @
/ %a6a6a &aya si (est,ried
u.

=ago!eright a&o &ia #hael u &asi (a&a ma&a'atay yu g tao g 6ala sa oras.
=agd!d maratho &ami8
=agtete.t at tumata6ag si Gia 'ero deadma ama si #hael. Tiaug &o siya &ug
may (ala& siyag magre'ly
&asi sayag yug load i Gia. Sa(i iya 6ala da6. Bahala da6 siya, asayag da6
yug 'era ami sa de$oratio
&aia8

Ta'os the e.t day a,ter ug ai!ersary ila, 'agisig ami i #hael.*yu,
hiaharaa a siya i Gia. %asama
yug i(ag (oylet este.. (oy ,rieds i Gia. Ta'os a&asulat yug I am Sorry sa
illustratio (oard. oe illustratio S
oe 6ord. Ta'os may (it(it siyag 'i& (ouTuet o, roses8 Ta'os su'er &ilig a yu.
=ag'ali'ad 'a si Gia g lo(o8 :0
E di 'iag&a&aguluha a sila sa la(as g mga &a'it(ahay8 Ta'os ayu ag(ati ama
yug dala6a.

*t malama lama ami a yug (a(ae 'alag &ausa' i Gia ai dielete yug ,ile
'ara sa grou' 'roBe$t ila. e
&elaga i'ass &aha'o. so ayu ago!eright sila &ia Gia. *t ag (ruhag (a(ae
ay masaya8 *t.. 2*2* :0
Malama &o a lag a,ter ; days a may sla' mar& a si girl U0 oha8 ama)oa talaga
si (essie8

A4h #ass8 *o 'ag giaga6a mo diya7 Let's go8A

Ta'os ayu dumere$ho a &ami sa (ahay ia %ea. *du a yug i(a, tie.t ami
sila a &ia %ea a lag.

By the 6ay.. Ito yug mga status ila..

Bia$a ad Ja&e : de!elo'met 'ro$ess8
I!y ad #holo : datig8
+ia ad Lu&e : I= * +EL*TI4=S2IP8

Yes. Yug tatlog lead role sa 'lay ay ag&a&ama(utiha a8 =a'agii6aa a ga
a&o.. Pero sigle 'a di ama si
Yael.. *t %E*=8 @0

AGuys ayu, dito a da6 tayo magslee'o!er. Pumayag a si %ea. 5til e.t tuesday
'a ama tayog 6alag 'aso&
right7 So '6edeg t6o ights ad three days7 4r (ahala a8 Basta dito tayo8 May I
rooms da6 i$luded a yug
room i %ea 'ero may guestroomA

%elaga guma6a a&o g 'araa 'ara mag&asama &ami i %ea, &elaga &o g gaitog
o''ortuity 'ara
made!elo' siya sa&i, &asi 'ag mag&a&asama &ami 'alagig si #hael ag &ausa' iya.

A*h8 E di 'ara masaya, mag(uuta a lag tayo &ug sio ma&a&asama ati di(a7A
AG*ME8A

So ito yug mag&a&asama sa room.

+oom 9 : +ia ad I!y.
+oom ; : #holo ad Lu&e.
+oom G : Bia$a ad Ja&e.
+oom I : *&o.. *t si %ea8 @-
Guest +oom : #hael ad Yael.

Guest room is &ida (ig. My so,a du, Bust li&e %ea's room. Lahat &ami uma&yat a
sa rooms 'ara ayusi ag gamit.

A#assadra diya &a a sa &ama, dito a lag a&o sa so,a.A
A2a7 *h, eh. -ito &a a lag di, di ama a&o mali&ot matulog.A
A*yo&o, di a&o saay matulog g may &asamaA
A*h eh so,a7 Ba&a &a::A
A4&ay lag a&o dito. *yusi mo a gamit mo. Maghahada 'a 'ara sa dier, la(as
lag a&o.A
ASa &a 'u'uta7A
A%ay #ha::mmm.. Pu'utaha &o yug i(a. -ier8A

=a'a&agetlema ama i %ea. Pero hidi &aya dahil sa aya6 iya a&o ma&:: 6ag
gag ega8 Pero (a&it ama
si #hael78 2idi &o di alam, (asta.. I should ma&e the most o, it8 Yeah8

%E*='s P41

*o (a ama yu, &ug hidi si #hael saa lala&i a lag yug &asama &o.
%u&uliti lag a&o g (a(aeg yu eh.
Ts&. Ma'utaha a ga lag si #hael. Guguluhi &o mua. Gri8

A*o giaga6a mo dito7A
AE &asi ta'os a a&o magayos g gamit, &aya adito a a&o. G5T4M =*8A
AMagluto &a8l
ASus. *&o &aya ag (isita8 *t.. May utag &a 'ag dier8A
ASus8 -i a&o maruog8 Sorry &a a lagA
ASus8 E di tuturua8 -ali8 *sa ag &usia7A

Pumuta ama &ami, yug i(a agaayos 'a.

A=a&s8 -i ama masyado ,a!e ag (lue7A
AE6a &o. *o (ag &elagag ihada7A
AEto. hi6ai mo mua tog si(uyas.A

2ii6a &o yug si(uyas. 2a(ag siya, agluluto g meat at 'i're'are yug i(a 'a.
maya maya, &a&a'auod &o sa
&aya ahi6a &o yug &amay &o.

A2*2*2*2*8 *o (a amag &3t3gaha ya8 Si(uyas (a yag &amay mo77 %ahit &ela &a
talaga8 2ahaha8A
ALe$he ama8 %ug im(is a ata6a &a diya eh tiutuluga mo &o dito8l
A2ahaha.. Sorry ama8 Te&a.. 2ahahaha.. Te&a.. Whhooo8 *sa a (a yug ,irst aid
&it mo dito87A
AYu oh.A

Ta'os &iuha iya yug &it du sa may ta(i g re,. Ta'os iliis a iya yug sugat
&o. *o (a ya, sa lahat g
(agay taletado to. 2mmm, 'ara tuloy 6ala a&og sil(i8

Bia$a: .oh a'ao si %ea7.
.ah, ahi6a iya yug &amay iya8.
Bia$a: .ai7 *o (a yu7 4siya sige liisi mo mua sugat iya &ami a (ahala dito.
.osige, sara'a yo ha7 2aha..

Ta'os umalis a &ami, eh o&ay a ama yug sugat &o, tiatamad lag siguro to.
Ta'os dumere$ho a &ami sa
&6arto &o, adu 'a si #ass. =agulat 'a ata at &asama &o si #hael.

A4h7 *&ala &o (a sa &it$he &a 'u'uta7A
A2e did8 Loo&, ag egot ga iya eh ahi6a iya yug &amay iya.A
A4h7 *re you o&ay a7A
A*h, o&ay a.A
A#hael8 Tiata6aa mo 'a asa&ta a ga8A
ASorry ama8A

#*SS*=-+*'s P41

Yug dala6a a&ahiga sa &ama at auuod g '?H ,irst dates'. =a&u8 Bago 'a sila
ag&asudo a ya ag 'auori8
Si %ea &asi gusto horror8 Si #hael gusto lo!e story. Eh 'arehas ila ,a!e yug ?H
,irst dates &aya yu a lag.
Tuma(i a&o &ay #hael. 4o's. Wrog mo!e. Lalo 'a silag agig mas mala'it. *y
a&u, 6ala a..

So, ayu ga. Mu&hag eBoy a eBoy ag dala6a. Misa ga hiaham'as 'a i %ea
si #hael. Ta'os magaa6ay
sila &asi masa&it da6. *i7 2aha. *&ulit.

Pag&ata'os g mo!ie tuma6ag a sia Bia$a, agiiha6 sila du sa may 'ool, a&a
s6im 6ear a ag lo&a.

E di a&o (a ama ay 'ahuhuli7 =ag t6o 'ie$e a di a&o. Si #hael ama a&a t:
shirt a ,it at shorts. 2idi ya
agt6ot6o 'ie$e eh. Magagalit &asi si Gia.

A5i, tiatago ag ta(a8A
A*g &a'al mo %ea8 Ba&it i&a6 a&a t:shirt di78A
AE sa gusto &o eh.A
A*lisi mo ya8A
AE di alisi mo di ya8 -areee8A
A4 sige. #*LL8A

2*L*8 =ag $all ag (ruha8 %alo&a. Ba&it &aya78 Gusto ma&ita ag &ata6a i %ea78

Ta'os ayu ga, sa(ay a sila agalis g t:shirt. *a& g.. *se.y g dala6a. Pag
(e$h (ody8 Wahaha. @-

Ta'os eto amag si Ba&e at $holo tiula& si %ea sa 'ool. Tuma6a ama g mala&as
si #hael. Maya maya (iuhat
a siya i Lu&e at Yael at tia'o di8

Tuma6a a lag &ami, haha8 Ta'os lahat &ami tumalo a sa 'ool. Siyem're a&o,
(ia(asa &o si %ea, 'ero umaalis
lag siya. Ba&it (a siya i6as g i6as sa&i78

Maya maya a&atigi a lag sa&i si #hael. =a'asi ata a malug&ot a&o,
gumiti a lag a&o. =gumiti di siya
'ero halatag 'ilit.

2aaay. @/ aya6 talaga sa&i i %ea eh.

#2*PTE+ >
#2*=EL'S P41

=a'asi &og &aia 'a la'it g la'it si #ass &ay %ea. 2idi &aya77 4oohh. 4o ga
'ala8 #rush i #ass si %ea.
%aso. eto amag si %ea i6as g i6as. *m'8

A2oi8 Ba&it (a 'arag iii6asa mo si #ass7A
AE ag &ulit &asi, la'it g la'it.A
AE ao ama78A
AE sa ayo&o8 Wag &ag ma&ulit8A
ASugit8A

Maya maya (ia(asa ama i #ass si %ea. Lalo 'a ata airita si %ea. a&u8 Pag
tigi &o &ay #ass sad siya 'ero
agsmile 'a di, agsmile di a&o sa &aya.. 2ehe 'ilit8

Maya maya umaalis a sa 'ool si %ea, su'er lug&ot i #ass @/ tsss. Pao (a..
2mmm.. *ha8

A4i8 *alis &a a agad7 =ilalamig7 Wea&8A
A%ala mo ama. Mamaya aalis &a di diya. =aua lag a&o.A
ABet a lag, 'atagala sa 'ool. Walag aaho8A
ASus, yu lag 'ala.A

Ta'os tumalo siya sa 'ool.

AGame, ag matalo magigig alila ,or 9 6ee&. Payag7A
ASure.A

Payag a, 'ara lag di malug&ot si #ass. *t least, adu 'a di si %ea di(a7
2aaissh. %ahit a ilalamig a&o &asi..
*m'8 =a&atu'is a&o8 @A0

Maya maya luma'it a si #ass &ay %ea, 'ero mu&hag aalis a ama si %ea.

A2oi Sugit8A
A*o78A

*taray talaga8 Luma'it siya. =agsmile si #ass. Whoo8

Aamm, oi #ass, at..A

Tigi tigi, aish. Busy ag mga lo!eteams8 2mm, aha8

AY*EEEEL8A

Luma'it a silag a'at sa&i, A4i, tarag maglaro8 *mm, 6restlig sa tu(ig.A

.ao a ama (ag &alo&oha to #ourtey77.
.#ourtey77 Ba&it (a #ourtey77 #hael ga &asi8
A&aya &ayag ta6aga a lag ya. A
Aso mai(a taya, daliii8 Para magrou' grou' a8 A

Ta'os ayu, ag gia6a &o (iuluga &o si Yael a 'uti. Ta'os..

AM*IB* T*Y***8A

Tsss. Puti di si %ea. Bumulog ulit a&o &ay Yael. Sa(i &o (la$&8

AM*IB* T*Y***8A

G+*BEEE =*M*=8 SI #*SS =*M*= *=G BL*#%8

Tae. Madadaya a a&o8 =ug ag'atog 'atog a &ami g &amay, hia6a&a &o yug
&ay %ea 'ero yug slight
a a&a'atog lag. *sama ga g tigi i #ass. Para sayo to (ruha8 Ta'os ag
gia6a &o gia6a &og (la$& si
%ea ta'os a&o ama ag'uti. E 'uti di si Yael8 =i$e.

A4 aya Yael8 Mag&agrou' tayo8 *''eaaaar8A
A24I8 M*-*Y* %***8 =*%IT* =IY4 =*M*= =* =*=-*Y* SIY* -IB*78 2I=*W*%*= =IY* Y5=G
%*M::A
A2idi ama d(78 #ass hidi ama a&o adaya d(7A
A*h.. Eh.. 4o ga8 I&a6 'a8 *sa ama.A
A%ita mo a. Tss. Masama mag(itag %ea. Tara a Yael. Se.y ama a&o &aya &ayag
&aya mo &o8A
ATaea. %adayaa a ya. *yo&o a.A
A*g umaya6. *lila. Wag &a gag 6ea&8A
ATag3a ama &asi8 *daya mo.A
A-ali a &asi, gusto &o &asi ma&a'arter si Yael.A

%iidata &o si Yael, meaig ma&iride. Pero yug &ata(i &o i(a ata ag asa isi'.
*&ala ata ty'e &o si Yael, &aya
siguro 'umayag. *i (ahala a. Basta sila i #ass ag mag&a'arter8

=oog ua, ageeBoy &ami itog sia Yael at #ass. %aso si %ea 'arag (iu(uhat
lag si #ass 'ara hidi siya
magig alila. 4&ay lag at least eBoy ama si #ass. Maya maya, alaglag a&o8
Ta'os iilalaya a&o i Yael.

A2ahaha @- i&a6 &asi. Magigat &a &asi8A

Ta'os (iasa &o siya. Tas ag(asaa &ami du. With mat$hig ta6aa at ham'asa 'a
yu8

AP6ede (a, aglaladia 'a dito. Laro a lag.A

Ta'os tumali&od siya, ao (ag 'ro(lema iya7 Tss. =asa(i &o a (ag ag gada g
&ata6a iya7 Be$h (ody
ag lo&o. Mag&a&a'era a&o sa &aya8 VWV

Ta'os ayu, aglalaro 'a lag &ami, haggag sa a'agod a di si $ass. *t adami
g 'umaso& a tu(ig sa tega
&o &asi 'alagi &amig talo8 Si Yael &asi, mu&hag.. E6a8

A2oi yael, (a&it gaa itsura mo7 4&ay &a lag (a78 Para &ag..A

Ta'os diededma iya ag (eauty &o8 %aasar ama.. 2mmm, tiiga &o siya..
Tira$e &o &ug sa a&atigi
ag mata iya at.. 1iola8 =a&atigi &ay #ass a $urretly ay ags'las'lash g
tu(ig &ay %ea a mu&hag asar a
asar a. 5h:oh. #a this (e..

AWaaah. Yaeeel8 -o't tell mee.A
A2aha @- oo, ilo!e a ata a&o &ay #assadra.A

Sa(i a eh8 I'm so (right8 =agseselos 'ala siya8 %aya 'ala &aia 'a iya a&o
hiuhulog8 Le$heg to8 2aha agalit8 @D
2mm, (a&it ga (a hidi7 Si Yael a lag &aya7 *t least hidi masasa&ta si #ass sa
&aya, &esa ama &ay %ea
a.. Mu&hag diidedma siya.

A4i #hael, 6ag mo amag sasa(ihi ha.A
A25278 Ba&it78A
ABa&a &asi mailag siya, lalayua a&o iya. Si %ea &asi ag gusto iya eh.A
A4o ga eh, este ag i(ig &og sa(ihi eh.. Tutuluga a lag &ita &ay #ass U0A
ATalaga78 Gaga6i mo yu78 *666. Thaaaa&sss8A

Ta'os hiug iya a&o. *66. *6&6ard. =a&a.. 5gh.. T6o 'ie$e a&o. *t a&ed ag u''er
(ody iya7 It's &ida..

A2oi yael, ao (a ama ya. 4,, limits a ya8A

=adu a si %ea at &iuha ag (raso &o at hiigit.

A*o (a 'are77 =a&a&a(astos &a ah. Ba&it mo ama iyaya'os ag madaldal a to7A
AWala &a a du uh.A

=i$e. Ba&it ag sugit i Yael78 Sa(agay. %ari(aaal8 2ahah. =aasar a ata si %ea.
Ta'os susutu&i a da'at iya si
Yael.

A4i %ea, ao &a (a. Wag mo gag sutu&i si Yael. Wala ama siyag giaga6ag
masama.. Tara a ga Yael.A

2iila &o si Yael. Pa'atuyo a &ami at mu&hag mag&a&aiita ag dala6ag ito.

A*g sugit mo &aia ha8 *taray mo. Bogga ya.A
AGaa talaga &ari(al eh. =ga 'ala, sorry at aya&a' &ita. Gau &asi a&o..
3(lush3A

2aha i$eee. U0 ag(lush 'a ag lo&o. Mu&hag lo!e a lo!e si Best,ried8 Mala'it
a &ami du sa edge g 'ool
&aso..

A24I B*B*E8A

*&o (a yu7 Lumigo ama a&o. Mu&hag a&o ga, 6ala a si #ass sa ta(i iya eh.
Ba&a umaho a.

A*o7A
A*aho &a a7 Ba&a a&a&alimuta mo ag deal ati8 Magigig alila &ita. Sige &a.A

*ish8 4o ga 'ala. *sa ama tog (a&ula6 a ito a mag'a'atalo a&o uh8

A2ai, Yael. Maua &a a du, at may 'ustaha 'a &ami. -i a&o 'a'atalo. #ute a&o
eh.A
A4sige. Wish you lu$&. Salamat ulit.A

Ta'os umalis a siya. *&o ama (umali& a &ay %ea a that time ay a&a smir&.
Gahd8 Parag may e!il 'la siya
sa&i8

A2idi &a (a ilalamig7 P:GH a oh.A
ABa&it7 May relo &a7 Pao mo alam.A
ABrais. That's all i ha!e.A
AGahd. Meru &a 'ala u.A

=aasar ama siya. Tamu siya magsisimula ta'os.. *i a&u8 Gulo iya.

Sa totoo lag, ilalamig a a&o. <irst time &o ata mag t6o 'ie$e eh. 4&ay ama
&ata6a &o, 'ero aya6 lag &asi i
Gia a magt6o 'ie$e a&o. =agagalit yu eh. %asi I ha!e a se.y (ody. 2ehe %a'al8
E6a. #oser!ati!e &asi yu eh.
2aha U0 yata. Basta you'll &o6 more o, Gia soo.

A*sara' g (ar(e$ue ila du oh. -i &a (a agugutom78 2aha. Ba&a gusto mo g
umaho7A
ABa&a i&a6. %aia &a 'a 'ariig g 'ariig diya8 I&a6 siguro ag agugutom a.A
A*sa (oii. 2idi a&o agugut::A

3BL555555555555++++++TTTTT3

=a'atigil ama a&o, tigi sa &aya. Tigi sa tiya, tigi sa &aya, tigi sa
tiya.. Tigi sa &aya.

3Sile$e3

AW*2*2*2*2*2*2*8 G5T4M %* =* EEEEE8 5M*MI= %* =*8A
AWhat the e,78 Tss.A
ASumu&o &a a lag &asi.
A*yo&o magig sla!e g isag #hael.A
A2ali&a..A

Ta'os hiila &o siya 'ataas. %ailagag &umai ito..

A*o &a (a. %umai &a &asi da'at.A

Ta'os hiila &o siya 'ataas.

A4 aya, a&o ag uag umalis, 'aalo &a. P6ede mo a a&og magig slaaaa::A

Itiula& iyo a&o sa 'ool8 Gahd8 *o a ama (ag aga6a &o78

A4h a&o ag talo. =a&a&a&osesya ama8 Sige a a&o a ag SL*1E M48 Grrr. Stu'id
Stoma$h8 (a&it gayo 'a.
*sar.A

*o a ama (ag 'ro(lema g lala&ig yu7 Gaoo (a ag agaga6a g gutom
sa&aya7 *i a&u. 2idi &o a
siya gugutum:: aish. ahihilo a&o. 3.3 Ba&a gutom lag7 -i(a gau ama 'ag gutom7
Ba&a ga gutom lag ito.

Tumaas a &ami, ad o, $ourse I 6aa 'lay 6ith %ea. 2e's my sla!e right7

ASL****1E8 #4ME 2E+E8A
AW2*T78A
AYou're yellig at your master7A
A=o.A
AGood. I 6at my ,ood. I&uha mo a&o g (ar(e$ue.A
AW2*T78 *+E Y45 I=S:: <I=E8 Gahd I hate these Sla!e thig8 <$&A

2ahaha8 Poor %ea. %asi ama ag'a'atalo a a&o &aia, (ut he isist. -IB*78 2e
is the oe 6ho isisted78
Tiula& 'a ga iya a&o eh. *dami g $log a 6ater sa tega &o. Si Yael &asi eh..
4h ad s'ea&ig o, Yael 6here is
he7 *h. ayu, &asama i (est,ried. =agiiha6. =a&s8 *(ot haggag tega yug giti
ug lo&o oh. *t least he's
ha''y, ad #ass' seems to (e ha''y7 I'm Bealous. GI*=8 haha :- Yah, my (oy,ried, I
do't &o6 6hat he's doig.
Silly (oy,ried8

3%ig o, aythig : Playig3

4oh, someoe's $allig.

A2ello7A
APaget.A
A2oi8 *sa &a 'aget7A
A-ito sa (ahay &o.A
AI thought may slee'o!er &a, di(a may gaga6i &ag 'roBe$t7A
APost'oed. Sii'ag yug $lassmate &o a ga6i a siya eh.A
A=ya&8A
AI&a6 asa &a7A
A*sa slee'o!er dito &ia %ea. %asama ag (ar&ada i #ass.A
A*m I distru(ig you7A
AW2*T %I=- 4< X5ESTI4= IS T2*T78 4< #45+SE =4T8A
A2aha :0 4o a. Sige a. I'll hug u' a ha7 I eed to slee' a.A
A=yee. J 'a lag ah.A
AI ,eel so tired @/ A
A*66. =e.t time a (i(isita a&o diya I'll gi!e you a ,ree massage.A
AI'll (e 6aitig.A
AYou should8 Goodight (a(e.A

3doo doo3

*to& a ga ata talaga7 2idi ag ilo!eyou eh. Pag(a(a &o g 'hoe, 'ala'it a
sa&i si %ea. May dalag 'late a
may &ai at madamig (ar(e$ue. W***28 -+44L8

A4i %ea, adami mo amag &iuha, tha::A
A4h eto sayo. *sa &a amag sayo to. *&i &aya to. Sio ag gutom7 a&o di(a7A

Ta'os (iigay iya sa&i yug dala6ag sti$& g (ar(e$ue8 %*2IT %EL*= T*L*G*8
=*%*%**S*+ *=G L*L*%I=G
T48 %ala &o 'a ama ag&a&asudo a &ami. ts& ts&.

AWhat7 Why are you starig7A
AWhy are you s'ea&ig i Eglish78 -am ahaha6a a&o sa &aarteha mo8 %aasar to.A
A<ree $outry ag Phili''ies ad I $a s'ea& eglish 6hee!er I 6at.A

Sa(i &o ga di(a78 LE#2E=G L*L*%I8 *&ala &o 'a ama ,rieds a &ami TWT Bahala ga
siya. Ba&a mag&a6ri&les
'a a&o sa&aya.ad the ayu ga, &iai &o a lag ag (ar(e$ue &o at dahil gutom
a&o, go lag. B*B*LI% *%4 *T
%5%52* P* =G M*-*MI=G P*G%*I=8 C:00

A#hael, hugry7A
AP*TI I%*W =*GEE=GLIS2 =* -I=78A
A*hm, masama7 Sige hidi a.A
ASorry ama Yael, yu &asig ahole a yu iaasar a ama a&o.A

Ta'os a&atigi lag siya sa&i. 2mm. MI=*M*=Y*% =IY* B* *%478 %ay #ass &a a
di(a7 W*G M4 =*::

A2idi &a (a ilalamig7 =a&as6imsuit &a 'a diA

*h, sus. Yu lag 'ala *%*L* %4 =*M*=8 Bad8 =a'a&agree mo #hael. Tss oo ga uh7
-i 'a a&o ag'a'alit.
=a,eel &o masyado ilatad ag &ata6a &o. Sa(i &o a lag &ay Yael a o&ay lag
ya. Ta'os &umai lag a&o g
&umai g &umai g &umai g &umai g &um::

3#45G2 #45G23

A*ya &asi ag dami mog a&ai8 4h tu(ig. 2ahaA

Biigya a&o i Yael g tu(ig at tia' yug (ali&at &o. =i$e. S5PE+ !ote a&o 'ara
sayo &ay (essieee8 %aya ag mga
readers. mag S5PE+ !ote a di &ayo.. hidi &ay Y*EL8 Sa story &o8 C:/ Jo&e lag.
=agaad!ertise lag. :-

A2oi master hali&a a ga. *dami mo &asi &umai. B*B4Y =* B*B4Y8 C:/A

%ialad&ad ama iya a&o. =4T. 2ia6a&a iya yug 6rist &o at 'iala&ad a&o 'ero
getle ama.

A*h eh, saa tayo 'u'uta7A
ASa dra6er mo. Wag mog masyadog ie.'ose ag ,ats mo. Mahiya &a ama.A

G+++8 This guy8 2e's gettig o my er!es C:/ *+G28 Pero ayu ga 'umuta a &ami
sa guest room, mag'alit
mua a&o. Pero (ago yu.

A*h, o6&ei. %ea. tha&s ,or your $o$er.A
AI'M =4T #4=#E+=E-8 ayo&o lag ma&a&ita g ,ats. -isgustig8A

Sus, 'adey 'a to. #o$ered di ama sa&i. %iurot &o ga ag 'isgi iya.
=a(igla siya ta'os hia6a&a iya
yug 'isgi iya ta'os ag(lush8 2*2*8 %*W*II8 @0

ABa&it mo ama gia::#45+T=EEEEEY8A

#2*PTE+ J
#assadra's P41

2uh7 May sumisiga6. Si %ea yu I &o68 3gri3 Pero 6hy &aya7

A%ea 6hat's 6ro::#2*=EL8 W2*T 2*PPE=E-78A

2ia6a&a &o ama yug oo i #hael. G*2-8 Iaa'oy siya g lagat8 4.4 What to do
6hato to do, I'm
'ai$&ig. #hael. ag taas g lagat. -i '6ede yu. %asi 'ag may lagat.. 6ell..
2mm, 6ait 6at me to share &ug
'aao &ami ag&a&ilala i #hael7

33<L*S2B*#%

=a&a&aasar ama, asa a (a yug lala&ig yu78 %aasar talaga8 %**S*+8 2mm.. 4h I
6as Bust loo&ig ,or my
(oy,ried. Sa(i iya &asi magmeet da6 &ami eh. Wala ama siya..

*<TE+ ;HHH years. -umatig a di siya.

A#arlo8 Saa &a galig &aia 'a a&o ag.. hihitay.A

Yes, tama &ayo ag'ause a&o. Why7 %asi.. May &asama siyag girl. C.L

AWho is she7 Pisa mo7 2i =i$e meetig you I'm #ass::A
AShe's my girl,ried.A
A4h hi #arlo's girl::W2*T78 2uh. I'm you're girl,ried. You're (eig $ra)y a ama
sto' ,oolig aroud.A
A4&ay. You're so slo6. I 6at to (rea& u' 6ith you (e$ause o, her. So, i$e meetig
you a lag.A

Ta'os hia6a&a iya yug &amay ug girl, ta'os umalis a sila. *&o7 =a&ataga
lag dito.

AS*GLIT8A

May ariig &amig (oses g (a(ae. Pag tali&od &o, o6&ei. ag gada iya. Log hair
a may side (ags ad may
highlights a $olor (ro6 sa (uho&. She's ?'? i thi&. =i$e (ody. *d.. =I#E LIPS8
I s6ear8 It's so i$e. I W*=T T2*T
%I=- 4< LIPS8 TWT8 Wait. sio (a ito7 -o't tell me girl,ried di siya i #arlo7
<#%I=G PL*YB4Y8

Pagtali&od i #arlo mu&hag agulat siya at (iita6a iya yug &amay ug
magaaga6 a yu. S23T8 PL*YB4Y8
G*2-8 C:/

AYes7A
AGagu &a (a7 Sorry i, agegealam a&o sa iyo. a&ita at ariig &o &asi lahat.
*d.. I #*='T 2ELP IT8 Y45'+E *
JE+%8 Sa tigi mo (a gau a lag &adali ag (rea& u'78 Just say i$e meetig
you78 ad hidi &a 'a agsorry8
*24LE8A

Mu&hag ala&i ama ag mata i #arlo. *t hidi lag siya &ami di i magaaga6.
Ta'os maya maya tumigi
sa&i tog (a(aeg to. 46&ei. Wala a&og &asalaa dito8 Siguro ama hidi iya
a&o sisiga6a di(a7 =agsmile
siya. 4&ay. I $a (reathe.

AP6edeg 'ag(igya mo a&o sa gaga6i &o sa e. mo7A

Ta'os agod lag a&o. W2Y78 #ause she's S#*+Y8 BIG TIME8

The a,ter u agsmile a ama siya, luma'it &ay #arlo ad 3BL***G3 2E P5=#2E-
2IM8 *la&as ama g girl
a ito. Ta'os siuto& lag iya g siuto& si #arlo. Ta'os a'atigo a&o sa
li&od &o.. may dumatig a.. ooh so
g6a'og guy.

2e's 6earig a (eaie, ad yug hair iya is magulo, that e,,e$t ma&de him so
e,,i' hot8 =a&a ,aded Beas ad gray
t:shirt. S4 24T8 S4 GW*P48 4&ay I thi& a&a mo!e o a a&o. 2aha &iddig. :P
Lumala'it siya sa&i. I'm a(out to
sali!ate8 haha :- J4%E8 G+4SS8 Wa 'oise yu.

A5mm, e.$use meA
Auh:huh7A

'a$ool e,,e$t 'ara di ma(isto a ty'e &o siya.

A6hat is she doig7A

*i may 'ag&ataga 'ala to7 Sige ayos lag. Pogi ama siya. 5G28 2idi (a iya
a&i&ita a (iu(ug(og ug girl si
#arlo7 Ta'os 'ag tigi &o &ay *2*S GI+L umiiya& a ag lo&a8 4.o

A*hm, &asi.. that stu'id guy (ro&e u' 6ith me. The thigs ha''e.A

2ala ao da67 sa so(rag &a(a &o at so(rag &ilig &o sa&aya hidi a a&o
a&a'age.'lai g ayos. maya maya
tuma6a a lag si oh:so:dashig guy8

A#hael talaga.A

*I78 =*GT*T*G*L4G P*L* IT4=G SI P4GI78 ai &ilala iya yug ama)oa a yu.

AYou &o6 her7A

the agod siya, 'ia'auod lag iya yug girl.. amm.. si #hael da6, a (ug(ugi
yug guy ad tumata6a 'a
siya.

A=a&a&ata&ot siya uh7A
A4o, hidi ama iya a&o &ilala 'ero gaa siya ma&area$t sa agyari. Weird ga
eh. She does't e!e &o6 me
'ero she's.. de,edig me. giagati 'a8A
AYeah !ery 6eird, radom, ue.'laia(le, stu((or, hard headed, ad.. ugh..
$om'li$ated7 2*2*. That's 6hy I lo!e
that girl. LGA

4ooh. =a(asag ata ag 'uso &o. TW4 TIMES I= * -*Y8 W2448 Ta&e a 'ala tog si
'ogi. Pero o&ay lag, e yug
magadag (a(ae ama ag girl,ried iya di a&o maghihiayag sa g6a'og to. &ug
'aget 'a8 =*%58 C:00

Aso, alam mo a ag magyayari sayo i, you (ro&e u' 6ith her.A
A2*2*. :0 do't 6orry. I 6o't. E!er.A

*WWW LG Lu$&y Girl. Lu$&y Guy. So 'er,e$t ,or ea$h other8 Ta'os tumayo a si
#hael. *d the.. itiayo iya si
#arlo.. ad the. 4.4 agsosorry siya, ta'os (iigay 'a iya yug 'ayo iya 'ara
sa&aya. Ito amag si #arlo
agsosorry di sa gia6a iya. G*2-8 Sa&i siya da'at magsorry8 arggg.

ASee. That's ho6 6eird, radom ad $om'li$ated that $reature is.A

2*L*8 #reature da6. ao (a ama yu78 L*M*=G L5P*78 aahh. -IY4S*8 :0 Ta'os.. ayu,
umalis a sia #arlo ad
yug SL5T8 C:/ Tumigi sa&i si #hael ad agulat ata at &asama &o a yug hot
(oy,ie iya.

A5gh, 6hat 6as that7A
AI'm sorry8 Yug guy a &asi a yu. T4T*L JE+%8 -ium' tog si.. e.$use me, 6hat's
your ame7A
A#assadra.A
AItog si #ass.A

*I78 Biigya a&o g i$&ame78 %alo&a. Ta'os agsmile lag si 'ogi ta'os giulo
yug (uho& i #hael.

AP6ede (ag umalis &a mua7A hala. ao yu7 agalit sa 'aggugulo g (uho& g
(oy,ried iya7 'ero 'agtigi &o
ama &ay 'ogi a&asmile lag. WEI+- B5T L41ELY #45PLE8 /R R0

=agsmile di sa&i yug 'ogi. 4ooh. Matutua6 a&o iya8 Tss.

A2i #ass. Gia here. @D A

2E WI=%E- *T MEEE8 MY 2E*+T WILL J55MMM:: oo'siee. T*%E= =* =G* -IB*78 #*SS*=-+*8
Ta'os tumigi
a&o &ay #hael. =agsmile 'a siya. =i$e8

ABye 'aget8A

*I S*B*Y G*=5=78 *d the he &issed her $hee&s. 5ii. %iilig a&o du ah8 :0

*,ter that, tumigi sa&i si #hael. 2ala8 2idi &o ama siasadya a mag6a'uha
sa (oy,ie mo I s6ear8 Wag mo
&og &a&aii8 The 'agtigi &o sa&ya she is smilig. 6hoo8

A-o't mid that Ber& a lag. You're !ery 'retty, ,or sure madamig mag&a&adara'a
sayo. *t 'ag ada'a sila..
T5M*W* %* =* L*=G8A

4h gosh. Gia's right. She's sooo +*=-4M8 ad WEI+-8 ad 6ait idagdag ati sa
listaha ag #+*MY8 Pero.. I'm
!ery tha&,ul sa &aya8 <reshma 'a lag &ami gayo. Ye'. Masama (a &ami7 %asi
(ata 'a lag ag(o(oy,ried a
9G years old 'a lag ad gau a agad &amature7 Magada &asi ee. U0 Pero ayu,
6ere (oth ,roshies ad higs$hool
dito sa s$hool a to 3se$ret3 ad yet a&ilala &o a siya. My ,irst ugh.. ,ried
here7 Yeah. :0 *d the (iglag
umula.

A#hael. Let's ,id a 'la$e to shed.A
A*re you &iddig me7 5muula oh. /ugh. &ita &o ga70 WE S245L- E=J4Y T2E +*I=8A
AMag&a&asa&it tayo.A

ta'os tumigi siya sa&i.

A4o ga (a&a mag&asa&it &a, tara haa' tayo g 'la$e.A

*yu 'arag alug&ot siya. *y ayo&o ama magig gau si #hael. tss.

A*re you &iddig me7 -i(a 6e should eBoy the rai7A

=agsmile siya sa&i.. %ahit malamig ag ula that made me ,eel a hidi a&o
agiisa. @0 #ause I ha!e a ,ried.
aglaro lag &ami sa ula, 'ero (igla a lag a&og ahilo, &aya a'au'o a&o.
tuma&(o ama agad si #hael.

A2ey, 6hat's 6rog7A
AI ,eel.. I do't ,eel 6ell.A

hia6a&a iya yug oo &o at agla(as g 'hoe. *I78 *o (a ama yu8 May gamot
(a du78 Weird.

A2ello Gia. Pi$& us u'8 yeah.. ataas &asi g lagat iya. #ome o hurry u'. Yeah
sorry ama8A

ABa&it &a agsorry7A
A%asi &uma&ai da6 siya at aistor(o &o siya. =o.9 rule : Wag magistor(o 'ag
&uma&ai yu, agigig moster8
haha :-A

*d the.. ? miutes later.. dumatig si Gia. -ala iya yug $ar, 'ero may dri!er8
9I years old 'a lag siya8
Piatayo ila a&o 'ero.. I 'assed out.

=ug ag&amalay a&o, a&ahiga a&o sa &ama. Pag&amulat &o tiaug a agad i #hael
i, I'm o&ay. Sa(i &o ama
a I'm o&ay a. %ata(i iya that time si Gia a ilalaro yug (uho& i #hael. *d
the, ialis iya yug (im'o sa
oo &o. there I 6as so tou$hed dahil siya 'a mismo ag agaalaga sa&i that time.

333ed o, ,lash(a$&.

There, yu yug history ug 'agigig magig (est,rieds ami i #hael. %aya
gayo su'er 'ai$& a&o &asi
mataas ag lagat iya. 6ait. Yeah. Ba&it di &o aisi' yu78

4, $ourse I should $all Gia. :0

#ha'ter N
%ea's P41

*o (a ama yu78 Bigla a lag ahimatay si #ourtey8 Tss. -umatig ama si
#assadra a su'er ag'a'ai$
a di. *i. =agii&ot lag g agii&ot. Wo't hel'8 %aya a&o a lag. tss. Biuhat
&o siya 'a'uta du sa guest room.
Maya maya ag $hi$hills a siya. Gahd8 %asi ama.. *ish8 =a&a s6imsuit 'a di
'ala8 atuyo a ga eh, &asi
mahagi sa la(as g (ahay &o.

A#*SS*=-+*8A
AYes (oss7A

Mu&hag ata&ot siya sa&i. =atata6a ga a&o sa&aya. Siguro mu&ha a&og mamatay
tao gayo. %*SI =*M*=8
%asalaa &o &a'ag may agyari dito &asi a&o ag ag'asimula g dare8 C:/

APalita mo siya g damit. Ito oh.A

Ta'os hiagis &o yug t:shirt a a&ita &o sa dra6er i #ourtey. Ta'os aghagis
a&o g 'aBamas.

A%ug may &ulag, ah eh yug 3(lush3 yug uder6ear.. i&a6 a (ahala du.A

ta'os agod siya. 5malis a lag a&o. *ish di a&o ma'a&ali8 *&o &asi ag may
&asalaa sa &aya eh. That -*+E8
*ya &ia&a(aha 'a tuloi a&o gayo. Tss. Pa'asu&i &o a ga lag ulit ag &6arto
i #ourtey..

La&ad la&ad la&ad.. 2a6a& sa door&o( at.. M*Y %*S*B*Y *%4 25M*W*% =G -44+%=4B.
Tiiga &o a lag g
masama at.. 2uh7 Sio to7 -i &o &ilala to ah8 Pao to a&a'aso&78

A*h, hi @0 I'm Gia.A

*h. Siya 'ala yug Gia. Sio ga yug Gia78 =ariig &o a yu eh. *ish.

A*dito da6 si #hael. Ito da6 yug room iya. #a I, $ome i7A

*228 SIY* P*L* Y5=G B4YP+E= =I #45+T=EY8 2mm, matag&ad. %asig tag&ad &o. *yos
di. Pero mas 'ogi
a&o8 2*8 Siyem're. Sio 'a (a ama ag maii6ala sa sarili &o d(78 =agod a lag
a&o ta'os 'umaso& siya. E di
siyem're sumuod a&o &asi du ama talaga a&o 'u'uta.

Pag'aso& &o sa loo(, &iausa' a i #assadra yug si Gia. 2mm, 'ara (ag 'alagi
siyag &almado, ta'os 'arag
tahimi& a e6a8 %ii&ila(uta tuloy a&o8 Maya maya gumisig a si #ourtey, ta'os
a&ita iya si Gia. =agsmile
lag sila sa isa't isa. B*%IT B* G*=44=78 Parag 'arehas silag &alamado8 Yug
'arag.. &a(isadog &a(isado a
ila ag isa't isa. Yug.. P*+*=G M*G*S*W* =*8 E6a &o (a. Parag.. *IS28 E6a.
%ii&ila(uta a&o sa dala6ag
to8 4.4

A*o agyari sayo7 Ba&it &a ag&asa&it7A
A*h eh.. %asi.. =ilamig siguro a&o. =ao!er sa tu(ig. *tat a&o masyado sa s6immig
'ool.A

Maya maya sumimagot a si Gia. 4 'ro(lema u7 Masama a (ag mags6immig gayo7

A=ags6imsuit &a (a7A
A*h..eh.. %asi.. Sorry ama8 2idi ama sa gusto &o i'a&ita ag a&ig se.y (o::A
A*ya, ag&asa&it &a tuloi. Sa susuod &asi 6ag a. Wag &a g mage.'lai. -i &a
magalig magsiugalig. Tss.
Mag'ahiga &a a lag diya.A
APero ayos a a&o uh8 2idi a masa&it ulo &o.A

hia6a&a ama i Gia yug oo i #ourtey.

A4o ga, (uma(a a yug sa&it mo.A
A4o ga. %aya o&ay a yaA

Ta'os tumayo siya sa &ama at agstret$hig a 'arag 6alag agyari sa&aya.

AGutom a a&o. I&a6 Gia7 %umai &a a (a7A
A*h, hidi 'a.A
ATara8 Lamui ati yug mga 'ag&ai du.A

L*M5=I=78 T2E E<. Parag asama g sasa'iti g mga 'ag&ai. Ts& ts&. %ialad&ad a
lag i #ourtey ag
(oy,ried iyag 'alagig $alm. Ba&it gau yu78 =a&a&a.. 5gh. E6a8 %a&a&ila(ot.
Parag may se$ret e!il 'la
'alagi8

So ayu ga, sumuod &ami sa (a(a. =adu yug mga tao. Ta'os agulat sila &ay
Gia. So, hidi ila siya a&ita
&aia78 E 'ao a&a'aso& ya78 May lahi atag magaa&a6 ya.

Pia&ilala ama i #ourtey si Gia. =ariig &o 'a gag sia(i i Bia$a a ag
g6a'o da6. Sus. *og g6a'o
du78 E mas g6a'o 'a &o du. Ts&a.. *g $alm at tahimi& u. Parag may gaga6ig
masama sayo.

Tama (a7 4 a&o lag a&a&aramdam u7 E6a &o.

A*h %ea.. GI****=8A

luma'it ama siya.

A*h Gia, siya ga 'ala si %ea, yug &ii&6eto &o sayo.A

%ie&6eto77 *o ama &ayag &ii&6eto i #ourtey dito &ay Gia78

A*h, i&a6 'ala si %ea. Siya yug a&asa(ay &o 'umaso& sa &6arto mo &aia, 'alagi
&ag &ii&6eto sa&i i
#hael. Lagi mo da6 siya iiiis at (ii(6iset /huh7 2d &o ama &aya (ii(6iset
ya. a(i(6iset &amo siya.0
Mu&hag a&ahaa' g &ata'at to ah8A

Ta'os siuto& siya i #ourtey sa (raso. Gau78 =a&ahaa' g &ata'at78 Maya maya
tuma(i a sa&aila sia
#ass. Ta'os luma'it ama si Yael at yug i(a. Yug lala&ig yu, miaya& 'a tog
si #ourtey &aia8 2a6a&
ha6a& 'a sa li&od. Tss. Ta'os maya maya auod a &ami g mo!ie. AI, olyA
'agtigi &o sa &ali6a.. *du a
ama si #assadra. *o (a to78 Butot &o78 *sar. Pagtigi &o ama sa &aa.. Si
Gia a&a'ulu'ot lag &ay
#ourtey. Pero o&ay lag ama. Im(is a madiri &a sa &aila, 4&ay di ama.
Parehas &asi may itsura hidi
&atulad g i(ag mga lo!ers a a&atam(ay sa &ato. Ma'a'asiga6 &a g AGet a room8A
'ero mu&hag hidi ama
ila magegets yu. *i e6a.

A4i %ea.. Ba&it ag tahimi& mo78 =aiiya& &a a uh7A
A*sa &a ama8A

Ta'os tuma6a si Gia. Grr.

Mamaya ama, dumali g ta6a si #ourtey8 E halos lahat g (a(ae 'arag amataya
&aiiya&8

A*o (a ama ya Gia8 4&ay lag ya. *t least a'aramdam iya ama du sa girl
lahat d(7 Tss. Wag &a g
umiya&.A

T2E E<78 5MIIY*% Y5=G GI*=78 *o (a yu78 E ag agas agas g datig ta'os
(iglag.. WEI+- #45PLE88 C@/
Ta'os ayu, (iu&sa i Bia$a a amumugto ag mata, ag ila6. Ta'os.. *=*% =G8
5miya& ga yug Gia. Gulo
di g lahi g lala&ig yu. Gra(e. Maya maya, ayu. =agusa' usa' a sila. Maya
maya 'a..

Bia$a: .Gia. I&6eto mo ama &ug 'aao &ayo ag&a&ilala i #hael8 Go88.

Ta'os &i6eto iya.. Gaitog gaito ag &6eto iya..

33<lash(a$&
GiaYs P41

=aglala&ad a&o sa !illage ami, aghahaa' g (ata a '6edeg &alaro. %aso 6ala
ama, &asi.. e.$lusi!e ag
!illage. Masyadog 4* ag mga 'arets sa aa& ila, a (a&a da6, mada'a at
mag&asugat o &aya &agati g lamo&
et$. *g 'arets &o7 *yos lag sa&aila yu. Mas o&ay da6 a ag ilalaro &o ay
outdoor games &esa sa idoors.
2idi da6 magada sa (ata yu. *yos a saa &aso ayu ga, 6ala ama a&og
ma&alaro. J years old a a&o u,
g ma&a&ita a&o g mala&ig tru$& a 'uog 'uo g gamit. *&ala &o dati &ug ao
yu, &aya siuda &o.
=a&a&ita a&o g (ata a umiiya&. Batag (a(ae. =ila'ita &o agad.

A4i (ata, aog 'ro(lema mo7A
A3huhuhuhuhu3A

Iya& lag siya g iya& du. -i &o a ga alam ag gaga6i &o du sa (ata &asi
a&atugo lag siya at iya& g iya&.
-i &o a ma&ita mu&ha iya &asi atata&lu(a g (uho&. %aya ag gia6a &o tuma&(o
a&o sa 'laygroud 'ara
(umili g $otto $ady. Ta'os (umali& a&o at umiiya& 'a di yug (ata. %iul(it &o
siya at (iigay ag $otto
$ady, 'ag hara' iya sa&i. =atu6a a&o. *g gada &asi ug (ata. %ahit (agog
iya& siya u, yug (uho& iya
straight a straight ta'os (la$& a (la$&, ag ha(a g eyelashes at ag $ute g
damit. =ug 'aaho a yu,
tu6ag tu6a a&o &asi alam &o siya ag magigig &alaro &o.

ASalamat.A

Pag&asa(i iya g salamat, gumiti siya. =a'agiti di a&o u. Tiaug &o &ug
(a&it siya umiiya&.

ALumi'at &asi &ami dito, (iili ito g 'a'a &o. -ito da'at &ami titira, &aso..
ag&aroo g $ar a$$idet at.. 3hu&3
amatay si Pa'a.A

%aya 'ala siya iya& g iya&. Tss. AWag &a g umiya& :0 =adito a a&o gayo. %ahit
6ala ag 'a'a mo, a&o ag
magtataggol sayo.A *t ayu, gumiti a ama siya.

AGusto mo maglaro tayo7A
ATe&a. Ba&a di a&o 'ayaga i Mama.A

sa&tog la(as g mama iya.

A*a& sio siya7A
A2ello 'o. *&o 'o si Gia. =a&ita &o 'o &asi siya umiiya&. Gusto &o lag 'o g
&alaro.A

=agsmile yug mama iya sa&i at agtha& you a a'atigil &o da6 ag 'agiya& i
#hael. Simula u, 'alagi
a&og a(isita sa (ahay ila. =ug sumuod a ara6 ga 'ia'uta &o 'a ag mama at
'a'a &o sa (ahay ila
#hael 'ara ma&ilala ila si #hael.

-ahil mag&a&asudo ag 'arets ami, a'agdesisyua a magsama &ami g s$hool.
Siya ay > years old &aya
Grade 9 siya. *&o J &aya Grade ; a&o. 2idi &ami mag&a&lase 'ero siusudo &o siya
sa $lassroom iya &a'ag
re$ess, lu$h o dismissal a. Sa(ay &amig umuu6i, &a&ai, misa maglalaro sa
'laygroud. Masaya &amig
dala6a. 2aggag sa..

A2i #hael. *&o ga 'ala si +i$o @0 *g gada mo talaga. Sasa(ihi &o sa mama &o
i&a6 a ag magigig asa6a &o
'ag la&i &o.A

=ariig &o yu at agad a&og tuma&(o sa ta(i i #hael, 9H years old a siya u at
a&o ama 99. Grade I at
Grade ? a.

ATigila mo ga si #hael 'ayatot.A
A*t sio &a ama7 I&a6 'ala yug lagig a&a(utot &ay #hael. Sus, magsum(og &a
a lag sa mama mo.A

*t ayu, siuto& &o siya. 5miya& siya, agsum(og sa tea$her a sium(og sa
'ri$i'al a sium(og sa mommy
&o. =a'agalita a&o. Siyem're. Pero yug daddy &o sa(i iya o&ay da6 yug gia6a
&o. %asi da6 a&o a da6 ag
da'at magig ,ia$ee itog si #hael. Simula ga u, tiurua a&o i daddy a
maliga6 &ay #hael. Wala
amag agal ag mama iya at g a&i. %aso hidi liga6 a liga6 &asi (ata 'a &ami.

2aggag sa aghighs$hool a&o at agig grade P siya. Mag&ai(a &ami g s$hool.
2idi &o a siya &asama sa re$ess
at lu$h 'ero sa dismissal sa(ay &ami &asi siusudo &o siya. 2aggag sa malama
&o a adami agugulit at
aghihigi g um(er iya. Iis a iis a&o u. 2idi a&o ma'a&ali, 'alagi &og
gusto umu6i a at ma&ita si
#hael 'ara maihatid a siya. =ag:9G years old siya u. 4$to(er 9I yu. Birthday
iya. :0 *dami g maliliga6
iya ag a&a'ila sa&aya u, &asi sa(i iya mag(o(oy,ried da6 siya 'ag 9G a.
Siguro de,ese me$haism 'ara
magsa6a ag mga lala&i 'ero hidi sila a'agod at aitay ila ag 9Gth (irthday
iya.

May (ala& a talaga a&o sugudi ag mga lala&ig yu. Iritag irita a&o. Mga I di
atag lala&i yu. Yug i(a &asi
agsa6a a. Yug a'at matiyaga. Mauuto& a da'at a&o &aso hiigit ama a&o i
#hael at sia(ig

AI&a6 Gia. I&a6 ag gusto &o magig (oy,ried.A

2idi &o alam 'ero 'umaso& sa uta& &o lahat g giaga6a &o. 2idi ama &asi a&o
mahilig sa aya6, at mauto&.
Pero dahil &ay #hael aga6a &o yu &ahit a (ata 'a a&o. Pero ug sia(i iya a
(oy,ried iya a&o, umalis a
yug mga lala&i. Tiaog &o &ug totoo (a yu o &ug gia6a lag iya yu 'ara
ma'aalis yug mga lala&i.

A*o &a (a, &ug Bo&e lag yu e di 'ag alama ila (a(ali& yu7A
ASo, girl,ried a ga &ita7A
A4o ga8A

Ta'os iya&a' &o siya at (iuhat at ii&ot i&ot8 -ahil sa (irthday iya at siagot
iya a&o, ag$ele(rate &ami sa Par&.
@0 (iili &o siya g $otto $ady. *t a'agiti a ama siya. Ta'os 'ag&au6i ami
sia(i &o a girl,ried &o a
siya. Mu&hag asho$& ag mama iya at mama &o 'ero ag 'a'a &o ia''eara 'a a&o
at sia(ig ALala&i &a
talaga aa&8A

2idi &o ga alam &ug maasar a&o du oh ao.. %asi lala&i talaga a&o. :0 *d as
you $a see u' util o6, &ami 'a
di i #harlotte.

33ed o, ,lash(a$&.

*yos. *g gada di 'ala g story g dala6ag ito. %aya 'ala 6ala g hiyaa at
ilaga &asi atagal a ila
mag&asama. 46&eii. Pa&e &o ama78 *ish. 2a(ag ag&e&6eto si Gia u a&asadal
lag sa li&od iya si
#hael at ag''s'. =agrere&lamo ga si Gia a ag (igat da6 i #hael 'ero gau
'a di si #hael. Maya maya
ama, ag '6esto i #hael ay yug ulo iya a&a higa sa la' i Gia. -umali ama
si #assadra g..

A*ii. Su'er &ilig talaga &ayog dala6a.A

*o amag &ilig du7 E 6ala a ga silag giaga6a78 Gulo ha. tss.

#*SS*=-+*'S P41

Waah8 *s6eet talaga ila8 Yug si #hael a&ahiga sa la' i Gia8 W***28 *g $ute
ilag tiga. Per,e$t $ou'le
I thi&. 2aaay. :0 <or sure sila a haggag sa huli. *d I'm goa (e the (ride's
maid. *d si %ea ag (est ma..
6ait78 E hidi ama sila $lose78 tss. Bahala a ga8

A#ass8 What are you doig7 2mm.. May(e you should go 6ith Yael. %u&uha siya g
desert eh. Maglalaro tayo g
idoor games. EU#EPT truth or dare8 haha U0 A

*+G28 Ba&it (a &asi aya6 a aya6 i #hael ag truth or dare. E!er si$e a&ilala
&o ya, hidi siya sumasali sa
gaoo. E6a &o di diya. So ayu ga. %umuha lag ama &ami i Yael g dri&s
ad $ho$olates ad $adies
ad (is$uits ad stu,,s.. %aia 'a ga 'arag ilag a ilag tog si Yael sa&i.
*o (ag 'ro(lema g lala&ig to7
Bahala ga siya.

Pag(ali& ami, si #hael a&i&i'ag6restlig a ama &ay %E*=8 C:/ (a&it (a
gau78 Ito amag si Gia ta6a
lag g ta6a. =a&i&isama 'a &ay %ea. *o (ag 'iagaaga6a ila78 Phoe i Gia7
Ba&a yug.. =atutulog a 'i$
i #hael8 *ish. %ui &o &aya7 %J ama 'ag gau. *S*+ C:// Ba&it (a &asi
masyadog &am'ate tog si Gia &ay
#hael8 2idi maruog magselos at magtam'o8 T*4 B* Y5=78 The ayu ga. Tuluga a
@0 -ahil dumatig si
Gia e6 'la. Well. =aisi' ami a isali a siya. #lose a agad siya sa lahat eh8
Pogi &asi ee.

So ayu ga, Gia ad #hael sa isag &6arto. *d the sumigit 'a sa &6arto ami
si Yael. haay. mu&hag
'al'a& a ama ag 'lao &o..

or ot7

Yae: AGoodight #assadra.A

haay. &ala &o ama si..

A5gh, goodight. :.:A

G44-=IG2T T*L*G* S*Y4 #*SS*=-+*8 =agoodight sa&i si %E*=8 o6&ei. ma&a&atulog a&o
g (ogga eto8 :00

T2E =EUT -*Y.
Well. Last day a (a ami to7 Ba&it 'arag agiim'a&e a ag i(a7

A4i guys aalis a (a tayo7A
A*i a&o &elaga &o g umu6i :0 2idi &asi a&o 'a'ayaga 'ag matagal sasa(ihi
aglala&6atsa.A
A*&o gau di eh.A

2aist. %ug &ela ama agoodight a si %ea8 So ayu ga. =agima'a&e a &ami g
gamit.

2aay. *t least he said goodight right7 Masaya a siguro da'at a&o du. U0

#2*PTE+ 9H
#*SS*=-+*'S P41

<*ST <4+W*+- a ati si$e 6ala amag agyari a,ter u @0 %asi 'ra$ti$e 'a di
&ami g 'ra$ti$e at $lose
$lose a &amig lahat talaga. *ugust ;> a gayo. Ma(ilis (a7 Lumam'as a sa isag
(u6a ag a&ali'as. %aya
6ag a &ayog magta&a at su'er $lose a di ia #hael at %ea. Gusto g sam'le7

A2oi #hael dalia mo ga8 Malalate a a&o 'ara sa su(Be$t &o8A
ASio (ag may sa(i sayo a 'utaha mo a&o dito8A
A6ala lag. (a&a &asi t3t3ga t3ga &a a ama diya. ts&a autusa lag a&o g
(oy,ried mo. A

Para sa&i $lose a ya, &asi sa&aya lag a&i&i'agusa' g gaa si %ea. %ahit
medyo $old ad harsh. I(a 'a di.
-(7 %aya lag.. Misa hidi talaga mag&asudo ag dala6ag ya.

*sa si Gia7 =gayog a&araag ara6 &asi (usy siya. Sa s$hool at sa ,amily related
issues. Sa(i lag i #hael ai
(usiess. 2mm. %aya ayu sa(i i Gia a si %ea a lag da6 mua ag maghatid at
sumudo &ay #hael.

A&a&aasar. (a&it (a a&o sumuod diya &ay Gia78 Tss. A
A(a&it (a78 Masaya ama a&o &asama ah. A
Ashut u'. A

4o's. Sia(i &o (ag $lose7 *h eeh.. E.$e't gayo7 Weird at moody lag tlga si
%ea &o8 2aha. =agtata&a siguro
a&o &ug asa a&o u7 Te&a 'a'aso& a&o sa e&sea.

A#2*=EL8 %ea8 A
A2i #ass8 3hug Z (eso3A
A,$&. A
ABust shut u'78 Iggit &a lag e. A
Aasa &a ama. A

Mu&hag maiit ag ulo g dala6ag ito ah7 *ish. Es$a'e a &aya a&o7 4o sige. Ba&a
ma'asali a&o sa 6orld 6ar G
g 6ala sa oras8 Sige oout a a&:: 3%ig o, aythig3

5yy. May tumuog. Phoe i #hael.

A5gh. 2ello7 4h. Why7A

=a&s8 %ug ma&aeglish ag lola mo8 Si %ea &asi eh. -ahil moody siya misa ,eel
iya mageglish, misa ag
lalim g tagalog8

AYeah I'm 6ith %ea.33 5h:uh.33 Where are you7 33W2*T78 Y45'+E I=S*=E8 33Ba&it di
mo sia(i sa&i78 *sar &a.
33 ,ie. i hate you33 aog time g ,light733 o&ay. Wait ,or me. 33 o8 You're
goa 6ait ,or me or else 6e're
goa (rea& u'.33 i'll (e there.A

So ariig iyo ama.. Mu&hag si Gia yu. *d.. <light.. I(ig sa(ihi aalis siya
g (asa. Pag umalis siya g
(asa.

<#%8 Maii6a si #hael &ay %ea 'alagi. *t ag lo!eli,e &o78 Siraaaa8 %elaga &og
'igila8

A%ea, ihatid mo a&o sa air'ot o6 a.A
A6hat7 May $lass a&::A

4h, (a&it a'ahito sa s'ee$h ag maha::aish8 Siyet. Si #hael mu&hag magagai
g tao8 Pero.. She's still so
'retty8 Pero ohmygosh8 %ata&ot. Su'er serious a emotioless ag mu&ha. Somethig
li&e that. May(e (e$ause..
Gia's goig. Well.. Gia e!er le,t her side si$e she 6as.. Who &o6s.. Pero hd
'a sila ag&a&ahi6alay.

Maya maya.. Luma&ad a si %ea 'a'utag 'ar&ig.. Wait8 %elaga &og sumama
siyem're. %aso 'ao &o
&a&ausa' si #hael e a&a&ata&::

AI eed you to $ome 6ith me.A

=agod a lag a&o. Tada iyo (a ug &6eto &o a siuto& iya si $arlo7 =ata&ot
a&o s&aya u 'ero gayo..
%ii&ila(uta 'a a&o. *ish. Why do i ,eel.. Sad7

Maya maya adiya a yug &otse i %ea. *m(ilis ah8 =ata&ot di to &ay #hael8
Suma&ay a &ami, si #hael sa
ta(i i %ea a&o dito sa li&od. *g tahimi& ga eh.. =ag'atugtog a&o.. Shu,,le
shu,,le.

A*aah aahh.. *ll my (ags are 'a$&ed I'm ready to go.A

W***28 W+4=G M41E8 Lea!ig o a Jet Plae 'a ag tumuog8

ASh3t sorry sorry. *h eh.. %aasar &ag i'od &a8 *sar8A

*g tahimi& 'a di, a&ita &o a&atigi lag si %ea &ay #hael. Tiitiga ag
rea&syo. Wala. =a&atigi lag
siya sa (itaa. Tumigi sa&i si %ea gamit yug mirror sa hara' g dri!er. E6a
&o &ug ao ta6ag du8. %ala &o
ga 'a'agalita a&o.. Pero tumigi siya g e.t:sog:a:ga loo&. Ta'os ili'at
&o, ta'os agsmile siya sa&i.
=agsmile di ama a&o, ayu, ta'o:: 6ait.

=*GSMILE S*%I= SI %E*=78 2idi ga78 *issssh8

*yos8 Gau 'ala yu. %a'ag hidi &o masyadog 'iahalata ag ,eeligs &o hidi
siya aiilag. 4r.. %a'ag
atatarata a&o agssmile siya78 *i e6a.

So aya, a&a(a(a a &ami. Tuma&(o agad si #hael sa loo(. 4&ay. *g.. <iesse
iya. %ia&a(aha a&o sa
(est,ried &o8 Sumama ama a&o &ay %ea 'ag'ar&.

A4i aog meru du7 %ata&ot ah. Parag 'a'atay g tao.A
A2idi &o ga di alam. %ia&a(aha a&o.A
A*yos. *$tio8 Gusto &o to8A

Biatu&a &o ga8 =a&a'agBo&e 'a8 2uma6a& ama siya sa ulo iya at ag aray. 2aha.
Mas ayos 'ala to. Walag..
%ilig ,a$tor.. Walag ilag ilag momet. Ta'os 'umaso& a &ami, hiahaa' ami si
#hael. Te&a.. *o (ag ,light
si Gia78 Taug sa guard.

A%uya may a&ita 'o (a &ayo a (a(ae a gaito ag height ta'os, a&a'i& a (louse
a may ru,,les ad
a&aleggigs, may suot a (eaie ad may dala a L1 a (ag. Straight ag hair at::A
A*h yug (a(aeg magada7 *yu oh.A

*ysus si &uya8 *dami &o des$ri'tio eh8 Biglag (a(aeg magada lag78 Batu&a &o
to eh8 So, ayu 'iutaha
ami si #hael a.. %ahara' a si Gia. Maya maya iya&a' a siya i Gia.

ASorry di &o asa(i, (iglaa &asi. Si 'a'a &asi, ag&amild stro&e. *sa os'ital
siya. Walag maghahadle g (usiess
ami. *&o lag. *&o lag iaasaha i 'a'a. #hael. I'm sorry talaga.A

Ta'os.. AW4*28A 6oah ga talaga8 %asi.. Siuto& siya i #hael. =agtigia a ag
mga tao.

AI'm sorry.A
A2ulig I'm sorry mo a ya. 2idi &o a tatagga'i ag i(ag sorry 'ag aulit.A

Ta'os agsmile si Gia. Whoo. Wait. Para sa ama ag suto&78 Wala lag7 *i 6eird
tlga i (hes8 %alo&a. Maya
maya hiug siya i Gia. Ta'os umiiya& a siya. *g iya&i talaga g lala&ig ya8

Yug mga tao ama 'uro 'a66' 's6eet $ou'le' '$ute' oo a ga d(78 Saa di sila
'iag&a&aguluha. Buti di aiilag
si (est,ried8 Tiiga &o ama &ata(i &o. 4 (at 'arag $osti'ated to7

A4h7 Pro(lema mo7A

Wait.. =agseselos &aya to78 *66. Shet. Sa(i a he li&es #hael a di. 4u$h ama..
Ba&it78

A*&o a ama maghahatid at sudo diya sa (a(aeg ya. Pesteg dota ya. =atalo
'a8 %ug hidi lag ma(ait si
Gia at hidi iya tiagga' ag ?& hd &o.. *IS28A

Toi&s7 *&ala &o ama &ug ao a8 Wait8 *g ha(a u ah8 Pia&amaha(ag s'ee$h a
ata ya yu. @D

Si #hael at Gia7 *yu. %uma&ai. Biigya i Gia si #hael g $ho$olates eh.
Luma'it a &ami, at mu&hag
agulat si Gia a &asama si %ea.

AWala eh. -ri!er a&o.A

ta'os tuma6a si Gia. Ta'os ia&(aya si %ea.

AIgata mo mua tog tiyaa& a to ah7 *alis lag a&o saglit. Pag(ali& &o &u&ui
&o ya g gaa. %ug 'ao &o
ii6a gau &o &u&ui. Walag sugat, galos o 'asa.A
A4* &a 'are. E sa li&ot g (u(6it a ya talagag masusugata ya.A
A%aya ga 'ia'au(aya &o sayo. Pag to may agyarig masama..A
ATama a. %aya &o a sarili &o u8 Gia di a a&o (ata.A
AI &o6.. Pero.. =gayo 'a lag &ita ii6aa. -i &o..A
A%aya &o a ito. Tell tito a mag'agalig siya. Tell tita that I already miss her.
5g (ahay iyo dadala6 a&o du to
$he$& o&ay7 *d you7 Be sa,e ha.A

2iug a ama siya i Gia. <eelig &o su'er hig'it.

AEe&.$a't (reathe.A
ASorry. I'm.. I'm goa miss you.A
AI &o6. I&a6 lag (a7 Basta hmm.. iroam mo yug 'hoe mo, the i'll $all ad te.t
you a lag.A
ATss. Saa gumalig agad si 'a'a. 4 &aya aayusi &o a mua lahat 'ara ma&a(ali&
agad.A
AYou should. 4&ay7 2aha. U0 (ye Gia. Igat &a du. I lo!e you8A

3%iss3

a666. %iliiiiig8 2ahaha U0 si %ea ama di mai'ita ag mu&ha, &ug madidiri (a o
masusu&a o ao.

ATry mo &asig maliga6, mag&ag, at mailo!e 'ara malama mo a hd a&a&adiri
ya.A
AShut u'.A

4&ay. so.. %alo&a talaga8 Siusugita a ama a&o8 2aha. Wait. Guys. 2d 'o ag
<.% sia #hael at Gia.
=agsmoo$h lag. Mga ? se$ods. Well. They're a $ou'le. There's othig 6rog. *d
'ara silag ram' model a
aliga6 sa air'ort8

The, tia6ag a sia Gia. <light iya is #ali,oria. *du ag mai (uildig g
$om'ay ila eh. *d a,ter umalis
i Gia. =a&atitig lag si #hael du.. *&ala &o ga aiya& siya eh.. 'ero hd,
maya maya (glag..

ABili ama tayo g $otto $ady.A

#otto $ady7 2mm. *yo sa &6eto i Gia. %a'ag &asi alulug&ot ya $otto $ady
lag &ata'at. So ayu,
ag'uta &ami sa 'ar& at a&ita si maog guard a may tidag gau. Biili ama
siya i %ea. *,ter u agig
o&ay a. @-

2**Y. Wala a si Gia. *d the ,a$t a si %ea ag 'a'alit sa&aya sa tas& iya &ay
#hael. 5gh. What 6ill
ha''e78 2aay.

Sami &aya i %ea 6ala g magyayari78 2aay. *o (a d'at78

Lo!e or (e Lo!ed7

#2*PTE+ 99
#2*=EL'S P41

Taratado talaga yag si Gia. 2idi iya alam &ug gaao a&o asasa&ta gayo.
Simula g dumatig siya sa
(uhay &o, hidi 'a a&o a'a'ahi6alay sa&aya g matagal, ta'os gayo aalis siya78
*t hidi 'a siya mag'a'aalam
sa&i ha. Muti& a siyag umalis g hidi &o a&i&ita. *sar siya. Buti may &otse
tog si %ea. So ta'os a yu,
adito a&o gayo sa +egistrar's o,,i$e. Ba&it78

A#hael8 Talaga magshishi,t &a a78 #omm *rts &a a di78 Mag&asama a tayog
lahat8 Waaaah8 3hug3A

Yeah tama ag a(asa iyo, agshi,t a&o. =ata'os a ag ,irst term. *g s$ore g
'lay ia #ass7 I.H lag ama..
*mm.. 5 ug highest s$ore sa s$hool ami.

Ba&it a&o agshi,t7 2idi &o di alam. Gusto &o lag ma&asama ag (ago &og
(ar&ada. @- s'ea&ig o, (ar&ada..
2mm.. Si +ia at Lu&e o&ay 'a ama, si I!y at #holo ayu agliliga6a 'a di.. Si
Bia$a at Ja&e. Magulo8 2aay.
Ba&it7 Te&a taugi ati si Bia$a a $urretly ay &asama ami ia #ass, +ia at
I!y at umiiya& siya.

Bia$a: Aasar &asi. May 'io'ormaha a siyag i(a. %ug &ela ama gusto &o a
siya8 A
AWait8 Ba&it ama may i(a a78 *o (a gia6a mo78 A
Bia$a: A6ala a&o gia6a uh8 Si Lester &asi a &ateam iya sa Bas&et(all $lose
sa&i. E a&ala iya ililiga6a a&o. E
ayu.. Sa i(a siya 'umorma8 Gra(e &a&aasar ee. A
I!y: Aao78 E gagu 'ala yag si Ja&e. *og 'ro(lema iya78 *tor'e tor'e iya sayo
ta'os gayo maliliga6 a
siya g i(a8 A
+ia: A&ora&8 -i 'a ga siya a&a&aga6a g 6ay e8 %aasar ya. A
Bia$a: Aasasa&ta a&o, &asi mahal &o a eh8 2idi ama talaga &ami oog Lester
a yu. =ireBe$t &o a ga yu
&asi mahal &o a si Ja&e8 Ta'os, hidi ag$hill 'a siya sa 'aliliga6 dati. Wala
ama siya maga6a ug &ami, &asi
ator'e iya8 Ta'os.. 2uhuhu8 A

2aay. *damig gagug lala&i gayo uh7 *gree7 *o (a da'at ga6i ati sa&aila78

ABia., &ug a&o sayo. Mag'a'agada &a g (ogga at i'amu&ha mo &ay Ja&e a Jer& a
ya a malig mali siya at
hidi &a iya 'iili8 A

Ta'os ag grou' hug &ami. Le$heg lala&ig u8 *sama g ugali. %a&aasar.

ATe&a lag, a&i a yag si #hael. Iuu6i &o a.A
Aag aga mo amag maudo8 Mamaya a. *mi a mua si #hael. A
Ae uu6i a a&o. Magte.t a lag &ayo sa&aya.A

*g sugit ama. 4o, si %ea a 'alagi ag &asa(ay &o 'agu6i, 'ag&ai &ahit saa.
2idi &o di alam &ug (a&it
iya giaga6a yu. Sa(i iya sa&i, atalo da6 siya sa 'ustaha ila i Gia dati.
*g &ata'at u ay yug ?& 'ero
sa(i i Gia (ataya a lag da6 a&o. *o ama &ayag 'ustaha yu8 *la&i ama8

Si Gia7 *yu. Palagi ama siyag tumata6ag. =a&aroamig. Medyo (usy siya &asi
siya ag agaayos g lahat sa
(usiess ila. Yug dad iya agrere$o!er 'a.

A%ea. %elaga &og magstay, si Bia$a &asi giagu i Ja&e.A
A*o78 E oog isag ara6 lag siasa(i i Ja&e a mahal a iya si Bia$a ah.A
AWeh78A
A4o. G3gu 'ala ag lala&ig yu. Tss.A

*66. S6eet di ama &ahit 'a'ao. Si %ea7 4&ay ama &ami 'ero ag sugit talaga
iya. Pero o&ay ama
&ami. <rieds.

Pag&asa(i i %ea u, umiya& a agad si Bia$a at a'aya&a' &ay %ea. Lahat &ami
a'a 4.48 2mm..
#huma$hasig si Bia$a7

Maya maya, iilayo a siya i %ea. Pero daha daha. Getlema ag gagu8 2aha U-
so, ayu.. =agde$ide siya a
sumama sami agmall &ami. Pero sa&i siya a&adi&it.

A*o amag 'ro(lema mo78 %ug ma&adi&it &a ama diya..A
ABigla (igla yumaya&a' ag mga &ai(iga mo. =a&a&ata&ot.A
APero ayos ama &asi di mo siya tiula& &aia 3smile3A
A%asi giagu eh. *yo&o g gau. =aiiis a&o sa gaoog lala&i. %aya adudumiha
ag tigi samig mga (oys eh.A

=atu6a ama a&o doo. *yos. Magigig mas6erte ag maiilo!e dito &ay %ea.
=agsmile a&o sa&aya.

A*o (a ya8 Pati i&a678 Ba&a mamaya yaya&a' &a a di sa&i8A
A3(ato&3 *sa &a ama8 =atutu6a lag a&o sayo8A

=a6eirduha a ata siya sa&i. Pumuta &ami sa i$e $ream 'arlor. %umai g &umai
g i$e $ream. Ito amag si
%ea aya6 da6 sa matamis. *o &aya yu78

ASumu(o &a a &asi8 Say aaaaah.A
A*yo&o ga sa(i8 *g &ulit mo.A
AMasara' ama &asi8A
A*yo&o8A

I glared at him C@/

ATs&.A

Yes8 Sig g de,eat8 Siu(ua &o siya at.. Mu&hag dirig diri siya8 Masara' ama
yug $ho$olate 'ar,ait eh8 *g
arte talaga g lala&ig ito.

I!y: A&ug 6ala &ag Gia sasa(ihi &o a ma'ag&a&amala &o &ayog mag(oy,ried
girl,ried. A

Tiiga &o lag siya. *o (a amag 'iagsasasa(i iya. May magsyota (ag gau7
Siguro7

Bia$a: A&amusta a (a si Gia7 A
A(uhay 'a ama siya @-A

ti'id g sagot &o. EBoy a&o sa 'ar,ait &o8 Si Bia$a mu&hag o&ay ama. Maya maya
si %ea a ag a'agtri'a.

+ia: A4i %ea. =ag&agirl,ried &a a (a7 A
A=o.A
I!y: A(a&it ama7 A
A6ala a&o maty'e:a eh. A
Bia$a: Aooooh8 *o (a mga gusto mog (a(ae7 A
Amay (uho&, mata, ilog, tega, at (i(ig. A

Yug mga girl airita g so(ra at &umai lag g i$e $ream ila, a&o ama di a
a'igila at tuma6a g mala&as8
=a&ita6a ama si %ea8 *la&as la&as g ta6a ami8 Lalo g airita ag mga girls8
=a&a&ata6a ama talaga
di(a78

Maya maya.. 5malis a &ami. Mu&ag o&ay a ama si Bia$a. Ta'os &ami i %ea
umu6i a. -u a siya 'alagi
&uma&ai g dier sami. Sa(ay &ami (umi(ili g igrediets. Wala lag. Para
ti'id.

Yug mga sumusuod a ara6 6alag masyadog agyri. Sorry at (orig ag &6eto &o.
Wala &asi. Gau 'a di.
#lass, Sa(ay &ami i %ea, mu&hag a&amo!e o a si Bia$a &asi dumatig si Ste!e.
*t.. Si Gia. T6i$e a 6ee& a
lag tumata6ag.

E6a &o (a. Pero (ihira a lag a&o mag&aro g (uhay gayo. Siguro miss &o a si
Gia. 4$to(er a ga 'ala
gayo.. *g (ilis (a7 2aay. Sorry. 2aaay.

A*o (a ya. =a&ailag haay &a a (a78A
ASorry.A
A*g adi& mo. Prag di &a si #ourtey.A

Tiiga &o lag siya g masama, ta'os hiigit iya a&o 'a'utag.. I$e $ream
'arlor78
Ito yug 'iutaha ami dati. Magada ag 'la$e a to &asi 'arag su'er 'i& a
may light a $urtais. Ta'os
yug mga ta(le 'arag room 'er room, Pero 6ood. Ta'os isag ta(le lag sa gita ad
the dahil 6ood du &a a
uu'o, marami dig $ushio ad 'illo6s. Basta magada yug 'arlor. 2idi lag i$e
$ream, 'ati mga 'asta ad tea
ad dri&s 'ero i$e $ream ag (est seller.

A4 a&ala &o (a aya6 mo sa matamis (a&it mo a&o diala dito.A

=ag(lush siya ta'os tumugo.. *2*8

A*yiiee. %ea8 =asara'a &a sa Par,ait &o8 *yieee. *yieee.A

%ii&iliti &iliti &o a siya u. Ta'os a6e6eirduha a yug $ashier sami.

A4o a ga8 *g &ulit mo8A
AYieee.A

%ii&iliti &o a siya u ta'os asar a asar siya8 *&o ama ageeBoy sa
'agaasar.

AE.$use 'o. Bi(ili 'o (a &ayo o maglaladia &ayo diya78A

<#%. *=G BIT#2 =IY* 2*. 2mm, &ala iya 'a'atalo a&o. *o (a 'ro(lema iya78
Siamaa &o g tigi. =a'aatras
siya g &oti ta'os tiaasa a&o g &ilay at tumigi &ay %ea.

*h &aya ama 'ala8 =aiiggit sami i %ea. Ladi talaga g mga (a(ae. 2ahah.
*&ala iya ha. =o oe isults me
li&e that.

A5gh, e.$use me lag miss ha. 2idi &ami aglaladia. I, alaladia &a, 'ro( mo
a yu. We Bust lo!e ea$h other
!ery mu$h ad.. 2idi ami ma'igila ie.'ress eh.A

2uma6a& a&o sa (raso i %ea. *t agulat dahil may mus$les 'ala siya. -i &asi
halata &asi medyo 'ayat siya &ug
titiga. Pag tigi sa&i i %ea mu&hag aguguluha. =ag6i& a lag a&o.

AYeah miss. Sa(ihi iyo lag &ug aya6 iyo ad my girl ad I $ould go ama eh.
+ight (a(e7A

i$e. Talagag ag'a'a$ute 'a si %ea8 =i$ee.

A=o. -ito lag tayo (a(e. *d ugh, you slut. I &o6 you ha!e your eyes o my
(oy,ried ad ugh.. Sorry &a a
lag.A

=agroll eyes lag ug $ashier. Maya maya luma'it a yug.. Maager siguro.

A*o 'og 'ro(lema dito.A
A5gh. *ya6 &asi ami diya sa $ashier iyo. Sia(iha &ami a aglaladia at aya6
'ag umorder a lag.A
A2ay a&u. =a&a&ita &a a ama g g6a'o ta'os siasamaa mo a amag ag
'a&i&itugo mo. Palagi a lag8
I'm sorry 'ero hidi ami &elaga ag gaag $ashier. You're ,ired.A
AB:(ut.A

2ala8 2di &o ama gusto ma,ire siya8 2ala8 %alo&a8 Mali ata a&o.

*,ter u, agroll eyes siya sa&i.

AYou (it$h8A

<$&8 Sia(i &o (ag mali a&o78 2ell o8 Tama a&o8 Bagay lag sa&ya yu8 *sar. Tss.
=a&aha6a& 'a 'ala a&o sa
(raso i %ea. 2idi ama iya iaalis. 2mmm77 2aha U0

ASorry 'o talaga. Bi(igya a lag ami &ayo g dis$out $ou'o.A

=i$eeee8 4sige ayos ya. Ta'os yug iorder ami ili(re a lag iya. Siya da6 si
Sir Mar$o. *g (ait iya. @-

ASorry ulit &aia, eBoy &ayo dito ah. Bagay &ayo g (oy,ried mo.A

*h eh.. 2ala. -i &o siya (oy,ried8 =a&u8 Pag diala &o si Gia dito magmumu&ha
a&og slut8 *i (ahala a.

Ii6a iya &ami, ta'os si %ea eBoy a eBoy sa 'ar,ait iya. *&o ama $ar(oara
lag. =a&a&asa6a ag matamis
eh. =a&ahalata ata siya a tiititiga &o siya.

A4 ao7A
AWala. Para &ag (ata. EBoy sa i$e $ream. *ya6 'a da6 iya g matamis. I&a6
talaga.A

Ta'os &iurot &o siya sa 'isgi. Ta'os may ariig a&o.

A*66. Saa gaa di ag girl,ried &o. *g hot iya.A

Tumigi a&o sa &aa at, may dala6ag lala&ig &uma&ai g 'asta. =agsmile lag
a&o.

ASee. I'm 'o'ular. @D ag gada g 'girl,ried' mo8A
AWhate!er8 %ala mo i&a6 lag7 =ag6ala ga ag $ashier &aia &asi ag g6a'o &o at
di iya matagga' a sayo
lag a&o a'uta8A
A*g ya(ag mo8 Pege ama a&o iya8A
A*yo&o ga8 5morder &a8A
A*g damot ito8 3'out3A

=agtam'u tam'uha 'a a&o. Iaamo ga a&o. %iu&ul(it &ul(it a&o 'ero &ai 'a di
a&o g &ai. %u6ari 6ala. U0
'ero 'iagtritri'a &o lag ama.

AIto a ga oh. *g sum'ugera mo ama8 4h8A

Ta'os ag 'aaaah' a&o sa(ay smile @- (eaaam. Ta'os &iai &o ug (iigay iya.
Ta'os &umuha siya g tissuee at
'iuasa ag (i(ig &o.

ATae. Bata8A
AYa(ag. 3mu$h mu$h3A

2alos mau(os &o a yug 'ar,ait iya8 Ta'os yug $ar(oara &o ama &iai iya.
Mamatay da6 siya sa tamis8 I
short.. =ag'alit &ami8 2ahaha.

May ariig a ama &amig side $ommets.

A*g $ute ama ila8 *g s6eet. =ag'alita8A
A4o ga. Bagay sila. Parag ram' model yug dala6a8 Ba&a ama model tlga7A
ABali68 Te&a a&atigi a dito8 %umai ga &ayo8A

*i78 *&ala (a ila di ami diig78 Bali68

ABa&it mo (a &o diala dito7 -ahil gusto mo g 'ar,ait7A
A2idi lag yu.A
AE ao 'ala.A
AWala. *g tamlay mo eh. Wala lag. Ba&a mageBoy &a sa.. 5gh.. I$e $ream.A
A*666. =atou$h a&o %ea8 #o$ered &a 'ala sa&i78 *66.A
A*sa &a ama8 *g tamlay mo. Mu&ha a&og may &ata(ig (ag&ay.A
A*ish8A

(iatu&a &o siya 'ero tuma6a lag ama siya8

I &o6 ama a $o$ered lag ya sa&i @- &ahit 6ala si Gia. Ii6a iya a&o &ay
%ea. 2aaay. Miss &o a si
Gia eh. 2idi 'a siya tumata6ag8

A*lam mo (a &ug aog date gayo7A
A*h 6ait.. 4$to(er ;.A

Wait88 4$to(er TW478 E IT2 YE*+ *==I1 =* =*MI= S* 9I -B78 Birthday &o di yu8

A4 ao agyari sayo7 =ala&i mata mo.A
Aah eh.. 5gh8 %ea Ith year ai! a ami i Gia sa 9I.
A4h ta'os7 E di (atii mo.A
A*i ama8 Siyem're &elaga &og ma&ita yu8 Buti saa &ug mothsary e
ai!ersary to uh8 2idi a&o
'a'ayag8A
A*g arte iyo talaga. E di sa(ihi mo &ay Gia a umu6i siya.A
A2aaay. Ba&a hidi iya &aya umu6i. *2*8 S5+P+ISE %4 SI GI*=8 Pu'uta a&o g
#ali,oria 'ara (atii siya8
Tamaaaaa8A
ABahala &a. *dami mog arte talaga8A
ATss. I&a67 Wala &a (ag (ala& mag&agirl,ried7A
AMu&ha (ag meru7A
ASa(i &o ga d(78 2aha @- sugets mo8 2aaay. Magiisag liggo g di ata6ag at
ag'a'aramdam si Gia ah.A
ABusy lag yu.A
ABa&a ga.A

Ta'os ayu, 'ag&ta'os amig &umai, umalis a &ami at sa(i i Sir Mar$o e saa
(umali& &ami.

The e.t ,e6 days 6ere as (orig as hell8 *sar8 Pero ayu, (umili a&o g 'lai
ti$&ets 'a'utag #ali,oria.
Siyem're isusur'rise &o si Gia sa ai!ersary ami @- si %ea ag'a'asalamat at
ma6a6ala da6 siya g asugot
sa (uhay. Sus8 I, i &o6, mamimiss di a&o u. U0

I (adly miss Gia a haggag gayo ai di a ag'a'aramdam. Ba&a ag&asa&it a yu
du. 2aay.

<ightig8 !/WRRW0!

#2*PTE+ 9;

*,ter 9 6ee&.

Yes8 =ag'a'a$& a a&o 'a'utag #ali. Si %ea. Wala. =a&a(atay 'a di. Masyado ata
sieryoso ag sia(i i Gia
a &u&ui iya a&o sa&aya. Sia #ass tiuluga a&o. Mamimiss da6 ila a&o. Sus8
G days lag ama8 Si mommy
alam a 'u'uta a&o du. *g s$hool. Well -.L ama a&o so that's ot a 'ro(lem.

ABessie8 Magiigat &a du ha78 Tata6ag &a agad sa&i ha. Pag aliga6 &a..A
A#assadra Eri$&a Ja!ier 9> years old a 'o a&o. Bo6.A
A=agaalala lag8 I&a6 talaga8A
A4siya sige a. *alis a a&o. U0 si %ea hidi 'umuta7A
ATiatamad da6 siya. Susuliti da6 iya ag '!a$atio' iya.A

1a$atio da6 &asi hidi iya a&o ma&a&asama. *yu ga, oe last hug ad I'm o,,.

#*LI<4+=I*.

Brrrr. I'm ,ree)ig8 Ba(ali& a ga mua a&o sa hotel8 *sar ama. Ba&it (a gaito
&alamig78 =atural8 ai e6a.
Mamaya, 'u'uta a&o sa o,,i$e ia Gia to sur'rise him. Bumili a&o g 'ur'le a
dress. Medyo lalamigi ga a&o
du 'ero o&ay lag ya. E,,ort8 2aha.

Sa gayo7 +etou$h a mua. 9 a &asi g ha'o dito. 4$to(er 9I.

3%ig o, *ythig3

#allig: Moooommy8

A2ello7A
A*a&8 *sa &a7A
A=asa hotel 'o. @- 6iel$ome ga 'o ila a&o. 4&ay ama ag ser!i$e ila. 4'o.A

Ye'. 2otels ad +esorts ag (usiess g ,amily ami. U0 at ag hotel a ito ay
ami8

ABa(y, 2a''y 9Jth Birthday8 -e(ut mo a da'at eh. Wala ma lag $ele(ratio.A
AMa, o&ay ama a&o eh. 2idi &o ama 'iagara' mag&aroo g (oggag de(ut.A
APag agig sta(le ag $om'ay atii uu6i a&o. *d the (a(a6i a&o.A
AMa, o&ay lag 'o. S6ear. 4h, mahal a yag ta6ag mo. I(a(a mo a U0 A
A4sige aa&. Igat &a ha7 2a''y Birthday. I lo!e you. Yug allo6a$e mo asa (a&
a$$out mo a. Yug gi,t &o
sayo i'a'adala &o sa (ahay mo.A
AYes Ma, tha&s. Lo!eyoutoo (ye.A
ATe&a aa& may im'ortate a&o sasa(ihi sayo..A

3toot toot3

*i7 =a'utol7 *o &aya yu7 2aha U-

-e(ut7 2aha U0 Siguro &aya masyadog mahalaga ag ai!ersary a to &asi dahil
&asa(ay siya g de(ut &o. Bata
'a lag a&o, gusto &o a g magadag de(ut.. Pero.. Busy ama lahat &aya o&ay
lag yu. 4r ot7

So ayu ga.. =aligo a a&o. =ag(lo6er, siuot ag 'ur'le a tu(e a dress 6ith
seTuis 'a.. Pero hidi mu$h8 *d
the &otig $url g (uho& ad light ma&eu' ad 1I4L*8 I'm a li!ig (ar(ie8 =ah8
Piu'uri &o a ama sarili &o8
2aha @- (ut i'm hot. Si))lig hot8

=aglagay a&o g sha6l &asi magigig taog yelo a&o sa la(as, a&atu(e 'a a&o.
%otig 'rote$tio lag.. Pero
alamig 'a di. =ag'ahatid a&o sa dri!er g hotel sa (uildig ia Gia. *lam ama
iya. So.. *yu ga. Buma(a
a&o at agtha& you.

Madalig madali a&o 'umaso& sa loo( &asi ag lamig lamig8 Piadaa ama a&o g
guard e6a &o du. -i a ga
agtaug. Siguro dahil mu&ha amag u(er u(er ,ormal ag damit &o. 2aahaha.
5ma&yat a&o sa to' ,loor. *lam &o
&asi doo ag room i Gia. <irst time &o lag &asi dito.

AE.$use me. 2i @0 gusto &o la::A

Tumigi ama ag se$retary iya g *o:da6 loo&. *meri$aa eh.

AI 6ould li&e to see Mr. Gia Mer$ado.A
A*66. Mr. Gia is $urretly i a meetig. Please 6ait.A
A4h, o&ay. I'll 6ait here.A

=agsmile ama siya. =ilalamig 'a di a&o. *rrgg. *la&as g air$o. Muti& a ata
a&og ma&atulog8 *og oras a
(a78 ? a ah8 G 'a lag adito a a&o8 Tagal ama g meetig a yu8 *g adi&
ama8 Grrr. =auu(os a
'asesya &o8

2aaaaaaaaayyyyyyyy... :.:

AMiss. Miss. Wa&e u'. Wa&e u'.A
A2uh7 *h. 2uh7A
AYou are ot allo6ed to slee' here.A
ASorry. Wait, 6here's Gia78 2e's ot yet doe78 *a& g to&6a ama8A
A2uh7 2mm.. 2e's ot yet doe. 2e started aother meetig.A

*=4T2E+ MEETI=G78 -I M*= L*=G M5=* *%4 TI=I=G=*= -IT4 *T PI=*2I+*M =G J*#%ET8

A4h, o&ay. I'll 6ait.A
Aohh. 4&ay.A

Lumi'as ag 9H, 9?, GH miutes.. 9 hour, 9 ad a hal,.. ; hours.. ; ad 9?
miutes.. ; ad..

AE.$use me miss..A
AYes7A
AMr. Mer$ado's meetig are doe..A
AS* W*%*S =*M*=8 *%*L* %4 M*B5B5L4% =* *%4 -I:: sorry. *mm.. #a I go i7A
AI'm a,raid you $a't go i.A
A25278 *=- W2Y78A
AYou do't ha!e ay a''oitmet ma'am.A
AE gagu &a 'ala8 %aia mo 'a a&o 'iagiitay dito ta'os hidi 'ala '6ede8 *yos &a
di ah78 Lamig a lamig a a&o
du8 #he8 5malis &a diya.. -adaa a&o8A

Ta'os ayu 'ii'igila iya a&o.. Pero a&ata&as a&o at tuma6ag a siya g..

AG5******+-SSSS8A

This is it8 T*%B44444448

Gra(e ama8 2a''y Birthday to me8 2aggag sa.. May 'itoooo8 *g ha(a ama &asi
g hall6ay eh8 I,airess8
*t..

Biu&sa &o g (ogga ag 'ito8

Whooo8 Sa 6a&as ma&i&ita &o a si Gia at ,or sure ma'a'agalita ag mga humaha(ol
sa&i8

BW*2*2*2*8 -i &o a mahitay ag mu&ha g (6isit a se$retary a yu8

3#reee&3

2uh7

4&ay.

4.4
4.4
4.4
4.4

6eh7 Totoo (a ito78 2idi '6ede.

Wrog room7

2idi eh.

AGia7A
A#hael7A

*sa&it.

What's this78

#a some(ody e.'lai78

#2*PTE+ 9G

A#hael aog giaga6a mo dito7A
ASio siya7 Ba(e7A

B*BE78

A#hael 6e eed to tal&.A
ABa(e 6ho is she78A
AJust Shut u'.A

=a&atayo lag a&o du, hidi &o alam ag gaga6i. 2idi &o alam ag mararamdama.
Pag(u&as &o g 'ito, a&ita
&o si..

2uhuhu @/

Si Gia.. %issig.. That girl.

-i &o a amalaya a (uhat (uhat a&o i Gia8 Ba&it ama a&o (iuhat ito78

A*o (a8 I(a(a mo ga a&o8 Ba&it (a &elaga mo a&o (uhati77A
A%asi.. =amiss &ita.A
A4&ay. 2alata ga.A

=amiss 'ala. 2ahaahaha8 Tagia mo8 Ba&it mo &o giagago Gia78 *o a (a78

Maya maya (ia(a iya a&o. Tiiga g matagal. =aiiya& a ga a&o eh. Ba&it
gaito ag 'a&iramdam78 Ba&it..
*o a (a78 *sa&it.

A#hael.A

Ta'os iya&a' iya a&o g mahig'it. Sa so(rag lamig gayo asara' sara' g ya&a'
iya.

Maya maya.. May 'umata& sa&i.. 5miiya& siya7 %a&a6ala a da'at a&o sa ya&a' 'ero
'iigila iya..

A#hael.. Let's..A

*la&as la&as g ti(o& g 'uso &o. *o (a itog araramdama &o7 Gusto &og maiya&.
Gusto &og sumiga6. Gusto
&o mag6ala. Gusto &og..

A..(rea&u'.A

Brea&u'7 2a. Brea&u' da6.

%a&a6ala a a&o sa ya&a' 'ero..

ALalamigi &a. Gaito mua tayo.. %ahit gayo a lag. #hael I'm sorry. Magsalita
&a ama.A

*og sasa(ihi &o7 4&ay. Sige. Igat7 2ahaha8 Ith year ai!ersary &aya ami.
Ta'os (rea&u'78 2a''y (irthday
a di sa&i. Totoo (a ito7 4 'iaso& a g lamig ag uta& &o78 Ba&it ama gau78

Pahig'it g 'ahig'it ag ya&a' iya. %ug ma&i&i'ag(rea& siya.. -i(a da'at he
should let go7

Pero.. *yo&o.. *yo&og maglet go siya. *yo&og ma6ala siya. *yo&og..

ABye #hael.A

5ti uti.. Ialis iya ag 'ag&a&aya&a' iya sa&i. Sa 'agalis iyag yu.. Ba&it
'arag.. Parag ag sa&it ama.
Parag.. -i &o a &aya..

5ti uti.. 5malis siya. =a&atugo lag a&o. 5miiya& a 'ala a&o. Ba&it gau78
*'at a tao &ami agsama, sa
isag igla' lag.. Ma6a6ala g gaito78 Ii6a iya a&o78 *alis a lag siya g
gau78

AGI**=8A

Tumigi siya. 5miiya& di. Ba&it &elaga ami umiya&7 Ba&it siya umiiya&7 Siya
ama a&i'ag(rea& d(7

Tiiga &o lag siya.. ? miutes di &ami agtitiga ha(ag umiiya&.So(rag
ilalamig a a&o doo. Pero.. Wala
yug lamig a yu sa sa&it a araramdama &o gayo.

Maya maya.. Tumali&od a siya. *yo&o. Gia 6ag &ag tumali&od. Gusto 'a &itag
ma&ita. Gia.

AGia8A

Tumigi a siya. Yug &aiag e.'ressio iya a malug&ot a'alita g $oldess.
=a6ala lahat g e.'ressio
iya.

2idi &o a a'igila ag umiya&. Tuma&(o a&o sa&ya. *&o ama ag yuma&a'.

ASo gau a lag yu7 Itata'o mog lahat78 Y5=G.. *P*T =* T*4= a yu. 4h 6ait..
mali8 si$e > years old a&o..
you 6ere there.. ad.. I'M *L+E*-Y 9> years old GI*=8 3hu&3 Bale.. 9J a a&o
gayo8 Birthday &o 'a gayo. B:
(a&it ama gau78 *og agyari sa ati7 Ba&it.. Why (rea&u' 6ith me7 W2*T -I- I
-478 Be,ore you le,t the
$outry o&ay ama tayo ah. 3hu&3 Gia.. %ala &o (a tayog dala6a7 %ala &o
im'ortate a&o sayo.. %ala &o (a di
mo a&o ii6a7 =a a&o yug (a(aeg 'a'a&asala mo7 a&ala &o (a M*2*L mo a&o78A
AMahal &ita.A
A%5=G M*2*L M4 *%4 B*%IT M4 *%4 GI=*G*=IT487 *=G S*%IT GI*=8 *=G S*%IT S*%IT. TWTA
AI'm so sorry #hael.A
AMahal mo talaga siya uh7 %asi.. Pati a&o.. =a'ag'alit mo. =agig mahalaga ama
a&o di(a7A
Aoo ama.A
APero, hidi mo &o.. =E1E+ MI=-8 2*2*2*2 :- sorry Gia. I'm (eig so so emotioal.
Para a ama a&og (ata.
Sorry at a&i&ita mo a&o g gaito ha7 I &o6 that you already ,oud may(e the
right 'erso 6ho you thi& 6ill lo!e
you more tha I did. I'm ot hurt, $ause I'd 6ait. I 6ill 6ait ,or you. *d i, you
$ome (a$&, i'll still a$$e't you. Gaa
a&o &ataga 'ara sayo. Gaa a&o &amahid 'ara sayo. Basta 'ara sayo. :0 Paget mo
&asi. Sige a. I ha!e to go.
Bye.A

I'm strog. I'm strog. I'm strog. %aya &o tog lahat. G*2-8 B+E*%5P L*=G Y*=. *o
(ag magyayari7 Tss.
Ma6a6ala lag ama a&o g (oy,ried. So7 *o 'a (a.. Walag magtete.t sa&i g
umaga g A2ey 'aget.
6a&ey 6a&ey8 It's time to go to s$hool. I lo!e you.A Sus, te.t lag ama yu. Wala
g mag(i(igay g $ho$olates at
,lo6ers at gi,ts 'ag mothsary or &a'ag tri' lag iya mag(igay. Sus, a&o a lag
(i(ili sa sarili &o di(a7

*o 'a (a7 2mm.. Wala g magmimiss$all g magmimis$all at hidi ma'a'a&ali &asi
hidi 'a a&o tumata6ag o
agtete.t &asi asa galaa 'a a&o7 Wala g hihila sa&i 'ara lag ihug a&o &asi
amimiss iya a&o7 Wala g sisiga6
sa daa g AI L41E Y45 #2*=EL #25*A7 Wala g magii6a g silly lo!e letters sa
lo$&er &o7 Wala g hihiram g
'hoe &o 'ara ialarm yu g 9:IG am7 Wala g magugulit &a'ag ag'PMS a&o7 Wala a
a&og mauutusa a
taga(it(it g gamit &o a ma(i(igat7 Wala a a&og taga li(re g 'ag&ai7 Wala a
a&o &asama mauod g $heesy
mo!ies e!ery time I 6aa 6at$h7 Wala g iitidi sa 'agigig $hildish at moody &o7
Wala g ma(u(ulog g 'i lo!e
you' sa tega &o7 Wala a a&og &ata6aga util G am Bust (e$ause 6e miss ea$h
other's $om'ay.. Wala g.. Wala
g.. Wala g Gia %ir(y Mer$ado sa (uhay &o7

*=4 =*M*=G M*S*%IT -5=78 Sus. Yug mga (agay a yu7 Ts&. %aya &og ma(uhay g 6ala
ag mga yu. Y5=
L*=G78 Tss.

%aya &og ma(uhay g 6ala siya. I eed to (e ide'edet ama di (a7 ad (eig
aloe is ot that (ad either.

M*-*LI L*=G Y5=. M*B5B52*Y *%4.. M*B5B52*Y P* -I= *%4.. LI<E WILL G4 4=.

Ma(u(uhay a&o.. 'ero alam &o.. hidig hidi a&o magigig masaya. 9H9[ sure. @/

AGreat Preteder.A

*d the momet I heard his !oi$e..

I $ried. @/

#2*PTE+ 9I

=iya&a' &o lag siya. So(rag hig'it. Ialis ama iya. Ba&it lahat g taog
iyaya&a' &o umaalis sa ya&a' &o78

Pagtigi &o..

3B44G3

ATagia mo ama 'are8 *og 'ro(lema mo78 Gagu8 Sia(i mo sa&i alagaa &o ya8
B*B*LI%*= M4 =G
W*L*=G S5G*T 4 G*L4S8A

3B44G3

AGia6a &o lahat. Biataya &o ya8 Lagig hiahatid at siusudo.. 2idi &o
gia6a yu dahil sa 'ustaha lag.
Gia6a &o yu &asi.. *stig &a8 %asi.. *ya6 mog masa&ta si #hael. =atu6a a&o
dahil hidi &a &asama sa mga
gagug lala&i a sumisira sa 'agala atig mga lala&i.A

3B44G3

APero tagia8 Mali 'ala a&o. Taratado &a 'ala8 Mas taratado &a sa lahat8 Lumi'ad
'a si #hael dito 'ara 'utaha
&a at sur'resahi &a sa ai!ersary mo. You 'u&8 You're a (ig Ber&8 <$&8A

*t 'iagsusuto& a iya si Gia.

2idi &o alam ag gaga6i.. =ilalamig a a&o at atitigila a dahil sa mga
'agyayari.

A42 MY G4S28 B*BEEEEEE8A

=a'atigi &amig lahat sa right. *yu 'ala yug girl a.. Piag'alit sa&i i
Gia. 2idi ama masyadog
matag&ad, 'arag ormal girl lag, &asig age &o siguro, magada siya, maamo ag
mu&ha. *g lamag lag sa&i
ay yug model iyag &ata6a8

=ila'ita iya si.. *&o78

3Sla'3

AWho are you78 Ba&it ama asusuto& ag (a(e &o dahil sayo77 *og gia6a mo78A

3Sla'3

A-ugua siya87 2o6 dare you8A

*g galig iya maam'al ha8 Sam'ali mo di8 #hael8 Ba&it hidi mo siya
sam'ali78 -i(a.. Mala&as &a78 2idi &a
ama ag'a'atalo ah8 Ba&it.. Ba&it &a aaahimi& diya78

3Sla'3

Aad that sla' is (e$ause.. =aiirita a&o sayo8A

<$& you8 Ise$ure &a lag sa&i &aya mo a&o siam'al8 Tagia. =asasa&ta a a&o.
Pero mas masa&it 'adi yug..
Pagsa(i i Gia g (rea& a.

Sasam'ali 'a saa iya a&o.. *sa&it a g mu&ha &o.. 2ayaa a. =asasa&ta a di
lag a&o, ituloy tuloy a. Ito
a..

A<$& you.A

2uh7 Si.. %ea a ama. 2a6a& iya yug &amay g (a(aeg slut.

ATou$h her ad your dead.A

Mu&hag a&atugaga sa&aya yug girl. Siguro ag6a'uha &ay %ea. *sar siya8
Gia8 Siya (a ag 'ialit mo
sa&i78 Pagtigi &o &ay Gia.. -ugua ga siya. *o (a ya %ea.

=ila'ita &o siya.. Ia(ot &o ag &amay &o.. Pero..

ALet's ot see ea$h other aymore. It's.. 4!er.A

Tumayo siya. =ila'ita yug (a(ae at ialalaya. Tiiga iya si %ea. Si %ea
ama galit a galit.. *g (ait
ama 'ala g lo&og yu. *&o7 =a&atayo lag dito. 5miiya& a ama..

*g giaga6a iya.. Mga ,ears &o.. Greatest ,ears.. I am a,raid o, (eig reBe$ted.
*d.. =atata&ot a&o a mai6a g
mga taog mahal &o. Lahat g gia6a i Gia.. %iatata&uta &o.

%ita &o silag aglala&ad. Pa'alayo. =a&asa(it si Girlalu sa arms i Gia. 2aay.
*&o da'at yu8

Maya maya aramdama &o umiiit. Si %ea.. =ilagay sa&i yug daladala iyag $oat.
2idi &o a a'igilag
umiya& a ama.. =iya&a' iya a&o.

ATss. Ba't di mo siam'al yug mu&hag asog (a(aeg yu87A
ATWTA
A*ish. haay. Sige iiya& mo lag ya.A

Ta'os hiagod hagod iya ag li&od &o. 2aaay. Buti a lag adiya yag asugot a
ya. =a&ahaa' a&o g %uya
,igure. Matagal &o a &asi gusto mag&aroo g %uya.

Salamat %ea.

%ea's P41

A*o (ag gia6a &o %ea7 Gia6a &o ama lahat. 2idi ama a&o agig (ad girl
di(a7 3hu&3 Ba&it.. Ba&it..
%elaga iya a&og i:let go7 3hu&3 I years a &ami.. -id i trust him too mu$h7 *m
i 'ossessi!e7 *m I osy7 *=4
B*=G P+4BLEM* S*%I= %E*=8 3sha&e3 *=478 3sha&e3A

=iya&a' &o a lag siya, iya& siya g iya&. =asasa&ta talaga siya. That so o, a
(it$h8 2e does't &o6 #hael's
6orth8 That *:24LE8 2o6 dare him. Tagia. &ahit gaito a&o, hidi 'a a&o
ag'a'aiya& g (a(ae. 4r ot. Pero, si
#hael ay (a(aeg hidi da'at 'ia'aiya&8 Gagu ag lala&ig yu.

Iya& lag g iya& si #hael, ha(ag a&aya&a' a&o sa&aya. 2idi &o alam &ug 'aao
&o i$o$om,ort to. T2E 2ELL I
%=4W *B45T T24SE T2I=GS78

A%ea.. Mahal a mahal &o &asi yug lala&ig yu. 2idi a ga ata a&o agtira sa
sarili &o. I e!er e.'e$t a.. 2e'll
,all ,or someoe else.. (ehid my (a$&. *sa&it sa&it. Pero (a&it hidi &o maga6ag
magalit sa&aya. -i(a da'at
agagalit a&o &asi he.. (etrayed me. 'ero. hidi, &asi.. umaasa 'a di a&o a
(a(ali& siya. &asi hidi ama (iro ag
a'at a tao di(a7 2idi ama yu '6edeg ma(ura agad di(a7 %asi di(a mahal 'a di
a&o u, im'os(le amag
6ala a agad yu di(a7 3hu&3A

=iya&a' &o a lag ulit siya. *g taga taga ama g (a(aeg to. 5maasa 'a di
siya, e 'iagta&sila a ga siya
g lu&o lu&og yu8 Pero 'ag sia(i &o amag 6ala a.. she'll de,iitely $ry.
G*2-8 So mu$h tesio. Taea
ma'a'atay &o ag lala&ig yu. %ahit gaito ama tog (a(aeg to. She's..
're$ious.

-i(a7

Pre$ious ama siya.

Mahal ag #hael a (ag di(a78 %iddig. @P

Merog aguurge sa&i to 'rote$t her.. #ause I &o6, although 'ia'a&ita iya a
she's strog sa la(as. She's -am
WE*%8 She's a $ry (a(y, sesiti!e, emotioal, ad $a easily (e hurt. That's
#hael. S2E *LW*YS P+ETE=-.

AW******************22222222222228A
A428 Ba&it87 May masa&it (a78A
A*yo&o g umiya& Le$he8 Poteeeeeeeeee&8 Le$heeee8 *sa&it sa&it sa&it a g mata
&o8A

2ahahahaha. *g 6eird talaga g (a(aeg to8 Maya maya..

A4i.. %argahi mo ama a&o. Please7A
AYu$&8 *yo&o ga8 *dami &o a aga6a sayo. Bahala &a a diya8A

=agla&ad a a&o 'a'alayo. =a&atayo 'a di siya doo. Sus susuod ama ya.
=agla&ad 'a di a&o, ta'os.. aray8
Tumalo siya sa li&od &o 'ara suma&ay8

AWeeeee8 *sara'. -alia mo (ilis8A
ABuma(a &a ga diya8A
A*yo&o8 Belaaat8A
ABuma(a &a8A
A*yo&o gaaaa8.. 6ag mo mua a&o 'aalisi. I&a6 lag ag mero a&o gayo eh. -iya
&a a lag mua. Wag mo
di a&o ii6a.A

Ta'os 'iatog iya yug ulo iya sa shoulders &o. =agsimula ama a&og luma&ad.
May magaga6a 'a (a a&o78
=a&asa(it a ag uggoy a to sa&i8

A2oi.. %ea.. Wag mo a&og ii6a ha7 Wag mua. Wag &a muag maliga6 g i(a ha78
2itayi mo mua a&o
ma&amo!eo ha7 *yo&o g.. May umalis.A

*o (ag siasa(i ito78 *o a&o.. +e(oud78 Paa&i' (utas78

AI&a6 lag ag ma&a&aitidi sa&i gayo.A

*o (ag iiisi' &o. Paa&i' (utas. %elaga iya g.. %ai(iga.

*t.. 2mm.. *&o lag ag meru siya gayo.

#2*PTE+ 9?

A%ea, (a&it &a adito7 Ba&it &a ag'uta g #ali,oria.A
APia'uta a&o dito eh.A
A=io ama7A
AMy dad. May i'a'a&ilala da6 sa&i a (a(ae. *rraged Marriage.A
AE hidi (a hidi &ayo o&ay g dad mo7A
A4o ga. Pero.. Sa(i iya Bust sho6 u'. Last a da6.A
APero.. W2*T78 Pa'ayag &a doo7A
AWala amag 'ro(lema du. Wala ama a&og gusto eh.A
ASa(agay. Pero 'ao 'ag ag&aro &a7A
AE6a.A
AE asa a 'ala yug i'a'a&ilala sayo7A
AE6a &o di eh. Bu&as 'a i'a'a&ilala eh. Pero &a'ag hidi &o agustuha '6ede
ama a&o umurog sa
arragemet. Parag irereto lag gau. Pero.. <ia$ee &o siya.A
AGulo ha8 Su'er.. 4ld times ya.A
AGaa talaga &a'ag.. May mala&ig (usiess.A
Aao (a (usiess iyo7A
A<ood idustry &ami eh.A
A4h7 %ami 2otels ad +esorts.A
A2uh7A
ABa&it7A
AWala lag. *stig.A

*yos yu ah8 *rraged marriage. Pero &a'ag hidi ag6or& out '6ede mag(a$&out8
*stiiiig8

4 the other had.. Parag gau ama &ami eh. Bata 'a lag &ami, &ami a ag 'air
i Gia. Parag.. *rraged.
Waaah. Miss &o a agad si Gia.

Maya maya, hiigit a&o i %ea. =a&aheels a&o, asa&it a g 'aa &o. Pero hidi a&o
ilalamig &asi may a&asuot a
$oat sa&i. Paao &aya alama g lala&ig to a adito a&o7 *yos di ah. U0 'arag
sa!ior.

ASaa (a tayo 'u'u::ta. 4.4 3(li& (li&3 4.4 A

W4*28 =*=-IT4 %*MI S*.. I$e $ream 'arlor a ama78 4r ot.. Basta.. Store a 'uro
s6eets8

A5'o &a diya.A

5mu'o ga a&o. 2idi a a&o agulit. *g gada gada g store. Pam(ata 'ero
elegat8 *g i$e.

A*2EM..A

Pagtigi &o sa&aya meru siyag ha6a& a $ho$olate $a&e.

A2a''y Birthday to you. 2a''y Birthday to you. 2a''y Birthday ha''y (irthday..A

=aluluha ama a&o. @A0

A2a''y Birthday #ourtey.A

=ya&7 #ourtey 'a di78 2aha U- (uti a lag may %ea8 Buti a lag may %ea8 %ug
hidi malamag.. =amatay
a a&o sa lamig dahil malamag 6ala a&o sa sarili8

=iya&a' &o siya 'ag&ata'os iya i'atog sa ta(le ag $a&e.

ATha& you.A

Yug mga asa loo( g store 'uro (ata.. Ta'os luma'it sila sami lahat.

APlay 6ith us8 Play 6ith us8A

*g gagadag mga (ata ama ito8 Puro (lode8 2ahah U0 hiila ila a&o sa may
'laygroud 'art g store. -u
sa madamig (ola. Mala&i 'ala yug store. Yug isag 'art 'uro $ou'les a agtetea8
Wrog mo!e 'ala &ami..
=adu &ami sa mga (ata eh8 Tumigi sa&i yug mga aay. Ta'os luma'it sa&i yug
isa.

A4h, i'm !ery sorry. *re my &ids distur(ig your date7 You'!e etered the 6rog
side o, the store.. The $ou'les are
o that 'art.A

%aia &o 'a ga 'o areali)e yu i,airess.

A4ur &ids 6ated to 'lay 6ith tee $ou'les (ut they're o the other side. It's the
,irst time that there's a tee $ou'le
here so they 6aa 'lay 6ith you.A

Masyadog slag si ate8 I,airess.

A=o' it's o&ay. We're.. 5mm.. Tourists so 6e do't &o6 mu$h a(out the store.A

I,airess. 9H a g ga(i8 2idi 'a di umuu6i ag mga (ata8 =aglala&6atsa 'a8 %aya
'ala. Mu&hag 'am(ata yug
ta(le ami8 C.L

Maya maya &iuha a talaga a&o g mga (ata8

ALet's 'lay8A

Ta'os tiula& ila a&o du sa mga (ola8 Waaah8 2idi ito suita(le sa a&ig dress8
Buti may $y$lig shorts a&o8
2ahaha @-

*yu, a,ter ila a&o (atuhi g (ola e mu&hag 'a'a&a6ala a ila a&o. Si %ea
a6ala a sa ta(le ami. Ba&a
ag $.r8 Bumali& a a&o sa ta(le ami.. Pero &umiss mua sa&i yug mga (ata.
=a&s8 #humasig.

2iitay &o lag si %ea. *tagal ama Bumigle u8 Puro $ady ag iorder8 %ahit
&ela talaga8 *ya6 da6 g
matamis 'ero.. <a!orite 'ala8 Pia'a& &o a lag yug mga $ady. Ta'os may
&umu&ul(it sa&i..

A%ea (a&it ag tag:: yee7A

May (ata a lala&i a su'er $uteeee8 *s i $uteee. Blue ag mata iya8 *g ha(a g
eyelashes a 'arag $iurlash8
*t ag 'uti 'uti 'ero 'i&ish ag $hee&s8 Maya maya ia(uta iya a&o g rose.

A-o't (e sad.A

2ala8 Ba&it iya alam7

AYour (oy,ried is al6ays there.A

Sus, ii6a a ga a&o g (oy,ried &o eh. 2aaay.

A%ea 6ill al6ays (e there.A

*o da678 2idi (a sila maruog mag %uya78 Sus, si %ea da6 ag (oy,ried &o. *o
a amag 'a&ulo i %ea
to.

Ta'os luma(as si %ea a mu&hag ahostage g mga (ata8 Ta'os.

ABa&a gusto mo a&og tuluga78 2idi a&o e.'ert sa mga (ata8A

Ta'os tumayo a a&o. @- hiila a&o ug $ute a (ata. *t sa&i a &uma(it g
&uma(it g &uma(it. =aglalaro
ama &ami gayo g (ahay (ahaya. %ami i %ea a&ayu&o.

A2oi8 I&a6 ha. Boy,ried 'ala ha8A
ASus. Sia&ya &o lag ag tri' g mga (atag to8A
A*sus8 I&a6 talaga. Pa&urot.A
A*yo&o ga8A

Pero a&urot &o a siya. Maya maya &iuha a ug (ata ag &amay &o at
ag'a'a&arga. Mu&hag ato& a &asi.
2aggag sa a&atulog a siya sa&i. Ta'os luma'it sa&i si %ea.

A*yos. P6edeg aay8 2aha U0A
A#he8 Wag &a gag maigay diya8 *sa a (a ag aay ito7A
APssst. 9H.. N.. J.. >.. P..A
A*o (a giaga6a mo7A
A#outdo6.. Birthday mo.. G.. ;.. 9..A

AWaaah8 Ta'os a ag (irthday mo8 2a''y 9Jth (irthday #ourtey8 Simula (u&as..
%elaga magig mature &a.
%aya mo ya8A

Ta'os iya&a' iya a&o. =asa li&od &o siya ta'os &adog &o yug atutulog a (ata.

A2oi8 =aa$hig &a 'a diya8 Ba&it mo &o iyaya&a'87A

Ta'os.. *yu.. =a&atulog a di ata. =a&aya&a' 'a di sa&i.

*t least hidi ama a&o masyadog malug&ot sa (irthday &o d(7 Buti ga at adito
si %ea.

Tha& you so mu$h.. %ea. @D

333

%iuha a g mga mommy ila yug mga (ata. =agtha& you at a&a'g$hi&aha da6 sila.
Basta8 Siyem're eglish
yu. Si %ea ama ito, a&atulog a ga, a&aya&a' 'a di sa&i. Buti a lag ;I
hours yug store a ito.

%ami i %ea a&au'o 'a di dito..

A%ea.. %ea.. %ea.. Gisig a diya.A

Gumisig siya at a(igla a a&aya&a' siya sa&i. Tumugo at ag(lush 'a ata.

AI&a6 talaga. 4&ay lag yu. 56i a tayo7A
A*h.. Sige.A

Suma&ay &ami g ta.i 'a'uta sa hotel ami8 Sa&to ama a doo di agstay si
%ea. Si&at &asi hotel ami.. ?
star hotel.

ASaiyo 'ala to7 P6ede (ag li(re a a&o7A
A2idi ama i&a6 ag(a(ayad iya8 Sus.A
A4sige a alis a a&o. Goodight. Belated.A

*alis a siya.. Pero hiila &o siya.. Ta'os iya&a'.

ASalamat talaga %ea. Sa ara6 a to.A

Mu&hag atigila siya.. Ta'os tia' yug li&od &o.

ABa&a &aha'o. 4sige a. Ba&a mailo!e &a 'a sa&i. May ,ia$ee a a&o eh.A
A*i oo ga 'ala8 Pasama ama a&o sayo (u&as8A
ABa&it ama78A
AWala a a&o gaga6i. ; ara6 'a a&o dito. Sa Saturday 'a u6i &o.A
AE ao amag gaga6i mo du u7A
AWala. Magtatago ama a&o8 Promise8 Isa 'a. Pag 'aget.. Te.t mo agad a&o.
Susul'ot a&o at sasa(h &og
a(utis mo a&o8 Para ma&ata&as &a8A

Piiti& iya a&o sa oo 'ero mahia lag.

ABo'la&s8 *o &aya yu78 4sige. Sumama &a a.A
AYey8 4sige. Putaha mo a lag a&o dito ah7 ; hours (e,ore8A
ABa&::A
ABasta8 4&ay7 Goodight8 *h ga 'ala8 S'are &eys &o8A
ABa&::A
AI $ase o, emerge$y8 =ightieee.A

The e.t day CC

3Po&e 'o&e3

A'rrrrr.. Mamaya a.A

3Po&e 'o&e3

Aarrrrr.. Maaga 'a. Lamig 'a oh.A

3Po&e 'o&e3

AGia8 Wag &ag ma&ulit8A

......

2aggag sa atauha a&o a.. Brea& a &ami. Wala g Gia a (asta (asta a lag
magee!ade g &6arto &o.
5miya& a lag a&o du.

A#ourtey8 *og 'ro(lema78 2idi ama masa&it yug 'o&e &o ah78 2ia mo8A
ATWTA
A*o a ama78A
ATWTA
ALi(re &ita i$e $ream7A
A3hu&3 Talaga78 3(eam3 A
APasa6ay8 Gusto lag ma&ali(re8 Ba&it &a (a aiya&7A
AMay.. =aalala lag.A
A2ahahahahah8A
ABa&it a ama7A
AYug mata mo &asi8A

Tumigi a&o sa salami at..

A4 2I=-EEEE8 =*M*M*G* *=G M*T* %48 P*+*=G %I=*G*T =G BEE8 *S*+8A

AMagayos &a a diya. *lam mo (a a alas dos a78 Ta'os i&a6 &elaga &o 'a
gisigi.A
A*las dos a78 Talaga78A
A4o8 Bilisa mo8 Magayos &a a. 2idi &a 'a &uma&ai. Mamayag P ag dier &o.
Sasama &a 'a (a7A
A4o ama u8 Gusto &og ma&ita ag ,ia$ee mo8 Ba&a mu&hag uggoy yu8A

Bumago a a&o at aghilamos. =yee7 E ao 'ala isusuot &o mamaya7 Sa(agay e'al
lag a&o du &aya..

AMagsuot &a g semi ,ormal mamaya ah7A
ABa&it ama78 E'al lag a&o du. Magtatago 'a &o8A
AE 'ao 'ag 'aget ga78 Pa'a&ita &a sa dad &o a.. =a&aBeas78 Tss. Ma'ili 'a
ama yu.A
A4o a 'o. Buti may e.tra a&o dito..A

Para &ay Gia yu eh. 2aay. Iiee.'e$t &o 'a ama a da'at sa mga oras a to ay
agtotour a &ami i Gia.

A2oi8 5mayos &a ga. Maligo &a a (ilis8A

=aligo ama a&o. Pag&ala(as &o..

A24I8A
AW****28 B*%IT %* =*=-IY*=78 T*LI%4-88A
A*=4 B* %*SI=G.. *IS28 -*LI8 %5=I= M4 Y5=G MG* -*MIT M4. 2I=-I *%4 TITI=GI=8A
ASu(u&a mo lag8A

%iuha &o yug 'i& a o,, shoulder a dress. Medyo ma&a'al siya, as usual may
sha6l a ama a&o a medyo
ma&a'al. Yug ,ur g hayo'. Mahal di yu.

=agma&eu' a&o. Light lag. 2aha U0 I a g ha'o.

A4h &umai &a mua. Wala &a 'a &ia&ai.A

umorder siya g 'i))a at s'ag. 2idi ama uso ag &ai dito eh. =a&a&amiss ag
ri$e8

=a'asi &o yug 'hoe &o, 'uro missed $alls. Bago &o (u&sa.. 5maasa a&o a isa
ma lag du ay &ay Gia..

Pero hidi eh.. Puro si mommy. Ba&it &aya78 Ba&a tataog &ug &amusta &ami i
Gia7 2aay.

*yu, agiro a&o g (uho&. Gada &o ga eh. Pero sa(i i %ea mu&ha da6 a&o $lo6.
Sus 'a&i'ot talaga ag
drama u8

ATry mo &ayag (ilisa78 Sa(it &a lag dito8A
AE di 6ag mo a a&o isama8A
A4&ay.A

Ta'os luma&ad 'aalis8 *o (a ya78 2idi talaga uso dito ag 'a&i'ot8 Lahat
tiototoo8

ATe&a lag ama d(78 Sama a a&o78 *ya6 mo u.. Gada g sa(it mo7A
AWhate!er.A

Ta'os ayu.. Suma&ay &ami sa &otse. =agulat ata ag dri!er at &asama a&o8 2aha
(a&it ga (a a&o a&isa(it dito78
2aha U0 *layo 'ala g 'u'utaha.. PGH a &ami a&adatig du sa isag sosyal a
restaurat8

A4 sa &a gayo7A
A*h eh.. Sa &a(ilag ta(le a uu'ua iyo. Te.t te.t a lag tayo ah.A
ABa&it7A
ASige a8 Ba&a ma(ore a&o. Itete.t &o ag $ommets &o.A
A4o. %aya sa readers da'at mag!ote at mag$ommet di8A
ASumeseg6ay &a dya8 Pero &ug a(a(asa mo to. 1ote ad (e a ,a8 Lea!e a $ommet
a di8A

So ayu ga, 'umaso& a &ami.. Wala 'a da6 yug daddy iya. So late di sila7 E
late a ga &ami78 4 umalis a7

A4 e dito a lag tayo umu'o. -ito &a sa ta(le a to. Wag &ag aalis diya. Pag may
tuma(i sayo sa(ihi mo &asama
mo a&o ha7A
AE 'ao &aya yu7 E may &asama &a mamaya.A
ABasta a&o (ahala sayo.A
AE.. Ba&it (a a&o sumama dito8 2uhuhu.. I'm aloe8A

Ta'os sia(it &o ag &amay &o sa arms iya. E6a &o (a.. <eel a ,eel &o
magtatrums 'ag &asama &o to.
*tag&ad &asi8 Sara' &uliti8

A%ea77A
AMa7A

2uh78

4.4
4.4
4.4

Wait. What's ha''eig78

333

A2ala. *og giaga6a mo dito7A
AMa.. *og giaga6a mo dito7A
AMrs. #hua7 Siya ag aa& mo7A
A4o eh.A
A*&ala &o (a di siya ma&a&adatig7A
AEh.. %asi..A
A2uh7 Ba&it &ayo mag&asama7A
AE &ayo (a&it &ayo mag&asama7A

ASo.. What78 Tayog dala6a ag magmemeet7 Tayo ag iaarrage78 A
A4o. A
AW2*T78A

4h o. This is ot ha''eig. 2o678 What78 Whe78 Where78 W2Y78

Me ad %ea7 Waaaaah8

#2*PTE+ 9P

A*a&.. *lam &o &asi a &ayo i Gia.. Pero ag &ulit ama i Mr. Padua. Sa(i iya
eh itry lag da6.. %elaga
talaga ati ag tulog ila sa ,ood idustry.. *ya6 &og (umagsa& ag $om'ay
ati.. Yu a lag ag alaala g
'a'a mo sati. Piaghira'a iya ya..A

Tama ama ag mommy. Isa 'a.. 4&ay a siguro &asi.. Brea:: haaay. Taea ama8
Bumali& a ama sa isi'a
&o8

AE a&ala &o (a hidi ma&a&a'uta dito ag aa& mo7 Ba&it7A
AE &asi.. Plao &o talaga a di siya 'a'utahi.. Para hidi siya magustuha g
aa& mo &asi may (oy,ried siya eh..
Paao a si Gi::A
AWala a 'o &ami. A
A25278 -IB* %*Y* %* =*GP5=T* S* #*LI<4+=I* *Y -*2IL IT2 YE*+ *==I1 =IY47 A
Amay.. I(a a 'o &asi siya. @'/A

Ta'os hiug lag a&o i mommy. 5miya& a ama a&o g umiya&. Si %ea ama ayu
diededma ag daddy
iyaa.

A4 e di o&ay yu78 -i(a di(a78 P6ede a ag aa& &o at aa& mo8 Te&a ga (a(y,
(a&it mag&asa(ay &ayo g aa&
iya7 A
AP6ede (ag 6ag mo a&og ta6agig (a(y78 Tss. %asi.. %asii.. A
A-o't tell me78 You li&e this girl78 A

=ag&atigia &ami i %ea ta'os 'umala&'a& a yug dad iya at iya&a' a&o.

AWaaaah. *g gada ama g magigig daughter i la6 &o. *lam mo (ag gayo &o a
lag ulit a&ita ya a
may &asamag (a(ae. 2aaay. Sige a 'umayag &a a.A
AWag mo ga siyag ya&a'i8A
A*h eh.. %asi 'o.. %a&lase &o 'o siya. *t.. 5hmm.. %asi 'o, sa tigi &o hidi
'6ede &asi..A
A2525252525. TWTA

W***28 Biglag umiya& yug dad iya. Ba&it78

A6ag &a gag umiya& Pa8 Tss. Gia6a &o lag ito &asi sa(i mo last a8A
A%asi8 Ba&a hidi &a mag&aroo g asa6a8 *g sela mo.. Isa 'a.. Gusto &o g
ma&i'ag(ati sayo aa&.. =gayo lag
a&o (a(a6i sayo8 *lam &o ag la&i g 'ag&u&ulag &o sa iyo at sa... Mama mo. @/A
AJust.. <iish this thig.. *yo&o a g::A

2iila &o si %ea. -iala &o &ay.. Mr. Padua. 4&ay7 Mag&ahara' sila. Ta'os a&o asa
gita.. =iya&a' &o sila 'arehas,
ta'os agya&a' a di sila.

ASige a, mag(ati a &ayo. %ea.. %ug hada g mag(ago ag dad mo 'ara sayo.. -(
da'at gau &a di7 I&a6 a
mismo ag may sa(i sa&i a &elaga atig magig matured di(a78 %aya.. Sige a. A
Ahidi madali yu #ourtey. A
A#ourtey78 A

Tiiga lag ami siya..

A4&ay sige.. Please $otiue. Sa(i &o ga shut u' d(7 Sige sige.A

=a'ata6a ama a&o du. Mommy talaga. Ta'os..

A%ea. Sorry.A

*t umiya& a ama siya8 Gahd8 Gia the se$od7.. 4&ay. #hael '6ede 6ag g Gia78
Tss. =aiiya& a ama a&o.
Maya maya a&atigi a sa&i si %ea. =agsmile a lag a&o.

A<ie. You're ,orgi!e. But do't e.'e$t aythig ,rom me8A

Ta'os iya&a' siya i Mr. Padua. *o (ag 'agala ito78

A5gh. E.$use 'o. Eh..A
A*y sorry.. *g drama ami.A
Aoo ga 'o.. Este.. 2a7 Itataog &o lag 'o &ug aog 'agala iyo. A

Ta'os tuma6a siya.

Aa&o si %e. Tito %e a lag. 5'o &ayo7 Mrs. #hua7A

5mu'o &ami. %ata(i &o si mommy. *ish8 -a'at e'al lag a&o dito eh. =gayo.. Bida a
a&o8 *o (a ama to. *yu,
ie.'lai ami &ug (a&it a&o &asama dito. Tuma6a sila.. Itog si Tito %e..
Masyadog ugh.. Batag isi'7 Tiga
iyo..

A%ea. Yug $loth ilagay mo sa la' mo.A
APa8A
AI&a6 talaga, ahihiya &a (a sa ,ia$ee mo7 2ihihi. @ACA

*t &iilig a ga siya. %alo&a siya8 Ta'os hia6a&a iya ag &amay &o..

Aaa&, alagaa mo tog aa& &o ha7A
APa, ag &amay mo8A
Aaa&8 *g 'ossessi!e mo ama sa asa6a mo. @ACA

*t &iilig a ama siya. Ie.'lai ila a.. Mag,ia$ee da6 ag ta6aga ami,
'ero itrtry 'a da6.. Tha&s to
mommy. Pii'ilit iya &asi si Gia. Ba&a da6 (umali&.. So.. *yu.. Itrtry da6 ami
mua i %ea at &ug mag6or&
out e di itutuloy.. %ug hidi ama, P6ede da6 mag(a$& out.

*t gayo.. =adito &ami i %ea sa may garde 'art g restau.

AGaito a lag, let's 'reted a ag&a&ama(utiha tayo. %a'ag a&ahaa' &a g
(a(aeg mamahali.. We'll
(a$&out. Pero.. <or the mea time.. Sasa&ay tayo sa tri' g mga ito.A
A4o a, yu ama talaga 'lao &o. %aso.. 2idi &o a&alai a i&a6.A
A&ug hidi 'ala a&o sumama hidi &a mag&a&aroo g magadag ,ia$ee8 4ha8A
Atss. Sa(i mo d( mu&hag uggoy78 Mu&hag uggoy ga8 A
Aya(ag mo, i&a6 ama (uti&i8 A
Atss. A
Ati'id mo ama magsalita. Siguro ga.. Mas o&ay a gaito. E di.. 2idi mo mua
a&o ii6a d(7 %asama mua &ita.
-( d(7 A
Aoo a. A

Brr. *lamig ama dito. Pero ag gada &asi g mga ila6. %ug adito siguro &ami
i Gia malamag..

<$&. 5miiya& a ama a&o. Traydor ama g mga luhag to. *yo&og.. *yo&og
'umata& sila.

A&ug hidi mo 'i'igila ag sarili mo.. Masasa&ta &a lag. A
A*lam mo %ea.. They say that 'Past is 'ast' 'ero.. Paao &a ma(u(uhay sa 'reset
times &ug ag gusto mo
ma&asama sa ,uture ay si 'ast7 A

ASa 'ag:i(ig da6, di mahalaga ag a&araa &udi ag &asalu&uya. Mas matim(ag ag
&araasa &aysa sa sa&it
a 'iagdaaa. *g tagig mag'a'atatag dito ay &a'ata6ara at hidi ag 'agsum(at
sa &asalaa. #ourtey
time 6ill heal all 6ouds. A

A%ea.. =ose(leed &a. A
AB*LIW8 Tss. -iadamaya &a a ga C:/A
A%ea.. P6ede.. Pahug7 A
A*yo&o ga. =a&a&a$hasig &a a lag 'alagi sa&i. A
A*sa &a ama8 *g ya(ag mo talaga8 Grrr. =ilalamig lag a&o eh. A

*t least.. 2idi ama a&o magisa gayo.

The =e.t day..

=agaayos &ami g gamit, 'au6i a &asi &ami mamayag ga(i. Si %ea &asa(ay &o.
Iayos &asi i Tito %e ag ti$&et
iya. Gra(i yu. *g &ulit a daddy8 Siguro (uma(a6i talaga yu &ay %ea. Si %ea
ama mu&hag iritag irita.
=a&a&atu6a ga sila eh.

A2oi (ilisa mo diya.A
ABa&it &o ga (a (iigay sayo yug s'are &ey &o78 Saa ama &uma&ato& &a. Paao
'ala &ug.. Wala. *o (ag
&elaga mo7A
AWala. Maggugulo lag. Borig.A
A*o ama a&o7 Bar(ie78A
A-i a&o aglalaro u. 2oy ,ia$ee hali&a ga dito. A
A<eel a ,eel mo ama yug 'agta6ag sa&i g ,ia$ee.A
ABa&a i&a6. Ts&.A

*t.. 2umiga siya sa &ama at atulog. *o (a yu78 2aaay. *t ta'os a a&o magayos g
gamit. Magshosho6er a
lag a&o ad I'm o,,. 2ello Phili''ies8

Pagla(as &o g sho6er.

AW*********222228A
A**********2222228A
AT*LI%4-8 B*ST4S8A

Le$he8 =adito ga 'ala ag lala&ig ito. =a&ita iya a&og.. =a&ato6el8 %ayo
talaga.

A*o &a (a8 *lam mog adito a&o.A
AMalay &o (a. *g alam &o tulog &a8 *saaar8A

So yu ga, ag(ihis a&o g ma(ilis. =ag(lo6er g (uho&. Siya ama.. =agtatago sa
&umot. =ata6a tuloy a&o.

A*og tiata6ata6a mo8A
APara &a &asig.. Ba&la.A
A*o78 Ba&la78A
A2ahahahahahahahaha8A

Luma'it siya sa&i at hia6a&a a&o sa 6aist. Su'er la'it iya.. 4e ruler a6ay.

A*g ayo&o sa lahat.. Yug tiata6ag a&og.. Ba&la.A

Ba&it (a, su'er la&i g ego ito78 *ya6 sa mga Ber& a (oys at aya6 sa (a&la.
2mmm.. Ba&a gau tlga siya.

AEeeh. *o &a (a8 Jo&e lag yu.A

Pala'it siya g 'ala'it. Pala'it.. Pala'it.. *&o atras atras atras.. Pala'it..

AWaaaaaaaah8A
A2*2*2*2*2*8A

3Sla'3

A*o a ama78 *sa&it u ah.A
ABa&it mo &o tiata&ot g gau8 *sar &a. Pa&y38A
A*(a. =agmumura &a ha. Masama ya, ,ia$ee.A
ATigila mo &o8 3(ooog3A

Ia'a&a &o siya.

AW****2.A

ayu, amili'it g (ogga8

<ast <or6ard.

*dito a &ami sa Pili'ias. *t mu&hag 6ala a a&og (lode a ma&ita8 Tataas a
ag sel, $o,ide$e &o. Jo&e8
So, ayu. =ug asa ero'lao. Wala amag agyari. Sia Mommy at Tito %e siyem're
hidi umu6i.

*t ito &ami i %ea gayo.. Pa'aso& a ama g s$hool. *rrrg. *damig
reTuiremets ag amiss ami8 2aaay.

ABessssieeeee8 4migosh8 =amiss &ita8 2o6 6as your date 6ith Gia78 4&ay (a78A
A*h.. =amiss di &ita Bess. May 'asalu(og a&o saiyo.A
A+eally78 Wait 6here's Gia7 What ha''eed.A
A*h.. =asa sia I!y78 Ba&it di iyo &asama7A
A*h, may gia6a lag. Bessie8 #hi&a &a a8A

Ba&it ga (a ma&ulit si #assadra7 *yo&o g 'agusa'a ami si Gia dahil.. <or
sure masas&ta a ama a&o.

ATs&. *o &a (a #assadra78 2idi mo (a ahahalata a iii6as iya yug to'i$78A
ASe$ret (a78 Bessie ama. May gia6a (a &ayog::A

W2*T78 *=4 B*=G I=IISIP =I #*SS8

A#*SS*=-+* =*M*=8A

Bigla siyag siiga6a i %ea. Lagi a lag siyag tumutulog.

A%ea.. Tama a. #assadra Ja!ier.. Gia ad I.. Bro&e u'.A
A2uh77 Why78 Ba&it aog agyari7A
AWag mo g taugi. May i(ag (a(ae si Gia. Yu a yu.A
A#hael BEST<+IE=- mo a&o. P6ede mog sa(ihi lahat.A

2iug &o lag siya. 2idi &o a &aya i&6eto 'a eh. Gusto &o g &alimuta to.

ASorry #ass. Pero. *yo&o a sa(ihi ag details. Basta (rea& a &ami. 4&ay7A
ATara a #ourtey.A

Ta'os hiila a a&o i %ea.

ATha& you ha.A
ASiyem're ,ia$ee &ita eh.A
A<eel a ,eel tlga8 Tara a ga.A

*t dumeretso &ami sa $atee. *damig 'ila ah. *ish.

A*&o a ga (i(ili. Lahat g tao a(uggo mua. 5mu'o &a a lag diya.A
A*s6eet8A
APera7A
A2a78 2idi mo li(re78 Susum(og &ita &ay tito %e.A
AE ao ama78A
ASus. Ito a oh. %uri'ot mo8A
ATalaga. Geh.A

So ayu ga (umili a siya, at a&o ama umu(o( a lag dito. Maya maya, aray.. May
sumasa(uot sa&i..

2aa: AGirls. Ito 'ala yug lumaladi sa 'ri$e ati. A

A2a7 *og 'ri$e7 A

+ealy: ATama &a diya. Ba&it (a ag e'al g (a(aeg to78 A
MarBorie: A*lam mo (ag.. *ra6 ara6 ag'a'asi &ami &ay 'ri$e8 A
E$hel: A=e6 Li'sti$&, e6 ma&eu', e6 dress8 Para lag ma'asi iya8 A
-em'ots&y: ATamaaaa8 Pero ao78 =ilalag'asa iya lag a&o8 %ami8 A
Thaila: Ata'os.. I&a678 I&a6 lag ag 'a'asii iya78 2o6 dare you78 A

AI'm darig8 A

Julie *: A*g &a'aaaaaal8 Gra(e girls8 Go get her8 A

*t ayu.. Sia(auta lag ama a&o ia Jade. +ealy. MarBorie. -em'ots&y. =iT.
Julie *. E$hel. 3oi &ug
gusto iyo ma&asali.. #ommet, !ote ad (e a ,a. Sila yug mga ag(asa sa <ore!er
I'll (e your Pri$e ad <ore!er
you'll (e my Pri$ess.A gra(e. *sa&iiit8 *g ha(a g ails ilaaaaa8

A24I8 *=4=G GI=*G*W* =IY4 -IY*=78A

Ilo!e,re$h,ries: Aeri$&;P.. %iausa' tayo i Pri$e8 A
'aulaRdom)HP: AShet8 MarB.. =iT8 -ream $ome true. A
Yello6R+oses: Aoo ga8 Gra(eee8 A
*&io;H: Ahaaaay. So $harmig. U0 A

AM*GSITIGIL =G* %*Y48 *=4=G GI=*G*W* =IY4 S* <I*=#EE %478A

G<'s8 /Girlilo!e's <as80: AW2*T78 <I*=#EE78 A

A4o. <ia$ee &o ito. %aya.. Su(u&a iyog guluhi ulit siya8A

Thaila: A4h o. <ia$ee a iya tog (a(aeg to87 E 6ala amag sia(i sati ya. A
$laireR(ear;;: Aoo ga8 Sio (a ya78 Le$he8 Wala a. <ia$ee a. A
+e.y: A-i 'a ama &asal8 %ayo talaga8A
=ylse: Aoo ga uh87 May 'agasa 'a mga G<'s8A

AWhat7 <ia$ee &a a iya7 #hael.. *d &ea7 %aya 'ala.. 4hmygod. #hael. *lam
mog gusto &o si %ea.. *d
the.. Piatos mo78 Gra(e. %aya 'ala. -i mo maishare.. %asi.. 2o6 dare you.. I 2*TE
Y445 #2*=EL8 I 2*TE Y458A
A#*SS*=-+****8A

4hmigosh. =agalit si (essie sa&i.

3Sla'3

2aa: ASlut &a 'ala eh8 2a:ha. A

Shet. *g sa&it g sam'al g le$heg (a(aeg yu.

Thaila: Gra(e &a ama. Yu yug gia6a mo sa BEST<+IE=- M478
Mi$o: %ore&. Gra(e ,rieds d(78 2idi ati gaga6i ya sa isa't isa.
harmoysmiles: tama &a diya. 2ay a&u. Later slut.
E$hel: (ye (it$h. Buti ga sayo8 SL5T8 Bye 'ri$e.

*t sa(ay sa(ay silag ag,lyig &iss &ay %ea.

ABa&it mo ama siiga6 a ,ia$ee &ita78A
APara tigila a ila a&o8A
A*damot mo8 *ya. =agalit sa&i si #assadra8 Para lag ma'aalis ag mga asugot
a yu. *ya8 =agalit sa&i si
#assadra8 Best,ried &o yu8 =a6ala a ga sa a&i si Gia.. =gayo ama si
#assadra8 %ea simula g
ma'ala'it &a sa&i a6a6ala lahat g mahal &o sa (uhay8 P6ede (ag.. 2aaay.A
A.....A

=atigila si %ea du, ta'os yumu&o. Ta'os..

AS:so..sorry.A

Ta'os umalis a siya.

:.:
:.:
:.:

*o (ag gia6a &o78

2aaay. *o a (ag agyayari sa&i78

Galit sa&i Si #ass.. =ag(rea& &ami i Gia.. =gayo 'ati si %ea.. 2aaaay.

TWT

2aggag sa ma'ad'ad a lag a&o sa garde. Wala a &asi a&og $lass. Pero hidi &o
ama ,eel a umu6i.
Magisa a lag a&o. Lalo a&og madede'ress. 5mu'o mua a&o dito.. Pero..

Sh3t8 *o (ag.. <$& ama8 May agta'o g tu(ig mula sa taas &o. So(rag $hildish
ama8

A*o (a8 *g (astos ah8A
2aa: AGaa talaga.. Slut &a &asi. A
Thaila: ABit$h 'a8 A
+e.y: A%*+M* L*=G8 A

*t aga''ear 'a sila. Maya maya.. 2ala.

A#ass7A
A2i. Best,ried. 5gh. Sorry, ,rom o6 o.. I'm goa (e your 6orst eemy. May the
(est (it$h ad slut 6i.A

4hmygosh. Sumama siya agad doo sa mga girls a yu a ag ii&si g damit77 *hm..
Wala &asi &amig ui,orm.
Yeah8

A#assadra. 2idi mo &asi aiitidiha8A
A*o (ag hidi &o aiitidiha78 Gia6a &o lahat 'ara ma&uha yug loo( i %ea.
Pero ao78 I the ed.. Lahat g
e,,ort &o masasayag &asi..&asi.. Magigig iyo siya. Lahat a lag8 Si Gia.. Si
%ea.. Lahat a iyo a8 Si %ea lag
ama.. 2idi &a 'a dumaa sa datig.. <ia$ee a agad. Gra(e.A
AWhat78 #ass, o. Mali &a.A
-em'ots&y: A*o (ag mali78 Tiraydor mo si Gia.. Pati si #ass. -( #ass77 A
AP6ede (ag 6ag &a gag ma&ialam8 2idi &a ama $losee sami8A
#laireR(ear;;: A2o6 dare you8 *rgh. Wag mo gag sa(iha si -em'ot u8 *rgg. I&a6
ag slut dito8 A

AWala &ayog alam.. %aya 6ag &ayog ume'al diya.A

2uh7

Ba&it7

Ba&it7

%ea77

A%ug 6ala &ayog maga6a sa (uhay iyo.. Wag iyo siyag guluhi.A
E$hel: APero.. =ilo&o iya si.. A

Ta'os siamaa siya g tigi i %ea. 4&ay8 Sa(i &o ga a&a&ata&ot siya. Ta'os
a'ashut u' di yug isa. Mga
$lassmates &o sila eh. Ta'os umalis a sila. Ta'os ayu.. Tumigi si %ea sa&i
'ero.. Tumali&od a di.

A%ea.A

Tumigil siya..

ALast a to.A
A%ea..A

ta'os umalis a siya.

AI'm.. Sorry.A

33

a,ter g i$idet a yu. Wala a. *lam ia Bia$a, I!y, +ia, Lu&e, #holo at Yael
ag agyari. %ay Gia, at 'ati
du &ay %ea. Pero di ila alam a 'reted lag yu. *g alam ila ay arraged a
talaga. 2aaay.

=ag'atuloy ag 'am(u(ully ug mga (a(aeg im'a&ta8

Sige sige sorry. Yug mga girls a yu8 Biu(ully a&o.. Pero.. Misa 'ag asiga6a
&o mag(a(a$&out. Lagi a&og
siusuda8 *&u&ulit.

Wag &a ga. %aia &a 'a sumeseg6ay ha8 Momet &o ito eh. Si %ea ama hidi a&o
'ia'asi &aya magisa a
lag a&o umu6i at &umai gayo.

333

=ata'os a ata ag ; 6ee&s g gau. E6a &o (a. Para a&og 'atay sa s$hool. Bu&od
sa i(ag i(a si #ass at
agugua siya sa 'am(u(ully sa&i ai, galit 'a si %ea.. at, siyem're.. So(rag
asasa&ta 'a di a&o sa
agyarig (rea&u'. I e!er ,elt so aloe. =e!er &o 'a a,eel ag magig aloe $o)
e!er si$e.. =adiya a si Gia
'ara samaha a&o sa lahat g (agay. =gayo, I'm su'er de'ressed. 2idi &o
hiahayaa a &ausa'i a&o g i(a..
Bahala sila. 2aaay,

; 6ee&s a a&og 'uyat, at hidi &uma&ai, 'ag ahihilo a lag sa&a a&o &uma&ai.
Palagi a&og a&atulala at
a&atigi sa 'i$tures ami i Gia.. *t.. *t.. =aiiya& a ama a&o. Ba&it iya
a&o ii6a78

Wala ama &ami 'ro(lem d(7 Sa(i iya (a(ali&a iya a&o. *og mero ag (a(aeg
yu.. Ba&it.. Ba&it iya a&o
aga6ag sa&ta g gaito78 2idi &o a &ilala ag sarili &o.

3%ig o, *ythig 3

#allig : 5&o6 =um(er.

Tss. E'al. =agdradrama 'a a&o du eh.

Pero.. 2mmm, sio ama &aya to78 Ba&a si.. Gia78 E.'e$tig.. @-

A2ello7A
A2ELL44448A

5gh. 4&ay. That's de,iitely ot Gia. @/ -isa''oited.

AWho's this7A
ATito %e Sto aa&.A

*a&78 <eel a ,eel talaga iya ha. *o &ayag &ailaga ito78 =agsum(og &aya si
%ea a ia6ay &o siya7 =ah8
That's too $hildish.

A5gh. 2ello 'o. Ba&it 'o7A
A%asi.. 5u6i &ami g mom mo diya8 Yeeey8 %aya I 6at you to dress u'. We'll (e
ha!ig dier later8 4&ay7 See
you.A

3Toot toot3

*taas talaga 'alagi g eergy g 'a'a i %ea. 2aay. E hidi ga &ami o&ay g aa&
iya eh. Paao (a yu87
2mm.. Te&a.. Saa ga 'ala::

3%ig o, *ythig3

AYes7A
ASa +estaurat ami later @- o&ay7 See you.A

3Toot toot3

Mayama sa load ag lala&ig yu ha8 Te&a, aog malay &o sa restaurat ila78
=a&a&alo&a8 Paao a&o 'u'uta
du78 2idi &o alam &ug saa. 2aaay. E6a. @F Pau6i a a&o gayo. Bu&as simula a
g sem(rea& ami. Wala
'a ri a&o sa hu6isyo. Magisa a ama a&o gayo. Tulad ga g sia(i &o.. Walag
gaag &umai. Lagig tulala.
Iiya& a lag. 2idi ma&atulog. G*=IT4 P*L* *=G 2E*+TB+4%E=78

3BBEEEEEEEPPPPPPPP83

A24Y8 Tumigi &a ama sa diadaaa mo8 Tataga taga &asi8 %ug gusto mo
mag'a&amatay 6ag mo a &ami
idamay8A

<#%8 muti& a a&og ma(agga. 2idi &o a&ita yu ah. 4r.. hidi lag talaga a&o
ag'a'ay attetio87 =48 What's
ha''eig to me7 I'm so de!astated. 2idi &o a ga &ilala ag sarili &o gayo.
*o (ag agyayari sa&i7 Gia.
*o (ag gia6a mo sa a&i78 Ba&it gaito7 Ba&it mo (a a&o ii6a7 *o (ag gia6a
&o sa iyo78 *ya. 5miiya& a
ama a&o. Wala g ta'os ag 'ag'ata& g luha &o. Pagod a 'agod a a&o. *ya6 &o g
masa&ta. Shee). *ya,
umuula 'a. *t a&o7 =a&atayo lag dito, tulala 'a di.

Lord, '6ede (ag.. mag'adala &ayo g tao a hidi a&o ii6a7 =a mag(a(atay sa&i
'alagi7 Yug mamahali a&o
at hidi a&o gagaguhi7 L4+-8 Yug taog hihigit 'a &ay Gia. %ahit sio.. Basta
hidi iya a&o hahayaag
masa&ta. Yug magmamahal sa a&i. Basta hidi a&o ii6a. 2idi a&o hahayaag
umiya&.. Lord yug ::

A*=4 B*=G GI=*G*W* M4 -IY*=78 =*GP*P*%*M*T*Y %* B*78 B*LIW %* =* T*L*G*8A

Lumala'it siya sa&i. 2iu(ad yug suot iyag Ba$&et, i'iatog sa ulo &o at
hiila a&o. Tumigil a&o. Tumigil di
siya. *yu, 'ara &amig taga dahil a&atayo &ami sa ulaa.

AI'm sorry.A

The e!erythig 6et (la$&.

#2*PTE+ 9>

ASa(ihi mo ga sa&i. *re you $om'letely out o, your mid7 *ish. Sio (ag
matiog (a(ae ag muti& g
ma(agga ta'os a&atugaga 'a sa &alye78A

Sio (a yu78 Puta& g 'uta&8 *o (a ama ya8 *sa&it g ulo &o. *g lamig lamig
'a. Puro (lue 'a ag a&i&ita
&o8 *S* 2E*1E= =* B* *%478 Pero ag alam &o, 6hite ag moti, sa hea!e. *sa a (a
talaga a&o78 *aaahh.

AS* W*%*S GISI=G %* =* -I=8 Tell me. 2a!e you lost your mid7 Ba&it &a. *IS28 *o7
*og araramdama mo7
Masa&it (a ag ulo mo7 *=478A

Te&a ga.. Sio (ag..

%E*=78

*og giaga6a iya dito87

A*=4=G GI=*G*W* M4 S* B*2*Y::A
ABahay &o ito. I&a6 a ga yag. *ish. Sige &ug o&ay &a a '6ede &a g umalis.A

Tigi tigi.. Bahay ga iya8 5y. Pahiya a&o8

Ta'os ag6al&out siya. Piigila &o ama yug &amay iya. 2aay. I'!e (ee a (ad
girl.

APat..A
AP*T78A
A%ug ta6ag mo sa&i #ourtey I'mma $all you Pat8 Belat @P Wait. I.. I 6at to..
*'ologi)e. Sorry. Su'er gulog gulo
lag ag uta& &o t6o 6ee&s ago. *side ,rom (eig de'ressed resultig to (eig
-E1*ST*TE-... =a(u(ully di a&o.
-ar& ages g (uhay &o8 I 6as so.. Wala. 2idi &o a maalala &ug aog gia6a &o. I
6as.. yeah. I 6as out o, my
mid. I W*S 2ELL* I=S*=E8 *d.. I 6at to..A
A*'ologi)e7 4o ga &asasa(i mo lag.A
A4o ga. Wag &a a &asi magalit sa&i eh. -i(a sa(i mo sa&i hidi mo a&o ii6a7
-i(a i&a6 a lag..A
A2idi ama &ita ii6a. You $hose to let me go.A

Pag&asa(i iya u, tumali&od a agad siya. Galit talaga siya7 Well, I $a't (lame
him. =a'a&a(it$h g sia(i &o
sa&aya.

AI'm really sorry. 2idi &o alam &ug (a&it &o asa(i yu. I'm.. I'm a (it$h I
&o6. I&a6 lag ag adoo ug
ii6a a&o i Gia, i&a6 ag &asama &o a mag$ele(rate g (irthday, i&a6 ag
agsama sa&i sa a''oitmet mo
sa ,ia$ee mo &ahit a hidi a&o &asama doo, i&a6 lag %ea ag agig sadala &o
oog 6alag 6ala a&o.
I&a6 ag 'alagig adiya 'ara damaya a&o at ishi,t yug iiisi' &o ,rom Gia to
aother radom to'i$. You 6ere
al6ays there. %ahit a masugit. Pero.. 2idi mo ama a&o ii6a. I'm really sor::
**28A
A*lam &o. Sorry &a g sorry. -i ama a&o galit. 2*2*2*8 You should'!e see your
,a$e8 4h aya. Pag&ai. Para
&ag iulila at hidi 'ia&ai g ; (u6a.A
A*S*+ %*8 2idi &a ama 'ala galit.Su'er si$ere &aya g sorry &o8 Ta'os8A
ASio (ag may sa(ig magsorry &a7A
A*+G28 I 2*TE Y458A

*t (iato &o siya g ua at (iato iya di a&o.. =asa(i &o a (ag getlema
siya7 Bia(a6i &o a. Pero.. mas
a&a&agaa ama g loo( a (ati a &ami. *t, at least.. I'm ot.. *L4=E. Lord.
Tha&s at girat iyo yug 6ish
&o. Pero.. May de'e&. Sa(i &o *=GEL8 2idi -EM4=YIT48 C:0 Pero tha&s a di.

3Just the Way You *re3

AW***28 I lo!e your rigtoe8A
ATss. Mag(a(ago a a&o8A
AMa(uti gag mag(ago &a a. Medyo yug ugali mo magig ma(ait &a am::A
AS25T 5P8A

A2ELL478 W24'S T2IS78A

*y, &a6a6a ama yug tuma6ag, asiga6a.

AW2*T78 =4W78 2idi 'a &ami hada. <ie. Gi!e us ; hours. 4%*Y. Bye.A

AWho's that7A
A-ad &o.A
A42 =44444444448 M*Y+44= =G* P*L****=GG8A
A4o8 %aya 6ag &a g sumiga6 diya. Bilisa mo umu6i &a a. Sudui a lag &ita.A
APat. P*T8 %E*=8A
A*=478 #45+T=EY78A
ATha&s ha7 Bati a tayo ha7 Pea$e a7A
A4o a.A
APat.A
A*=4 B*78A
AButi a lag adiya &a :0 Wag mo a a&o ii6a ha7 Best,ried.A
ATss.A
A4sige (yieee.A
A#ourtey.A
AYes7A

Tigi. Tigi. Blush. Yu&o.

A-o't e!er let me go agai. I s6ear I 6o't $ome (a$&.A
AI 6o't.A
ABYE :- A

I ,oud a true (est,ried. 2o'e #ass' doig o&ay. 2idi &o ama siya masisisi &ug
(a&it siya galit sa&i eh. 2aaaay.

So, dumeretso a&o sa (ahay &o. =agsuot g gree a dress. Madami (a a&og dress7
Wala lag. Girly talaga a&o8
*d.. Mom &o7 Mas girly 'a sa&i &aya gaa ag 'ia'adala.

2alter dress a (alloo yug dulo. Maramig diamods a ,a&e ,or desig ad may
mala&ig (la$& ri((o sa li&od.

May agdoor (ell. *lam &o si %ea ya. So io'e &o ama.. =a&s8 *m'ogi i %ea.
=a&asuot g tu.edo a 6hite.
Yug hair iya a&a.. *mm 'aao (a ides$ri(e, (asta hidi siya a&a(a(a. =a&agel
siya ad su'er liis, 'ero mas
(umagay. 2idi mu&hag &atsu'oy. Ta'os.. 4h my gosh. *g g6a'o i %ea8 -i ma lag
a&o a&a'agayos. Light
ma&eu' lag a&o eh ad hair(ad a yello6 a may tou$h g gree a may ,lo6er8

A*g.. Paget mo talaga.A

4&ay8 *lam &og di a&o su'er 're'ared &atulad iya 'ero.. 2idi ama a&o 'aget8
Grrr.

ABulag &a a &asi. #he8 2ali&a a ga. *sar &a.A

Ta'os ayu aua a sa sasa&ya, iuaha 'a iya a&o8 Gra(e8 =44=G =*GB524S SI
L4+- =G P*GIGI=G
GE=TLEM*= T5L4G IT48 Grrr. =ot li&e Gia, &ug yu adito he's 'ro(a(ly holdig my
had right o6 ad
iaassist a a&o sa:: <4+ 2E*1E='S S*%E #2*=EL. Tigila mo a si Gia. Siasa&ta
mo lag ag sarili mo. Tiga
mo, umiiya& &a a ama. 2aggag &ela mo (a (ala& 'arusaha ag sarili mo78

A#ourtey. *g (agal mo.A
A2uh7 *o &a (a8 %elaga &o lag g time u. Mahira' di amag &alimuta ag
taog agig 'arte.. Wait, let me
s$rat$h that.. Taog agig B52*Y mo a. @/ A
A2uh7 What are you sayig78A
ASay 6hat7 2uh7 5gh. I'm lost. Sorry 6here 6ere 6e7A
AI.. 2mm.. #hael. %ug gusto mog ma&alimot tuluga mo ag sarili mo. Walag
i(ag ma&a&atulog sayo &udi
sarili mo. I'm here to led a shoulder ,or you to $ry o, (ut I $a't erase all
your 'ai.A

Ta'os luma'it siya, su'er si$ere g 'ogi.. Este. Ba&ula6 iyag mu&ha.

AI 6at to hel' you. I'm really tryig. I am ot a e.'ert i hadlig these &id
o, thigs 'ero.. I'm tryig. I'm doig
my (est to (e a good ,ia$ee to you, util mata'os ag 'ag're'reted ati. Whe
someoe sees your 6orth, your..
E.oti$ess.A

EU4TI#=ESS78 *=4 %*Y* Y5=87 P*=I+* T*L*G*. Pero.. 2e's tryig to (e a good ,ia$ee.
4o. Mag ,ia$ee &ami
gayo. Gia. Mero a ama siya ug girl so I'm ot (etrayig him. -E<I=ITELY
=4T8 So, I thi& tama tog si
%ea. I should 'lay my 'art util our 'reted is o!er.

AI.. I'm..A
ABilisa mo. Late a tayo. 2ali&a a.A

*t umalis a siya. *ya a (a yug tryig78 %aasar to8 Pag&ata'os magig magada
ag mood magsisimula a
ama 'a'agiti8 *sar.

So ayu, suma&ay &ami sa $ar ad the a'uta &ami sa isag.. Woah8 *g gada g
restaurat. I'm i a6e. Pao
&o (a iee.'lai78 It's li&e a da$e hall. With (ig $hadelier. That &id o, thig.
Bagay ga sa hotel ami.

AYug la6ay mo tumutulo a.A

2ia6a&a &o ama yug side g li's &o. Wala ama8 *rrg. Tuma6a a ama siya.
Ta'os hia6a&a yug
$hee&s &o, at sia(ig..

AI ha!e a 6eird ,ia$ee. <rom o6 o, you're my oly ,ia$ee. *t &elaga mo a&og
itreat as your ,ia$ee. Whether
it's 'reted or ot. Y45.*+E.MI=E. 3'ause3 ,or o6. 3gri3A

4&ay. What's this7 The oh so sugit (ut oh so dashig hot ad sme.y dude siasa(ig
gusto iya a&o as his ,ia$ee7
Is this 'art o, our 'reted7 %asi &ug oo.. Mala'it a a&og mai6ala. @"

Ba&a ga 'reted lag, magalig &amig umarte i %ea d(7 E di sasa&ya &o a lag.
Mahira' &asig seryosohi
ag mga (agay a da'at 'ala ay Bo&e. -( d(7 *gree8

A4&ay, ,ia$ee. WRRWA

Palog 'alo ag smile &o8 Ta'os sumimagot ama siya. What87 Weird iya talaga.
Maya maya.. *aaah8 May
yumaya&a' sa&i.

A*lisi mo ga &amay mo sa ,ia$ee &o8 Ya&a' &a g ya&a'.A

Ta'os iaalis ama i %ea yug &amay i.. =ya&78 =i tito %e78

A2i #hael. *g gada g daughter i la6 &o8 *666. @A0 *g s6eet ama g aa& &o.
Su'er 'rote$ti!e sa ,ia$ee
iya.A

=ag(lush ama ag lo&o at tumugo. =yee7 Ba&it ama78

*yu. -umatig ag mama, ag sa(i iya.. %ug o&ay lag da6 (a talaga sa a&i yug
,ia$ee thigy a ito. Sa(i &o
ama, it's (ee t6o 6ee&s a at hidi 'a di (uma(ali& or ag'a'aramdam ma lag
si Gia. So, 6hy ot try7 Isa
'a. We're Bust 'layig. Pero siyem're di &o sia(i yug 'layig 'art.

Ta'os ayu, alama &o a (est,ried 'ala itog si Mommy si Tito %e &aya gaito
a lag siya ma&a'ag grat g
,a!or. =oo da6 &asig heart(ro&e si mother si tito &e ag adu. =i$eee. U0 Ee
'arag su'er o''osite ama si
tito %e at si %ea7 4r ot. @"

5malis a &ami du a,ter ata i'a&alat i tito sa (uog mudo este sa (uog
maagemet sa restau ila a a&o ag
,ia$ee i %ea.

=o!em(er 9.
*yu, (iisita ami ag 'utod i 'a'a a (ar&ada 'ala i Tito %e. 2a(ag
agreremiis$e sila mommy at tito,
adito &ami gayo i %ea a&asadal a&o sa li&od iya, siya ama ay a&a'atog
sa ulo &o.. S6eet ami uh78
Su'er $om,orta(le a a&o sa lala&ig ito. @- 'arag &uya.

A*lam mo, so(rag mahal &o ag 'a'a &o. %aso, may $ar a$$idet ta'os.. =a6ala siya.
Lagi g agig (usy ag
mommy. Pero, 6ala ama a&o re&lamo. Masaya ama &ami.A
A4h ta'os7A

Biatu&a &o ga. =agshashare a&o8 *g galig talaga maira g momet.

AWala8 Sharig lag. S6eet talaga g ,ia$ee &o8 /sar$asti$0A
A=ama.A

Maya maya, iaato& a a&o. *sara' &asi sumadal sa li&od iya. Ba$& to (a$& &ami.
*g la'ad g li&od iya.
*sara:*****+***Y8

A%E*****==8A

Le$heg lala&ig yo8 Tumayo &ug &ela ato& a ato& a a&o. Walag hiya8 Ta'os
tuma6a lag siya at 'iisil
ag $hee&s &o. 5mu'o ama a&o.

AIstret$h mo yug 'aa mo.A
A2uh7 Ba&it7A
AGa6i mo a lag8A

Gia6a &o ga, a&a&ata&ot &aya siya. Ta'os8 PL*=G****%8 2umiga siya sa la' &o.

A*o (ag giaga6a mo diya78 Waah.A
AE di humihiga. Iaato& a &o.A
A5malis &a ga diya.A
A*yo&o ga (a(e.A
AB*BE78A
ABaduy ag ,ia$ee.A
AWhate!er.A

*o (ag iiisi' g lala&ig ito78 *g &ulit iya8 Pero, mu&ha amag agel &a'ag
a&a'i&it. *la&as 'a g hagi
dito. 2aaay.

ASa tigi &o ag mom mo ag ag'a(ago sa dad &o. -i ama ya gaa eh.A
APao mo asa(i7 *h. Busy siya 'alagi ga 'ala. -o you.. 2ate him 'a7A
A2d a siguro. E6a.A
A2o6 a(out your mom7A
A-e,iitely. Ii6a iya &o &asi ag gi!e u' siya.A
APao 'ag (umali& siya7A
A2idi a siya (a(ali&.A
APaao ga 'ag (umali&78A
ABa&it (a ag &ulit mo78 Tss.A
ATataug lag ama. *g sugit mo8A
AWala a a&og 'a&ialam, masaya a yug gaito. =adiya &a.. =adiya ag tatay
&o, 'ati aay mo. Masaya di
ama. Parag.. =e6 ,amily.. *m'8 #heesy. Wag &a a magtaog, (a&a gusto mog
(ug(ugi &ita.A

*6666. @'0 <amily da6 &ami. Siguro ga. Masaya talaga at adito si %ea. *t dahil
di &ay tito %e, may tumatayo
a a&og se$od ,ather. Masaya ga ama. Siguro ga.. Li,e really has to $hage.

I eed to a$$e't that Gia is goe. @"

#2*PTE+ 9J

Ito a ama (a(ali& a ama a&o sa s$hool8 Sia mama at si tito %e ayu (umali&
a sa #ali,oria at (ya(yahe
g %orea. Yes. Busiess Parters a sila8 Sem(rea&'s o!er. *t ara6 ara6 ata
mag&asama a &ami itog si %ea a
ara6 ara6 agigig WEI+-8 *lam iyo (ag, siya 'a ag gumisig sa a&i &aiag
umaga78

33<L*S2B*#%

A*o (a yu. 2ihih.. Wag ama.. Wag sa(i. 2ihih. Wag 6ag, a&i&iliti a&o. Wag8
EEE8 GI*= %*SI8A

Ta'os tumigil yug a&a&a&ilitig o(Be$t, S.S ao (a yu7 2aay. *to& 'a a&o. Buhay
ag di6a &o, 'ero ag
&ata6a &o.. =*=*GI=IP P*8 Ta'os (iglag..

A42MYG4S28 W2*T T2E 2ELL8 S4 #4L-. S4 #4L-8A

W2*T T2E E<78 May ag(uhos g S4B+*=G L*MIG =* T5BIG8 Ito ata yug iiiom amig
tu(ig ah8 Tigi tigi8
<#%8 I S*W %E*= SMI+%I=G8

AW2*T'S Y45+ P+4BLEM78A
AWala ama.A
A%ug 6ala &ag maga6a sa (uhay mo, 6ag mo a a&og idamay. LE#2E8A

Luma'it siya sa a&i at (igla a&og.. =IY*%*P78 Basa &aya a&o8 Pero ug mu&ha at
'arteg shoulders lag ama.

A*66. Wag g magalit ag (a(e &o. 2uh7 %asi ama.. Biaggit mo a ama yug
le$heg 'agala g EU mo8
EU mo a yu ha8 EU a. *&o a ag 'reset8 -i mo lag a&o (oy,ried.. <ia$ee mo
a&o.A

Pii'isil 'isil 'a iya ag $hee&s &o8 *rrrgggg. =a.. =amumula a&o8

Pero.. W4*28 4o ga oh7 Boy,ried &o a di 'ala siya gayo. &asi, ,ia$ee. oo
ga uh7 *yos8 PE+4. T*%TE8
Pag&ata'os iya a&o (uhusa g malamig a tu(ig8 *S*+ SIY*8

A*=4 B* %*SI GI=*G*W* M4 -IT478 *=G *G* *G* =*MBIBWISET %*.A

=gumiti ama siya g =*P*%*L*%I8 WRRRRW G*=IT48 E dati ama gaito 'alagi ag
mu&ha iya /:.:0 or C:/
2*2*8

AYiee. 2idi &a 'umalag a a&o ag (oy,ried mo8A
AE &asi ,ia$ee &ita8 =e&e& mo. *o (ag a&ai mo at 'iagtritri'a mo a ama
a&o78A
A2*2*2*8 Tss. Ito ama8 Ma&isa&ay &a a lag8A

SEE8 Lagig &a'ag (ored siya (igla (igla a lag magigig s6eet or gaa8 L*%*S =G
T+IP8

AE B*%IT M4 *%4 BI=525S*= =G T5BIG7 TS%*. %5M*L*S %* =* =G* S*%I=8 B*%IT %* B*
=*%*Y*%*P78A
ASus. Gusto mo ama8 /:.:0 A

42MYG5L*Y8 IL*=G PE+S4=*LITY B* ME+4= T478 B*#% T4 %E*= =* =*M*= SIY*8 *+++G.

A%asi, L*TE %* =*8 *%4 P* M*G2*2*TI- S*Y48 *L*SYETE =*8A
A*ray. %elaga talaga sumiga678A
ASorry B*BE8 WRRRW /sa(ay simagot0A

*&o ama 'arag /R R0 /:.: 0 / :.:0 /:.: 0 / :.:0 /R R0

A2aay. Gi!e me GH miutes ad I'm doe.A
A4 eh (a&it &a aghahaay diya. =*-IS*PP4I=T &a &asi hidi a a&o s6eet uh7
a(iti &a (a ha7 B*BE7A

Biato &o ga g ua.

AY*B*=G M48 *+++G8 <#%I=G B*ST*+-8A
A=*GGE+ <+4G8A
AW2*T -I- Y45 J5ST.. W2****T78 <+4444G78 42 MY G4S28 -4='T Y45 -*+E #*LL ME
<+4444444444GGGGGG8A

*t luma'it a a&o sa &aya, T5M*%B4 is a (etter 6ord, ta'os.. S5S5=T5%I= %4 SIY*. I
hate ,rogs. I hate ,rogs. I
hateee ,rogs talaga8 C:/ Ta'os du 'a iya a&o i$o$om'are78 S5S5=T5%I= %4 SIY****8

3B4G3

%ea: QRQ ta'os C@- ta'os @P
*&o : 4.4 ta'os TWT

B*%IT78 Siuto& &o siya g su'er e,,ort &o8 Ta'os 'arag.. 6ala lag. *&o 'a ag
asa&ta8 *g sa&it g &amay &o8
TTGTT T*P4S8

A%E*******=====8A

W***28 B52*T B52*T =IY* *%4 =G*Y4=8 S* S245L-E+S =IY*, Y5=G M5%2* %4 =*S* LI%4-
=IY*=G
M*G*=-*8 EEE2. %ii&ilig a&o. I L41E 2IS LI%4-8 @AC

ASa(ihi mo mua a lo!e mo a&o.A

*rr. 2idi i&a6 ag lo!e &o. Yug li&od mo. *t yug e. &o @/

A*yo&o ga. I(a(a mo a lag a&o. PLE*SE8A
A%a'ag (ia(a &ita, may $oseTue$e &a sa&i.A
A%*2IT *=48A
A&ahit ao talaga ya ha8A
Aoo ga8 Promise.A
APromise7A
APromise8A

Ta'os (ia(a iya ga a&o. Ma(ait ah8 %aso.. M*%5LIT8

A4h ao a 'ala $oseTue$e mo sa a&i7A
A2mmm. 3smir&3A

*t gumiti a ama siya. Ba&it.. Ba&it.. Ba&it (a ag $ute iya78 /SCRLS0 EEE28
B*%IT *%4 %I=I%ILIG78 #2*=EL
2*8

ABa(e.. %elaga mog &alimuta si Gia g 9 6ee& lag. *&i &a g 9 6ee&. *%I=
L*=G. *t da'at.. 3smileee3
/2YPE+1E=TIL*TE =* *%4 -IT4.0A
A*:ao ':'a7A

EE28 B*%IT %* =*=GI=GI=IG78 C""L

A2mm.. 3luma'it sa&i, yumu&o, &ale!el g mu&ha &o. Ta'os hia6a&a iya yug $hi
&o at ayu, eye to eye
&ami.3 Sa daratig a =o!em(er ;I.. Magdadate tayo.A

*=*% =G.. %5=G M*Y L*L*MP*S P* =* M*S P5L* =* #4L4+ S* +E-, G*=5= =* *=G M5%2* %48
B*%IT B* *%4
=*G%*%*G*=IT478 #2*=EEEEEEL8 4.4

Ta'os (iuhat a ama iya a&o, 'ero hidi yug asa li&od a 'arag &iida',
yug (uhat iya ay 'arag &a'ag
(agog &asal at (a6al uma'a& sa ,loor8 Let's $all it.. Pri$ess Buhat8 haha :-

A24I8 Matutua6 a a&o. 2u6ag &a ama mag'ahalata a tiititiga mo ag 'ogi &og
mu&ha8A

3P*%83

AY*B*=G M48A
A*g hia mo talaga8A
Atss. a&ala mo &ug siog.. grrr. S**= M4 B* *%4 -*-*L2I=78A
AS* B*=Y48A

S**= -*W78

AS* B*=Y44447878 4.4A
A448 M*LIG4 %* =*8 L*TE =* T*Y48A

W2448 *&ala &o ama &ug ao. Y****28 C""L Ba&it ag hory &o78 (astos &a #hael8
Bastos8 hehe :-
=amumula a ama a&o. eeh.

33ed o, ,lash(a$&8

%yaaah8 =amumula a ama a&o. =aglala&ad a a&o gayo magisa. 44 M*GIS*8
Magdodota da6 &asi ag
magalig &og ,ia$ee. ISI=*S*M* iya a&o sa 'agdodota. %aso ao amag G*G*WI= %4
-5=78 Mauuod sa
masi&i', maiit at maigay a $om'uter sho' di a lag8
*&io;H: A2EI GI+LS, siya (a yug slut a umaga6 sa 'ri$e ati7 A

4 sio ama to7 may ariig a ama a&og slut8 at 'ri$e8 Ta'os dumatig a ag
mga G<8 *t, Sila a ama
'ala8 2d ata ila &asama si #ass7 2aay. I miss her. @/

=otyourordiarygirl: Ahaaay a&u, oo8 (uti ama hidi a siya a&a&a&a'it &ay %ea
ati. A
Yello6Rroses: AB*%* =*M*=.. -ium' a siya i %ea8 A
S'litse$ods: A*66... 'oor girl8 *g ladi &asi masyado. A
*$elR;9: ATama, alam mo (a #hael &ug gaao asasa&ta si #assadra sa mga gia6a
mo. A
*(igailMotesa: Atraydor &a &asi8 T+*Y-4+8 Sarilig (est,ried78 2o6 $ould she78
oh7 A

*o (a ama ya. 2aay. Ito a ama, (a&it (a &a'ag a&i&ita &o sila lahat g
sa&it (uma(ali&. =aiiya& a&o hidi
dahil sa 'am(u(ully ila, aiiya& a&o &asi asa&ta a&o i Gia at sia&ta &o si
#ass.

myRheartRisR,orRu: Aao7 (a&it 6ala &ag masa(i7 #ause you're ,rea&ig guilty8A
=ylse: Atamaaa8 Y45 SL5TTY *=- BIT#2Y W24+E8 A

W2*T78 W4*28 W4*28 BEL4W T2E BELT =* IY4=8 *=-*MI =5= *28 G:I=:98 P*+*=G %*PE L*=G8
G+++. TSS.
Sasam'ali a da'at iya a&o 'ero a'igila &o..

AY*28 *og &ara'ata mog sa(iha a&o u78 <I+ST 4< *LL, #lose (a tayo78 #L4SE78
Siog may sa(ig may
&ara'ata &ayog S*BI2*= *%4 =G Slut7 Bit$h7 ad W24+E78A

Biita6a &o yug &amay ug isa, mag&agerms 'a a&o8 *rrrg. Ta'os a&alie a
sila.. Mu&hag atata&ot a sa&i.

ASe$od o, all, W*L* %*Y4=G *L*M. *lam iyo (a ag agyari sami g (oy,ried &o78
*lam iyo (a ag reaso
6hy agig ,ia$ee &o si %E*=78 *t.. 2idi &o gustog sa&ta *=G BEST<+IE=- &o..
%asi, &ug lulu(og ag (ar&o,
SIY* *T SIY* *=G ILILIGT*S %48 %aya 6ala &ayog &ara'atag mag'a&a,eeler at &o6 it
all diya. at &ug a&ala
iyo hidi a&o lala(a.. 5M*S* %*Y48 <#%. I'm startig to get irritated. %ug gusto
iyog magig maayos 'a ag
mga mu&ha iyo at ma'aatili ag mga 'iaga6a iyog ilog.. GET.L4SSSSSTTTTT8A

*t sa(ay sa(ay silag tuma&(o. G*2-8 =adrai ata lahat g tu(ig sa &ata6a &o.. ad
I'm 2ELL* M*-8 C:/ Ta'os..
May (iglag yuma&a' sa&i.. 5mm.. Sio ito7 =asa gita &ami g maramig estudyate.
Errr. hd (a P-* ito78

AThat's my girl. @ACA

=oog ariig &o a ama yug (oses iya, ayu.. 'arag.. hidi a&o agiisa.
Parag, o&ay lag a
ma&i'agsutu&a at sa(uuta a&o sa G< girls a yu8 E6a &o (a. Parag.. Parag..
*t home a at home a a&o sa
&aya. =a 'arag.. &aya &o a a ma6ala ag lahat.. 'ero.. saa siya, 6ag. :0

A2oi. =a&aya&a' &a &aya sa&i.A
A*lam &o. tu6ag tu6a &asi a&o saiyo eh.A
ABa&it ama7 tss. da'at ga maturo,, &a &asi, yug ,ia$ee mo W*+<+E*%8A
A<rea& lag.A
A*I8 5M*LIS %* =* =G*8A

Ta'os iaalis &o yug hug iya, 'ero hiig'ita 'a iya. Ta'os ialis di. Ta'os
hiila iya a&o sa garde g s$hool,
ai Bo&e.. hidi 'a 'ala du.. alam'asa a &asi ami eh8 *t.. adito &ami sa..
=YEE7 saa ito78 Walag &atao tao.
S$hool 'remises 'a (a ito7 Parag hidi ama to &asama ug agtour &ami ug
orietatio8

A4i, asa a tayo78 S$hool 'a (a to7A
A4o ama.A
AE (a&it 'arag hidi &o alam to78A
AMadami &ag hidi alam.A
APiloso'o8A
A*dito a tayo.A
APL*YG+45=-78 WT<8 May gaito 'ala.A
A2I=-I8 W*L*. W*L*8 =a&i&ita mo di(a7 E di meru8 Stu'id.A
A44 =* ST5PI- =*8 4 E2 B*%IT M4 P*L* *%4 -I=*L* -IT478A

Le$heg to. %aia lag ag s6eet s6eet8 Ta'os gayo.. ST5PI-78 *++++GG C:
/ Ta'os..

Wrog8 S6eet 'a di siyaaa.. &asiiii..

EE28 iya&a' a ama iya a&o8 C""L

ABiiti lag &ita sa hug &o &aia.A
ASI+*8 5mayos &a ga.A
A2idi. *ya6 &o lag ya&a'i &a du.A

S5S8 =a&aya&a' &aya siya sa&i ,or li&e.. ? miutes78 ta'os aya6 da6 iya8 sus8

AYug mga lala&i a&atigi a sa ati &aia.A
AW2*T87 =aiise$ure &a sa mga lala&i7 *&ala &o mga (a(ae lag ag ag&a&agaoo.A
ASI+*8 Stu'id mo talaga8 =aiiis a&o &asi they're $he$&ig you out8 E =*%*Y*%*P =*
=G* *%4 S* IY48A
ASus. Possessi!e mu$h ag ,ia$ee &o78A
AWhate!er.A

Ta'os, (iuhat iya a&o.

=ga 'ala, yug hug iya asa li&od siya. 2idi ,a$e to ,a$e a hug8 C""L

So ayu ga, (iuhat iya a&o. Pri$ess (uhat.

T*P4S.. au'o siya sa s6ig.. at eto 'a..

%I=*=-4=G =IY* *%48 /&iadog meas.. 'iau'o sa la'.. C.L 0 *s usual, ag
rea$tio &o.. =amula a ama..
@AC ad (lushig8

=a&atali&od a&o sa&aya, so(rag a&aya&a' siya sa a&i. Iaamoy 'a iya yug (uho&
&o. So(rag di a a&o
agala68 *t su'er.. +E- a. Ta'os, 'iatog i %ea ag ulo iya sa shoulders &o.

A+ela. (a(e.A

Su'er $alm iya. 2idi ama a&o ma&atur sa side &asi.. ,or sure SM*#% ag
magyayari. Ta'os, ayu.. SIGE. rela.
a ga. at ayu, ihale e.hale.. o&ay +ela.. W2448

A*lam mo (a.. Su'er 'roud a&o sayo oog siiga6a mo sila. *&ala &o &asi
'a'asam'al at 'a'aa'i &a a ama
eh. -ahil sa Gia a yu asa&ta &a a ama.A
A*lam mo (ag asasa&ta 'a di a&o. &a'ag aiisi' &o siya, di &o ma'igilag di
maluha. =a(uhay a&og siya ag
asa ta(i &o. 5masa a&o sa lahat g 'aga&o iya. I trusted him.. Lo!ed him.. (ut
he (etrayed me. Pero.. 5maasa
'a di a&o. =a (u&as, sa &a(ilag (u&as, e.t 6ee&, e.t moth or &ahit e.t year..
(a(ali& 'a di siya. Ba(ali& siya
at sasa(ihig A#hael, I'm sorry. I $hose the 6rog girl ad I reali)ed a i&a6 'a
di ag mahal &o.A I'm still ho'ig.A
A2idi (a sa(i &o sayo, o Gia ,or oe 6ee&7 =a 'uro a&o lag7 *lam &o mahira'.
Pero hidi &o giaga6a yu 'ara
sa a&i. Giaga6a &o yu #ourtey 'ara saiyo. ayo&og ma&ita &ag alulug&ot.
2idi dahil sa may o(ligasyo a&o
&asi ,ia$ee &ita ,or o6, giaga6a &o ito &asi.. te&a. (a&it &o ga (a ito
giaga6a7 B*ST*8 *yo&og.. masasa&ta
&a. Siguro &asi.. I&a6 ay isa sa mga.. taog, 'alagay a&o. Palagay ag loo( &o.A

Yu a ata ag 'ia&amaha(a iyag sia(i sa&i. /4.40 haay. Gia. 6ala a a&og
i(ag maisi' &udi si Gia.
Thi& a(out it.. Si Gia ag ag$a$ause g 'ai sa a&i.. 'ero.. 'ero.. alam &og
siya di ag ma&a&aalis g sa&it
a ito. *lam &o sa sarili &o a isag sorry iya (i(igay a&o.

Itog si %ea. =a&aya&a' lag siya sa a&i. Siguro hidi a di ito alam &ug
aog gaga6i sa&i. 2aaay. I'm so
tha&,ul a adito si %ea. Siguro &ahit S5PE+ masugit ad moody siya, hidi
ama iya a&o iii6a. Pero..
-ati.. Gaito di ag a,eel &o &ay Gia. %am'ate a&o a hidi iya a&o ii6a. I
time, ma&a&ahaa' g
mamahali tog lo&og to. Maii6a a ama a&o magisa. -a'at hidi a&o magig su'er
$lose &ay %ea ao7

Ii6as (a a&o sa &aya7

*yo&o a &asig maatta$h ta'os ii6a a ama ulit. Pero &a'ag umi6as ama a&o..
Malulug&ot a ama a&o8

What should I do78

#2*PTE+ 9N
%E*='S P41

=o!em(er ;G a gayo. Bu&as ag sia(i &og date ami i #ourtey. Bu&as &asi..
C""L (irthday &o. 9N years old
a a&o. Tada a8 2ehe. Pa&e mo (a7 Sutu&a a lag. Tss.

E6a &o (a, Pero ug isag ara6, so(rag 6eird itog si #ourtey.

33<L*S2B*#%

Pumuta a&o sa (ahay ia #ourtey. *g (a(aeg yu, giaga6a a&og alarm $lo$&8
Sa(i iya ara6 ara6 da6 a&o
'umuta 'ara gisigi siya. *o siya siis6erte78

Tsss.Sa tigi &o sies6erte ga siya8 -i &o ama &asi matiis. Isi' (ata &asi.
%ug hidi &o ito gigisigi late 'alagi
sa &lase iya sa Philoso'hy. =a'a'ala'it a &asi sa a&i ito.

AB*BEEEE. Gisig aaaa::6o6.A

%ea: 4.4
#ourtey : WRRW!

AGISI=G %* =*78 I'M S4 P+45- 4< Y45.A

Tuma&(o a&o 'ara ya&a'i siya 'ero oog mala'it a a&o (igla siyag umu'o, may
ahulog da6.

Taea. Pahiya a&o du ah8 *sar ama to. *g aga aga (ia(adtri' a&o. Mu&ha ama
siyag (iagugot ug
ag(ago ag mu&ha &o. =a&osesya ata.

Ba&it (a &asi gustog gusto mog ya&a'i si #ourtey mo778 2a778

*sa ama8 Gusto &o lag siyag asari8 *sari g asari8 %asi 'i&o ag 'uyemas
a (a(aeg to.

AEeeh. Sorry aa. *o (a ama yag mu&ha mo78A

*o amag mero sa mu&ha &o787 Tagiaa. Badtri' talaga to.

ASorry a &asii.. Eeeh. I&a6 ha8 -i &a lag a&ahug ta'os.. =agtatam'o &a a.. Ba(e
talaga.A

Ba(e78 She $alled me (a(e78 Woah. <irst time ata a&og ta6agig (a(e ito. C""L
/:.: 0 / :.:0
E ao ama78

Ta'os sa(ay ya&a' ama siya sa a&i. *=4 %* B* #45+T=EY77

You're.. <$&g Turig me o. C""L *rrrg.

<$&. I'm (lushig8 What the hell %ea78 -o't gi!e u'8 2u6ag mog isusu&o ag
(ataes8

=yee. Parag (ataa ama ata yu.

Whate!er78 Shut u' you stu'id $os$ie$e8

A4i (a(e. =amumula &a diya. %ii&ilig mu$h7 2mmm..A
AP6ede (a. Ba&a i&a68 Ya&a' &a g ya&a'8A
ASus. -i(a yaya&a' &a ama talaga sa&i &aia d(78 I&a6 talaga. 2mm, sorry a ga
&asi.. Sa(i &o &asi ii6as a&o
eh8A
A2uh7A
AIi6as a&o sa iyo. %asi.. *yo&og ma:atta$h sayo. %asi.. Ba&a.. 5malis &a di.
I6aa mo di a&o. E di.. Sio g
dadamay sa&i78 Sio a ag magigig %ea the se$od sa (uhay &o78 Paao a&o
ma&a&a$o'e u'.. Paao..A
ASsh. Yu lag 'ala. 2idi ama a&o aalis. 2idi ama &ita ii6a.A
AEeh. -i(a, 'aao &a'ag a&ahaa' &a g (a(aeg mamahali78 Maii6a a&o magisa.
Ii6a mo di a&o.A
AEh.. Ma&a&haa' &a ama g (agog lala&ig mamahali mo. -(7A
A*yo&o. *yo&o g mai!ol!e sa i(a. Pero.. P6ede di. Maiilo!e a&o sa i(a (u&od &ay
Gia &a'ag, agig 'i& ag
'ala&a8A

Taea. Pi& a 'ala&a78 Parag &ata yu. *stig yug &atag yu8 @S

Ialis a iya ag hug iya. *rrg. *m(ago (ago 'a ama iya. =aalala &o ag mama
&o sa&aya. 2aaay. Isa
'ag dahila &ug (a&it gaito a&o &ala'it dito. %ug hidi a&o aalagaa g mama
&o, siya a lag ag aalagaa
&o. %ug hidi aalagaa g 'a'a &o ag mama &o, si #ourtey aalagaa &o.

A2ui8 You're idlig8 Iiisi' masyado ag 'i& a 'ala&a78 Tara a ga.A
A-( sa(i &o o Gia78 E ara6 ara6 aririig &o ag le$heg 'agala a yu ah8A

Ta'os aglala&ad a &ami 'a'uta sa &otse &o. Ta'os sia(it ama iya ag &amay
iya sa (raso &o.

ASelos ag a&ig (oy,ie77A

Taea..

C""L (a&it (a 'alagi a&og amumula &a'ag &asama &o ag (u(6it a ito78 *o (ag
mero siya78 =aasar a&o8
Boy,ie da6. Tsss. <ia$ee a ga eh. Pero, mas gusto &o yug (oy,ie.

A5yy, amumula &a a ama8 *o &ayag gaga6i mo &a'ag..A

*o a ama &ayag gaga6i i::<#%87 W2*T T2E E<78 *+++G.

22WW a &ami gayo. 2ia6a&a iya yug &amay &o.. *g.. Lam(ot g &amay iya. *g
liit ta'os ma'uti. %amay
talaga g (a(ae. 2ayu'8 *g.. Potaaaa8 %ii&ilig a&o. *lam &o. <$& #ourtey ,or
ma&ig my heart (eat this ,ast8
/KC.LK0

AYou're so $ute %ea. Why did't you $ourt me7A

Liga6 da6. Tsss. Gusto mo (a78 Sa(ihi mo lag8 =gayo di liliga6a &ita.

A*sa &a 'a.A

*yos. Parag hidi ama yu yug iiisi' &o &aia78 2ehe.

A4u$h. It hurts. 4 e di a&o a ga ag di mo ty'e.A

Ta'os ag'out siya. =gayo &o lag areali)e, ag gada 'ala g li's iya. Pouty,
'i&ish, 'ero maliit lag. Parag
ag sara' hali&:: <#% %E*=8 W2*T *+E Y45 T2I=%I=G78 Y45'+E 2ELL* #+*MY8

AJo&e lag. E d( ga (oy,ried mo a a&o, ,ia$ee 'a ga eh. So.. Why 6ould I $ourt
you78A
A4o ga 'ala. WRRWA

Ta'os ialis iya yug 'ag&aha6a& iya sa &amay &o. 2idi ama a&o 'umalag. Isi'i
'a ito gusto &o yug
giaga6a iya. *sa ama siya8 Slight lag ama. 5M*MI=8

Piagdri!e &o ama siya sa s$hool. Pag&a(a(a ami, tiiga &ami g i(ag
estudyate. Ba&it78

Sus. Magada 'ala ag suot itog si #ourtey. Slee!eless ta'os shorts ta'os L1 a
(ag, ta'os a&ahead(ad.
Talagag aya6 iya ma -.4 ha78 /-is$i'lie 4,,i$e0

4o ga 'ala, same $lass a &ami si$e agshi,t siya sa #omm *rts. Piilit g
'iilit i #assadra. Tss. Sa(i a eh.
May 'agaasa yu sa&i. Pero tama (ag a6ayi si #ourts 'ara lag du. Tss. Girls.
Whe 6ill they e!er lear.
They Bust thi& too mu$h.

A2oi. Ba&it ag g6a'o mo gayo7A
A2uh7A
ALahat sila a&atigi sayo. Errr. Why do you ha!e to (e so ,rea&ig $ute78A

Tss. *lam &o. Pero. 2aha8 Ba&it.. Ba&it (a gaito siya78 So.. So.. #heesy77

AWag mo silag 'asii (a(e. You ha!e me. I'm yours.A

Ta'os tumahimi& siya, I thi&.. She (lushed8 2a8 Ba&it ag $heesy amig dala6a78
Err. C:0

2iatid &o a siya sa $lass iya. *&o 6ala. She's ta&ig Literature. 2idi iya
a&uha ug ,irst term eh. Pag&ahatid
&o sa &aya, sialu(og a siya g (oys a $lassmate iya. Err. Pretty mu$h7 I
do't hella $are.

=adito a&o gayo, a&au'o sa (e$h. I'od lag. Ta'os luma'it sa&i sia #holo,
I!y, +ia, Lu&e, Bia$a, Ste!e ad
Yael.

Bia$a: .2oi, (a&it magisa &a7 *sa si #hael7.
.Literature. #lass..
+ia: .*h8 Sama &a mua sami. @0.
I!y: .4&ay..

Sila ag agig (ar&ada ami i #ourtey gayo. %asama 'alagi. *yu &6etuha
lag sila doo. *&o a&i&iig sa
I'od. Pero riig &o sila. Magiisag oras a ga sila ag&e&6etuha haggag sa..

Lu&e: AWhat ha''eed to #ass77 A
Yael: AWala eh. Gusto si %ea. Eh.. <ia$ee a si #hael. A
Bia$a: AGalit (a siya7 A
+ia: ABa&it siya magagalit eh hidi ama iya (oy,ried si %ea. A
Yael: A2u6ag &a ga magsalita g gaa8 Parag hidi mo agig &ai(iga si #ass ah8
A
I!y: A2idi ama sa gau Yael 'ero d(7 Best,ried iya si #hael ,rom highs$hool
'a lag. Ta'os dahil &ay %ea.A
#holo: AWala &a ma lag (ag gaga6i 'are78A

5gh. *&o a 'ala &ausa'. :.:

.5gh, 6ala ama..
Ste!e: AGagu &a talaga eh uh78 =agaa6ay ag ,ia$ee mo at (est,ried iya. A
APro(lema a ila yu. A
Bia$a: A2idi mo (a a'a'asi a ahihira'a a di si #hael7 A

*o7 =ahihira'a78 Ba&it7 Paao7 *og.. *&o (a7 *&o ag dahila &ug (a&it
ahihira'a si #ourtey78

Bia$a: AMahal mo a siya ao7 A
A2uh7 A
I!y: AItataggi mo 'a (a78 %ahit arraged lag &ayo, amii mo.. =adede!elo' &a a
sa &aya ao87 A

2uh7 *&o7 =adede!elo' a &ay #ourtey7 *sa 'a ama.. Yug maigay, ma&ulit,
&a&aasar, isi' (ata, (ali6,
radom, magada, ma'uti, ma(ago, ma(ait.. Te&a78 Ba&it agig 'ositi!e78

Gusto &o a (a siya78

*mm.. *sa 'a8 \m"

#holo: A%ug a&o sayo, aami a a&o. Matagal tagal a di &ayog mag&a&ilala. *t..A
Ste!e: A(a&a maaga6 'a siya g i(a.A

Sa(ay turo du sa 'la$e &ug asa sii #ourts, &asama yug isag !arsity 'layer ata
sa tag&ad8 May itsura di.
I'ag'a'alit (a a&o ito78 *rrrg.

+ia: A4h, 6ag mog masyadog di(di(i, may li&od 'a8 Etor's mo ama &asi eh8 4lats
&a tuloy8A

Lahat &ami a'atigi &ay +ia. Salitag &alye78 *g gada gada gaoo magsalita.
Puyemas8

Luma'it sami sia #ourtey8 *(a. *t ha6a& 'a talaga g ismigol a ito ag (ag i
#ourtey78 Ts&. Ito amag girls
a&atulala a ama8 =yemas8 Palagi (ag.. %a'ag may g6a'o a'a'atulala78 *rrggg.
Laos a ata ag &a'ogia &o8

A2i guys8 Meet Ja$o(. @- Ja$o( meet Bia$a ad her suitor Ste!e. This is +ia ad
her (oy,iee Lu&e, ad this is I!y
ad her (oy,ie #holo, ad this is Yael. Sigle ad ready to migle ad this is..A
A%ea Patri$& Padua. <ia$ee i #hael #ourtey #hua. =i$e meetig you. *d get
your hads o,, my girl.A

Lahat g girls a'a 4.4
Lahat g (oys a'a \m"

Ste!e: AGo dude. Ya ag siasa(i ami8 @-A
#holo: A4o8 I'agla(a ag <I*=#EEEEE8 <I*=#EEEE8A
Lu&e: A2eard that7 %idly.. Ba$& o,,8A
AGuys. Why are you so rude78 *m' &ayo. Si Ja$o( $lassmate &o, e yug 'iagmamala&i
iyog ,ia$ee.. L*TE L*=G
=*M*=8 E itog si.. 2aa at Thaila8 #lassmates &o sa Lit e ia6ay a ama a&o8
Tama (a amag (atuhi a&o
g eraser78 *yu. Si Ja$o( dear lag ama ag ag'rote$t sa a&i.A

Sus. 2aa. Maliliti&a sa&i ag 2aa a yu. *t mata lag ag 6alag latay sa
a&i g Thaila a yu. Grrr.
=agig &ight i shiig &a(ayo 'a tog si Goliath a ito8

=ag'a'aalam a ama yug si Ja$o(.

A2ey #hael. #a I get your um(er7A

*o da678 =um(er78 Tss. -i ama i(i(gay i #our::

A4 sure. *&i a, ilalagay &o.A

<#%8 Biigay iya78 Paao a lag &ug 'agtri'a lag siya ito78 Grrr.

A4sige. I'll $all you a lag later ha7 Sige Igat &a. See you a lag e.t Lit
$lass.A
A5gh, i&a6 di. Tha&s ,or 'rote$tig me &aia ah7 Igats8A
A4&ay lag yu uh8 Para yu la::A
A*2EEEEM8 *%*L* %4 B* **LIS =*78A

-i a tuloy a&o a&a'igil8 %asi ama.. Mamaya a ya aalis &ug hidi a&o ume'al8

5malis a yug si Ja$o(, 'ero si #ourtey a(adtri' ata sa a&i. %asi am(astos &o
du sa lala&ig yu. E (a&it
ama hidi di (a78 Grrr. C:E

Bia$a: A5y, easy. %ulag a lag mag(uga g a'oy ag mata mo. A
A*sar &aya. Ta'os gayo hidi 'a iya a&o 'a'asii. A
Bia$a: A*yieeee WRRW so mahal mo a talaga siya78 A

4.4 ito a ama yug to'i$8

A*sa ama8 Yag sum'ugi a ya78 -i a lag. =a&a&aasar lag &asi &asi.. Sia(i
iya a late ag ,ia$ee iya.
*o a lag sasa(ihi g (ugo& a yo78 A

Tiiga a&o i Bia$a. Su'er Stare.

A4o8 *lam &og g6a'o a&o 6ag mo a&og tua6i8A

3Pa&3

ATss. 2d mo talaga gets78 Gra(e. So(rag slooo6 mo. =gayo &a lag (a ailo!e7A

2a8 =gayo lag da6. *g ya(ag ito8 Tss. =ailo!e a a&o uh8 2a8

Te&a..

*o ga (a &a'ag ilo!e78

*aaiiiisssshhhhh8 Mas matidi 'a to sa 'agsol!e g eTuatio sa math. *a& g8

A*o78 2idi &a 'a aiilo!e78 5a mo si #hael78 Talaga77 Yieeeeeee.A

*t umirit a siya doo. *o (a ama to78 *t siog may sa(ig ilo!e a&o &ay
#ourtey78 *rrrggg.

S'ea&ig o, #ourtey.. *sa a ga (a iyo78

3Loo& loo&3

*yu. =ageemo a ama8 Tss. *ra6 ara6 'alagi yag gaa. Maya maya umiiya& a ya.
Pesteg Gia yu.
Tatlog liggo a ag a&a&ali'as 'ero hidi 'a di siya a&a&alimuta i #ourtey.

Bia$a: A*lam mo, mahal mo a ya. 2idi mo lag matagga' sa sarili mo &asi alam
mog hidi &a 'a iya &ayag
mahali &asi may mahal 'a siyag i(a. A
A*o (ag 'iagsasasa(i mo77 A
Bia$a: A2idi (a, agaalala &a sa &aya7 2idi mo matiis &a'ag ahihira'a siya,
gusto mo siya 'alagi tuluga.
Gusto mo siyag (ataya. =agseselos &a &a'ag may &asama siyag i(a. E ao 'a (a
ya78 2idi (a ya lo!e78A
ASus. *sa ama u. -i &o mahal yu. #li$& lag talaga &ami g ugali.A
Bia$a: ABa&it (a dey &a 'a g dey78 *rrg. A

*o (ag dey g dey78 E hidi &o ama mahal yug (a(aeg yu. Tss. Siya lag ag
giaga6a &og.. Pamalit sa
aay &o. Yu yu.
Tiiga lag iya a&o at agroll eyes. *o a ama (a78 Tss. -i &o maitidiha
ag mga (a(aeg to. *o (a..
Tss. Luma'it ama sami yug si Ste!e. *stig yu. Mas gusto &o yu &esa du &ay
Ja&e.

Ste!e: ABasta a&o 'are, may i'a'ayo lag a&o.. the momet you ,id someoe that
ma&es your heart (eat. Sto' the
sear$h ad ta&e the ris&8 G6a'o ama tayo. %asi 'are tadaa mo, mala&i ag mudo,
o$e a ma6ala 'a yug
taog yu, &ailaga mo a amag haa'i siya sa (uog mudo. Gets mo (a7 A
ABa&it (a (igay &ayo g (igay g ad!i$e78 I do't eed them. A
Bia$a: Asus, oe o, these days, you'll tha& us &asi sia(i ami to sayo. 2idi
'a siguro gayo &asi 'uro hagi
'a ag uta& mo8 A
Asa(i iyo eh. A
Ste!e: Ate&a ga, aalis a mua &ami. May &u&ui lag &ami sa admissios. Samaha
mo mua yug <I*=#EE mo8
3gri3A

Pagasar yu ah8 Tss. =gayo &o lag a'asi a a&aalis a 'ala yug dala6ag
magsyota.. /+ia ad Lu&e, ad
I!y ad #holo0 Ta'os &uma6ay &a6ay ama sila. *di&8 C:0 tiiga &o ama si
#ourtey. =a&au(o( lag siya
du sa maha(ag ta(le. Parag 'atay lag8 2idi agala68 2*2*2* C:- Maya maya,
a'asi &o a 'iu'uasa
iya yug luha iya 'ero a&au(o( 'a di siya doo sa ta(le a&i&iig sa I'od.

=ila'ita &o ama. Ia&(aya &o siya.

EIa&(aya at =iya&a' ay mag&ai(a ha7 Pag a&(ay.. 'arag ,rieds lag, yug sa
shoulders. Pag ya&a'.. siyem're
hug8 Ba&a &asi malito &ayo. *g u(o( ama yug a&a'atog ag ulo sa ta(le. Yug
'arag matutulog. gets7 :0
Bait i Ms. author may li(re di$tioary8D

Lalo amag luma&as ag 'agiya& iya. =agtitigia a ga ag i(ag ma'a'adaag
tao sa ami. *%*L* *T*
PI=*IY*% %48 *sa amag 'a'aiya&i &o ito. Tss.

A2oi. Masama ya. Mau(os ag tu(ig mo sa &ata6a. Tama a ya.A
A2idi &o a &aya. T3gia8 Patayi iyo a a&o. *yo&o a g gaito. *g sa&it
sa&it a.A

E6a &o (a 'ero oog sia(i iya yu, 'ati a&o asa&ta. Tss. =a'a'asa a 'ala ag
'ai gayo8 =a&aa&(ay lag
a&o sa &aya ta'os medyo tiata' yug gilid g (raso iya.

A#ourtey.. Whe I &o6 thigs are ot meat ,or me, I lear to let go. #ourts, it
does't mea I'm 6ea&. But I'm
Bust sho6ig that I am strog (e$ause I $a ,ight the urge o, 6atig somethig I'm
ot su''osed to ha!e. I &o6
it's ot easy to let go. Pero.. mas masasa&ta &a at mahihira'a &a &a'ag
'iag'atuloy mo yag giaga6a mo. Lagi
&ag umiiya& ara6 ara6. Walag gaag &umai. Lagig tulala. 2idi ya ag #ourtey
a a&ilala &o. Yug
a&ata'o sa a&i g Bui$e oog ua &ami mag&ita8A

Tiaas ama iya ag ulo iya. H.H so(rag.. ugh.. 6asted7 2idi ama yug &alat
&alat ag ma&e u'. 2idi
ama &asi agmama&eu' to. Medyo su'er red lag g mata. =*%*-+5GS8 C:0

A%ea, alam &o a I already ,oud the right guy, I ga!e the 'er,e$t lo!e ad It 6as
also the right time. E!erythig
6as 'er,e$t8 Well, E.$e't ,or oe thig. <or him, I 6as't the 'er,e$t girl, or
the right girl ,or him. :/ A
AYou WE+E. =agig 'er,e$t girl &a sa mata iya. =agig right girl &a sa &aya.
-i(a7 %ahit a ii6a &a at sia&ta
&a iya, alalahai mo yug ha''iess a ai(igay iya sayo. Mas madami ama yu
di(a7 =agig 'er,e$t &a sa
mata iya dati, 'ero siguro.. mayroo siyag a&itag M*S 'er,e$t. Misa hidi mo
ama ma'i'igila ag tao eh.
Lalo a ag 'uso. %a'ag (igla a lag yag tumi(o&, &ahit a so(rag 'aget at
'ata'o yu, (asta tumi(o& ya..
6ala a. Siguro, hidi di a'igila i Gia.A
A*=4 B*=G ME+4= *=G B*B*E=G Y4= =* W*L* *%478 I.. I.. I lo!e him. So(rag mahal &o
siya. So(ra so(ra. @'/
2idi &o siya &ayag ma6ala. %ahit ama magdate sila. 4&ay lag sa a&i, (asta
(ali&a a&o i Gia. %ahit ,rieds
lag. Basta adiya siya sa ta(i &o.. %asi %ea.. %ahit a siya ag ag$a$ause g
'ai a to. *lam &o siya lag ag
ma&a&ataggal g sa&it a ito. I'm 6illig to 6ait ,or him. Gaoo &o siya &amahal
at gaoo a&o &ataga 'agdatig
sa 'agi(ig.A
AP6ede di. Pero tadaa mo #ourtey.. %a'ag ag dala6ag 'uso ay meat to (e. =o
matter ho6 ,ar they go, o
matter ho6 log it ta&es, o matter ho6 tough it seems. +emem(er a, <ate 6ill
(rig them together, to share a li,e
o, ,ore!er. %ahit magitay &a g isag li(og tao, mamuti lahat g (uho& mo,
malagas ag mga gi'i at &ug ao
ao 'a.. I, it's ot meat to (e. It's ot meat to (e.A
A<#%8 B*%IT B* %*SI *=G S*%IT S*%IT M*I=L41E78 LE#2E=G P*GIBIG T48A

Ta'os 'iagsusuto& iya ag (raso &o, aluluha luha 'a. Tss. Maya maya Y5M*%*P
siya sa&i. Ta'os umiya& a
di.

AIt's ot lo!e that hurts, it's the a(se$e o, 6hat it does. Who says time heals7
Yes. Time heals, i a 6ay.. Pero ag
totoo, you do't go o!er the 'ai. You Bust lear to get alog 6ith the 'ai ad
li!e 6ithout it.A
ASiguro ga, i time.. ma6a6ala di to. Ma&a&aya &o di to. 4e day, magigisig a
lag a&o a 'arag 6alag
agyari. @F A

5malis siya sa hug at 'iuasa ag mata iya. Wala (a siyag 'ayo78 Ba(aeg to
talaga. Wasted8

APero may 'ositi!e side ama ya d(7 I, you 6ill e!er ha!e your heart (ro&e, you
6ill e!er lear to lo!e. *s i
yug magmahal g totoo. So gayo alam mo a a you're $a'a(le o, lo!ig a 'erso.A
AB*LIW8 May mga tao (ag hidi &ayag magmahal78 Wala amag gaoo. Lahat ya,
ma&a&aramdam g lo!e, at
M*S*S*%T*=8 2*2*2*2* :-A

Bigla a lag siya tuma6a. Pag&ata'os iyag umiya& (igla (igla a lag siya
tata6a. *g 6eird talaga ito8 S4B+*8
:F Pero mas magada ag a&ata6a siya.

A=e!er ,ro6 e!e i, you're sad (e$ause you'll e!er &o6 6ho is ,allig ilo!e
6ith your smile.A

Ba&a.. *&o a 'ala yu.. :F

#2*PTE+ ;H
#*SS*=-+*'S P41

*lam &o, lahat &ayo tigi sa a&i (it$h. P6ede di. Pero masisisi iyo (a a&o7
=agmahal lag a&o. Matagal &o g
gusto si %ea. Mahal a mahal &o siya. %ita iyo ama yug e,,ort &o d(7 Simula sa
'ag'a'asi 'ati yug
mag&asama &ami sa &6arto lahat a. Lahat ya 'iaghihira'a &o 'ara ma'ala'it sa
&aya. Para ma'asi ama
iya a&o8

2I=-I *%4 =*P*G4-8 2idig hidi a&o ma'a'agod (asta 'ara sa &aya. Pero.. di(a ag
sa&it, malalama mo a
lag a yug taog mahal mo, yug taog lahat a gia6a mo ma'asi &a lag..
<I*=#EE a g BEST<+IE=-
mo. 2idi lag (oy,ried eh. <ia$ee.

=ariig &o a arraged lag da6 yu. Pero &ahit a. Sila 'a di di(a78 Ta'os..
(rea& a di si #hael at Gia. Paao
a 'ala a&o ito7 Wala a ga a&og 'la$e sa (uhay i %ea, &iuha 'a i #hael
yug atitirag 'la$e ad ho'e a
'6ede a&o 'umaso& sa (uhay iya.

*g hira' hira' &aya a yug mahal mo hidi &a mahal. *asa &a, magee,,ort, gaga6i
mo ag lahat.. lahat lahat
&ahit a magig taga &a sa hara'a iya ma'asi &a lag8 Ta'os gayo 'alagi &o
silag a&i&ita sa s$hool a
mag&asama. %ahit itaggi g itaggi i %ea alam &o a mahal a iya si #hael.
Yug taog mahal &o, mahal a
yug (est,ried &o. So(rag sa&it. 2idi a&o $ory. So(ra so(ra lag talaga a&og
asasa&ta. So(ra so(ra &o &asi
siyag mahal.

Mahira' ma&i'agla(a sa (agay a alam mog talo &a, 6la &ag maga6a &udi hayaa a
lag, tumahimi&,
haggag ilayo sayo ag taog '&mamahal mo. Ilalayo siya g taog 'iag&ati6alaa
mo. Wala a&og &ara'atag
magalit &ay #hael dahil, ,irst o, all.. %ea is e!er mie, at gayo.. lalog
hidi siya ma'a'asa&i. Palagi a &asig
si #hael ag (ida. *&o ag &otra(ida.

=asasa&ta siya &asi a6ala at a&i'ag(rea& si Gia. Ba&it7 *&o di ama ah78
=a6ala si %ea. *t least siya, may
taog adiya.. may %ea a adiya 'ara damaya siya. Pero a&o78 Sio ag
sasadala &o78

Buti adu yug G< girls. 4o. Sa tigi iyo &otra(ida sila uh7 Palagi ama.
Basta agaa6ay at siasa(i ag
gustog sa(ihi at &ayag i'agla(a ag a,e,eel &otra(ida a.Pero hidi, sia
2aa, +ealy, Thaila, MarBorie,
-em'ots&y, E$hel, Julie *, #laire, *mada, Julia, at madami 'a. Sila ag agig
sadala &o. 2I=-I SIL* BIT#28
Siguro misa. Pero.. &ahit hidi &ami $lose, hidi ila a&o ii6a. Sila lag ag
a&a&aitidi sa a&i.

2aa: .Ba&it (a &asi si %ea7 I(a a lag ag mahali mo..
.%ug &aya &o e di saa gia6a &o a. *yo&og magalit &ay #hael. Pero.. iaga6
iya si %ea sa&i..
+ealy: .2ayaa mo a, &ahit ama a6ala &a g #hael adito &ami..
-em): .tama, e!er ama &amig ma6a6ala sayo.=gayo 'a7 =a.. &ai(iga &a a
ami..
E$hel: .&ahit a &a'ag agsasalita &ami may masasa&ta &asi 'rag&a &ami, &a'ag
ama ,ried a.. ,ried a.
MarBorie: .T*M*8 Walag traydura8 :-.
Julie *: .=adito lag &amig lahat 'ara sayo..
Thaila: .G4 G< GI+LS8.

Ta'os ag grou' hug &ami. 2aaay. =amimiss &o a di ag may &adamay. Buti a lag
adito ag G< girls :0 *t
ga 'ala, may e6 mem(ers ag G< girls.. sia Thalia at +e.y. Si re.y, adi& sa
gossi' girl8 Gra(e. Pero su'er (ait
iya. Si thaila ama gau di. Ma(ait sa&i, 'ero 'ag sa eemy.. 2*8 BEW*+E8 :--

.Guys. *lis a mua a&o. May &u&ui lag a&o sa gym. See you latah8.
G< Girls: .5&i ].

*yu, umalis a ga a&o. May &ailaga 'a a&og &ui sa gym. =ai6a &o &asi yug
to6el &o du sa lo$&er &o.
Pag&ala(as &o sa may lo$&er room g girls, a&ita &o si %ea. <$& ama. Ba&it (a
&elaga &o a ama siyag
ma&ita78 =aiilo!e a ama a&o. =asasa&ta di. TWT Ta'os luma(as yug isag
!arsity. 2mm.. Yu yug hottie sa
(as&et(all !arsity team (u&od &ay Ja$o(.

2ot dude: .4h7 *&ala &o (a aya6 mo magtry out7 *g tagal a &ita 'ii'ilit 'are ah.
Sio a&a'ilit sayo7.
.*h, yug.. ah.. eh.. ,ia$ee &o..
.<I*=#EE78 Y45 ME*= Y45'+E E=G*GE-78.

*sa&it. Pa&shet. *lam &og egaged siya 'ero yug sa&aya maggalig yu. ag
sa&it. gra(eee. :// %elaga &o
a sigurog umalis. Masyadog masa&it. TTWTT.

.Woah 'are. You ha!e a ,ia$ee a 'ala. Te&a ho6 old are you a (a7.
.I'm turig 9N tomorro6..

WEEEEYT8 #*SS*=-+* B*LI%8 *=4 -*W Y5=78 BI+T2-*Y =IY* B5%*S78 EEEE. CRL *o &aya
ag magaadag
i(igay sa &aya.

.so, you're $ele(ratig 6ith your ,ia$ee huh7.
.yah, I thi& so..

5G28 #*SS. *o (ag iiisi' mo. GI<T78 *s i,. Magee,,ort &a a ama. Ta'os 6ala a
ama8 2aay. Whe 6ill you
e!er lear78 =a&s. Parag &ata lag :-

.Pero 'aao &a a'a'ayag ug ,ia$ee mo7.
.ugh, 6ell.. sa(i iya gusto iya g.. lala&ig magalig mag(as&et(all. Well.. 5G28
ayo&o g i&6eto. Basta i'aso&
mo a lag a&o..
.Sure. Matagal a a&og 'ii'ilit i $oa$h a &ui &a..
.osige. diya &a a. May aayusi 'a a&o 'ara sa (irthday &o eh8.
.geh 're..

Ta'os umalis a si %ea. Masuda ga. :0 Stal&er alert8 2aay. Taga &o talaga.
*lam &o g masasa&ta lag a&o
'ero giaga6a &o 'a di. Lo!e is (lid ga8 :F

=a&ita &o siya a 'umuta sa isag $lassroom. Ta'os a,ter ? miutes ag(ell a at
luma(as a yug mga studets.
Sio (ag hiihitay iya dito7 2mm.. Sia Bia$a, I!y at +ia yu ah7 2mm..
%iausa' iya 'ero di &o mariig &asii
agtatago a&o sa li&od g 'uo. *+G8 ST*L%E+ M5#28 Sira ag (eauty &o8 Ta'os 'arag
aga''ear a''ear yug
mga girls ta'os ag thum( u' sig. *o &aya yu78

Ta'os umalis a ama si %ea. *s usual, siuda &o ama. Gra(e 'agod a a&o8
Buti a lag ag,lats a&o8
5sually &asi a&aheels a&o8 Ta'os.. 5G28 B*%IT %4 B* %*SI SIY* SI=5=-*=78

TSS. =aiiya& a ama a&o. TTGTT. 4o tama &ayo. =adito siya gayo sa room i
#hael. Ba&it &o alam78
#lassmate &o si #hael. #uttig a&o8 :P Maya maya ama.. Luma(as a si #hael.
Te&a lala'it a&o 'ara mariig &o
'iaguusa'a ila. 2ehe. Taga &a #ass.

A2oi. Psst.A
A*(a. *g aga ati ah7A

So, agsusudua a 'ala talaga sila. =a&a&aiggit si #hael. =e!er 'a siya agig
aloe. -ati si Gia ag
gumaga6a iya :/ Sa(agay magada ama si #hael. Pero.. haay sorry ah at su'er
iggitera &o. 2idi a&o 'lasti$
sa &aya. mahal &o yag (a(aeg ya. Medyo, siguro.. ise$ure lag talaga a&o.
2idi mo ama maii6asa yu
d(7

ASiyem're ama.A

Ta'os &iuha i %ea yug mga gamit i #hael.

W4*28 *o (a yu78 remem(er ag ugali i %ea (e,ore7 *ya6 iya ma&ialam at aya6
iya g 'ia'a&ialama8
Ta'os.. M*2*L =* T*L*G* =IY*. 2aay. May mas sasa&it 'a (a sa situatio &o7

APsst. (u&as. ha8 Bu&as.A
A*og mero (u&as7A
A2idi mo a tada78 *og uta& (a meru &a87A
AG+*BE %* =*M*=8 E *=4 B* Y5=87 *ya6 'a &asig sa(ihi8 Magaasar 'a8A
AY5=G -*TE =*TI=8A

Ta'os (igla silag aahimi& at.. <#%8 =*GBL5S2 SIL* P*+E2*S78 #*SS*=-+*8 5M*LIS %*
=* -IY*=8

A*h. Yu lag 'ala yu8 2aha :0 Sure. Sige 6hat time (a ag date ati7A
A2uh7 yug date7 *=47A
A2a7 ao (ag sa(i &o78A

*o (a ama tog dala6ag to. 'arehas &asig.. arrggg. C:/

A2a7 *g gulo mo8 3sa(ay 'isil sa 'isgi at (lush3 (asta (u&as. a,ter g last $lass
mo.A
A*lam mo (a ag time7A
A4o. $lassmates &aya tayo8A
ABali68 ag last $lass mo (u&as G lag. a&o ?8 saa 'ala di a a&o agshi,t8 *+G8A
ABa&it7 E di hidi mo &asama ag g6a'o mog ,ia$ee7A
APWE-E B*8 2*LI%* =*8 %*I= =* T*Y4 G5T4M L*=G Y*=.A

Ta'os umalis a sila. *rrggg. I eed to ,id a 6ay. *ya6 &og.. sila. 2idi 'a di
a&o susu&o &ay %ea.

Thaila: .4i girl, aog giaga6a mo diya7 &aia &a 'a hiahaa' ia 2aa..
+e.y: oo ga8 2aay a&u. =a'a Tuee (ee moo talaga8 Para &ag si (lair8.
.+e.y78 Su'er addi$t sa GG tama a ya8.
+e.y: .<ie8 :^ 4 sa &a (a gayo7.
.2mm.. AMay (ago a a&og ta$ti$...
+EUY, Thaila: .*=478.
_BE<+IE=- T2E E=EMY C:000 2*2*2*.`

#2*=EL'S P41

AYaaah. 6ag mo ga a&o su(ua8 %aya &og &umai magisa8A

2*2*2* :- *g sara' tlga asari itog si %ea. Siusu(ua &o &asi siya gayo,
adami dami g tumitigi sami.
2alatag hiyag hiya a siya8 hahaha :00 Maya maya..

A42 B*BE. B*%* =*M*= G5T4M %* P*8 IT4 428A

Ta'os 'ia&agat iya sa&i yug (urger iya, as i yug ,or$ed a &agat. G++.
Gumagati8 Muti& a a&og
masamid dahil sa &aya8 Ta'os tumigi siya sa mga a&atigi sami.

APasesya a &ayo sa <I*=#EE &o. So(rag malam(ig lag.A 3sa(ay &urot sa 'isgi
&o3

Yug mga tao ama todo, yiee. yug i(a tuma6a. I, I &o6, 'uro (a(ae a
ag'a'a$ute lag ag mga yu8 Tss.

4 e (a&it ag 4* &o ama ma&area$t78 2aha U- umalis a a&o, siya ama may aayusi
'a da6. Ta'os..

A%ayo a ama7A
+e.y: .2i. I am +e.y. @0.
Thaila: .I'm thaila. @-.
*&io;H: .a&o ama si Julia :-.

*t isa isa a sila ag'a&ilala. Mero 'alag (at$h ag G< girls: 9st (at$h :
+ealy. MarBorie. -em). 2aa. Thaila.
+e.y. Julie *. E$hel. Ta'os yug ;d (at$h: a&io;H, Mi$o, =ylse, #laire,
*$elR;9, =otyourordiarygirl,
harmoysmiles, s'litse$ods, 'aulaRdom)HP, ilo!e,re$h,ries, Yello6Rroses,
S6eetBa)), Shai;N. Grd Bat$h:
*(igailMotesa, myRheartRisR,orRu, Uho$$oleiitRLo!err, ariahTo, msRteriousH?,
2a''y,eet, Mysteriousgal.

*Y*=8 Isa isa silag ag'a&ilala sa a&i8 J5S%48 =*2IL4 *%48 CRL

A*h, hi @0 I'm #hael.A

ai77 Gia6ag ,rieds. %aa6ay mo sila8 4r ot7 Sila lag ama ag agaa6ay sa&i8
@/

2aa: .2aay a&u, tara a ga. Wala g magyayari sati 'ag agu(os tayo g oras
sa &aya..
+ealy: .-em), may 'roBe$t 'a tayo sa Eglish d(7 Tara a..
-em): .oo, 'ero, mag$u$uttig a lag a&o. Tiatamad a&o..
MarBorie:: .ai me gau78 Sama a&o. Mag mall a lag tayo8.
+e.y, Thaila: .Sama &ami. @-.

*i7 *o (a yu7 Ta'os umalis a sila. 2mm.. Mas o&ay a siguro ag gau &esa sa
siisiga6a ila a&o d(78 Maya
maya..

A#ass7A
A2i (essie. Miss me7A
A#ass, ayo&o g a6ay. P6ede mag(ati a tayo di &o ama siasa::A
A*o (ag 'iagsasasa(i mo78 Wala a sa&i yu. Tagga'o &o a. %ayo a eh. Ba&it
'a a&o gugulo sa&a lala&i lag
ya. -i(a7 2mm, sorry ,or all. Let's get together tomorro6.A
AS5+E8 S5+E8 :- W2*T TIME7A
A*,ter your $lass. Let's amm, hagout.A
A6here7A
ABasta imeet mo a&o sa s$hool garde tom o&ay7 haha :-A

YES8 Gra(e ama. Parag lahat sa (uhay &o agigig ayos a ulit8 4&ay &ami i
%ea, at B*TI =* %*MI =I #*SS8
=amiss &o ag (a(aeg yu. 2aaay. :- Gra(e. *saya ama. WEEE8

%*S4.. *i7 Pao yu7 e di(a may date &ami i %ea (u&as7

*IS28 SI=4 *=G P5P5=T*2*= %478

4.4

#2*PTE+ ;9
#2*=EL'S P41

Good Morig World WRRRW

*g saya saya ama g gisig &o.. haay. *g aga &o ama atag agi:: 4 2I=-EEEEE8

N:I? *M =*8 S2E%*+-8

*g &lase &o agstart g J am8 5M*YG5L*Y8 M*Y X5IM P* =*M*= *%4 -5=8 Wala a.
*(set a a&o. *rrggg.
Ba&it (a..

*S*= =* SI %E*=7 B*%IT 2I=-I *%4 GI=ISI=G =G B5BWIT =* Y5=78

Sa(agay 6ala ama siyag res'osi(ility a gisigi a&o. Pero8 #lassmate &o &aya
siya8 2idi ma lag siya
agaalala at hidi a&o 'umaso&. TE%*8 <or sure. =agtete.t at agmimiss $all a
iyo8 Y5=8 WRRW

Tiga ag 'hoe. *yiiee. J messages8 Ba&it gau7 %ii&ilig a&o. May gau
talaga78 haha :-

G messages

<rom: Bia$a (a(y a
..si)tah8 s & 7 my Tui) &ya 'H tau8..

=ye& 'aulit ulit8 <or sure a&auli a ama yu8 :-

; messages

<rom: I!y Girl ]
..&alo&a ag Tui)8 u' to JH8 husay &a8 6ala &ag 'oits8 masugit 'a ama si maam8
6ala &asig asa6a8

*I78 2*2*2* :- S2E%*+-8 Good(ye -.L8 :/ Wala a a&og 'oits8 (a(a6i a lag a&o8
Grr. Si &ea &asi hidi a&o
giisig8 C:/

; messages

<rom: ZPGN;>33333333
..eH6 '2,ou6)h.. ',Wede2 ',2ou6) t.tMJ'sM.. ::0

*=4 -*W78 S2ET8 JEJEM4=8 S*= =5= =*%52* =5MBE+ %487

Last message. Siguro &ay %ea a to8 @-

<rom: Bessie #ass8 @D
LJr ah7 See you there (essie8 @:0

2aay. oo ga 'ala. at least (ati a &ami8 siguro sasa(ihi &o a lag &ay %ea a
susuod a lag a&o sa &aya.
Maite.t a ga @-

To: %ea <ia$ee7 CRL
..'sst8 @0 di mo &o giisig 7:/ asar &a8 (t6, malalate a&o maya ha7 siguro mga >
a lag tayo magdate ha7 yiee.
alam &og e.$ited &a.. @0

*t ma&aligo a ga :- -iededma a ama a&o i %ea. C:0 *,ter &o maligo, she&ard8
Se.y8 :- *se.y &o talaga8
=ag(ihis a a&o at ag&ulot g (uho&8 haha :- Mamaya 'a ama &asig 9:HH ag &lase
&o8 *t ag'agada a&o g
(ogga talaga. :0 Wala &asig maga6a sa (uhay. =agma&e u' di a&o 'ero light lag8
*T8 =ag'i$ture. 4'o. 1ai
a&o8 1ai :0

Ta'os, $hie$& &o ag 'hoe &o. May agte.t8 /*i7 1I#E7 haha0

<rom: %ea <ia$ee7 CRL
*h. Geh.

Ba&it ag sugit78 B*%IT *=G S5=GIT78 TWT Sa(agay lagi ama tog masugit. Te&a
ga, madramaha ga. :0

To: %ea <ia$ee7 CRL
..(a&it ag sugit g (a(e &o7 eeh. asar &a8 di a ga a&o agisig &aia eh. -i
a&o a&a&uha g e.am8 C:/ 2ate
you8.

*t (iglag may tumuog agad8 *g (ilis magre'ly ah8 :0 B*%* =*%4=SE=SIY*8 :-

<rom: %ea <ia$ee7 CRL
Sorry (a(e. -i di a&o 'umaso& &aia. Sorry di &ita agisig. Busy lag. Geh. %ita
tayo mayag >. 2itayi &ita sa
roo,to' sa s$hool. -u ha. Geh8 M6uah8 Tss &iilig &a ama7 *S* %*8 Bo&e lag yug
m6uah a yu. hehe. ]

S5S8 &i&iligi a saa a&o8 lagi a lag may 'aira talaga to8 *+G8 C:/ 2ehe. Sige
a ga. 4&ay lag yu :0 SMILE
=* L*=G8 2idi &o a ire'lya. sayag sa load8 Maya maya..

3Lo!e The Way You Lie ;3

A2ello7 Sio to7A
A24I8 B*%IT -I %* =*G+E+EPLY7A

Gra(e ama. Pag tigi &o sa $aller I.- ayu. Sio 'a ga (a7 Si &ea lag ama.

AEe. Wala ama a&og sasa(ihi.A
A%*2IT % M*= L*=G8 W*L*8A
AE (a&it &a sumisiga678 Tss.A
A2I=-I =*M*= *28 *%*L* %4 %*SI G*LIT %* CRLA

Eeeh. Gau7 C""L Sile$e8 EE28

A*=4 =*78 B*%IT -I %* =*GS*S*LIT*78 *+G8A
ASorry8 2idi a&o galit. SEE Y45 L*TE+ B*BE8A
A*h..Geh..*h. *=4 B*8 W*G M4 =* =G* *%4=G T*W*GI=G B*BE8A

*=4 =* =*M*= B*=G P+4BLEM* =5=78

A4%*Y8 C:/ A
A....A
A44 =*8 SIGE =* IB*B* %4 =* IT4 P*T+I#%8A
ASIGE #2*=EL8A

3T44T T44T3

448 Mag&agalit a ama &ami. *o ga (a ag reaso7 *g la(o di ami uh7
haha :00 Sige a ga. Ma&aalis a
at 'u'uta 'a a&o g s$hool8

3Lo!e The Way You Lie ;3

2mm, may ata6ag a ama7 Si %ea7 *=4 =* =*M*=78 M*Y =*%*LIM5T*=G ISIG*W78 *+G8

A*=4 =* =*M*=78A
AW*G %*=G M*%IP*G%IT* -5= %*Y J*#4B8A
A2uh7 E #L*SSM*TE %4 Y5=8A
A*Y4%4 S*BI8 W*G M4=G %*5S*PI= Y5=8A
A*T B*%IT =*M*=78A
A*Y4%4 L*=G8 TS%*..A
ATS%* *=47A
AJo&e lag yug sa Ba(e. B*BE P* -I= *=G T*W*G %4 S*Y48 S* *Y*W 4 S* G5ST4 M48 GE28
BYE8A

3Toot toot3

G+*BE8 SIG*W*= T4 T2E 2IG2EST LE1EL T*L*G*78 2mm. Sorry. =a(igi (a &ayo77 2aha :0

Pu'uta a lag a&o g s$hool8 :- *t 'agdatig &o sa s$hool.

APsst. 2ello there 'retty lady.A

%amusta ama yu7 *la&as ama u 'umuri sa girl,ried iya8 <eelig &o tuloy
a&o ag siasa(iha8 2aha.
<eelig8

ASugit. Sayag magada 'a ama.A

2ala. *&o ga ata. Tumigi ama a&o at a&ita &o si..

AJa$o(7A
APiasi di a&o. Magisa &a ata7 <ia$ee mo7A
AE6a. Busy da6.A
ASo '6edeg a&i &a mua gayo7 *g gada mo &asi masyado. #urly at a&ama&eu' 'a.
Ma&es my heart melt.A

2ala. Sa(i 'a ama sa&i i %ea 6ag ma&i'ag&ita or ma&i'agusa' &ay Ja$o(.
Sa(agay. This is a ,ree $outry8
Sa(ay dali g gau7

A=ya&7 Tara. Late a tayo8A

Ta'os ayu, umalis a &ami at dumeretso sa room. Yug G< girls a&atigi lag
sami ta'os ag(uluga. =ariig
&o ama si 2a''y,eet a agsa(i a 'ag slut tlga8 Pati (a ama si Ja$o(7'

2ello78 Sila ag ala'it8 Tss. Ba&it (a &asi ag gada &o8 2ehehe. :.:A

Wala amag agyari sa room, e.$e't sa ag &ulit &ulit i Ja$o(.. *t ag $ute iya
ga talaga. @-

2aggag sa mag(rea& a. G 'm a. Isag $lass a lag at mag&i&ita a &ami i #ass.

Bia$a: .4i8 May date &ayo mamaya i %ea u7.
.Ba&it mo alam7.
I!y: .6ala lag. @- eBoy &ayo saa later8 2ihihi..

Ta'os umalis a sila. *o (a ama yu8 :.:A
so, ayu.. <ast ,or6ard a sa ata'os a yug $lass &o, at eto a&o gayo 'a'uta
sa garde8 -ito da6 &ami
magmemeet i #ass eh. ?'m a. *t a&ita &o si #ass du.

A#ass.A
A#hael.A
AI'm.. Sorry sa lahat.A
AWala a yu d(7 Let's Bust eBoy the day8 Isa 'a.. =amiss &ita.A

=oog sia(i iya di &o a a'igila a ihug siya. So(rag &ailaga &o si #ass
gayo. Lalo a at su'er de'ressed
a&o &ay Gia. Siya lag may alam &ug gaao &o &amahal si Gia.

33

ASus, ayos lag ya. *g taga iyag si Gia at 'ia&a6ala &a iya. 2ush a8A

Ye', a&ao'e u' a a&o at adito &ami gayo sa s$hool $atee. Su'er la&i talaga
ito. Madami &asig studet.
Parag eTual to sa G $lassroom a 'iagsama sama8 2aha @-

&uma&ai lag &ami dito, hidi &o a amamalaya ag oras, shete8 > a 'ala8 Si
%ea8

To: %ea <ia$ee7 C.L
..6J lg 'H ah7

*yu sed8 =a&ita ama i #ass a mu&hag agmamadali a&o. %aya..

A2ali&a a. *lis a tayo. Mu&hag may la&ad &a 'a.A
A4o eh.A

%aya umalis a &ami, &aso (igla a lag..

A#hael8 4hmygosh8 Magtago &a mua8 Please.A
A2uh78 Why78A
AYu &asi yug tea$her &o sa Physi$s. May $lass 'a &asi a&o gayo, e sa(i &o.. May
&u&ui lag a&o8 %a'ag a&ita
iya a&og &asama &ita i(a(agsa& iya a&o8A
A2uh7 Gau7 2ala8 Saa a&o magtatago87A

Ta'os aghaa' siya g '6ede. Ta'os 'arag may isag room sa $atee a may 'ito.

A*yu. *yu. Ba(ali&a &ita. 2itayi mo a&o du. %a&ausa'i &o lag to. 2a7
Sorry.A
A4&ay lag yu. Sige sige.A

Ta'os 'umaso& a a&o doo sa 'ito. *t siara &o yug 'ito. 2mmm.. *lamig ama
dito. 4 &ia&a(aha lag
talaga a&o77

Shet8 Si %ea78 Te&a ta6aga &o a. Magagalit a ama sa a&i yu8

Eee'. Walag sigal8

#assadra8 Bilisa mo8

%ea, hitayi mo lag a&o. Pu'uta a&o diya o matter 6hat. @0

#2*PTE+ ;;
#*SS*=-+*'S P41

2ahaha. *g taga talaga i #hael. Masyado &asig ma(ait. *ya. Tss. Sorry &a a
lag (essie. Iaga6 mo sa a&i
si %ea. Ba(a6ii &o lag siya.

2aa: .2ey8 What ha''eed78 *o a78 *o g agyari77.
.Well. *du siya sa ,ree)er sa $atee. Maya maya lag at isa a siyag i$e $ream
du8.
+e.y: .ee'8 Paao a lag 'ag amatay siya doo7.
=otyourordiaryGirl: .Mamatay (a siya78 2d ama siguro8.
Yello6Rroses: .Gra(e8 2iaa mo g &oti ag tem'erature8 Ba&a ga su'er maigas
siya du. *yo&o ma&a'atay8.
.<ie8 *ish8.

%aya ag gia6a &o.. Gia6a &og ? degrees ag &aiag :9H. Tss. Ma(ait 'a ama
a&o &ahit 'a'ao.

E$hel: .Sige a8 Go a8 Go &a a &ay Pa'a %ea8.
.=a&a'agstal& (a &ayo &ug saa ag date ila7.
Thaila: .Sa roo,to'8 2aha. Go a8 @P.

*t ayu ga, uma&yat a a&o sa roo,to'. 2a8 %ea. 2umada &a.

Pagdatig &o doo, ,$& ag gada. May ta(le a su'er arraged, may ,lo6ers sa
gilid. Puro 'i&. #o) it's #hael's
,a!orite. *rrggg. Ta'os tumutugtog 'a ag mga ,a!e sogs i #hael. *rrrg. Sa&i
da'at lahat g iyo8 haha.

.#assadra7 *og giaga6a mo dito7 =a&ita mo (a si #ourtey7.

Tss. #ourtey 'a di78 *&o a ga asa hara'a iya8

.huh7 Ba&it7 4o ama. %asama siya i.. 5gh.. Ja$o(..

Ta'os alamig ama ag e.'ressio iya. Ta'os agstare siya sa &a6ala. 2mm..

.Why7 May date (a da'at &ayo7 *66. Sayag. #adle light dier7 Tss. %aya 'ala
'ia'uta a&o dito i #hael..
.2uh7.
ASa(i &asi iya, a&yat a&o g roo,to'. 2idi &o ga alam &ug (a&it iya sia(i yu
eh. 2aay. Siguro dahil 6ala &ag
&asama. 2aay. Te&a. 2a''y Birthday ga 'ala.A
ATha&s.A
ASo.. Sayag ama ag hiada mo. Gusto mo a&o a lag &asama mo mag$ele(rate g
(irthday7 Mu&hag (usy
'a si #hael &ay Ja$o( eh. 2mm.A

Pag (ia(aggit &o si Ja$o( lalo siyag alulug&ot. *t alam &og iis a siya &ay
#hael.

ASige samaha mo mua a&o dito.A

EEEP8 S*M*2*= %4 -*W SIY*8 TSSS. G*G*WI= %4 =* L*2*T P*+*.. P*+* M*GB*G4 ISIP =IY*
%*Y #2*=EL.

A4&ay &a lag (a7 *yos lag ya.A
ASalamat at 'umuta &a #assadra.A

2aay. So(rag matutua6 a ag 'uso &o. *,ter 9? miutes, a&atayo lag siya doo,
a&o ama &6eto g
&6eto. Misa misa tata6a siya 'ero tahimi& lag talaga siya. Tss. Mu&ha amag
o&ay a siya.

ASi #ourtey. Le$he.A
A2mm, mahilig lag talaga si #hael sa mga !arsity.A
A<$&.A
A4&ay lag ya. %ea, adito a ama a&o. 2idi &ita ii6a. 2idi &a magiisa 'ag
a&o 'iili mo.A

Ta'os iya&a' &o siya.

A*&o a lag &asi.. *&o a lag ag mahali mo. Si #hael, si Gia ag mahal iya.
Giagamit lag &ayo iya a
'aa&i' (utas 'ara di siya masa&ta8 2idi mo (a ahahalata7 *lam &o &ug gaao
iya &amahal si Gia. -i &a iya
&ayag mahali8A

Mu&hag atigila a ama siya.

A*&o a lag %ea. Matagal a &ita mahal. %aya &og ga6i ag lahat ,or you. *&o a
lag ag 'ilii mo. %aya &o
mag(ago ,or you8 Lahat gaga6i &o.A

Ta'os hia6a&a iya a&o. =a'asmile ama a&o, a&ala &o &asi yaya&a'i iya di
a&o.. %aso.. Ialis iya ag
'ag&a&aya&a' &o.

ASorry. -i &ita gusto.A

4u$h. Masyado amag straight,or6ard yu. 2idi &o a a'igila umiya&.

ABa&it78 -ahil (a &ay #hael78 *o (ag a&ita mo sa &aya78 Ba&it (a lahat &ayo
#hael g #hael78 *o (ag
mero siya78 %aya (ag ga6i i #hael lahat 'ara sayo78 %ea a&o ag adito sa
hara'a mo8 *&o8 Ba&it (a si
#hael 'a di.A
AGa(i a. Pagod &a lag8A
A2I=-I8 3umiiya& a a&o3 %E*=8 S4B+*=G M*2*L %IT*8 2I=-I M4 B* =*%I%IT*78 2I=-I M4
B*
=*+*+*M-*M*=78 *%4 =* L*=G8 *%4 =* L*=G PLE*SE8 2idi &ita sasa&ta8 2idi &a
malulug&ot sa&i.. *&o a
lag.A
ASorry #ass.A
A=*%*%*I=IS SI #2*=EL8 L*2*T =* L*=G =*S* %*=Y* =*8 L*2*T =*8 Ba&it (a hidi siya
ma&uteto78 *yos lag
a asa&aya a lahat 'ero... Ba&it 'ati i&a678 Ba&it 'ati i&a6 %ea78 Ba&it78A
A#ass. Tama a.A
AM*B5TI =G* *T M*M*T*Y =* L*=G SIY*8 =*G2E2ESIT*TE P* *%4 =G 5=* E2. PE+4 M*B5TI
=G* S*%*=Y*8A

=ag(ago ama ag e.'ressio iya, &aia Su'er $old gayo ragig 6ith ager8
Ta'os hia6a&a iya a&o g
mahig'it sa (ali&at.

A*=4=G GI=*W* M4 S*%*=Y*77 S*BI2I= M4.. 2I=-I =*M*= SIY* %*S*M* =G 2*Y5P =* J*#4B
=* Y5= -B78A
A44 =*8 2I=-I =*8 448 =*GSI=5=G*LI=G *%48 2I=-I SIL* M*G%*S*M*8 PE+4 SI=*BI %4 L*=G
=*M*= Y5=
%*SI::A

Ta'os so(rag hig'it a g ha6a& iya, so(rag galit a galit siya, atata&ot a&o.

A=*S**=.SIY*87 S*BI2I= M48 *=4=G GI=*W* M4 S*%*=Y*887A
ABa&it &o ama sasa(ihi sayo78 2ahayaa &o a lag siya a magig li!ig i$e du8
%ug (uhay 'a siya8
2ahahaha8A

Tiula& ama iya a&o g su'er la&as. *sa&it.

A#*SS*=-+*8 =*S*= SI #45+T=EY78 P*G 2I=-I M4 SI=*BI I%*W *=G M*M*M*T*Y =G W*L* S*
4+*S8A

5miya& ama a&o du. Ba&it si #hael a ama78

A%ea. *&o a lag. Wag a &asi si #hael. *&o a lag. %aya &og i(igay sayo
lahat. 2idi &a masasa&ta sa&i.
*&o a lag &asi.A
A=*S**=. SI. #45+T=EEEEY78A

Gra(e. So(rag sumisiga6 a siya du, ta'os shiisha&e iya a&o. Su'er sa&it a g
shoulders &o. My gosh8 2e's
strog. I $a't sto' him.

A%E*=8 ITIGIL M4 Y*=.A

Sio yu7 So(rag aghihia a a&o. Gra(e. *sa&it. Gra(e si %ea. Brutal. TGT

ASI #2*=EL =*S* #*=TEE=. %I=5L4=G =I #*SS*=-+* S* <+EEME+8A

<$&. Si Yael 'ala. Ba&it iya alam yu78 Ba&it iya alam yu78 Ta'os may a,eel a&o
a so(rag sa&it. So(rag hig'it
a g ha6a& i %ea sa a&i. Ta'os so(rag shiisha&e iya a&o. Gra(e. Wala a ata
a&og (uto.

AT3=GI=* =*M*= #*SS*=-+*8 B*%IT M4 GI=*W* Y5= %*Y #2*=EL78 *=4 B*=G GI=*W* =IY*
S*Y478
T3=GI=*8 P*G M*Y =*=GY*+I M*S*M* S*%*=Y*::A

T*M* =* PLE*SE. So(rag asasa&ta a a&o, 'hysi$ally ad emotioally.

A%E*=8 ITIGIL M4 =* =G* Y*=8A

Ta'os may agtaggal ug mahig'it a ha6a& i %ea sa&i. Tha& you8 @'/

A*=4 %* B*8 25MI=*24= %* =G*8 W*G M4 =G*=G S*%T*= SI #*SS.A
A#*SS*=-+*. T*=-**= M4. %*P*G M*Y =*=GY*+I=G M*S*M* %*Y #45+T=EY.. 2I=-I *%4
M*G-*-*L*W*=G
ISIP =* P*T*YI= %*8A

<$&. That 6as hella s$ary8 2aha @/ *d ou$h. *g gusto &o lag ama ay mahali
iya a&o. %ug gia6a iya yu e
di 6ala g asa&ta. *ya6 &og sa&ta si #hael. Pero.. Sa so(rag iggit &o sa&ya
aga6a &o yu.

Tuma&(o ama agad 'aalis si %ea. Wala a. P'tha a iya si #hael. Wala a.
Wala a a&og 'agasa sa
'agmamahal iya.

A#assadra7 *yos &a lag (a7A
ABa&it mo (a sia(i &ay %ea yu78 Ts&a.. Ba&it mo alam yu87A
AI'm sorry. =a&ita &o &asi. #assadra alam mog mali yu.A
A*=4 B*=G M*LI -5=78 44 M*LI =* GI=*W* %4 Y5= %*Y #2*=EL =* W*L* =*M*= %*S*L*=*=.
PE+4
S4B+*=G M*2*L %4 SI %E*=8 S4B+* S4B+* =* %*Y* %4=G P*T*YI= SI #2*=EL -*2IL S*%*=Y*.
%*Y* %4=G
M*W*L* *=G S*+ILI %4=G BEST<+IE=- P*+* M*P*P5=T* SIY* S*%I=8 %*Y* %4 Y5=8 B*%IT B*
2I=-I =IY*
M*%IT* L*2*T =G E<<4+T %478 B*%IT Y*EL.. B*%IT78A

Ta'os iya&a' iya a&o. 4.4 ee'. #hasig siya8 Pero.. I really eed a hug right
o6.

AYael, asa&it sa&it. So(rag mahal &o si %ea. So(ra so(ra. So(rag e,,ort a ag
ai(igay &o 'ara ma'si iya
a&o. =a agee.ist a&o sa mudog ito78 $ute ama a&o d(7A

Ta'os tuma6a siya 'ero mahia lag. *rrg8 2d (a a&o $ute78 Tss. *i. Magada 'ala
a&o. 2d ga a&o $ute..
*y6ays,

AYael8 =aramdama mo a (a yug.. Yug ,eelig a.. 2idi &a mahal g mahal mo7
=a.. %ahit ao ga6i mo, i(a
'a ri ag tiitiga iya78 2idi iya maisi' a.. =agee.ist &a8A
A4o ama. =araramdama &o yu.A

*o da67 =araramdama77 Ba&a ama.. =aramdama8 Tss. Wrog grammar 'a8 2aha.

AWhy, o, all 'eo'le.. Si %ea 'a.. Si %ea 'a ag miahal &o7 Ba&it siya 'a7A

Su'er umiya& a a&o u. Ta'os hiaham'as &o a yug $hest a mus$ular8 2aha. @-
may gau78

A4o ga eh. Ba&it sa lahat 'a g tao si %ea 'a. *t oo, alam &o ag ,eelig a
hidi &a ma'asi g mahal mo &asi
may mahal siyag i(a.. Yag araramdama mo, alam &o ya.. So(rag alam &o.A

2aaay. May a&a&aitidi 'ala sa&i. Tha&s Yael.

ABa&it ga (a si %ea 'a78 #assadra, 6hy %ea.. adito ama a&o.A

W2*T T2E E<78

M:M:M*2*L =IY* *%478

4.4

#2*PTE+ ;G
%E*='S P41

=*S*= =* SI #45+T=EY78 W*L*=GY*=G #*SS*=-+* Y*=8 S4B+*=G =*%*%**S*+8 T3gia8 Ba&it
iya aga6a
&ay #45+T=EY yu78 Bali6 a talaga ag (a(aeg yu.

<$&8 I, somethig ha''e to #ourtey. I s6ear I'm goa &ill that stu'id #assadra.
*d it's goa (e hella (loody8

33

=agtuloy tuloy a&o sa #atee. T3giag $atee ya8 Ba&it (a &asi may ,ree)er78
Paao a 'ala &a'ag.. 2idi a
a&aya i #ourtey yug lamig7 Paao 'ag.. Ma&ita &o siya.. <ro)e ad dead78 2ell.
Imma &ill #assadra. <$&.
=agte.t siya sa&i. *g hulig te.t iya sa&i is..


2ell8 What the e,78 <$&8 *hole8 It's ;? miutes ago8 ;? miutes a siya du sa
,ree)er a yu87 <$&. Siog
ma&a&asur!i!e du78 <$&8

Sh3t. Ba&it.. Ba&it.. =aluluha a&o78 Gahd8 It's so gay8 I'm ot gay. I dot 6aa
(e gay8 Pero.. <$&8 Traydor ag luha
&o. -i &o ma'igilag di maiya&.

Paao ama ma&a&atiis si #ourtey du sa ,ree)er g ;? miutes. That's hella
im'ossi(le8

Paao yu87 I'm sure. By o6.. Wala a siya. <$&. I $a't a$$e't that8

Paao a 'ala yu87 2idi &o 'a asasa(i a.. Sorry sa lahat g $ommets &o sa
&aya at sa lahat g 'agaasar &o.
Giaga6a &o lag ama yu &asi.. =ag'a'asi a&o. It's a guy thig. %a'ag
ag'a'asi.

2idi &o 'a di asasa(i sa &aya a.. Tha& you. %asi.. Siya a lag ulit ag
a&a'ag'asaya sa a&i g gaito. Sa
'agdatig ila i Tita, mas agig masaya ag ,amily li,e &o, 6ala. Mas ayos a ag
'agsasama ami g tatay &o.
Salamat &ay #ourtey.

Isa 'a. -i &o 'a asasa(i a.. a.. shet, ag (adig.

-i &o 'a asasa(i a, m..m..m..ma..

*ish8 -i &o masa(i.

#hael.. Ma.. Maha..

Eeee'. -i &o talaga masa(i. Grrr8

3#+E****%3

P*%S2ET8 #45+T=EEEEY8 <#% #*SSS*=-+* <4+ -4I=G T2IS T4 Y458 #45+T=EY8

33

Si #ourtey. =a&ahiga a du, su'er 'ale. Yug &ata6a iya a&a$url. Yug 'arag
lamig a lamig. Pero.. 2idi a
siya gumagala6. #ourtey8

A#45+T=EY8 24I8 G5MISI=G %*8 #45+T=EY =*M*=8 24I8 G5MISI=G %* =*M*= -IY*=.A

Luma'it a a&o sa &aya, so(rag lamig iya. <u$&8 =iya&a' &o lag siya. Please8
Tras,er my (ody heat to her8
#ourtey.

Wala. 2idi 'a di siya gumagala6. Pero..

M*Y P5LS4 P* SIY*8 Tha& God8

A#ourtey8 #ourtey8 <$&8 Gumisig &a ama8 2oi8 %a'ag gumisig &a.. Ilili(re &ita
g i$e $ream8 2oi8 %a'ag
gumisig &a.. Magigig ma(ait a a&o. Gigisigi &ita ara6 ara68 4i8A

Wala 'a di8 T3gia #assadra. I s6ear I'm goa &ill you8

Biuhat &o a siya. <u$&8 So(rag lamig8 So(ra so(rag lamig iya8 Biuhat &o at
iila(as a dito sa im'yerog to.
%a'ag si #ourtey a6ala sa&i i'a'agi(a &o ag $atee a to8 T3gia8

-iala &o siya sa la(as. Malamig di ag air$o8 *rrrgggg. Ga(i a &asi. Tama8 Sa
(ahay8 Sa (ahay8

Buhat (uhat &o siya, so(rag hig'it. =aririig &o ag ti(o& g 'uso iya.. at least
(uhay 'a siya.

A#ourtey.. #ourtey.. #a you hear me78A

2idi 'a di gumagala6. 2idi agreres'od. Pero humihiga a siya. Siguro dahil
medyo umiit a. Sa os'ital
&aya78 *rg8 So(rag layo 'a dito8 Sa (ahay &o a lag8 2umihiga a ama siya.
Buhay a to8

=agdri!e lag a&o 'a'uta sa (ahay ami, ag 'ositio iya.. Well.. =a&aya&a' 'a
di siya sa&i. Patay ag air$o.
P3ta8 Pa6is a 'a6is a a&o. #hasig a&o8 2aha. *g hira' magdri!e. Bu&od sa
mahira' ma&ita ag daa. *la&as
g ti(o& g 'uso &o. %aia 'a siya, a&aya&a' sa&i C""L

2idi &o alam ag gia6a &o, 'ero.. 2iali&a &o yug oo iya. Tss. 2aggag dito
a lag ama a&o. %a'ag
gisig a to 6ala a a&og la&as g loo(. Grrr.

=a&adatig a a&o sa (ahay.. Malamig 'a di si #ourtey. -umeretso a&o sa (ayo.
I:o &o yug 6arm 6ater..
Piuo &o yug (ath tu(. 2a(ag 'iu'uo &o.. =a&a. /S' ',S0 ya&a' 'a di a&o &ay
#ourtey. 5ti uti.. 5miiit a
siya. *t least (uhay 'a siya d(78 Buti a lag humihiga 'a. 2d a&o ma&a&ga6a g
&asalaa at ma&a&a'atay g
tao.

Biuhat &o siya 'a'uta du sa 6arm 6ater, hidi ama siya so(rag iit. Ba&a
ama ma'aso to8 Lalo g
mag&adale$he le$he8 ha6a& ha6a& &o ag &amay iya, yug mu&ha iya 'iu'uasa &o
g 6arm 6ater gamit ag
to6el. Gra(e8 =gayo &o 'a lag aga6a to ah8 Gra(e &a #ourtey8

5ti uti (uma(ali& ag &ulay iya. 5miiit a di siya. Lumala&as a di ag
'aghiga iya. 2aaay. Salamat.
Salamat talaga. Mga GH miutes di ata siya a&a(a(ad doo. Paaog.. Paao &o to..

P**=4 %4 IT4 P*P*LIT*=78 *T.. *=4=G IP*P*LIT %4 -IT478

4.4

Ma'a'atay talaga a&o ito &a'ag 'ialita &o siya &a'ag ag&amalay to8 *yo&o. 2idi
&o 'a'alita to8 %aso.. Ba&a
ama lagati siya8 *rrggg. What to do7

#2*PTE+ ;I
#2*=EL'S P41

*S*= *%478 *=L*MIG8 S4B+*=G L*MIG %*=I=*. P*T*Y =* B* *%478 S4B+*=G..

EEEEPPPP. S4B+*=G 24T.. ESTE.. *=G I=IT.
/S' ',S0

Sio (a tog a&aya&a'78 Errr.

AB5TI =*M*= GISI=G %* =*8 2I=-I %4 *L*M *=G G*G*WI= %4 %5=G =*W*L* %* #45+T=EY8
M*P*P*T*Y %4
T*L*G* *=G #*SS*=-+* =* Y5= %5=G =*M*T*Y %*8 SI+*5L4 %*SI. *Y4S %* L*=G B*78 *=4=G
=*+*+*M-*M*= M478 =IL*L*MIG %* P* B*78 M*Y M*S*%IT B*78A
Ah&ds.$hueir.A
A*=444787A
AS*BI %4 -I *%4 M*%*2I=G* *=G 2IGPIT =G Y*%*P M48A

Ta'os ialis iya at ag(lush. C""L

As:s:so..*%4 =* =G* T4=G =*G**L*L* S*Y48 I%*W P* S5MISIG*W8A

*sus, aya6 'a magsorry. *t.. *o da6 yu78 =agaalala7 2mm..

ASo, agaalala &a 'ala sa&i ha7A
A2uh78 /S' ',S0 Siog agaalala &aio78A

Tuma6a a lag a&o. Su'er um( 'a yug 'aa &o. =aghihia 'a di a&o. E6a &o.
Ba&it hidi a&o amatay doo7
=aii6ala a a&o a a&o ay isag aghel sa lu'a. Jo&e8

Ta'os a'asi &o a, &aia 'a ata tigi g tigi sa &ata6a &o si %ea. Te&a8
Miaya& (a iya a&o87 Waaaah8
Paao a&o a&a'ag'alit78 Ba&it damit iya ag suot &o78 Grrr.

3Pa&3

A*ray8 *og 'ro(lema mo7A
ABa:(a&it.. Si:siog ag:ag..ag'alit g.. -amit &o778A

=amula a ama siya8 *rrg. Biato &o a siya g (iato g ua.

AWoah8 #hill ama. 2idi a&o8 *sa ama. *lam &og a&o ag mamatay &a'ag gia6a &o
yu.A
AE SI=478 SI=478A
ASI *LI=G +4S*8 Y5=G %*PITB*2*Y =*TI=G M*T*=-* =*8 B*B*E Y5= *2.A
A*o78 Bastos &a tala::SI=478 Si alig +osa78A
A4o ga sa(i8A
A*hh.. Siya 'ala.A

%umalma a&o, siya ama mu&hag asar a asar a8 Tao lag u, ag&a&amali di8
2aha. :-

3Sile$e3
3Sile$e3
3Sile$e3

Errr8 %a(igi8 %a(igi8 Magsasalita a ga a&::

/S' ',S0
/S,' 'S0

EEEEEPPPPP8B:(a&it.. Ba&it iya a&o.. Eee'8 Ba&it iya a&o iya&a'78 Errr. 4""4

A2oi8 %ea8 4&ay a a&o8 -i a a&o ilalamig8 Ma'utla 'a (a a&o78 2ohoho.A

Gra(e8 Ilag a ilag a a&o8 P:':'ero.. *g sara' sa 'a&iramdam. *g.. 2ot este..
*g iit g &ata6a iya. *g
sara'.. %ug gaao a&o ilalamig &aia, so(rag.. 4''osite g ,eelig &o gayo.
E6a &o.

%aia aramdama &o a lahat, lamig, sadess, sa&it, lalo a ag ,eelig a.. I'm
aloe. =e!er i my li,e 'a a&o
agig aloe. I'm al6ays 6ith Gia.. With #assadra.. With ,rieds. *lam &o a
&a'ag may agyarig masama sa
a&i 'alagig may magliligtas sa a&i. Lagi a&og hahaa'i i Gia. Pero &aia,
hidi a&o aiya& &asi ilalamig &o
or may 'ossi(ility a mamatay a&o. =aiya& a&o &asi.. I'm aloe. Walag taog may
$are sa a&i. Wala a a&og
aasaha &ug hidi ag sarili &o.

5til..

%ea $ame. 2idi &o alam &ug aog agyari &asi ag(la$& out a a&o. Pero gayo,
so(rag sara' sa ,eelig.
=a6a6ala lahat g lug&ot, lahat g ta&ot, lahat g 'agam(a. *g sara' sa
'a&iramdam.

=iya&a' &o a lag di siya. <eelig &o agulat siya 'ero lalo 'ag humig'it yug
ya&a' iya sa a&i. Eee'. Sia(i &o
(ag gusto &o ag ,eelig78

/S' ',S0

I= L41E =* *%4 S* G*=IT4=G <EELI=G8 W*2*2*. Saa di a mata'os8 Eee'.

A#ourtey.A

2aha. Ba&it.. Ba&it.. Ba&it &a(oses iya si #hu$& Bass78 *rrr. <eelig &o tuloy a&o
si (lair8 2aha. Jo&e8

A2mm7A
AI'm so tha&,ul masamag damo &a.A

*=4 -*W78 Masamag damo78 Grrrr. 5malis a&o sa hug8

A*=4=G S*BI M478 M*S*M*=G -*M478 W*L*=GY* %* T*L*G*8 L*Y5*= M4 =* =G* *%48A

Ta'os tiula& &o 'a siya, ag hia &o 'a8 Errr. Pero a&a&asiga6 a a&o8

A*o (a. Jo&e lag eh.A

Ta'os tuma6a siya ta'os yug ulo iya agt6ist or s6ay ta'os yug (uho& iya
agt6ist slash s6ay di8 *rg. Yug
lagig giaga6a i Bie(er8 2mm.. #ute.

A4o a. Sige uu6i a a&o.A
AEh sio 'ala mag(a(atay sa iyo doo7A
A%aya &o a sarili &o.A
A4&ay.A

2idi ma lag iya a&o 'i'igila78 Mag'a'a'igil ama a&o ee. C.L asar talaga ag
lala&ig to8 *alis a ga a&o8
Errr.

3Pooo&3

*+*Y =*M*=8 *=G S*%IT8 B*%IT 2I=-I *%4 M*%*T*Y478 Mahid 'a yug 'aa &o. Errr.
*sa&it.

ASa(i ama sayo hidi mo 'a &aya eh. 2ali&a ga dito.A

Ta'os (iuhat iya a&o. Ta'os tuma6a a ama siya.

ABa&it &a (a ta6a g ta6a77 =oog ua ama ag sugit sugit mo ah8A
ASo gusto mo magig masugit ulit a&o7A
A*mm. Wag a lag7 2aha.A
A2ahahaha.A

Tuma6a a ama siya, ta'os 'isil 'isil 'a ag $hee&s &o.

AButi a lag talaga dumatig &a sa (uhay &o.A

Errrr.. C""L ao da6 yu78 Eee''.

A2:huh7A
A#ourtey..A

2ia6a&a iya ag mu&ha &o8 25W****T78 G+*BE8 S5PE+ P5L* %4 =*, *=G I=IT =* =G
M5%2* %48 E+++. Ba:
(a&it iya (a ito giaga6a sa a&i78

Ta'os 'ala'it a siya g 'ala'it sa&i. Woah8 Pi'i&it a (a a&o87 2ehe. EEeehhh.
*o a (a78

A%:%ea..A

S5PE+ L*PIT8 ; I=#2ES. Woah8

A#ourtey.A
AW:Wag.. *:ay.. 2:hidi 'a a&o ready8 C""LA
A*=478 2*2*2*2*2*2*. C4LA

:.:A ao da678 Lumayo siya. Ta'os tuma6a a g tuma6a8 Grrrrr.

ASasa(ihi &o lag saa a.. *g iit g mu&ha mo8 Gumagalig &a a8 I&a6 ha8 %ug
ao iiisi' mo8A

Gra(eeee8 So(rag 'ula a g mu&ha &o8 #herry a ag la(as &o ito8 Errr. %aasar
tog si %ea8 Pahiya a&o du8
*&ala &o ama i&i&i::*+G8 -4='T W*==* T2I=% *B45T IT8

ATal& Shit &a8 5malis &a a ga diya8A
ASus, ahem. *g ,ia$ee &o, gusto (a g 3um6uaaah3A

=ag'ose siya du a a&a'out ta'os ag um6uaaah8 Iaasar talaga a&o g lo&o8 Walag
hiya8

APero.. #ourtey seryoso.. Gusto..A
AEEEP8 *Y4%48 2I=-I %IT* G5ST4=G 2*LI%*=8 =*G%*%*M*LI -IY*=8A

3Sile$e3

%ea. : 4.4
#hael. : C4L

3Sile$e3
3Sile$e3

A2*2*2*2*2*8 *=478 *=4 B*=G SI=*S*BI M478 Sasa(ihi &o lag saa a gusto &og
magtha&s at (uhay &a 'a8
%ug ao aog iiisi' mo diya8 Wag mo ga a&o 'ag'atasyaha diya8 Sa(ihi mo
lag. <ia$ee mo ama a&o
ee.A

EEEP8 =*%*%**S*+8 %*=I=* P* SIY* =*=G**S*+8 %E*= I 2*TE Y458 E+++.

ASige a sige a. Seryoso a (a(e.A

Ta'os tuma(i siya sa &ama &ug saa a&o a&au'o. Ta'os itiula& iya a&o, a'ahiga
a&o sa &ama. Ta'os siya
ama humiga sa ta(i &o 'ero yug (ody iya a&ahara' sa a&i. Gets iyo (a78

Ta'os tiitiga lag iya a&o. So(rag.. Seryoso.. Ta'os yug 'oit ,iger iya
i'iagha6a& iya sa mu&ha &o.
C""L aog giaga6a mo87 Bata 'a a&o8 *yo&o 'a8 Wag.

A#ourtey.A

*ya a ama, giagaya a ama iya ag (oses i #hu$& Bass. =aa&it a&o8 Err.

AY:Yes7A

Tuma6a siya, 'ero yug mahia lag, yug a&a&aa&it. Errr.. someoe. Please sa!e
me8

AI.. I.. I'm tha&,ul a.. Buhay &a. You do't &o6 ho6 6orried I 6as.A

4.4 :: gaito lag a&o all the time. Ta'os yug 'uso &o, agig 'ala&a a. Talo g
talo8

AI'm.. Tha&,ul at dumatig &a sa (uhay &o. Iayos mo lahat. Yug, malamig &og
mudo (iigya mo g 6armth.
%aya.. %aia, a&o ama ag ag(igay g 6armth sayo.A

2a(ag siasa(i iya yu, hiaha'los lag iya ag mu&ha &o. Errr. Su'er &iis &o
(a talaga78 Errr.

AI'm sorry.. Sa lahat g 'agsusugit at 'aiiga6, at 'agaa6ay &o sayo. I'm.. Well
I'm really ha!ig ,u &a'ag
giaga6a &o yu. *g $ute mo &asi magalit eh.A

Whate!er8 Pero.. Ee'8 #ute da6 a&o8 5mami di ag lo&o. =gayo ama yug (uho& &o
ag giugulo iya8 -i &o
ama siya maitula& &asi.. *g hia &o, ts&a.. =ageeBoy di ama a&o.

*o da6 sa(i &o87 Erase erase8

AI'm sorry &asi hidi &ita agisig &aia. *t hidi &a 'umaso&8 The hell ama8
Pati (a ama yu78 Tss. Pero.. I'm
sorry 'a di. %asi may gia6a lag a&o.A
A*o (a yag gia6a mo at a'a&aim'ortate at 'iag'a'alit mo ag ,ia$ee mo7A

=amula ama siya8 *t sumimagot sa a&i. Errr. Why ama78

A%:&asi, may iayos lag a&o sa roo,to' g s$hool. =ag.. =aghada a&o g..
#adlelight dier.A
A4h78 Para &aio ama87 =i$e. *g s6erte ama u8 *lam mo (ag ,a!orite &o ag
mga gau8 *g romati$
&asi.A

=amula 'a lalo siya. *hem. =ag&a&a'alit a &ami g sit6asyo gayo8 2aha.

APa:'ara.. Para..A
APara &aio78A
AP*+* S*TI=8A

4.4 oh78 Ba&it ama78 Tss.

A+:really7 B:(a&it ama7A
ABe$ause it's your ,ia$ee's (irthday today stu'id8A

ST5PI-78 B*%IT =* =*M*= *%4 =*G:: W2***T78 BI+T2-*Y =IY*78

Piilit &og tumayo. *g sa&it8 *g hira'8 *g (igat g &ata6a &o8 Tss. 5malis a
siya sa to' &o ta'os a&atayo
a&o ta'os hiug &o siya8

ABa&it ama hidi mo sia(i78 E di saa (uog ara6 asamaha &ita8 Sorry at late
a&o ha. Si #ass &asi a&ita yug
'ro, iya eh. 2idi a ga iya a&o a(ali&a eh.A
A-o't (elie!e that slut8 Ii6a &a talaga iya sa ,ree)er ta'os 'umuta siya sa
roo,to'. Sa(i iya &asama mo da6 si
Ja$o(.A

2uh7 Pero a&i&i'ag(ati sa a&i si #ass. =ilo&o lag iya a&o78 Para.. Para &ay
%ea7 Ba&it gaoo si #ass78 So(rag
asasa&ta a&o. She's my (est,ried8 My oly sister. My.. #assadra. Ba&it giao
iya a&o. *lam ama iya a I
might there 'ero.. Pero.. Wala siyag 'a&ialam. Wala a umiiya& a ama a&o.

A#ourtey.. Sto' $ryig.A
AI'm so sad. Ba&it iya aga6a sa a&i yu7 *g.. Sa&it.. -ala6ag $lose a tao a
ag ag(etray sa&i. Ba&it sila
gau78 *o (ag gia6a &o7A
ASssh. -o't $ry.A

Ta'os tia' lag iya ag li&od &o. 5miiya& a&o sa shoulders iya.

ASimula gayo. *yo&o g ma&itag umiiya& &a. *yo&og ma&itag asasa&ta &a. Wag
&a g umiya&. Wag a 6ag
&a g magsasayag g luha 'ara sa mga (asurag iyo. 2idi ila alam ag taog
da'at ila alagaa at itreasure.A

*666. @'0

A2idi &o hahayaa a umiya& &a a ama. *yo&o g iiya& &a. =adito lag a&o.
%ahit &aila hidi &ita ii6a. %ahit
a (uog mudo i(etray &a, &ahit a lahat sila i6aa &a, or hidi mai6ala sayo.
%ahit i&a6 'a ag mali, a&o.. *&o
ag magigig &a&am'i mo. Simula gayo.. Sa(ay tayog lala(a. *yo&o g iiya& &a.
Wag &a g umiya& &a
#ourtey.A

Ta'os iya&a' &o siya g mas mahig'it. Lord, tha& you 'o at (iigay iyo sa a&i
ag lala&ig ito. Salamat 'o.

AI $a (e ad I 6ill (e your shoulder to lea o. Tissue to dry your tears, 'illo6
to hug, at &ug ao 'a ma. *dito
lag a&o 'alagi sayo #ourtey. I 6ill e!er e!er lea!e you.A
ATha& you %ea. Tha& you. @'0 A

Ta'os 'iuasa ama iya ag luha &o ta'os 'iisil iya yug $hee&s &o.

AWala ma lag a&og regalo sayo.A
ABali6.A
ABa&it a ama78A
ASa'at a sa&i ag adito &a at &asama &ita mag$ele(rate g (irthday &o. 2aha8
Ito ata ag 'ia&a6eird a
(irthday &o8 *t gayo lag a&o &ia(aha g gaoo sa (uog (uhay &o8A

*=4 =* =*M*=78 PI=*%*WEI+-78 TSS. P*=I+* T*L*G* =G M4ME=T8 SWEET =* E28

A..this is the (est (irthday e!er. *d you're the (est (irthday gi,t I'!e e!er
had.A

Ta'os &iiss iya a&o..

Sa oo8 2aha. %ayo talaga8

2aaay. %ea8 I'm so ha''y I ha!e you right o6. Pero.. %amusta a &aya si Gia7

#2*PTE+ ;?
#hael's P41

The e.t day, hidi a&o 'umaso&8 =atural8 2idi ga a&o ma&ala&ad eh. Pero uti
uti lumala&as a a&o. Tia6aga
a i %ea si Mama at si Tito %e. *s usual, su'er alala si Tito, si Mama ama
ayu ag'a'asalamat &ay %ea.
E6a &o (a. Pero uti uti, a'a'amahal a di siya &ay %ea. *666. @0 6ala. Parag
masaya. 4e (ig ha''y
,amily.

Miss &o a sia Tita May at Tito Mi$o. Mom ad -ad i Gia. Yug dala6ag yu,
'arag se$od mom ad dad &o.
%a'ag may la&ad sila 'alagi a&og &asama. %a'ag may 'u'utaha 'alagi a&og may
'asalu(og. Bata 'a lag a&o,
sila a ag adiya &a'ag 6ala ag mommy. Miss &o a sila TGT.

=asa #ali,oria di sila gayo. *g alam &o ag&aroo g mild stro&e ag tito8
Gra(e. 2idi &o ma lag siya
a(isita. Gia &asi8 Si Tita May miss a miss &o a8 Siya ag agturo sa a&i &ug
'aao magluto, magla(a,
mamlatsa at magma&eu'8 2aha. Miss &o a sila8

%asi ag (rea&u' hidi lag &ami i Gia ag i!ol!ed. Lahat &asali, ag mama &o,
si Tita May, si Tito Mi$o yug
e!iromet a &iagisa ami. *rg8 *yo&o g magisi'8 =aiirita lag a&o &asi
hidi a&o ma&amo!e o8 Pote&8

Grrr8 Grrr8 Grrr8 =a&a&aasar talaga8 =aiiis a&o8 2idi &o alam &ug (a&it8 *rg8
PMS8 =a&a&aasar8 =a&a&aasar8

A*S*****+++ T*L*G*****88 =*%*%*I=ISSSSS8A

2*2*2*8 Bigla (igla a lag a&o sumisiga6. Wala ama &asig tao dito8 Te&a,
adito 'a ri a&o &ia %ea. Bu&od
sa hidi a&o ma&ala&ad at 'uro 'asa ag &ata6a &o /hidi &o alam &ug (a&it8
Siguro dahil sa la$& o, o.yge at
dugo7 *i e6a80 hidi a&o 'iayaga i Tito %e.

33<L*S2B*#%

.*=478 Gra(e8 Ba&it &a a&ulog sa ,ree)er78 I'a&ulog ati ag guma6a iya8.

Siyem're hidi &o ama sia(i a dahil &ay #ass dahil ayo&o siyag ma&ulog8

.6ala ama 'o, amm.. %asalaa &o 'o. Basta 'o a&o 'o ag may &asalaa8.
.osige, hoy aa&. *lagaa mo ag ,ia$ee mo8 %a'ag may agyari diya hidi &ita
'amamaaha8.

=a&a louds'ea&er 'o siya.. -iemad i Tito %e8 2aha.

.Pa&ealam &o ama sa maa mo8 Wag mo ga a&og utusa8.
.2uhuhu8 Ba&it (a gaa &a7 Ba&it (a lagi mo a lag a&o siusu6ay78 2uhuh. *&ala
&o (a (ati a tayo78.

Eee'8 5miiya& a ama si Tito8 I mea.. =aggagaga6a lag 'ala8 Sii&o &o si
%ea.

.4o a. *alagaa &o a si daldal..
.YES8 WRRRRW1 4SIGE =* #2*=EL8 BYIEEEE8 M*Y MEETI=G P* *%48.

Eee'. Si Tito (a talaga yu87 Tatay (a talaga yu i %ea78 :.:A 'arag hidi
ama.

33ed o, ,lash(a$&.

Yehes8 %aya adito lag a&o8 =a'auod &o a lahat g $artoos sa $artoo et6or&,
i$&elodeo, at disey $hael8
=a'auod &o a g 'aulit ulit ag 4e More #ha$e sa $iema oe.. *t &oti a
lag.. May (ed sore a a&o8 Ba&it
&asi asa&it g (uog &ata6a &o.

Si %ea Patri$& Padua. =asaa siya7 *yu. Puma'aso&. Sa(i iya 'a'aso& siya eh8
Wala gag 'a&ialam sa&i ag
hiayu'a& a yu8 =agstu$& g tsitsirya sa (edside ta(le iya8 2idi ma lag
(umili g ,ruits ag lo&o8 *g s6eet
talaga8 So(ra8 5maa'a6 masyado8

*t eto a&o gayo8 =auuha68 *hruy8 Paao a&o iiom78 She&ard8 Sige a ga.. %aya &o
a ama sigurog
magla&ad8 Yug mga a$tio star ga &ahit may tama g (aril a&a&a'agla&ad 'a di8
%aya.. %aya &o ito8

*t ayu ga, yehes8 Ste' oe. *g umu'o. Su$$ess8 2ahaha8 Ste' t6o. *g tumayo.
Weheyt. *g (edisde ta(le
ta(le &ailaga g (eauty &o. *ah. *6ts8 2mm.. Sige. *ya a&atayo a a&o. Shete8
=amamahid 'a di ag 'aa
&o. *g sama sa ,eelig8 Ba&it (a hidi a lag a&o i'uta i %ea sa os'ital78
Ste' three. *g tumayo g 6alag
su''ort8 Whoo8 *t.. 3(lag3 *+*****YYYY8 P*%S2ET8 M*-*-*G-*G*= P* *T* *=G MG* P*S*
%48 *=S*%IT
=*M*=8 G+++. 52*W =* *%48

A*=4 =* =*M*= B*=G GI=*G*W* M478A

W4*28 %E*=78

A4h. Ba&it adito &a7 *&ala &o (a asa s$hool &a7 <ree #ut (a. Siulat lag &ita
at a&o sa atteda$e ta'os umalis
a a&o. Sa(i &o a ga (a may gaga6i &ag &at3gaha eeA
ASo, hidi mo (a a&o tutuluga7A
ABa&it ama &ita tutuluga7 Sio (a ag may gustog tumayo7 *&o (a hidi ama7A

Ba&it gaito si %ea. *o (ag gia6a &o78 *o (ag gia6a &o sa &aya78 Ba&it ag
iit a ama g ulo iya8
2idi (a iya a&o tutuluga7 *o (a amag tog taog to8 =aiiya& tuloy a&o. May
'asa(i sa(i 'a a hidi da6
iya a&o ii6aa. =a adito lag da6 siya. Ta'os gayo sim'leg 'agtayo lag dito
hidi iya a&o matuluga.
*sa&it sa&it a ga g (uog &ata6a &o eh. Pati ama ,eeligs &o siasa&ta
iya8 @/

A*o (ag gia6a &o sayo TWT. 2idi mo ma lag a&o tutuluga. %5=G *Y*W M4 W*G8
%*Y* %4 =*M*= T48A

*o 'a ga (a ag gia6a &o78 E di 'iilit &og tumayo. %*IL*=G*= %4=G T5M*Y4.
L5M*%*-. *T 5M*LIS =*
-IT48 *yo&o g ma'ahiya sa &aya8 Palagi a lag iya a&o iaa6ay :/ I'm so &a6a6a
a. J4%E8 Tss. *g 'ride &o
&asi 'alagi a lag iya siasa&ta. TSS.

*+****Y8 *g sa&it. <#% ama8 =a&ailag try a&o tumayo lahat ama yu
(uma(agsa&.. 2idi ama siguro a&o
,ore!er a gaito d(7 =gayo lag siguro to7 W**28 Gusto &o 'a ma&a'agla&ad8
*=YW*YS, =aasar a&o. so(rag
sa&it a, hulog lag a&o g hulog. ST+ESS a ST+ESS a a&o8 2aha :- Iis a iis a
di a&o. Ba&it (a siya gau78
Sa so(rag asar a asar at so(rag sa&it a g &ata6a &o, hidi &o a a'igila.
=a'aiya& a a&o.

Pero &ahit umiiya& a&o, hidi a&o magstosto' dito. I eed to do this. 2idi lag
dahil sa gusto &o umiom, 'ero.. I
6at to 'ro!e somethig sa sarili &o. %aya &o to. Tatayo lag78 Pasa lag to. Tss.

Iya& a a&o g iya& dito. Bagsa& a&o g (agsa&. Si %ea7 *lam &o a&atayo lag siya
oe meter a6ay. 2idi &o siya
tiitiga. *yo&og ma&ita iya a&og umiiya& &asi, ayo&o. =aiiis a&o sa &aya.
-(7 *g moody &asi iya8 Ba&it
siya gaa sa a&i gayo78 2idi ma lag a&o tuluga8

AYou loo& 'atheti$.A

4.4G :: luma&i ata ag tega at mata &o du.

2idi &o alam &ug maiiis a&o, o maa6a a&o sa sarili &o. Gra(e8 Ba&it (a siya
gaito77 Pa(igat a (a a&o78 2idi &o
ama sia(i a alagaa iya a&o8 Waaaah. TWT ayo&o a. =aiiya& a a&o. 2uhuhu8
Tumigil a a&o doo, umu'o at
umiya&. *g sa&it sa&it ama. Ba&it (a gaito siya7 Gia &asi. Bumali& &a a
sa&i8 Iaa6ay a&o i %ea. *yo&o a
sa &aya. Mommy. -addy8 Mga 9H miutes a ata a&o doo a&au'o at umiiya& iya&.
Siya ama a&atayo lag
doo. mahid (a siya78 -i (a iya araramdama a.. I eed hel'78 I hate him8

A*=4 %* B*78 IIY*% %* =* L*=G -IY*= 2*=GG*=G S* M**W* *%4 S*Y478 Paao &a'ag
amatay &a &aiiya&
diya at madehydrate78 2aggag &aila &a (a ama aasa sa i(a78 Wala a si Gia
sayo gayo. %elaga mog
magig ide'edet8A

*o (ag 'ro(lema iya87 =a'u'uo a a&o sa &aya8 2idi 'or&et siya ag agligtas
sa a&i may &ara'ata siyag
siga6a a&o8

E6a &o, siguro sa so(rag asar &o, hidi &o a 'iasi yug sa&it. 2uma6a& a&o sa
ta(le at 'iilit &og ma&atayo.
E6a, aghihia ag &amay &o eh. May 'asa &asi. Pero, a&aha6a& lag a&o sa ta(le,
,or su''ort. Some6hat, a
maage &o ama a ma&atayo.

A*=4 B*=G P+4BLEM* M478 M*S*%IT %*SI E28 M*S*%IT8A

E6a. =aiiya& a ama a&o. So(rag.. Sama sa ,eelig. -i &o a ma'igila.

A*L*M %4=G W*L* =* S* *%I= SI GI*=8 PE+4 2I=-I M4 *L*M %5=G G**=4 *%4 =*S*S*%T*=8
*ra6 ara6, I'm
ho'ig a oe day, he'll $ome (a$&. I'm still 6aitig8 I 6at to (e 6ea&8 Gusto &o
ma'asi iya a&o. =a hidi &o
&aya a ma6ala siya. =a.. =ahihira'a a&o8 Para (umali& siya8 *g hira'. 2idi mo
a&o maiitidiha8 You ha!e to
(e ilo!e to uderstad8 2idi &o lag siya (oy,ried8 2e 6as my &uya, my
(est,ried, my.. -ad. Siya ag adiya
oog a6ala ag dad &o8 Buog (uhay &o, saay a&o a adiya siya sa ta(i &o8 *t
hidi &ayag i'ro$ess g uta&
at 'uso &o a &alimuta siya8 %*SI M*2*L %4 SI GI*=8 2ira' a hira' a a&o. 2idi
&o a &aya.. %ea, mahira' ag
'iagdadaaa &o, &aya 6ala &ag &ara'atag sa(iha a&o. I'm 6ea&. Physi$ally ad
Emotioally. Gusto &o g
(umigay8 So(rag sa&it a %ea. So(rag sa&it. @'/ A

Luma'it siya sa a&i. =gumiti. Ta'os 'iuasa yug luha &o.

APero, a&aya mog tumayo. Masa&it di(a7 Pero a&aya mo. Lahat g ya ma&a&aya mo.
*lam &og &aya mo ya
#ourtey. %aya mo yag magisa. I.. I (elie!e i you. I'll al6ays (elie!e i you. @0
A

=oog sia(i iya yu, umiya& a ama a&o. Pero hidi dahil sa malug&ot a&o.
5miya& a&o, &asi.. %asi.. 2e's
there. E6a. Masaya a&o. Ee'. *g sa&it. T:T. Waaah8 Matutum(a a&o. *g sa&it g
&amay &o eh. =aalis &o yug
su''ort &o sa ta(le8 *g sa&it g (uog &ata6a &o. Su'er um(.

A#ourtey.A

SI=*MB4T ama iya a&o. Tss.

AYou eed to (e ide'edet. -i(a ama mala&as &a78 di(a dati ama &aya mo 'ag
maga6ay 'ara i'agla(a
yug tama78A
A.....A ::$ryig.
ALagi lag a&og adito 'ara sayo. 2idi 'ara tuluga &a 'alagi. I'm here.. To
remid you o, your true sel,. I'm
here to su''ort you (ut ot do the 6or& ,or you. I&a6 lag ag ma&a&atulog sa
sarili mo.A
A.....A ::still $ryig.
ASorry &aia. *re you hurt7 Gusto &o lag ama a.. Mareali)e mo a &aya mog
ga6i ag mga (agay (agay
&ahit i&a6 lag magisa. 2idi mo &elaga umasa sa a&i, at sa i(ag tao.A
A.....A ::atigila.stare &ay %ea.
AI (elie!e i you. *&o ga aii6ala sa iyo, i&a6 'a &aya7 Mas &ilala mo ag
sarili mo &esa sa a&i. I &o6 &aya
mo.A
A....A ::ag(lu(lush. /b' ',b0
ABut, o matter 6hat.. You're still my #ourtey.A

Err. Err. Err.

C""L

Sto' Blushig #ourtey8 I mea.. #hael8 Ta'os (iuhat a iya a&o at diala sa
&ama. *g sa&it. Ba&it (a 'uro
(ruise a&o78 -ahil (a sa so(rag lamig78 4r.. Weird lag talaga ag &ata6a &o77

Maya maya.. Tumata6ag a si %ea sa -o$tor ila. Ta'os 6hile 6aitig ,or the
do$tor, adito &ami mag&ata(i sa
&ama, lumala,ag g #hi''y8 2aha *d!ertisemet at auuod &ami g..

Guess What7

*re you smarter tha a ,i,th grader8 *t.. =ag'a'agaliga lag ama &ami8 *t..
Talo a&o8 4'o. Matalio 'o ag..
A,ia$eeA &o. Ta'os ito a&o, mala'it g mau(os ag 9.? a litro g s'rite8 See8 I'm
so u(er &adu'er thirsty8 Ta'os
ayu ata'os a ag 'ala(as at ili'at &o &ay #24W-E+8 4h yeah8 4h yeah oh
yeah8 :00

A2ey Pat.A
AWT<78A EE28 *g sugit talaga8 C:/
A3roll eyes3 3gri3 *s i 6as sayig, 2idi &a 'umaso&77A
ASiulat &o lag atteda$e &o ta'os sia(iha &o a lahat g 'ro, ati. E.$used
&a.A
AE i&a678A
A5limited a(se$es a&o. -ea's Lister &aya 'o a&o.A

:.:A sa(i &o ga. *&o7 Waaah8 I hate Physi$s &aya.. %iulag a&o8 C@/ So a,ter g
6alag &a&6eta &6etag usa'a
a yu, &ai lag a&o g &ai gayo ama G+*PES at 4+*=GE8 *ll tha&s to %ea.
Siya ag agro$ery iya :0
Galig 'ala siya sa gro$ery &aia, 'umaso& 'ara i$he$& ag atteda$e ta'os umalis
agad 'ara magro$ery. SWEET
<I*=#EE uh7 Iggit &ayo7 *%I= =* T48 :P

3-ig dog3

.Wala si Maria +i!era -ito8 3Pa&3 *+*Y8 %ea8 Ba&it mo a&o (iatu&a78.
.Ya yug do$tor8 Pasa6ay8 Te&a ga (u(u&sa &o..
.-a'at lag, &esa ama sa a&o 'a ag mag(u&as e hidi ga a&o ma&atayo..
.Suto& gusto mo7.
.I#E #+E*M =* L*=G8.
.3hali&a &ita diya eh3.

*=4 -*W7 *g hia. Bumulog da6 (a.

A24Y8 *=4=G S*BI M478 *=4=G LI%78 -idilaa mo a&o78 *s i LI#%78 Yu$&8 Sa(i &o
gusto &o g i$e $ream hidi
magig a&o ag i$e $ream8A
AB*LIW8 Tumahimi& &a a ga lag. -aldal mo8 Saa 'ati dila mo ag&a'asa a8A

*B*8 Pesteg yu8 Ba(atuhi &o saa g ua &aso... aghihia a&o8 TRRRRT8 Maya
maya, dumatig a ag
do$tor. *yu. Tiiga ag mga 'asa &o. #he$& here, $he$& there. *t agreseta a
siya. May mga tia'al di siya
sa 'asa &o. Weee. *g sara' sa ,eelig. *g iit &asi. *yu. Ta'os may &ug ao ao
siya sia(i &ay %ea.. But I
do't $are.

Busy &asi a&o mauod g #ho6der. @0 *t si masaya a&o &asi.. %asama &o si %ea at
hidi iya a&o ii6a at a&o'y
&ayag ialagaa8

#2*PTE+ ;P
#2*=EL'S P41

4e 6ee&. *t sa isag liggo a yu a&ahiga lag a&o sa &ama @/ I miss the su8

Si %ea78 Puma'aso& siya. %io&o'ya iya da6 a&o g otes. Sus8 I, I &o6.
Puma'aso& yu &asi may magadag
ireg -*W sa &lase ami. *t ilaladi da6 siya8 <eelig talaga yu8

*&o7 Ito ready a 'ara 'umaso&8 Ye'8 Mala&as a a&o8 =ag arthro a&o8 2ohoho. Jo&e8
=amiss &o di ag a&ig
(ali6 a (ar&ada8 *t si 'a'a Ja$o(8 2ohoho. Jo&e lag :0 Ba&a masa(uuta a&o g
mga Team %ea diya8 *t..
*dito a si %ea. =a&asuot g ,aded a Beas at t:shirt. *STIG 'a di ag lu&o8
*&o ama, a&a 'ats at a&a
ta$& i yug (louse sa 'ats 6ith mat$hig (elt :0 *rruuuu. *g gada &o talaga8
$/WRRRW0$

A*(a himala, gisig &a a8A
A*&o 'a. 2mm. Sara'. %ai &a7A

2mm.. =a&ai a&o dito g i$e $ream8 Gra(e ag sara'8 2aha @-

3Lo!e the 6ay you Lie Part ;3

#allig: Pa'a Ja$o(8 LG

A4i. Yug 'hoe mo. Tuog g tuog8 %aia 'a ya ah8 Tiga mo a ga8A
ASorry ha8 #he8 4o a 'o.A

*a(uti &o a eh. %aso iuaha ama iya a&o8

A*T *=4 IT4=G P*P* J*#4B =* IT478 Ta'os ag 'agala &o sa 'hoe mo %E*= lag78A

Wala lag, deadma lag. Masara' ag i$e $ream8 +o$&y +oad :.:A 2ehehe.

A24I8 B*%IT *%4 %E*= L*=G *=G P*=G*L*= S* P24=E M4 T*P4S Y5=G J*#4B.. P*P* J*#4B78A
A/:.:0A
ASumagot &a ga8 Ba&it mo a&o diidedeadma7A
A/:.:0A
A*IS28 3toot3A

4.4 ::C ***+++8 %I=L4SE =IY*78 %a6a6a ama si Ja$o( &o. *66. Magdradrama a ama
yu sa a&i mamaya.
%u&uliti a ama a&o u8 Ba&it (a ama &asi ag hira' magig magada. *g hira'
di ama 'ag 'aget. 3oi,
may atamaa7 haha83

3Lo!e the 6ay you Lie Part ;3

#allig: Pa'a Ja$o(8 LG

#2**+8 Tumata6ag a ama.

A*h eh.. Pat, a&i a yug 'hoe &o.A
ATIGIL*= M4 =G* *%4 S* P*T =* Y*=8A
ASugit. 4 siya a&i a yag 'hoe &o.A
A*Y4%48 Ba&it (a atat a atat &a doo sa Ja$o( a yu7A
A%asi.. %asi..A
ATI=G=*= M48 *T*T %* =G*8 2I=-I %* =* L*=G M*G-E=Y8A
AEeeh. /R R0 *o (a ama ya. Sige 6ag a ga.A

Tuloy sa 'ag&ai g i$e $ream.

A#45+T=EY8 *=4 %* B* =*M*=8 Tss. %a'ag i&a6 luma'it 'a doo sa Ja$o( a yu::A
A*o7 Sus. 2idi '6ede eh.A
A*T B*%IT78A
A%asi.. *g &ulit u eh. Lagi a&o u &iu&ulit. %a'ag umi6as a&o lalo lag a&o
oog &u&uliti. Lalo lag yug
lala'it. Gusto mo u7A
A*ya6. /' ', 0 / ,' '0 /' ', 0 / ,' '0A

2ihihi. 5miilig 'a siya u. Parag ioseteg (ata. Piisil &o tuloy ag 'isgi
iya. /SA,S0

A4siya sige, &ai &a a lag g i$e $ream. Pag&au(os ito 'aso& a tayo sa s$hool.A

Tumago tago ama siya u, Parag (ata talaga. 2ehe. CRL Siu(ua &o lag siya
u &asi auuod &ami
'arehas g Mii$&ey Mouse. 2ehehe :-

S* S#244L.

Bia$a: .#2*=EEEEEEELLLLLL8 24W *+E Y4578 /Ta'os tuma&(o siya at iya&a' a&o.0.
.Eee'. Bia$a8 2idi mo ama a&o amiss7.
Ste!e: .#2*=EEEELLLL888.

Tuma&(o siya 'a'ala'it sa a&i at da'at ihuhug a&o8 %aso iilagay i %ea ag
M*L*%I iyag &amay sa mu&ha i
Ste!e 'ara 'igila. P44+ STE1E8 Ta'os si Bia$a ama 'iigot ag tega iya
'a'alayo. P44+ STE1EEE8 2aha :-

I!y: .Sister8 =amiss &ita g (ogga8 %amusta &a a7 =a(alitaa ami ag gia6a i
#ass sayo..
+ia: .4o ga. 2idi di &ami ma&a'ai6ala a aga6a i #ass yu..
.2aaay. *yo&o a sigurog 'agusa'a ya..
Lu&e: .Buti ama ayos &a, alam mo (ag 'alagig agmamadalig umu6i si %ea sa
&aila78 #holo 'a&itaa mo8.
#holo: .*hem *hem E=a&s, (um6elo 'a ag lu&o8D KBa&a &asi may ga6ig &atagha a
ama yug (a(aeg yu,
uu6i a a&o sa ami. Bye guys.K Tha&you Tha&you8.

*t agaa'ear 'a sila #holo at Lu&e8 Si I!y at +ia ama todo ta6a sa dala6a. Si
%ea.. =a&u8 *g sama g tigi
&ay #holo at Lu&e8 2usaaaay8 4.4 Si Bia$a at Ste!e7 *yu 'ia'agalita 'a i
Bia$a si Ste!e. *g (a(aero da68
2aruuuu Jos&uuuu :-

.*yieee. I&a6 ha8 Lagi &a 'ala agmamadali. %aya 'ala ag aga mo dumatig ha8
Yieee..
./KA.K0 *=478 *S* %* P*8 /K'o'K0 G++++8 <eelig mo ama8 /CHL0.
.-e,esi!e mo ama masyado8 *riieee. 4&ay lag ama sa&i eh.. 'Ba(e'.

Ta'os tuma6a a&o, a&isali ama sia +ia, Lu&e, I!y at #holo. Ta6a lag &ami g
ta6a haggag sa..

A*=4=G GI=*G*W* M4 -IT478A

Bigla (igla amag sumisiga6 tog si %ea8 Sio (ag a&it:: 4.4

A#assadra7 Yael7A

Lahat &ami a'atigil ta'os silag lahat agti'o ti'o sa may li&od &o. *y7 -i(a
da'at a&o yug asa li&od78 CRL
*g du6ag talaga8 *rrr. Si %ea ama, ag'uta sa uaha &o. Ta'os..

A*o a ama (ag giaga6a mo dito78 *o 'a (a7 2idi &a 'a (a &oteto sa
agyari78 You 6at #ourtey
dead78 Tss.. -adaa &a mua sami8A
Yael: .%ea8 *o (ag 'iagsasasa(i mo77 Gra(e &a ama. =adito &ami 'ara..
Para...

Piigila siya i #ass. Ta'os agsalita.

.#hael, I.. I'm sorry. This time totoo a to. Si$ere a. =o e!il 'las. So(rag
a(ulag lag talaga a&o &ay %ea.
So(rag aiggit sayo a agmal,u$tio a ag uta& &o8 I'm so sorry. *lam &o hidi
mo 'a a&o agad ma'a'ata6ad
'ero.. Gusto &o lag talaga sa(ihi a sorry..

Ta'os umiiya& a siya doo.

AI'm sorry. I &o6 hidi mo a a&o ma'a'ata6ad. Muti& a &itag.. Ma'atay.
Biu(ully &ita. Wala a. Wala a
a&og &ara'atag mag'a&ita 'a sayo. Pero.. 3hu&3 Su'er sorry. %ahit hidi a tayo
,rieds. Basta 6ag mo lag a&o
iturig a &aa6ay. *d %ea.. Sorry talaga. Sorry. @'/ *t sa (ar&ada. *lam &og
6ala a &ayog ti6ala sa a&i. Pero
'iagsisiha &o a talaga yu. Pati a&o galit sa sarili &o ,or doig that. I'm..
I'm really !ery sorry. @/ A

Ta'os umalis a siya. Si %ea ama a&atigi lag sa&aya. *g (ar&ada gau di.
Pero ag girls halatag
aiiya& a di.

ATe&a lag.A

2umara' siya. Lahat sila a&atigi a sa a&i.

AEee. Wag ga &ayog tumigi sa a&i8 Tss. =asisira ag drama mode &o8A

3Pa&3

A*ray ama Pat8 *=YW*YS8 #assadra. 2idi a&o ma&a'ai6ala a aga6a mo sa a&i
yu. So(ra so(ra ag ti6ala
a (iigay &o sayo.A
A*lam &o yu &aya ama so::A
A2EP8 -i 'a a&o ta'os sa s'ee$h &o8 3Pa&3 P*T+I#%8A
AP*T+I#%78A
AE+M..Basta8 Sa *MI= a iyo. Te&a. Ba$& to #assadra. *s i 6as sayig, hidi
talaga sa'at ag sorry mo. What i,
mamatay a&o doo7 =areali)e mo (a a maguiguilty &a ,or li,e78 So(rag hidi sa'at
ag sorry mo.A
A*lam &o ama yu. Saa lag hidi eemy ag tigi mo sa a&i. %ahit hidi a
tayo ,rie::A
A2idi a talaga tayo ,rieds. *sa &a 'a ama.A

Ta'os umiya& a siya doo. TWT

A24Y8 B*%IT %* 5MIIY*%78A
A=atural8 =aiiis a&o sa sarili &o eh. 2uhuhu8A
A%*SI 2I=-I P* =*M*= *%4 T*P4S S* SPEE#2 %4. Sasa(ihi &o lag a.. 2idi tayo
,rieds, at hidi tayo '6ede
magig ,rieds. %asi.. BEST<+IE=- %IT* G*G*8A

Tumigil g 'agiya& si #ass, iiagat ag ulo ta'os uti uti agsmile WRRRRRRRRW
err7 Ta'os yaya&a'i a saa
iya a&o &aso humarag si %ea.

A2idi &o hahayaa a ma&ala'it &a sa &aya. 2idi mo alam ag agig 'aghihira'
iya dahil sayog maladi &a.A

*yu. =a'aiya& a ama siya. Si Yael ama todo $om,ort. Ee'8 May gusto ga 'ala
to &ay #ass.

APsst. *&o ga a&a'ag'ata6ad8 Wag &a g 'a&i'ot diya.A
A*yo&o sa&aya.A
ASiog may sa(ig &elaga mo siya magustuha7 Bali6. Basta. Wag &a a &umotra
diya.A
ATss. Payag a. Pero. 2idi mo a siya (est,ried.A
A*o (ag 'iagsasasa(i mo diya78 Tss.A
ABasta8 *yo&o sa &aya eh8A

.*lam &o ama %ea a aya6 mo sa a&i. Pero. Siguro se$od $ha$e7 To 'ro!e a
I'm really sorry7.

Tumigi ama sa&i si %ea. =ag'u''y eyes a&o. /*g 6alag &u'as a 'u''y eyes
6ith mat$hig 'outig o, li's
ad (eauti,ul eyes8 2aha. Para a&og egot80

.Whate!er. Bahala &a a ga #ourtey. P6ede 6ag mo g ga6i yu87.. =*%*%*-I+I8.

See8 Mala&as ag hata& g (eauty &o diya8 2aha. %a&adiri da68 Ba&a a&a&ailo!e.
Wahaha8 @-

AYEEEESSSSS8 P*25G =*M*= -IY*= P*P* %E*=8A

4.4 *og sa(i i #assadra78

AWE278 Jo&e lag8 %ayo talaga8 *g aadi& iyo8 2aha @0A

2*2*2*8 =agta6aa &ami. Tiga iyo. 2ahaha ga d(78 2aha. Bo&e8 Ta'os ayu,
agreuite &ami8 *ruuu. *g
saya8 *t ag masaya 'a8 -ahil o,,i$ial tam(aya a ag mala&ig ta(le dito sa may
garde. =agrole'lay a ama
sila8 *66. %a&amiss @0 ag saya saya @-

2aa: .2ey..

Ee'8 Ba&it adito a ama ag mga ito78 E'al talaga &ahit &aila8 *sar8

.*o a amag 'ro(lema iyo7.
2aa: .GI+LS8.

Ta'os isa isa silag 'umila doo, 6oah8 Medyo madami sila. 2aa, Thaila, +e.y,
+ealy, E$hel, MarBorie,
-em'ots&y, Julie *, Mi$o, =ylse ad Julia +ito

G< GI+LS: .WE *+E S4++Y #2*=EL #45+T=EY #25*8 :/.
2aa: .2idi tama ag gia6a ami..
Thaila: .2idi ama talaga masama ag ugali ami eh8.
E$hel: .=aiggit lag siguro &ami sayo..
+e.y: .%asi dati 'a ami gusto si %ea..
-em): .Well, Sio (a amag hidi magugustuha si %ea d(7.
MarBorie: .4o ga. 2e's g6a'o ad so hot..
Julie *: .So ayu, aiggit &ami sayo..
Mi$o: .%asi.. Sa iyo siya ailo!e8 P6ede amag isa sa ami8.
=ylse: .%aya gaa &ami sayo8.
Julia: .T4M4444 WRRRRW.

*i7 *g saya ama ug si Julia8 2aha. Eergeti$ siya teh8

Ta'os luma'it 'a yug e6 mem(ers a hidi &o &ilala (u&od sa $odeame ila8 Sia
ilo!e,re$h,ries, eri$&;P,
'aulaRdom)HP, Yello6R+oses, #laireRBear;;, 2armoysmiles, =otyourordiarygirl,
*$elR;9 ad may more8

ilo!ere$h,ries: .IT4 428 Bumili a&o g ,ries g M#-4 :- 'ea$e a tayo ah7 Ea66.
'ara siyag (ata8D.
*&isha: .Si$ere ama tog sorry ami. Promise magigig ma(ait a &ami8.
Soo'y %ulit a Bata: .M*B*IT =*M*= %*SI T*Y48 2aha..
Yello6R+oses: .*t, ta&e otee... BE*5TY *=- B+*I=S8 hahahaha8.
#laireRBear;;: .*y6ays, &ug a'ata6ad mo si #ass. Saa ma'ata6ad mo di &ami.
Su'er ,rieds a &ami iya
eh..
<railheart9>: .tama, &ahit itaug mo 'a &ay #ass ma(ait &ami8.
Ia: .44 =G*8 %aya ga Let there (e 'ea$e o Earth8 %asi mala'it a ag 'as&o8 -(
*$elR;97.
*$elR;9: .Tomooo8 *tsa&a.. Err.. *mm.. M*W*W*L*= %* =G M*G*G*=-*=G <+IE=-S8 3'out3
'lease7.
=otyourordiarygirl, ad Bladie: .B*TI =* %*SI T*Y48 Sige a :00 3(eauti,ul eyes3.

*g galig mag'a$ute g mga ito ah8 Tumigi ama a&o &ay #assadra.

A44 ga8 Sila ag &asama &o 'alagi uh8 =oog 6ala a&og ,rieds sila ag adiya
'ara sa a&i. 2idi ila a&o
ii6aa8 %aya.. %ug '6ede. Pai6alaa mo sila. %asi, ma(ait talaga ag mga ya.
%atulad &o, a(ulag di ya &ay
Pa'a %ea.A
AG*=5=78 2aha. Sige a sige a. 4&ay a. Past is 'ast do't dis$uss8A

Ta'os lahat sila luma'it sa&i at iya&a' a&o8 2ala. ST*MPE-E8 Waaah8 4.4 Eee'.
2aha8 *dami a ami dito sa
garde8 2aha. May i(a ga umaalis a &asi ag igay g G< girls. #hii$hi&a &asi
sia I!y, +ia at Bia$a &ug 'aao
agsimula ag mga lo!eli,e ila.

*&o7 =adito lag ama &ay #ass. Wala. Bodig. =agsosorry siya ta'os tiataog
iya &ug ao da6 yug
gaig e,,e$t ug gia6a iya. *yu. 2idi ama a&o 'lasti$. Talaga lag a
so(rag gaa g loo( &o &ay #ass at
hidi &o &aya a magalit sa &aya. Maya maya tuma(i ama si %ea. 5humm. Tuma(i 'a
di &ahit a &ata(i &o si
#ass a gayo ay &ausa' si Yael.

A4i.A
AYes7A
ABa&it &a gaa7A
A*&o7 *o a ama gia6a &o7A
ABa&it.. Ba&it ag (ilis mo mag'ata6ad7 %:&asi.. =e!ermid.A
A%ulit mo8 2aha. :- E6a &o (a. Wala lag. *yo&o &asi g may umaalis. Tss. Tsa&a
ta'os a yu. Past is 'ast a ga
d(7A
APast is 'ast a ga (a7A

Ta'os agsmir& siya8 Err. Si Gia a ama ag siasa(i ito. Siyem're i(ag usa'a
a si Gia &asi, hidi ama
siya 'ast eh. Preset &o siya8 *t siya ag gusto &o ma&asama sa ,uture8 Err.
So(rag #heesy8 @AC Ta'os ayu.
=agusa' lag &ami. Maha(a &asi ag (rea& eh8 2mm..

Si %ea 'iahiram sa a&i ag PSP iya at ito a&o aglalaro g Te&&e8 4h yeah8 C:0
Siya ama a&asadal sa li&od
&o at agiiteret gamit yug 'hoe &o8 *yos lag di(a7 =ag'alit lag g gamit.

A2oi8 *g (igat mo ama8 Wag &ag masyadog sumadal8A
ABa&it ag sugit ama g (a(e &o7A

*Y*= =* =*M*= SIY* S* B*BE a ya8 Errr. Sasa&ya &o a lag ag tri' iya8 Lagi a
lag &asi yag gaa.
Misa ag sugit8 Ta'os misa su'er s6eet8 C:0

ASorry Ba(e 3(eauti,ul eyes3A

Ta'os tiula& iya a&o8 Sadista talaga8 Grr.

AYa&8 Wag mo a ga ga6i yu8 Ee68A
A2a8 *g sama mo talaga8 #ute ama e8A
A*sa &a 'ag $ute yu8A
Agrrr8 I hate you talaga8A
A2ate di &ita8A

Ta'os yug G< girls a&atigi a sa ami.

MsRteriousH?: .#heesy (a yu7 4 aga6ay talaga7.
*$elR;9: .(a&a ga gau sila maglam(iga78.
S6eetBa)): .G+*BE8 %*I=GGIT =*M*= Y5=8 %a'ag ag&a(oy,ried a&o aa6ayi &o di
'alagi8.
Shai;N: .Ba&a ama mag(rea& &ayo u7 2aha..
*(igailMotesa: .Ba&it ama sila78 %a&aiggit &aya8.
myRheartRisR,orRu: .E &asi hidi a sila mag(re(rea& &asi mag,ia$ee a sila8.
ariahTo: .Gau (a yu7 W4W8 2aga a a&o sayo8.
Uho$ooleiitRLo!err: .WEW8 4o ga8 *g talio mo 'ala78 *g gagalig talaga atig
mga G< girls8 %alo&a talaga
tayo8 :--.

Ta'os agtilia sila8 *o yu78 Iggit o %ilig77 2aha.

Thaila: .Errr. *g g6a'o talaga g 'ri$e atiiii8.

Sus8 Sige tua6i iyo a yag si %ea a ya8 2aha.

ASige alis a mua a&o, at a&o'y a(a(aas dito8 3roll eyes &ay %ea3 A

La&ad la&ad lag mua at..

4.4

2uh7

Ba&it7

Weh7

4.4

*o ito78

#2*PTE+ ;>

WE278 *o &aya yu78 *o ito78 She&ard8 *og &aguluha ito78 Errr..

A2I T2E+E P+ETTY L*-Y.A

*t &a'ag ''retty lady' a ag usa'a.. Isag lala&i lag yu..

AJ*#4B78A
A2aay. Pumaso& &a a di. Balita &o ag&a'asa 'asa ag &ata6a mo7A

2ia6a&a iya ag arms &o at tiiga &ug meru ga, tigi lag siya g
tigi.. I,airess8 *g g6a'o talaga
iya @0 +rrr.

AEh.. 4&ay a &o. Tama a ya. Te&a ga te&a ga. *o (a ito77A

*o ga (a ito77

2mm.. Mayru lag ama a mala&ig (aer a a&asa(it sa gita g gym8 1arsity
&asi si Ja$o(. *t ag
a&alagay7

'Wel$ome Ba$& #hael8 I miss you8'

*t &ug (a&it a&o a'a 4RRR4.. Puro lag ama (a(ae ag a&a'ali(ot doo sa
(aer. Yug i(a agtataog 'a
&ug sio si #hael8 *t ug tia6ag &o si Ja$o( lahat sila ag sama g tigi sa
a&i8 %ata&ot8

Saa (a a&o 'umuta78 Ta'os agla(asa a yug mga !arsity8 Woah8 *tatag&ad ila.
4 e di sige. Magmumu&ha
a&og d6ar, ito8 Tss. Pasesya ama at ?'? lag a&o8 2aru dyos &u8 2aggag
(ali&at lag a&o ug 'ia&amaliit
a 'layer8 *m'8

A=amiss &ita #ha.A

#ha77 2ala. Bigya da6 (a a&o g i$&ame8 Ts&a di(a da'at.. Sha78 %asi #hael78
2aha.

AErm. Gau78 2aha. *hihihi. @ACA

=ag(lush ama ag lola mo8 2aha. *m'ogi iya. Siya ata ag 'ia&a'ogi sa !arsity
team8 Ee'8 Gra(eyshus8

A2ali&a (ilis, i'a'a&ilala &ita sa team mates &o8A

Erm, (a&it ama ateh78 Ba&it ama iya a&o i'a'a&ilala77 2aru8 *ya agigig
(e&imo a a&o8 2ahaha.

AIto ga 'ala si %e!i, si Jerome, si TJ at si Jolo.A
A*h. 2i. @0 A

Ta'os lumala'it sila sa a&i at ihuhug 'a ata a&o. %aso humarag si Ja$o( sa uaha
&o at sia(ig..

A2e'he'8 *&o aua dito8 Walag talo talo8A
%e!i: .Pare. Ba6al magshare78.
.May ,ia$ee a ito..
A<I*=#EE78 4RRRRR4A

With mat$hig 'alala&i 'a g mata yu ah8 2aha. %alo&a ama ag mga taog ito8

Jerome: . Sio ama ag a&aua sa $hi$&s a ya78.
ASi %ea.A
ASI %E*=78A

*t ala&i a ama ag mata ila8 2e' he'8 *o ama &ug si %ea7 %ug alam lag
ila a 'reted lag yu8
Malamag.. =ILIG*W*= =* =IL* *%48 Yes. *g &a'al di ama g mu&ha mo #hael8

Jolo: .&aya ama 'ala eh. Tss. Si %ea 'ala ag a&aua sa ti8 2aha. Isa a siya
sa mga !arsity dito. <irst ,i!e ga
siya. =a'alita ga iya si Jerome eh..
AWE277 1*+SITY =* Y5=G 5=GG4Y.. I ME*= SI %E*=77 4.4A
Jolo: .2idi mo alam7 2aha. T6o 6ee&s ago 'a siya agtry out..
Jerome: .2mm.. 2idi alam g ,ia$ee7.
.Eh.. Ba&a.. Sur'rise iya yu7 2ehe..
TJ: .E 'are may ,ia$ee a 'ala eh. Ba&it 'io'ormaha mo 'a7.
.2mm.. E6a &o. Isa 'a. Mag&ai(iga lag ama &ami eh. %ayo talaga8.

Ta'os sii&o si&o ila si Ja$o( at ag(uluga. May ariig 'a ga a&o a '%ai(iga
(a yug ag'uyat &a 'ara sa
(aer7'

*66. *g s6eet ama i Ja$o( &o. Talagag may '%4' haha8 Maya maya ayu, ili(re
ila a&o g lu$h. 2idi &o
di alam &ug (a&it a&o sumama, a&a&ata6a &asi sila8 Masara' &asama. Yug mga
(a(ae ama ay halos suugi
a a&o sa tigi8 *s i, I $are8 %aso..

. 2oi #hael8 *dito &a lag 'a:: ya&8 Ba&it &asama mo ag (as&et(all team7.
.Eh.. Si Ja$o( &asi. Isiama a&o dito8.
.%aia &a 'a hiahaa' i %ea8 %aia 'a (adtri'8.
Jerome: .Woah8 2iahaa' &a a 'ala i 2u((y8.
.2u((y78.

Ta'os agta6aa sila8 *alis a saa a&o. Pero (ago yu, a&i'ag a''ear mua a&o sa
a'at. Ta'os si Ja$o(, hug.
Wala. #lose a &asi talaga &ami. 2aha8 -ahil sa Lit $lass. Siya lag ag &asama &o8
%uya a $rush8 May gau (a78
2aha. @0

A4sige a. =ag6a6ala a yug uggoy a yu8A
.Bye #ha. Bye Pretty lady..
.Bye Ja. Bye 2ot dude8.

4ha8 May ta6aga a8 Wala. #om,orta(le a&o dito &ay 2.-8 2aha.

A#45+T=EEEEY8A

Lahat &ami a'atigi sa Le,t.. 4o's mali. Si maog Baitor lag 'ala yu. Tigi
sa right. *ya. May umuuso& a
uggoy8 Pala'it a siya dito.

ASa &a (a galig78 %aia 'a a&og haa' g haa' sayo8 *o &a (a78 Sa(i mo aalis
&a lag8 -i &a a (umali&8A
AEe.. %asi 'o.. Ee.A
A*=478A
A%asama ama siya 'are. Wag mo gag siga6a ya8 <ia$ee mo &aya ya8A
A*lam &o.A

Woah8 May &uryete a dumadaloy &ay Ja$o( at Pat.

AEe'8 2e' he'8 *6at a. Sige a Ja$o( hidi mo &aya 'ag ag6ala ag uggoy a ito8A
ASige. Igat &a a lag #ha.A
ASige Ja. Byiee.A

Ta'os aghug. Yug mga tao sa $atee agyieee. *g mga (ar&ada &o ag 'hala' at
a&o ag.. -*S*L8
Ma'a'agalita a ama a&o ito i Pat8 Maya maya, umalis a &ami.

APatri$&8A

*g (ilis &asi iya magla&ad. -i ma lag a&o itayi8 Siusum'og a ama8 Siguro
di to a&a&ai8 2ehe.

A*o &a (a8 Pasii mo ama a&o8 Patri$&8A

Ta'os tumigil siya at humara' sa a&i, autog tuloy a&o sa may $hest iya.

A*ray &o ama 'o8 *o a ama (a7 Siusum'og &a a ama diya.A
ASiog may sa(i sayo7A
AEeeh8 Patri$&8 Wag &a gag gaa sa&i8 *g $old mo.A
A*o ama $old dito7A

*rg8 2idi a&o maaalo sa usa'ag ito.

A*o (ag 'ro(7 2idi &a a&a&ai &a&ahaa' sa a&i7 2ali&a a %a&ai tayo. Li(re
&o8 *y. 4$e i a 'i& moo
lag a&o mali(re8A

Ta'os suma(it a&o sa arms iya.

AEh.Ba(e ama eh. Sorry a ha7 Sorry a7 3'out.'u''y eyes.(eauti,ul eyes83A
AYa&8 Sa(i mo g 6ag mog gaga6i ya8 =a&a&adiri8A
ASo.. Bati a tayo7A
AE6a &o sayo8A
ABati a tayo8 Patri$& ama eh8 Bati a tayo 'lease7A
ATs&.A
APLE****SEEEEE8 PLE***SEEEEE8 P+ETTY PLE**SSEEEEE::A
A44 =*8 *=G I=G*Y M48A
AYehey8 Bati a tayo8 2aha.A
A4o a. Para &ag (ata.A
ABata a &ug (ata. I&a6 di mo siasa(i !arsity &a a 'ala7A
A-ati 'a ila &o &iu&uha. =gayo lag a&o sumali.A
AE (a&it &a 'ala sumali7A
AGusto &o lag.A
ABa&it gayo lag78A
APa&e mo7A
ASugit talaga8A

Ta'os ayu, agla&ad a &ami. =ili(re &o ga siya g lu$h. Siyem're8 Yu 'a. Para
yug uggoy8 =ag6a6ala
&a'ag di 'ia&ai8 %asama ami &umai sia #ass. Yael. I!y. Lu&e. +ia. #holo. *g
G< girls7 Masyado silag
madami &a'ag siama ami8 Misa &a'ag lu$h sumasama sami. Pero &a'ag asa
garde lag &ami. Misa
ama yug i(a lag sa &aila. Sia Thaila. 2aa. +ealy. E$hel. #laire. Sarge
ad may more. Misa
sumasama talaga sila sami &aya 'arag little sister ami siila8 *g iisi' (ata
&asi sami8 Pero mga &i&ay8 2aha.

.2ay a&u8 =aaadya (a &ayog magig s6eet sa hara' &o o ao78.

2aha. -umadali a ama tog si #assadra8 2aha. Pero alam amig Bo&e lag yu.
B*%IT87

%asi..

=*=LILIG*W =* S* %*=Y* SI Y*EL8 52:2528 Gra(e &ilig ga8 @0

.Psst. Wi,ey8.

Wi,ey da68 %aio a ama iya &aya i(iigay ag i$&ame a yu78 *g $heesy8
B6ahaha.

Te&a ga..

Eee''...

*&o ga lag 'ala ag (ii(igya iya g i$&ame. Tumigi a&o sa &aya. *t siya
ay a&ataas ag &ilay8 Sus8 4o
a. *lam &o. Slo6 a&o8

A4h (a&it a ama7A
ATuma6ag ag mama.A
AM*M*78A

4o. Ta6ag a iya &ay Mama ay Mama at si Tito %e ag ta6ag &o -ad a. E6a &o8
Tagga' a ila a
mag,ia$ee a &ami. *t ,eelig ila ag&a&ama(utiha a &ami8 Si mommy hidi a
umaasa a mag&a&a(ali&a
&ami i Gia.

Pero a&o, umaasa 'a di. @/ Mahal a mahal &o 'a di yu. Pero ug ag&a'asa 'asa
ag &ata6a &o hidi a a&o
masyadog umiiya&. Misa a lag, &a'ag agigisig a&o sa gita g ga(i.

*ya. =amimiss &o a ama si Gia. *o (ag date a gayo7 -e$em(er ; a 'ala.
-E#EMBE+ ; =*78 ;G days to
go P*S%4 a78 *t 6ala 'a rig de$oratio ag (ahay ami78 Sa(agay. Isag liggo
di a&o sa (ahay i %ea
a&atira8 *=4 B* =*M*= Y5=8 Siya yug &umu&uha g damit &o at 'ati 3(lush3 ahem u:
uder:uder6e:: *L*M
=IY4 =* Y5=8

Gra(e8 2iyag hiya talaga a&o8 Pero ao (ag magaga6a &o78 2I=-I *%4 M*%*T*Y48 Err.
Buti a lag 'uro $ute
ag mga:: TSS8 =e.t to'i$ a ga tayo8

A*og sa(i i Mama7A
ASudui da6 ati sila sa air'ort sa sa(ado.A
ASa(ado7 -e$em(er ;..G..I..?..P..>7 -e$em(er >7A
A#ourtey hidi a&o $aledar8A
AG++++8A
AJo&e lag. Ito oh. %umai &a a ga lag8A

Ta'os siu(ua iya a&o g ,ries. /hi ilo!e,re$h,ries8 #hael ad %ea lo!es
,re$h,ries too80

Bia$a: .Eee'. Ba&it ag $heesy g dala6ag iyo78.
Ste!e: .So Beh(eh iggit &a sa &aila7 2ali&a su(ua di &ita8.
Bia$a: .Jus&o 'o tumigil &a ga diya Ste!e8.
I!y: .Sus. Itog si Bia$a &u6ari 'a&i'ot 'a 'ero gusto ama8.
Bia$a: .2ay a&u mare.. Biu(u&ig mo ama a&o iya8.

Ta'os agta6aa a &ami8 2aha :- *g saya saya talaga g (ar&ada8 Lahat sila may
'arters8 *&o.. Iiisi' ila a
si %ea ag 'arter &o. Siguro ga. Pero..

Si Gia 'a di talaga. 2aaay. *g taga &o (a7 Medyo di(a7 Pero masisisi iyo (a
a&o. Bata 'a lag a&o siya a8
Bata 'a lag a&o a&aset a ag ,uture &o a siya ag &asama &o. :/

3#ra6l3

#allig : Mama7

466. *g gada talaga g rigtoe 'alagi g lala&ig to8 haha8 C:0 Iggit a&o8
Ga6i &o &aya yug rigtoe7
'a'alita iya yug sa &aya ,or sure8 *y6ays,

A2ello 'o7 *h. %asama &o 'o. Waa tal& to her7A

A3'a(ulog: uyy, aog sa(i i mama7A
A3'a(ulog: aya6 &a da6 iya &ausa'i8 *&o a lag da68 Bleee83A

-IL**= -*W B* *%478 Batag isi'8 -iilaa &o di siya8 *t ayu agusa' lag sila i
mama sa 'hoe8 -IB* *%4
*=G *=*%78 *+GGG8 %iausa' &o a lag sia #ass. Gra(e8 SI Yael todo suyo talaga
&ay #ass8 Ba(y a (a(y ag
(est,ried &o8 a&a&atu6a ama sila8 :- +*W+8 2aha :0 Yug tatlo ayu.. S6eet 'a
di as e!er. Pero hidi &ami
maruog mag P-*8 haha :- S6eet lag &asi ag&u&ulita gau. :0

APsst. Wag &a g maiggit. Ta'os a &ami magusa' g mama mo. *dito a a&o. May
'arter &a a 3&idat3A
AErr. Wag &a gag magulo diya8 *o (ag sa(i i mama.A
Aayu ga. Susudui da6 ati sila sa air'ort sa sa(ado. G'm8 S2*+P8A
A-emadig talaga i Mama8 2aha :- 4sige. Tayo lag dala6a. I&a6 magdridri!e7A
A4o. +eya &a eh.A
+ia: .May 'a reya reya &a 'a diya %ea8 *o (ag a&ai mo at ag $heesy mo7.
Bia$a: .sa(i &o ama sa iyo I= L41E =* Y*= %*Y #2*=EL8.
.*y a&u tumahimi& ga &ayo8 *o (ag siasa(i iyo diya8.
Lu&e: .Ba&it hidi &a 'a (a ilo!e &ay %ea7 Sa totoo lag (agay ama &ayo8 Ba&it
hidi a lag &ayo7
.*hm. -i(a ,ia$ee &o ama siya7.
#holo: .*g i(ig iya sa(ihi.. Wag a &ayo mag'reted8 T4T42*=I= =IY4 =*8 So(rag
4L- style a iyag ,i.ed
marriage a iya8 2idi a ga totoo ya eh8.
.4o ga eh. Mag(est,ried &asi ag Mama &o at Pa'a iya &aya siguro aisi'a. Pero
'6ede ama &ami
mag(a$&out eh8 Masyadog hidi ma&atotohaa ag ,i.ed marriage. Isi'i a lag
ati.. amm.. BLI=- -*TE T48
2aha :0.

Siguro maramig agiisi' a.. 2aay. Storya a arraged marriage. Su'er $ommo.
Pero.. 2idi ama ito &atulad g
i(a g ,i.ed marriage &asi.. P6ede &amig mag(a$&out. %a'ag aya6 a ami. 4 &a'ag
aya6 a g isa sa ami. E
di aya6a a. *stig ga ito. 2aay. 2idi &o di alam &ug saa 'a 'u'uta to.

A4 atutulala &a a ama diya 6i,ey. 2ali&a a. May &lase a tayo :0 A

2aay. Saa a ga (a 'a'uta ag (uhay a ito7 2mm..

*yu. <ast ,or6ard. 'asesya a ha7 Wala &asig masyadog maa&syo a agyari
(uog liggo. Bu&od sa muti&
g mag(ug(uga si Ja$o( at %ea 6ala ama masyado a&syo8 haha :0 Ba&it sila
muti& maga6ay7 Ito lag ama
ag agyari..

33<L*S2B*#%.

Pumaso& &ami i %ea g room. E $lassmate ami si Ja$o(. E di siyem're gireet
iya a&o ta'os hiila a&o. E
a&aha6a& a&o u sa arms i %ea.

A4i sa mo dadalhi si #ourtey7A
A2idi mo ama 'agmamayari si #hael8A
A<ia$ee &o ya.A
AE ao ama7 Isa 'a.. I'a'a&ita &o lag sa &aya ag dra6ig &o8A
A-ra6ig lag ama 'ala eh8A
AYa(ag mo 'are ah8 =a&a&alala&i &a a8A
A*o ha78 Sutu&a a lag78A

Woah8 *o ito. May magagaa' a a&syo78 Tss. Madadamay 'a a&o 'a'utag -.4 'ag
aga6ay sila8 *rrg. 2mm..

A4i guys. Tama a ya8 Ja$o( asa a ag dra6ig mo7 Patri$&. Buog liggo iya
dira6ig yu ah7 Wag &ag
magalala. Sa,e ama a&o &ay Ja$o(. Wag &a a magselos diya ha7A

5malis si Ja$o(. Pumuta sa may $hair iya. 2iahaa' ata yug dra6ig. 2umara'
ama a&o &ay %ea.

A2a8 *t siog may sa(i a agseselos a&o7A
A4 hidi &a ama 'ala agseselos ee. Puta a mua a&o &ay Ja$o( ah7

Ta'os tumali&od a a&o at 'u'uta a da'at a&o &ay Ja$o(, &aso yug &amay &o
hia6a&a i %ea. Tiiga &o
yug &amay ta'os siya ta'os yug &amay. Pero hidi 'a di iya iaalis eh.

ABa(ali& &a dito ah7A

*h. Totoo (a tog a&i&ita &o78 %asi.. *=G #5TE =I %E*=8 C""L =ag'u'u''y eyes siya7
4r ot. Basta ag $ute iya,
ag amo amo g mu&ha iya8 Parag (ata a humihigi g lolli'o'8

A%ea talaga8 Pu'uta lag ama a&o &ay Ja$o( eh.A

2idi 'a di iya iaalis ag &amay iya a a&aha6a& sa &amay &o. *t siguro ag
'ula 'ula &o a &asi ramdam &o
a a maiit ag mu&ha &o8 Waaah87

ABasta. #ourtey. Ba(ali& &a dito ah7A

*g $ute iyaaa8 Parag (ata a agmama&aa6a at teeager a so(rag g6a'o a ag
sara' ga6i lahat g
siasa(i iya8

ABa(ali& &a sa&i ha7A

*666. @AC

A%ea. -i &ita ii6aa ao &a (a. @0A

Ta'os 'iisil iya ag $hee&s &o, ta'os ilet go a iya ag hads &o. 2aaayyy.
2ae' di ama mag'a&ilig si %ea
eh uh7

Pero saa &aya iyag 'alita si Gia sa 'uso &o. %aso.. 2idi talaga eh. @/

33E=- 4< <L*S2B*#%.

A#45+T=EY8 *=G T*G*L M4 =*M*= M*GBI2IS8 BILIS*= M4 =G*8 B*%* M*L*TE T*Y48 9 =*8
%EL*=G*=
=*=-5= =* T*Y4 BY G8A
A*g aga aga 'a8 2ello78 Mala'it lag ama ag air'ort ah7A
ATra,,i$ 'o &asi8 Bilisa mo a ga diya8A

*g sugit talaga itog si %ea8 *sa (a a&o7 Eto. =ag&u&ulot g (uho&8 2ehehe.
%aia &asi (ihis a a&o.
=a&ashorts a&o at 'i& a (louse. 2e:he8 =agma&eu' di a&o8 *(ah8 Parag &ug saa
mag'u'uta ah8 2aha. @0
Ba&it (a7 Ba&a sa(ihi ama i Pa'a ag 'aget &o8 Wahihi8

A4 ta'os a a:&o.A

Ee'. B:(a&it ag ':'ogi i %ea7 4 a&o lag (a to7 =a&a ray(a &asi siya. Yug
(la$& ta'os 6hite ag les. 2ehe.
Wala lag. Parag.. *g astig iya. %aso.. =a&asimagot siya8 Sa(agay. Palagi ama
yag gaa.

A2aaay. *g i&si ama g damit mo8 *lam mo (ag malamig a sa la(as78A

Siyem're. -e$em(er a &asi8 *ruuu. 4o ga uh7 *yu. =agdala a&o g Ba$&et8 Wahihi8
*g gada g Ba$&et8
#olor,ul8 Ta'os 'uro heart8 You &o6 ama me8 %i&ay si$e (irth8

A4 aya. 2ali&a a8A

Ta'os umalis a &ami. Suma&ay &ami sa sasa&ya iya. May &otse to8 Wahaha8 *yu.
=agsimula g magdri!e..

2aggag sa..

A%ea8 Gusto &o g magga8 Gusto &o g magga8A
AW2*T78 S**= M4 =*M*= *%4 P*%5%52*=I= =G M*=GG*78 =*S* GIT=* T*Y4 =G %*LS*-* *T
T+*<<I# P*8A
ASige a. 2idi &o a &aya to. Palagi &og aiisi' ag magga8 Waaah8 %a'ag di mo
&o (iili sasa&it ag tiya &o8A
A*lam mo (ag ;:9? a78 Late a tayo8A
AThey 6ill uderstad ama8 *lam i Mama ag sa&it sa tiya &o8 Sige a. Mago
'lease7A
ASa ama a&o (i(ili g mago7A
ASM8 M4* a lag. Para medyo mala'it.A
A2ay a&u #ourtey8 C@/ A

*yu. =aasar siya8 %asi ag tra,,i$. May ii&uta 'a &ami. Ta'os medyo malayo. Pero
a&aratig di &ami sa M4*.
Bumili &ami g mago at ayu &iai &o siya du8 *t (umili di &ami g $hi's at
dri&s8 *t aog oras a77 2aha.
G:9? a8 Shet8 *haha. Tiata6aga ama ami sia Mama 'ero hidi siasagot.
#aot (e rea$hed8 =asa
sasa&ya &ami gayo. =ag'a'agas at dederetso a g air'ort.

ABa&it hidi agtete.t sia Mama7 5mu6i a &aya yu7A
A*(a e6a &o8 Gusto mo g magga77A
A%asalaa mog lahat to eh8 *t yag magga mo8 *m(aho a tuloi g sasa&ya &o8A
A*sa &a ama8 E dried magos tog &ia&ai &o8 %aia 'a &o &umai g may
(agoog8A
A*sar &a8 %a'ag tayo a'agalita i&a6 sisishi &o8A
ASus8 %a&am'i &o ama si Pa'a mo8 *lam mo g lo!e a lo!e a&o u8A

*yu. =ag&6etuha lag &ami. *tra,,i$ &asi8 May ag(agaa ata8 *yu. So(rag
6ala a&og maga6a8 Sia&sa&
&o a lag ag 5SB &o sa &otse i %ea at agsoud tri'8

AWag &a gag maigay8 +iig &a g i(ag tao8A
AWeh78 Wag &a gag e'al8 *g gada gada g (oses &o8A

Ta'os di a siya umimi&8 *yo&o a &umata8 *g gia6a &o, lumi'at a&o sa li&od a
u'ua.

A2oi8 *o (ag giaga6a mo78 5mayos &a ga8 2oi8A

2iihila iya a&o8 Gra(e8 *g li&ot ami dito8 Pero aalo a&o8 *t 'um6esto a&o sa
li&od g dri!er's seat at (i(raid
&o ag (uho& iya8 2ehehe. Wala a&o maga6a eh8

A2oi8 Wag mo ga guluhi ag (uho& &o8A

Pero hidi 'a di a&o ag'a'aa6at. 2ehehe8 Bahala siya8 *yu. *g lam(ot g (uho&
iya eh8 2aha U0 Wala siyag
6a. or gel or &ug ao 'a. %aso..

AWeh8 %ea (ita6a mo ga a&o8A
ASa(ihi mo mua a ayla(yu8A
A5tot mo8 Bita6a mo a&o8A

%iuha &asi iya ag &amay &o at hiigit. Para a&og a&aya&a' sa &aya 'ero may
'agita a u'ua g &otse8
2ahaha.

A2ahaha8 *g li&ot mo &asi8 *ya atigil &a di. 2aha. Sara' ama g hug g asa6a
&o8A
A2ug mo your ,a$e8 Sara' &amo g u'ua8A

Errr. Ba&it (a &asi su'er tra,,i$7 =aiilag a a&o dito ah8 Si %ea &asi8 Ts&.

ASo.. /Tumali&od at a&atigi a siya ssa a&i0 Gusto mo 'ala 6alag amamagita
a u'ua ha7A
A2:ha78 *:ao (ag siasa(i mo diya78 Tumigil &a ga8A
A2mm.. Ba&it &ia&a(aha &a ata 6i,ey7A
AW:Wi:6i,e.. ao78A
AWi,ey.A
AGay.A
A*=478A

*t aya. %umuot a ama ag oo iya hehe8 *g dali &asi idistra$t eh8

AGay (a 6i,ey7 *sa&it ama u 'ara sa hu((y mo.A
AYa&8 Tigil tigila mo ga a&o diya8A

Ta'os hia6a&a iya ag 'isgi &o8 Waaah8 %ea ao &a (a78 4.4

A2mm.. 4i 6i,e. *ya6 mo g 6i,ey. E di 6i,e8 4 &aya (a(e. 4 &aya s6eetheart. 4 &aya
lo!es. 4 &aya.. 4 &aya.. 4
&aya..A

Pa'ala'it a siya g 'a'ala'it. Jus&o 'o8 =aigas a a&o dito. B:(a&it ama gaito
a&o78 #haeeeel8 #ome o8
5mayos &a ga diya8

AWi,e.A

Ta'os..

Ta'os..

4.4
4.4
T.T

A*+***********YYYYYYYYYYY88A
A2*2*2*2*2*2*2*2*2*8 B5TI =G* S*Y48A

Peste. Peste8 =a'a&a6alaghiya talaga i %ea8 Walaghiya8 *sa&it. Piisil iya
yug $hee&s &o8 =aggigil ata8
Gra(e asa&it. Iteral Bleedig8 *sa&it talaga8

=aiiya& tuloy a&o. *g iya&i &o talaga. E &aso.. *sa&it talaga8 So(rag sa&it g
'ag&a&a'isil iya. @/

A2oi8 Ba&it &a aiya& diya78 Wea& mo ama8A
A....A
AGalit &a a iya78 Piisil lag &ita ah8A

Ta'os umu'o a&o du sa (a$&seat. Siya a&aluhod 'a di sa u'ua iya at a&ahara'
sa (a$&seat. *&o ama
a&au'o ta'os yug 'arag a&aya&a' sa tuhod. Gra(e ama &asi8 *g sa&it g gia6a
iya. Mag'a'asa &aya to7
2idi a&o 4.*. Masa&it talaga.

A2oi8 #ourtey8 Wag &a a gag umiya&8 So(rag late a ga tayo oh8 I:9? a8A

2idi ama a&o umiimi&. 2idi di a&o aga6a g soud. Silet $ry8 2e:he.

A#45+T=EY8 =*M*=8 Wag &a a ga &asi umiya&8A

Titry ata iya a mag'uta sa (a$&seat. Eg&78 Buti a lag tra,,i$8 2aha. 4o.
2idi a agala68 B6isit ama ag
mga ag(uggua a iyo8 Maya maya asa ta(i &o a si %ea.

A2oi. #ourtey. Sorry a ga d(7 Sorry a ga8A

Errr. =agsosorry siya78 2mm.. Bilag lag ag mga sorry ito ah8 2idi ya si$ere8
Ts&. *sa&it g 'isgi &o8
Waaah. -i ata a&o ma&a&aimi&.

A#ourts.A

Ta'os e6a &o, a&a.. Ehm.. 2ug siya7 Basta yug isag &amay iya. =a&aa&(ay8 2idi
a&aya&a'8 Ta'os tiata'i&
iya ag shoulders &o.

ASorry a8 =a&a&agigil &asi yag $hee&s mo8 *g &iis &asi8 Sorry a ha7A
A....A
A*ish. Sorry a8 =a&ailag sorry a a&o. Bilag lag yu. Si$ere a&o8 Grrr. Tumaas
&a a ga diya8A

Eee'. =a&a&aiis ama 'ag tumaas a&o8 Tagtag ag 'ride &o u8 Waaah8 2aha.

Pero 6ala, tiaas iya &asi ag ulo &o.. =ag'uas ama a&o g luha.

Aa666.a'aiya& &o ag (a(e &o8 Sorry a ha7 Sa masa&it7 %iss &o gusto mo7A
Ata'a& guto mo7A

W****28 S* S4B+*=G S*%IT G*=5= =* *%4 MGS*LIT*8 Tata6aa a ama a&o iya8 Grrr.
May dala6ag
&atauha &asi yag si %ea eh8 Masugit at S6eet8

A*66. %a6a6a ama ag (a(y &o.A

B*BY78 Lahat a ata ata6ag ito sa a&i8 Ta'os ayu, hia'los ha'los lag iya ag
$hee&s &o. I,airess..
=a6a6ala ag sa&it8 @AC at a&o 'o ay &ii&ilig. Bo6.

AMasa&it 'a (a 6i,e7 Sorry a. 2idi a yu gaga6i g hus(ad mo. Sorry a ah7
Bati a tayo. Ba&a i'ag'alit mo
a&o sa 6ere6ol, a yu8A
AWel6o,7A
ASi Ja$o(8 Si Ja$o(8A

Err. =auuod di 'ala to g t6ilight78 2mm..

A4 ayos a (a7 Masa&it 'a (a 6i,e7A

=agod a&o. Masa&it 'a talaga ee. *t.. 2ehe. EBoy ag 'agha'los iya sa $hee&s &o8
*u &a (a #hael8 Maladi &a8
Maladi8 2ahaha8

Aaya6 talaga mataggal7 Tss. I&iss a lag ati. *lis ya8A
ATadya&a &aya &ita7A
A*ya8 4&ay a8A
A4o. 4&ay a. *sa&it talaga. I hate you8A
A4u$h. 2ate a a&o g 6i,e &o. @/A
AJo&e.A

Ta'os a&aha6a& 'a di siya sa $hee&s &o. E6a &o &ug (a&it at 'a'ao 'ero
ag&atigia &ami.. Err.. *g
g6a'o 'ala i %ea7 *g &iis. *g ha(a g eyelashes. *g tagos g ilog.. Gada
g li's.. Gada g li's.. Gada
g..

3BEEEEEEEEPPPPPPPPPPP83

=a'atalo &amig dala6a dahil sa (ee' a yu8 *t 'agtigi ami8 2u6a68 %ami a
gayo ag $ause g tra,,i$8
5madar a 'ala ag i(a &ami adito 'a di8 *yu. -ali dali si %ea. Tiula& &o a
ga siya at a'asu(so( siya sa
mai(ela8 =a'idot 'a iya g mataggal ag (usia8 Waaah8 %a&ahiya ama to8 Errr.

Ta'os ayu, lumi'at a di a&o sa uaha. =amumula. Walag agsasalita sami. /S'
',S0 ee'. Ba&it ama gaito..
Iimi& a ga a&o8

A%ea"#hael.A
A*h I&a6 mua"*h I&a6 mua.A
A2idi, i&a6 a."2idi, i&a6 a.A

Woah8 %elaga talaga 'arehas78

A*i a&u8 Tama a ga ito8 2idi (agay sa ati ag ahihiya8A
A4o a. 4o a. Tara a. *ir'ort a to oh.A

4o ga uh78 -i &o amalaya8 Woah8 I:I? a8 Patay &ami &ia Mama.

Tiata6aga a siya i %ea. Pero 6ala 'a dig sumasagot. Tiaug iya sa ,light
attedat &ug (uma(a a yug
ero'lao galig #ali,oria ad.. Guess 6hat78

-EL*YE-8 M*M*Y* P* -*W P8 Waaatda'a&78 *og gaga6i ami dito78

A2mm. Sa(i sayo. %aya a&o ag'a(ili g mago &asi tiga mo8 Stu$& tayo dito8A
ASus. +easos8 Mata&a6 &a lag talaga8A
A*g ya(ag ama ito.A

*dito &ami gayo, aglala&ad. -oo sa =*I*. -i(a may 'arag road a 'ataas du.
*yu, adito &ami sa (a(a.
Sa may gilid mala'it sa 'ar&ig lot. %itag &ita ami ag mga air'laes8 2ehehe8
*t.. Mala'it a ag suset8

2mmm.. =a&asa(it lag yug &amay &o sa arms iya. Buti a lag 'ala agdala a&o g
Ba$&et8 *g hagi &asi dito
eh8

AWeee. *g gada g suset oh8A
A4o ga (a(e eh8A
ABa(e ama gayo78 *o (a talaga7A
AWi,e8 2aha. #all me hus(ad8A
A*yo&o ga8 2aha.A
ALagi &a amag gaa. 2idi mo &asi maigi!e u' si Gia.A
A*o yu7A
A=e!ermid.A

*o da6 ag sa(i iya7 May Gia du eh. *o a ama &aya yu78 2mm..

A*lam mo, sa(i &o.. Yug lala&ig &asa(ay &o mauod g suset. Soulmate &o. @0A
AE di soulmate mo a&o7A
A=ge&. E di dala6a a &ayog soulmate &o7A
A2mm.. Si Gia a ama7A
A4o. Wala. 2a(it a ami mauod g suset.A
A*h. Gau7 4&.A

Sugit a ama8 Tss. *g iit g dugo &ay Gia8 -ati ama $lose a $lose sila8

AI Bust 6at to stay li&e this. <irst time &o ata a&a&ita g suset.A

WE278 =G*Y4= L*=G78 *%4 P* %*S*M* =IY*78

ASaa matigil ag oras. Saa.. Gaito a lag 'alagi. E6a &o. Pero masaya a&o.
I&a67 Masaya &a (a7A
A*&o7 Masaya7 2mmm.A
ASus8 Masaya &a di ama.A
A4o a masaya a.A
AWag &a mua lalayo sa a&i ha7A
ABa&it ama7A
AMagigig (orig a ama ag (uhay &o.A

*6666.

A=adito lag ama a&o eh.. -i(s hus(ad7A

=agsmile a&o sa&aya. Ta'os, agsmile di siya sa&i at ia&(aya a&o. 2aaay. *g
sara' ga g gaitog ,eelig.
*g saya. Per,e$t a ag day.

Saa.

A#hael8 %ea8A
APa'a8A
.#haeeel8 Sorry at adelay &ami8 Pero.. 2mm.. Mu&ha amag eBoy &ayo sa
'ag&a&adelay ami eh8.
.Tumahimi& &a ga. Si Mama7.
.*yu. May &ausa' a (a(ae at lala&i..

Ba(ae at Lala&i7 2mm. May (ago a ama siyag ,rieds78

.Pa'a. Putaha &o lag 'o si Mama ha7 =amimiss &o a di yu8.
.4sige. -ito lag mua &ami..
.Sama a a&o..
.-i a&o ma6a6ala8 -amulag &a talaga8 Sige a..

Ta'os agla&ad a&o 'a'uta du sa loo(. Mu&hag a&i&ita &o a si Mama. <or sure
a&a Gree yu8 <a!e iya yu
eh.

*t ayu ga si Mama8 Ihuhug &o siya8 Ihuhug &o siya8 Tuma&(o a&o sa so(rag
e.$itemet8

AMama8 =amiss &ita8 Pasalu(og &o7A

=agsmile a&o sa&aya, 'ero siya hidi a&asmile sa a&i. 2idi &o ga maitidiha
ag ,a$ial e.'ressio iya eh.
Ta'os tumigi siya sa ua iya, tumigi di a&o. *t.. *t..

4.4
4.4
4.4

Ee'.

4.4
:.:
4.4
T.T
Y.Y

Why7 B:Ba&it.. Siya adito7 B:(a&it.. *sa&it a ama7

I 6aa $ry. I 6aa hold his had. I 6aa hug him. I 6aa &iss him. I 6aa tell
him ho6 mu$h I miss him.

Gia @/

ad..

The girl. @'/

#2*PTE+ ;J
%E*='S P41

A*a&. =a&ita &o yu ah. =a&aa&(ay &a &ay #hael. Tell me aa&, do you lo!e her
a7A
A2:huh7 *o (ag siasa(i mog matada &a8A
A*ray8 -i 'a a&o matada8 Tss. Wag mo ga (aguhi ag to'i$. Mahal mo a (a si
#hael7A
APa'a. Sira ulo &a talaga8A
ATss. Sige a ga. I deial &a 'a di haggag gayo. Putaha mo a ga sila.
Susuod a a&o. Pa'ahagi
lag.A
AEmo8 Geh suda &o a sila.A

E6a &o. Pero uti uti agigig mala'it a ama ag loo( &o &ay Pa'a. Siguro
dahil a ri &ia #ourtey at Mama.

Sumuod ga a&o du sa loo(, 'ara tiga &ug asa sia #ourtey, ag tagal &asi
ila. 4h talagag maha(a
lag ag 'asesya &o7 *ish. Basta8

AG:G:Gi.. Gia7A

<3$&8 Ba&it adito a ama ya78 -i (a asa $ali,oria a ya78 Ba&it (umali& a
ama ya sa 'ili'ias78 *t..
P3tag3a ama8 %asama 'a yug (a(ae. Tss. *yu si #ourtey halata amag aluluha
a. %ulag a lag
lumu6a ag (i(ig iya at 'asu&a g laga68 2a:ha8 Sige lag %ea magBo&e &a lag.

*yu, sumigit a si Mama dahil alam iyag 'aiya& a si #ourts. Si Gia ama..
2mm.. Ba&it gau7 2alata
amag.. =asasa&ta di. Siguro, matagal a ga ag 'iagsamaha ila. Maya maya,
may dumatig a (a(ae.
%asig tada siguro g Mama.

A#hael aa&8 %amusta &a a7 Miss a miss &a a i Tita8A

Ta'os iya&a' iya si #ourts. 2alatag gulat a gulat. Ta'os.. 5miya& siya du.
Iya&i talaga g (u(6it a to. Si
Gia ama.. *yu. =a&ataga lag. Taea. Pigila iyo a&o. Ma&a&a'atay a&o g 6ala
sa oras.

AT:tita.. Miss a miss &o a di 'o &ayo.A
A4h. Wag &a g umiya&8 May 'asalu(og a&o sayo.A

Isa 'a ama tog (a(aeg to. 2idi (a iya a&i&ita a may &asama g i(a ag aa&
iya78 Sus.

AT:tlga 'o7 Wo6.A

*yu. =gumiti ama si #ourtey. 2alata amag 'e&e. Si Mama ama, alam &og
ramdam iya yug ,eelig g
aa& iya. Te&a ga, ao (ag giaga6a &o 'a dito7 Putaha &o a &aya7 Ba&a magulo
lag lahat.

A4 Gia aa&. =a(ati mo a (a si #hael7A

Lahat ama sila tumigi &ay Gia a &ata(i yug (a(ae.

A*i #hael. Ito ga 'ala si *i&a. *hm. *a&.A

Ta'os aghug a ama sila. *o (a ama tog aay i Gia78 *yu. =a'aiya& a
talaga si #ourtey. Tss. Lagi a
lag umiiya& tog si #ourtey8 2idi a to '6ede.

A#ourtey8A

Lahat sila tumigi sa a&i. Tss. Puro &ayo tigi. Lagi iyo a lag siasa&ta
ag asa6a &o.

=ila'ita &o siya. 5miiya& a ama. =agtago siya sa may li&od &o. 2ai a&u. Basa
a ama ag damit &o dahil sa
iya& iya. Sayag ag luha iya. Sayag.

A2ello 'o. *&o 'o si %ea. Mama, hiahaa' a 'o tayo i Pa'a. P6ede a 'o (a
tayog umalis7A

=agod ama si Mama, yug tigi a may halog.. 'Buti dumatig &a' loo&. Si
#ourts ama ag'u'uas a sa
damit &o. Yahaaaa&8 Jo&e. Tss. =a&aha6a& lag siya sa dulo g damit &o. Parag
(ata. Ta'os ayu, ag'aalam a si
Mama sa Mama i Gia. Pati &ay Gia at du &ay.. *i&a (a yu7 Basta yug (a(ae
a.. Magada ga.

Pero.. Mas o&ay si #ourtey du. Tss. Si Mama &iausa' si Pa'a at &i6eto ag
lahat. Gets ama ata i Pa'a. So.
*yu. Sa(i ila (i(ili lag da6 mua sila g 'ag&ai. =ai6a &ami dito sa ta(i g
'ataas a road sa se$od ,loor g
=*I*. *lamig. Madilim a di. P:I? a &asi. So(rag la&as g hagi. Iya& 'a di
siya g iya&.

A%ea. Ba&it (umali& 'a siya7 %asama 'a yug (a(aeg yu7 Pia&ilala 'a i Tita
May. 2idi ma lag a&o 'iasi
i Gia. 5miya& 'a a&o sa hara'a ilag lahat. *lam ilag lahat a asasa&ta
a&o, 'ero.. Pero 'a&iramdam &o
6ala 'a rig a&a&aitidi sa a&i. %ea.. *sa&it eh. -ati rati, a&o yug &ata(i
iya. *&o yug.. *&o yug asa
'6esto ug *i&a a yu8 *&o yu eh8 2idi ma lag iya a&o 'iasi. Para a&og
taga du. %ea. *sa&it
sa&it. *sa&it sa&it.A

Yug iya& iya gayo, hidi a yug so(rag iya&. Yug may mga luha lag a
tumutulo. Pero.. Pa&iramdam &o,
mas masa&it to. Mas o&ay a ata yug mala&as at madami siya umiya& &esa sa gaito.
Yug mga 6ords a
lumala(as sa (i(ig iya 'arag.. So(rag sa&it.

Piuasa iya ag luha iya, 'ero may tumutulo 'a di. =a&atayo &ami dito.. *g..
Gada i.. *g gada iya.
/S' ',S0

E6a &o (a &ug (a&it. Pero.. *g gada talaga iya. =ga:gayo &o lag.. =a&ita a
magada 'ala talaga siya. %:
&asi, sa so(rag hagi, ilili'ad ag (uho& iya. Ta'os, umiiya& siya 'ero.. hidi
iya tiatago. *t the same time
'ii'ilit iya magig strog.

*g gada 'ala i #hael #ourtey #hua. *g gada 'ala g ,ia$ee &o. /:A,:0

Tagia ama %ea8 *o (a yag siasa(i mo8 *lam mo (a ag siasa(i mo78

4o. *lam &o a ag siasa(i &o. *&o ay..

A%ea. %<#7A

Sa&to.

A%<# ga.A
ASige suda a ila tayo du. *g tagal ama ila (umili. Saa may &rushers8
Ee'8A

4.4 ao (a ama yu78 Basta talaga 'ag&ai hidi 'a'aa6at to8 %aia lag umiiya&
to ah8 Tss. 2aaay. Buti
ama.

A#ourtey. Simula gayo. *yo&o g ma&ita &ag umiiya& ha7A
A=asa(i mo a ya dati8A
A2idi mo ama tiu'ad eh. Palagi &a amag gaa8A
A2e:he. =asasa&ta &asi a&o. Mahira' yag 'ia'aga6a mo.A
A%ayai mo8 %a'ag aga6a mo. 2idi a &ita ii6aa ,ore!er.A
A4h7 Sigurado &a a (a diya7 Wala g i6aa7A
A4o. Basta 6ag &ag (i(ita6 ha7A
A4o. -i a&o (i(ita6.A

Ta'os, io,,er &o sa &aya ag &amay &o. Wala a di amag (ita6a. %iuha ama
iya at ayu. Mag&aha6a&
&amay lag &ami. Pa'uta &ami sa may %<#.

4o ga.

%<#. @0

333
#2*=EL'S P41

2ala hala. Mag&aholdig hads &ami i %ea8 2ala hala8 Te&a, ao (ag siasa(i &o78
Tss. Wala a da6 &asi i6aa.
Saa ga gaa ag ga6i iya. @0

A*g g6a'o ama g guy8A
AMay girl,ried a8 Tumigil &a ga diya8A
ATss. Mas magada 'a a&o du sa girl eh8A
AWE278A

=ata6a ama a&o du, talagag hidi &iam'iha ug ,ried yug isa 'ag ,ried7
Tss. Ba&it (a &asi ag layo g
%<#. 2aha8 2idi &o (a alam &ug (a&it 'ero ,a!orite &o talaga sa %<#.

A2oi8 Pahiram ama g Ba$&et8 *g lamig8A
A*di& &a (a7 E di a&o ama ag ilamig78A
AE di (i(igya &ita g Ya&a'sule.A
AY*%*PS5LE77A
AGamot &o yu. Gusto mo7A
A*og gam:: /:A,:0A

EEEEEEEPPPP8 =I:=I:=IY*%*P =IY* *%48 %aya 'ala Y*%*Psule.

ATama aaa8 Magalig a a&o8 Magalig a8A
ASa(i &o sayo e'e&ti( ag gamot &o eh.A
A4o a 'o -r. Padua.A
A2ali&a ga dito 'aya&a' ga.A
A*yo&o ga8 Palagi &a a lag aaa$hasig eh8A
AButi ga iyaya&a' &ita. Yug mga (a(aeg yu ga aglala6ay 'ara ma&asama a&o
eh.A

Ta'os tiuro iya yug G (a(ae a &aia 'a suod g suod sami. %uma6ay siya sa
&aila. %uma6ay ama sila
6ith mat$hig ,lyig &iss 'a.

AE di du &a a sa mga (a(ae mo8A
ASa(i mo eh8A

Ta'os aalis ga siya78 Tss. Wala da6 i6aa oh8 E gayo 'a ga lag ii6a a iya
a&o8 *yo&o a ga umasa sa
mga 'aga&og gaa8 *alis a lag a&o. Badtri'8

A2i Miss.A

Tss. 2aay. Pati (a ama dito78 Lagi a lag may magsasa(i g gaa8 %aya ayo&o
magMall eh8

A*g su'lada ama. Gusto &o to.A

Tiiga &o. 2idi ama sila mu&hag holda'er. May mga maayos a 'atalo at t:
shirt sila. Medyo may
'ag&a&aBeBemo &asi may mala&ig &6itas 'ero ayos di ama ag 'orma. Siguro sa,e
a&o dito.

AMiss alam mo (ag deli&ado ag magla&ad magisa sa ga(i7 Wala &a (ag &asama7 2atid
&a a &aya ami7A
AGau7A

2aay. Wala ama a&o sa mood 'ara maghaa' 'a g '6edeg maghatid :.:A

AWag a lag. Sige. Bye.A

Luma&ad la&ad lag a&o. Siusuda ama ila a&o. Pag titigi a&o maghehello lag
sila. =atata6a a&o. %ug
lahat g masamag tao sa mudo gaito 6ala g &rime. 2e:he.

A2oi. Layua iyo ga yag ,ia$ee &o.A
A<iya:<iya: ao da6 yu78A
A*(a e6a &o.A
ABa&a ,oreyBer ya. Ta'os ag syota sa salita ila eh 'ya..'yasey7 Ba&a itsi&
ya mga tol8A

2ahaha. =atata6a ama a&o sa mga 'iagsasasa(i g mga lala&ig ito8 Itsi& da6 oh.
Maya maya, luma'it si %ea
sa&i at hiigit a&o.

A*o (a. Bita6a mo a&o. :.:A
AB*%IT %* %5M*%*5S*P S* MG* G*=5=78 E %5=G M*Y G*WI= Y5=G M*S*M* S*Y478A
AWala ama silag gia6a eh.A
AP**=4 =G* %5=G ME+5=78 P**=4 P*L* %5=G =*S*%T*= %*78A
AE hidi ga eh d(7A

=aglala&ad lag &ami u. Yug (a(ae a ila'ita iya at ag lala&ig sumusod
sa&i &aia, sila a aguusa'.
Mu&hag agig $u'id 'a ata &ami.

ABa&it (a ag sugit mo778A
A4h7A
A#ourtey ama eh8A

Ta'os ag'out siya at agdada(og ha(ag lumala&ad &ami. Parag (ata talaga8 *&ulit
&ulit.. %aso.. Ii6a iya a&o
:.: stu'id 'lay(oy.

A=gayo alam mo a ag ,eelig &o &a'ag gaito &a sa a&i ara6 ara6.A
AEeh.. 2mm.. 4%*Y8 2idi a a&o magsusu'lado sayo8 Paga&og malu'it8 2idi a
talaga8A
AWeh7A
A4o ga8 Promise8 Magigig $arig ad s6eet a a&o8 Pramis ga8 Bati a &asi tayo8
Sige aaaa.A

Para siyag 'a'a iya8 2aha8 *lam &o a &ug saa siya agmaa8 Ta'os &iuha a
lag iya (igla ag &amay &o at
ilagay sa may $hee&s iya. W*IT8 B*%IT =IY* GI=*W* Y5=77 S2IYEEEET8 /:A,:0

A*:a.. *o &a (a78A
ASige a 'ea$e a tayo. Si$ere a&o8 2idi a a&o magigig masugit sayo. Promise
&o ya8 I, I (rea& it the.. May
&ara'ata &ag i(rea& ag heart &o.A

WE278 G5M*G*=5=78 2*2*. E 'aao &o ama 'ala i(re(rea& ag heart iya eh hidi &o
ga 'agmamayari yu8

AE6a &o sayo. Wag &a g mag'romise. Sa(i mo dati hidi mo a&o ii6a. E 6ala 'a
atag ;I hours ag 'aga&o
mog yo ii6a mo a agad a&o doo. Tss. -o't ma&e 'romises i, you're Bust goa
(rea& it.A
A2a7 *og ii6a &a diya77 E i&a6 &aya ag agla&ad 'aua8 *&o ag ii6a mo.A
A*&o 'a di78 I&a6 &aya diya8 Tss. Piutaha mo 'a ag mga malaladig (a(aeg
yu.A
A2*2*2*2*2*2*.A

Tuma6a 'a siya8 Lalo a a&og aasar sa &aya8 *o (ag.. Grrr8 I hate you Patri$&8
*alis a ga lag a&o8 Peste8
=a(a(adtri' lag a&o sa&aya8 Isa siyag mala&ig B.18 =a&a&aiis siya8 *g sara'
iyag tirisi at 'u&'u&i, ta'os
sutu&i &o haggag sa ma(ug(og ag mu&ha iya8 =a&a&aiis siya8 Peste siya sa
(uhay &o. *alis a lag a&o &esa
sa ma(adtri' 'a a&o sa &aya8 %aasar talaga8 C:/

A2oi. 2ahahahaha. Sa:hahaha.. Saa &a 'u'uta77 2ahaha. Te&a ga.. 2oi8 #ourtey8A

T*W* P* -I= SIY* =G T*W*8 *=4 %*Y*=G =*%*%*T*W*78 =a&a&ata6a (a a magmu&ha a&og
egot dahil
ai6a a&o &aia78 *saaaar8 *S*+8

A*o (a ama ya8 #ourts8 *g su'lada mo8 Pasii mo ama ag 'B*BE' mo8A

Bahala ga siya sa (uhay iya8 =a&a&aasar8 Ba&it (a ama &asi ag layo g %<#8
%aia 'a a&o aglala&ad dito
ah78 *sa&it sa&it a g 'aa &o8 Le$he8 Ta'os a&a&aasar 'a yug &asama mo8

A2oi8 #ourtey8 Sadali lag ama8A

Ta'os hia6a&a iya ag &amay &o, ta'os mu&hag hiigal siya &a&ata6a at
&a&asuod sa&i.

A*o a ama78A
ABa&it &a (a agagalit sa a&i7A
AW*L*8 TIGIL*= M4 *%48 5M*LIS %* S* 2*+*P*= %48 *T BIT*W*= M4 *=G %*M*Y %44448A

Ta'os tuma6a a ama siya8 2idi &asi (astag ta6a. Yug ta6a a ag saya saya
talaga8 Ta'os alam mo a i&a6
ag 'iagtata6aa &aya a&a&aasar8 Maya maya humaha6a& a siya sa tiya iya at
,eelig &o &oti a lag
maluluha a8 Grrrr8 *alis a ga a&o8

Pero hii6a&a iya yug &amay &o.

ATe&a hahahaha te&a (a(e.. 2ahaha.A

Pero ialis &o yug &amay iya, 'ero ala&as talaga iya8

ATe&a.. 2ahaha8 Sorry a &asi (a(e. Wait last.. 2ahahahahahaha8 Whoooooo8 3at
humiga siya g malalim3 aya..
4&ay a. Game a.A

G*ME78 =*GL*L*+4 B* %*MI78 *S*+ T*L*G* T48 Ta'os, ag gia6a iya i:itert6ie
iya yug mga &amay
ami. Yug holdig hads g $ou'les. <irst time to8 -ati &asi.. Bsta mag&aha6a&
lag. /:A,:0

AGra(e &a talaga 6i,e. =gayo lag a&o a&ata6a g gaoo sa (uog (uhay &o.A
AWeh7A
A4o ga8 *o &a (a8 *g $ute mo8 Wag mo &a ga gumaa8 =aiilo!e a&o sayo.A

EEEE27778 PWE-E B* *%4=G T5MILI78 PWE-E=G T5M*L4=78 %*SI.. %*SI..

Sus. Jo&e lag yu.. :.:A

WE278 5M*MI= %* =*8 %I=I%ILIG %*8 %I=I%ILIG %* #2*=EL #45+T=EY #25*8 %I=I%ILIG %*8

4o a8 %ii&ilig a&o8 B:(a&it (a &asi siya gaito78 *g.. G6a'o &asi iya. Ta'os
tiga iyo8 Bigla a lag siya
tumugo ta'os hia6a&a g mahig'it ag &amay &o.. Ta'os ag(lu(lush777 2idi &asi
siya ma&atigi g dere$ho
sa a&i. Waaaah8 *g 'uso &o8 Tatal(og aaa8 *o to78 =agtata&sil a (a a&o &ay
Gia78 Sus8 Siya di ama8 Wag
mo a ga isi'i yu8 Maiira lag g momet yu8

2ia6a&a &o yug $hi iya ta'os 'iatigi &o sa a&i. @AC so(rag $heesy amig
dala6a ha8

A2oi. Tiga mo ama a&o8A
AEeh. *yo&o ga8A
ABa&it ama78 Ba&a mailo!e &a sa&i78A

2aha8 =amumula 'a siya8 %ii&ilig di ag lo&o8 2aha.

ASus. %iilig &a ama78A
AI&a6 ga ag amumula diya eh8A
A%ala mo siya hidi8 %amatis &a a diya8A
ASuuus8 Te&a ga. Galit a&o sayo. Wag mo a&o &ausa'i.A

Ta'os atata6a a ama siya. Pero 'ii'igil iya. Mag&aha6a& 'a ri ag right had
&o at le,t had iya8

ABa&it &a (a &asi ta6a g ta6a diya ha78A
AE &asi.. 2ihih.. :RRRW %asi..A
A%asi ao78 %asi ao78A
A%*SI =*GSESEL4S *=G B*BE %48 YIEEE.A

4%*Y.

:.:A
4.4

*=4 -*W78

*%4 =*GSESEL4S78

=E1E+8 *S I=.. =E1E::gee. E agselos ga a&o &aia eh8 :.:A 6ala a. Talo a a&o8
=agselos ga a&o8

/:,A:0 tss. =amumula a ama a&o8

A%itams8 =agseselos &a ga doo sa mga (a(aeg yu8 2ahaha8 Sa(i &o a eh8A
AWhate!er. Tss.A
ASus. Talo &a lag eh. -o't 6orry. =agselos di ama a&o sa mga gagog lala&ig
yu8 Suda &a da6 (a78
%aasar.A

Weh7 =agselos siya sa mga yu7 E 6ala 'a yu sa dulo g daliri iya sa &g6a'uha..
Wait. *og sa(i mo #hael77
5mayos &a ga8 2aha. @-

ABasta sorry. Luma'it lag a&o sa mga (a(aeg yu &asi.. %asi..A

*t amula a ama siya. 2aha8 =asa a (a &asi ag %<#78 *yu a 'ala8 Isag li&o
a lag at isag ta6id a
lag.. Pero8 Mamaya a yag %<# a ya8 %ay Pat mua a&o8 B6ahaha8 Jo&e8

A%asi.. Sasa(ihi, mali. Isisiga6 &o saa sa &aila a.. *sa6a a &ita. %aso (ago
'a a&o ma&ala'it ila'ita &a a g
mga lala&ig yu8 Buti di &a ila hia6a&a &ug hidi ma'a'atay &o ag mga yu.A
A=a'a 'ossessi!e talaga g a&ig (oy,ie.A
ABoy,ie78 Wrog.A
ASorry ama8 Possessi!e <ia$ee8A
A<ia$ee78 Wrog.A
A*o 'a &aya78 Possessi!e ,ried777A
AM*S L*L4=G W+4=G Y5=8A
AE *=4 P*78A

Ta'os may dumaa a girl..

.2oi miss8.
Yu&i: .Yes78 3(eauti,ul eyes 'a ag lola mo8.
.Pa&isa(i ga sa&aya a *S*W* %4 SIY*8 =a&alimuta ata..
Yu&i: .*&o a lag8 *&o a lag ga6i mog asa6a, &ahit sa 'agii' hidi &o ya
ma&a&alimuta8 Promise8
.*S*W* %4 =* =G* SIY* E28 T*BI =G* -IY*=8 M*G2424=EYM44= P* %*MI8 Tara a ga
6i,e8.

Ta'os hiila iya a&o8 =agroll eyes ama yug girl sa&i.. *B*8 =iya&a' &o ga si
%ea sa 6aist8 Ta'os ala&i ag
mata iya8 %.=agroll eyes a&o at diilaa &o siya8 -i &o amalaya a agsto' 'ala
&ami sa 'aglala&ad.

A2uy8 Tara a. Patay a tayo &ia Mommy8A
A*t (a&it a&aya&a' sa a&i ag 6i,e &o7A
A%asi hus(ad.. Ba&a may ma&a&uhag i(a sayo8 Bia(ataya lag &ita. 2a7 *&i &a
lag.. *%I= %* L*=G8A

Ta'os humara' siya ta'os hia6a&a iya ag &amay &o at ilagay iya sa may leeg
iya, tumigi ama a&o du
sa girl.. =a&a(u&a a yug mouth iya8 Wahaha. Mamatay &a sa iggit8 -iilaa &o a
ama siya8 @P

Ta'os ilagay i %ea ag &amay iya sa 6aist &o.

AI *M -E<I=ITELY Y45+S MY WI<E. LGA

at &iilig a ama 'o a&o.. Bo6. Gra(e8 *o (a ama to8 Pag&ata'os &og masa&ta
g (ogga &aia (igla
amag.. Su'er &ilig to the highest le!el umaa'a6 a'a6 'a8

ASu'er &ilig to the highest le!el umaa'a6 a'a6 'a7A
A24I8 B*%IT M4 *L*M *=G I=IISIP %478A
AIiisi'78 4 i(iu(ulog78 Tss. *g 6i,e &o talaga8 3'iisil iya a&o sa $hee&s3
ag s6erte s6erte talaga g hus(ad
iya sa 6i,e iya.A

Ba&a ama si 6i,e ag s6erte7 %asi.. *g hot g asa6a iya8 Weh77 <ia$ee 'a lag8
2aha.

A2ai a&u. May areali)e a&o 6i,ey.A
A4h ao yu ha hu((y7A

%iurot a ama iya a&o sa 'isgi ta'os hia6a&a iya ag &amay &o.. Yug
'ag$ou'le ta'os, aglala&ad a
&ami 'a'utag %<#.

A2uy8 *og areali)e mo87 =a$u$urious a&o78 =areali)e mo (ag so(rag gada at
se.y at (ait at hot g gir,ried
mo7A
AWala a&og girl,ried.A
AIdey da6 (a a&o78A
A*sa6a &ita.A

/S' ',S0 Sa(i &o ga di(a78 *sa6a iya a&o8

A4o a 'o. *sa6a a. E ao 'ala yug areali)e mo7A
A%<#.A

%<#87 *o amag %<# yu78 Pagtigi &o.. *yu adu a &ami sa hara' g %<#..
Isag ta6id a lag.

E ao 'alag areali)e iya78 2mm..

#2*PTE+ ;N
#hael's P41

2ello S$hool8 4h yes8 Moday a ama.. *t isa lag i(ig sa(ihi iya..

May 'aso& a ama8

Si %ea7 2idi a a&o giisig.

Ba&it78

*dito a &asi si Mommy eh8 %aya ag sara' g (rea&,ast &o8 2aha. -e$em(er I, ;H33.

Whooo8 Parag ag sara' ama sa ,eelig8 2aha. *dito &asi si Mama. 2aggag e6
year siya dito &aya.. Matagal
'a siya aalis8 *t si Pa'a /Tito %e0 gaoo di &asi (usiess 'arter a sila,
agmerge a ag &um'aya ami.
2idi dahil sa agig mag,ia$ee &ami i %ea.. Tri' lag 'ala ila yu. =i Pa'a
'ala8 %asi sa(i iya (a&a da6
magig matadag (iata si %ea e gusto da6 iya g a'o8 Sus8

=agmerge sila &asi mag(est,ried talaga sila, ta'os.. <eel ila a ga6i ag
(usiess together. Iaasar ga ami
sila i %ea a (a&a da6 sila 'a ag mag&atuluya8 Sa(i ila mala(o da68 Sus. 2aha8
Jo&e. Pero ag $ute ilag
dala6a8 So(rag $lose8

A*aaaa&8 *o &a (a78 Ba&it gaya ag damit mo7A
ABa&it ama ma7A
AJeas78 2idi &a talaga stylish8A
AMa8 Pa'aso& a&o hidi a&o magmomodel8A
A4sige.. Pero lagya mo g head(ad ya8 Ts&a mag$url &a8 *g 'aget mo eh8A

4u$h ama8 2aha Bo&ee. Yes8 Gaa talaga ag mommy &o8 Su'er ,ashiosita8 Lalo a
sa a&i8 Giaga6a iya
a&og (ar(ie doll8 Pero.. Gusto &o ama dahil &i&ay a&o8 You &o6.. Li&e mother
li&e daughter8

A*ya8 Gada a g aa& &o8A

*lam iyo (ag &iurl mua iya ag hair &o (ago iya a&o 'a&aii8 %amusta ama
yu d(78 *g &ulit talaga8
CRL

3Bee' (ee'3

A*aaaa&8 *diya a si 2u((y mo8 Bilissss8A
AMa8 *og 2u((y &a diya78A
ASa(i &asi sa a&i i %ea 6i,ey &a da6 iya8A

5maygulay8 *o a ama &aya ag 'iagusa'a g dala6ag yu78 *lam iyo (ag.. Mas
alam 'a i Mama ag
lahat &ay %ea &esa sa&i78 :L sio (a ag 6i,e78

Sus. Sige lag. Magada ya. Magselos &a sa aay mo8 2aha. Jo&e8 @-

A*a&8 Bilisa mo (ilis8 Tiga mo ag g6a'o g hu((y mo8 *ruuy8 Gaa di &ag6a'o
ag tatay mo dati8 2aaay.
=amimiss &o a siya.A
AMa. *diya ama si Pa'a %e. -u &a a lag8A
ATumigil &a ga aa&8 Mahiya &a ama sa (alat mo8 2idi &ami talo uh8A
ASusss8 4o a. Sige a late a &o mader dear8 Ba(ayoo8A
A*g &iss &o78A
A3m6uah3 (ye mom8A
ABye dear.A
ABa(ay di Mommy8A

Tigi &ami sa 'ito.. *t ag luma(as ay ag so(rag g6a'o &og ,ia$ee. Err. Ba&it
(a ag g6a'o iya78 Ba&it
(a&it (a&it78

ABye.. 3smir&3 25BBY8 3tiiga &o siya g masama3 2u((y g aa& &o8 Selos &aagad
si #hael oh8A
A#he8 Bye a &asi mommy8 -aldal mo talaga8A

Ta'os ayu. Luma(as a a&o. *t.. 2iara' ag g6a'og ilalag a ito. 4.4

A2aay. Matutua6 a&o iya8A

#he8 Sorry ama8 -i &o ma'igila tiga ag g6a'o mog mu&ha8 CRL #hael8 5mayos
&a8

A2aha8 Tara a ga. %um'leto a ara6 &o.A
ABa&it ama7A
A%asi a&ita a &ita mag(lush.A
A3(lush3A
ATama a. Wag mo a 'a&um'letuhi 'a8 4&ay a a&o.A
ASus8 Wag &a gag magulo8 /:A,:0 tara a ga8A

Ta'os ayu, suma&ay a &ami sa (lue iyag Mer$ede). 4 e di siya a ga8 Tss. %a'ag
a&o atuto magdri!e8 2aha.
Maya maya adoo a &ami sa s$hool. #lassmates ama &ami &aya ayu, sa(ay &ami.

+oom 9GJ

I!y: .#haeeeel8 *g gada mo gayo8.
.Wala a&og 'era8 2idi mo a&o '6edeg utaga8.
I!y: .Bali6 &a talaga8 Seryoso a&o8 Batu&a &ita diya eh8 4h %ea. Pahiram mua
a&o &ay #hael ha7.

%ea: *yo&o ga. *&i lag ito.

Ta'os hiigit iya a&o8 Errrr. =ag(lu(lush a ama a&o8 Ta'os a&ita &o siya
magsmile8 Sa(i &o ga d( 6ag &ag
mag(lush8

G< Girls: .Eee'8 *g $heesy i %ea8.

Ta'os lahat sila (iati &o g goodmorig 6ith mat$hig &iss ad hug. G+*BE8 *dami
ilag lahat8 4RRR4 Para
tuloy a&og si Sata a ag(i(igay g regalo &asi sa so(rag dami ila a&a'ila a
sila8 Shiyet8 ='agod a&o du ah8
*g dami ila8 =alolo&a a&o8 Te&a.. May &ulag 'a (a78 2aha. =e.t time &o a siguro
&o sila ihuhug at i&i&iss8

G< Girls: .%ea8 %ami 6alag hug ad &iss78.
.Sorry. =a&areser!e ag hug ad &iss &o sa 6i,e &o..

Ta'os agtilia a ama ag G< girls8 Errrrr8 Ta'os tumigil sila. Ta'os agtilia
a ama8 Pero, hidi a dahil &ay
%ea. -ahil a &ay.. Gia78

Ba&it adito ya78 Ta'os (iglag 'umaso& si *i&a. Ta'os.. Lumala'it ata siya sa
a&i78 Weh78 Lumala'it ga8

.2i. :0.
.*h.. Why7.
.#a 6e tal&7.

Ba&it &aya78 Whooooo8 *yu. Luma(as ama &ami. Pero (ago &ami luma(as may (iulog
sa a&i si %ea.

APsst. %a'ag agsa(uuta &ayo.. *&o a (ahala sa 6ig mo.A

33

APesteg yu8 =a&a&aasar ha8A
A2uh7 *&o (a yug 'este7A

*g hihi ama magsalita ito. Pero.. 2idi ama yu 'arag su'er (agal8 Medyo..
Matiis lag. Basta8 Yug
a&i &asi medyo mala&as.

A*i. 2idi. Sorry. *h. Te&a.. *o ga 'ala 'aguusa'a ati7A
AI.. I Bust 6at to say sorry.A
ASorry78 *t (a&it ama78A
A=oog asa #ali,oria &a. =asam'al &ita. G (eses 'a. Sorry. <irst time &o talaga
yu8A

Weh78 *o (a to78 Totoo o a$tig lag78 Maii6ala (a a&o o ao78 Tss. Pero.. *g
amo &asi g mu&ha iya eh8 Sus.
Wag &ag mag'adala.

ASorry talaga. %asi that time.. =g'atog 'atog a yug &amalasa &o. So(rag
a'uo lag a&o.. The I sa6 Gia
'a a dugua. Suma(og a a&o.. Sorry tlga. I did't mea to hurt you.. Physi$ally
ad Emotioally.A

<$&. -i &o &aya to. Maiiya& lag a&o ito. Masa&it. Masa&it 'ara sa&i yug
siasa(i iya &asi.. %asi.. She o6s Gia
a tlga. The 6ay she tal&. Sa &aya a talaga si Gia. E (uog (uhay &o.. Sa a&i
lag si Gia. *yo&o a
ma&i'agusa'.

ASorry. Pero.. Masyado 'ag masa&it. Wag mua gayo. 2idi a&o sato 'ara sa(ihig
o&ay lag ag lahat dahil
hidi talaga o&ay. Pero.. -o't 6orry. 2idi &a ama &asali sa hate list &o..
2idi &o lag gusto ma&i'ag&ai(iga
sayo.A

4o's. =a'aso(ra ata7 *i. E6a8 =asasa&ta a&o dahil sa&aya8 =a&a&aasar. Siya..
Siya ag 'iag'alit sa a&i8 Tss.
Siya ag dahila g mga iya& &o8

ASige. I uderstad. Pero &ahit sa 'agsam'al saa ma'ata6ad mo yu.A
AWala a yu sa&i. 2aha.A

Ta'os agsmile siya. Ta'os 'umaso& &ami.. Pero (ago yu..

ATe&a ga. #lassmate &a ami7A
AYe'.A
AE si Gia78 Busiess Maagemet ya ah.A
A*h. Madami &asi siyag su(Be$t a adro' siya dahil sa 'agalis iya. Mahira'
huma(ol &aya ag#4MM *+TS a di
siya 'ara sa(ay a da6 &ami &ui yug mga (asi$ su(Be$ts.A

4u$h. E i hidi ga aga6a magshi,t i Gia dati 'ara sa a&i. 4u$h.

Po$ha. Wag &ag iiya&8 Wag &ag iiya&8 2u6aaaah8

A4i. 5miiya& &a (a78 I'm.. I'm sorry.A
AWalag magaga6a ag sorry mo. =asasa&ta a a&o.A

=atahimi& ama siya. 2aay. Masama (a a&o78 E asasa&ta talaga a&o eh8 Mamaya
humarag siya sa hara' &o.
So(rag seryoso.. Ba&a ilala(as a iya ag tuay iyag ugali at sasam'ali a
ama iya a&o77

AGra(e. =a'a&astraight ,or6ard mo. Yu siguro ag dahila &ug (a&it mahal &a i
Gia.A
A*o (ag 'iagsasa:A
AGra(e8 =a&a&atu6a. 2idi &o &ayag ga6i yu. May atutua agad a&o sayo. Sige
sige. Salamat g madami
#hael8A

Ta'os hia6a&a iya ag dala6ag &amay &o. Tumigi sa&i g seryoso ta'os
agsmile.

B*LIW B* Y5= 42 *=478 Ta'os tuma&(o siya sa room ami. Luma'it &ay Gia at
agsmile di sa(ay u'o sa u'ua
iya. *i7

Bia$a: .Gra(e8 *og 'ro(lema g (a(aeg yu78.
Ste!e: .May sayad ata yu eh8 Sayag magada 'a ama8.
Bia$a: .aog sia(i mo78 Siog magada78.
Ste!e: .sa(i &o i&a68 *g gada gada mo8.

Ta'os 'iigot a ama i Bia$a sa tega si Ste!e. Gaa (a sila maglam(iga78

A2oi. =aiiggit &a7A
A%a'al mo ah.A
AGusto mo 'iguti di &ita78A
AE &ug siisi'a &aya &ita78A
AEto ama ag iit g ulo oh8 #hill (a(e. Te&a ga.. *o.. %elaga mo 'a (a g
6ig7A
A*lam mo (ali6 &a8 -iya &a a ga.A
A2oi8 Jo&e lag ama ito ama8A
A*lam &o ama8 #.$.r lag a&o8 Ba&a 'ati du sasama &a78A
AP6ede7A
AG3gu8 Lumayo &a a gaaaa8A

Ta'os tuma&(o a a&o8 2aha(uli 'a saa a&o g 6alagyag %ea a yu.. %g hidi
&o lag (iato g 'e$il
$ase8 2ahaha. =a(u&ula siguro yu8 May sta'ler a&o du sa loo( g 'e$il $ase ee.

Luma(as a a&o sa $orridor at areali)e &o a 6rog mo!e ag gia6a &o8

Si Gia &asi adu sa la(as at asa may !erada. *g.. G6a'o g6a'o g6a'o g6a'o
talaga iya. 2aaay. =a&atitig
lag a&o dito.. Sa may ta(i g 'ito.. Siya ama ilili'ad ag (uho& iya g
hagi.

Gra(e. Gia.. 2idi &a a (a talaga '6edeg (umali& sa a&i7 2idi &a a (a talaga
'6edeg magig a&i ulit7 I'll
do e!erythig. Just 'lease $ome (a$& to me. So(rag mahal a mahal 'a di &ita.
2idi.. 2idi &o &ayag ma&ita
&ag &asama g i(a. #ome (a$& to me..

*t ayu. *g luha &og traydor. Pumata& a ama. 2a(ag 'ia'auod siya ? meters
a,ar. <$&. *g sa&it sa&it 'a
di8 Mahal a mahal &o 'a di8 #a I lo!e you ,rom a,ar7 P6edeg diya &a a lag..
-ito lag a&o. %ahit ha(ag
(uhay adito lag tayog dala6a. Basta.. Basta hidi mo &asama si *i&a. Basta
&ita 'a di &ita. %ahit gaito..
%ahit gaito lag ma&u&uteto a a&o. %ahit gaito lag. Please7

-ugdug, -ugdug, -ugdug.

<$&. =gayo a lag ulit (umilis at luma&as ag ti(o& g 'uso &o..

Ba&it78 %asi.. Tatali&od a siya.. *t ma&i&ita iya a&o a (ali6 (a (ali6 'a di
sa&aya. =a umiiya& &asi mahal 'a di
siya. *yo&o8 *yo&og ma&ita iya a&o8 -i &o alam ag gaga6i &o8

Eh &ug tumali&od &aya a&o78 Lalog halata78 *og gaga6i &o78

Sige tatali&od a lag a&o8

AGia 'are8 %a&lase a da6 &ita7 =agshi,t &a tol7A

Sio yu78 =a'ahara' ama a&o. *t.. Si Ja$o(7 %ilala si Gia7 2mm.. Jus&o 'o.
Ba&it &a (a humara'78 E si Ja$o(
ya8 =a&u 'o8 Tumali&od &a ulit.

Pero.. =aisi' &o. Mas ma'a'asi a&o &asi a&atali&od a&o dito.. E &o&oti lag ag
tao sa la(as78 *i (ahala a8
#urly a&o gayo8 -i a ila mahahalata yu8 Te&a.. Tatago a&o sa may 'ito8
Magtatago a&o sa may 'ito8

ASiog hiahaa' mo 'are7 %aia &a 'a ligo g ligo diya7A
A*h.. Si #hael. May i(i(gay &asi a&o eh.A
A*o ama7A
A*h. #ho$olates. <a!orite iya &asi to eh.A
A<errero (a7A
ABa&it mo alam7A
A*h. %asi..A

=a&u 'o8 Wag mog masasa(i sa(i &ay Ja$o( a e. mo a&o8 Wag8 %asi.. %u&uliti &a
iya8 Masasa&ta lag a&o8
Wag8

A%asi.. *o.. %asi.. Mahalaga sa&i si #hael.A

<$&. =ug mariig &o yu. -i &o a ma'igilag hidi umiya&8 Paao ama &asi.. E6a
&o. =asasa&ta a&o. Sa lahat
g sasa(ihi iya asasa&ta a&o. Sa (a6at gala6a iya sasa&ta a&o..

AWoah. May gusto &a di &ay #hael7A
A*og may gusto &a -I=7A
A*h. Eh.. %asi..A
ATy'e mo siya7A
A2uh7 Parag.. E.. E6a &o8 May ,ia$ee a yu eh.A
A<I*=#EE78A

*ray. Muti& a a&o magulat doo ah. Ma(u(u&ig 'a ag hidig 'la$e &o8

A*ray. Ba&it &a ama sumisiga67 4o. May ,ia$ee a yu. Si %ea.A
A%ea7 Yug.. *h. %aya 'ala.A

Ba&it.. Ba&it.. 2umia ag (oses iya7 =alulug&ot (a siya7 =asasa&ta (a siya7
2idi &o ma&ita8

A4o eh. Pero.. E6a &o (a. Parag hidi ama totoo. E6a &o. Basta. 4siya dya &a
a ga8 2ahaa'i &o 'a si
#hael.A
A*h. Geh.A

=a&u 'o8 Sio ag umalis7 Saa 'u'uta ag mga yu7 2umara' a&o at..

3#ree&3

Jus&o 'o8 Ba&it (a &asi ag ta(a &o8 Tumuog ag 'ito8 Saa 'o 6alag a&a&ita8
Saa 6alag a&a&ita8 Pumi&it
mua a&o.. *t.. Wala amag agrea$t &aya.. Sa,e8

Wala a sila. Luma(as a a&o.. *t.

A#hael8 *diya &a lag 'ala8A

=a&u 'o8 =asa loo( a 'ala sila g $lassroom8 Buti di ila a&o a&ita8 =a&a&alo&a8
*g hira' ama g may
iii6asa8

A*h. 2ello7A

Ta'os luma'it siya sa a&i at i(iigay ag.. 2aru Bos&u8 *g mala&ig (o. ,
<errero8 Mahal to ah8 Mayama talaga
tog 'ogig to8

A4h (a&it ama7A
AWala lag. Bigay &asi sa a&i ya oog (a(ae. E aalala &o a ,a!orite mo &aya
iyo a lag.A

Woah8 2idi 'ala iya (iili. Bigay g (a(ae78 Tae. -ami amag admirers ito8

A2ala. Ba&a magalit sa a&i yug girl.A
AButi ga tiagga' &o ee. Sige a iyo a ya8 2aha8 Sige a. 5'o a a&o ha7
Ma'a'agalita a ama &asi a&o
ug (agog 'ro,.A

*h oo ga 'ala. Para &amig ag(agog term.. E6a &o. %a&aeroll lag ami last
6ee& eh. =e6 su(Be$ts. =e6
'ro,. *g (ilis ga oog se$od term ee. 2d &o alam &ug (a&it8 Medyo 6eird ag
s$hool ami I &o6. Pero
trisem 'o &asi &ami. *t maagag agstart ag third term &asi -e$em(er 'a lag start
a siya. EW*= %4 B*8 Wasa&
6asa& ag s$hed sa s$hool year a ito.

A24I8 *=4 =* =*M*= Y*=7A

Si %ea 'ala. =a&u ama 'o8 Magagalit a ama ito &a'ag sia(i &og galig &ay
Ja$o( ito. Pag agsiugalig
a&o magagalit di ya8 *t oo. Sa so(rag galig iya alalama iya lahat g
&asiugaliga &o8 *sar talaga8 C:/

ASI=4 =* =*M*=G M*Y BIG*Y =IT4 S*Y478 3iuaha 'a a&o mag(igay g $ho$olates
sayo3A
A*=47 *og sa(i mo7A
AS*BI %4 SI=4=G M*Y BIG*Y S*Y4 =IT47A

A*&o 'are. Ba&it7 Masama7A
A4o. Ba&it mo (ii(igya g $ho$olates si #ourtey7A
AWala amag a&asulat sa (atas a (a6al mag(igay g $ho$olates87A

=*%5 P4 J5S%48 Magaa6ay a ama ag dala6ag ito8 (a&a matuluya a ag
'agsusutu&a ila at.. %*Y GI*=
=* L*=G *%48 2aha J4%E8 :-

AW4PS8 T*M* =* =G* Y*=8 *&i &asi ito.. *%I=8 %aya 6ag a &ayog umaga68 #*SS8
ILIGT*S M4 *%4 -IT48A

*t siyem're ag a&ig (est,ried luma'it agad at hiigit a&o.

.*g dami mo &asig (oylet eh8 *ya alolo&a &a tuloi. *t te&a te&a.. %*%L*SE -*W
=*TI= SI GI*=78.
.4o ga eh. TWT 2idi &o di alam &ug (a&it. aasar talaga a&o. %*SI8 &a&lase di
ati yug 'ialit iya sa a&i8.
.=*2525LI *%4 S* B*LIT*8.
.L*GI %* %*SI=G L*TE *TE28 *g la'it la'it a ga g (ahay mo late &a 'a8.
.Lagi &asi a&og 'uyat8.
.*T B*%IT78.
.Eh &asi ama.. Si yael &asi, agagalit &a'ag hidi &o irere'lya. misa
tumata6ag E2 =*%*%*P5Y*T =*8.
.Yiee. <IS2Y &ayo i Yael ha8 =a&a&alur&iii LG.
.I&a6 talaga (es're8 E &ayo (a i %ea78 asasa&ta a&o ha8.
.Siyem're sia&ta mo a&o dati &aya a&o ama ag maaa&it sayo8.
.B+52*8 hali&a dito tatagtagi &o ag (uho& mooooo8.

*T =*G2*B5L*= %*MI -44=8 Sa(ihi iyo ga.. #ollege a (a talaga a&o78 haha :- *t.
Boogsh8

A*ray &o 'o ama8A
AS:s:so::A

=a'au'o a&o doo ah8 =a6idag ag 'o6ers &o sa &ata6a ito8 haha. Sio (a to at
a(u(ulol7

A*=4=G S47 3Tigi sa mu&ha at.. 4.43 *h. eh.A
AIh. 4h. 5h7A

=agtigia lag &ami at..

A2*2*2*2*2*2*A

=agta6aa &ami. *t.. =a'asi ama a ag damig a&atigi sami. *t.. Wala a.
=agi6asa a ama &ami.
Siya 'ala. 5mii6as a ama siya. Tss. Gia ama :/

=ila'ita lag a&o i #ass, Bia$a, I!y at +ia. Malamag gets a ila a aiiya& a
a&o. %aya ayu, ag$hi&aha lag
&ami. Late ata ag (ago amig 'ro,7 haha. Wala a&atulala lag a&o ha(ag
ag$hi$hi&aha sila g tug&ol &ay
-a!id *r$huleta. -ati agugua a&o diya 'ero.. Wala &asi a&o sa mood. :.:A

A24Y8A
A*Y *=*% %* =G I=* M48 *=4 %* B*78A
ATao.A

2*Y =*%5. *ya a ama 'o siya. Bia(ara a ama a&o8 =aasar lag a&o. Wag a
lag iya a&o &ausa'i8 C:/

A*g taray mo 6i,e ha8 %ita &o yug agyari &aia. 4u$h8A
A4o ga eh. 4u$h. 4u$h talaga. *g saya a ami eh. =*MISS &o yu eh. Yug
sim'leg (agay lag ta'os tata6a
a &ami. Miss &o a lahat yu.A
AGau7 4&ay.A

Ta'os umalis a siya. E ag sugit ama u. Bahala ga siya. 5malis ama siya
agdada(ogda(og 'a8 S*S*B*Y
P* SIY* S* I=IT =G 5L4 %48 C:/

.4h ao a ama 'ro(lema g E. &o7.
I!y: .E. mo talaga7.
+ia: .44 =G*8 <eeligera &a talaga #assadra8.
.*L*M %4 Y5=8 4.4 W*2*2*..
Bia$a: .2oi. #hael8 Lumi'at a ga tayo g $ourse lahat. Magshi,t tayo. 'aao
ma&a&a$o$etrate ya78 E tiga
mo.. =*T5L*L* =* =*M*=8.

44 =G*8 =*II+IT* =* *%4 S* S*+ILI %48 4.4 P*L*GI =* L*=G *%4=G G*=IT48 Tss. 2idi
&o a &aya ito8 Lala(as
a lag a&o8 *t.. *t.. **%Y*T S* +44<T4P8 *t du a&o mag6a6ala8

A=*%*%*I=IIIIIISSSSSSSSSSSSS8 *=4 B* =*M*= T444444444444448 =*II=IS *%4444444444448
=*II=IS
T*L*G* *%44444444444448A
A=a&a&aridi &a ama Miss.A

*t sio ama yu. Tumigi a&o sa taas at.. Si %ea 'ala. =agroll eyes a lag a&o
sa &aya8 Maya maya .. (uma(a
a siya doo sa &iahihigaa iya.

A*lam mo. =atutulog a&o dito. P6ede 6ag &ag istor(o7 A
AE di sa i(a &a matulog 'ro(lema (a yu78A
AWag mo gag sa(aya ag iit g ulo &o8A
AW*G M4 -I=G S*B*Y*= *=G I=IT =G 5L4 %48A
A=*%*%*I=IS %*8A
A=*%*%*I=IS %* -I=8A

Ta'os luma'it siya sa a&i. =a&a&ata&ot8 Gra(e ama ag mu&ha ito atata&ot a&o8
C:/

A*:aog Pr:'ro(lema mo7A
AI%*W8 I%*W *=G P+4BLEM* %48A
A*:a&o7 B:(a&it a:a&o7A
A%*SI W*L* %* =G IB*=G *L*M %5=-I GI*= GI*= GI*=8 Lahat a adamay sa &a&aiarte
mo8 &aeemote mo. at
&aiisi' mo diya sa E. mo8 EU M4 =* =G* %*SI8 M*Y GI+L<+IE=- =* SIY*8 M*Y+44= =*
SIY*=G IPI=*LIT S*Y48
%elaga &o 'a (a talagag i'amu&ha yu sayo7 *sar.A

Wala. =a'atitig a lag a&o. =a&a&atitig &ay %ea a gayo ai ag$u$urse a sa
roo,to'. *t.. E6a &o (a.
=atauha a lag a&o (igla.

*g taga &o talaga. Gia a ama. Ba&it &asi siya (umali&. Sige a sige a.
Magalit a &ayo sa a&i. Sa(iha iyo
a a&o a si %ea a lag, siya ama ag adiya 'ara sa a&i di(a7 Pero.. Pero..
2idi iyo ama a&o masisisi
&ug mahal &o talaga si Gia di(a7 =agmahal a ama &ayo d(7 *t di(a &a'ag
agmamahal &a ag'a'a&ataga
&a. %ahit a alam mo a siya ag da'at mahali hidi mo 'a di siya mahal. %asi..
May agmamayari 'a g 'uso
mo.

2ira' a hira' a a&o. 2idi &o maitidiha ag 'uso &o. Gusto &o g sumiga6.
Isiga6 lahat g ito. Gusto &og
umiya& haggag sa mau(os ag tu(ig sa &ata6a &o8 *=4 B*=G GI=*W* %4 *T %I=52* S*
*%I= SI GI*=78
Pagod a a&o. Pagod a 'agod a a&o.

AIiya& &a a ama (a7 Gaa a lag ulit7 Iya& &a a lag g iya& haggag sa
ma'agod &a7 2idi &o a alam ag
gaga6i &o sayo. 2idi ama a&o ag&ulag sa 'agsasa(i sayo a tama a. =a itigil
mo a ag umasa &asi
masasa&ta &a lag. 2idi &a ama a&i&iig. %ahit iulit ulit &o sayo ya. %ug
'a'aso& sa &ali6ag tega at
lala(as sa &aag tega hidi &a talaga matututo. Sa(i ga ila misa &elaga
maghi6alay g dala6ag tao 'ara
mag gro6 u' sila.A

Tama a ama siya. Gra(e. *dami &o g Tuotes a atutua &ay %ea. P6ede a
siyag maga6a g li(ro.

A#ourts, misa.. I order to o'e your eyes ad see the 'ossi(ility o, today, you
eed to $lose your eyes ad ,orget
yesterday. Got that7A
A%ea.. Wag &ag ma'a'agod sa a&i ha7 Wag mo a&og isusu&o ha7 Wag mo di a&og
ii6a ha7 or &ug ii6a
mo a&o. I6ar mo a&o ; 6ee&s (e,ore 'ara ma're'are &o ag sarili &o. Please7 Ba&a..
Ba&a.. Ba&a.. Ba&a ga
ma&atalo a&o diya &a'ag a6ala 'a &ayo.A
ATss. *o (ag siasa(i mo diya. 2idi ama a&o ma6a6ala eh. Basta #ourtey. J
6ords.A
AJ 6ords7A
AJust Let go o, the 'ast #ourtey 'lease.A
AG 6ords : I 6at to.A
A; 6ords : You should.A
A9 6ord : 4&ay.A
AWE278 6ala &a lag maisi' eh8A
ATss. *t least 9 6ord 'a di &aya &ahit may sese o 6ala.. 9 6ord 'a di8 C:0A
A2ay a&u. 2ali&a a ga. *t ta'os a yag 'agdradrama mo.A
AI&a6 ama 'alagi a&a&aalis g 'agdradrama &o ee.A
A%aya ga so(rag stressed a a&o eh.A
AY*B*=G M4 =*M*=8A
A2ali&a a at late a tayo8 M5SI# 'a ama ay ; hours8A

So ayu ga. Tuma&(o &ami sa room ami8 Gra(e a&a&a'agod8 %*B*Y4 (a itog si
%ea7 *g (ilis8 Pag datig &o
sa $lassroom lahat sila a&atigi a sa&i, &asi so(rag 'a6is. Ta'os... 2527
Ba&it gagayo lag si %ea78 E
ii6a &aya a&o ito. Tss. so(rag 'a6is a di siya &aya ag mga &a&lase &o lalog
4.4 EEP8 *o (a amag mga
tigi ya78

.2ala8 *og gia6a iyo at 'a6is a 'a6is &ayo78.
G< Girls: .Siu&o mo a (a ag (ataa78.

5maygulay8 *o (a ag iiisi' g mga ito87

A*o (ag 'iagsasa(i iyo dya78 =a&a&alo&a &ayo. Te&a ga. Ba&it 'a6is a 'a6is
&a7 -i(a aua &a sa a&i78A
A4o ga.A
A4 eh (a&it aua a&o sayo7A
AE &asi hidi a&o aua sayo.A
A%ea.. Yug matio8 Te&a ga.. Pa6is &a (a7A
A2idi8 2idi a&o 'a6is8 Sa totoo lag dugo ya dugo.. #ourtey o(!ious (a a 'a6is
a&o78A
A=a&a&aasar &a8 Lagi mo a lag a&o (iara. *g i(ig &og sa(ihi ay (a&it &a
'a6is.A
A%asi tuma&(o 'a a&o galig $atee.A
A#*=TEE=78A
A4o.A
A*og gia6a mo sa $atee78 *lam mo i&a6 &ug ao ao a giaga::A
A4h. Magtha& you &a a lag.A

Iia(ot iya sa a&i ag mieral 6ater. *666. Biili 'a iya a&o g tu(ig. Pag
tigi &o sa&aya a&ayu&o a ama
siya.. Meaig, ag(lu(lush siya8 2ihihi. @AC

Ste!e: .=a&s8 5maaseso si %ea ah8.
Lu&e: .4o ga #hael. *o a (a ag status iyo7 %ayo ha..
.=iya&78 %ayo talaga8 Maa a &ayo sa mga Bo6aers iyo8 Lagi a lag a&o hiot
seat8.
#holo: .Sus8 Pero.. *o ga7 Ila( &a a di (a sa&aya7.
.2ala8 *o (a yag siasa(i iyo78.
Yael: .*ish8 Parehas 'a &asi i deial ag dala6ag ya 'ero aiilo!e a ama
sila sa isa't isa..
Ste!e: .Tama 'are. *di& &asi i %ea. Etor's masyado yemas8.
#holo: .-i masa(i ag totoo..
.*o amag totoo78.

Maya maya luma'it a ag girls a mu&hag &atata'os lag ihot seat si %ea dahil
(it(it i #ass ag $ollar g t:shirt
i %ea eh.

.%ug ito i deial, ag (a(aeg ito Mahid8 E. to the =th 'o6er8.

*o (ag siasa(i ila78 *&o78 Mahid87 *sa 'a amag mahid a&o8 Saa ga magig
mahid a lag a&o 'ara
6ala a si Pai.

.*o (ag siasa(i iyo7 %ea7.
.Sus. Ma&iig &a diya. *ya a ag 'ro,. Bumali& &a a sa u'ua mo..

Bumali& a ga a&o, maya maya &ata(i &o a 'ala si Ja$o(. *yu. =giti lag siya g
giti. *g &ulit &ulit &asi iya eh.
Parag (a(y (rother a.

APssst. Ba&it (a ag saya mo7A
AWala. Masaya a&o &asi &ata(i &ita.A

2mm. =asa Pth ro6 'ala a&o &aya (itaa ag &ata(i &o. Siya ag asa right &o at Si
#ass sa uaha &o.

A*o ama &aya yu7A
A*g dami &o &asi &aaga6 sa iyo eh.A
AWeh7 Sio ama7A
ABu&od sa mga &ai(iga mo at sa mga (a(aeg &ulag a lag magtayo a g (aragay
dito, si %ea at si.. Gia.A

Gia78 2a:ha. Bali6 talaga to. 2a:ha. =asasa&ta a ama a&o. 2a:ha hay a&u &a
talaga #hael8 %u6ari a lag
di &o alam.

A*h. Si Gia7 =a&u. May girl,ried a yu.A
A4o ga eh. Pero 'arag hidi ama sila. E6a &o lag.A
A2a7 *og i(ig mog sa(ihi7A
AE &asi si Gi::A
AJ*#4444B8 Ta6ag &a a i Sir.A
ASige. Te&a lag ah.A

*=4 B* Y5=8 =a(iti ag 'a&i&i$hismis &o8 Para da6 hidi sila mago7 *o ama &aya
yu7 +***W+8 =agugulo
ag uta& &o8 Te&a ga.. Sio a (a ag tea$her ami7 Musi$ tea$her... Maya maya
tumahimi& a ag &lase.
Mu&hag 'a'aso& a ag amig 'ro,e:: 25W*W8 4.4

AGood Morig #lass.A

4.4

W4*28

#2*PTE+ GH
#2*=EL'S P41

S5S M*+Y5SEP8 Totoo (a ito78 Si.. Sir.. M*+#478 Yug may ari g I$e $ream 'arlor8
Gra(e ama8 TE*#2E+ %4
SIY*78 Sa Musi$ 'a8 4.4

AW4*28 SI SI+ M*+#48A

*I7 =a'atigi a&o sa Grd ro6. =a&atigi sa a&i si %ea. Sa(ay 'a &ami g sia(i
i %E*=8 =a'atigi ama si Sir
at mu&hag agulat di.

AWoah. Estudyate &o 'ala &ayo ha8A

*&o ama 'arag ag 'ssshhh' sig a lag. Madamig ma&a&aalam a luma(as &ami i
%ea dati e oog mga
'aaho a yu eh iiha(ili a&o sa &aya i Gia. Ta'os mu&hag agets ama i
Sir. a(a da'at lag8 2aha :-
Ta'os ayu. =agstart a siya g lessos iya. *t ag galig iya magturo. =a da'at
da6 &a'ag &uma&ata da'at
iiterali)e ag &ata, 'ro'er di$tio (lah(lah(lah.

4'o ag su(Be$t 'o ama ay musi$ at ag to'i$ ,or the 6hole term is sigig,
!oi$e, di$tio yug mga gau. Sa
so(rag galig iya magturo at medyo $ute 'a siya.. siguro mga ;J years old7 Lahat
&amig mga girls a&atigi
lag sa &aya. *t sa tigi &o may (ago g target ag mga G< girls. %asi lahat sila
a'uo ata ag otes, at su'er
od g od &a'ag may siasa(i si Sir8 2aruuuu. Lahat &ami maglala6ay a. Ta'os
ag'aa$ti!ity si Sir.
Mag&a&agrou' &ami ia #ass, I!y, Bia$a, a&o, at +ia. haggag sa maya maya may
ariig a lag &ami a..

Lu&e: .PESTE8 *g tada a &aya iya. *o (a amag meru sa lala&ig yu78 =a&ita
mo (a si +ia78 2alos i(igay
a iya ag mata iya doo sa 'ro, ati..
#holo: .E6a &o di ga (a. =a&a&aasar. *lam mo (ag &aia &o 'a &ia&ausa' si I!y
'ero sa(i iya 6ag da6 a&o
magulo &asi a&i&iig siya8.
Ste!e: .=a&ita mo (a si Bia$a7 *yu. Magada 'a di..

Ta'os a(atu&a si Ste!e i Lu&e at #holo8 =a'a&a$heesy talaga g lala&ig yu8
Iasar ama ami si Bia$a a
su'er amumula8 2aha :- ta'os ayu, agsimula a &ami magdis$uss a(out du sa
a$ti!ity. *(out 4PM &asi. Madali
lag ami aga6a yu, 'ero ag (oys mu&hag i(a ag 'iaguusa'a.. %amig girls
a&i&iig lag.

Ste!e: .E i&a6 (a 'are7 %amusta ama ag ,ia$ee mo7.
.*&o7 E6a &o du..
#holo: .Gra(e. *g (agal mo talaga. Mamaya maaga6 a ya sayo i Ja$o(8 .
Sus. Ti6ala ama a&o sa 6i,e &o..
_WI<E7`
.4o. WI<E %4 SIY* WRRRRW1 .

4RRRR4 =ag 'ea$e sig 'a ag lo&o8 W**28 amumula a&o 4""""4

Yael: .Mala&as a ag tama ito8 2aha :-.
.Ta6a &a 'a diya8 E &ug tamaa &a &aya sa a&i7.
Yael: .Easy &a lag8 Balita &o 1arsity &a a ah7 %asama mo si E. at si Stal&er..

EU7 ST*L%E+7 2mm. Si Gia at Ja$o( (a yu78 So.. 1arsity a di si Gia7 2mm.
=atagga' 'ala siya. Bago &asi
siya 'umuta sa #ali agtry out siya ,or !arsity.

.Pa&i &o7 Sus. Mas g6a'o a&o sa mga yu8.

Ta'os (iatu&a ila si %ea. Birui mog so(rag $lose a di ila. Ta'os si %ea
talagag ag(a(ago a. -ati &asi
tada iyo (a, 6ala siyag &ia&ausa'7 =gayo. 4ha8 I(a ag $harms &o8 :P

AGuys, Girls, ta'os iyo a (a7A
A4P48A

Ta'os agre'ort ea$h grou'. Sa ami si I!y ag agre'ort. Matalio &asi yu eh.
Siya ag 'ia&amasi'ag sa gru'o.
Sa G< girls ama si #laire ag agre'ort. Sa gru'o ia %ea si %ea ag
agre'ort8 *t a&a&ata6a siya8 4r ot7
Matalio 'ala talaga ag lala&ig yu87 Ta'os ag mga girls, siyem're lahat
a&atigi at a&i&iig sa &aya. Sa
gru'o ia Gia si *i&a ag agre'ort. *yu mahia 'a di ag (oses iya. 2idi
&aya aemi$ to7 Tss. Sige lag
#hael o&rayi mo lag ag &ari(al mo8 C:-

A4&ay guys, so.. ayusi ati ag seatig arragemet iyo7 Pero.. 2idi ama a&o
tulad g i(ag 'ro,. Lalagya
ati ya g t6ist8 2alim(a6a.. Girl,ried i %ea si #hael. I'agtata(i ati
sila. E &ug e. i #hael si Ja$o(
ilalagay ati si Ja$o( sa li&od i #hael. Iisi' tayo g '6esto.. Isa a ri ya
sa '6edeg magig &uhaa iyo g
is'irasyo di(a7A

*STIG8 %ug ao ao talaga ag aiisi' i Sir. %aya ag gada g i$e $ream 'arlor
iya eh8 WRRW (asta ayu.
=aayos a ag u'ua g i(a. Yug i(a sa(i i Sir, itataog ag (oys &ug sio ag
gusto ilag &ata(i sa girls.
Yug i(ag G< girls mag&a&ata(i 'a di &asi ag dami ila8 Ta'os ayu, mag&a&ata(i
sia #ass, Yael, ta'os sa li&od
ila si I!y at #holo ta'os si +ia at Lu&e, Bia$a ad Ste!e. Ta'os ayu, tur &o
a8 Wahihi :- Itata(i ila a&o &ay..

*=I%*78 *=I%*78 *=I%*78 4RR4 B*%IT =*M*= G*=IT487

Sa right &o &asi si *i&a ga ta'os sa le,t &o si Ja$o(. Sa li&od &o si %ea at sa
right iya a asa li&od ama i
*i&a ay si Gia8 *STIG8 Sige lag. Mag'a'a&a(itter lag a&o &a'ag may musi$8 ;
hours 'a ama to e!eryday
ta'os lagig Moday ad Wedesday 'a8 C:/

AI thi&, 4&ay a lahat7 =e.t sto'.. Mag(u(uuta tayo g 'arter8 Pero.. *s usual
hidi a ama ordiaryog
(u(uot sa 'a'el. 4ld s$hool8 Boo. *g gaga6i ati, 'ara sigurado a&o a hidi
&ayo maiilag or mahihira'a sa
magigig 'arter iyo, ag magyayari yug &ata(i iyo at ag mga asa li&od iyo..
6hi$h meas ,our a &ayo.
%ayo &ayo ag mag&a&agrou'. *t ,or the se$od hour mag&a&aroo tayo g game. It's
etitled. AWho &o6s me7A
%asi magtataug a&o at da'at masasagot. %ug sio ag may 'ia&aa&a&a&ilala sa
iyo e di yu ag mag&agrou'.
-a'at Lala&i at (a(ae &asi.. Bledig g !oi$es ag isa sa mai to'i$s ati.A

=agose(leed ama a&o sa sia(i i Sir8 a&a&alo&a8 2idi &o aitidiha ag
'ro$ess8 So(rag damig 'ai&ot
i&ot8 Mas gusto &o a ata gayo ag mag(uuta8 J4%E8 So.. *yu, 6alag
agsasalita sa ami. So(rag
a&a&ailag at so(rag 6eird g aura sa amig a'at. 2aggag sa hidi a a&atiis
ag (i(ig i %ea. %iausa' a&o.
Pero hidi diig ia Gia yu, medyo may ga' sa seats ami eh. Mag&ata(i &ami i
%ea sila i *i&a mag&ata(i.

A2oi #ourts.A
A4h7A
APais a la6ay mo8A
A*lam &o8 Ba&it ama ag malas. Ito amag si Sir Mar$o oh8A
A*yos ga eh. <a$e to ,a$e. P6ede mog i'ro!e a mas o&ay &a &esa diya &ay 'uti.A
APuti7A
A*g 'uti &asi. So(rag 'uti. *g demure 'a8 Parag 6hite lady.A

Gra(e ama to. =ata6a tuloy a&o sa sia(i iya8 *ya. Ta6a lag a&o g ta6a
hiaham'as ham'as &o 'a ag
(ali&at iya8 *g &ulit &asi8 *g sama g ugali &ay &ari(al8 2aha :- Maya maya
luma'it a si Sir Mar$o sa ami.

A2mm, mu&hag ageeBoy si %ea at #hael ah.A

Gra(e ama. *yu. =a'atahimi& ama &ami i %ea doo. Sia Gia at *i&a &aia
'a 6alag imi&. 2mm.
5malis a si sir. #hismoso8

A*hem. *hem. G*ME8 So.. *o a (a da'at ga6i7A

*yu a ga, ila&asa &o a ag loo( &o a &ausa'i ag dala6a. 5a sa lahat, sila
ag alo&o sa a&i &aya sila
da'at ag ahihya at hidi a&o. -( -(78 Pero sa tigi &o asayag lag ag e,,ort
&o. (a&it78 %*SI TI=ITIG*=
L*=G *%4 =G T*TL4=G B5G4%8 %*S*M* P* SI %E*=8 Grr. =a'a'ahiya ama a&o &ay Gia
masyado8 CRL

ASa(i &o ga d( shut u' a lag7 Sige sige. %u6ari may tumahol a aso.A

Ta'os, a'atigi a&o &ay Gia. 5mi6as siya g tigi sa a&i. :.: Palagi amag
gaoo eh. Pero, a&atigi siya.
So, *yu. gaoo lag &ami doo. Yug i(a agsisimula a ga game So &ami auod a
lag. =*%5 P4 =*M*=8
9H.. ;H.. GH miutes. G+*BE8 P*=IS =* *=G L*W*Y %48 2idi 'a a&o umiimi&. %ug
itataog iyo si %ea7 *Y5=
T5L4G8 =a&a'atog 'a ag ulo iya sa may (ali&at &o8 =*M*= oh8 &ahara' 'a ama
ami si Gia8 Si *i&a
ama agsmile lag. PS28 I, i &o6 masaya ya &asi s6eet &ami i %ea8 C:/ *sar8

Maya maya, aya.. &ami a 'ala. Last grou' 'alagi &ami8 Pero sa(i 'a lag i sir a
e.t a da6 &ami. May isa 'ag
grou' ag aglalaro eh8 =a&a&aasar8 Iaato& a a&o sa &aila8

APats. Pats. Pats. Gisig a. tayo a oh8A
AYug.. Yug $ell'hoe &o i(igay mo sa a&i8A

2*L*8 =*GS*S*LIT* =G T5L4G78 =atata6a a&o8 =a&asadal 'a siya sa (ali&at &o8 Sti,,
e$& siguro ag ma&u&uha
ito8 *g tag&ad &asi iya ta'os a&asadal 'a siya sa (ali&at &o8

A2oi8 %ea8 Gumisig &a a diya8A
AMamaya a &asi.. *o &a (a8 2idi mo (a a&i&ita a mag&asama 'a &ami i #ourtey7
5malis &a ga diya.A

2*L*8 %asali 'ala a&o sa 'aagii' iya8 C"""L *o (a ya. =amumula a ama a&o7
Tss. Si Gia at *i&a
a&atitig lag sa ami. =aiiis a a&o sa dala6ag ito. =a'a'agod a a&o mailag sa
&aila8

A%E*= P*T+I#% P*-5*8A

=a'atayo siya, a'atigi sa a&i ag lahat at tuma6a lahat sila.. Ba&it78 %asi
'ag&atayo i %ea so(rag alala&i
ag mata iya at sia(i 'a iya a.. AS5=4G78 *S*= *=G S5=4G78A So ayu agta6aa
a talaga silag lahat8
=oog amalaya iya a 'iagtata6aa siya, a'au'o siya at.. =atulog ulit78

APsst. Tayo a ag suod diya8 (a&it (a 'arag 'uyat a 'uyat &a7 ao (ag gia6a
mo &aga(i7A
A*&o7 =agdota.A
A-ota a ama. Tigila mo a ga ya.A
A*sa 'ag itigil &o yu8 2idi &o yu ititigil uh.A
A44 =*8A

*hem. *stig. Te&a ga. Mataug ga to. %ug ao 'i'ilii iya.

ASu'er halaga sayo g dota ao78 Talagag ready mo i'ag'alit lahat 'ara doo ao7A
A4o.A
A*s i &ahit Pa'a mo7 %a&lase mo7 *so mo7 #ell'hoe mo7A
A4o ga8 %5LIT mo. Masaya yu eh. %aya &ahit ao 'a ya.A
A*66. E di.. %ahit a&o7A
A4o ga8 *g &ulit mo8 %ahit 'a i&a6.A
A*h o&ay. :RRR: TRRRRT :RRRR:A

P*2IY* ama ag (eauty &o do8 <eeler &a &asi8 <eelig mo i&a6 'i'ilii iya8 Err.
CRRRRL

ATam'o &a ama7 Para lag &asi yag.. *o ag 'i'ilii mo7 #hi&aha o a&o7A
A#hi&aha7 -i ama a&o a$hi&a.A
A#hi&aha a(out -a!id *r$huleta. :RRR:A
A*Y8 IY4= =*8 Basta may da!id ar$huleta8A
A%ita mo a. -a!id *r$huleta. Psh. Badig yo8A
A*=478787A

=aguso& a ag tega &o8 B*-I=G -*W SI -*1I- *+#25LET*8 Gra(e. *sa 'a siya8 2I=-I
yu B*-I=G8
M*M*M*T*Y mua a&o (ago siya ma(adig8 haha. J4%E8

Sa so(rag iis &o.. 2ia6a&a &o ag mag&a(ilag 'isgi iya at.. 2I=IL* %48
BW*2*2*8 Parag ru((er (ad
lag8 *g lam(ot ama &asi8 BW*2*2*8

A*+**************YYYYY88 *LISI= M4 *=G %*M*Y M4 S* M5%2* %4 M*LILI=TI%*= %* S*
*%I=8
#455+T=EY8A
A2*2*2*2*8 *=G S*Y* S*Y*8A
A=*T5::**2::+*L8 4u$h8 4u$h8 W**28 M*S*Y* %* T*L*G*, M*Y M*L5=G%4T B* =* =*T*W*78A

2MP8 Lalo &o 'ag hiila ag mu&ha iya. Siga6 lag siya g siga6. Yug mga tao
a&atigi a sa ami8 *&o
ama ta6a g ta6a. 5g i(a ata6a a di8 2*2*. %aso (iita6a &o di.. Ba&it78

%*SI.. %asi ama, aisi' &o a (a&a luma6la6 ag mu&ha iya &a'ag hiigit &o 'a
masyado8 E di.. Y5#%8 *g
'aget a i %ea. *yo&o g 'aget g asa6a8 CRRRL

Pag tigi &o &ay %ea a&aha6a& lag siya sa 'isgi iya, at ag sama g tigi sa
a&i KRRR:ZZZ =*%58 Ba&a
a&a&alimuta mo #hael a (rutal si %ea78 W***28

A*ya ag a&u&uha mo sa 'ag'ili sa dota &esa sa a&i8A
AE B*LIW %* P*L*8 2I=-I P* %*Y* *%4 T*P4S =5=8A
ASaa7 E ao 'a 'ala sasa(h mo7A
AS*S*BI2I= &o a Magdodota a&o at yu ag 'i'ilii &o 'ero i&a6 ag asa isi' &o
ha(ag aglalaro. PESTE8A

4"""""""4 a666. ai8 &ilig ama yu. =atou$h a&o @AC

ASorry a ga di(a7A

2aha6a&a &o saa ag 'isgi iya 'ara himasi 'ara maalis ag sa&it &aso..

AW*G M4=G 2*2*W*%*= *=G M5%2* %48A
ASus. E di hidi. Pero sorry talaga.A

Maya maya agsalita a si *i&a. -IY4S %4. Lahat &ami a'atigi sa &aya at
a'atahimi&.

A*g $ute iyo amag dala6a. =ag&a&ade!elo'a a (a &ayo7A

E &ug sam'ali &o &aya siya78 %asasa(i &o lag sa&aiya &aiag umaga a
asasa&ta a&o sa gia6a iya8

A<ia$ee &o siya.A

=*P* 4RR4 *t a'agaga ata a&o sa sia(i iya. Tigi &ay Gia a mu&hag agulat
di 4RR4 ta'os (iglag :RR:
2aay. =asa(i &o a (ag, agugua di sa &asu'laduha si Gia8

.Talaga7 <ia$ee mo a siya7.
.%asasa(i &o lag d(7.
.Sorry ama. %ug gaoo 'ala. 2idi a da'at a&o ma&osesya sa gia6a &o &ay
#hael &asi may ,ia$ee a
'ala siya. *g (ilis mo ha8.
.25278 *h. E6a &o sayo8.
.=a&a&tu6a talaga. *g galig talaga8.

*t mu&ha amag ag saya saya iya. Gr(e8 Malu6ag a ag torilyo g (a(eg ito.
%ami ama i Gia.. Titigi
a&o sa &aya, t'os 'ag tumigi siya ii6as a&o. Gaa di siya sa a&i.

.4h guys. 2alia &ayo. %ayo a ag last grou'. Para sa ,irst roud.. *(out &ay Ms.
*i&a ag taog. %elaga iyo
lag hulaa at isulat sa maliit a 6hite (oard ag sagot iyo..

So. *yu ga. =ag'atuloy yug gaoo. *t.. E6a &o &ug a&o lag (a to, &asi 'ati
si Gia hidi alam ag mga
(asi$s a(out &ay *i&a8 So.. Sa dulo. Mas madami 'a ag hula i %ea &esa sa&aya.
=oog si %ea at &ay Gia
ama.. Siyem're a&o ag 'ia&amataas a a&a'oit.

A2ala. *o (a ama ya. Sio a sa iyo ag mag&a&a'arter7 Tss. Sige gaito. Tur
ama i #hael gayo.
%ug sio &ia Gia at %ea ag ma&a&ataas g 'oits siya ag 'arter iya at &ug
sio ama ag hidi 'arter
i *i&a.A

*g gulo ama g style i Sir8 %aia 'a sa u'ua8 Lahat g istru$tios iya
hidi ama asuod. Pero.. Lahat
ama aayos di sa huli8

A4&ay ,irst Tuestio. *o ag ,a!orite $olor i #hael7A

%ea"Gia: Pi&.

ATama. 2mm.. Mu&hag $lose &ayo 'arehas &ay #hael ah7 4&ay e.t Tuestio. %ela
ag (irthday iya7A

%cG :A4$to(er 9I.A

A4&ay. =e.t Tuestiom. *og ,a!orite sog i #hael7A

%cG: %ig o, *ythig.

Ta'os ayu tuloy lag sa 'agsagot, a&o a&au'o lag sa gita. Lahat g mata
a&atigi lag sa a&i. *t lahat sila
&a'ag ag'a'auaha si %ea at Gia ag 'ooohh' gr(e. 2idi a sila gumagamit g
6hite(oard oh8 *&o siusulat
ag sagot &o sa 6hite(oard &asi doo i Sir (ia(ase ag tamag sagot. *g sama a
g tigi i %ea at Gia sa
isa't isa. -ati ama $lose sila eh.

AGra(e ama &ayo hidi oe millio ag 'remyo dito si #hael lag8 Last Tuestio..
*o ag middle ame i
#hael7A

3SILE=#E3

WE278 -i ila alam middle iitial &o78 =ag&atigia 'a yug dala6a. Parag may
&uryete lag sa dala6a.

.#LEME=TE. 3smir&3.

AWoah. %ea hidi mo alam ag middle iitial g ,ia$ee mo7A

Taug ug isa amig $lassmate. Tumigi si %ea. *g sama g tigi8 KRR:

AE &asi magigig #hua a ag middle iitial iya 'ag &iasal &ami.A

Yug i(a agyieeeee at si Gia 'arag mauuto& a. Pero.. %ahit gaoo. Si Gia
'a di ag 'arter &o.

ASa 6a&as. =ata'os di. *stig8 Para &amig auod g game sho6. Pero.. 4&ay. #hael
ad Gia ad %ea ad
*i&a. That's all. =e.t 6ee& ag lesso is a(out iteratioal sogs o&ay7 So ,or
o6. #lass dismiss.A

Whoo8 Salamat. ; oras ata a&og halos hidi a ma&ahiga dahil sa tesyo.

.=a&a&aasar ama8 Saa a&o a lag ag &a'arter mo #ha..
.2ay a&u Ja ayos lag ya. 4&ay ama ag 'arter mo. Balita &o magalig &umata
yu..
.Sus8 Buti saa &ug &asig gada mo. %ahit situado 'a yu..
.Bali6 &a talaga. 4siya. Sige a. *lis a 'o a&o ha7 Ba(ay..
.*g &iss &o7.
.E &ug i&is&is &o ag mu&ha mo sa 'ader78.

=a'atigi ama &ami &ay %ea ta'os may (iulog sa a&i si Ja$o(. A=a'a&aseloso
g ,ia$ee mo. *g hig'it
talaga g &ari(al &o.A

.5malis &a a ga diya8 *g ,lirt mo alam mo yu7 *lam g may ,ia$ee a yug
tao..
.#hill (ro. Sige (a(ay #ha #ha..
.#ha $ha a gayo7 2aha. Sige (ye JaBa. Salamat ulit sa $ho$olates..

Ta'os umalis a si Ja$o( a ag,lyig &iss 'a8 *g &ulit talaga g lala&ig yu.
*g $ute 'a8

A2ali&a a ga8 C@/ A

Ta'os ayu, agla&ad a siya 'aalis. *o a ama 'ro(lema u7

A2idi (a tayo sasama &ia #ass7A
A%ug gusto mo sumama &a.A
AE di ii6aa &ita.A
A*o ama7A

*o (ag 'ro(lema ito78 *g sugit. La&ad lag siya g la&ad. *&o ama ha(ol g
ha(ol sa may li&ura iya. Sus.
Lalam(igi &o a lag @0 %asi &a'ag sia(aya &o ito g iit g ulo magaa6ay lag
&ami d(7 -a'at gaito girls &ayo
sa mga (oy,ried iyo ha7 Para maayos @0

A2oi. %ea'ot (a&it ag sugit mo sa a&i7 Ba&it ag sugit g (a(e &o sa a&i7A

2uma(ol a&o at isia(it &o ag &amay &o sa arms iya. =gayo &o lag areali)e a
(agay 'ala ag height ami7
2aha. @-

A5malis &a diya. Para &ag uggoy.A

*=G S5=GIT T*L*G*78 2I=-I 5MEEPE% *=G L*MBI=G %48 @/ P44+ #2*=EL8

A%ea %4 ama. %eaaaa8 Pat'at. Pat'at.A

Todo 'a$ute a a&o doo, 'out, 'u''y eyes, (eauti,ul eyes. lahat a8 Pero.. Gra(e8
Walag e'e&to8 2uma(a a ata
guso &o &a'o'out8

APatri$&. Ba&it (a ag iit g ulo mo7 %asalaa &o (a7 -ahil (a sa $ho$olates i
Ja$o(7 4 dahil sa 'ag&ausa' &o &ay
Ja$o(7 2ala sorry a. Wag &a a &asig magalit.A

Ta'os ayu, tumigil ama siya sa 'agla&ad. Ta'os tumigi sa a&i. *g serious
iya8

A2idi ama yu e.A
AE ao 'ala7A
A%asi.. %asi.. %asi..A
A%asi ao7A
A2idi &o alam ag middle ame mo. =atalo 'a a&o i Gia. 2ay a&u. Mag&a'rter 'a
&ayo i Gia. =aasar a&o.
*&o da'at yu eh. *&o da'at &a'arter mo. =aiiis a&o sa sarili &o. 2ay. E di
mahihira'a &a dahil sa a&i.A

*666. @'0 =atou$h ama ag (eauty &o. Lagi a lag a&o ag iiisi' itog si %ea.
Giulo &o ag (uho& iya.

A2mm. I&a6 talaga (a(e. Wag mo g isi'i yu. 2ayaa mo. Simula gayog oras a
ito. %a&alimuta &o a si Gia.
2idi a a&o aasag (a(ali& 'a siya. Titigila &o a to. 2a7 I'll try. Gaga6i &o
ama lahat yug (est &o 'ara
magig ma(utig girl,ried at ,ia$ee mo ha7 Sorry a. Wag a i&a6 magtam'o diya
ha7A

Iayos iya ag (uho& iya. Ta'os agsmile siya. =*GSMILE =* SIY*8 Gra(e.
Piag'i6asa a&o g (ogga 'ara
ma&uha yug smile a yu ha8

A*g (a(y &o talaga.A

Ta'os ia&(aya iya a&o. (a(y78 Ba(y78 *o amag (a(y8 Pero sige ayos a ya. @-
Basta (ati a &ami8 Weee. @0

*yu &umai lag &amig dala6a. Saa7 E di doo sa may 'laygroud8 Ta'os &iai
iya yug (ao i Mama 'ara
sa amig dala6a.

Siguro ga da'at &alimuta &o a talaga si Gia. -a'at &alimuta &o a talaga siya.
*t 'aiidiga &o ag 'agigig
,ia$ee &o &ay %ea. @0

#2*PTE+ G9
#2*=EL'S P41

Lumi'as ag isag liggo. =a so(rag (oooorriiiggg. Ba&it78 %asi 6ala amag
uusual a agyari ee. *t
gayo adito &ami gayo sa s$hool. *t moday a ama at M*Y M5SI# =* =*M*=8 *t
mag&a&agrou' 'a di
&amig a'at. Buti ama8 Whoo8

AWi,e &umai &a a (a7A
A4o (a&it7A
A*h. Wala.A

Ta'os aglala&ad a &ami 'a'utag room 9GJ. <eelig &o ag 'utla i %ea7 Ba&it
&aya.

A2us(ad, o&ay &a lag (a7 Parag ag 'utla mo7A
A2uh7 Ba&a gutom lag. -i a&o ag(rea&,ast.A

2a7 Ba&it gayo lag iya sia(i. E adito a &ami sa $lassroom. Buti a lag may
(ao si mama a lu$h sa a&i.

A4 eto &ai &a. May 'ia(ao sa a&i ag mama.A
ASayo ya ee. *o &a (a &umai &a a. Pasadal a lag a&o sayo. *g sa&it &asi g
ulo &o..A

2ala. Ba&it7 2mm. Paao (a7 E saa78 Paao siya sasadal sa a&i78 E hidi ama
&ami &asya sa u'ua7 2mm..

A%adog &a a lag sa la' &o.A

C"""L a(a(ali6 a (a siya78 2ello78 *sa s$hool 'o &ami8 2aha. *t &o&oti 'a lag
ag estudyate.. ? 'a lag ata
&ami sa room. =a'aaga &ami masyado ee.

AE &ug sutu&i &ita7A
AMasa&it a ga ag ulo. *g s6eet mo talagag asa6a u7A
A=ama8A

5mu'o a lag a&o sa des& g $hair maha(a ama yu. Ta'os ayu, siadal i %ea
ag ulo iya sa li&od &o,
'iulu'ot 'a iya ag &amay iya sa 6aist &o. =aiilag ama a&o sa gaug '6esto.
Ta'os dumatig a sia I!y at
#holo.

I!y: .*hem. *g magasa6ag to ama. Sa (ahay iyo a 'o ya ga6i ha7 Sa (ahay..
#holo: .4o ga 'are. Lalaggami &ami sa $lassroom..
.%ayo talaga. =ahihilo 'o &asi ag a&ig ,ia$ee. %aya 6ag &ayog magulo diya8.
I!y: . *g hira' ama ata g '6esto iyo7.
.2idi &o di alam &asi &ug 'a'ao ee..
#holo: .2ai a&u. %umuha &a g $hair a may le,t a des& at $hair a right ag des&
ta'os 'agta(ihi mo8.

W4W8 4o ga uh7 *g talio talio talaga i #holo8 4o ga uh8 Te&a &u&uha a&o
g:: 4o's.

A2ala. Sorry. Pat'at. 4&ay &a lag7A
Aa,hag&aB,sioA

*o da6 yu7 =a&au(o( lag siya sa ta(le. *(a. Parag masama talaga ag 'a&iramdam
iya ah7 %a6a6a ama
ag (a(y &o. B*BY78 :0

AI!y, #holo &ayo a lag ag &umuha g $hairs 'lease7 %a6a6a ama ag asugot a
to ee.A

=agod ama sila.

*&o ag gia6a &o, (iuhat &o yug ulo i %ea ta'os i'iatog &o mua sa (ali&at
&o. Wala ama siyag lagat
&asi hidi ama siya maiit. Ba&a masa&it lag talaga ag ulo. Wala 'a ama a&og
gamot gayo. Ta'os ayu
&umuha sila g le,t des& a $hair at idii&it sa $hair a iuu'a i %ea. *yu
umu'o a&o du sa may le,t a des&
ta'os si %ea ama i'iatog a talaga ag ulo iya sa shoulders &o. Ia&(aya &o
ama siya. Yug le,t had &o
a&aha6a& sa may oo iya ha(ag a&aa&(ay. Gets iyo (a7

A*o (ag agyari sayo at suma&it (igla ag ulo mo7 2mm. %aya mo (ag &umai7A
AMasa&it lag ag ulo &o, hidi a&o 'araly)ed.A
A*g sugit ama ito i6a a ga &ita diya8A

Ta'os 'iulu'ot iya yug right arm iya sa 6aist &o, e a&asadal 'a di siya sa
shoulders &o. *mm..
Piag'a'a6isa a a&o dito8 Tulog8 4"""4

AWag mo a&og ii6a. Wag #ourtey.A

2ia6a&a &o ama ag ulo iya.. =a&aa&(ay a&o sa&aya d(7 *yu hiaha'los &o lag
(uho& iya. GH miutes 'a
ama (ago magtime ee.

ASshh. -ito lag a&o. Matulog &a a lag sa (ali&at &o. Ma6a6ala di ya. Pero (ago
ya.. %umai &a mua.A
AYo&o.A
A%elaga8 Pa'aiumi &ita g gamot.A
AWala a&og sa&it.A
APero may masa&it8 Sige a sige a. %ai &a a.A

5malis a&o sa 'ag&aa&(ay. Siya ama a&alagay 'a di yug &amay iya sa 6aist &o,
'ara da6 madali
ma&a(ala$e. I, I %=4W8 =aa$hig lag ya8 2mm.. *yu. %iuha &o ama sa (ag &o
ag lu$h(o..

To: #assadra8 #assadra8
2oi8 Ba(ae. Bilisa mo yug gamot8

Sed. %aia &o 'a to ate.t ee. =asa mer$ury a da6 siya.

A4h &ai a.A
APaao ama a&o ma&a&ai eh yug &amay &o asa 6aist mo.A
AE di alisi mo8A

*alisi &o a saa &aso 'iigila iya.

AEeh. 6ag8 %asi.. %asi.. =a&a&ahilo8 Basta.A
AE aya6 mo lag &umai ee8 Tss.A
ASu(ua mo a&o.A
AS5B5*=78 B*LIW %* =* B*78A
ASige hidi a lag a&o &a&ai.A
A2ai a&u. Pasa6ay &a talaga8A

So o $hoi$e, siu(ua &o siya. *lam &o &asi ag ,eelig g masa&it ag ulo. *ya6
mo gumala6 g gumala6, &asi
'arag umii&ot yug mudo8 -(7 so.. *yu siu(ua &o siya.. Para ma&a&ai g ayos,
'iau'o &o siya. %aya ama
da6 iya. =a6a6ala a da6 g &oti. =a&a&ai a &asi. Maya maya.

AJus&o8 %ea8 #hael8 Ito a yug gamot8 Late a (a a&o78 Buhay 'a (a78A
A#ass. *g 4* mo ha8 Sa&it g ulo8 2idi asa&sa&8A
AE a&a&atarata &aya ag te.t mo8 4 ito a ag gamot at ag tu(ig8A
ASalamat #ass8A
A#assadra Salamat.A

=amula ama si (essy at humirit g..

ATaea. Wag &ag gaa (a&a mailo!e a&o ulit8A

6ahaha8 =atata6a a&o8

ATumigil &a. =agseselos si (a(e &o.A

=agseselos77 *&o78 2idi &aya8 Bali6 talaga to. Tumayo a&o &asi mu&hag umayos a
ama g &oti ag
'a&iramdam i %ea.

AWait. Where are you goig7A
A2uh7 5u'o a sa uaha mo. 9? miutes a lag at start a g &lase.A
A*yo&o. -ito &a mua.A
A4&ay &a a ama ah7A

Bigla ama siyag aga$tig a ahihilo siya8 I,airess. BE=T*8 =a&a&ata6a siya8
2ahah :-

ATama a. Mu&ha &a g egot diya ee8 4&ay a o&ay &a a. =a&a&a'aga$tig &a a
diya. sige a u'o a mua
a&o doo.A

*alis a a&o 'ero hia6a&a ama iya yug &amay &o 'ero hidi holdig hads.
Ta'os ag'u::ag'u:: =*GP5PPY
EYES SIY*8 *t ag'o:ag'o:'o: =*GP45T SIY*8 4.4 Wag &ag 'a'adala #hael. =*%58
W*G8 :-

A-o't lea!e. You're.. 3(lush3 You're my medi$ie. You're smile ma&es me o&ay. So..
do't lea!e.A

4.4
4.4
4.4

.#2*+555T8 *=G #2EESY8 =umoose(leed8 #amera ga diya8 *stig &ayo. *o ito78
Parag agshoshootig lag8
-I %4 %E+I8.
Bia$a: .%ora& &a diya Sister8 *o (a ito78 %4+E*=41EL*7.
Ste!e: .Ba&it (a(y (ia. =*S* %4+E* %* B*7.
Bia$a: .G5ST4 M4=G M*GB+E*% =* T*Y478.
Ste!e: .*ya6. P*+* =G*=G %4+E*=41EL*8 J-4+*M* P* =G* EE8.

Ta'os um&(ay si Ste!e &ay Bia$a ta'os si Bia$a ama iaalis. *g $ute talaga g
dala6ag ito8 %5LIT %5LIT8
*y6ays, oo ga8 *g drama ami i %ea. %asi a&atayo a&o, a&atali&od yug (ody
&o sa&aya.. slight. Basta
a&aside !ie6. Ta'os a&atigi aag ulo &o sa &aya, a&ae.ted ag &amay &o a
ha6a& ha6a& iya, ta'os siya
a&ayu&o &asi ag(lu(lush at hidi ma&atigi sa a&i.

+ia: .*t, &ug may (ida. SIYEMP+E may %4=T+*BI-*8.
Lu&e: .+ia. #ool &a lag..

Tumigi &ami sa 'ito. -umatig a 'ala si Gia at si *i&a. Si Gia (uhat (uhat
yug (oo&s i *i&a. Ba&it ag
tahimi& ila78 Parag mga !am'ires a ag'i'igil g hiiga dahil aya6 ila
ma&aamoy g dugo g tao8

I!y: .=aiisi' mo (a ag aiisi' &o7.
#holo: .=atural hidi8 3'a&3 *ray8 Jo&e lag8.
I!y: .aiisi' &o lag ama a &elaga a ati mag ,ly $hi$&aroo dahil ag mga
&otra(ida ay lala'it a sa (ida at
maii'si' a g dugo8.

Ba&it lahat ata sila may to'a& gayo78 2aru8 2aru8 *yu ga. Ba$& to %ea. =a
a&aha6a& 'a di 'ala sa arms &o.

AYo. =galay a a&o. P6ede &a g (umita67A
ASugit. 3Pali(hasa adiya a si Gia &aya aya6 a mag'aha6a& g &amay3A
A2uh77 *og sa(i mo7A
ASa(i &o umalis &a sa hara' &o, ahihilo a&o sa itsura mo8A

*(a8 *t &aia lag may 'a medi$ie medi$ie 'a siya8 Sa'a&i &o to e8 So, ayu
ga. 5malis a a&o. Pero.. =oog
a&ita &o si Gia agsmile a lag a&o. Para di mahalatag (itter. Isa 'a.. Su&o a
a&o. Wala g 'agasa ee. Wala g
(ali&a a magyayari. We're (oth $ommitted. %ahit a yug a&i 'reted lag.
Pero.. <ia$ee a talaga ag alam
g lahat.

.Pare. Masa&it da6 ulo mo7.
.Pa&e mo7.
Wala. Buti ga sayo. %ug a&o sayo, umu6i &a a lag 'ara ma&a'ahiga..

=i$e. #o$ered di 'ala si Ja$o( &ay %ea8 =a&a&ata6a ama malama yu.

.Ba&it7 Para masolo mo ag 6i,e &o78 -i a lag. %ahit a mamatay a a&o sa sa&it
g ulo di &o siya ii6aa sayo8.

Eeh8 =a&a&aasar ama8 Ba&it ag $heesy iya78 Grrr. 2aha8 Sa(ay Grr8

.Good Morig $lass..
Lahat: .Good morig sir..
.o&ay our a$ti!ity ,or today is (uildig the ga'. Sa musi$, da'at is'ired &a at
mas maayos siguro &ug 6alag ga'
sa gru'o iyo o &g sio ma sa iyo. <irst thirty miutes o, $lass is ,ree. Tal&
to ea$h other, $hat ad do e!erythig.
Basta remem(er you eed to ,ill the ga'..

<ill the ga'78 E hello78 %agrou' &o lag ama 'o ag e. &o at ag (ago iya8 *o
(a ama yu8 Peste8 So ayu,
ag,orm &amig a'at g $ir$le. Sa le,t &o si *i&a sa right si %ea ad sa uaha
&o si Gia. 46&eii. *g igay igay
sa room 'ero 6alag agsasalita sa ami.

9..;..G..I..? miutes a8 Pais a 'o ag la6ay &o mga &ai(iga8 Bo6. Waaah. Sige
sisimula &o a ga ag 'esteg
,ill the ga' a$ti!ity a to.. 9.. ;.. Thr::

A4&ay. Guys. *g a6&6ard. #a 6e tal&7A

=a&u ama. =auaha 'a a&o i 6hite lady. Sio 'a (a78 E di si.. *i&a8

.4&ay..
.ua sa lahat, alam ama ati a may ga' sa 'agita atig a'at. *&o &ay #hael
&ay Gia at sayo %ea. Let's ,i.
these. %ug lahat &ayo 'ayag the I thi&.. %elaga mag&aroo g 'ro'er $losure
sia #hael at Gia..

4u$h. Masa&it. Pesteg (a(ae to. Gusto talaga iya &ami mag&aroo g $losure8
=a&a&aiis. =a&a&aiis.

.*lam ama ati a girl,ried a a&o i Gia. *t i&a6 ama %ea ay ,ia$ee mo a
si #hael. Wala a ama
sigurog 'ro(lem sa $losure a to d(7 Parehas ama a tayog $ommitted..

#losure. #losure. #losure. @/ 2idi 'a talaga a&o hada. 2idi 'a. 2idi 'a:: shet
ama. 2oi tears 6ag &a muag
'a'ata&. *yo&og ma&ita i Gia a umiiya& a ama a&o dahil sa &aya. *yo&og
ma&ita iya a.. Mahia a&o. =a
hidi &o &aya g 6ala siya..

*yo&o.. Masa&it. Shet. Truth hurts ga. %asi.. 2idi &o talaga &aya g 6ala siya.
Wag &a muag tumulo oh8
Pa&shet8 Tigi sa taas. %u6ari hihi&a(77 2alata. Tigi a lag sa taa::

A#ourts. May dumi &a.A

Ta'os iligay iya a&o sa side. So 'arag a&ahara' a&o sa&aya 'ero siya
a&atali&od &ia *i&a at Gia.

Ta'os..

Ta'os..

4.4
4.4
4.4

Piu:: 'iuasa iya ag luha &o. 4RRRR4

A-o't $ry. -o't 6aste your tears. 2e's ot 6orth it.A

*lam &o. *lam &o ama yu. Pero &ahit aog sa(i &o, &ahit ilag ulit &og isiga6
sa 'uso &o, 6ala e. Si Gia 'a
di.

Maya maya, humara' a siya, 'agtigi &o si *i&a mu&hag 6orried. Si Gia
a&atigi lag sa (a(a. %ahit tigi7
2idi a iya maga6a7 gau a (a a&o.. Gaa a (a a6ala ag 'agmamahal iya77
2idi &o a &aya to.

ASige. 5a sa lahat. *i&a. I $a't ,orgi!e you. 2idi &ita &aya 'ata6adi, &asi..
%asi.. 2aggag gayo.. =asasa&ta
'a di a&o. Masa&it. Iaga6 mo siya. %iuha mo sa a&i ag 'ia&amahalagag tao sa
(uhay &o.A

=a,eel &o a a&atigi sila lahat sa a&i. Si Gia a&atugo 'a di. =aiiya& a
a&o. Maya maya. 2ia6a&a a i
%ea ag &amay &o. Pero hidi &ita yu &asi asa ilalim g des&.

A*g.. 2ira'. =a umasa &a sa 6ala. Yug taog mahal mo hidi &a 'ia'asi, aya6
&ag tiga, &asi sa i(a a
a&atigi. Masa&it a ma6ala siya, &asi lahat g ga6i &o may alaala iya. Pero..
*g 'ia&amasa&it sa lahat, e
yug ma&ita mo yug taog mahal mo.. May mahal g i(a8 =a hidi a i&a6. 2idi a
i&a6 ag ag'a'asaya sa
&aya, ag'a'a(ilis g ta&(o g 'uso, um(er 9 'riority. 2idi a i&a6 ag reya sa
'alasyog itiayo iya8A

2idi &o a ma'igila. 2idi &o a ma'igila. 5miiya& a a&o. 5miiya& a ama.
Parati a lag.

AMasa&it. Pagod a a&og umasa, masa&ta, maghitay. Pagod a a&o. Pero.. %ahit
'agod a a&o asasa&ta 'a di
a&o. Saa magig mahid a lag a&o. *i&a aiitidiha mo (a &ug gaao &asa&it
to78 %asama &o si Gia simula
g ma6ala ag 'a'a &o.. Siya a ag 'umalit. *t sa isag &isa' mata iyo a siya78
Masa&it. So(ra.A

ATama a. Tama a.A

I 6ish I $ould sto'. I 6ish I $ould tell my heart to sto' lo!ig Gia.

I 6ish there is a 'ailess (rea&u'.

AI &o6. I'm sorry. I do't &o6 that &id o, ,eelig. Pero.. =asasa&ta di a&o.
=asasa&ta a&o &asi (ulag &a. Pi'i
siya. *&o7 ito si taga. 2idi 'er'e&to ag (uhay &o. May 'ro(lems di a&o.A

*o (ag 'iagsasasa(i ito7 Pa&ialam &o ama &ug may 'ro(lema siya. P6es8 *&o
di meru8 Mas malala 'a
sa&aya.

APagod &a a 'ala e. E di mag gi!e u' &a a, &aya ga tog $losure a ito eh d(7
Just let Gia go. #losure ga8A
ATaga &a (a o ao7 2idi ga iya &aya8 2idi iya &aya &asi Mahal iya8A
AI&a6 ag taga. I&a6. Mahal mo siya d(7 E (a&it mo i'iag'i'ilita si #hael &ay
Gia. <ia$ee &a a iya d(78
Ba&it may mahal siyag i(a78 I 6at to hel' #hael. 2d a&o ag &otra(ida dito8 I
6at her to mo!e o8 Para hidi
a siya mahira'a.A
AE sa hidi 'a ga iya &aya d(7 2d &a (a talaga ma&aitidi78A
ATama a ya88 Itigil iyo a ya.A

Sa 6a&as. =agsalita a di siya. Sa 6a&as. P6ede (ag sa(ihi mo a mahal mo 'a
a&o7 =a a&o talaga7 4 &aya may
'agasa 'a7 %asi.. Magiitay a&o a magsa6a &a &ay *i&a. Magiitay a&o8 Sa(ihi
mog mahalaga 'a di a&o.

A#hael. You are im'ortat to me.A

2a:ha. Gra(e ama yag imagiatio &o. =agig ma&atotohaa a masyado8 Sige
sam'ali &o lag sarili &o.. *y
&urot a lag. Para magisig a&o sa hallu$iatio a ito. %asi hidi &o a gusto.
*asa a ama a&o. 3'i$h3 at
!iola8 T4T44 P*L* L*2*T8

AMahalaga &a sa a&i. So(ra. 2i:hidi &o &ayag.. Ma6ala &a.A

So.. Ma&i&i'ag(ali&a a (a siya78 *o a (a78 *o (ag siasa(i iya77

%asi &ug ma&i&i'ag(ali&a siya.. Go lag a&o. @P %asi.. Mahal &o 'a di siya.

A*yo&og ma6ala &a. %aya. Saa..A

Saa ao78 Saa ao (a78 Ba&it (a 'a(iti (iti 'a siya78 *g hira' ama g gaito
oh. 2ada &o ama i6aa
ag lahat 'ara sa &aya ee. =agsmile siya. Sa tigi &o ma&i&i'ag(ali&a siya8
2ia6a&a iya &asi ag &amay i
*i&a ta'os (iita6a iya8

ASaa.. Magig ma(utig mag&ai(iga 'a di tayo::A

S*BI %4 =* =G* B* EE8

A4o. *yos lag sa&i. Pia'ata6ad a &ita. *lam mo amag mahal 'a di &i::
%*IBIG*=78A
A4o.A

%a:%a:%ai(iga7 *&ala &o, gusto iya ma&i'ag(ali&a. =a&a&aasar. =a'ahiya 'a tuloy
a&o. *d agai, umasa a
ama a&o. *t, 'a&iramdam &o.. tratrayduri a ama a&o g mga luha &o. Pa'ata& a
ama sila. Lagi a lag.
Pasesya a &ayo ha7 2idi &o &asi talaga ma'igila ag sarili &o. *g taga &o a.
*g taga taga &o a. Basta si
Gia a ag usa'a. *g 6ea& &o a. I'm so !ulera(le.

Lahat sila a&atigi lag sa a&i. Tumugo a lag a&o. *og gusto iyag sa(ihi
&o sa &aya7 'Sige lag.
<rieds a lag tayo. Mag'a'a&amartyr a lag a&o' =4. 2idi a&o gaoo. Lalo lag
a&o asasa&ta di (a7 Ba&it (a
a&o giagaito i %ea78 Ba&it (a siasa&ta iya a&o7 *o (ag gia6a &o78

A#ourtey. You're ot aloe. I'm still here. :0 A

Biulog sa a&i i %ea. Tiiga &o ama siya. =agsmile lag siya. *t least
di(a7 2idi a&o ii6a i %ea. 2idi
iya gaga6i ag gia6a sa a&i i Gia. Buti a lag adiya siya. @'0

APare, &ug 6ala &ag sasa(ihig magada. Wag &a a lag umimi&. 2a7 Ba&a &asi di
a&o ma&a'igil, mau'a&a lag
&ita. 2ali&a a ga #ourtey.A

Ta'os hiila iya a&o. =a&atugo 'a di a&o u. Saa mahid a lag a&o. Saa
hidi &o a araramdama ag
sa&it a ito.

ASir. *lis lag mua 'o &ami.A

=agod ama si Sir. Yug &lase tahimi& lag.

Ta'os hiihila 'a di iya a&o. *g sa&it a g 'aa &o, sa tigi &o a alam &o a
&ug saa &ami 'u'uta. Saa 'a
(a7 E di sa 'laygroud slash garde slash tam(aya.

A4h. *ya. Iya& a.A
A*yo&o.A
AE di 6ag.A

EE28 =*M*= :/ 2idi &o alam &ug (a&it 'ero oog sia(i iya iyo a'aiya& a lag
a&o (igla.

A4h 'ayo.A

ta'os ia(ot ama iya sa a&i ag 'ayo. =a&au'o lag &ami doo. 9H miutes. 9H
miutes a di a&o umiiya&.

A*yo&o a. *yo&o a. P*G4- =* *%48 T*M* =* S5%4 =* *%48 =aasar a a&o sa sarili &o.
Pagod a 'agod a
a&og umiya&8 Pagod a a&og mag'a&taga at magitay sa &aya. *B*8 5moo!er a yag
si Gia ha. 2idi lag
siya ag lala&i sa mudo ha8 =*%58 #2*=EL8 G5ST4 %IT* S*B5=5T*=8 *Y4%4 =*8 *Y4%4 =*
T*L*G*8A
ASa 6a&as8 =aitidiha mo a ag agyayari. Sa 6a&as ama at agisig &a a.A
AI&a6 &asi8 B*%IT -I M4 *%4 I=5=T4G87 =ahihira'a a a&o. *yo&o a. =aiiis a a&o
sa sarili &o talaga. Mahal &o
siya 'ero 6ala siyag &ara'atag sa&ta a&o8A
A4o ga. *g galig mo talaga :RRRR:A

Simula gayo, gigisig a a&o. *yo&o a. Gi!e u' a a&o &ay Gia. Susu(u&a &o g
&alimuta siya. *d satrtig
today I 6ill (e the e6 #hael #4urtey #lemete #hua :- *=G B*B*E=G *P*T *=G #8
#uteess, #harms,
#uteess at #harms8 2ahaha :- YES8 <IG2TI=G #2*=EL8 Tumatalo talo 'a a&o dito.
Pero yug &ata(i &o, 'arag
(ag&ay..

A2oi8 %ea8 2idi &a (a masaya ,or me78 Mag$ele(rate ama tayo8 2424248 Sige
a. :- %E*=78A
A2uh7 :R:77 4sige. *o ga ulit yu7A
A*o &a (a ama8 Tss. Bali& a ga lag ulit tayo sa $lassroom8 I&a6 ama &as::
EEEEE222227888A

42 =48 %E*=8 TTWTT

#2*PTE+ G;
#2*=EL'S P41

Bigla a lag atum(a si %ea8 Bigla a lag siyag atum(a8 Ta'os $uttig 'a &ami.
Pero ag'aalam ama &ami
&ay Sir. Pero #5TTI=G P* -I=8 TRT

A2oi. *og giaga6a iyo diya78A

Tumigi sa li&od &o. P*G 2I=-I %* =G* =*M*= MI=*M*L*S 428 =a&ita &ami g isag
o,,i$er g -.4 /-is$i'lie
4,,i$e0 2idi ama o,, limits itog 'laygroud ah7 Ba&::#5TTI=G8 #uttig ga 'ala
&ami8 4RRR4 4h o8 TRRRT
%ea. %ea. 2el' me. Si %ea ama. =ag$olla'se. 2idi &o a alam gaga6i &o.

ASir. 2el' me 'o mua.A

Ta'os a&ita iya si %ea. Ta'os tiuluga iya a&og itayo si %ea. *,ter G
miutes ag&amalay a si %ea.

A4h7 *og agyayari dito7A
A%ea. -.4 TRRTA

Ta'os tumigi siya sa -.4 a mu&hag may isiusulat a sa re$ords iya.

.*og 'agala iyog dala6a.A

S2ET8 5maygash8 Madudugisa ag a&ig $lea re$ords8 T4T

ASir. =ag'aalam ama 'o &ami sa 'ro,essor ami ad 'iayaga iya ama 'o &ami.A
AWhy7 Is your reaso reasoa(le eough7A

42 2I=-I8 2idi reasoa(le T:T Maya maya dumatig a si Sir Mar$o. YES8

ASir. I allo6ed them to go out. It 6as 'art o, the a$ti!ity.A
AMr. Gar$ia, may rules tayo a haggag 3toot3 (uildig lag ag a$ti!ities. 5ma(ot
'a ag estudyate mo dito7 *t
isa 'a.. Ii6a mo ag &lase mo 'ara sa&ailag dala6a87 Giaga6a mo (a g maayos
ag tra(aho mo7A

*B*8 I(a a to. 2idi &asalaa i Sir Mar$o to. Paao (a ito.

ASir. It's ot Sir Mar$o's ,ault. *o 'o (a ag 'uishmet7 I'll do it a lag.
Just let go o, my $lassmate ad my
'ro,essor.A

=*%S8 Bait talaga i %ea oh8 CRL Pero hidi a&o 'a'ayag a siya lag.

A=o Sir, 'arehas 'o &ami i %ea a 'umuta dito so share da'at &ami g
'uishmet.A

.%ea, #hael7.
. 4&ay lag 'o Sir :- 3(ulog: %esa ama sa ma'agalita &ayo. Sa'a&i &o to ee.3.

Ta'os tuma6a silag dala6a. Ta'os umalis a si Sir Mar$o. Bumali& a sa $lass iya.
Siyem're yug 'esteg -.4
o,,i$er a to (a&a sisatihi si Sir. E di a6ala &ami g *STIG a P+4<78

-.4: .*d as ,or the (oth o, you, you 6ill (e s'edig the 6hole day sa -etetio..
.What78 E Sir may $lass 'o &ami..
-.4: .=ag$ut a ga &ayo &aia di(a78 Sorry. Pero yu ag 'uishmet iyo..
.2o6 a(out lu$h78 2idi 'a &ami &uma&ai. *d my mom said a masamag magutom8.
-.4: .6hat78 May i&u&ulit &a 'a (a78 Sige. Bumili &ayo g 'ag&ai sa $atee. Pero
ilagay iyo sa (ag iyo at sa
detetio a lag &ayo &umai..

*stig8 Bili( a talaga a&o sa 'o6ers &o8 :- *d #2*+MS &o8 :- %aso.. =a&a&ahiya8
Ba&it78 %asi 'o asa uaha
ami aglala&ad yug -.4 ta'os yug i(ag studets tiitiga &ami8 4.4
=a&a&aasar ama8 a&a&ahiya8 TRRT8
Si %ea ama 'arag a&atulala a e6a8 2aha :F *o (ag agyayari dito78 So ayu
(umili a ga a&o g
'ag&ai, (umili a&o g $lu(house g Bui$e, g $hi's at g $ady8 E &asi ama W24LE
day &aya yu8 *t 6ala
&amig gaga6i &aya Lala,ag a lag a&o8 :- Si %ea mu&hag 6alag (ala& (umili
&aya i(iili &o a lag siya g
isag sad6i$h8 Ba&a &ui iya ag 'ag&ai &o ee. YES8 *g ta&a6 &o talaga8 :-

So ayu ga, W*L* a8 =asa loo( a &ami g detetio8 =*%*%*L4%*8 4.48 Pag&ata'os
&ug umiya& &aia
(iglag gaito78 May imamalas 'a (a a&o78 Tss. Pero as I said. =EW #2*=EL8 :-
Pag'aso& ami doo. 24W=4W8 P5+4 B4YS8 Pero.. Sige.*yos lag ya. %asama &o ama
si %ea. Si %ea a..
P*+*=G *LIE=8 *o (ag agyayari dito78 Tss. -oo &ami umu'o sa isag side. Walag
a&au'o ee. Mga G lala&i
di ag adoo.

A%ea8 *og agyayari sayo7 are you o&ay7A
AMu&ha (a a&og o&ay7A

:RRRR:77 *=G S5=GIT =* =*M*= =IY*8 Jus&o'o. 2ia6a&a &o siya at.. *=*% =G T4%W*
=*M*=8 *=G I=IT
=IY*8 S2E%*+-8 *g taas a 'ala g lagat iya8

A2oi. =ilalagat &a a 'ala (a&it hidi &a agsasa(i7A
A-i &a agtataog. :R:A

Grr. 4sige. Pag(igya a at may sa&it. Maya maya umu(o( a lag siya doo.

ATulog lag a&o. Sa&it a g ulo &o ee.A

=agod a lag a&o.

9.. ;.. G.. I.. ?.. *=G B4+I=G8 B54=G *+*W *%4 -IT478 Wala ma lag T.18 *g
$ell'hoe &o78 %I=52* =G -.48
=a&a&aasar8 P*rag &uluga to.. Sa(agay 'ara ama talagag &uluga ag detetio
'ara sa mga 'asa6ay a
studets. PE+4 2I=-I *%4 P*S*W*Y8 TWT Magdodoodle a lag a&o.

A2i. @- *og agyari7 Ba&it &ayo ass -.47A

a&o (a ag &ausa' iya7 :.:77 a&o ga ata.

A*&o7A
A2aha. 4o i&a6 ga 3smile3A

Woah8 *g $ute iyaaa @0 =atata6a a&o. %ahit saa &a lumigo adamig g6a'o sa
ui!ersity ami. Maiggit
&ayo8 Bleeh @P

A*h. Eh. #uttig. Eh &ayo7A

oo, tatlo &asi sila eh. Pero yug &uma&ausa' sa&i ag 'ia&a$ute.

A#uttig. Smo&ig. =ahuli &ami. *ya. -.4.A
A*h. %aya 'ala.A

Sa s$hool &asi ami, ormal a sa (oys ag agsmosmo&e. I mea.. Wala g sho$&ig
doo. Pero I'm 'roud to say
that %ea does't smo&e8 *d s'ea&ig o, %ea.. Tulog siya. Pa&iramdam &o ag sa&it
g ulo iya. %a6a6a ama
ag hus(ad &o. @/ Iilagay &o a lag ag &amay &o sa li&od iya ta'os tia'i&
ta'i& &o a lag siya, masara' &asi
sa ,eelig yu ee. %a'ag &asi a&o giagau i Pa'a dati a&a&atulog agad a&o.

ABoy,ried mo7A
A2idi uh.A
A*stig. So 'de 'a &a::A
A<ia$ee &o siya.A

Basag. 2aya. Sorry a lag. Loyal ata to. Jo&e8 <ia$ee &o a ama talaga siya
eh. *t 'roud a&o du. #harut.
Yug mga (oys aahimi& (igla ee. Pero a,ter u, agulit a ama.. 2iihigi
ila ag um(er &o. Mga
egieerig studets 'ala sila.

AWala a&og load, so 6alag &6eta &ug &u&ui mo yug um(er &o. %aya 6ag a lag
d(7 E,,ort 'a yu.A
A*sa amag 6ala &a load. Isa 'a.. E di 'a'asaha &ita g load. Sige a i(igay mo
a.A

Woah8 *stig. Pa'asaha iya a&o g load8 I(igay &o a &aya7 Isa 'a 6ala amag
masama ee. 2ohoho /:CoL:0

A*o ama 'alag gaga6i mo &a'ag a&uha mo ag um(er g asa6a &o7A

4RRR4 tigi sa lala&ig atutulog. *t.. =atutulog 'a di ama siya ah77 / '
', 077

%aso8 Bigla siyag (umago.. Eeee. /SCRLS0 *g.. Po:'ogi iya8 +a6r8 2ohoh. 5ti
uti siyag (umago ta'os..
=a&u 'o. *g sama g tigi &ia Jay, Mar&, at =i&&o. Ta'os hiila iya ag u'ua
&o ta'os itia(i iya sa &aya. E
yug u'ua iya yug le,t. So, &a'ag 'iagdugtog 'ara &amig mag&ata(i.

AWag mo siyag lala'ita dahil simula gayo.. *&i lag tog (a(aeg to. *&i lag
siya at malalagot sa a&i ag
&u&uha sa &aya. *t i&a6 ama #ourtey..A

*&o a&aST*+E lag sa &aya. 4RRRR4

AY:Yes7A
AYou are mie. *d o oe $a ta&e you a6ay ,rom me. I'm de$larig that. May agal
&a (a7A
AW:6a:W*L*.A

=a&a&ata&ot siya. Jus&o 'o Lord. Ga(aya iyo 'o a&o8 4.4

Maya maya, 6ira' iya yug right had iya sa a&i ta'os iila'it iya a&o sa
&aya e yug &ata6a &o a&atali&od
sa &aya. Ta'os 'iatog iya yug ulo iya sa shoulders &o. Ta'os.. 2arrruuuu8
C""L

%I=ISS =IY* *=G LEEG %48 4"""4

=a&a&alo&aaaa8 *g (ago iya. =a&a&aadi%. =a&a&a&ilig. =a&a&ahimatay. Para g
amaga ag mu&ha &o sa
so(rag &a&iliga.

AYou are my 'ossessio o6. =o other (oys, o Ja$o( ad =4 GI*=. You are %ea's
o6. You are mie. *d oly
mie. 3smir&3A

Ta'os tumago tago a lag a&o. =ariig &o a tuma6a siya g &auti. +amdam &o
yug iit iya. May lagat 'a
ga 'ala siya. *ha8 Ba&a ama sa so(rag taas g lagat iya hidi a iya alam
ag giaga6a iya8 2idi iya
alam ag mga siasa(i iyo. SEE8 I'm so (right. Tss. %ii&ilig 'a ama a&o. 2ai
a&u. %a'ag ito gumalig sasa(ihi
lag oo '2uh7 %ela &o sia(i ya7 :RRR:77' a&u8 Wag a lag8

Sia Jay, Mar& at =i&&o ama ayu a'a(a$& o,,. *s i asa gilid at so(rag layo
a sa ami8 Si %ea ama ayu
asa shoulders &o 'a di ag mu&ha iya. *t ta&e ote.. Sa shoulders talaga. =a&a
o,, shoulder &asi a&o ee.
Bia(ao iya yug mu&ha iya sa shoulders &o. So(rag la'it a iya sa leeg &o.
Pa&iramdam &o ga &otig gala6
&o lag mahahali&a a ama iya ag leeg &o. So(rag iit iya.. Maiit &asi may
lagat at maiit &asi ag 2.4.T.
=iya8 3si))lig soud3. Para siyag (ata a ilalamig, &asi so(rag siisi&si& iya
a&o ta'os yug &amay iya
a&ahug a sa a&i g so(rag hig'it. C"""L %Y****28 *o (a ama ito78

AWag mo mua a&o ii6a. -ito &a lag sa ta(i &o. I eed you (a(y.A

3-ugdug3 3dugdug3

Woah77 *o yu78 Tumi(o& ag 'uso &o78 *i a&u #hael tumiti(o& talaga ag 'uso8
Pero.. Weh78 2idi a a&o
&iilig ee. Bigla a lag tumi(o&. *o amag i(ig sa(ihi u77 Ba&it tumi(o& ag
'uso &o78 *=4=G IBIG S*BI2I=
=5=78 *m I ,a::

3#reeeeee&3

Maya maya, (umu&as ag 'ito sa -etetio room. *t 'umaso& si E$hel, si Marra, at
si +ealy78 4 (a&it adito
ag tatlo sa G< girls7 2mm.. Maya maya a&ita ila a&o8

E$hel: .2ala8 Ba&it &a adito78 *t.. W****28 Ba&it &a may &asamag i(ag lala&i78
Sio ya78 .
+ealy: .*lam mo (ag magagalit si %ea iya78 =a&u &a8 Ba&it &a alalala&i78
Pero dahil mahal &a ami.. Sige
hidi ami sasa(ihi d( Marra7.
Marra: .4sige. Jus&o8 Saa hidi tayo ma'atay i %ea 'lease. *yo&og
magsiugalig sa 'ri$e $harmig &o8.
+ealy: .Ssh8 *o &a (a78 =a&i&ita mo (ag.. =adiya si #hael78.
Marra: .4o ga 'ero.. #hael78 Sio yag a&aya&a' sayo at humahali& sa leeg mo78
Boy,ried mo (a ya7887.

So(rag atata6a a a&o sa tatlog ito. Ito amag asa (ali&at &o, 'a&iramdam &o
atata6a a di. *t..
2arrrruuuu8 *lam iyo (ag &ii&iss iya ag (ali&at &o78 4 (a&a ama iiisi' &o
yu78 %asi.. Yug li's iya ee8
-umadam'i8 =a&a amaaa8 Sheteee8 3dugdug dugdug3 *Y*= =* =*M*= Y*=G P5S4 =* Y*=8
*Y*= =* =*M*=
SIY*8

E$hel: .2oi #hael8 Sio ya78 Sio yag lala&ig i'ialit mo &ay %ea78 TRRRT.

*y77 5miya&77 -i(a da'at ha''y sila &asi i'iag'a'alit &o a %5=W*+I si %ea78
2mm.. *yiee. True ,rieds a
talaga sila8 WRRRRW

A*h, siya (a7 Siya si.. Patri$&. Mahiyai siya &aya aya6 iya mag'a&ita ee. 2mm..
*ya. Meet 'atri$&.A
Marra: .Ba&it ama ai'ag'alit mo diya si %ea778 Ba&it78 Ba&it78 oh Bus&o. G6a'o
(a ya7.
A*mm, g6a'o ito. Mas g6a'o ito &a'ag a&agiti. Pero 'ag agsusugit ito agigig
$ute siya. E6a &o. Sa &ahit
aug agle $ute siya ee.A

Ta'os.. 4"""4 %iiss a ama iya yug (ali&at &o. Jus&o 'o8 P-*8 2ohoho.

+ealy: .6hat78 *t 'iag'alit mo si %ea sa &aya78.
.2idi ama a&o gusto i %ea..
Marra: .Sa(agay.. 2idi &a ga iya gusto.. M*2*L %* %*SI =IY* EE8.

Yu yu ee. Buma(aat g (ogga8 2ohohoK8 Gusto &o yu. Si %ea ama.. =a&aya&a'
'a ri g mahig'it sa a&i
a 'arag lamig a lamig. *g gia6a &o hia'los &o yug (uho& g a&atugo sa
a&ig (ali&at a si %ea.

AEh.. Wala eh. =a,a,all a a&o sa lala&ig ito. Wala eh. Siya lag ag Patri$& sa
(uhay &o.A

Ta'os aramdama &o a 'arag ialis i %ea ag 'ag&a&aya&a' iya sa a&i g
&oti.. 2mm, o,, limits (a ag
sia(i &o77 4RRRR477 Mali (a7 E siya lag ama talaga ag Patri$& g (uhay &o.
Ta'os (igla siyag tumughay at
sia +ealy, E$hel at Marra a'a 4RRRR4. Si E$hel ga a'ata&i' 'a g (i(ig &asi
a&a(u&a a di ag (i(ig iya8
2aha8

E: .My gosh8 I $a't (elie!e a my t6i (rother 'ala si %ea8 So(rag &amu&ha iya8
Gra(e 4RRRR4.

Toi&s78 Muti& a a&o matum(a sa silya u ah8 2ae' sa 'u$h lie si E$hel ah8
Seriously78 T6i (rother78
5maygash8 Si +ealy ama (iatu&a si E$hel, a'a aray ama si E$hel u8

+: .Eeh. Ba&it sa(i mo #hael siya si Patri$&7.
A%ea Patri$& Padua is the ame.A

*a& g. *g astig talaga iya magsalita. #old a a&a&aa&it a 'arag gusto mo a
lag siya &ida'i, isa&o,
idis'lay sa &6arto at 'agmasda. 2aaay. Wait.. *=4=G S*BI %478 =a(a(ali6 a ri ata
a&o8 =agtilia ama ag
tatlo doo. Maya maya uma'ela a ag tatlog (oys. Muti& &o a silag ma&alimuta8

Jay: .*g igay ao (a ya8 %aia 'a &ayo tili g tili8 2aay a&u..
E$hel: .*g sugit mo ama8 Sayag 'ogi &a 'a ama8 Blah(lah(lah(lah..

Gra(e8 *g daldal i E$hel8 Pero halata amag ty'e iya si Jay. *yu sila
aguusa', i mea.. =agtatalo 'ala. Pero..
2a!ey. Biglag umami si E$hel a ty'e iya si Jay8 *yu sila gayo
ag$hi$hi&aha.. *t.. Si E$hel tigi g tigi
&ay Jay 'ero si Jay tigi ama g tigi &ay Marra a oog mga 'aahog iyo ay
(usy at &alaro si +ealy g
's'8 Jus&o 'o8 Sasa&it ag ulo &o sa mga ito8

A4i aog tiata6a ta6a g Ba(y &o diya7A
A*h 6ala ama Ba(::*=47878 B*BY %* -IY*=8 *=4=G B*BY B*BY *=G PI=*GS*S*S*BI M477A
A*g $ute talaga g Ba(y &o. Sa(i &o lag a, dahil 'ossessio a &ita siyem're
da'at lag a ta6agi &itag (a(y,
&asi ag Ba(y sa 'arets lag iya, &ug Ba(y &ita a&i &a lag, hidi &a '6edeg
magig &ay Gia8A
A4h, (a&it ama a'aso& si Gia sa usa'a7A
A*yo&o sa&aya. :RRR: Masyadog 'a'asi.A
AIto ama8 Wag &a gag gaa. Pia'asi &o &asi ee. *y6ays. *re you o&ay a7A
A2uh7 Medyo. :R:A

Medyo da6 eh a&au(o( ama siya sa (ali&at &o, at ramdam &o ag 24T=ESS iya8
2ia6a&a &o yug leeg iya
ta'os ag iit iit iya talaga. :/

A2oi. *g iit mo. 2idi &a a o&ay talaga. -alhi a &ita sa $lii$7A
A*yo&o.A
ABa&it7A
APa'aalisi &a ila doo. Pa(a(ali&i &a dito. Wag mo a&o ii6a.A

/S' ',S0 SPEE#2LESS *=G BE*5TY %48 Saa 'ala 'alagi a lag may sa&it si %ea 'ara
s6eet siya8 2aha :- J4%E8
*g sama &o talaga sa Ba(y &o. =ya&8 =a&iBa(y a di :0

APahug a&o.A

EEEEEEPPPPPP8 Pulag 'ula a a&o. <eelig &o ag iit g tega &o8 May sa&it di8

AEh &aia &a 'a &aya a&ahug.A
A2ehe.A

Ta6aa da6 (a a&o78 Mu&hag masama talaga ag 'a&iramdam g lo&o.

Maya maya a&ita(i a saami yug aim at doo sila sa ta(i ami ag&6etuha8 *o
(a ya8 Si %ea ama
yug isa iyag &amay asa 6aist &o ta'os yug ulo iya a&a'atog sa (ali&at &o.
Siguro giaga6a a&og su''ort.

E$hel: .*o (a ya8 *g $heesy ama g dala6ag ito8 =a&a&aiggit d( Jay7.
Jay: .Saa a&o di may sa&it8.

Ta'os a'au'o g ayos si %ea. =ala&i ag mata ilag dala6a.

A2idi '6ede. *&i lag tog si #ourtey. Simula gayo. I de$lare that #2*=EL
#45+T=EY #LEME=TE #25* is a
'ossessio o, %E*= P*T+I#% T4LE=TI=4 P*-5*. *&i lag siya. =o Jay. =o Boys. =o
Ja$o( ad de,iitely =4 GI*=8
Simula gayo, Y45 *+E MI=E8 3smir&3 Get that7A

Tumayo siya, agod lag a&o 'ero so(rag da)ed 'a di a&o. 4RRRRR4 lahat &ami
gaa 'ero oo lag g oo.
Tumayo siya. Ta'os agla&ad.

ASa &a 'u'uta7A
AIom.A
AI=4M78 May sa&it &a8 Ba6al &a magi::A
A=g tu(ig.A

****28 Tu(ig 'ala. *&ala &o. Iom as i Iom. You &o6. Iom8 dRRRd 4&ay. So(rag
gulo &o. 2aaay. =o Gia7
Sa(agay may &ara'ata siya, I am already 'romised to him. Siya a ag ,ia$ee &o
ee. Sa(agay, adami ama
ag6i6ish a magig ,ia$ee si %ea. -i(a7 Gusto iyo mag(igay a&o g e.am'le7
=agugua ag G< girls, si
#ass, Si *ril, si JM 'ati si Louise. *ya. *dami &o &aaga6 uh7 2aay. Saa ga si
%ea a lag ag iti(o& g 'uso
&o. 2idi ama siya mahira' mahali ee.

3BL****G3

*o iyo78 *o yug tumuog7 42M*YG*S28

4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR4

A%E******======888A

#2*PTE+ GG
#2*=EL'S P41

4h my gosh8 Si %ea. =ag$olla'se8 *og agyari dito78

AE#2EL8 +E=*LY=8 M*++*8 #all the -.48 Pa&isa(i (ilisa at mag'ata6ag g am(ula$e8
*g taas taas g lagat i
%ea8 BILIS*= =IY48A

=atarata a di sila8 Tuma&(o agad sila 'a'ala(as, a&o ama hia6a&a &o si %ea
ta'os giisig &o siya.
=agisig ama.

A%E*=8 W2*T 2*PPE=E-87A
AWag mo a&og siga6a. 2idi a&o (igi. :RR:A

*=*% =G8 *g 'iloso'o talaga g lala&ig yu a&a&aasar ha8

A4o a ga. :RR: 2ali&a a ga dito8A
A24Y8 Saa mo a&o dadalhi78 =asa a sia E$hel78 2idi 'or&et mahia a&o gayo
'6ede mo g a(usuhi..
<ia$ee 'a lag &ita. Maghitay &a ama a i&asal tayo.A

3P****%3

*ya. =a(atu&a &o8 4o's. 4RRR4 Masa&it ga 'ala ag ulo8 PE*#E8 WRRRRW1 E &asi
ama 'o8 *g gree g isi'8

ASa(i &o hali&a dito sa u'ua8 Peste &a ag hot mo. I mea ag iit mo8 *g taas g
lagat mo8A

Pag&asa(i &o u, J5S%4 P48 *g la&i g giti8 =a&a&aasar ee8

ASus. Ba(y ama, sa(ihi mo lag a ahohot:a &a sa a&i. alam &o amaA

%ug 6ala lag itog sa&it a(atu&a &o a siya ulit. Bigla a ama iya hia6a&a
ag ulo iya at au(o(. haay.
Sumasa&it a ama ag ulo iya8 =a&a&alo&a8 4RRR4 Ta'os (igla (igla siyag
ag$hills8

A%ea77 %E*=77 24I8 Wag mo a&og (irui8 %E*=8A

a&a'i&it &asi siya ta'os a&ahiga siya sa sahig. Ta'os ag$hi$hills. Mamamatay a
(a siya77 TRRRT Wag ama.
*&o ag &asama. Ba&a ma&ulog a&o8

Sa so(rag tarata, lahat a g ma$hie a aglala(as g hagi 'iatay &o8 %ahit
hidi (u&as ialis &o ag sa&sa&8
*ir$o. ele$tri$,a, 'ati 'amay'ay tiago &o sa ilalim g ta(le8 *=G *-I% %48
U0Ta'os.. 2umaa' a&o g $loth. %ahit
aog $loth a8 %aya &iuha &o yug 'utig $loth a asa ta(i. Mu&ha amag maliis
&asi 'uti 'a ama siya, e
&ug madumi e di B+4W= a7 *i (asta8 %elaga &o maalis ag lamig i %ea8

So ayu, itia&lo( &o sa&aya yug a&ita &og &umot. Gra(e8 *&o a ata ag
'ia&ama(ait a ,ia$ee sa (uog..
Buog &ato ami. 2ehehe8 Jo&e. So yu ga, dahil sa ma(ait a&o. Gia6a &o yug
$o!er 'ara mata'os ag $hills
i %ea. *&o di ag agtayo sa &aya at 'iau'o siya sa u'ua8 %aia lag asa
u'ua to ee. Li&ot8 Prag uod8

A*.. *.. *.. #2444444444448A

*ala&as amag a$hoo yu8 Parag tatalsi& a&o ah8 Gra(e ama ma&aa$hoo si %ea8
Siisi'o ama siya
gayu778 *dami iya sa&it8 T.T sa&iti ag ,ia$ee &o. %a6a6a a&o. Pag tigi &o
&ay %ea. 5maygulay8 *og
agyayari78 Magee!ol!e a (a siya tulad g mga a'a'auod &og 'o&emo77 Ba&it..
Ba&it.. Waaah8 Ba&it siya
amumula at.. *damig s'ots78 Yu$&. Jo&e8 @P

A%ea7 2oi. %ea8 Ba&it gaa77A
A#ourts 3s$rat$h s$rat$h3 allergi$ a&o sa 'usa8A
AEh 6ala ama a&og (iigay sayo a 'usa, 6ala ama a&o ariig a agme::A

3Meooooo63

*a& g8 Biglag may agmeo68 Tigi a&o &ug asa ag 'usa.. *t 1iola8 =adoo
siya, aguuat uat 'a ag
lo&o.. =asa.. 4RRR4 'art &ug saa &o &iuha yug 'utig $loth. Siguro ahiga ag
'usa doo. *o (a ama ito78
Wala a (a a&og imamalas78 %aia iya& a&o g iya&8 =gayo ama.. %alo&aaa8
Pagtigi &o &ay %ea adami a
s'ots8 Para g dalmatia8

A=ama. %ea8 *og gaga6i &o78 Ba&it &a gaa78 =aiiya& a a&o. 2idi &a 'a ama
mamatay d(78 Lagat lag
ya.. %eaaaa8A

E6a &o (a. Pero aiiya& talaga a&o oo8 Taratag tarata a &asi a&o. *sa a (a
sia E$hel78 Ba&it ag tagal78
%ea. I'm sorry. Gra(e. Wala a a&o aga6ag magada sa &aya ee. TRRT I'm useless8

A*o &a (a 3s$rat$h3 Wag &ag umiya&. 3s$rat$h3 T3gia8 *g &ati8 Grr.A
AWaaaah8 Sorry8 *sa ma&ati78A
AMa&ati7 -oo tayo a&atira.A

3Pa&3

ai oo's. *ya a(atu&a &o a ama siya8 %asi ama.. Seryoso a&o dito8 =a&a&aasar
lala&ig ito8 *yu. %amot
lag siya g &amot ta'os haha6a&a ag ulo &asi masa&it. Gra(e8 What to do 6hat to
do 6hat to do78

ABasta diya &a lag sa ta(i &o. %aya &o a to. Malayo to sa (itu&a.A

/S' ',S0 Paos'ital a di &aya a&o78 2idi lag red s'ots a&o ee. +ed a (uog
mu&ha &o8 Ba&it (a ag $heesy i
%ea.

A*y6ays.. *&i &a a ama ee &aya 6ala g ma&a&a&uha sayo. -ito &a lag sa ta(i
&o. *d that's a order.A

%5=G M*%*4+-E+ =*M*= IT4 P*+*=G SL*1E *%48 Gra(e.

ABa(y.. You're mie. 4ly mie.A

Ta'os (igla siya ag$olla'se. Tamag tama ama a dumatig sia E$hel &asama yug
isag -.4 ta'os isia&ay si
%ea sa 'arag 6hite a e6a.. Ta'os i'iaso& sa am(ula$e. *a&yat a di saa a&o
&asoo..

A2ey Ms. #hua 6here do you thi& you're goig7A
A5gh.. I'm goa ,ollo6 my <I*=#EE. Is there aythig 6rog7A
AYes. You $a't ,ollo6 him $o) you're still o -ETE=TI4=. %ami a ag (ahala &ay
Mr. Padua. You $a go o6.A
AW2*T78 B5T T2*T'S MY <I*=#EE *=- I S245L- BE T2E+E <4+ 2IM 24::A
AMs.#hua878 *re you goig (a$&78 4r do 6e eed to e.'el you78A

<#%8 EUPEL78 Gra(e ama ata yu8 E di o $hoi$e (umali& a a&o sa room8 Pesteg
detetio room yu8 So, dahil
ayo&og mae.'el ayu (umali& a a&o sa detetio room at 1I4L*8 Walag tao. =*S**=
SI=* E#2EL78 Gra(e
ama8 =asaa a sila78 Ii6a a&o7 *t 'ag tigi &o sa ta(le.. may ote..

CC#hael, 'iaalis a &ami g -.4 o&ay a da6 &ami.. Igat &a a lag diya ha7
Sorry. ::<rom all o, us.

=ata6a ama a&o sa A,rom all o, us.A 2**Y8 =a&a&aasar ag -.4 a yu8 Ii6a a&o
magisa dito. 4h o8 2idi
&aya.. 2idi &aya.. W4*28 2idi &aya sa so(rag gada &o may 'lao siyag ra'e:i
a&o78 S2ET8 =o8 Ma'a'atay
siya g mommy &o8 TRRT =aghaa' ama a&o g matulis a (agay 'ara i $ase ga a
may (ia(ala& a masama
ag -.4 a yu ready a&o8 S2ETE8

3BL*****G3 3B4444444G3 3+*****WWWW++++3

/Ba&it may +a6r78 May Leo78 2aha :-0 *t.. 5M55L*=8 *t ag mga tuog a yu ay..
Thuder8 *t.. 4'o. Ta&ot a&o
sa Thuder8 TRRT Magisa 'a a&o8 aog oras a (a77 G:GH a 'ala. GH miutes a lag
at ma&a&aalis a a&o sa
&uluga a ito8 C:/ 2aaay. *o (a ya, magisa a&o dito. Magisa a&o8 M*G IS* *%48 :
/ *t &a'ag magisa a&o..

AI'm stadig o a (ridge, I'm 6aitig i the dar&, I thought that you'd (e here (y
o6.A

*ya, o'o. %a'ag magisa a&o, &uma&ata a&o. Pero 6ala 'ag masyadog may alam a
&uma&ata a&o, &alimita
&asi a&ata a&o magisa lag o &aya sa (ayo lag gaoo. 2aaay. E6a &o &ug (a&it
'ero (igla a lag 'umaso&
sa isi' &o si %ea.

AThere's othig (ut the rai, o ,ootste's o the groud. I'm listeig (ut
there's o soud.A

Si %ea.. Ba&it gaoo78 =a.. =a.. =alulug&ot a&o gayo &asi asa os'ital si
%ea. 2idi sa alulug&ot dahil
ag&asa&it siya. =alulug&ot a&o dahil 6ala siya sa ta(i &o. Siguro ga asaay a
a&o a 'alagi siyag adiya. =a
&a'ag agi'it a&o o amro(lema lagig siya ag gaga6a g 'araa. =agigig de'edet
a&o sa&aya. 2aay. Parag
ayo&o a dig ma6ala siya at ma&ahaa' g i(ag (a(ae. 2aay. Te&a.. *=4=G S*BI %478
4RRR4 sia(i &o (a
talaga yu78 Waaaah8 Pero.. Pero.. Totoo ama ee. Te&a. *og i(ig sa(ihi u78
2aaay. *y6ays.. Wag &a a
magisi' #hael &asi si %ea a ya di &a gusto iya8 Lagi lag a&o iya
'uagtritri'a sa mga &alo&oha iya at
iaasar a&o. Im'osi(leg mag&agusto yu sa&i. E &g hidi lag yu so(rag maly
&umilos e ma'a'ag&amala
yug (a&la8

AIs't ayoe tryig to ,id me. Wo't some(ody $ome ta&e me home77A

2aaay. %ea Patri$& Padua88 Pat'at &o8 Ba(e &o8 Ba(y78 2mm.. Mag'agalig &a a8
=gayo &o lag areali)e a..
*g lug&ot 'ag 6ala &a8 @/ *666.. *g $heesy &o a. 2aay. 4hmaygulay ag&a&agusto
a &aya a&o sa&aya78
Weh78 Thi& o, Gia8 Thi& o, Gi:: @'/ masa&it. Magig ,rieds a lag da6 &ami.
Ts&8 *yo&o a ga magisi'..
2aaaay. @/

3Ste' ste' ste' ste'3

*o yu7 4RRR4 Sh3t 6ala amag tao dito. *m'8 Ta'os.. *g.. -ilim a8 Sus. Multo78
*sa &a 'a amag multo
ya8 Thi& #hael.

3Blag3

Eee'8 *o (a yu78 =asa a (a yug &iuha &o &aia78 Pagde,ed8 +eady set..

3(lag (oog 'a& (oom3

AMs.. *aaah8 *ray8 *ray8 Sto' it.. I said.. ST4P IT88 MS. #25*****8A

Ms. #hua8 2e'8 Preset.. Sio (a tog moster a ito at &ilala a&:: 4RRR4 4h o.
I'm doomed8

AY:Yes77 Po7A
AI 4u$h. I Bust 6at to say that you $a go home o6..A

Tiitiga &o lag siya.

AYou $a go home o6.. 4r else.. Y45 WILL GET EUPELLE-8 G48 =44444W8A
AYES B4SS8 4RR4A

With mat$hig salute 'a yu.

*d a,ter that salute.. Tuma&(o a a&o g so(rag (ilis8 <irst time &o ata tuma&(o
g gaoog &a(ilis8 =a(a(asa a
di a&o &asi umuula.. Pero.. =a&a&ata&ot &asi ag -.48 Ta'os (iglag ag la&as 'a
g thuder8 %aya..

3BEEEEEEEEEEEEPPPPPPP8883

*a& g88 *o (a ama ya8 Ma'a'atay a&o ito ah8 *og 'ro(lema iya78

A24I M*=4=G8 *=4 B*=G P+4BLEM* M4 2*7 M5=TI% =* *%4=G M*:******28A

=IY*%*P =IY* *%48 M*=Y*%ISSSSS8 5M*YG*-. *=4 B* T478 24L-*PE+ 4 *=477

A*=****%8 B5TI =*M*= =*=-IT4 %* =*8 M*P*P*T*Y *%4 %5=G W*L* %*8 T*Y4 =*8A

4RR4 Si Pa'a 'ala8 Tsss. *&ala &o ama &ug sio a8 Te&a ga.. Gra(e talaga ag
Pa'a8 2iihili iya a&o.. *d
6he i say hila i mea.. 2IL*8 Gra(e. Piai&ot lag ama iya a&o sa &a(ilag side
g $ar. Ta'os itiula& iya a&o
'a'aloo(. 4u$h ha8

APa'a ao (ag agyayari sayo78 May emerge$y (a7.. 4h my gosh8 Is there somethig
6rog 6ith %ea7A
AMag&a&aemerge$y &a'ag hidi &ita diala sa '2us(ad' mo agad8A

2uh77 *t a&i&ihus(ad a di siya gayo ah7 mag(est,ried talaga sila i Mommy
:RRR: ta'os, 'iaadar iya ag
sasa&ya at.. 42MYG444SSS2228 G5ST4 %4 P* P4 M*B52*Y88 4RRR4 L4+-8

APa'a ao (ag 'ro(lema78 Ba&it &a (a madalig madali78 Pa, ayo&o 'a mamataaaay8A
A%elaga &ita madala &ay %ea8 Sa(i &asi iya &a'ag may agyari sayo at hidi
&ita asudo at adala sa&aya
agad lalayasa da6 iya a&o8A

Gra(e si %ea8 @AC #heesy ha8 *ya6 a&o ma'ahama&. Bait g ,ia$ee &o d(78

Pero.. Gra(e. *m(ilis i Pa'a mag'ata&(o8 *damig sasa&ya ag tumata(i.. Siya
ama ta&e o!er ta&e o!er8 *&o
ama 4RRR4 gra(e8 Bu&as 'a yug (itaa doo sa o''osite side &o8 =a&alimuta ata
isara i Pa'a8 2idi &o
ama maisara &asi.. So(rag tidi a g &a'it &o sa u'ua8 Lord.. %ug &u&ui
iyo 'o a&o 6ag yo 'og
'a'a(ayaa ag mga mahal &o sa (uhay 'lease8 Gra(e. I'm su'er 6idag a here8
4RRR4 haggag sa..

A#hael adito a tayo aa&.A

=agod lag a&o.

Gra(e. Gaito 'a di itsura &o dRRd. Yug mga urse 'ag&a'aso& ami a&atigi sa
ami, &asi (asag (asa a&o8
Ta'os gulo gulo ag (uho& ta'os tulala8 -i ata ila malama &ug a&o (a ay 'asyete
o (ali6 lag talaga. So..
*yu, dumeretso a &ami sa room ami.

A*aaaa&8 %amus::6aaaah8 *og agyari sayo7A

dRRRd L:::gaito lag ama ag itsura &o.

Tulala Z Basag (asa S #hael #ourtey #hua.

A*=*%. M*GP*P*LIW*=*G *%4. SI=5=-4 %4 =*M*= SIY*.. P+4MISE8A

2uh7 Sio (a yug &ausa' i Pa'::42 =4488 Si &ea.. May maitim a aura a (uma(alot
sa&aya. S6ear8 That loo&
$ould &ill8 =a&u. %a6a6a ama si Pa'a8 So ag gia6a &o..

A%E*=888 25BBY %48 :00 =amiss &ita88 4!eeer8 :- %amusta &a a7A

Pero tiiga lag iya a&o g masama. *s i su'er GL*+E8 4RRR4 TRRRT :RRRR:A
2aay. Walag &6eta ag
'agiya&8

AI%*W8A

=agulat ata si Pa'a ta'os a'asiga6 siya g A*%48A 2ahaha8 =atata6a a a&o dito8
Pero.. =a&a&ata&ot &asi si %ea8
SWE*+8 2e's ,rea&ig s$ary8

A*=4=G GI=*W* M4 %*Y #45+T=EY78 Ba&it gaa ya78 Ba&it (asag (asa78 Tulala 'a87
-I B* S*BI %4 S*Y4
S5=-5I= M48 *=4=G GI=*W* M487A

Lahat &ami TRRRRRT 'aiya& a8 =agsisiga6 a siya u. May 'umaso& a urse. *&ala
ata ag6a6ala a si %ea8
Sus. May sa&it lag ama ito ah8 Ba&it a&a$o,ie 'a8 *g 6ea& :RR:A %a6a6a ama
ag 'a'a. 2aay a&u.
Pa'aso& a ga mua a&o sa e&sea. G4 #2*=EL8

AWI<E8A

Jo&e8 %elaga &o 'a (a talaga 'umaso& sa e&sea7 P6edeg mag(a$&out a7
=a&a&ata&ot si %ea8 *s i su'er
a&a&uot yug oo iya ta'os a&a&ata&ot ag tigi8 YRRY

AB:Ba&it7A
A2ali&a dito.A

2*=4B*Y5=77 Bigla a lag agig malam(ig ag (oses iya. =a&a&ata&ot &o8 Psy$ho
ata si %ea8 Waaah8 5ti
uti a&og luma'it. Tia'i& iya (igla yug &ama iya. So au'o a&o sa ta(i iya.
Iii&ot i&ot ama iya ag (uho&
&o.

A*og agyari sayo7 *og gia6a sayo g Pa'a77 Pia(ayaa &a (a iya78A

Waaah. =asiga6 a ama8 Si Pa'a ama ayu 'aiya& a ama8 Tss. Isa!e &o a ga
siya8

AEeh &asi ao.. Gusto &o (u&as ag (itaa &asi ao.. I lo!e thee rai. T'os ag
(ilis mag'ata&(o i Pa'a &asi s(e
&o.. Bilisa iya &asi ao.. %asi.. %asi..MISS =* %IT*8 TS%*.. Ba&a.. =a'aao &a
a, e 6ala a&o sa ta(i mo. %aya
ayu8 -( 'a'a7 -i(a7A

Ta'os tiaasa &o a lag siya g &ilay 'ara sa(ihi a.. Mag 44 &a8 Ta'os agod
ama siya. 2umiga ama g
malalim si %ea.

AP6ede. I6a iyo mua &ami g ,ia$ee &o7A

gra(e. 2idi talaga maruog gumalag ito. Si Mama7 Tagga' a iya a gaa ag
ugali i %ea. #lose a &aya
sila8

=a&au'o lag a&o dito, 'ia'ai&ot i&ot i %ea ag (uho& &o. *tahimi& 6alag
agsasalita. :RRR: =a&a&aato&.

AWi,e.A

4h, a&o yu d(7

ABa&it7A
A*yos &a lag (a talaga7 Ba&it gaa &a7 *og agyari7A
A=asa(i &o a sayo d(7 Totoo yu.A

Ta'os au'o siya doo sa &ama, ta'os 'ia&uha iya yug to6el doo sa may u'ua.
Pag&aa(ot &o sa &aya g
to6el 'iau'o iya a&o mala'it sa &aya ta'os.. 4RRR4 *666. Piuasa iya yug
(uho& &o a (asag (asa.

A*yo&og i&a6 ama ag mag&asa&it. 4&ay lag a a&o. %aya igata mo sarili mo.A
AMagalig &a a (a7 %ug ma&a'agsalita &a diya.A

Ta'os hia6a&a &o yug oo iya. S2ET8 Maiit 'a di ee.

A*g iit mo 'a &aya. Pero a6ala a yug allergies mo7A
A4o. %aia 'a. %ug ao ao 'iaiom sa a&i. Ts&.A
A*66. I'm sorry. It's my ,ault &ug (a&it &a ag&aroo g allergies.A
A/S' ',S0 Wala yu. 2mm. Besides.. Ba(y ama &ita ee.A

W****22288 B*BY787 2mm.. C""""L =a&a&aasar8 %ii&ilig a ama a&o..

ABa(y. Iu6i mo a a&o dito. Please7 3'out3A

*&o ama.. 3RRR3 -*ME-8 =ag'out siya78 *s i78

AB:(a&a &asi (:(a6al 'a. -i(a7A
A*66. Gusto &o &asama &ita. -ito &a lag ha7 Wag mo a&og ii6a dito7A
A*lam mo. =ilalagat &a lag8 %aya &ug aog siasa(i mo8 4o. 2idi ama a&o
aalis d(7 2us(ad ga &ita ee.A
A*g $heesy ama g (a(y &o8 *o (a ya.. =aiilo!e a&o sayo.A

T*P4S8 2iug iya a&o8 *s i li&e 25G8 Yug mag&ahara' &ami. *g iit 'a di iya.
Siguro masama 'a di ag
'a&iramdam iya. *g tag&ad tag&ad iya ee. CRRL Yug ,a$e iya asa may leeg &o
a ama8 Ba&it (a lagig
asa leeg &o yug mu&ha ito78

A*g (ago mo talaga. %aamoy mo yug Mama &o. *g (ago (ago mo. *g sara' mog
ya&a'i.A

C""""L I%*W -I=8 *=G S*+*P M4 Y*%*PI=8 *i7 Jo&e8 2mm.. *lam iyo (ag ag ,irm g
&ata6a iya78 2idi
yug ma$ho a S4B+*=G la&i g mus$les. Yug &aya &asi.. Payat7 Pero may mus$les. E
gaoo ag ty'e &o a
(ody.

3#reeeeeaaaaaa&&&&3

=urse Mar)h: .*i oo's. Sorry istor(o 'a ata me. Sorry..
.4o istor(o ga you. #hu'e8.

%amusta ama ag 'me' at 'you'78 2umi6alay &asi a&o &ay %ea sa 'ag&aya&a'8 E
siyem're ama uh8 May
dumatig a urse ee8 Siyem're (a&a ama sa(ihi u a'a&a.. W*L*8

AB6isit a urse yu8 =ageeBoy 'a a&o ee.A
A*=48787 E=J4Y787 SI=4877A
ASa(i &o ageeBoy 'a ama a&og.. humiga8 %aso.. Wala eh, a'au'o a&o8A

:RRRR:A Magsisiugalig a lag mali 'a. 2ello78 =a&au'o &aya siya ug mag&aya&a'
&ami. Ts&. Maya maya
'umaso& a ama yug urse. Si %ea may dar& aura a ama8

A*=4 =* =*M*=G %EL*=G*= M478A
A*y ser, dili ma a&u maggulu sa eyu dog. Sa(e lag g (a(ae doo sa geled
alese &u a da6 'u ag di&stro6s
iyo da6 (a. -ili a da6 'o &ayu ditu tulog. 56e a da6 'u &ayu.A

*Y78 %alo&a ag !isaya a$$et i =urse8 2aha :- atata6a a&o8 Si %ea ama ayo8
Parag a6ala ag sa&it &asi
ma&a&au6i a siya. *ya6 iya sa os'ital7 Sa(agay sio (a amag may gusto7 Ialis
a ga g urse yug de.trose
ta'os ayu. Pumaso& sia Mama at Pa'a. 'arag magasa6a lag uh78 Pero..
Mag(est,ried sila8 2ahaha :--

ASige a %e, uua a &ami i #hael. Magluluto 'a a&o ee.A
AM*M*8 Ba&it aalis &ayo78 I(ig sa(ihi.. %asama lag a&o i Pa'a sa (ahay7A
A*mm.. 4o7 &asi uu6i &a a sa (ahay mo so uu6i a di &ami g aa& &o. Bu&as
'u'utaha &a ami i #ha
/Sya0 sa iyo.A

Ta'os tumayo a a&o doo sa &ama i %ea, &aso.. hia6a&a i %ea ag &amay &o.
4RRR4 *g iit iya88

A-o't go. Sa(i mo (a(ataya mo a&o.A
AI 6ill. Pero.. 'aao7 I $a't slee' at your house ama. So slee' &a a lag mua
6he you get there ad I
'romise, the momet you 6a&e u'.. The ,irst 'erso that you'll see is your
(eauti,ul ,ia$ee. 4&ay7A

=agod siya ta'os ialis iya ag ha6a& sa &amay &o. Para siyag (ata. Gaoo (a
siya &a'ag ilalagat7 =agigig
$heesy at isi' (ata78 2mm.. 5malis a &ami i Mama at iayos ag (ill i %ea. Ye'
&ami ag ag(ayad. %asi di(a
agmerge a ag $om'aies so &ug ao ag &aila ami a at &ug ao ag ami,
&aila a :0 =I#E d(78 So
'ag&ata'os ami (ayara ag ,ees, adoo a sia %ea sa $ar. Si Mama &ata(i si
Pa'a /Tito %e0 sa ,rot seat
g $ars. *&o ama &ata(i &o si %ea sa li&od g sasa&ya8 *=4 B* IT48 Parag
aturu&a g 'am'a(ata8 Paao
(a ama ag'a'a(ili g I#E #+E*M8 -aa da6 &ami sa store i SI+ M*+#48 Gra(e8
=gdedeliryo a siguro siya sa
taas g lagat iya8 Ts& Ts&8

Maya maya.. *yu. Pia&ai &o a lag siya g lolli'o'8 #*= Y45 BELIE1E T2IS G5Y78
2e's so 6eird8 Ts&. Maya
maya, 'umatog a siya sa (ali&at &o.. Pag tigi &o tulog a8 Jus&o8

.*a&, adede!elo' &a a (a diya &ay %ea ha7.
.4o ga ama aa&. Itutuloy a (a ati ag &asal7.
.M*M*8 P*P*8 *g &ulit iyo. Pero.. (a&it ama hidi d(7 *yo&o g.. *yo&o g
umasa 'a &ay Gia. Su&o a &o
ee..
.2aay a&u #hael. 2idi &o di alam &ug (a&it aga6a i Gia yu. Ma(ait a (ata
yu..
.Misa &asi talaga atutu&so ag mga lala&i..
.2*Y =*%58 Walag &6etag 'ayo8 %asi aa&.. tiga mo, (agay ama &ayo i %ea.
Ba&it hidi a lag siya7
-i(a7.
.4o ga. *g aa& &o ama.. masugit talaga ya 'ero $arig ya. Isa 'a.. mu&ha
amag gusto &a iya..

*%487 Gusto i %ea78 S'ell *:S:*8

.Isa 'a, hidi (a masaya yug gaito. Para tayog 'amilya. %aya ga lag.. %ayo ag
magasa6a at hidi &ami g
im'a&tog ito8.
.S5S8 BIG4 %* L*=G %*SI S* <I+ST L41E M48.
.*=4=G BIG48 -ala6i &a saa g tatay i #hael8.
.S5S8 %a(ar&ada &o &aya yu8 *&o &aya agig tulay iyo8.

:RRRRR: *t ayu, aga6ay a ama sila sa mga lo!eli,e ilag 'al'a&8 2aha :- J4%E8

.*=YW*YS8 Ma(ali& tayo sa aa& &o.. Boto a&o 'ara &ay %ea. =a&i&ita &o ama &ug
'aao &a iya itrato..
.4o. *t alam &og.. Gusto &a a talaga g aa& &o..
.Wala &a a (a talagag i(ag masa(i &ug hidi yu78 3glare3 S25T 5P %* =* L*=G8.
.Wag mo ga a&o guluhi8 =agdridri!e a&o8.

Blah(lah(lah8 *g &ulit ilag dala6a8 2aay. =a'atigi ama a&o sa lala&ig
a&a'atog sa (ali&at &o a 'arag
(ata &ug tulog. %ia&ai 'a di iya ag lolli'o' iya. #ute iya WRRRW 2aay. 4o
ga ama.. Ba&it hidi a lag si
%ea7 Ba&it hidi a lag si %ea ag mahali &o7 Pero.. masamag 'iliti ag
'uso..

2idi mo ama 'ii'ilit ee. *mii mo.. 2idi (a't tumuog g A-ugdug -ugdugA ag
'uso mo dahil &ay %ea dati
'a7

4o. Pero.. *og i(ig sa(ihi u78

Gusto mo a siya. Pero hidi mo siya mahal.. I(ig sa(ihi. 2idi a mahira'
&alimuta si Gia at 'ilii si %ea sa
araramdama mo. Try mo8 G6a'o &aya iya8

:RRRR: *o (a ama &osesya ito8 Biase sa mu&ha8 2aaay. 4o ga. I thi&.. Ba&it
ga (a hidi7 haay. E6a.
Malay mo.. Made!elo'. /*i*i78 *G*780 2aha :00

%ea..

or

Gia..

#2*PTE+ GI
#hael's P41

2aay salamat a&au6i a di8 J '.m a di. =atagala &asi &ami &aia sa 'ag(a(ayad
at may tra,,i$ 'a o our 6ay
home. Pero at least adito a a&o sa &ama &o8 4h gosh. I miss my (ed8 Gusto &o a
matulog8 *g damig agyari
sa a&i gayog ara6 a ito8 5gh.

A*=*%8 M*M*Y* %* M*T5L4G %*%*I= P* T*Y48A
AMa8 I&a6 a lag8 I'm so tired I 6aa slee'8A

2aha. =asa ,irst ,loor ag mama. %aya agsisiga6a &ami. =ormal a yu8 2aha. So..
Ito a a&o.. +eady a ,or my
(eauty slee'8 *d..

3%rig %rig3

5gh8 Gra(e8 Sio 'ag tata6ag sa oras a ito87 Gosh. *t sa ladlie 'a talaga78
5mm.. Yeah, may ladlie sa &6arto
&o &asi d( (e,ore magisa lag a&o so.. Tam(aya &o talaga to.

A2ello7 Who's this7A
A#hael88A
A5gh7 Who7A
AJa$o( here8A

*t ag eergeti$ 'a ya ha8 Ga(i a ee. J a8 Well.. Pagod lag talaga a&o8

A*og agyari &aia78 =a -.4 &a da6. Ba&it77 3(lah (lah (lah3A

2idi &o a maitidiha8 So(rag ato& a a&o8 =a&a'i&it a ga a&o gayo.. Gusto
&o g matulog.. *s i.. MRRRM

A#2*=EEEEEEL8A
AS5=4G7 S5=4G7 S**=78A
A2*2*2*2*8 W*L*=G S5=4G8A
A2uh7 E (a&it &a asiga678A
AEh &asi hidi &a a umiimi&.A
AJa$o( I'm sorry 'ero so(rag 'agod lag talaga a&o gayo. #a you $all a lag
(u&as7 Besides.. Mag&i&ita 'a
ama tayo (u&as &asi may 'aso&.. So (u&as &a a magulit.A
A=amiss lag ama &ita ee.A

2aay. <eelig &o a&a'out 'a siya u8 Siya ag lala&ig $ute a ag hilig hilig
mag'a$ute.

A4sige a sige a. Pag'ahigahi mo a a&o 'ara (u&as magada a&o sa 'aigi mo.A
ALagi &a amag magada ee.A
A4o a. Sige. Goodight.A

3Toot toot3

4o. Piatay &o a &asi haha(a 'a yug usa'ag yu. %o6ig Ja$o(.. Ba&a hd a a&o
ma&atulog8

333

A#hael8 #hael8 Gisig a mua 'lease. Gisig a mua8A

2uh77 *o (a yu77 Tigi sa 'hoe &o.. J:I?.. I? miutes 'a lag a&o atutulog.
Gra(e. Patulugi iyo 'o mua
a&o (ago &ayo maggulo.

A#hael. 2el' me. Si %ea &asi.. *g taas g lagat. Pero aya6 umiom g gamot8 *g
sama da6 g lasa8 #hael8
Sayo lag yu ma&i&iig ee. #ome o 6a&e u'. I'm 6orried a(out my so. Ba&a may
magyarig masama sa&aya.A

4&ay. KRRRK Sige. May magyayarig masama lag 'ala &ay %ea ee. 2aaay. Tulog a
lag ul::*=44478 B*%*
M*Y M*=GY*+I78

A*=4=G ME+5= %*Y %E*=78A
AButi gisig &a a88 Samaha mo ama a&o8 Samaha mo a&o sa (ahay8 Please8 *ya6
&asi umiom g gamot i
%ea. E ag taas g lagat iya. *ya6 &asi ma&iig::A

Blah(lah(lah. E.'lai lag g e.'lai si Pa'a u. *&o ama agderetso a sa
&6arto &o at ag'alit g 'aBama.
2ehe. =a&a shorts &asi a&o. Ba&a maya&i 'a a&o i %ea8 So 'ag&ata'os &o mag'alit
g 'aBama ay ag6ash
mua a&o g ,a$e at (a&a may muta 'a a&o8 Tur 4,, ama yu &ay Pa'a %ea.

So ayu agmamadali a&og luma(as, ai6a &o a ga si Pa'a at si Mama. -umeretso
a agad a&o sa (ahay ila
a &ata'at lag g (ahay ami. Paso& sa 'itog (u&as.. *&yat sa taas. <or6ard
,or6ard ,or6ard.. +ight.. Paso& sa
'ito at.. 4RRRR4

A%E****=8A

Si %ea asa may ,loor. So(rag 'a6is a 'a6is. 2527 Eh ala&as g air$oe ee.
Ba&it to 'iag'a'a6isa7 Pero
masamag matuyua g 'a6is. %aya 'iatay &o mua ag air$o.

A#ourt:ey.. I&a6 (a ya7 Bey(ii7A
A4o a&o ito. *o &a (a78 Ba&it adiya &a sa sahig78 Tiga mo ag iit iit mo8
Sa(i i Pa'a hidi &a da6
umiiom g gamot. May to'a& &a a ama (a7A

Tiuluga &o ama siya tumayo ta'os iu'o &o siya sa may &ama.. 2aay a&u. Te&a
ga.

AWi,e. Saa &a 'u'uta7A
ASa (a(a.A
A*66. 3'out3 6ag a. -ito &a lag.A
A2aay a&u. Para &ag (ata. %u&uha lag 'o a&o g to6el at ug gamot mo ha Ba(y7A
ABa(y da6 oh. Tss. 4'o Mommy.A
AWi,e mo a&o. 2idi mo a&o aay8A
ASus.. 5yy. Gusto g tiata6ag siyag 6i,e. Yiee.A
AE6a &o sayo8 2umiga &a a ga lag diya. Ba(a(a lag mua a&o ta'os 'aga&yat &o
iiom &a g gamot mo.A
AYu$&. *yo&o. *m'ait &aya. T+Y M48A
APara &a amag ? years old8 Gamot lag yu8 Pag aiom mo yu may re6ard &a.A
A%ahit ao7A
A4o. 4siya higa a.A

Piuasa &o mua siya g tissue doo sa ta(i. Pa6is a 'a6is. Piatay &o 'a ag
air$o. Mamaya &o a (u(u&sa
&a'ag atuyo ag 'a6is.

Buma(a ama agad a&o at &iuha sa medi$ie &it sa may &usia ila ag gamot.
=ag(oil di a&o g maiit a
tu(ig.. *,ter 9H miutes iilagay &o a yug (oiled 6ater sa lalagya. Ta'os
hialua &o 'a g $alamasi.. Wala lag
@0 Tri' &o lag halua8 *a&yat a a&o sa (oggag (oggag &6arto i %ea. =a&ita
iyo a &6arto iya d(7 Pag
girl. Si Pa'a &asi agdesig iya. E alam iyo ama si Pa'a8 Pag'aso& &o..

4RRR4 J5S%4 P48 %*S*L*=*= IT48 *=4 B*=G GI=*G*W* =IY*78 E++.

A%ea88 *o &a (a78 M*GS54T %* =G* =G T:S2I+T78 *=4 B*=G GI=*G*W* M478 W****28A

=a&ata&i' yug mata &o8 Buset8 *o (ag giaga6a g lala&ig to8 Ba&it siya
aghu(ad g T:shirt. *ish.

AWi,e8 Luma'it &a ga dito8A
A*yo&o8 Magsuot &a mua g T:shirt8A
AL5M*PIT %* =G* -IT4 EE8A

=a&au'o siya sa may &ama.. Err.. Luma&ad a&o 'a'ala'it 'ero hidi a&o a&atigi
sa&aya. =a&atigi a&o sa le,t.
Jus&o ama 'o8

A%ea.. Mag T:Shirt &a a. -ali a8 Ba&it &a (a aghu(ad g T:Shirt7A
AE (a&it (a agtata&i' &a 'a g mata mo78 E 'ag agig magasa6a ama tayo hidi
lag ya ag ma&i&ita m::A
AW*******222288 *+++++GGGG88 %E******====88 *=4 %* B*78A
A2ali&a ga.. Bilis.. =agiiit a&o ee.A

*=4787 =*GII=IT -*W SIY*78

3P******%3

A*+***Y8 B*%IT M4 *%4 SI=*MP*L78A
A*o (a &asig siasa(i mo diya78 *og ag:ag: Whate!er8 *o &a (a78 Bastos8A
A*og (astos &a diya78 I&a6 ag (astos8 =agiiit a&o8 Bu&sa mo ag air$o88A

4RRR4 *ahh. *ir$o 'ala. WRRRRW -i ama agad iya siasa(i8 Sus. So ayu ag'uta
a&o sa air$o at (iu&sa
&o &aagad. Yug maliit a 'laggaa a ilagya &o g (oiled 6ater 'iatog &o mua
sa ta(le. Ta'os..

A%ea.. P6ede7 Yug damit mo ama7A
AMamaya a. Iit talaga. =aiilag &a (a7A

=agod lag a&o.

ATe&a ga.. P6ede i&uha mo a&o g damit7 Basa a &asi g 'a6is tog isa.A

Sumuod ama a&o. %umuha a&o g T:Shirt. Gra(e8 Ba&it 6alag 'i&78 Mostly (lue.
May (la$&. Bro6. Gree.
White.. May orage ga ee. PE+4 W*L*=G PI=%8 *o (a ama to. %ahit ao a ga.
=a&a&a B1 ama to.

A4h (a&it gaa mu&ha mo7A
AWala. KRR:A
A*o ga78A

=a&ahiga siya gayo, ta'os umu'o siya at &iuha sa a&i yug damit a ha6a& ha6a&
&o. Ta'os siuot iya.. %aso
mu&hag masi&i' yug a&uha &o &aya agstu$& yug damit sa may ulo iya.

A*h. Eh. P6ede7 Tulog7A

Ta'os hiigit &o ama 'a(a(a yug damit iya. Ta'os siya ama a&atitig lag sa
a&i ha(ag iaayos &o yug
damit iya. Err. %a&ailag ha7

A*h. Ba&it &a a&atigi diya7A
AWala lag. Para &asig.. *sa6a &ita.A

/S' ',S0 Parehas ata &amig tumugo at amula. 2mm. *sa6a da6. Tss.

A%ug ao ao siasa(i mo diya. Mahiga &a a lag.A

ilalagya &o ama siya g 'ul(o gayo sa li&od. Parag (ata lag ao7 Eh sa(i
&asi iya gusto da6 iya ee.
Giaga6a iya a&og yaya8

Maya maya ahiga a siya. *&o ama iayos &o yug &umot iya. Ta'os ilagay &o
yug to6el sa ulo iya.

A%ea. Iumi mo a ag gamot.A
A=o'e. Tutulog a a&o. Goodight (a(y.A
AI&a6 &aya diya.A
ABa(y mo a&o77A
A4o. *i hidi8 *i. E6a8 Iumi mo a tog gamot mo.. *g &ulit mo.A
A*yo&o ga ee8A
A%a'ag iiom mo.. Magigig ,airy a&o, ta'os igragrat &o ag 6ish i Ba(y.A

=ag(ata(ataa 'a a&o g (oses diya. E &asi ama.. Pia'agod a&o i %ea. *to& a
ato& a a&o ee. SRRS

A%ea. Iom a. =agtim'la 'a g Milo si #hael 'ara sayo.A
ASio si #hael7 Ba&a si #ourtey.A

ugh8 *g &ulit8 *ya6 umiom g gamot.

ASige a Beh, iom a. Magagalit a si #ourtey. I6a &ita dito.A
AI6a78 *yo&o. *&i a ya8A

%iuha iya yug gamot ta'os iiom iya. Yug milo iistraight iya8 Woah8

A4 aiom &o a. *g 6ish &o.A
AJo&e lag yu8 2idi &a a (ata, matulog &a a diya (a(ali& a a&o sami.A
A*o78 *yo&o8 Sa(i mo may 6ish8 -ito &a lag o ma&a&ati&im &a sa a&i8A

Waaah. *g (rutal iya. 4'o a&a&ata&ot talaga si %ea. Bu&od sa masugit siya ay
aaa&it talaga siya. Bu&od sa
'agugurot iya sa a&i dahil aggigigil siya.. =ai'a&ita ag 'ag&a(rutal iya..
=oog isag ara6 &asi..

33<L*S2B*#%

%elly: .2i %ea. *&o si %elly. @0 *mm.. #a 6e go out7.
.=o. :RRR:.
.Pero.. I 6at to (e your girl,ried..
.May ,ia$ee a a&o..
.Pero 6e $a date (ehid her (a$& ama ee. =o oe 6ill dare ama a sa(ihi &ay
#hael ee..

Biglag a(alot a ama g dar& aura si %ea. Err. %ata&ot. Ta'os (iglag..

3Sla'3

Siam'al iya yug (a(ae888 4RRRR4 Biglag umiya& yug girl.

.Ba&it mo ama gia6a sa a&i yu78.
.*lam mo 'ala a ,ia$ee &o si #ourtey ee. Ta'os ma&i&i'agladia &a 'a. Sige.
5mimi& &a 'a mas matidi 'a
diya magaga6a &o sayo..

Ta'os tuma&(o a lag yug girl a umiiya&.

33E=- 4< <L*S2B*#%.

See88 =a&a&ata&ot siya. 2idi iya iaatrasa lahat.. 'ati girls8 %aya.. *yu.
=atata&ot tuloy a&o8 %aya sumuod &a
a lag.

A4sige a. *o a (ag 6ish mo7A
A*g 6ish &o lag ay (ataya mo a&o dito. -o't go.A
AWhat78 E may &lase 'o tayo (u&as. Saa mo ama a&o (ala& 'atulugi diya7A
A-ito sa &ama.A

2uh78 =a(a(ali6 a (a siya78 =o8 %aia 'a siya ag'a'a&amaya& ha8

A*o78 *sa &a 'a amag diya a&o matutulog sa &ama8A
AWhat78 *o &a (a. Lili'at a&o sa so,a diya &a sa &ama.A
A*sa ag so,a diya78A
A*ya oh. Yag maliit a u'ua sa may &ama. So,a ag ta6ag &o diya. %asya ama
a&o diya e.A
A*re you isae78 You thi& I'm goa let you slee' there78 Youre ,rea&ig si$&8A
A*h..A

Ta'os.. 2umiga a lag siya ta'os agta&lo( g &umot ta'os tumigi sa le,t /2idi
a&ahara' sa a&i0 a&au'o
&asi a&o sa $hair sa may right side iya.

=agtatam'o a ama :RRRRR:

APat'at. 5yy. =agtatam'o &a a ama ee. *yo&o ga &asi a doo &a matulog.
Mag&a&asa&it &a lalo. 5y.A

Iaalog alog &o a siya doo. 2aay a&u o $hoi$e. Pasa6ay talaga. %a&ata a lag
a&o8 Eh di lalog a&atulog7
5malis a &aya a&o7 =a&u.. Lalog magagalit ito. 2aaay a&u.

A4sige a. Sige a. 2idi a a&o aalis dito. 2idi a 'romise8A

5mi&ot siya.. *t ag smile. *s i.. WRRRRRW Parag (ata. =a&a&alo&o ag giti ah.
Parag may masamag 'lao
sayo8

ATalaga 6i,e77 2idi &a a aalis dito77A
A4o. 2idi a :RRR: Promise.A
AYes8A

Ta'os tumayo siya. *o (a8 *g eergeti$ ama g lala&ig ito8 Yug a&i adrai
a ee. I'm so slee'y a8

A2e'8 Saa &a 'u'uta7 Ba&it &a atayo78A
AE di sa so,a..A
A*&o a du.A
A*yo&o. Ba(ae &a. 2idi a&o getlema &a'ag doo &a.A
ABu&as &a a mag'a&agetlema ha7 3hia6a&a &o ag oo iya3 %ita mo a. *g taas
'a g lagat mo. Sige a.
Itata(i &o a lag yug so,a dito sa (ed ta'os (a(ataya &ita.A
AWRRRRRRRRWA

=gumiti lag siya. =a&a&aha6a ama yug giti iya. =a'agiti di tuloy a&o8
2aaay. *g &ulit ama g lala&ig
ito8 Ma&ulit8 Biuhat &o a yug 'so,a' da6 sa may ta(i. 2idi ama masyado
ma(igat. Mala&as a&o ee. Jo&e8 *g
(igat iya talaga. Lalo a a&og au(usa g eergy8 :RRR: SLEEP8

*yu. Si %ea ama a&ahiga. Gusto iya a&o tuluga 'ero (a&a hidi a siya
(umali& sa &ama dahil sa so(rag
&ulit iya.. =a&a&a'agod8 Para a&og agaalaga g > year old a (ata8

A%ata &a88A
A*o7 :RR: Wag a. Tulog a lag tayo ha.A

Pi'i&it a saa a&o.. %aso.. Bigla (igla a lag iya &iuha ag &amay &o at
ietert6ie sa &amay iya.. Errr. *g
6arm iya. Ta'os a&o lamig a lamig a dito8 -ahil sa air$o.

ATo ma&e sure a hidi &a tata&as, I'll hold your had.A

Sus. *g sa(ihi mo 'ara ma&a$hasig &a8 2aay. *g sara' sa ,eelig. *g iit
&asi iya.

ASlee' a.A
ASig ,or me.A
AI'm slee'y. Ba&it (a ag &ulit g ,uture hus(ad &o7A
A.....A

Tiiga &o siya, hidi &asi siya sumasagot. *t.. =ag(lu(lush siya78 B:(a&it78

AWhy are you (lushig78A
AYou're ma&ig me (lush. Stu'id 6oma.A

:RRR: Sa tigi &o a6a6ala a ag lagat iya. =a(ali& a siya sa dati ee. 2aay
a&o6. Tiata6ag a iya a&og
stu'id at agigig masugit a siya8

AMatulog &a a. Sorry.. Sa a(ala. I.. I Bust 6at you here. Mas 'aatag a&o. You're
li&e my mom. *d e!erytime I'm
si$&.. I 6at my mom to (e there ,or me.. Lagi iya a&o &ia&ataha. *y6ays,
slee'. Ba(a6i a&o sayo.A

I'm li&e his mom7 Gada ama g aay iya8

AIt's o&ay. I 6at to ta&e $are o, you. Li&e ho6 you too& $are o, me (e,ore. Sa
#ali,oria, sa s$hool, sa &ahit saa
'a. Tha& you.A

Totoo ama d(7 Siya ag lagig adiya 'ara sa a&i. Para damaya a&o, 'ara
sa(ihi a hidi a&o agiisa.
Siguro ito a lag ag 'ay(a$& &o sa&aya.

A=o eed to tha& me. Gusto &o amag alagaa &a. Gusto &itag 'rote&taha.. Gusto
&itag..A

3Sile$e3

AGusto mo a&og7A

=a&atugo lag siya. *o (ag gusto iya78 Gusto iya a&og 'a&atahi7 Gusto iya
a&og 'asaya6i7 Gusto iya
a&og ag&ii78 J4%E8

A2uy. Gusto mo a&og77A

/S' ',S0
/S,' 'S0
/S' ',S0
/S,' 'S0

AGusto &itag..A

*=4 =G*78 *=4 B*78 G5ST4 %IT*=G Y*%*PI=78 *%4 -I=8 2ohoh. Jo&e lag8

AMahali.A

*hyu lag 'ala8 Sus. Mahali lag 'ala e. Piatagal 'a.. Sige go mahali::*=477

G5ST4 =IY* *%4=G M*2*LI=78

A*o78A

4RRRR4
4RRRR4

A4o. Gusto &itag mahali #ourtey.A

C"""""L
4RRRRRRR4
4"""""4

-id he Bust.. -id he Bust.. -id he Bust..

%ISS ME78

#2*PTE+ G?
%E*='S P41

*a& g. *o (ag gia6a &o78 Ba&it &o siya hiali&a78 Ba&it &o sia(i yu78
Gra(e. *o (a yu8 *la&as g tama
&o. Peste. =aa'e&tuha a ag uta& &o g lagat a to.

32a6a& sa =oo3

*hay salamat ama at a6ala a g &oti ag lagat &o8 Pero.. Ey8 Gra(e. *lam iyo
(a ag agyari &aga(i78

33<L*S2B*#%.

%.I.S.S

4RR4 *o (ag gia6a &o78 2i:hiali&a &o si #ourtey78

Tiiga &o siya. Parehas &ami g e.'ressio. G5L*T. *a& g. *o (ag agyari
sa&i77 =adala a&o masyado88
<$&.

.%e:%e...

Sasam'ali a a&o iya. Taea. Sige %ea maghada &a a. Sam'al ya. Ts&.

.%e:%e...
.*o (ag %e ya78.
.3ata6a3 %e:ya78 2aha. Bisaya &a ma dog78.

*a& g to6alya ama oh8 Tia6aa lag a&o78 E &ia&a(aha ga a&o dito at ready
a sa sam'al iya.. Te&a
sasam'ali (a iya a&o7 Gau ama ag (a(ae d( &a'ag aya6 aaam'al7 So.. Gusto
iya yug hali& &o7
2mm.. Lam(ot g la(i g 6i,ey &o. Sara' u ah8 Saa 'ala tiagala &o. Sma$& lag
yu eh. *ish. 2mm.. *stig.
<irst %iss &o 'ala yu8

2idi ama ,irst a ,irst, siyem're ahali&a a &o g aay &o. -ati rati di may
mga (a(ae a (i(igya a&o g
relo, damit, $ell'hoe, at &ahit ao gustuhi &o ma&ahali& lag.. Pero sa 'isgi
lag. %aya ito yug uag hali& a sa
la(i ta'os a&o yug agiitiate. *ish8 *o (a yag iiisi' mo %ea8

Maya maya ag&atitiga a ami &ami at sa(ay amula at tumugo..

.#ourtey"Pat..
.Maua &a a..
.Sige a&o a..
.2idi i&a6 a..

*ish88 %ailaga talaga sa(ay78 *a& g. =a&a&ailag to ha8 *&o a ga mauua.

A*ish. Sorry. *ish8 ts&. 2idi &o di alam ag.. *ish8 Sasam'ali mo (a a&o7 %asi
&aia 'a a&o aghihitay g
sam'al mo.A
ASam'al78 Ba&it ama &ita sasam'ali78A
A%:&asi dahil doo sa gia6a &o.. Yug.. *o.. Yug..A
A*haaaay8 Yu7 Wala a yu. Sige tulog a tayo.A

W*L* =* Y5=78 <irst &iss &o yu eh. Sayo &o (iigay8 Samatalag yug iyo a&ay
Gia a g3go8 *ish. Yo&o a
isi'i. Itutulog &o a lag to8 *iiiiissssshhhhhh88

%iuha &o yug &amay i #ourtey. Tiaasa iya lag a&o g &ilay. Suget8

A=ahali&a a &ita, 3gri3 ituloy tuloy a ati.A
A*o787 5liti mo ga88A
A*li yug &iss78 Yug &iss78A
A*o78 B6iset88 3Pa&3A

*t ayu (ia(ato iya a&o g ua8 -oo a ata 'a'aso& yug iaasaha &o a sam'al7
Pero sa&aya. Bato g
ua. Ta'os asar ama a&o g asar haaay. 2aggag sa ma'agod iya at 'a&iramdam &o
suma&it a ama ulo
&o. 2ayu'8 *o (a amag &ata6a meru a&o78 *g 6ea&8

*yu. =atulog a &ami.. 2a6a& ha6a& &o &amay iya. 2aaay. Sara' g ,eelig ah.

33E=- 4< <L*S2B*#%.

*t ito a&o gayo. =a&atitig 'a ri sa (a(aeg ag'a'a(ali6 a ata sa a&i8
=atutulog siya sa may so,a. =a&a&aiis.
2iayaa &o siyag matulog sa so,a78 *o (a amag &laseg lala&i a&o78 Tss.
=a&aha6a& 'a di a&o sa &amay
iya. *og oras a (a7 P am7 2mm.. J 'a ama ag &lase ami. Gigisigi &o a
(a7 Paao &o hahara'i78 %ahit
a gia6a amig Bo&e yug &aga(i.. (a&a gayo lag iya mareali)e yug gia6a &o
a..

*IS28 %*LIM5T*= M4 =* %*SI Y5=8

A#45+T=EY888A
AS4++Y P48 2I=-I P4 *%4 =*T5T5L4G8 =*%I%I=IG P4 *%4 S* LESS4= =IY4 P+4MISE8A

Ta'os &umura' &ura' 'a siya oo. Ta'os &iusot &usot lag ag mata. Ta'os..

3(li& (li&3

AY****8 *=4 %* B*8 B*%IT %* B* S5MISIG*W78A
A%asi hidi &a a&i&iig sa lesso &o Ms. #hua.A
A25278 W******222288 I 2*TE Y45 T*L*G*88 KRRRKA
A4o a. Sige a sige a. 2ate a &ug hate. 5mu6i &a a8A
AB5TI =*M*= PWE-E =* *%4=G 5M5WI8 2idi a &ita ma&i&ita8 S* W*%*S8A
A5mu6i &a a, maligo, &umai, mag(ihis.. at maya maya.. asa ta(i a ulit &ita
36i&3A
AY5#%8 Tigila mo ga a&o. *g $heesy mo '6eh8A
A<EEL =* <EEL M4 =*M*=78 %ii&ilig &a di ama78 5M*LIS %* =* S* P*=I=GI= %48A
A<:I:=:E8A

Ta'os umalis a siya. Gra(e. G44- M4+=I=G ama saami d(78 So. Buma(a a&o at
a&asalu(og &o si Pa'a.

A4 aog 'ro(lema mo7 %ug ma&atigi &a ama. :RRR:A
ASugit g aa& &o8 Itataog &o lag &ug ao a ama gia6a mo &ay #hael.A
A-ad. #45+T=EY8 It's #45+T=EY8A
A*a&. #2*=EL8 #hael ag 'agala iya8A
AWhate!er. <ie. #all her #hael. Basta a&o #ourtey ag itata6ag &o.A
A*y6ays, o&ay &a a (a7 Masama 'a (a 'a&iramdam mo7A
A2idi a. May 'ag&ai7 *o7A

Ta'os ayu, iihada iya yug 'ag&ai sa ta(le. E6a &o 'ero lumala'it a talaga
ag loo( &o sa &aya. 5LIT.
=a&a&atu6a &asi, simula g agBoit ,or$es ag (usiess i Mama at Pa'a hidi a
sila masyadog stressed. Madami
a silag oras 'ara sa ami i #ourtey. Misa &asi, &a'ag 'u'uta a &ami g
s$hool, 'u'uta sa (ahay ami si
Mama ta'os tutulog sa 'agliliis at 'agluluto ha(ag si Pa'a ama agaayos g
(usiess thigy. So 'arag
agtutuluga sila. =a&a&atu6a sila. Parag magasa6a 'ero mag(est,ried lag
talaga. <EELI=G B*GETS8

Pag&ata'os &o &umai, uma&yat a&o, aligo at ag(ihis. Sim'le lag. T:shirt lag at
'ats. -i ama a&o ma'orma
e. S* M5%2* =* L*=G T4L8 :- Y4W=8 Yuma(ag :0 =oog (uma(a a&o &iuha &o lag ag
(ag &o a hidi &o
ama a(u(u&lat8 Pro's &o lag yu.

A*a&. Si #hael asa la(as a, (ilisa mo. Wag mog 'agitayi ag ,ia$ee mo.A
AYaa mo siya. :RRR:A
AMagalig &a a ga talaga8A

*=4 B* Y5=78 Magalig a agad &a'ag gaoo78 Tss. Weird g mga tao. E6a &o
sa&aila. -i &o alam &ug (a&it
'ero 'a&iramdam &o ma(a(dtri' talaga a&o gayog ara6 a ito. KRRW

A4 (a&it mag&asalu(og a ama ag &ilay mo7A
AE ao gayo7A
AG+*BE8 *=G S5=GIT8 CRRRLA

2aay. =asugita &o 'a si #ourts. *o (ag 'ro(lema sa a&i7 Siguro mali ag gisig
&o. EW*= %48 =a(a(adtri'
a&o. KRRK *IS28 B*%IT78 *yo&o a ga magsalita. Ba&a ama may magalit 'a sa a&i.
So ha(ag asa sasa&ya
at 'a'ala&ad g room tahimi& lag &amig dala6a i #ourtey. Wala talaga a&o sa
mood umimi&. Siguro e'e&to g
gamot.

A#2*#2*8 WRRRRRRRRRRRRRRRW G44- M4+=I=G8A

Ja$o(7 2mm. *la&i g giti ah. Tss. Padagdag sa iis. KRRK Pero.. o&ay lag.
2a(ag atagal ag&a&asudo
ama &ami. But 6e're ot <+IE=-S. 2mm. *yu, humi6alay a a&o sa &aila. 5mu'o a&o
sa u'ua &o at.. atulog8
E6a &o (a. *to& 'a di a&o. Sorry ha. *m(orig &o gayo. Siguro ito a yug
e'e&to g gamot.

.24I8 5magag umaga 'ara &ag amataya diya8.

*g igay. Pagtigi &o.. Si #assadra 'ala. 2mm, siguro dahil sa 'ia&ita iya
talaga a agsisisi a siya at ready
a siya mag(ago.. 4&ay a a&o sa&aya. Magaa a di ag loo( &o sa&aya.

ABa&it ag aga aga a&au(o( &a diya7 Balita &o ag&asa&it &a ah. May sa&it &a 'a
di7A

Ta'os hia6a&a iya yug oo &o.

AWala a. 4&ay a a&o. E6a &o. Masama lag talaga ag gisig &o. Badtri' a&o sa di
malamag dahila.A
A*STIG yu8 4RRR4 Badtri' 'ero hidi mo alam &ug (a&it. Sige. *yos yu.A
ABali6. *g aga aga giugulo mo a&o. Lumayo &a ga sa a&i.A
A4u$h. Tiata(oy mo a ama a&o. Lagi a lag.A

Ta'os aga$tig siya a asasa&ta. *g (ali6 g (a(aeg to8 2aha :0 =atata6a tuloy
a&o sa&aya. *yu, usa'
usa' lag &ami. 5ag (eses ata ami magusa' g matiog (agay. =a hidi ama
talaga matio 'ero matio
ag 'aguusa'. S4++Y ag gulo &o. E'e&to ya g gamot8 Ta6a lag &ami g ta6a
haggag sa..

3BL***G3

A4 (hes, 'ara &ag alugi g isag (ag&ag isda dahil sa red tide. Ba&it
mag&asalu(og ag &ilay mo7A
A=agdadate sila 6ag mog 'a&ialama.A
AS5=GIT =*TI= *28 Meru &a oh7A
ABali6. =e.t 6ee& 'a. I&a6 (a7 Meru &a a (a7 -i(a ua &a sa a&i g oe 6ee&7A
A4o. Se$od day &o gayo.A

2ELL478 L*L*%I *%48 Ba&it ila 'iaguusa'a ya sa hara'a &o78 Tss. *o (a ama
tog dala6ag to.
Pagutugi &o sila ee. Tumigi sa&i si #ourtey at.. 3+4LL EYES3 2uh78 *og
gia6a &o sa&aya78 Ba&it ama
iya a&o siusugita7 Pay(a$& time78 Maya maya umalis a siya.

A*o &aya 'ro(lema u7A
AE6a &o di.A
ATry mo &ayag suda8 Ba&a ag'a'a&matay a 'ala yu.A
AB*LIW8A
AI &o6. I &o6. Sige a go8A

Ta'os siuda &o ama si #ourtey sa may la(as g room. Siyem're. Ba&a ga ama
may &asalaa a ama
a&o sa&aya. E -I M*GS4S4++Y a&o8 %asi ama.. =asugita &o siya &aia. E6a &o.
Badtri' a&o ee. Pero o&ay
a ama. Tha&s #ass. /=a&s. 2idi a #assadra. 5maaseso &a %ea80

A#45+T::ey.A :F

B:Ba&it7 Ba&it sila mag&asama7 Ba&it siya tumata6a7 B:(a&it7

33
#2*=EL'S P41

*o (ag 'ro(lema i %ea78 Ba&it (a ag sugit iya78 %aia 'a siya8 Grrr.

May aririig a&og tumata6ag sa a&i8 Ligo ligo.. Si Ja$o( 'ala8 =ila'ita
iya a&o. Si %ea ama agtuloy
tuloy lag g la&ad 'a'uta sa room at sa $hair iya. Grr. Ba&it hidi ma lag
iya 'iasi a &ata(i &o si Ja$o(.

A4h. Ba&it gaa &a7 Sugit ati ah8A
ASorry. B1 &asi.A
ABa&it ama78 *(a at a&i&i B1 &a a gayo78A
ABali6 &a talaga8 Wala. =aaasar lag a&o sa aso &o. *g.. Sugit &asi.A
ATalaga7 May aso a gayo a masugit77A
A4o meru.A

Wala a talagag &6eta ag siasa(i at siasagot &o &ay Ja$o(. E6a &o.
=a&a&a(agot. =*2*2*W* *%4 =G
M44- SWI=GS =I %E*=8 G+++. I 2*TE T2*T G5Y8 =*S*= =* B* Y5=G M*S5=GIT =* Y5=78

4RRRR4

Tiga mo88 %ata6aa lag iya si #ass8 %ela 'a sila agig $lose78 Ts&a..
Tiga mo yug lala&ig yu. Ta6a
'a siya g ta6a8 Pag&ata'os iya sirai ag mood &o8 Pag&ata'os iyag sa(ihi a
gusto iya a&og mahali77
Pag&ata'os iya a&o hali&a.. Pag&a::Eeh8 *o (ag siasa(i &o78 Yu$&. Madiri &a
ga #hael8 =a&a&aasar a
talaga8 Siguro ga agdedeliryo lag siya &aga(i &asi so(rag taas g lagat iya8
Bahala siya.

3Blaaag3

I(iagsa& &o lag ag (ag &o. 4h o8 Yug 'hoe &o8 Yug 'er,ume &o8 Yug ma&eu'
&it &o8 Ba&a.. *ish8 Bahala
a. Galit ga a&o ee d(78 Galit a&o8 Galit8 %iausa' ama a&o i #ass 'ero 6ala
talaga a&o sa mood. *ya.
=asugita &o 'a siya8

%elaga &o g hagi8 *t s'a$e8 %elaga &o magihale e.hale ihale e.hale8 Yoga88
%elaga &o magrela. at ialis
sa isi' &o ag salitag %ea8

A=*%*%**S******+888A

May a'ulot a&og 'a'el a a&a(ilog. Siguro s$rat$h. Ta'os (iato &o sa li&od &o8
Pam'aalis lag g stress8 2aaay.
Ihale. E.hale. Ihale. E.hale. *yaaaa. Whooo8 Salamat ama. %uma&alma a a&o.
2aaay. *g sara' g hagi.

A4u$h. Miss. Magdaha daha &a ama sa 'ag(ato. *sa&it. =atamaa yug ulo &o.A

2uh78 Shet. 4h o. 4RRRR4 ayo&og gumala6. Lamui a 'o saa a&o g lu'a8 Lamui
a 'lease. *yo&o..
*yo&o..

A2oy miss. Pa'el mo.A

Ta'os hia6a&a iya yug (ali&at &o at iihara' sa&aya. Mu&hag agulat di siya.

A#ha:#hael77A
A*y hidi a&o si #hael. Sa totoo lag a&o talaga si Pri$ess -iaa.A

2uh78 *o da6 sia(i &o78 =ahaha6a a &asi a&o &ay %ea a idol a idol si 1i$e
Gada ee. *ya. =a(ara &o 'a
tuloy si Gia8

A*h. 2i. @0 5m.. Sorry. #areless. Sige (ali& a a&o.A

Tumali&od a a&o &aso agsalita siya..

AWait lag ama #hael.A 4RRR4 Wait da67 Ba&it &aya7
A*h. B:(a&it7A
AItataug &o lag &ug..A %ug7 A..idol mo si 1i$e Gada7A

=a'aToi&s ag ulo &o. *%*L* &o ama &ug ao a8 =atata6a a&o. *o (a ama tog
si Gia8 Piigila 'a a&o
'ara lag itaog yu. =oog tuma6a a&o, tuma6a a di siya. *i7 May a&a&ata6a
(a78 So agta6aa lag &ami
doo.

A2mm, o&ay. *yo&o a tuma6a. *sa&it sa tiya8A
A*laga amag ilog mo ag suma&it7A
A1I#E78 2aha. So idol mo a di siya7A

T*W* a ama. *stig talaga si 1I#E :-

A2aay. Mas o&ay a to uh7A

2uh7 *g ali da6 ag o&ay7 Tiaasa &o lag siya g &ilay.

A4&ay yug gaito. =agtata6aa. %esa ama sa umii6as &a. 5mii6as a&o. =a&a&a'agod
di 'ala. Isa 'a, (ata 'a
lag tayo, &ai(iga a &ita. %aya.. %aya.. Masaya yug gaito.A

Ito a ama. Bia(ali& a ama ag 'ast. =a&a&ailag 'ala mag&aroo g EU8 Lalo
a yug mahal mo 'a8
M*=2I- mo GI*=8 *yo&o a gag (ali&a. Gusto a &itag &alimuta.

A*lam mo Gia. Gusto a &itag::A
A%alimuta7 I6asa7 *lam &o. Gusto &o dig ga6i yu. Saa &aya &o. %aso, hidi &a
madalig &alimuta. %asi
agig 'arte &a g (uhay &o.. 3a,gasBd&has,(3A

*=4 -*W78 *o da6 yug huli iyag sia(i7 <eelig &o may $oe$tio &ay *i&a.
<EELI=G %4 L*=G =*M*=8
Pero.. Totoo ama. Mahira' &alimuta ag amig 'iagsamaha. Through thi$& or thi
'alagi &ami mag&asama.
2o6 I 6ish I $ould go (a$& i time. Pero.. %ahit ama hidi a a&o (umali& d(7
%ahit hidi &o a i:udo lahat. -(7
%asi.. %asi.. =a &ay Gia ag desisyo. P6ede siyag (umali& sa&i, '6ede iyag
uliti ag 'ast. SIY* L*=G. =*S*
%*=Y* *=G %EY. -(7

*lam &o lahat &ayo gusto si %ea 'ara sa&i. <ia$ee &o siya d(7 Pero masisisi iyo
(a a&o &ug.. Mahal &o 'a di si
Gia7 Misa &asi sa 'agmamahal. %ahit alam mog agmumu&ha &a g taga sa
&ahaha(ol at &aasa hidi &a 'a ri
tumitigil. %asi.. Mahal mo at 6ala g i(ag raso. %aya sorry taga, agmamahal
lag.

ASo saa, ma&a'gsimula ulit tayo. *s ,rieds.A

Siguro ga, 'ara ma&alimuta agad siya. Mas o&ay &ug magigig ,rieds &ami. Para
mareali)e &o a.. 2I=-I a
&ami yug #hael ad Gia (e,ore a hidi ma'aghi6alay. 2idi a &ami &atulad g
dati, dahil may *i&a Bea
+o$a,ort a siya. G2*-8 I hate that Bea girl8

ASure. :0 <rieds.A

E6a. Pero at least a&a&agaa sa 'a&iramdam a hidi &o a &ailagag i6asa si
Gia. -(7 2aha. *t least. May
im'ro!emet sa ami.

5malis a siya. Pu'uta da6 siya sa $atee. Mata&a6 'a di8 Same old Gia. Walag
ag(ago e.$e't sa.. Sa amig
dala6a.

Pagtali&od &o..

A%ea7A

33
%ea's P41

A*lam mo Gia, gusto a &itag::A
A%alimuta7 I6asa7 *lam &o. Gusto &o di yu. Saa &aya &o. %asi, agig 'arte &a
g (uhay &o.A

=aguusa' si #ourtey at si Gia 'ag&ata'os ila magta6aa. Parag taga lag a&o..
=adito. =a&atigi.
=a&i&iig sa usa'a ila. Sige lag. Mag(ali& lag &ayo sa a&araa iyo. *m'8

A..at haggag gayo, sa tigi &o.. Sayo 'a ri umii&ot ag (uhay &o.A

4RRRR4

Tagia. *o amag i(ig iyag sa(ihi doo7 =a mahal 'a iya si #ourtey. E sira
ulo 'ala talaga tog si Gia e.
May sayad ata to. Pag&ata'os iyag i6aa si #ourtey (a(ali&a a ama iya7
G3go.

Si #ourtey ama itiaas ag &ilay. 2idi agrea$t. Tigi &o hidi iya ariig
yug sia(i i Gia. Buti a lag.

*og (uti a lag77 Buti a lag di iya ariig dahil &ug ariig iya e
masasa&ta lag siya &asi may *i&a 'a si
Gia.

4, (uti a lag di iya ariig dahil &ug ariig iya may 'agasag mag&a(ali&a
sila7

Sira ulo8 *o (a ama tog iiisi' &o78 Magagaya 'a &o sa to'a& ug si Gia.
=yemas.

ASo saa ma&a'gsimula ulit tayo as ,rieds.A

May ,rieds (ag mahal 'a yug e.7 <rieds. Tss. Lo&ohi mo lelag mo8

ASure, ,rieds.A

Isa 'a ama to. =a&a&aasar. Talaga (ag mahid silag dala6a o agtataga tagaha
lag78 2idi (a ila
a'a'asi a.. Mahal 'a ila isa't isa78 Tss. Tagia. *og giaga6a ila sa ami
i *i&a7 Paa&i' (utas7 Pote&.
=ag'a'adala ama a&o.

5malis a si Gia. =gumiti magisa si #ourtey. So masaya talaga siya dahil agusa'
sila7 Psh. So Lo6. Tumali&od
siya at mu&hag agulat siya at adito a&o. Ta'os7

=gumiti7 WRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRW So(rag la&ig giti.

APatri$&8A

Luma'it siya sa a&i. So(rag saya. =gayo a lag siya ulit gumiti g gaito.
Malamag dahil a ama &ay Gia.
Psh. 2*2*. *o &a (a ama %ea. Siyem're. Wala amag tumta&(o sa isi' iyag
(a(aeg ya &ug hidi si
Gia.

Ba&it ga (a a&o agagalit 'a7 *o ga (ag 'a'el &o7 *o ga (ag &ara'ata &o7
<ia$ee7 Psh. Lo&oha lag
yu. Tri' lag g Pa'a at Mama. *lam ami i #ourtey yu. Pero &a'ag itiigil
ami ito, ma6a6ala a ama
a&o g 'amilya. Magigig (usy a ama ag Pa'a. %aya lag ama siya agstastay
dito ay dahil atutuluga siya
i Mama eh. %a'ag sia(i ami a aya6 a ami, malamag.. hidi a gaito. 2idi
a &ami magsasama g
gaito. 2idi a sila magsasama g gaito.

A%ea7 You're idlig.A
A2uh7 *h. Pa(ayaa mo a lag.A
A4%*Y WRRRW *y6ay, a&ita mo (a yu7 =agusa' &ami. 3(lah(lah(lah(lah3A

Wala a siyag i(ag sia(i &ug hidi Gia. <rieds. 5sa'. Psh. Pa&ealam &o ama
doo7 :RR: Wala di a&og
&ara'atag ma(adtri'. 2ira' ama. -i a&o saay sa gaito e. Bahala a ga siya.
=*B*B*-T+IP T*L*G* *%48

A%E*=8 =a&i&iig &a (a7 Sa(i &o.. *=G S*Y* S*Y*.A
A%ita &o. -i ama a&o (ulag.A
ASugit mo a ama. %aia &a 'a ah8 Ta'os &ay #assadra tumata6a &a.A
A*yos lag ya. =ata6a &a di ama &ay Gia. Xuits lag. Sige alis lag.A
ASaa &a 'u'uta7 E mag&a&lase a.A
A#ut.A
A2a7 Sama8A
AGusto mo ma -.47 -iya &a lag at 6ag mo a&og susuda.A

Luma&ad a a&o. Guguluhi lag iya a&o eh. *yo&og ma(adtri'. -ahil lag sa &aya
at sa Gia a yu7 -i a lag.
-ota a lag a&o. Ma&a'uta gag $om'uter sho'. GG lag to.

Pala(as a saa a&o g s$hool g madaaa &o yug mala&ig 'uo a 'arag may
a&atirag &a're a8 *a& g.
%ug ao ao a aiisi' &o. Psh.

A3hu&3 3hu&3 3hu&3A

*o (a yu. Iiya& a lag 'atigil tigil 'a. A3hu&3 2aish8 Pesteg 'ag:i(ig8A We6.
*stig. Parag a&o lag. Sio (a tog
iya& g iya& a to7 Malamag (a(ae to. %asi &ug lala&i to. =atural.. Bumigay a.
2ehe.

A2oi Miss. Iiya& &a a lag ag la&as 'a. =agtago &a 'a sa 'uo8A
A*o7 32ahahahaha3A

Biglag tuma6a8 Shet. Sio (a ito at a(a(ali6 a ata78 =asa li&od &asi siya g
'uo e a&o asa &a(ilag side g
'uo. Sio (a ito7

Tumayo yug (a(ae. 2umiga g malalim. *t.. =ag'uas ata g luha. *(a e6a &o8
=a&atali&od &aya. Psh.

A*g 6eird mo %uya.. =a&a&ata::Eeeeeh78A

4RRRRRR4 ::siya.

4RRRRRR4 ::a&o.

A*i&a78 " %ea78A
A*og giaga6a mo dito78A

sa(ay amig sia(i.

Tumali&od siya. *t ag'uas a talaga g luha. A=ariig &o a yug 6eird mog iya&.
Wag mo a itago.A

2umara' siya sa a&i. Eh ao 'ag gaga6i &o dito7 Ma&aalis a ga.

A%ea8 Saa &a 'u'uta7A
A-ota.A
A2idi mo (a a&o sasamaha dito7 =aiya& &aya a&o8A
AEh ao gayo7 Tuloy mo lag ya. Geh.A

Luma&ad a a&o 'a'alayo. 2iihitay a&o g $om'uter sho' uh8 Pam'aalis g toyo sa
uta&8 Psh. #ourtey ad
Gia. Whate!er8 :RR:A

A2oi 6ait8 -amaya mo &aya a&o8 =a&ita mo a di lag a&o umiiya&. =ila'ita mo a
di lag a&o. -amaya mo a
a&o8A

*o (ag 'ro(lema g (a(aeg to7 Te&a. -amaya &o &aya.. Para malama &o ag
'ro(lema at masagot ag
taog &o. Psh. Waste o, time.

AIt's oe o, my (usiess.A

Luma&ad a a&o 'a'alayo. Pero hia(ol a&o itog si *i&a at hiila a&o. 5gh.
Palagi a lag a&o hiihila. Si
#ourtey &aya7 %ela a&o hihilahi 'a'ala'it sa&aya78 =a&aag8 Bumaat8

ASige a. %elaga &o lag talaga g shoulder to lea o.A

:RR: 2aay a&u. Yu a ama ag 'a'el &o8 Lagig shoulder to lea o. Pati &ay
#ourtey gaoo di ee. Mu&ha
(a a&og (ali&at78 Psh.

A4&ay.A

=gumiti ama siya. *la&i g giti. *(ot tega. %ulag a lag uma(ot sa mata
iya8 4&ay lag ama sagot &o. :
RR: Girls8 5gh8

ASo.. Ba&it &a ag$u$uttig7 *tsa&a asa si #hael7 *ts&a (a&it &a ag'uta dito7
I mea sa &a da'at 'u'uta7A
A%elaga &o (a saguti yu7 :RR:A
A2ahahaha8 =a&a&ata6a &a.A
A*h.. =agBo&e (a a&o7 :RR:77A

*t lalo 'a siyag tuma6a. %aia lag iya& g iya&. 2mmm, ag (a(aeg ty'e i
Gia.. Weirdo8 Si #ourtey 6eirdo
di8

AEh (a&it (a a&o tiataug mo7 Sio (a aiya&7A

*yu. Tumahimi& di. Ta'os.. =a&u ama8 5miya& a ama siya. Pero 6ala g tuog.

ASo::Sorry. %asi.. E6a. =asasa&ta a di a&o ee.A

=asasa&ta7 :RRR:787 E (a&it ama7 Masaya a ga sila i Gia d(7 Si #ourtey 'a
&amo ag asasa&ta.

A*lam &o iiisi' mo a masaya &ami i Gia at hidi a&o da'at ag&a&agaito. -a'at
ga si #hael 'a. Pero &asi..
%ea.. 2idi ama talaga a&o mahal i Gia.A

*o da678 2idi siya mahal i Gia77 Ba&it78

A..at haggag gayo.. Sa tigi &o.. Sayo 'ari umii&ot ag (uhay &o.A

=aalala &o a ama yug sia(i i Gia &aia. Ba&it gaoo7 *og i(ig sa(ihi
ito7 5miiya& si *i&a dahil hidi
da6 siya mahal i Gia. Ta'os.. Si Gia. May i(iulog &aia tug&ol &ay #ourtey.
*og..

AMay dahila &aya &ami mag&asama gayo, at hidi L41E yu. %aso.. =atalo a&o.
=atalo a&o. %asi.. =ahulog a&o8 I
,ell ,or Gia. =ailo!e a a&o sa&aya8 *lam &og hidi da'at &asi &ahit sa(ihi
iyag hidi a iya mahal si
#hael.. +amdam &o, a si #hael 'a di8A
ABa&it.. Ba&it &ayo mag&asama gayo7A
A%asi.. %asi..A
A*o7A
A%asi.. %ami i Gia.. *rraged.A

4RRR4 Psh. Gaya gaya8 2ehe. Jo&e. Wait. 5lit.

4RRR4 *=4787 *rraged78 I(ig sa(ihi..

A=ag&aroo g mild stro&e ag 'a'a iya, madamig (ra$h g &um'aya ila ag
(umagsa&.. *g &um'aya lag
ami ag ma&a&asa!e sa&aila. *t ag Pa'a &o, gusto a iya si Gia dati 'a. =oog
(ata 'a &ami. Gusto a iya si
Gia ,or me. Pero.. 2idi 'umayag ag 'a'a i Gia dahil &ay #hael. *lam mo ama
yug -ad iya, (otog (oto
&ay #hael. Yug Mom ama iya hidi alam a arraged &ami. =agtatam'o siya &ay
Gia dahil ii6a iya si
#hael. 2idi a&o tagga' g ,amily iya. Pero &ahit hidi iya a&o gusto..
Piagtaggol iya 'a di a&o sa ,amily
iya. %aya.. =ailo!e a&o8 %aya, aya. =asasa&ta a&o. %asi.. Lalo a gayo, &a'ag
asa &lase.. 2idi &o
ma'igilag hidi masa&ta lalo a &a'ag, tiitiga i Gia si #hael. *lam mog
malug&ot siya, 'ero gigiti 'a
di siya dahil &ay #hael.. 3hu&3 2idi &o siya ma'agiti g gaoo, &ahit aog
ga6i &o. 2aay. Sorry %ea ah.
Sia(i &o 'a sayo. Saa hidi masira ag relasyo iyo i #hael. I really eed
someoe a '6edeg &ausa'i.A

2idi &o alam ag sasa(ihi. Isa lag &asi ag ata&(o sa isi' &o gayo..

Mahal 'a ila ag isa't isa.

Parehas &amig arraged. Paira lag &ami i *i&a sa relasyo ila. Sooer or
later, (a&a.. Bumali& sila sa isa't isa.
Tagia. Ba&it a&o asasa&ta78 Ba&it a&o aiiis a malama a arraged lag
sila78 Ba&it a&o alulug&ot78

3Booog3

A%ea8 Ba&it mo siuto& ag 'uo78 4&ay &a lag (a78 %ea.. Your s$ary8A
A2idi &o alam.. *i&a. =aiiis a&o. =agagalit a&o. 2idi &ay Gia, hidi sayo,
hidi &ay #ourtey. =aiiis a&o sa sarili
&o8A
ABa:(a&it7A
A%asi.. 2aay. *i&a. Yug 'agigig mag ,ia$ee ami, tri' lag g Pa'a &o at Mama
iya. Mag(est,ried &asi sila.
<or short, arraged di &ami. Psh. *t aiiis a&o gayo sa sarili &o, dahil..
=aasar a&o sa alama &o. *i&a..
Sooer or later mag&a&a(ali&a sila. *t aiiis a&o sa sarili &o &asi aiiis a&o
sa alama &o8 -a'at hidi a&o
a'e&tado dahil 6ala amag &ialama sa a&i si #ourtey.A
A3Bli& (li&3 3Stare3 3Bli& (li&3 4h my gosh. 3Bli&3 35miya& a3 E.. -i.. *ish8
Ba&it &asi a&o atalo8 *lam &og
arraged 'ero =*I=L41E *%48 3hu& hu&3 %ea..A

2aay. =asasa&ta di a&o.. %otig oras a lag siguro ag i'agsasama ami i
#ourtey. %ug mag&a(ali&a ma
sila.. Siyem're hidi a a&o lala'it &asi.. Ma(a(adtri' lag a&o.

A%ea.. #a I.. 2ug you7A

2ug7 2aay. *o 'a (a magaga6a &o7 *yo&o a&a&a&ita g umiiya& a (a(ae. *yo&o g
gaoo. =agod a lag
a&o ta'os yuma&a' siya, ta'os umiya&. 2aay. Taea si GI*=. *dami a iyag (a(aeg
a'aiya&. Buti 'a a&o8 2a8
*g ya(ag &o8

AMaitaog &o lag.. -( oog asa $ali,oria &ayo, d( a&ita &ayo i #ourtey a
ag&i&iss i Gia7A
A*h. Yu7 Yug.. *i!ersary ila. Lasig si Gia oo. *&ala iya a&o si #hael.
%aya asam'al &o di si #hael
oo &asi.. Si Gia oog alasig.. Sisiga6 ag 'agala i #hael. E6a &o.
Masa&it ee.A

5malis siya sa 'ag&a&aya&a' at ag'uas g luha. *g 'uti iya talaga. :RRR: hehe.

A%ea.. I&a6 (a7 =atalo &a a di (a sa laro7A
A*h. Misa atatalo di. Si GI*= &asi magalig magdota. =a&ag8 2ira' la(a::A

3Pa&3

*ray8 Pialo da6 (a a&o78

A*o &a (a8 2idi yu8 =atalo.. Meaig.. I lo!e &a a di (a &ay #hael7A

4RRRRRRR4 Ilo!e78 *&o78 *(a..

E6a &o8

:RRRRRRRR:77

A2aha. 2idi &a ata ma&asagot7 Isa lag i(ig sa(ihi iya. I lo!e &a a ga &ay
#hael.A

I lo!e a ga (a a&o7 %ay #ourtey7

AB:(a&a ga.A

=gumiti siya. Siuto& yug (ali&at &o.

AIlo!e &a a8A
A4o a8 I lo!e a a&o8..A

A..i lo!e a a&o &ay #hael #ourtey #lemete #hua.A

=amumula a&o oo. *ish. Pao (a ya. I lo!e a ga a&o8 Pote&. Mahira' to.

A2aaay. Pao (a ya7 Mala&as ag &ala(a atig dala6a.. =atalo tayo. =ahulog tayo
sa&aila.A
A2aay. E6a &o ga ee. Ba&a ga. Talo a ama a&o &ay Gia.A
A*&o di talo sa &aya.A
ABali6. Talo &ay #ourtey at sa dota8A
A2idi mo a talaga maalis yag dota sa isi' mo ha8A
A2idi a.A

=atahimi& &ami (igla. =a&au'o a &asi &ami gayo sa may 'uo. -i a tuloy ag
'agdodota &o.

A2aay. Paao 'ag a&ita ati sila7 Itutuloy (a ati to7 Mag'a'atalo a lag tayo7
I'ag'a'atuloy ati7A
A*o (a da'at7A
ASa tigi &o &asi.. -a'at 'igila ati ag sarili ati a mailo!e at ma,all 'a
lalo sa&aila. %asi.. Sa huli tayo lag
ag masasa&ta. %aso mahira'.A

3Sile$e3

A*lam mo 'uti. May &6eta &a 'ala &ausa'.A

=ala&i mata iya at tiaasa a&o g &ilay. *(a8 Bigla a&og 'iag'a'alo8 Pro(lema
ito78

A*ray8 Itigil mo ya.A
A*og 'uti78 *o a&o aso78 Ts&a.. Siyem're may &6eta a&o &ausa'8A

Ta'os 'iag'a'alo iya a&o8 Ta6a lag a&o g ta6a. Siya di ta6a g ta6a. Birui
mog.. Parehas 'ala &ami g
sit6asyo.. Birui mog ma'a'alagay ag loo( &o sa&aya e oog ua (adtri' a&o
sa&aya.. *t (irui iyog..

I lo!e a 'ala a&o &ay #ourtey7 LG

A%ea7A
ABea7A

=a'atigi ama &ami sa tuma6ag sa ami. Bea7 Siog Bea7 Ba&a si *i&a8 Pagtigi
ami..

AGia7A
A#ourtey7A

Watda'a&. =agsisimula a (a ag i&iatata&ot &o77

*g mag&a(ali&a sila77

*t ag i6aa a&o i #ourtey7

#2*PTE+ GP
#2*=EL'S P41

5malis si %ea. Ba&it (a ag iit g dugo iya sa a&i78 %aia 'a siyag umaga. *i
a&u8 Mag$u$uttig 'a siya8
Ii6a 'a iya a&o8 *rg8 Ii6aa iya a&o78 *&o78

A4h #ha. Ba&it ama ag aga aga a&a&uot yag oo mo7A
APaaog hidi78 Ii6a a&o i %ea ee. -i 'a a&o siama sa $uttig. *lam ama a
mahia a&o sa trigo8 *sar
talaga yu8 Isa 'a. I=IW*= =IY* *%48A

Mu&hag aguluha siya &ug (a&it galit a galit a&o dahil ii6a a&o 'ero tiaasa
&o a lag siya g &ilay.

AWoah8 4&ay. #hill. 4siya. 2ali&a a8 #uttig tayo7 *&o sasama sayo. @0A

=agsmile siya8 =a&aag8 *g g6a'o talagaaa8 2aaay. #rush &o a talaga to8 Ba&it
ag $ute $ute iya78 Pero.. Mas
$ute si %ea8 Pero $ute di si Gia8 *dameee8

ASa &ayo 'u'uta7A

=a'aligo ama &asi sa li&od. 4RR4 Gia7

*h. Pare8 Wala. Mag$u$uttig8 Sama &a7A
A*o (a su(Be$t7A
AWag mo a itaog, ,a!orite iya ag trigo &aya sasama ya sa ati8A

Tuma6a ama &ami i Gia. Si Ja$o( mu&hag hidi ama agets. I'm (eig
sar$asti$.. %ug may 'iag&a'rehas
&ami i Gia yu ay ag.. B5L4% %*MI S* T+IG4=4MET+Y8

=agla&ad siya, sumuod &ami i Gia. *hm. %a&a'ai(ago. %a'ag &asi &ata(i &o siya..
Palagi gusto iya mala'it siya
sa a&i. Ba&a da6 may ma&aa&a6 sa a&i. <$&8 Ba&it (a (uma(ali& ag memories78
=aasar a&o8

ABa&it ag tahimi& iyo amag dala6a7 A
A2uh7 Tahimi& ama talaga a&o8 A
A*o Paget 'a&iulit ga7.. 3a'atigi a&o sa&aya3 I mea.. #hael. A
.3agsmile a lag a&o3 %a'al mo8 Tahimi& talaga a&o8 2a8.
.P6ede (a78 Pas&o a8 Ba6al magsiugalig8.

Pialo &o siya8 *la&as magasar ee. =ag'a'alua lag &ami doo. 2aha (ali6 di
&asi si Gia8 Si Ja$o( ama..
Tia6ag (igla ia Jerome.. *hem8 5malis siya at ahem.. %amig dala6a a lag i
Gia. =ag&atigia &ami. Tal&
a(out a6&6ard8

ASo.. 2o6's li,e7A
A*hm. =othig e.traordiary.A

=o6 'layig : Li&e We used to (y * +o$&et to the moo.

*g tahimi&. =a&a&a(igi. *yo&o g gaito.. Buma(ali& sa a&i ag alaala oog..
Sia(i iyag..

:Brea& a &ami.:

*yo&o g gaito. Maya maya.. Tumigil siya sa 'aglala&ad. Tumigi sa a&i. Seryoso.
%ia&a(aha a&o. *o a
ama7

May sasa(ihi a ama (a siya7

*o a ama78 Masasa&ta a ama (a a&o78

A*h.. #hael. Gusto &o lag.. Mag..sorry. <or e!erythig. Sa lahat g luhag
asayag mo dahil t3ratado a&o.
Mai6ala &a, hidi &o giusto iyo. Sorry. <or the (ro&e 'romises. <or.. Lea!ig
you.A

=aiiya& a&o. =agla&ad a ulit &ami. =aua a &asi a&o. -i &o &ayag tumigi
sa&aya. Tahimi& lag a&o. 2alatag
may mali talaga sa amig dala6a. 2aay. =aiiya& a&o. %asi.. =asasa&ta a&o. Pero..
=atutu6a a&o &asi.. %asama &o
siya. 2aaay. Ba&it (a &asi gaito. Ba&it (a &asi.. %elaga 'a iya a&og i6a. *g
hira' &aya8 2ia6a&a iya yug
&amay &o. =a'atigi ama a&o sa &amay ami..

AGia.A
APaget. Paha6a& mua. I miss you. Yug 'rese$e mo. =a&i&ita ga &ita 'ero 6ala
ama yug 'rese$e mo. I'm
sorry. I'm a Ber& I &o6.A

*o (ag giaga6a iya78 *o (ag siasa(i iya78 2o6 $a I mo!e o &ug gaito
siya78 Paao a&o ma&a&alimot
&ug aya6 iya a&og malimuta siya78 Ba&it gayo 'a78 =agde$ide a a&o a magmo!e
o. %aya &o a siyag
&alimuta.. Pi'ilii &o a si %ea. Ba&it 'ia'agulo iya ag uta& &o78

AGia. This is 6rog. You're ma&ig it hard ,or me to mo!e o ad to ,orget you.A
AI.. I.. -o't 6at you to ,orget a(out me.. To ,orget a(out us. -o't.A

4h my gosh8 This is ,$&ig 6rog8 This is.. *oyig8 *,ter &ug masa&ta78 2e's
goa tell me that I should't
mo!e o78 My ghad8

A=o. It's 6rog. You le,t me. *t hidi madali yu. You 6ere't there ug so(rag
asa&ta a&o8 You 6ere the oe
'a ga 6ho $aused all the 'ai.A

Tumugo lag siya. Siguro asa&ta &o siya. Gra(e. =agaalala 'a di a&o8 E asa&ta
di ama iya a&o.

AGia.. I'm sorry. 2idi &o siasa::A
A=o. I'm sorry. 2idi.. 2idi &o da'at sia(i yu. Sesya a. 2idi &o lag
a'igila ag sarili &o.. Pero.. Wala.
%alimuta mo a lag lahat g sia(i &o. <rieds a tayo. <rieds a lag tayo.A

=agla&ad a siya. *&o ai6a dito. Tama (ag.. Sia(i &o yu7 -i(a ag gusto &o
ama ay ag i(ali& ag datig
meru sami i Gia. =ag'a'aramdam a siya 'ero &iotra &o. 2idi &o a
maitidiha ag sarili &o8

A#hael8A

=a'atigi a lag a&o sa &aya. =a&agiti siya. *t a&a'ea$e sig sa a&i.

A2i. I'm Gia %ir(y Mer$ado. 9N years old. #lassmate mo sa halos lahat g su(Be$t.
=agigig &a(a(ata mo7 *t.. E6a
&o &ug (a&it 'ero 'a&iramdam &o s'e$ial &a sa&i.. I&a67 Who are you7A

Ia(ot iya sa a&i ag &amay iya, a&agiti siya. *dami talaga 'a&ulo i Gia.
<or sure.. Giaga6a iya ito 'ara
ma'aatag ag loo( &o. Su'er &ilala a talaga iya a&o. *t siguro.. 2idi lag
talaga siya ag destiy &o.. 4r.. 2idi
lag talaga ito ag time.

%iuha &o ag &amay iya. =agsha&e hads &ami. @0 Parehas &ami a&ata6a. Masaya.

AI'm #hael #ourtey #hua. 9J years old. *mm.. Magada mog $lassmate sa halos
lahat g su(Be$t. =i$e meetig
you Gia. S'e$ial7 Ba&a agagadaha &a lag sa a&i. 2idi &ita masisisi iya.A

*t ayu. Ta6a &ami g ta6a.

<resh start. =e6 (egiig. *t least.. P6ede g &alimuta a ag a&araa. @- <irst
ste' sa 'agmo!e o.
*$$e'ta$e.

=agla&ad la&ad lag &ami.. *g &ulit ga i Gia.. =a&atigi sa a&i at aglala&ad
'ali&od. -ami a ga iya
a(agga 'ero 6ala siyag 'a&ialam8 *&o 'a tuloy ag agsosorry8

AMs. #hua.. %ug magigig su'erhero &a sio &a7A
A%amusta ama Gia ag taog78A
A-aliii. Saguta mo a8 3'out3A

*g &ulit g lala&ig to8 =a'a&amot tuloy a&o g ulo.

ASi.. #at6oma8 Para.. Se.y8 +a6r8A
ASe.y da6.. 3'iisil iya yug tiya &o3 Y*= 42 <*TS8A

=a'aatras a&o at a'asiga6 g.. AGiaaaa8A

=a'atigi ama sa ami ag mga tao. =ag(lush ama a&o8 Ta'os yug isag guy
&umidat 'a sa a&i. =a'a
4...4 ama a&o8 Bigla amag..

A%I=-*T %* P*8 %ita g &asama &o to. The hell 'are78 *lam mog may &asama.. Ba$&
o,, dude8A
ASorry. Your girl is hot8 Pare. #a't sto'8A
ATaea.. Bastos &a ah8A

Susugudi a saa i Gia ag lala&i.. Sayag $ute 'a ama8 %aso.. Piigila &o
siya. =ila'ita &o ag lala&i at..

A2ot7 *&o7A

3B44444G3

A*ray.A
ASorry. =agiit a&o ee. :0 I'm so hot8 Tara a ga at (a&a.. Maghiram ag lala&ig
to g mu&ha sa aso8A

5malis &ami i Gia. Ta6a lag siya g ta6a8 Yug lala&i ama sumiga6 'a.

AGhad8 You're $om'letely my ty'eee. You're so hot (a(e8A

*g &uliiiiiit8 *ish. =a'atigi ama a&o &ay Gia.. =alisi& a ga mata &o ee.
Ta6a (a ama g ta6a8 *m'8
Tiaasa &o ga g &ilay sa(ay sa(i g.,

AWhat78 Gusto mog ma'agaya sa lala&ig yu78A
A%aya mog ga6i sa a&i yu78A
AKRRRWZZZA
ASugit ah8 =atutu6a lag a&o. =gayo a lag ulit &ita a&ita a ma&i'ag(ug(uga8
Ghad8 I miss #hael's a$tio
'a$&ed drama.A
A-rama your ,a$e. 2m'h8A

Piisil iya $hee&s &o8 *6. *6. Masa&it8 *m'8

A2ahahaha. =amiss talaga &ita (e(e gurl8A

BEBE G5+L78 E G*=5= *=G T*W*G*= =G MG* %*%L*SE %4 S* MG* B*+%*-* =IL* EE. B*%LEY =*
B* SI GI*=78
%*Y*.. 2=- =IY* *%4 %*Y* B*LI%*=78

Tama aaaa. %eri a eeeeee. :- 2a''y a &ami g gaito.

AMs. #hua.A
AYes7 Mr. Mer$ado78A
ABali& tayo sa usa'a ati.. #at6oma8A
ABali68 *yo&o &ay 6oder6oma. -ami &o &aaga6 ee. E i&a6 (a Mr. Mer$ado78 *og
gusto mog su'erhero7A
A2mm.. Mahira' ya. %asi.. %asig g6a'o &o a si Su'erma.. %asig ma$ho &o a si
Batma, &asi (i::A
AGia8 Yug tuay8A
AWell.. %ug magigig su'erhero... *yo&o &ay S5PE+M*=, hd ri si B*TM*=, hidi ri
si SPI-E+M*=.. Pero.. I'm
goa (e Y45+M*=. %ailama8A

*&o ama.. 4RRRRR4 ta'os agsimula a a&og tuma6a g tuma6aaaa. *o &aya yu78
Tal& a(out $heesy8
2ahaahhahahaha.

A*og tiata6a ta6a mo dya78A
A#heesy mo 'aget8 2ahaha :- =a&a&alo&a &aaaa. :-A
A%ulit mo. =amiss &ita. Paya&a' ga8A

=amula ama a&o.. Bigla ama iya a&og iya&a' sa gita g daa. =ala&i a
ama ag mata &o. Pero mga G
se$ods lag ata yu. *t ialis a iya.

A=amiss &o yu. :0A

=gumiti a lag a&o.

2aaay.

=aguguluha a&o.. =amiss &o di yu &aso..

Si %ea.. Pag alama iya to. Mgagalit yu. Magtatam'ururot a ama yu8 :/ *y
e6a8 Bahala a ga siya8
Ii6a iya a&o8 *m'8

ASo, Ms. #hua. Saa mo gusto mag'uta7A
AWell Mr. Mer$ado, gusto &og mag'uta sa.. #atee8 Gutom a a&o8A
A%ahit &aila &a talaga8 *g ta&a6 mo8A

*t agta6aa a ama &ami. See. Masaya 'a 'ala ag gaito. Mas o&ay 'a ga ata
ag gaito. So.. *yu.
dumeretso a &ami sa may $atee. %aso o the 6ay,

4RRRRRR4

Totoo (a ito78

4RRR477

%ea ad *i&a7 =agtata6aa7 =ag'a'alua78 Sa ilalim g mala&ig 'uo7 Ba&it87

A%ea7A
ABea7A
AGia7A
A#ourtey7A

*STIG8 E.$hage g 'arters.. *t.. %elaga talaga, lahat g 'agala g girls yug
mga se$od ames ila78 *i&a
BE* at #hael #45+T=EY. *o (a ama ito.

A%ea7 Ba&it mag&asama &ayo i *i&a7A
ASiguro same reaso &ug (a&it mag&asama &ayo i Gia :RRR:A

4h my ghad8 So(rag $old. That.. stare. It's so.. $old. =a&a&a..ta&ot. Saa sumiga6
a lag siya. Saa hilahi iya
a&o 'aalis dito.. Wag lag yug tigi a gaoo.

A*i&a. Let's go.A
AWhere to7A
A*y6here.. Just.. =ot here.A

Ta'os luma&ad siya. W2EW8 *&ala &o &asi haha6a&a iya si *i&a. Pero.. &o6ig
%ea.. 2idi siya (asta (asta,
agigig #L4SE. Pero &ahit a.. What's 6ith them7 =oog isag ara6 lag ama ay
ag iit 'a g dugo i %ea
&ay *i&a. Ito a (a yug tiata6ag atig Athe more you hate, the more you lo!e7A
EE28 W*G =*M*=8 CRRRL

A#hael7 4&ay &a lag7 Ba&it.. *re you. Jealous7A
AJealous7 Sa &aila. =4 W*Y J4SE8 2ahah :- *tsa&a, 6ala ama silag giaga6ag
masama ee. :0 ay6ays, let's
eat a lag. =*5B4S E=E+GY &o sa &aila8A

So 'umuta &ami i Gia sa #atee. 2E2E8 =aiilo!e a ama a&o sa&aya. Sa(agay.
%ela ga (a a&o atigil
mailo!e sa&aya78

Sa small $atee &ami ag'uta. Ito yug 'arag mga stalls lag ag tida. *d8 E2
=*M*=8 *g la&i talaga g
5i!ersity a to8 Sa so(rag la&i.. =ag&asalu(og a ama &ami ia %ea at *i&a.
Si *i&a hidi 'ia'asi si
Gia. Si Gia.. 'arag 6alag 'a&ialam. SIG5+4 ag L.X8 %aya a&o ag ta&(uha i
Gia. 4u$h8 So gau a lag
yu78 Paa&i' (utas lag &a'ag LX sila8

A-ito a lag"-ito a.A

=a'atigi ama a&o sa agsa(i.. si %E*=8 *sama a ama g tigi iya sa a&i.
P+4BLEM* =IY*78 =aglilihi (a
siya sa a&i78 %aia 'ag umaga ya ha8 *o (ag gia6a &o sa&aya78 TRRRT %*P*G
sies6erte &a ga ama
oh8 *damig tao sa $atee ad guess 6hat. Ito a lag ag ta(le. Three #hairs ga
lag. Sio ag ma6a6ala78

AP6ede ma&ishare78 3sar$asti$3A

*+G8 %E*=8 I 6at to 'u$h you8 Why are you so $old78 Ita(i mo ga a&o sayo.. #o)
I'm hot8 haha. =*%*=*=G8
Bumaat :-

So ayu, mag&a&ata(i &ami sa u'ua. Si %ea humigi 'a g u'ua sa isag ta(le
'ara.. M*%*5P4 SI *=I%*8 Pialo
ama siya i *i&a. Ba&it &elaga may 'alo78 *o (ag gia6a.78

A#hael7A
A2uh7A

2aay a&u8 %aia 'a 'ala a&o &ia&ausa' i Gia8 *o (a ya. %asi ama tog si
%ea eh8

AI 6as Bust sayig a (i(ili (a tayo g ,ood7A
A4o ga. Sorry8 Badtri' &asi tog si %ea eh8A
ASelos &a &asi &asama si Bea7A
A=yeee. *sa 'a8 %asi ama. Giugulo yug date.. I mea, yug 'ag $u$uttig ati.
-i &o tuloy aeeBoy8 Stu'id
%ea8A
A*lam mo, agdadate tayo.. I mea yug &ilay mo8 =a&a&uot &a a ama diya8A

%iilig ama a&o doo sa agdadate &ami.. *y yug &ilay &o 'ala8 2aha. :P Gia
e!er ,ails to ma&e me smile. :0

AGia. *yo&o a sa small $atee. Maiit. *lis a tayo.A
A4sige.A

Bumali& &ami sa ta(le. %iuha ag mga (ags ami si %ea ama ta6a 'a di g ta6a
&ata(i si *i&a. *rg. Li&e..
2ello78 *dito a&o8
5malis a ga &ami doo at 'umuta sa isa 'ag $atee.

2umaa' a &ami g store, 6ala amag 'ro( &asi saay a &ami i Gia &ug saa
&ami (i(ili g ,ood. -oo &ami
sa store i *te Mi&mi&. Masara' &asi yug s'ag iya ee. @0 Ta'os masara' 'a yug
Mil& Sha&e iya8

AIsa ga 'og s'a::A
A2alaaa88 %ayo a ulit78 2aaay. :0 Buti ama adito a ulit &ayo8 Isag s'ag at
isag $ar(oara 6ith mago ad
stra6(erry sha&e7A

=ag&atigia a lag &ami i Gia. Ta'os tuma6a8 %asi ama si *te Mi&mi& ee.
=ag6ala a8 Jo&e. %ilala a iya
&ami &asi dito ga &ami 'alagi a(ili g ,ood (e,ore. Ta'os $rush da6 iya si Gia8
2aha. Si *te &asi ay mga.. ;? 'a
lag8

Yug $atee a ito &asi ami hidi siya yug 'arag small $atee a 'uro stalls.
It's li&e a (ig gym a sa loo( ay
'uro small restaurats. *yu8 Bu&od sa masara' ag ,ood ay 'uro 'i&. Ta'os hidi
siya (asta ta(le &asi.. May mga
$ushio sa loo( ta'os '6edeg sa ,loor &a umu'o. I $a't des$ri(e ee. May ha6ig ga
to doo sa i$e $ream 'arlor i
Sir Mar$o &asi 'i& di yu eh8

ABa&it &ayo atagala dito78 Ba&it hidi 'a &ayo (um(ali&78 Siguro.. Piag'alit
iyo a ag store &o uh77 2aay.
*ra6 ara6 hiihitay &o &ayo dito8A

2aha8 *g $ute iya ha8 Para siyag ate a aya6 'ayaga g mom iya a mag'a&asal8

A2aay a&u8 Ba&it ga (a hidi a &ayo ag'u'uta dito7A

3Sile$e3

AEh &asi 'o ag(rea& &ami. :0A

L"G =ag(rea&. Mariig &o lag yu.. =asasa&ta a a&o. Buma(ali& sa a&i ag lahat.
Yug 9Jth (irthday &o. Yug
Ith year ai!ersary. Gia ad *i&a &is::

3So(3

<$&. Traydor talaga ag mga luha8 *yo&o gag 'umata& sila eh. Ma&i&ita i Gia.
Ma&i&ita i *te Mi&.

A#hua8 4sige. Paalo &a a sa deal8 2aay a&u. Ba&it (a &asi ag galig mog
umiya&7A

2uh7 *o (ag 'iagsasasa(i ito87 2mm.. Si %ea &asi, adito di 'ala sila.
Siuda &ami78 Bigla &asi siyag
luma'it at hiata& a&o 'atayo..

A4sige. Sla!e mo a a&o ,or 9 day. Wag &a g umiya& 'aalo &a a8A

*&o ama a&atitig lag sa&aya, 'ero hidi &o 'ia'ahalata a hidi &o alam.
Tiaasa &o lag siya g &ilay.

A*i sorry sa 'ag iterru't sa usa'a iyo. %asi.. 99:99 am a oh. *d.. Sa(i &asi
ai &a'ag may 'umata& a luha
iya mag&a&atotoo 6ish iya. Eh aya 'umata&8 Tss. *&ala &o 'a ama hidi 'a'ata&
&ayo.. 2aya talo a&o.
*y6ays, #hua 6ag &a g umiya&. Talo a a&o8 Sige alis a mua a&o.A

4RRRRRR4

TRRRRRRT

=aiiya& lalo a&o. Ba&it siya adito7 Ba&it (a sa tu6ig &ailaga &o g taog
'6edeg sadala lagi siyag
adito78 =aga6a ga6a 'a siya g &ug ao ao 'ara lag.. Pagta&'a a umiya& a&o
dahil a ama sa (rea&u'.
*lam &asi iya a aya6 &o a umiya&. =a 'agod a a&o. =a.. Su&o a a&o.

Tama. Su&o a ga a&o. %aya hidi da'at a&o sumasama &ay Gia. *yo&o a. Sa 'agsama
&o &asi.. *lam &og
umaasa 'a di a&o a mai(a(ali& ami i Gia ag datig meru sa ami. =a '6edeg
&alimuta ag 'ast.. =a
'arag 6alag agyari. %aso &hidi ee..

2idi &o a ma(ura yug sa&it. 2idi a maalis sa isi' &o yug mga 'agyayari.
2a(ag (uhay.. Masasa&ta a&o
&a'ag ariig &o ag mga 6ords li&e, (rea&u', de(ut, ai!ersary, sur'rise,
$ali,oria..

Yes. I $a ,orgi!e him &asi e!er ama a&o magagalit &ay Gia. Pero I $a e!er
,orget. =ot o6, ot tomorro6,
ot ay other day. That 'ai is a 'art o, 6ho I am o6.

AI $a't 6aste time so gi!e it a momet, I reali)ed othig's (ro&e. =o eed to
6orry a(out e!erythig I'!e doe,
lea!e e!ery se$od li&e it 6as my last oe. -o't loo& (a$& at a e6 dire$tio.. I
lo!ed o$e (ut I eeded 'rote$tio..
Y45'+E STILL * P*+T 4< E1E+YT2I=G I -4. Y45'+E 4= MY 2E*+T J5ST LI%E * T*TT44. I'LL
*LW*YS 2*1E
Y45.A

=i$e. Tattoo (y Jordi S'ar&s ag tumutugtog sa (a$&groud g store i *te Mi&.
Yug i(ag tao a&atigi a sa
ami &asi a&atayo &ami i %ea eh. Si *i&a di 'ala. Pati si *te Mi&. Si Gia
lag a&au'o.

A%ea 6ait.A

Tumigi siya sa a&i. *t 'arag agulat siya. *og mero7 -o i loo& de!astated
eough ,or him to (e sho$&ed78 I
6as a$tually emotioless. My ,a$e is straight. :F

AI.. I'll go 6ith you.A
A%asama mo si Gia.A
AI'll lea!e him.A
A2idi magada yu. %asama mo siya hidi o&ay a i6a mo siya.A
AWhy7 2e o$e le,t me. Ba&it hidi &o '6edeg ga6i yu.A

Grr. Bitter a ama a&o. %asi.. -ahil sa sia(i &o a'atayo si Gia. Si *te Mi&
ama mu&hag hidi a
maitidiha 6ho's 6ho. 2idi iya &asi &ilala si *i&a ad si %ea.

A#hael.A

2ia6a&a iya yug isa &og &amay. Yug isa &o &asig &amay a&aha6a& &ay %ea.

AI'm sorry. Sa lahat. *lam &o a hidi mo a&o ma'a'ata6ad. %ilala &ita. 2idi
magada ag gia6a &o. I'm sorry. *t
&ug &ailaga &og ialay sayo ag atitirag oras sa (uhay &o I 6ill 'ara lag
ma'ata6ad mo a&o sa &atagaha
a gia6a &o.A

Gia.. Why.. Why are you sayig those thigs78 *og iaalay ag remaiig time o,
your li,e ,or me78 Why.. Why are
you ma&ig me so $o,used8

A-o't lea!e me. Wag.. Wag.. Bust.. =ot o6. Wag mo mua a&o ii6a.A

=a&atigi lag a&o sa&aya. *o (ag siasa(i iya. %ug ma&a'agsalita siya..
*yo&o siyag i6a. Gusto &og
lagig asa ta(i iya..

A#ourtey7 Let's go.A

Sa le,t &o ama.. =agsalita a si %ea. =a'atigi a&o sa &aya.. 2a6a& iya 'a
di &amay &o. %aso (igla amag
hiig'ita i Gia ag ha6a& sa right had &o. =a'atigi a&o sa &aya.

=o8 Iiya& siya. =o8 Iya&i si Gia8 Iiya& siya. Iiya& a siya. *t &a'ag umiya& to..
Wala &asig a&a&a'ag'aayos g
mood iya. *t &a'ag gaoo, misa talagag asusugita iya lahat g tao. 2idi
siya yug usual 'GI*=' oe time
ga.. =auto& siya g isag guy &asi aya6 tuma(i8 -eli&ado8

A-o't lea!e me o6. Please. #hael.A

Sha&y a ag !oi$e iya. =a'atigi ama a&o &ay %ea. =a&atigi lag siya sa
a&i.

Magtatam'o sa a&i si %ea &a'ag si Gia ag 'iili &o. %aia.. Pumuta 'a siya at
aga6a g ridi$ulous e.$use sa
'agiya& &o. I $a't let him do6.

I'm sorry. Pero.. I'm $hoosig..

#2*PTE+ G>
%E*='s P41

%aia. Badtri'. *a& g. Pagasar &asi tog si #ourtey8 Pag&ata'os umami i
*i&a a arraged lag sila
ma&i&ita mo 'a a mag&asama a agad ag dala6a.

Te&a ga, (a&it ga (a mag&asama ag dala6ag to77 Taea. Badtri' talaga eh8
Tiaug 'a &ug ao da6
giaga6a &o &asama si *i&a. Para amag di iya &asama si Gia. 2iila &o tuloy si
*i&a.

A*ray. Sa mo ama a&o dadalhi78 Ba&it mo a&o hiila7 Piagseselos mo si #hael
uh7A
A*sa 'a8 Si Gia8 Piagseselos mo8A
A*sa 'a dig magselos yu. Yu 'a. Wala a yug alam &ug hidi #hael. #hael.
#hael.A

May aisi' a&o (igla.. Si #ourtey gau di ee. Wala g i(ag aisi' &ug hidi si
Gia. *g.. Sa&la'8 2ehe. =e!er
'a ama a&o agig (u&am(i(ig g (a(aeg yu ee. Samatalag a&o.. Palagi &o siya
iiisi'.

=a&aag8 5mami8 Tss. 2idi ama a&o gaito. %ela 'a (a a&o atutog isi'i ag
i(a78 Wala ga a&og
'a&ialam sa i(a dati. Pesteg #hua ya. Pia'agulo ag uta& &o8 Psh.

A2oy8 Saa (a tayo 'u'uta78 =a&atulala &a diya8 La&ad &a ama g la&ad.
=a&ailag tao a ag a(uggo mo8A
AWho $ares7A
ASugit mo talaga eh uh7 Birui mog a'aamo &aiya.A
Aastig di si Gia. =agig loud &a dahil sa&aya.A

-i a ma&asagot8 %itams. %asi.. Tahitahimi& ta'os (iglag adaldal 'ala8 Ma&ulit8

A%ai a lag tayo8 2aha. -oo sa $atee.A
ASiyem're. *laga amag &umai &a sa #.+A

E*"=: *stig talaga tog si %ea. Pati si Glai))a *i&a Bea /Ga(0 (ia(ara8
=a&a&alo&a.D

AGra(e ama ito8 Mag'hiloso'hy &a ha78A
ASorry. #4MM *+TS a a&o8A
AGrrr &a8 2ahaha. %umai &a a lag. B.1 &a lag &asi you're Bealous sa dala6a8A
A=agsalita ag hidi.A

=a&a. Para ama a&og umami a agseselos ga a&o. Psh8 *sa ama8 2mm.. Slight
lag8

*yu. Pumuta &ami g $atee at sa &asamaag 'alad ay mali ag 'aso& ami g
store. Sia(i &o a ga (ag
may masama a&og 'a&iramdam sa &ulay a Pi&8 Psh. *dito siya eh8 Basta may Pi&
may #ourtey8

Pag'aso& ami.. =ariig ami a 'arag umiirit yug may ari ata g store. *ish.
Tug&ol 'ala sa &ailag dala6a
ag tiataog.. Ba&it sila &ilala78 Gau a (a &adaldal si #ourtey77

Maya maya..

A2aay a&u8 Ba&it ga (a hidi a &ayo ag'u'uta dito7A
AEh &asi 'o ag(rea& 'o &ami :0 A

*(a't gumiti 'a ag lo&o8 *&ala mo ama hidi a'e&tado ag &ata(i iya8 Tss. *t
aya a ga.. Pumata& a ag
luha i #ourtey8

Luma'it a&o. =aga6a g &ug aog dahila. Taea 6ala gag &6eta yug sia(i &o..
99:997 Wish7 Psh. So ot
me8 Pero.. %ahit ao a8 Basta.. Mae.$use lag yug 'agiya& iya.

-( sa(i iya aya6 a iyag umiya&7 -( su&o a siya7 Si #ourtey &asi yug (a(aeg
&a'ag hidi iya aga6a
yug sia(i iya madede'ress. %aya.. Gaga6a a lag g &ahit ao 'ara madista$rt
siya. Pati a di sia Gia.

%aso.. =agulo ag lahat. =au6i.. Sa &ug sio ag Pi'ilii. *&o o si Gia. Le,t o
+ight.

*lam &o ama a si Gia ag 'i'ilii. Pero.. Sa 'uso &o umaasa a&o a.. %ahit
'a'ao.. Magdadala6ag isi' siya at
mag&a&amalig a&o ag 'ilii iya.

Pero.. Pero.. Pero..

ASorry %ea. Maua &a a mua. %ita a lag tayo sa (ahay.A

Gusto &o siyag siga6a at sa(ihig.. A*&o a lag8 2idi &ita sasa&ta8A Gusto &o
sa(ihi ag sia(i i Gia sa&aya
a APlease do't go.A Gusto &o siyag hilahi at itago sa ta(i &o. 2u6ag g i(igay
&ay Gia.. Pero.. Wala a&og
asa(i &ug hidi..

AGeh.A

Masa&it.

Yu ag araramdama &o gayo. =asasa&ta a&o. Ba&it (a &asi a&o umasa a &ahit
'a'ao 'i'ilii iya a&o. *lam
&o ama a &ahit aog magyari.. Si Gia 'a di. T3gia8 P3tag ia8 =alalam(ot
a&o88 =asasa&ta a&o8
T3gia ama #hael.. Gia6a &o lahat 'ara sayo.. %asi ii6a &a iya, 'ero..
=gayo, (umali& siya tatagga'i
mo. P3tagia talaga8

Bago 'a &ami ma&aalis. Tuma&(o a si *i&a. 5miiya&. T3gia mo Gia. Lahat a lag
g (a(ae a agmamahal
sayo aiya&8

Siuda &o siya.

A%ea8 Saa &a 'u'uta7A

=agtaog 'a. :RRRRR:A

AWala &a a du.A

Tuma&(o lag a&o sa la(as. Siuda si *i&a. %ami lag mag&a&aitidiha gayo,
&asi 'arehas &ami asasa&ta.

A*i&aaa8 Te&a lag8A

Tumigil ama siya. Buti a lag tuma&(o siya sa may li&od g $atee. %o&oti lag
ag tao doo. 2umara' siya sa
a&i. 5miiya&.

-ati. 2idi a&o maalam maghadle g mga gaitog sit6asyo.. Pero gayo, 'arag..
4rdiaryo a lag yu.

A%ea. Masa&it. *g. Sa&it. Sa&it.A
A*lam &o. *lam &o.A
A2ara'hara'a ama iya sia(i sa a&i a aya6 iyag i6aa siya i #hael. *a&
g ia ama iya oh8A

Woah8 =agmura siya78 4.4 =ahaha6aa &o a ata8

A=a&a&aiis ama oh8 %ita ama iya a&o eh8 Talaga (ag 6ala siyag 'a&ialam sa
,eeligs &o. Gaa (a siya
&aisesiti!e7 Gra(e a talaga si Gia8 Puro #hael8 %ela (a ama magigig *i&a
ama ag (u&am(i(ig iya78 A

-erederetso lag yug 'agsasalita iya. =aiitidiha &o ama yug hiaa&it iya.

AP6ede.. Pahug ulit7A
A*(a8 =a&a&adami &a a ah8A

Tuma6a ama siya. Ta'os siuto& a lag ag (ali&at &o. *yo&o ma(asa damit &o ee.
Ts&a hidi a&o saay g
may aya&a' sa&i ee.

A2aaay. Salamat. *t least gumaa gaa a ag 'a&iramdam &o. S6erte talaga i #hael
sayo.A
AButi &a 'a areali)e mo a s6erte siya sa a&i, siya &asi.. 2idi ee.A
ASa(i ga ila, hidi mo malalama ag im'orta$e g isag tao haggag sa ma6ala
siya.A
ASo &elaga &o 'a matodas 'ara mareali)e iya777A

Tuma6a a ama siya8 =a&a&alo&o a to ah8 Pro(lema iya78 Wala g gia6a &ug
hidi tuma6a g tuma6a.

A*g egeg mo8 Bali6 &a. 2id yu. *i a&u. =e!er mid a ga. Tara. Mag'lao a
tayo &ug 'aao tayo
ma&a&agati.A
AMa&a&agati7A
A4o. *(a8 Sila di da'at masa&ta8A

Ta'os tuma6a lag &ami g tuma6a. Ghad I hate #ourtey.

33
#hael's P41

Tama (a ag desisyo &o7 =a si Gia ag 'iili &o7 <or sure galit sa&i si %ea.
Pero maamo &o ama yu eh.
Madali lag ama yu lam(igi. *g uag &elaga amuhi &o gayo ay si Gia.

ASalamat.. <or ot lea!ig.A
A*lam &o &asi a &a'ag ii6a &ita ma(a(adtri' &a. *t alam &o &a'ag a(adtri' &a.A
AE6a &o (a.. I&a6 lag ag solusyo sa 'ag&a(adtri' &o.A
ASiguro dahil a&o ag girl,ried mo u. 2mm, si *i&a8A
A2idi di eh. %ita mo a. I&a6 lag talaga.A

4o a. E6a &o (a &ug (olaha a ito. 4 &ug aog meru sa ara6 a ito..
Paigurado &asig (u&as.. Ba(ali& a
siya &ay *i&a. Tama (a to7 *g suliti ag ara6 a ito &asama siya7 4 da'at (a
hidi a.. *t.. Ba(ali& a ama
a&o sa sTuare oe. *rg8 Tama (a to78 Shet. Si %ea &asi ee. Magtatam'o8

A+eady &a a7 Bu&as a ag ,ials ah.A

4hyes. <ials a agad8 %asi ama.. Magthithird term a. Pero ssa so(rag 6eird,
yug su(Be$t gayo i$o$o$tiue
e.t sem, &asi d( masyado maaga agstart ag sem a to7 *g 6eird a g system
gayog ;d term8 Pero e.t
term itatama a lahat.

A*h. 4o ama &ayag &aya &o ya :0 A

So ayu, (uog lu$h. Mag&asama &amig dala6a i Gia. *g saya ga ee. :0 Parag
(umali& a&o sa 'ast.
*damig (a(ae ag ag6i6ish a saa (umali& sila sa 'ast 'ero a&o ito gayo..
masaya. %aso.. SI %ea &aya7
*o &ayag giaga6a iya7 2**Y a&u. Sto' thi&ig a(out %ea a ga88

=hisa: .4I #2*=EL8.
.4h =hisa7 Ba&it7.
=hisa: .Si %ea88.
.4h aog meru &ay %ea78.
=hisa: .%I=I-=*P8.
.WE278 Pata6a &a talaga =hisa8 Paaog &i&ida'i yu ee...
=hisa: .SWE*+8 %I=I-=*P T*L*G* SIY*8 May mga lala&ig tao a &umuha sa &aya8
Itaog mo 'a8 Si *i&a &asi
a(ili da6 g 'ag&ai8 Ta'os.. #2*=EL8 =*%I%I=IG %* B*78.

=a'atulala a&o doo. SI=4 =*M*=G %I%I-=*P sa &aya7 *o a ama (ag 'a&ulo to87
2ELL478 %E*=87 %ida'78
Sio ama7 Yug mga admirer iyag (adig gaoo78

PWE-E.

2I=-I -I=8

=hisa: .#2*=EL8 J5S%4 P48 S5=-*= M48.
.2ELL48 2ELL48 2ELL48 P**=4 %4 S5S5=-*=78 P*+* =*M*=G M*Y -ETE#T4+ SI %E*= *=4
*TS*%::::
******222222888.

*+*Y8 M*Y =*GT*%IP =G BIBIG %48 *+*Y *+*Y8 *o (ag es&adalo to78 Ba&it may
gaito87 *og agyayari78

.#2*=EEEEEL8 *o &a (a8 BIT*W*= M4 SIY*8.

3B444G3

4h my ghad8 GI*=8 *o (ag agyayari7 Sio (a tog a&aha6a& sa&i78 *=G M*#248
Parag mga (ou$er8 Ba&a
ama.. %i&ida'i di a&o78 Err. Si %ea a lag8 *g sama &o8 /R R0 *sa a ga
(a yug lala&ig yu7 Miss &o a
ee.

=agsutu&a sila i Gia 'ero may dumatig a isa 'a &aya a(ug(og si Gia8
*lala&i ama &asi g mga ito ee.
=a&a&ata&ot ama ag 'ote&8 =a&a&alur&i8

ASaa iyo a&o dadalhi78 Sio &ayo78 Ba&it.. Ba&it.. Ba&it ag (ago g 'ayo mo78
*og $ologe mo7A
ATumahimi& &a a lag8A

Su'lado i Maog ha8 Sige. Shut u' a lag a&o. *yu. %ialad&ad ila a&o sa !a.
*t.. Piiriga. Ba&a ama
may sur'rise si Mama at Pa'a sami i %ea78 <eelig &o may 'a&ulo sila8 *i a&o.
5g dala6ag yu talaga8

So ma&i&iride a lag a&o ditey. :00

=ariig &o ama a ago'e yug !a. *g lamig ama sa 'la$e a ito.

AB*B*8A

%a&agulat8 Sige a ga (a(a(a a. Pa&ulo (a ia Mama ag a&a&ata&ot a (ody
guards slash (ou$er a to7
2aaruuu.

Bou$er9: Sayag ama to. Magada 'a ama. Ts&.
Bou$er;: 4o ga. May.. *y a&u, e!ermid a. Tara a i'uta a ati &ay (oss.

*o ama yu78 May 'a (oss (oss 'a silag alalama78 5der groud drug lord (a
ag Pa'a i %ea7 E.tra
'ro,essio78

:RRRR:A Mu&hag hidi ama. Isi' (ata yu ee. Sila i Mama. <eelig siguro ila
mga teeager 'a sila8

Waaaah8 *og giaga6a ila sa a&i78

A2oy8 I(a(a iyo a&o8 Bastos8 Maya&is88 %eaaaa8 2eel'8A

Ba&it &o ama tiata6ag si %ea78 2mm.. Siyem're8 Ba&a adito siya &asi di(a
&iida' di siya7 Edi.. Weh78
+easos mo8 *g sa(ihi mo miss mo a siya8

Piag'a'alo &o a yug (ali&at ata g mala&ig mama a ito. -a'at sasa(uuta &o
siya &aso.. %al(o 'ala siya8 E'i$
<ail ama yu8 2mmm.. Palo a lag8

3Pa& 'a& 'a& 'a& 'a&3

A*ray8 *o &a (a8 *a&yat &asi g hagda at mataas yu. Sige &ug gusto mo maga'a
&a. Te&a (a(a(a &ita8A

2agda78 Maga'a78 Paa&yat78

A*i. 2idi. Sige. Buhati mo a lag a&o. 2idi mo ama agad siasa(i &uya ee8
%alo&a &a ha8A

Maya maya. I(ia(a a a&o ug lala&i. Pero a&a(lid ,old 'a di a&o. 5gh8 *g
dyahe ama. *o (a &asi to78
*g arte ha. May 'a&ida' e,,e$t 'a8 *sar.

3#reaaa&3

=ariig &og (iu&sa yug 'ito. Yug lala&i ama tiula& a&o8 Gra(e ama to.
P6ede amag sa(ihi a.. Miss
'aso&8 Ba&it &elaga itula& 'a78

AMa8 Mga (ata 'a sila. 2idi iyo a &elaga ga6i 'a ya sa&aila8A
ABut I 6at to. Isa 'a.. Si %ea ag taga'agmaa &o. *t &elaga (ago a&o ma6ala
mai&asal a sila at mag&aa'o
a a&o.A

4RRR4

*=4 -*W78 B4SES =I P*P* Y5= E2. Posi(le &aya a &ami yug tiutu&oy ug 'arag
matada a (oses a girl78
2uh7 %asal7 *'o78 *o78 =o 6ay8

=aramdama &o amag ialis a ug guy yug 'irig sa mata &o. 2mmm.. *o (a ama
ito77 =a&a&alo&a.
Pag&aalis8 =asila6 a&o8 Sa mala&ig $hadelier a asa gita g room8 5gh8 *g
sa&it sa mata.

A2ello Iha. I&a6 (a si #hael7A

Lumala'it yug matadag (a(ae sa a&i.. *o to78 Sio siya7 *&o &ausa' iya d(7
=ag od a lag a&o.

AI&a6 'ala ag ma'a'agasa6a g a'o &o.A
A*'o 'o7A
ASi %ea. *&o ag lola iya.A
A*h. =i$e to meet you 'o. Ba&it iyo 'o &ami 'ia&ida'7A
A2*2*. Wala lag. Para may thrill lag :0 Bored a &asi a&o.A

*o da678 Yug lahi (a ia %ea ay may lahig 'sy$hoti$78 Ba&it gau ag mga tri'
ila78 -i &o masa&ya8
Masyadog.. Weird8

A*y6ays.. You're here (e$ause.. -adalhi &o &ayo sa magigig (ahay iyo g a'o &o.
%iausa' &o ag s$hool iyo
at hidi 'a &ayo '6ede i&asal dahil a'aso& 'a &ayo. Pero matada a a&o.. %aya..
=ag'aga6a a&o g (ahay 'ara
sa iyo g a'o &o.A

*o78 Totoo (a to78 4 Bo&e a ama iya78 =ahihilo a a&o8 Mom8 *o (ag &lase g
gulo ag 'ia'asu&a iyo sa
a&i78 Waaah8

AMaglili!e i a &ayo g a'o &o. *lam a g Pa'a i %ea at Mama mo. -i sila 'ayag.
Pero 6ala sila magaga6a. *&o
ag (atas8 %ea ad #hael.. 4e house. :0 I lo!e it8A

4hmyghad8 %ea Z #hael Z 4e house7 Trou(le88 =o88

#2*PTE+ GJ
#hael's P41

AT3gia8 Bita6a mo ga a&o8 Ma&a&ati&im &a sa a&i &a'ag a&o a&a6ala dito8A

Si %ea8 Si %ea yu8 Pagtigi ami. 4RRR4 a'agaga ama a&o. Paao &asi..
=a&a(alot siya sa &ug aog
'arag (eda a 'arag ru((er. *s i yug (uog &ta6a.

A*a&8 Mama8 *o (ag gia6a mo sa aa& &o78 *'o mo ya8A
A*(a. 2idi a&o. Taug mo diya sa mga mamag ya8 *&o (a ag ag(alot78 2idi
ama d(78 %ata(i &aya &ita. :
RRRRRR:A

Toi&s8 *o (a ama to78 =a&a&alo&o ama ag 'amilya iya8 Parag mga e6a8
Tiga iyo si Lola8
=am(a(ara di8 *m'8

=a&ita a&o i %ea. =ala&i ag mata iya at (iglag.. =agroll eyes siya sa a&i at
tumigi sa i(a at hidi a
agla(a. *ish. *o yu7 *og i(ig sa(ihi u77

Galit 'a di siya sa a&i. :/ *o (ag gia6a &o7 =a&a&alug&ot ama to. 2aay.
%asi.. Si Gia ag 'iili &o. Ta'os
ma&i&ida' di 'ala a&o. Wala di. =agalit 'a si %ea. W+4=G M41E *%48 #2E#%M*TE
T5L4Y8

A*'oooo8 Log time o see. WRRRRRW1A

*(a8 *t ag'ea$e sig 'a si Lolaaa. Malolo&a a&o dito8 Tuluga iyo a&o8 Please8
Ilayo iyo a a&o sa 'amilyag
ito8

A*=4 =* =*M*= B*=G P*%5L4 T478 B*%IT B* PI=*%52* =IY4 P* %*MI S* MG* L*L*%I=G T478
=*SISI+**= =*
B* T*L*G* %*Y4 =G B*IT77A

W4*28 =a&a&ata&ot siya. *s i8 Tiga iyo. Pati lola iya hidi iya iaatrasa
e. %aya ga da'at magig good girl
a&o. %asi (a&a ma'atay iya a&o8

A4&ay lag ya a'o WRRRRW 2idi &a (a ageBoy7A
A=ageB::*ish8 Lola. Para &ayog si -addy. Whe 6ill you (oth gro6 u'787A

Galit a galit si %ea8 =a&a&ata&ot8 =a&a&ata&ot8 Buti a lag malala&i ag &ata6a
g mga (ou$er &asi ag6a6ala
si %ea ha(ag iaalis ila yug ru((er (adage a a&a(alot &ay %ea8 Si Lola
ama..

*(aaaaa8

=ag'out8 LdRRRRdC

AMatada a &ami. @/ *t yu ag dahila &aya &o &ayo 'ia&uha. Pa'atirahi &o &ayo
i #hael sa (ahay a
'iaga6a &o talaga 'ara sa iyog dala6a. *&ala iyo (a ahuhuli a&o sa (alita78 =o
6ay8A
A2idi iyo ma lag (a i$o$osider ag o'iio ami77 2a77 Basta iyo a lag &ami
'atitirahi sa (ahay a
'iaga6a mo dahil gusto mo87 That's u,air8 *yo&o8A
AE di 6ag. Wala amag may sa(i a gustuhi mo. Basta a&o 'a ri ag masusuod sa
aya6 o sa gusto mo8A

Ta'os (iglag agig seryoso yug mu&ha i Lola8 *s i. Yug 'arag stri$t a
stri$t yug mu&ha a hidi mo alam
&ug ao gaga6i. Ghad8 Bu&od sa 'sy$ho sila moody sila8 *dami &o a arereali)e
sa lahi ila8

AMasusuod ag gusto &o. What I 6at.. That's 6hat I get.A

Ta'os.. =a&u8 =a'ala&i a lag ag mata &o8 =a&a&ata&ot siya. Si Pa'a a lag ag
hidi &o a&i&itag magig
a&a&ata&ot. Ba&a siya ag 'ia&a.. Woah8

ABu&as. Ilili(ot ami &ayo sa magigig (ahay iyo. Simula di (u&as simula iyo
a magim'a&e g damit. 2idi
lag &ayo titira doo. =aghire a&o g mga magtuturo &ay #hael sa ga6aig (ahay. *t
i&a6 %ea, &elaga mo siya
tuluga.A

=a'a=4- a lag a&o. %ata&ot &aya siya8 %ug a&i&ita iyo lag. CHL

Maya maya.. -iala a ama &ami g mga (odyguards. *t i(ilid ,old. Mag&asama a
&ami i %ea.. Sa !a.
Paao siga6 siya g siga6. =asuto& di ata iya yug i(ag guards. =a&u. -i a a&o
magtata&a &ug (a&it &aia
may ru((er thigy a a&a(alot sa &aya.

A%ea. P6ede. Wag &a a magulo diya (a&a masa&ta &a lag diya.A
AE ao gayo7 *s i, you $are.A

5gh78 So(rag.. 5gh ama yu8 *o (ag 'ro(lema iya7 %ug galit siya sa(ihi iya
di(a78

A%ea.A
A*o78A
AGalit &a (a7A
AS'ell -uh.A

*m'8 Sige (arahi mo lag a&o8 *g sugit. 2ai a&u. *t least.. %ia&ausa' 'a iya
a&o. :0

ABati a tayo 'lease7A

Su'er.. Eti$ig a ug !oi$e &o. -i iya ma&i&ita ag 'u''y eyes at (eauti,ul
eyes &o ee8 Siyem're a&a(lid,old.

A*lam mo. *yo&o &a &ausa'i gayo &asi a(a(adtri' a&o. P6ede7 Wag mo a&o
&ausa'i.A

Waaaah. :/ 4&ay. :F seryoso a siya eh. Pero.

A%ea::A
A2idi ma&aitidi7 -o't tal& to me.A

4&ay.

4u$h ha. =areBe$t a&o. =ireBe$t a&o g taog di &o a&alaig irereBe$t a&o. It's
li&e I'm (a$& to sTuare oe.. =a 'arag
6alag agyari sa ami. *m'8 :RRRR:A ag sa&la' ama8

33

=a&aratig a &ami sa s$hool. Ialis ug mga (ody guard a yu ag (lid,old
ami.

Pagdatig sa s$hool. 4h shet8 Si Gia. =adu 'a di. =a&au'o doo sa isag (e$h..
May 'asa sa mu&ha8 Itog
mga (ou$er a ito. Siasa&ta ag Gia &o8 Te&a.. =aghihitay siya7

5ti uti siyag luma'it sa&i eh. *t hiug a&o. =iya&a' &o di ama siya. Saay
ama a&o sa gaito eh. Ta'os..
Waaah. Pag tigi &o sa li&od a&atigi si %ea at a(a(alot g -*+% *5+*8 I SWE*+
2IS L44%S #45L- %ILL8

5malis a a&o doo sa 'ag&a&aya&a'. Tata6agi &o saa si %ea &aso ila'ita siya
i..

*=I%*787

*og &elaga g (a(aeg yu. Ba&it hidi iya asi&asuhi itog si Gia78 E
a(ug(og78 Ta'os la'it 'a siya g la'it
&ay %ea.

Iaga6 a iya dati si Gia ta'os gayo si %ea ama78 *o (ag 'ro(lema iya at
lahat g taog mahal &o
iaaga6 iya78

4RRRR4

Mahal7 Jo&eee. Lhat g taog.. M*2*Laga..

*i a&u #hael. Weh &a78 2aha. 5mami &a a &asi..

Whate!er8 B.1 a ga 'ia'a(adtri' mo 'a8

A#hael. *re you alright7 What ha''eed7 Who are those guys7A
A=e!ermid them a lag. It's oe o, his gradmom's tri$&s.A
ATri$&s7A
A%asi.. She 6ats me ad %ea to li!e i the same house. To trai da6 ,or 45+
,uture. Li&e.. That's isae d(78
+ight Paget7A

4RR4

Pagtigi &o. 2e loo&s so 'ale. <$&. Ba&it &o (a asa(i &ay Gia yu. *d.. Ba&it
(a siya &asama &o gayo.. *t si
*i&a ay &asama i %ea77

*MP8

*%I= =G* SI %E*= E28 *sar. Ba&it ga (a &asi si Gia ag &asama &o77 *t (a&it (a
siya ag 'iili &o78 Sio (a ag
,ia$ee &o78 *m'8

ALoo& Gia. I do't &o6.. %ug ao ituturig &o sayo. You still ha!e *i&a. *d i,
ag&a LX &ayo ad you're usig
me.. The 'lease sto' it.A
AI'm ot usig you.. #hael hidi &o a &aya ito. Masa&it a masyado. I eed to.. I
eed to.. Ghad.. I $a't do this.A

4RRR4

A*i&aaaa8 #ome here.A

Tia6ag iya si *i&a. Sorry ,or the eglish $o!o (et6ee us. Eglish s'ea&ig
&asi talaga si Gia ad a&o. %aso..
=asaay a a&o &ay %ea. =a&a&aha6a siya8 *ya. =agmumura a ga di a&o ee. It's a
o o ,or Gia &aya8 C4L

Ta'os luma'it si *i&a a 'arag $o,used a &ia&a(aha a teary eyed a.. Wait.
What's ha''eig78

ABa&it7A
ATell her. Tell her &ug aog mero tayo. I $a't ta&e it aymoree. I $a't..A

Bigla a lag umiya& si *i&a. 2ia6a&a i Gia ag (ali&at iya at sia(ig..

A*i&a 'lease. 2idi &o a &aya. It hurts. It hurts so (ad. Tell her.. Please.A

Tiitiga siya i *i&a, umiiya& at (igla siyag tuma&(o. Siyem're hia(ol &o. *lam
&o yug sa&it g gaoo ao..
Lalo a't 'a&iramdam &o'y si Gia ag dahila g 'agluha iya. =a dati'y siyag
agig dahila di g a&ig 'agluha.

A*i&a. Wait8 What's 6rog7 *o yug siasa(i i Gia a gusto mog sa(ihi sa
a&i.A

=agsto' siya. =a&atali&od siya. 5miiya& &asi humihi&(i siya.

A*i&a.. 4&ay. %ug ao ma ya, 'a&iramdam &o may &ialama a&o diya. *d.. %ug
ao di ya. I $a assure
you a maiitidiha &o ya. %asi.. I 6et through that a. So.. Tell me &ug aog
dahila g 'agiya& mo ad
do't thi& a a&o si #hael.A

2umara' siya. 5miiya& talaga. Para siyag (ata umiya&. %asi ala&as iya umiya&.
*o (a ag &ailaga iyag
sa(ihi sa a&i a 'arag so(rag asasa&ta siya..

*t asasa&ta di si Gia7 *o (a7

A#hael. P6ede.. P6ede &a ihug7A'

=agulat ama a&o doo. Pero, hiug &o ama siya. E6a &o (a 'ero ag gaa gaa g
'a&iramdam &o sa&aya.
%ahit a siya yug dahila &aya a&o ii6a i GI*=8 G2*-8 =aalala &o a ama.
%aso, ayo&o ama aga6a g
s'otlight si *i&a. %aya sige. Siya a lag mua.

A*i&a. Tell me. What's 6rog7 *o (ag agyari.A

2umara' siya sa a&i. 2alatag may hesitatio ad 'ai sa mu&ha iya. What's u'78
2idi &o a maitidiha ag
mga agyayari8 :RRRRR:77

=o6 Playig : E!e =o6 (y =ia

A4&ay sige. Sige. S*S*BI2I= %4 =*8A

=ila&asa iya ag (oses iya oo. =agsto' mua at humiga g malalim.. Sa&a
agsalita g..

A+emem(er oog ag'uta si Gia sa #ali,oria. That's (e$ause.. =ag&aroo g mild
stro&e ag 'a'a iya. *d
dahil doo. =alugi ag &ailag &um'aya. %ami lag ag '6edeg magsal(a g $om'ay
ila.A

*huh. *lam &og ag&aroo g mild stro&e si Pa'a 'ero hidi &o alam a alulugi ag
$om'ay ila. That's 6hy si
Gia ay &ailaga 'ag 'umuta sa #ali.

Im'ortat ag (usiess ila sa&aila ee. %asi.. <amily (usiess ila talaga yu.
<rom gia's lolo 'a. *y6ays,
agsalita a ulit si *i&a.

APero yug dad &o, (ata 'alag si Gia.. gusto a iya siya 'ara sa a&i. *t dahil
a&ahaa' siya g 'ag&a&atao
'ara magig &ami &ami i Gia. %iuha agad iya yug o''ortuity.A

I do't uderstad.. 4''ortuity saa7

AI do't get it *i&a. What's your 'oit7A
AMy 'oit is.. L*2*T =G IT4 arraged lag8 Gia le,t you &asi gusto iya isal(a ag
$om'ay. =ot that he $hose the
$om'ay o!er you.. Well &id o,.. Pero.. *ya6 lag iya ma'ahiya ag 'a'a iya. *t
aya6 iyag ma6ala yug
'iaghira'a g 'a'a iya a $om'ay. Isa 'a.. Galig 'a yu sa lolo ila di(a78
%aya.. 2idi iya hiayaa a
(umagsa& ag ,amily $om'ay ila. Siguro ama aiitidiha mo si Gia doo d(78
3<u$&. Ba&it (a 'iagtataggol
&o 'a di ag lala&ig y783 *y6ays, ayu. Pumayag siya. %ahit aya6 i Pa'a iya.
Si Mama iya hidi alam. *g
mom ad dad i Gia aya6 sa a&i.. dahil (oto sila sa yo. *lam mo yu. Gia6a &o
ag lahat 'ara magustuha ila
'ero 'alagi ila a&og di 'ia'asi.. Misa i$o$om'are 'a sayo. %aya gusto &o
ma'ala'it sayo.. Para.. Malama
&ug ao (ag meru &a at &ug aog gusto ila. Para.. Magustuha di ila a&o.A

4RRRRR4

WT<78

Is this true78 =o. =o. 2ell I $a't a$$e't these thigs8

=ashosho$& a&o. 2idi &o a.. maitidiha8 Well aiitidiha &o 'ero.. <#%8
=*IIY*% *%48 TRRRT =48 SI Gia..
Sa(i a ga (a, hidi iya a&o ii6a g 6alag dahila. MYG2*-8 Gia. Why did't I
trust you78 Why did't I.. Sh3t8
I'm so stu'id8

A*t ,irst, I do't really $are. %asi 6ala ama si Gia 'ara sa a&i. %*S4.. %aso..
E!erytime a di a&o 'a'asii g
,amily iya, siya ag dadamay sa a&i. I'agtataggol iya a&o. 2idi iya a&o
ii6a. %ahit a ag tigi iya sa ai
ay &ai(iga lag at hidi 'a iya a&o masyadog &ilala. Lagi siya adoo ug
&elaga &o g isag tao.. a '6ede
a&og damaya8 *Y5=8 =a,all a&o. <$&. 2idi &o a iisi' &ug aog '6edeg
magyari. Wala a ee. =adoo a.
Miahal &o a siya. %ahit mali.. *t &ahit alam &og masasa&ta a&o8 Miahal &o 'a
di siya8A

4RRRR4 Gra(e. 2idi &o a alam &ug aog irerea$t &o. %ug aog da'at &ug
isi'i.. Sia Tito at Tita. *&o 'a ri
ag gusto ila &aya di ila matagga' si *i&a. Shet. =aiiya& a&o dahil doo.
%asi.. hidi ila a&o 'iag'alit. Pero
hidi &o ama alam &ug 'aao &o dadamaya at i$o$om,ort si *i&a dito.
=*G5G5L52*= *%48 TRRRRT &asi.. *&o
ag dahila &ug (a&it hidi siya tagga'.

*t.. Si Gia. Gaoo ama talaga yu. I remem(er yug &6eto i #assadra sa a&i
6he 6e ,irst met.. =oog
siuto& &o yug (oy,ried i #ass. =ila'ita da6 siya i Gia at may sia(ig AShe
is 6eird, $ra)y, et$.. T2*T'S
W2Y I L41E T2*T GI+L.A

That time.. 2idi &o alam &ug matutu6a a&o o masasa&ta dahil hidi &o a '6edeg
i(ali& yu.

A#2*=EL. *g sa&it. *g sa&it sa&it. Miahal &o yug hidi ama a&o mahal.
Mag'a'a&ataga a lag (a a&o77
Maghihitay a lag (a a&o a S*=* mahali di iya a&o78 4 magtitiis a lag a&o
sa lahat.. %asi mahal &o siya ee.A

W2*T WILL I S*Y78 *og sasa(ihi &o7 E mahal &o di si Gia.

4RRRR477

Ba&it.. Ba&it ag 6eird g ,eelig.. =oog iisi' &o yu.

Para &asig.. Isi' a lag. -ahil doo a&o saay. Saay a&og sa(ihi a mahal &o
si Gia 'ero (a&it ag 6eird78

Mahal.. Mahal &o 'a ga (a siya7 %ug oo. Ba&it gaito78

Ba&it a&o alilito7 Sa mga siasa(i i *i&a gayo.. da'at atutu6a a&o dahil..
a&o 'a ri ag mahal i Gia. Pero..
Pero (a&it.. Im(is a matu6a.. =aguguluha a&o at.. =alulug&ot7 Siguro dahil &ay
*i&a. -ahil alam &o &ug gaao
&asa&it ag ma&aramdam g &atulad g araramdama iya.

Pero.. 2idi eh. 2I=-I8 -a'at talaga masaya a&o. Pero.. *IS2 I -4='T %=4W. I'M
#4=<5SE-8 2ELL. W2*T'S
W+4=G WIT2 ME78

ATe&a. Whe I 6et to #ali I sa6 you ad Gia.. &issig.A

SEE. 2idi a a&o masyadog asasa&ta. -ati.. &a'ag gaito. Maiiya& a&o. %aia
aiya& a&o.. dahil masaya a&o.
Masaya a hidi a&o ilo&o i Gia.. Pero hidi dahil sa masaya at may $ha$e a
mag&a(ali&a &ami. What's 6rog
6ith me78

A#hael. That time.. Ith year ai!ersary iyo. *t 9Jth (irthday mo 'a. =agiom si
Gia. Siguro dahil.. may 'lao a
siyag sa(ihi saeyo ag lahat. 2idi iya asa(i sayo g ua dahil asasa&ta
siya. *ya6 &a iyag ma6ala
sa&aya. That time.. ga(i ga(i.. a&i&ita &og umiiya& si Gia g 'alihim. *ya6
iyag i'a&ita sa i(a a ahihira'a
siya sa desisyo iya. %asi siya lag ag 'umili iya. Siya lag magisa ag
agdesisyo. Mahira' at masa&it 'ero..
%ailaga. 2idi iya gusto.. %*IL*=G*= iya. *t dahil doo asasa&ta siya. :
/ 5miiya&. =aglalasig.A

5miiya& a di a&o.

=o. =o. :/

Si Gia7 5miya&7 /Well.. That's ormal $o) Gia is a $ry (a(y80 5miiom7
=aglalasig7 Be$ause o, me7

*d yet.. =ug ag(rea& &ami, I Budged him &aagad. =a ilo&o iya a&o. =a.. =a.. :/
S2ET8 2idi &o alam a..
Parehas &ami asasa&ta. =a.. gao. I'm sorry Gia. I'm sorry.

A=oog ara6 a a&ita mo &ami. 2iali&a iya a&o. sa so(rag &alasiga.. a&ala
iya *%4 I%*W8 :// So(rag..
sa&it. Ta'os 'umaso& &a sa 'ito. -iala &a iya 'a'ala(as. =oog ma&ita &ita. Wala
a. *o 'ag 'aama &o.
Magada &a. Sim'le. *g mga ti'og magugustuha talaga i Gia. Sumuod a&o sa
iyo. %ahit a asasa&ta a&o.
%aso.. a&ita &og iya&a' &a iya. =oog &aya&a' &a iya. =a&ita &og.. gumiti
ulit siya. Masaya ulit siya. =aiggit
a&o. *&o ag &asama iya, 'ero i&a6 &ahit gayo &a lag ulit iya a&ita.. =agig
masaya ulit siya. :/ Pag&ata'os
oo.. a&ita iya a&o. Lumug&ot a ama siya.. Ialis iya ag ya&a' iya sayo.
Malamag dahil sa 'umaso& a
sa isi' iya.. =a&a'aga&o a siya sa a&i. *t &elaga &a a iyag i6a.
=a&i'ag(rea& siya. *t ayu.. =asam'al
&ita.. Mostly dahil ga sa iggit at so(rag.. sa&it a araramdama &o yu ag
aga6a &o. Pasesya &a a doo
#hael. Saa ma'ata6ad mo a&o.. *t sa 'aggugulo &o sa relasyo iyo.A

5miya&.

Ya lag ag aga6a &o. Wala g i(a. Gusto &og (umali& sa ara6 a yu. *g 6eird
&asi gusto &og (umali& sa
ara6 a yu,'ara itama.. Para 6ala g masasa&ta. Para.. hidi gayo gaito.
=asasa&ta a&o. =asasa&ta si Gia
at 'ati si *i&a. :/

ATada mo (a g sia(i &o sayo a 'Bulag &a. Pi'i siya. *&o taga.' *g i(ig &og
sa(ihi doo ay.. Bulag &a at hidi
mo ma&ita a mahal &a 'a iya. Pi'i siya &asi hidi iya masa(i, at taga a&o dahil
alam &o a lahat 'ero.. Pero..
2idi &o matagga'. *t ahulog 'a a&o sa 'ati(og. *t miahal &o di siya.A

Yuma&a' a ulit siya sa a&i. *&o ama umiiya& di. *g sa&it. *g sa&it sa&it.
*g sa&it malo&o. *g sa&it
mai6ala sa mga (agay a a&ala mo iyo 'ero hidi. *g sa&it.. L*2*T =G IT4
M*S*%IT.

A*lam mo &asi ag lo!e 'arag yosi lag ya ee. *lam ama atig masama ag yosi
'ero madami 'a dig tao ag
'atuloy sa 'aghithit. May agsasa(i a TITIGIL*= =*, 'ero 'ag adiya a.. -i a
ma'igila. %ahit a alam mog
masasa&ta &a lag, sige &a lag. Just li&e ,allig i lo!e.A

Parag 6alag sese yug 'ayo &o ha8 :RRR: sorry ama8 I'm i a state o, a
$o,usio ad hidi &o alam &ug saa
a&o &a&am'i..

A#hael. Mahal &o si Gia. Pero mahal &a iya. *t mahal mo siya. Paggulo lag &ami
i %ea dito. Pero.. 'arehas
&ami asasa&ta dito. *t lahat tayo gayo asasa&ta. Lahat tayo ahihira'a8
2idi &o alam &ug 'aao ito
ma6a6ala. Pero.. masa&it talaga. S4B+*=G S*%IT. :/ #2*=EL. *g sa&it sa&it.A

2idi &o di alam &ug 'aao. Pero ramdam &o ag sa&it. *t ag gulo. *t.. s(rag
alilito a&o gayo.

Ba&it si %ea masasa&ta7 Ba&it7 2idi &o alam ag mararamdama. Tama a. *yo&o a.
Sasa(og a ag 'uso at
uta& &o. Masyadog masa&it. Mahira'. %ea. Ba&it &a asasa&ta77

Pero, &ailaga &og malama &ug (a&it asasa&ta si %ea78 *o amag &ialama
iya dito77

ASi... Si %ea7 Ba&it.. Ba&it asasa&ta si %ea7A
A2idi mo (a alam7 5gh. Wrog.. 2idi mo (a =*+*+*M-*M*=87 3umilig a&o3 Siasa(i
a ga (a, masyado &ag
mahid #hael. 2idi mo (a alam a asasa&ta si %ea &asi ma::A

Ma77

L*GI =* L*=G P5T4L8 *MP8

A*=I%****8A

=a'utol ag sasa(ihi i *i&a &asi sumigit si..

%ea7

%asama si Gia. Si %ea uti uti luma'it sa ami. G*LIT. G*LIT SIY*. 2ia6a&a
iya ag (raso i *i&a &ita &og
mahig'it dahil sa 'utig ito i *i&a a&i&ita mog amumula ag s&i iya..

ABa&it mo sia(i787 B*%IT M4 SI=*BI787A

Iaalog iya si *i&a. 2ia6a&a iya &asi sa dala6ag (ali&at at iaalog. S4B+*=G
L*%*S. Galit a siya.
=a&a&ata&ot. Parag mag&a&alasog lasog si *=I%*8 TRRRRRT

A%E*=8 ITIGIL M4 =G* Y*=8A

Piigila i Gia si %ea. Ta'os.. Ialis yug ha6a& &ay *i&a. =amula ag (ali&at
i *i&a8 T*E=*8 *o (a ama
tog si %E*=8 *o (ag 'ro(lema iya78

A*i&a8 *re you o&ay7 Masa&it (a78A
AI'm o&ay.A

I'm o&ay787 E ag 'ula 'ula g (ali&at iya8 =a&a&aasar si %E*=8 *o (ag..

A%E*=8 *=4 B*=G P+4BLEM* M478 B*%IT M4 =*M*= GI=*W* %*Y *=I%* Y5=78 *=4 =*M*= %5=G
S*BI2I=
=IY* S* *%I= Y5=78 I 2*1E T2E +IG2T T4 %=4W.A

=a&atali&od si %ea.. Biglag siyag humara'.. =a.. =a..

Malug&ot.. 4RRRRRRRRRRR4

A*T M*S*Y* %* =*M*= S* =*L*M*= M487 =* M*2*L %* P* =I GI*=78 SIGE. SIGE. M*GS*M*
%*Y48 Palagi
amag siya di(a7 Lagi amag siya ee. %ela (a magigig a&o #ourtey78 %ela (a7A

Tumali&od siya.

Isa lag a'asi &o.

Pag tali&od iya.. May 'umata&..

*t alam &og..

Luha yu.

GI*='S P41

33Let's hear it ,rom Gia8 Maramig may gusto &ay %ea 'ero.. =ariig a (a ati
ag side o, the story o, GI*=7
here it is..

=o6 Playig : %ismet (y Silet Sa$tuary or Time ma$hie (y =yoy 1iolate

2i. I'm Gia %ir(y Mer$ado. 9N years old. =agshi,t a&o g $ourse ,rom B5SI=ESS
M*=*GEME=T to #4MM *+TS.
Ba&it7 I &o6 ho6 to hadle our (usiess a. I do't eed to study that $ourse. Sa
gayo.. The reaso 6hy I
tras,er is (e$ause..

I 6at to (e 6ith #2*=EL. So (ad.

She 6et to #ali,oria Bust to sur'rise me ,or our ai!ersary. What made it hard
,or me is that.. i de$ided to (ro&e
u' 6ith her o that day. I do't 6at to (rea& u' 6ith her. That's the last thig
i my li,e that I 6ould e!er do. I
ha!e lo!ed her e!er si$e I sa6 her.

It's (e$ause o, #hael that's 6hy i &o6 the real meaig o, L41E ad 2*PPI=ESS.

#heesy huh7 I lo!e her. *d sayig that is't eough to 'ro!e it. *ll my li,e I
oly 6ated her.

Pero.. I eed to ma&e a de$isio.

=alulugi a &asi ag $om'ay ami. *d, I'm the oly so. I do't 6at to
disa''oit my ,ather. Matada a siya.
2e su,,ered ,rom mild stro&e (uti a lag he sur!i!ed 'ero he is ot as strog as
he 6as (e,ore.

*g $om'ay ami is galig 'a &ay Lolo. siya ag agstart ito. Siguro ama
maiitidiha iyo a&o &ug (a&it
hidi siya ag 'iili &o. <or e!ery(ody, tama ag agig desisyo &o.. Pero sa&i.
Ito a ata ag 'ia&atagag
desisyo a aga6a &o.

I L4ST E1E+YT2I=G8

Be$ause #hael #ourtey #hua is my e!erythig ad the de$isio I made, made me lost
her, my e!erythig. :/

*lam iyo (a &ug gaao &asa&it87 I dot &o6 6hy they $all it heart(rea&. It ,eels
li&e e!ery 'art o, my (ody is
(ro&e too. I hate this ,eelig, it's oe I &o6 all to 6ell, it's a thig $alled
heart(rea& ad it hurts li&e hell88

I 6at to $ry so (ad. Yes. *lam &og ai&6eto a i #hael sa iyo a ma(a(a ag
luha &o. Ma(ilis a&og maiya&
sa sim'leg (agay. Pero gayo ag hira' umiya&. Siguro dahil.. %a'ag asimula &o
g umiya& alam &og hidi a
a&o titigil. *d that's ho6 mu$h i 'ai I am right o6.

Pero hidi &o '6ede i'a&ita. Lalo a &ay *i&a. I ha!e to 'reted. That I'm ha''y
6ith my de$isio. I ha!e to
'reted. *d it su$&s. BIG TIME.

Its hard to 'reted you lo!e someoe 6he you do't (ut its harder to 'reted that
you do't lo!e someoe 6he
you really do.

E!erytime a ma&i&ita &o si #hael sa $lassroom I Bust 6at to hug her so (ad to
satis,y my ,eeligs. To redu$e the
'ai I'm ,eelig. To Bust ,eel her 'rese$e agai. E!erytime 6e tal&, I ,all a
little harder. *d that ma&es me sad
agai.

I $a see her. I $a tal& to her. B5T. I $a't (e 6ith her aymore.

IT'S *LL MY <*5LT8

%ea.

Lu$&y Guy.

2is 'ositio used to (e mie.

*&o da'at ag &asama i #hael maglu$h. Ihatid siya &a'ag 'au6i. Be 6ith her
aytime she eeds.

*&o da'at ag dahila g 'aggiti i #hael.. B5T..

E!erytime I see her smile ad &o6 that it is ot ,or me, that is 6he I miss her
the most.

There's this 'la$e i me 6here her ,iger 'rits still rest... her &isses still
liger ad her 6his'ers so,tly e$ho...

It's the 'la$e 6here a 'art o, #hael 6ill ,ore!er (e a 'art o, me.

I +EG+ET E1E+YT2I=G8

I regret a ii6a &o siya. *=- I J5ST W*=T 2E+ B*#%8

* millio 6ords 6ould ot (rig her (a$&, I &o6 (e$ause I tried, either 6ould a
millio tears, I &o6 (e$ause I
$ried.

I tried to (rig her (a$&.

The day a.. a&ita &o sila i Ja$o( a mag&asama.. =ila&asa &o a ag loo(. I
tried a i(ali& ag lahat.. %ahit hidi
lahat, at least i'aramdam &o lag &ay #hael a mahal &o 'a siya. =a hidi ama
a6ala ag 'agmamahal &o
sa&aya. =E1E+. That's $ra)y.

*d yeah you all &o6 6hat ha''eed. S2E J5ST #+IE-. I made her $ry. *G*I=.

*&ala &o &asi the idea o, us (rea&ig u' is o&ay a 6ith her &asi d( mu&hag masaya
a siya &ay %ea7 Pero.. i
made her $ry. *G*I=.

To see her $ry ma&es my heart su,,er. To see her i 'ai also ma&es me i 'ai. =ot
(e$ause I $aot do aythig
,or her.. It's (e$ause.. I'm the reaso 6hy she $ries. I'm the reaso 6hy she is i
'ai. *t ag mas masa&it..

Si %ea ag agig hero iya.

I 6at to (e her hero agai. -ati a&o 'alagi ag tiga'agtaggol iya. =oog mga
(ata &ami 6alag ma&agala6 &ay
#hael dahil (ia(ataya &o siya. *lam g lahat a *%I= SIY*8 5gh. Memories. Lalo
&o siyag amimiss8 Well.. I
miss her a little, I guess you $ould say, a little too mu$h, a little too o,te,
ad a little more ea$h day. I MISS
#2*=EL8

I 6at her (a$&. Pero alam &og huli a ag lahat. -ahil ramdam &o a.. Wala a
yug datig &ami. =oog
mag&asama &ami sa store i *te Mi&.. Matamlay siya. Siguro dahil.. =agseselos siya
&ay %ea ad Ga(. /Glai))a
*i&a Bea0 Siguro ga mahal a iya talaga si %ea.

4u$h.

The hardest thig to do is 6at$h the oe you lo!e, lo!e someoe else. *d
a'atuaya &o yu sa i&ii&ilos i
#hael.

2alata ama she ,ell ,or %ea.

<$&.

*&o ag may &asalaa ito. I (ro&e u' 6ith her. 2urt her. Made her $ry. Itia(oy
&o siya. %aya 6ala a&og
&ara'atag masa&ta a mailo!e siya sa i(a. -ahil.. a&o ag may &asalaa g lahat
g ito. *t.. *g sa&it &asi..
%ailaga &og hara'i magisa ag lahat g sa&it.

Pero.. =oog a&o ag 'iili i #hael &aia. *t least.. %ahit 'a'ao. =a6ala.
=a6ala. =a'a6i ag sa&it. *t a'alita
g saya. g 'agasa. =a (a&a a&o ag 'ilii iya ulit. :0

&aso.. a,ter that. M*Y %5M52* %*Y #2*=EL8

I tried to 'rote$t her. Pero ag la&i &asi ug lala&ig &umuha sa&aya.

*gai. I ,ailed. 2idi &o siya a'rote&taha. Wala a&o sa ta(i iya 'ara damaya
siya oog &ailaga iya g isag
tao ma&a&aitidi sa &aya. *g dami &og hidi aga6a 'ara sa&aya. *t gayo,
&ahit masa&it ag suto& oog
mala&ig lala&ig yu. =a'au'o a lag a&o.

A*g 'agmamahal ay hidi lamag asusu&at &ug gaao mo siya &adalas damaya,
misa ag ta'at at tuay a
'agi(ig ay asusu&at sa mga 'aahog 6ala siya sa 'ilig mo, dahil agsasa&ri'isyo
siya g i&a6 ag dahila.A ::
1e$s.

=a(asa &o sa 'a'el. May 'agala 'a g agsulat. :RRR:77 Para sa ama to7 (a&it
ama agsulat ag (a(aeg
ito ito7 2mm. Siguro dahil.. EW*=8 Pero. =a&a&atama ama yug sia(i iya. Tama
ama ee. Mahal &o siya at
hidi yu masusu&at. %ahit 6ala a&o sa ta(i iya agsasa&ri'isyo a&o magisa 'ara
sa&aya. 2ai $hael.

*t dahil hidi &o a a&ayaa ag lahat, I Bust 'leaded &ay Ga( / Glai))a *i&a
Bea 0 to tell her e!erythig. %ug
hidi &o ma siya mai(ali&.. -ahil alam &o ahulog a siya &ay %ea at least I
do't ha!e to regret a hidi &o asa(i
sa&aya ag totoo (e,ore it's too late. Malay mo ama a&o ulit ag 'ilii iya.

*&o a lag. *&o a lag ulit.

2ehe. Si Basha8 :0 #rush &o8 C:P

*y6ays.. *yu ga. =oog sia(i &o &ay Ga( a sa(ihi a iya &ay #hael (igla a
lag siyag ag6al&out.
5miiya& ata siya. 2aaay. May a'aiya& a ama a&o. &asalaa &o (a7 (a&it siya
umiiya&7 :F may asa(i (a a&og
masama78

2ia(ol siya i #hael. That girl al6ays $are ,or others.. %ahit hidi iya
&a&ilala. Basta aa6a siya tiutuluga iya.
That's ho6 s6eet she is.

Maya maya luma'it sa a&i si %ea. Mu&hag galit.

A*o (ag 'ro(lema mo ha Gia78 Ba&it (a (uma(ali& &a a ama78 *yos a &ami ee.
=agsisimula g magmo!e o
si #ourtey. Ba&it (a (umali& &a 'a ulit78A
A-( sa(i &o sayo.. Ba(a6ii &o sayo si #hael &a'ag (umali& a&o. Walag sugat at
galos. Pare.. Piaha(ili &o lag
siya sayo.. W*G M4=G *=G%I=I=8A

=atahimi& siya. Ba&it. Totoo ama8 Bago a&o umalis dito sia(i &o ag mga (agay a
yu.

3B4444G3

A*g &a'al di ama g mu&ha mo8 *og &ara'ata mog sa(ihi ya78 I=IW*= M4
SIY*=G T*+3=T*-4 %*8
*L*M M4 B* %5=G G**=4 =*S*%T*= *=G B*B*E=G Y5= 2*78 *lam mo (a78 Wala &ag alam8
%asi oog mga
oras a &elaga &a iya.. W*L* %*8A

*ray. Sa suto& at sa sia(i iya. Tagos ama yu. %asalaa &o (a7 4o. Pero.. May
$hoi$e (a a&o7 4o. Pero..
%ug si #hael ag 'i'ilii &o.. Siya ag &usag lalayo sa a&i &a'ag alama iya
ag sit6asyo ami..
Paiguradog lalayo siya. *s i said.. She $ares ,or others more tha hersel,.

A2idi &o giusto %ea. %ug alam mo lag &ug gaao &asa&it. %ug alam mo lag.
*mg sa&it a isi'i &ug
'a'ao &o tata'usi ag lahat sami &asi.. %asi..A
A%asi arraged a &ayo i *i&a7 *lam &o.A

4RRR4

AP**=4 M4 =*L*M*=77A
ASia(i i *i&a. =a&ita &o siya umiiya&.A

Si Ga(7 5miiya&7 Ba&it7 Palagi &o a lag siya a&i&ita a umiya& &a'ag &asama a&o.
Lahat (a talaga g taog
ma'a'ala'it sa&i &elaga masa&ta78 May sum'a (a a&o7 2ira' ama ito. *ish.

AGia.. Lahat a lag g (a(ae a agmamahal sayo 'ia'aiya& mo.A
A=agmamahal7A
AMahid. Tss.A
A*&o7 Mahid8A
A*m'8 M*2*L %* =I *=I%*8 -I B* 4B1I45S78A

4RRR4

Mahal da6 a&o i *i&a7 B:(a&it7 T:totoo (a yu7

A#hi. Mahid mo talaga. Ma(uti 'a suda &o yug dala6a. Sumuod &a a di (a&a
agsasam'ala a yu8A
A2idi ama aam'al si Ga( ee.A
A2a8 Mas lalo ama si #ourtey8 Ts&a.. *og hidi78 Siam'al iya si #ourtey
ug 4$to(er 9I8A
ABa&a ama may dahila si Ga(8A
AGa( &a g Ga(8 E *i&a ama88A
AE i&a678 #ourtey &a g #ourtey e #hael ama8A
ASiraulo8A

3Boog3

A*33holeee8A

3Boooog3

AT3ratado8A

3Boog3

AM3ro8A

3Booog3

=atahimi& a lag &ami. Ta'os ag'uas g dugo sa la(i.

ASalamat sa suto& 'are.A
A%elaga mo eh. *ytime.A

Siguro.. Pam'agisig tog mga suto& a to.

AMahal &o si #ourtey.A

=a'atigil ama a&o doo. Siya ama aglala&ad 'a di. *g.. La&as g loo(.

2uma(ol a&o sa&aya. Pu'utaha a ami yug dala6ag (a(ae doo..

AMahal &o di siya.A

Siya ama ag atigila. Pero aglala&ad 'a di. *&o &asi tumigil &aia.

Mahal &o si #hael. Mahal a mahal.

APero.. %ug sasaya siya g 6ala a&o sa (uhay iya.. Lalayo a&o.A

Sa so(rag 'agmamahal &o sa&aya.. I'm 6illig to e!e sa$ri,i$e my o6 ha''iess
to gi!e her ha''iess.

Martyr7 Wala eh. Mahal &o.

Magsisiugalig a lag a&o.. =a.. 2idi &o a siya mahal. 2aaaay.

*t ayu ga.. =a&aratig a &ami. Pag&a&ita ami sa dala6a.. =agiiya&a sila8 B:
(a&it7

Mu&hag.. *lam &o a.

Sia(i siguro i Ga( &ay #hael ag lahat..

A*=I%***8A

Luma'it sa&aya si %ea.. 2ia6a&a i %ea si Ga( sa mag&a(ilag (raso.. %ita &og
mahig'it. Galit a galit si
%ea. =amumula a ug (ali&at i Ga(.

ABa&it mo sia(i78 Ba&it mo sia(ii7878A

Piigila &o siya. %ita &og asasa&ta a si Ga( ee. =ila'ita &o si Ga(. I
$he$&ed her i, she's o&ay. =amumula
talaga ag (ali&at iya. Sa(i ama iya o&ay &a lag. Pero ag 'ula talaga8 =a&ita
i #hael ug mar& sa (ali&at i
Ga( at siiga6a si %ea.
I thi& they're ha!ig a argumet. Pero.. 2iila &o &asi si Ga(.

A2ey8 Where are 6e goig7 Ii6a a ati yug dala6a doo7A
AThey're goa (e ,ie. I'm (rigig you to the $lii$.A
AGi.. 4&ay lag a&o. Wag a.A

Ialis iya yug &amay iya a ha6a& &o. 2iihila &o siya 'a'utag $lii$. Tigas
&asi g ulo ee. C:/

AGI*= *=4 B*8 S*BI=G 4%*Y L*=G *%4 EE8A

=a'atigi a&o sa&aya. Siya ama yumu&o. What's 6rog7 Mali (ag magig
$o$ered7 *ish. La(o.

ABa&it7 Sorry.A
AWhy.. Why are you doig this to me78A
A#o$ered lag a&o sa::A
AB*%IT %* B* G*=Y*=78 Gia..A

5miya& a siya. *o a ama (ag aga6a &o78 Lagi a lag a&o may &asalaa8
Masama (ag magalala &asi ag
'ula g gia6a sa&aya i %ea78

AWhat's 6rog78 What did I do78A
A#o$ered &a sa&i78 Palagi &a ama $o$ered8 *g (ait mo8 So(rag (ait mo sa
a&i.. 3tumugo siya at agsto'
ta'os..3 S4B+*=G B*IT M4 %*Y* =*25L4G *%4 S*Y48 =ahulog a&o 'ero hidi mo ama a&o
&ayag sam(uti.
*g sa&it Gia8 Masa&it.A

=ahulog siya7 Sa a&i7 <all7 I lo!e7

AP**S* %* %*SI8 I%*W *=G TIP4 =G L*L*%I=G P*:<*LL8 =ag(i(igay &a g moti!e a gusto
mo di a&o.. 4r ot.
=a&a&aiis88 So(rag (ait mo sa a&i &aya a&ala &o ag((gay &a g moti!e8 Waaah8
Gulog gulo a &o8 =a&a&aiis
&a Gia8 =a&a&aiis &a8A

5miiya& siya ta'os iya&a' &o a lag siya. I do't &o6 ho6 to $om,ort her. *yo&o
amag ma&ita siyag umiiya&.
2a(ag a&aya&a' siya 'ia'alo iya yug $hest &o at siasa(ig..

AWag mo &og ya&a'i.. Lalo a&og a,a,all sayo. Please. Wag.A

Wag7

Ba&it7

Lalo &og hiig'ita ag ya&a' &o sa&aya. Tumigil siya at mu&hag agulat sa
gia6a &o.

A2el' me. 2el' me ,orget #hael. 2el' me. I 6at to lo!e you.A

Tumigi siya sa a&i gulat a gulat. Ta'os iya&a' iya a&o.

I thi& this is the right thig to do 'ara 6alag masa&ta. 4&ay a si %ea at
#hael. *yo&o g guluhi..

I thi&..

I Bust ha!e to su,,er aloe.

*i&a.. Ga(..

Please..

2el' me. 2el' me ,orget a(out her.

I Bust 6at to (e ha''y.

*gai. :/

#2*=EL'S P41

A%E*=8A

2ia(ol &o siya. =adito &ami sa.. *s usual. Sa 'laygroud slash garde.

E6a &o 'ero ug tumali&od siya sa a&i. =*S*%T*= *%4. Parag.. May mala&ig 'arte
sa a&i a ma6a6ala.
2idi &atulad g i6a a&o i Gia.. dahil alam &o sa sarili &o ag mga ma6a6ala sa
a&i. Pero.. Pero.. =gayo, e6a
&o. Bla&o. *g alam &o lag.. *yo&og i6a a&o i %ea. Sige i6aa a a&o i Gia
ulit. Pero 6ag lag si %ea.
=o. =ot him.

Tiiga lag iya a&o. *og (ag 'ro(lema7 Galit (a siya sa a&i7 Galit siya &ay
*i&a7

A%ela (a magigig a&o #ourtey78 %ela (a7A

%aila magigig siya ag ali7 =agagalit (a siya dahil sa si Gia ag 'iili &o
&aiag umaga doo sa store i *te
Mi&7 -ahil (a doo7

A%ea 6hat's 6rog7 *re you mad at me7 Ba&it &a gaa7 -ahil (a sa mga sia(i i
*i&a7 Sorry a. Yug tugol sa
&aia I ha!e to 'i$& Gia &asi. %a'ag a(adtri' yu, auuto& a lag yu, it's
as i, he's dru&. %aya aya6 &og..
Magyari yu. Ba&a &ug aog ga6i iya. Wala siya sa sarili &a'ag gaoo. Mamaya
(a&a &ug ao ga6i iya
sa sarili iya. -i(a7 *yo&o amag magyari yu. Ts&a &si &a'ag a(a(adtri::A
AT5MIGIL %* =* =G*8888A

4RRRRRRRRRRRRRRRRR4

TRRRRRRRRRRRRRRRRRT

Si::siiga6a iya a&o7 Lagi siyag sumisiga6. Pero hidi 'a iya a&o siisiga6a
g seryoso siya at.. galit.

AI'm so::sorryA
AS4++Y78 -iya &a ama magalig eh8 S* S4++Y8 Palagi mo a&og diadaa sa sorry.
Lagi mog iuua ag i(a.
B*%IT78 -ahil ,ia$ee mo a&o78 -ahil sa alam mog hidi &ita ii6a7 2idi &ita
(i(ita6a78 %aya mala&as ag loo(
mo a i6aa a&o78 =* SI GI*= *=G PILII= M48 Yug &aia.. M*S*Y* %* B* S* MG*
SI=*BI =I *=I%*78 -ahil
arraged lag di sila i Gia78 =a '6ede magig &ayo ulit78 *t siyem're ao (ag
magaga6a &o78 *og &ara'ata
&og 'igila &a87 *=478 W*L* =*M*= -IB*87 *t &a'ag (iali&a &a iya.. *o..
Siyem're magsosorry &a a lag ulit
sa a&i. =a&a&aiis. %asi.. a&o.. Tatagg'i &o a ama ag sorry mo. Ba&it7 Sio
(a a&o 'ara hidi yu
tagga'i78A

'2idi. 2idi.. 2idi &ita &ayag i6aa. 2idi a. =gayo 'a7 =gayo 'a at.. *lam
&og, hidi a&og magigig
masaya a 6ala &a.. =gayo 'a. =a aya6 &og ma6ala &a sa a&i. 2idi.. 2di a&o
masaya a '6ede &amig
mag&a(ali&a. Masyadog magulo, 'ero.. *yo&o. *yo&o a. *yo&o g i6aa &a.'

Gusto &og sa(ihi. Pero 6ala a&og la&as g loo(. *o a lag (ag sasa(ihi iya
diya78 Malamag (arahi lag
iya a&o o &ug ao 'a. E di.. a'ahiya a&o. *Y4%4 =G G*=5=8 *yo&o. Itatago &o a
lag yu.

A#45+T=EY8..A

Sumisiga6 siya. Seryoso. *&o. 5miiya& a. W2Y87 So(rag sa&it. Ba&it gaito7
*yo&og siisiga6a iya a&o8
*lthough lagi iya a&o siisiga6a sa s$hool. I(a ito ee. *yo&og gaito siya sa
a&i. *yo&og magalit siya sa a&i.

=aalala &o ug ag(rea& &ami i Gia. Siya lag ag &asama &o. Siya 'alagi &a&am'i
&o. 2idi '6edeg.. Magalit
siya. Paao a a&o87

A*T =*II=IS *%48 Bu&od sayo at sa mga 'iagagaga6a mo.. =aiiis a&o sa sarili &o.
%*SI.. %a'ag agsosorry &a8A

Tumigi siya sa (a(a. =ag$le$h g ,ist.

A*o meru &a'ag agsoso::A
A2I=-I %IT* M*TIIS88A

4RRRRR4

APalagig.. Isag sorry mo 'a lag. Wala a sa a&i. 2idi a a&o galit. Isag
giti mo lag.. =a6a6ala a yug iis.
%*P*G =*%I%IT* %IT*, humihia a&o88 %a'ag a&i&ita &ita.. hidi &ita matiis8A

Tumigil siya. *t.. at.. <#%S2IT 24W -I- I LET T2IS 2*PPE=78 =aluluha siya. Well
a&o, umiiya& a. Pero.. si
%E*=787 Si %E*=78 5miiya&78

4&ay.

=aluluha78 That's.. * #+IME8 * #+IME =* *%4 *=G G5M*W*8 Why did I let this ha''e78

A#ourtey..A

3(iglag humia ag (oses iya. <#%8 2E IS S*-83

A.. I 6as ho'ig. %aia. =a &ahit alam &og 6alag himala, a&o ag 'i'ilii mo.
You said you're tired o, $ryig78
*%*L* %4 B* *Y*W M4 =*78 Pero.. I&a6. I&a6 'a di ag 'umili a masa&ta &a. I Bust
6at you to (e ha''y.
2idi &ita sasa&ta. *lam mo yu. 2*=-* %IT*=G P+4TE%T*2*=8 Pero. (a&it (a aya6
momg ga6i &o yu sayo78
-ahil (a sa gusto mog si Gia lag ag 'ro'rote&ta sayo78 =a gusto mo siya lag78
=ilalayo &ita sa&aya.. PE+4
L5M*L*PIT %*8 2idi &o a alam &ug ao 'a ag gaga6i &o8 *Y*W %IT*=G M*S*%T*=8
Yu a ag hulig
gaga6i &o sa (uhay &o. *g sa&ta &a.A

%ea. Wag &ag iiya&. =asasa&ta a&o. *t hidi &atulad g sa&it a aramdama &o
oog ii6a a&o i Gia. I(a.
Yug sa&it a asasa&ta ag isag tao dahil sa a&i. *lam &og aya6 mo a&og
sa&ta. +amdam &o ama yu.
*lam &o ama. Sa tu6ig &ata(i &ita at &asama &ita.. Pa&iramdam &o 6alag
ma&a&a'aa&it sa a&i dahil adiya
&a. %aia lag... %elaga &og 'ilii si Gia &asi.. Mag6a6ala yu. :/ Masama
ma(adtri' yu eh.

A#ourtey.. Ba&it (a gau7 Ba&it (a.. si Gia a lag g si Gia78 2*=-* *%4=G
T5L5=G*= %*.. Iya&a mo ag
'olo &o, tulua mo g la6ay ag damit &o, 6ala a&og 'a&ialam. Pero (a&it (a aya6
mog a&o ag hayaa a
(ataya &a7 =a 'rote&taha &a7 %*Y* %48 at G5ST4 %48 *dito lag a&o. %ahit saa
sasamaha &ita. *yos lag sa
a&i a siga6a at a6ayi mo a&o g a6ayi.. Basta &asama &ita. Wag lag si Gia.
Wag lag siya. Ba&it (a.. *ya6
mo a&og 'a(ayaa a...A

=a77

A.. a&o ag magha6a& at mag(atay diya sa 'uso mo7A

2*=444 -*W78787

4RRRRRR4

P5S4787

A2ada a&og (ataya &a, 'ata6ai &a &a'ag alulug&ot &a, samaha &a &a'ag
agiisa &a, tuluga &a sa trigo
mo, i'agdri!e &a (a$& ad ,orth sa (ahay, i'agdala &a g mga (it(it mog gamit
'ag&ata'os mo magsho''ig,
magluto g mga 'ag&aig gusto mo, mag'ay'ay sayo sa ga(i &a'ag 6alag &uryete,
&ataha &a 'ara ma&atulog
&a, saya6a &a 'ara maali6 &a, &amuti ag 'arte g &ata6a mog agagati,
'iduti ag remote at ili'at sa
#artoo =et6or&, =i$& o -isey #hael &ahit a mamiss &o ag la(a g La&ers a
iaa(aga &o, ita&(o sa MI=I
sto' 'ara i(ili &a g a'&i &ahit a 'agtigia a&o g mga tao8 at higit sa
lahat..A

TE%*8 Ba&it ama 'ati yu sia(i 'a iya78 %a&ahiya ah8 C""""L Pero at least..
2idi a siya galit, at a(a(a6asa
a ag lug&ot sa mata iya. Pero.. ao 'a (a ag &aya iya ga6i7 Bu&od sa mga
maliliit guit a'a&a s6eet a
(agay a mga yu78

A#hael #ourtey #hua..A

Iilagay iya ag &amay iya sa mu&ha &o, at luma'it g &oti at tiitiga a&o sa
mu&ha.

A..hada a&og M*2*LI= &a. I 6at to lo!e you. LGA

*=478787 4RRRRRR4 2e 6ats to lo!e me78 B:(a&it78

AI 6at to (e 6ith you. Share e!erythig 6ith you. S'ed my li,e 6ith you. *ythig
related 6ith Y458A
A/4R40A
A/:' ',:0A
A/4R40 WE278A
A*=4 B* #45+T=EY8 SE+Y4S4 *%4 -IT48 C:/ P*=I+* %*8 =*GT*T*P*T *%4 =G -*M-*MI= -IT4
T*P4S 'WE2'
L*=G *=G S*G4T M478 *IS28 *o &a (ag &laseg (a(ae &a78 Saa &a (a galig at (a&it
'iuta &a 'a sa (uhay
&o78A

*ya a ama 'o siya. Sumisiga68 *B*8 *t 'iagsisiha 'a at a'ad'ad a&o sa (uhay
iya78

AE.$use me, mister.. %ug aya6 mo a asa (uhay mo a&o.. P6ede ama a&o umal::A
AS5B5%*= M48 Su(u&a mog umalis..A
A*=478A
AWala. 3=agsmile. More li&ely Gri. *g.. GW*P483 %asi.. &ahit saa &a ma 'umuta.
Susuda &ita. :0 %ahit saa
#ourtey. Susuda &ita.A

*WWWWW. :AC PWE-E T5BIG78 =aghyhy'er !etilate a a&o dito. So(rag s6eet iya.
So(rag &ii&ilig a&o8 *t..
L*2*T =*8

AI #*= (e ad I WILL (e a guy 6ho $alls you (eauti,ul istead o, hot, 6ho 6ill $all
you (a$& 6he you hag u' o
him, 6ho 6ill lie uder the stars ad liste to your heart(eat, or 6ill stay a6a&e
Bust to 6at$h you slee'.A

AYou should lo!e a guy 6ho &isses your ,orehead, 6ho 6ats to sho6 you o,, to the
6orld 6he you are i s6eats,
6ho holds your had i ,rot o, his ,rieds, 6ho thi&s you' re Bust as 'retty
6ithout ma&eu' o. 4e 6ho is
$ostatly remidig you o, ho6 mu$h he $ares ad ho6 lu$&y he is to ha!e Y45...
The oe 6ho turs to his ,rieds
ad say, Athat's her.A

A You should lo!e that &id o, guy. <ortuately.. I $a (e that guy, so.. L41E me.A

=aalala &o si Gia.. AY45+M*=A siya di(a7 2mm. SRRRRS Pero si %ea.. Whee!er I
$ried he 6ould al6ays ma&e
me ,eel li&e he 6ould $hage the 6orld i, he $ould so it $ould't hurt me aymore.

A#ourtey.. do't dou(t my ,eeligs ,or you. Be$ause it's the oly thig I'm sure
o,.A
ABa&it7 *o (a ag ,eeligs mo ,or me7 =a sure a sure &a7 *t hidi da'at a&o
magdou(t7A

Yumu&o siya at ag(lush. *66. Parag (ata. B*BY &o ya8 B*BY &o ya8 :-

A#ourtey.. Three 6ords. Eight letters. That's 6hat i ,eel ,or you. Y5= *=G
=*+*+*M-*M*= %4 %*Y* =*G*G*G4
=* *%4 S* S*%IT =* =*+*+*M-*M*= %4 S* T5WI=G SI GI*= *=G I=IISIP M48A

Pag&asiga6 iya (igla iya a&og ii'it sa may mala&ig 'uo a asa gilid g
'laygroud. Yug &amay iya
a&a&a'it sa 'uo a 'arag 'iu'ush yug 'uo. *&o ama astu$& sa gita. *&ala
&o sasa'a&i a iya a&o8 I
6as li&e 4RRR4.

AThree 6ords7 Eight letters7 *og.. *og siasa(i mo7A
AMY <EELI=GS <4+ Y458 ST5PI- :RRRRRRRRRR:A

*=4 B*=G T2+EE W4+-S Y*=78 -ami damig 6ords. *tsa&a.. %ela 'a agig ,eeligs ag
three 6ords ad eight
letters7 2ulig alam &o mga ou yu ah8 Ts&a ao (a meaig u78 I 2*TE Y458
WE278 *lam &og galit siya
sa&i. S4 I hate you ga yug three 6ords e&e& a yu78 I: 2:*:T:E: Y:4:5787 4RR4
=44888 I hate you ga8 Pero
'6ede amag.. I eed you. I li&e you. I 6at you. I.. I L41E Y45787 LG 5G28
=*%*%*2IL48 Guessig8 I hate
guessig8

AThe S*Y IT8 S*Y T2*T T2I=G8 S*Y W2*T Y45 <EEL <4+ ME78A
AGJ888A
A*=4=G GJ78787A
A<EELI=GS %4 =G*8A

I'iadya& 'a iya yug 'aa iya sa ,loor at ag'out 'a8 B*BY &o ulit ya8 *%I=8
Walag JM. *- at SS8 C:/ Lalog
6alag G< girls dito8 2*2*2 :0

A%ea. I'm hella serious here. *g GJ ay um(er. *t ag tiataug &o ay <EELI=GS8
My ghad8 Say it8 Say 6hat you
,eel ,or me..A
A*o ama &ug sasa(ihi &o sayo7 =othig 6ill $hage. I'll still (e %ea ad
you'll still (e #ourtey.. =othig 6ill
$hage e!e i, i say it or ot8A

Tiitiga &o lag siya. S'ee$hless a&o sa mga agyayari. Ba&it gayo 'a a&o
a6ala g sasa(ihi78 *m'8

A=othig 6ill $hage.. 3si Gia 'a di ag 'i'ilii mo. *asa a ama a&o..
Masasa&ta a ama a&o3 Wala
amag mag(a(ago.A

Tumugo siya. Buma(a yug &amay iya sa 'uo. =asa may (adag (ali&at &o a.
=alulug&ot a ama siya78
2idi. Mali. 2idi &o gusto itog agyayari.

AME+4=G M*GB*B*G48A
A*=4 =*M*= M*%5%52* %4 %5=G S*S*BI2I= %478 Ts&a asa(i &o a.. Three 6o::A
AThree 6ords, Eight letters, Say it.. Say it %ea. Say it ad I'm Yours. @AC A

Imagii iyo to. So(rag la'it g mu&ha iya sa a&i. =a&ai'it a&o sa gita g
arms iya a a&aha6a& sa 'uo8
Yug 'arag &iulog talaga a&o sa arms8

Pag&asa(i &o g 'Say it ad I'm yours' 2ia6a&a &o ag mu&ha iya. E6a &o 'ero..
G5ST4 %4 2*W*%*= EE8
-eh. I.. I Bust 6at to tell him a. I ga!e u'. Wala eh. =*<*LL =* *%4 S*%*=Y*8
*yo&o siyag ma6ala. %aya a&o
alilito &aia &ug (a&it.. 2idi a&o asasa&ta &ay Gia.. *t sa mga iami i
*i&a ay dahil sa..

=a:ilo!e a a&o sa lala&ig ito. =a &ahit so(rag sugit at 'iloso'o. 2idi a&o
iii6a sa ere, hidi a&o sasa&ta, at
alam &og i'agtataggol a&o.. *t ligtas a&o sa&aya.

T*E=*8 M*=2I- *%4 *=47 =oog ua 'alag.. gusto &o a siya. =ag'reted &ami mag
(oy,ried sa store i Sir
Mar$o. Siya ag sumusudo at aghahatid sa a&i oog (usy si Gia. Siya ag
&aramay &o oog ag(rea& &ami.
2idi lag &aramay. TISS5E a di8 Siya ag &asama &o mag$ele(rate g -EB5T. 9
da$e. :0 2ahah8 *=-*MI =*
=IY* =*G*W* <4+ ME. *t sa mga 'aahog yu 'ala.. 5ti uti a a&og.. =aiilo!e..
LG

A#ourtey.A

Luma'it siya. E++. Ilo!e7 J4%E L*=G8 2aha. 2idi J4%E8 Ilo!e talaga a&o. *i J4%E8
Ilo!e a ilo!e ata sa
g6a'og ilalag a ito8

A I A

Pala'it..

AL41EA

Pala'it..

AY45A

Pala'it..

4""""4

AP6ede (a &itag hali&a7 3(lush ta'os tigi sa (a(a3A

*=*% =G8

*=4 =*M*= Y5=78 Sa(ay taog g gaoo. Li&e -5278 *laga amag sa(ihi &o a..
SIGE G48 %ISS ME8
Ma6a6ala ama ag dalagag ,ili'ia Image &o u8

Pa'ao ama yu78 %a'ag ag o a&o. Magtatam'o siya. SRRRS WE278 Wag &a ga. 4&ay
lag yu. 2ayaa mo
siya. M*G o =4 a&o8 hahah :- A=::A

A*ish. Ba&it (a tiaug &o 'a7 Eh hidi &a ama 'a'ayag.A

L5M*PIT P*8

*B*8 E M*G%*-I%IT =* *=G =4SE =*MI=8 4RRRRR4A M*Y G5L*Y8 2idi &o alam &ug
&i&iligi o maiilag ee.

SIGE. %i&iligi a lag :0 @AC *WWW8

A%ug hidi &a madaa sa satog dasala.. dadaai &ita sa a&syog 'as'asa8A

*=4 -*W78 Parag mali ama yu::

4"""""""4
4"""""""4

4ur li's met.

LG

*d I &o6 that this is L.4.1.E.

*d.. 2ell yeah. I'm a girlilo!e8 :-

W*IT8

4RRR4

2E. IS. %ISSI=G. ME8

*i7 Slo6 mu$h78 =a&u ama oh8 Se$od &iss a to8 *d gra(ee. Su'er.. Ghad8 What a
great &isser.

SIGE =* =G*8 *=-IT4 =* E28 @'C *i am(astos mo #hael.

WE278 My dear &osesya iggit &a lag. MageBoy &a a di lag diya8

So.. So,t Li's. So.. Irresisti(le. Ghad. I. #a't. ST4P8 T2E 2ELL8 Biiyaga a
amig tog 'uo8 S2ETE8 2e 6as
holdig my ,a$e. So 'assioate. =ot the torrid oe. But ot the lame oe. It 6as..
I do't &o6 ho6 to e.'lai it.
Passioate I guess7 I $a ,eel the lo!e. =ot the &iss.. <or Bust the sa&e o,
&issig ad (eig so hory. It's a &iss to
sym(oli)e L41E. 2e 6as &issig me ,or li&e.. Who &o6s8 =ah. Jo&ig. GH se$ods..

Bigla siyag agsto'. =ahiya ama a&o (igla8 Tuma6a siya.

ASto' (lushig. You're ma&ig my heart (eat ,ast. Ma(ilis a ga 'ia'a(ilis mo 'a8
*(a. Ba&a ama ata&ihi a
a&o iya7A

Pialo &o siya8 Lala'it a ama siya8 4RRRR4

A2EP2EP8 2EP T*L*G*8 =a&a&adami &a sa a&i ah8A
A:RRRR: Gusto mo ama.A

3P*%3

2iam'as &o siya. Ialis a iya yug &amay iya sa may 'uo. Ta'os umalis a di
a&o8 =galay a a&o8 *g
tag&ad iya8 2aha. P'; a ata to eh8 *&o ?'? lag8 :/ Pero matag&ad a di ama
a&o sa i(ag girls.

ASo ao7 Girl,ried a &ita7A
ASira ulo.A
ABa&it a ama78A
AI'agsasama a ga tayo g lola mo sa (ahay8 Ta'os girl,ried7A
AE &asi yug totoo. I mea yug 6ala g 'a'el7A
AWala ama talaga tayog 'a'el.A
A#2*=EL8A
A#ourtey di(a7 SRRRSA
A*ish8A

2E2E8 =a&a&atu6a8 :0 &aya 'ala eBoy siya 'alagi a (arahi a&o8

ASo are you o,,i$ially mie7 We do't ha!e to 'reted78 *d.. The ,eeligs mutual7A
A2mm.. Let me thi&.A
A*a& g. =ahali&a a't lahat magiisi' (a8A
ABu(ulog &a a lag yug riig &o 'a8 B6iset a to8A

Sumimagot a ama siya. Well. Wala g (ago diya. *t least alam &o a yug
simagot iyag ya ay.. 2idi siya
galit. But he's Bust i his ordiary su'lado sel,.

A%ea.. +ed (a ag a''le7A
AWhat a silly Tuestio. #ourtey that is so o,, to'i$8A
AI'm as&ig8 Just as6er it. +ed (a ag a''le78A
AYes.A
AYes7A
AYes ga.A
ASure7A
A4o8 =yemas8A
ASo.. You're o,,i$ially mie7 We do't ha!e to 'reted ad the ,eeligs mutual7A
AWhat78A
AYou said yes7A

Mu&hag gulog gulo siya. 2idi (a iya magets7 What a stu'id ,ia$ee I ha!e.
:RRR:A

*,ter GH millio years..

A2uh78 So.. Yes78A

Mu&hag agets a iyaaa88

AYes8A
AYes78 *s i oo78A
A*y hidi. 2idi.A

Sumimagot a ama siya,

A*lam mo #ourts, s'oiler &a. 4&ay a ee. Tatalo a a&o sa tu6a ee.A
A<ie. Yes. I'm o,,i$ialy Y45+S. We do't ha!e to 'reted ad.. I do't &o6 ho6 it
ha''eed (ut.. (ad e6s.. The
,eeligs' mutual8A

Tumalo ama siya ta'os (igla a&og (iuhat at iii&ot. Pag&ata'os oo hidi 'a
di a&o i(ia(a. =a&a(uhat a&o..
*s i yug 'arag ii&ot mo yug tao. =a&ahara' a&o sa&aya.

S'ell 2ot 'lease78

%:E:*:=.

1eryyy Good8 :0

ASay it agai. :0A
ASay 6hat agai7 Te&a ga. =a& g. Eglish &a g eglish 'ati a&o adadamay a.A
ASorry ama8 Te&a (ali& tayo sa to'i$.A

2a(ag a&a(uhat a&o sa&aya, hia6a&a &o mu&ha iya at iayos ag hair iya..
2a(ag giaga6a yu,
'a&iramdam &o ay miute o6 matutua6 a&o sa titig i %ea.

AThree 6ords. Eight letters. Say it ad I'm Yours. @AC A

:0 =asa(i &o ulit. *g.. Sara' sa ,eelig. Pag&ata'os u.. =agsmile siya at &iiss
a&o sa $hee&s.

AI lo!e you.A
AI lo::A
A*aahhhh$$hhhhoooooooo8A

4RRRRRR4

WT278 Biahiga iya a&o87 I 6as li&e tulala 'a8 Ta'os siya ama agsorry8

A%ea8 What 6as that87A
ASorry8 -i &o ma'i::*a. *a. *ahhh#hoo::A

Tia&'a &o ag ilog iya usig my had&er$hie,. Whooo8 Lalayo mua a&o8 =agste'
(a$& a&o, 'ero hiila a
ama iya a&o8 Ta'os iya&a' 'a.

5gh. =a(ahiga ama a&o.. So8 What's the 'oit o, ste''ig (a$&78 Ialis &o a
yug 'ayo.. *d.. =agsmile siya.
Ia&(ya a&o. *&(ay8 2idi ya&a'8

A***22#22444444448A

4RRRRRRRR4

:RRRRRRRRRKZZZ

A%E******====88A

2ia(ol &o siya. :0 Siya ama ta&(o g ta&(o ha(ag aa$hig. *m(ilis amag
tuma&(o ito8 *m' talaga to. %aso
a'atigil siya.. *t.

A****22#22244448A

3Meooooo63

=alisi& ag tigi &o sa 'usa8 *g sama talaga. Mu&ha amag a&aramdam ag 'usa
a masama ag tigi &o
sa&aya at umalis a agad siya8 %a'al g ,a$e g 'usag yu8 =agmomomet &ami,
di&it g di&it.

2iila ama a&o i %ea8 *ray ha. P6ede (a siyag magig s6eet ad getle g &oti
lag77 %oti lag8

AIggit a&o sa 'usa.A

2uh78 Iggit sa 'usa78

ABa&it ama77 *g 'usa.. *ya6 maligo8 Ma(aho. Ta'os.. *g 'usa agigig sio'a::A
ABali68 :RRRK Ba&it ag slo6 mo78A

Err. =aiimagie &o lag. Ba&it ag i(ag mag B< G< ee &a'ag ag&a&amali ag isa
ilalam(ig g isa.. Ito amag
lala&ig to, siisimaguta 'a a&o at i'a'amu&ha 'a sa a&i a slo6 a&o8 Grrrr.

AEh (a&it78 Totoo ama ah8A
ASa(i &o8 Iggit a&o sa 'usa &asi..A

Tiaasa &o lag siya g &ilay8 Badtri' &asi ee. %aso.. Bigla a lag siyag
gumiti. E!il smile8 E!il gri8 Pero..
Eti$ig8

AYug 'usa, atititiga mo a 'arag matutua6. *&o &aya7 %ela mo titiga g
gaoo7 %ela &aya.. *&o lag ag
titiga mo7A
A=oog sia(i &og.. 'I'm Yours' I did't said that 'ara sa(ihi mo ag ,eeligs mo
'ara sa a&i. I said that $ause I'm
6illig to su(mit mysel, to you. I said that $ause.. Yeah. The ,eeligs mutual.
I..A
AImi& &a 'a8 -aldal mo8 :RRR:ZZA

*=478 Ba&it iya a&o 'iigila78 E.. 2m'h. <ie. Wag.

AGalit &a a iya78 Pasesya a. *rg8 Siisira &o ee. 2idi da'at gaito rea&syo
&o, at hidi da'at gaa ag
magigig mu&ha mo ee8 %asi ama.. 2idi &o alam &ug aog irerea$t &o88 Masyado
a&og aoo!er6helm sa mga
'agyayari at &a'ag sia(i mo 'a ag da'at sasa(ihi mo &aia.. Ba&a..A

=am(iti 'a ee.

ABa&a7A
ABa&a.. Ideretso a &ita sa sim(aha at 'a&asala a &ita doo. *a& g. #ourtey8
2o6 $a you ma&e my heart
(eat this ,$&g ,ast78A

*666. @AC Te&a. =atata6a a&o. *&ala &o ama.. *66. %ea 6ill (e %ea.

AThree 6ords, Eight letters. *d o6.. I'm already yours.A
APaulit ulit #ourtey78A

*MP8 =a&a&aiis si 1I#E8 Masyado a iya aiim'lu6esiyaha si %ea. Ba&a mamaya..
I'ag'alit a&o ito &ay 1i$e.
C:/

A*MP %E*=8 Wag &a a g::A
AI L41E Y45 #2*=EL #45+T=EY #LEME=TE #25******888A

Isiga6 iya. Isiiga6 iya a mahal iya a&o8 Isiiga6 iya. :0

Luma'it a&o at iya&a' siya.

Siguro. Simula gayo. magigig masaya a&o. With %ea Patri$& Toletio Padua :0

333

AMY G2*-8 B*%IT G*=IT478 B*%IT G*=IT478A
AS2ET 44 =G*8 *=4 B* T478787 P*=GEEEEEETTTT88A

Ye'. 4o. Paget. *t &a'ag 'aget.. Isa lag ag ata6ag sa a&i iya.. Si GI*=8 *t
&ug (a&it &ami mag&asama..

33<lash(a$&

5malis a &ami i %ea. =a&a&alo&a siya. 2oldig hads &asi eh. Iaalis &o. Pero
sa(i iya 6ag da6. Buti a lag
hidi &ami 'asmado8 Sa(agay, sa so(rag g6a'o iya.. %ahit 'asmado siya d(7

A*lam mo &ug ma&adi&it &a 'ara &ag lita8A
ASus. Pasalamat &a ga gaa a&o. Yug i(a.. Gugustuhi 'ag magig lita 'ara
ma&adi&it sa a&i8A
AE di doo &a sa mga gusto magig lita.A
ASus. -i mo ama a&o 'a'ayaga8A
AButi alam mo8A
AYieee. Talaga7A

%iurot ama iya 'isgi &o. *t 'iisil yug &amay a a&aha6a& sa&aya. 4hmy8
Mahal &o a ga talaga. :0 Ba&it
(a gayo lag78 *g (ulag &o &asi talaga8

=a'ad'ad &ami sa lugar a 'iaggaliga ami &aia. *t aa(uta ami si *i&ag
umiiya& ha(ag tumata6a.

A*yos lag. *lam &o amag ya talaga ag sasa(ihi mo. Pero maghihitay a&o.
May(e.. I 6as (or to 6ait. %ahit
masa&it. 2ihitayi &ita. *t tadaa mo mamahali mo di a&o8 Mamahali mo di
a&o.. I 6as (or to ma&e me
lo!e you, ad to ma&e you lo!e me.A

Woah8 What a lie8 Parag.. =aa&ot lag ah8 Pero agsmile ama si Gia.

Tuma6a si *i&a. =iya&a' siya i Gia..

AI'm Sorry. I'm Sorry.A

Tumata6a '&u6ari' si *i&a.. Pero ha(ag ya&a' siya i Gia umiiya& siya. Ba&it (a
ag sa&la'.. *g sa&la' g
&a'alara ami7

+amdam &og may 'umata&. Mula sa a&ig mga mata. *t &ug hidi a&o ag&a&amali,
luha iyo.

ABa&it &a umiiya&7A

Piisil lag i %ea ag &amay &o.

AWala. :0 =araramdama &o lag ag sa&it a araramdama i *i&a. *t &ug 'aao
amig mga (a(ae 'ilit
itiatago ag sa&it sa amig mga giti.A

Tiiga lag a&o i %ea. Matagal siyag a&atitig sa a&i. 2aggag sa ariig
&o siyag magsalita g..

ABa(y, =ose(leed. Su'er tagalog. =ose(leed.A

3Paaaaaaaa&3

Walagyag yu8 %ita g agmomomet a&o dito sisirai lag iya a(atu&a &o tuloy
siya. Sira ulo talaga ee8 *m'.

=a&ita &ami i *i&a at gumiti siya sa ami. =gitig may halog lug&ot. =iya&a'
&o siya. =a'aiya& a di a&o.
Siya ama umiya& a talaga.

AButi &a 'a. :0 Maayos a lahat. =amulat &a a. Saa a&o matigil a sa &atagaha
&o. Ba&it (a &asi a&o umaasa at
aghihitay78 *lam &o amag 6ala. 2aha8A
ASira ulo8 Siguro. =a(u(ulaga lag di si Gia. *g a&ala iyag 'agmamahal sa
a&i ay lo!e 'a di dahil doo siya
saay, &aya.. Ba&a hidi iya matagga' a i&a6 a.A
A2ay a&u. Tama a ga ya8 Tayo a.A

*alis a saa &ami. %aso.. =adoo si Gia. =a&atayo at so(rag seryoso.

A*i&a.. Saa ga a(u(ulaga a&o. Saa i&a6 a ag ma&ita &o at hidi si #hael..
-ahil, masa&it ag ma&ita sila
mag&asama. %aya.. Saa matuha a a&o.A

Bigla ama siyag (iato i %ea g ote(oo&. *raay. Masa&it yu.

AYa. P6ede a7 -radrama iyo. Psh. Tara a.A

Luma&ad ama siya. Wo68 S6eet talaga g ,ia$ee &o8 =a&u. So(rag s6eet saa
'ulutai a siya g mga
laggam8 =alilisi& a at agdada(og a a&o g mahia doo.. =g ma'asi &og asa
uaha &o a ulit si %ea,
&aia &asi ii6a a&o ee.

A4h. Ba&it a&aguso &a a ama diya7 %oti a lag doald du$& &a a. Tara a.A
ABumali& &a 'a. Lala&ad a di a&o. 3'out ta'os hidi a&atigi sa&aya3A

=agsimula a a&o luma&ad. Malayo layo a di &asi si *i&a at Gia &aya luma&ad a
di a&o. %aso hiila ama a&o
g magalig a si %ea.

ABumali& a&o &asi ai6a &o yug 'ia&amahalagag (agay sa&i. Pag di &o (iali&a
(a&a ma&uha agad yu g
i(a. Mahal &o yu.. Este mahal yu8 #hael yu ee.A

=a'igot &o ama siya. Pero sa totoo lag, =*T45#2 a&o :0 2ihihih @'C %ea.
Salamat. *t i&a6 ag (iigay sa&i i
Lord &o.

So ayu sa(ay sa(ay &ami (umali& sa room. %*SI8 Bigaya a g results g ,ials sa
trigo. 2*2*8 2idi &o (a
ai&6eto ag ,ials &o78 W*G =* L*=G8 %asi 6ala a&og sasa(ihi &ug hidi *=G
2I+*P8 *d so (a$& to the
'reset a tayo.. &ug saa agsisiga6a &ami i GI*=8

B*%IT78

AGI*=8888 2I=-I T*Y4 B*GS*% 2I=-I T*Y4 B*GS*%88A
A44 =G* P*=GET88 44 =G*888A

=agya&a' &ami ta'os tumalo talo. E6a &o (a, 'ero simula g umami si %ea at sa
mga agyari &aia, adami
g ag(ago.. lalo a sa 'agtrato &o sa mga taog to..

%*S48 Isa mala&ig %*S4, =G5=IT, -*T*PW*T, B*%IT8 2aha. Parag hidi ama
$oe$t78 *y6ays..

CRRRL Piaghi6alay &ami i %ea ta'os itiula& iya si Gia &ay *i&a8 Ta'os ag
sama g tigi sa a&i i %E*=8
*s i.. GL*+E8

A4h (a&it a ama78A
AYa&a' 'a. PS28A

/RR RR0 Peste8 =agselos a ama. Err. So(rag seloso talaga g lala&ig ito8 Psh.
*i7 Psh &a ama dya #hael8
%ay %E*= yu8 C:/

ASelos &a ama78 *lam mo amag a$lear &o a ag ,eeligs &o at sigurado a a&o
sayo.A
ASelos78 SPELL *:S:*8 -iya &a a ga8A

5malis siya. P*LIB2*S* t6o mista&es lag siya sa T+IG48 *g galig talaga u sa
math. =ag'aturo a&o sa&aya
'ero a(adtri' siya sa a&i. *=G SL4W %4 -*W78 A,d... *g s6erte &o sa&aya ao78
2MP28 C:/

ASeloso talaga i %ea.A
A*y a&u sia(i mo 'a8 Pero.. =*%*P*S* T*Y48A
AT*M**88 2u::A

Maghuhug ulit saa &ami &aso..

S5MI=GIT =* =*M*= *=G M*G*LI=G =* SI %E*=8 Sumigit sa gita ami i Gia. %aya
siya ag a&ahug &o8
2mm. B*=G4 :00

A2ug (a(y uh7 2ug78 I lo!e you too8A

=ag gri siya. *s i yug a&a&aasar ag giti 'ero ag $ute 'a di8 2mm. Siamaa
&o a lag g giti 'ero
&ii&ilig talaga a&o8 %*SI.. E++. Sio (ag hidi78 Sige ga sa(ihi iyo &ug
siog hidi78

A#2*=EEEEEEEEEEEEEEEL8A

=a'aligo a&o8 Si Ja$o(. =ata&(o 'a'ala'it sa a&i. %aso hiaraga siya i %ea.
P6ede a siyag (odyguard8
Pro(lema ito87 2aha.

A%elaga mo &ay #ourtey78A
ASasa(ihi &o lag a a&a'asa a&o8A
A#ograts 'are8A
A2*8 *o (ag s$ore mo78A

=G5MITI =*M*= =G M*L*%I SI %E*=8 Ta'os 'ia&ita iya ag test 'a'er iya. M*Y*B*=G8
Si Ja$o( ama a'a
4RRRRR4

ATao( &a8 L*Y*S8 *&i a tog si #ourtey. %aya 6ala &a g &ara'atag luma'it.A

S' ',S #2EESY8 2aay. Saa gaito a lag &ami ara6 ara6. :0 Palagig masaya. Walag
gulo. Wala a :0 Luma'it
sami sia I!y, Bia$a, #ass, +ia, Lu&e. #holo, Ste!e ad Yael ad there. =*G GET
T4GET2E+ &ami. Tagga'
ama a ila si *i&a ad si Gia. &asi.. &ug a&o ga da6 hidi agiiarte sila
'a &aya78

-ala6ag ara6 ag agdaa at T*P4S =* *=G <I=*LS8 Yug i(ag grades sa iteret &o
a lag titiga8 *yo&o
g 'umuta g s$hool. G5ST4 %4 L*=G M*T5L4G8 :00 M*T5L4G8 *T M*T5L4G. *dito a&o
gayo sa &6arto &o..
at.. ? am 'a lag &aya matutulog 'a a&o8 Yug alarm &asi giisig a&o8

3S6oooosh3

*o yu7 2ala. *o yu78 Maya maya may gumagala6 sa may (itaa sa may terra$e. E
di 'iutaha &o ama..

AM*T*P*=G *%48 Mata':: ***28A

3meo6 meo63

APusa7 *sa a yug 'usa7 W*L* =*M*= P5S*8 4 (a&a tumalo lag7 *ish. Tutulog a
ga lag a&o8A

Pag&atali&od &o..

AME444WW8 +****WWW++8A
A******2222222888A

/=o6 Playig : E$hated (y Taylor S6i,t0

-iam(a a&o i %ea sa &ama. =asa uaha &o siya, a&ahiga &ami sa &ama.
=ag&atigia &ami.. *=4=G
GI=*G*W* =IT4 -IT478

AM*T*P*=G P*L* 2*8 BW2*2*2*2*2*8A

3SL*P3

=atigila siya. =a&atitig lag siya sa a&i. E6a &o (a 'ero aluha a&o. =ata&ot
a&o. Ba&it siya aglolo&o g gau7
*dami &ayag sira ulo sa 'aaho gayo. =a&a&aiis. 2idi a lag magte.t a
'u'uta siya. Ba&it &elaga 'a
maa&ot78 =a&a&aasar lag. =aiiya& a&o eh. =aiiis a&o.

A#ourtey. So::sorry. =a::ata&ot &a (a7 B:(a&it7 So:rry.A

5miiya& a a&o u. Lumuluha lag. Walag tuog. Piuasa ama iya yug luha &o.
=asa taas &o 'a ri siya.
*&o ama a&ahiga sa &ama.

A2mm, (a&it (a atata&ot &a 'a7 3smile3 *dito ama a&o 3'uas 'a ri g luha &o
ha(ag a&agiti sa a&i.3 Sa
tigi mo (a hahayaa &og may magyarig masama sa iyo7 Simula gayo.. Ba(ataya
&ita. %ahit saa.
Ba(ataya &ita. Simula gayo :0A

2ia'los iya ag mu&ha &o. Tira$e yug mata. Pa'utag ilog, haggag sa mga
la(i. ATrust me. I'll guard you.
I'll (e 6ith you. Just say those three 6ords, ad eight letters, &ahit asaa a&o..
'u'utaha &ita. I'll &ee' that
'romise. %ahit aog magyari. I'll (e 6ith you. <ore!er.A

A%ea. <ore!er is Bust a 6ord. <ore!er does ot e.ist. <ore!er::A
A<ore!er.. Starts today. *d i, it does't e.ist. I'll sho6 you the real meaig o,
,ore!er. :0A

=au'o a&o. =au'o di siya sa hara'a &o. =iya&a' iya a&o. =asho$& a&o8 ATha&s..
<or a$$e'tig my ,eeligs. <or..
$hoosig me. Paga&o.. You'll e!er regret the day a a&o yug 'iili mo. I'll ta&e
$are o, you. You're my most
're$ious 'ossessio. I'll lo!e you i e!eryday o, our ,ore!er.A

=agsmile lag a&o. -e$em(er 9P :0 That is the start o, our ,ore!er. LG

A%ea. #a you say those 6ords agai7A
AWhat 6ords7 You're my mo::A
A=o8 =ot that8A
AEh ao78A
AThree 6ords. Eight letters. I 6aa hear it o6 that I'm ,ially yours. LGA

*d as I hear those 6ords.. *lam &o. Si %ea Patri$& Toletio Padua a. :0

AI lo!e you.A LG

#2*PTE+ GN
#2*=EL'S P41

=agisig a&o. =atutulog. Si %ea7 =asa so,a &o. :0 See. Wala siyag gaga6ig masama
sa a&i. I &o6 that.
WRRRRRW %am'ate a&o sa&aya. =atutulog siya. TI=G=*= %4 =G*8

Err. *g g6a'o talaga. *g tagos g ilog, ag 'ula g la(i, ag ha(a g 'ilimata,
ag gada g (uho&. *o 'a (a
mahihilig &o7 Ba&it ag s6erte &o7 Salamat at dumatig siya sa (uhay &o. :0
2ia6a&a &o ag (uho& iya, ag
lam(ot. 2aggag sa mata iya, ag ilog, ag la(i.. at ag 'isgi.. ag lam(ot.

ABoo8A
A*Y8 %E*=8 I 2*TE Y458A
A2ahahahhaha::*+***************YYYYYYYY888 #45+T=EY8 TIGIL*= M488 M*S*%IT8
M*S*%IT88A

*o 'a ga (a78 E di.. ag 'isgi lag iya. 2I=IL* %48 2*8 *&ala iya. C:0 *ray
lag siya g aray. Samatalag a&o
hila lag g hila.

ASIGE %* I%I%ISS %IT*8A
A2MP28 5masa &a. =a&a&adala6a &a a &aya sa a&i8A
AG5ST4 M4 =*M*=8 *+*******Y8A

Ya(ag. :0 *sa ama siya. :- #oser!ati!e da6 a&o &ahit 'a'ao. -*W8 C:0

ATama a 'lease tama a. Tama a.A

=aluluha a siya. 2ala. %a6a6a. Ialis &o a.

AMasa&it (a7 Sorry a. *y. *g 'ula oh.A
ATalaga7 Ma'ula7 *(a. Buti ma'ula ya. Magta&a &a &ug $olor (la$& ya &a'ag
'iisil di(a78A

Siamaa &o lag siya g tigi. *Y*= =* =*M*= SIY* S* P*MIMIL4S4P4 =IY*8

A*lam mo. I&a68 =a&u8A

%u&uruti &o a saa siya &aso ag aray siya. E di.. hia6a&a &o ama.

=o6 Playig : #a you <eel the Lo!e Toight (y =ia

A*sa dito7 *li (a ag masa&it7 &u&uha (a &ita g yelo7 *o7 %E::Ba&it &a
a&atitig7A

=gumiti lag siya. a&a&atua6. *g.. gada g giti iya. Yug giti a.. Masaya.

A=gayo lag a&o sumaya g gaito. -ati.. 2idi &o alam &ug (a&it 'a a&o a(u(uhay
sa mudo. Gaoo di
ama ag agyayari. Paulit ulit lag. Paulit ulit lag. =gayo, may dahila a
a&o 'ara gumisig sa umaga g
a&agiti. *t i&a6 yu. I&a6 yu #hael. I&a6 yu #ourtey. I&a6 yu 6i,ey. I&a6
yu Ba(y. I&a6. %aya.. Salamat.A

%iurot &o lag ag 'isgi iya. Pero mahia lag. *t agsmile a&o sa&aya.

A*&o da'at ag mag tha& you. %asi.. -umatig &a sa a&i. %ahit 'alagi mo a&og
siusugita, eh hidi mo ama
a&o 'ia'a(ayaa. You gi!e me ha''iess. *d doo 'a lag satis,ied a a&o. Salamat
sa lahat.A

Bumago siya. *t a&o ama a&au'o dito sa may sahig, ot u'o, yug 'arag..
a&aluhod a a&au'o. *Y
B*ST*8 Ta'os (uma(a siya g &oti 'ara mag&ale!el ag mu&ha ami. Ta'os hia6a&a
iya ag $hi &o. Eye to
eye &ami.

ABasta, a&i &a a lag gayo ha7 *&i &a a lag :0 A
AYes (oss8A
ABoss &a diya. %ay Lia at Ju yu aaga6a mo 'a8A
A*mm.. Yes Pat8A
AGood. 2mm. 56i a a&o7A
A*lis &a a7 3'out3A
A2idi, (a(ali& ulit a&o.. atural aalis a&o, &asi uu6i a a&o di(a7A

=agroll eyes a lag a&o8 E+++8 C:/ MY G2*-8 2E al6ays rui the momet. =ag(elat a
lag siya at.. 4RRRR4
Tumalo mula sa (itaa &o. Ta'os talo sa mala&ig 'uo sa ta(i. Gaa (a siya
uma&yat dati7 *o (a ya78
P6ede ama siya sa 'ito. Mas gusto talaga iya ag log 6ay8

A*a&8 *o yu78 May agyari (a78A

=asa (a(a ag mama agluluto.

APo7 Wala8 May.. Pusa8A
ASige. *a& mamayag ga(i magsisim(a tayo. Simula a g sim(ag ga(i. Pero (u&as
madalig ara6 tayo sisim(a..
-i &a &asi agisig &aia &aya ga(i tayo gayo.A
A*h. Sige Ma8A

Yey. I $a smell #hristmas8 2aaay. E6a &o (a 'ero (igla a&og ade'ress. %asi..
=aalala &o ag Pa'a. Pas&o..
Pas&o.. 2idi a a&um'leto ag 'as&o &o. Palagig &ulag.

3(ee' (ee'3
5y. May agte.t8

<rom: Gia Paget &o. LG
33La(as tayo :0

2ala. La(as7 -ate7 Sigeee. Wala ama a&og gaga6i :0 Mare'lya ga8

33.La(as7 Tau7 Uur.. :P

2mm, siguro ga &a'ag ag&agusto &a sa isag tao hidi ma6a6ala yug ,eelig a
s'e$ial sayo yug taog yu. :0
Lalo a &ay Gia. 2idi ma6a6ala ag 'agmamahal &o sa&aya. Pero gayo.. 2idi a
tulad g dati dahil &ay %ea.
S'ea&ig o, %ea..

3E$hated (y Taylor S6i,t3
::yes8 Bagog rigtoe. :0

#allig: %ea *sugot8 :RRR:A

A2ello7 Sio to7A
ATry mog i$he$& sa 'hoe &ug sio yug ata6ag8A
ASugit ati ah8 PMS7A
APsh. 4 eh (a&it may date &ayo i Gia7A
AWaaaaaah8 Ba&it mo alam78 4RR4A
A.....A
A2uy8 Ba&it mo alam78A
A.....A
A4sige i(a(a(a &o a to. Ba(u..A
A.....A
AEeeeeh8 Tam'o &a a iya78 Bala &a diya8 Ba&it mo alam78A
AW+4=G SE=- %* %*SI88 Malolo&o a lag magii6a 'a g e(idesya8A
A*ray8 %ug ma&asiga6 &a ama. Sa(i iya ee mag&ita da68A
ASus. Sige. Me date di &ami i *i&a88A
ASige. EBoy :0 A
A*(a't::A

3toot toot3

*i7 =a'utol7 =a6ala 'ala a&o g sigal8 2ehe. Wrog sed ga8 I,o,or6ard &o a
lag &ay Gia :0

G'.m.

A5y. Buti a&adatig &a.A
A2idi &o ama ma&a&alimuta ag (irthday iya, agig mahalaga siya sa a&i. Sa
ati. 2alos tiurig &o a
siyag aa&.A

Tri.ie.

=amatay siya t6o years ago. Malug&ot. Pero.. *ya. 2idi ami a&a&alimuta a
dala6i ag 'utod iya.

ASalamat sa 'agsama. %ala &o &asi di &a 'a'ayaga i %ea.A
ASus. 2mm.. May gusto &ag sa(ihi7A
ASiguro ama alam mo a yug (uog story. I 6as ho'ig a '6ede 'a tayog
mag&a(ali&a.. Pero huli a 'ala
a&o. Tama ga si Bo( og.A

Talagag a'asama si B4B 4=G sa usa'a77

AWag mog ii6aa ag (agay a mahalaga sayo. %asi.. Tia'ay ga.. =a i6aa mo sa
mesa a&u&uha g i(a. Yu
'a &ayag mahalaga sayo. 2idi ya yug e.a$t a sia(i iya 'ero adiya yug
thought8 Siguro mali a ii6aa
&ita.. Pero.. %ailaga.. Para &ay Pa'a. *lam mo ama a mahal &o ag Pa'a,A

Tama. %ug may tao sa mudog to a &ara'at da'at mahali. Si Gia yu. -ahil,
mahal a mahal iya 'arets
iya, loyal.. Mahia ga lag sa Trigo. 2ehe. Pero.. *t least alam &o a ag raso
g 'ag&a6ala iya.

A2aggag gayo mahal 'a ri &ita. 2idi &o &ayag sa(ihi sayo ag lahat dahil
atata&ot a&o sa '6ede mog
sa(ihi. Pero.. *ya. =ahuli a ama a&o. Mahal mo a si %ea. Mahal &a a di
iya. Ba&it (a sa&aya 'a &ita
ii6a7 2mm. *dami &og 'agsisisi. Pero.. Sa gayo. 2ayaa mo lag a&o mahali
&a.A
A*lam mo Gia. Mahal 'a di ama &ita. Pero.. 2idi tulad g dati. Mahal (ilag
&a'atid. Best,ried. *t siguro &oti
(ilag lo!er. 2idi mo maalis sa a&i yu. :0 Pero.. Si *i&a. Siya ag agmamahal
sayo, da'at.. Siya ag mahali
mo.A
ASiasa(i &o di ya sa sarili &o. 2ayaa mo. %a'ag a&alimot a ag 'uso &o sayo
(a&a sa&alig si *i&a a.A
ASorry.A
A*&o da'at ag agsosorry. 2idi ama mag&a&agaito.. %ug hidi a&o umalis. %ug
hidi &ita ii6a. 2idi &a
masasa&ta. *t hidi a&o masasa&ta.A

=agsmile a lag a&o.. May 'ositi!e di ama a result sa agyari sa ami ee.

APero.. -ahil doo, a&ilala &o si %ea. *t masaya a&o gayo dahil sa&aya. :0A
AWag &ag magalala. Susu'ortaha &o &ayo. Taga a &ug taga. Pero.. Pa&iramdam &o
mas ma6a6ala ag sa&it
&ug 'alagi &o &ayo a&i&ita.A
ASorry Gia. Sorry.A
ABasta.. Walag mag(a(ago sa ati. %oteto a a&o doo. Masaya a a&o doo.A

=iya&a' &o siya. 2idi &o di ama siya &ayag ma6ala sa a&i. :0 Tha&s Gia.

A4yaha. Sa 'utod 'a tayo i Tri.ie agsum'aa. Wala a sag 'aga&og ma'a'a&o
gayo8A
APromise. -( tri.ie7A

=agsmile &ami. :0 I miss Tri.ie. :0 4ur ,irst -4G. 4o. *S4 siya. :0

5malis a &ami sa 'utod. =a&aa&(ay sa&i si Gia at giugulo iya ag (uho& &o
ha(ag aglala&ad &ami.
2aggag sa.. 4RRR4

A%ea7A

Paao iya a&o asuda dito78 Stal&er mu$h87 Psh. A*og giaga6a mo dito.A

ABia(ataya &a.A

*g sama g tigi iya. -o't tell me. Galit a ama siya. Tumigi siya &ay
Gia. Masama ag tigi. Tumugo
at.. =agsmile78

AJo&e lag8 Tara 'are dota8 Tagal a atig di ag:g:GG8A
AGG7 *og GG7A
ABoy tal& to. Wag &ag ume'al.A
AEh.. Paao ama a&o78 Eh.. Sio &asama &o78A
A-u &a &ay Tri.ie. %ausa'i mo (a&a sa&alig ma(uhay. Tara 'are8A

Tuma6a a lag si Gia. 2iihigit siya i %ea sa le,t arm iya. 2iigit &o siya sa
+ight iya.

AEi. Gia. May date tayo. Wag mo a&og i'ag'alit sa dota8A
AEh. Paget. Yug syota mo. La&as maghata&8A

Su'er hiihila siya i %ea. =i let go &o ga8 =atum(a sila 'arehas.

ABahala &ayo diya. *ya6 iyo a&o samaha. <ie8 May Ja$o( 'a a&o8 Palagi iyo
a&og &ia&a6a6a. Sige. Shoo8
*lis a mag GG a &ayo8 Go8A

Tata6aga &o a saa si Ja$o(. Buti 'a yu, hidi a&o ii6a8 Buset tog dala6ag
to. Parehas &o 'a ama mahal
tog dala6ag to8

ASu(u&a mog ma&i'agdate sa Ja$o( (a yu::A
A*o7 Puro &a threat8 Gi!e me (a$& my 'hoe8A

Siamaa &o siya g tigi. Patayi sa sida& si %ea Padua. 2m'h. %iuha ama
iya yug &amay &o.

AWag &a a ma(dtri' dya. 5ag ara6 'a ama ati to gayo. Li&a a. Sa mo (a
gusto mag'uta7A
A-i i&a6 &adate &o8 Si Gia.A

2iila &o yug (raso i Gia at suma(it a&o sa&aya.

Te&a.. 2idi (a 'arag siasa&ta &o si Gia sa giaga6a &og ito7 Tiiga &o
siya.

A#hael. 4&ay lag a&o. :0 Tagga' &o a si %ea a ag mahal mo at.. at sa tigi
&o ama, matutua &o dig
mahali si Ga(..A

*g mata &o agig gaito oh : 4RRRRRR4

AWE278 *S I=78A
A4o ga. E6a &o. Pero.. =a'a'ala'it a di a&o sa&aya. Parag.. *g sara' iya
alagaa &asi 'arag ag ,ragile
iya sa la(as, 'ero sa loo( ag strog iya. EW*=8A
A2*YIEEE. Talaga78 *s i78 =*%5558 =*%558 2idi mo alam &ug 'a'aao mo ma'a'asaya
si *=I%* =IY*=8 :0 A
APero Mahal &ita :0 Mahal 'a di &ita. :0 A
ASus. Mahal di &ita.A
AI=* =IY48 M*GS*BI2*= -*W B* =G M*2*L %IT* S* 2*+*P*= %478 *a& g. Badtri' &ayo
alam iyo yu7
=YEM*S8 Paira g.. PS28A

4o's. =ga ama. 2ay a&u. Gia &asi. A%E*=8 Wait lag. I&a6 ama. Selos &a
&aagad. Mero lag &amig
&asudua i Gia :0 =u ga7 36i&A

A%idat 'a. Magig &irat &a saa8A

=ag'out a&o.

A2idi (agay. Wag mag'a$ute. #ute a8A

=a'agiti ama a&o sa sia(i iya. Giulo &o yug (uho& iya, ta'os luma'it
sa&aya. Pumi&it siya. P5MI%IT SIY*7
*&ala ata iya hahali&a &o siya. :0 2*2*8

A2idi &ita hahali&a. Sasa(ihi &o lag a sia(i sa a&i i Gia a &aya iyag
mahali si *i&a :0 Wag &ag atat sa
&iss &o8A
A2*8 SI=4=G M*Y S*BI S*Y4=G G5ST4 %4=G 2*LI%*= M4 *%478 5M*S* %*8 5M*S* %*8A
A4&ay :0A

Luma'it a&o &ay Gia at tuma(i sa&aya.

AMall tayo7 LIB+E8A

=agod ama siya. Y*= *=G G5ST4 %4 -IY*= :0 Galate.

A2e'8 Saa sa tigi iyo &ayo 'u'uta7A
AItutuloy ag date ami a giulo mo. Sige. S25PE8A
ASio (a ag ,ia$ee mo7A
AI&a6. E sio (a mahal &o7A
A.....A
AI%*W -I=. %aya 6ag &a g malug&ot diya. 2ali&a. Mas astig &og dala6a ag
malili(re sa a&i :0 A

Magada ito8 :0 =e.t $ha'ter.. A* date to remem(er.A

333

G:I? P.M =adito &ami sa SM 3tooot3

%umai mua &ami sa %<#. Maarte &asi si %ea ee. *yos a a&o sa M$do ee. E gusto
da6 iya sa %<#8 2idi da6
siya &a&ai &ug hidi %<#8 ao (ag meru sa %<#7 Bu&od sa %rushers7 *t..
=ag'aligsaha 'a yug dala6a8
Pa(ilisa da6 &umai g -ou(le -o6. Yug Meat yug (us, ta'os may ham ad (a$o
ad $heese 'a ata sa
gita. B*ST* P5+4 ME*T8 *g aalo7 *%48 4o. Tigau(os a&o g 'ag&ai ila8 Mahal &o
ama yug dala6a &aya
6ala sa a&i yu.

=e.t sto'. -EP*+TME=T ST4+E. <a!orite &o 'utaha yu ee. at (umili g &ug ao
ao. :0 Pag'aso& sa
de'artmet store. Luma'it agad a&o sa (eauty 'rodu$ts. Bumili g lotio. Pa(ago.
sa(o. Sham'oo. Pero (ago &o
'a maga6a yu =*%58 %asi.. So(rag o''osite si Gia ad %ea. Gusto i %ea..
la!eder ad amoy. Si %ea ama
LEM4=8 E 'a(ago lag yu 'ara sa &6arto. *ir <resheer. =*G*W*Y P*8 C:/ *MP TLG*
Y5= -*L*W*.
Piagtigia tuloy &ami.

.LEM4=8.
.L*1E=-E+8.

Paulit ulit lag silag gaa. 2aggag sa i6a &o silag dala6a. *t 'ag(ali& &o..
*(a. May a&a'ali(ot a mga
(a(ae.

.-i(a Miss mas ma(ago ag Lemo7.
.Miss. La!eder di(a7.

Yug mga (a(ae, mu&hag eBoy a sa 'agtitig. -i a 'ia'asi ag taog g
dala6a.

ASa tigi &o mas ma(ago.. %ayo. 2alia &ayo8 *i mga girls, sorry. Boy,ried &o.
*t ,ia$ee &o. May agal7 *lis.A

.*&o may agal8 B*%IT M4 B4Y<+IE=- SI GI*=87.
#hael: .<ia$ee ama &ita ee. Ts&a alam mo ama ag totoo. Gagalit &a 'a. Li&a
a (a(e..

=a'agiti ama siya sa (a(e. AI&a6 di 'aget. :0A Pero a'asimagot siya sa
'aget. (a&it78 B*BE ga yug
&aya ee8

=EUT ST4P: -*MIT8

.Itog 4,, Shoulder (agay sayo..
.T:S2I+T a lag. Palagi &a g a&adress. =a&a(louse. Shorts. M*G T:Shirt &a8.
.Pero hidi &o ama gusto ya %E*= EE8 Mas gusto &o yug o,, shoulder..
.T S2I+T S*BI8 T S2I+T8.

Sumisga6 a siya. Luma'it sa ami ag ag(e(eta. Si *te. =asho$&. Sa dala6a &og
&asama. Pogi &asi8 CHL *%I=
=* Y*=8 C:A/ 5malis yug dala6a at aghaa' g mas (a(agay da6 a damit 'ara sa
a&i. %asi.. &iuha &o yug
o,, shoulder i Gia. =ag$o$otest (a silag dala6a7

*te: .*hh eh miss. P6ede magtaug7.
.*o yu7.
*te: .Sio diya ag (oy,ried mo7.
.2ulaa mo ate :0.
*te: .Mas (agay &ayo ug a&a(lue /Gia0 mu&ha &ayog.. $ou'le. :0 Pero mas masaya
&a &a'ag &asama mo yug
a&ared /%ea0 mas $ute &ayo. Mu&ha &ayog mag&a(ar&ada a aglalaro..
.*te ama8 Boy,ried &o yug a&a(lue8.
*te: .S*BI =* EE..
.Pero ,ia$ee &o yug a&a red8.

Mu&ha amag aguluha si *te. AJo&e. E. &o yug a&a(lue. <ia$ee &o yug a&ared.
:0 A

ABagay &ayo i Blue guy. Pero.. Mas $ute &ayo i +ed Guy. :0A
ASus. :0A

-umatig a yug dala6a. Si Gia may ha6a& a.. Blouse a maramig ru,,les a
PI=% :0 Pero.. si %ea may ha6a&
a t:shirt a 'i& a 'uro hearts.

A#5TE8 *&i a ya %E*=8 Gada. :0A

=a&ita &o a lag a diilaa i %ea si Gia8 Si Gia ama dumila di8 :P *IS278
Mga (ata.78 2aggag sa..

3E$hated (y Taylor S6i,t3
#allig : Pa'aaa /%ea0

A4h Pa'a7 (a&it a'ata6ag &a7A
A*a&. 56i a &ayo. ? a. P ag simula g sim(ag ga(i8A
A*i oo ga. Sige 'a'a. Ba(ye.A

.*og sa(i i Pa'a7.
.56i a da6 tayo. Sim(ag ga(i ee. Gia. 5a a &ami ah7.
.*h. 4sige. alis a di a&o. Sudui &o si *i&a. Ballet lessos..
.2*YIEEE LG I&a6 ha. 3amula a lag siya3 2aaay dati sa a&i &a amumula g gaa
ha. %amiss8.
.Iggit &a 'a ee. Lo!e you 'aget. Bye..
.Lo!e you too..
.L41E Y45 T2+EE8 5M*LIS %* =*8 S244448.

Selos a ama SRRRRSZZ J5S%4 P4 =*M*=8 %ela (a matata'os ito78 C:/ A2ehehe. Jo&e
lag. Bye Gia. Lo!e
you three.A =agsmile a lag a&o g PILIT8 Malama ama iyag iis a&o8

5malis a ga si Gia ta'os &ami umalis a di, deretso sa sasa&ya.

AGalit &a a iya7A
A-i ah.A
A4&ay :0 %<#7A
A%<# =* =*M*=78 Pia'au6i a tayo i Pa'a8A
A2idi8 %<#8A
A%5LIT M48 2idi ga '6ede8 Pia'au6::A
A%<#8888A
A%E*= =* <EELI=G #L4SE88A
A2I=-IIIII8 C:/A
A*o (a &asi yag %<# a ya78 Gut::A
A%<#. %ea <alls ,or #hael. %<#8A

%<#7 %<#7 *28 %<#8 *h. Yu 'ala yu8 :0 2527

AYa yug areali)e &o.. =oog asa air'ort tayo. :0 Yug dumatig a ulit si Gia
at umiiya& &a. %<# :0 %ea ,alls
,or #hael. I(ig sa(ihi, mahal a &ita oo 'a.A =agsmile a lag a&o sa&aya.
Siya ama agdridri!e a lag.
*to& a a&o. %aya a&atulog a a&o sa sasa&ya. 2idi &ami #heesy a aghoholdig
hads ee. C:0
#4=SE+1*TI1E *%48 Sa(i &o8

33

AWI<E8 GISI=G =*8A
AYES B4SS8A
A25SB*=- =G*8 C:/ 4 &aya (a(y, o &aya (a(e. 6ag lag (oss8 %*Y LI*= Y5= EE.8A
AI&a6 talaga. *sa a7A
ASima(aha a 'o.A
A25278 SI=* M*M*7A
A*sa loo( a. =aua a. %aia &a 'a ami giigisig ee.A
ASorry. =a'agod a&o ee.A
AYa&a'sule gusto mo7A
APahigi ga.A

325555555GGGGG3 C:0L

A4&ay a7A
AIit mo.A
A24T *%4 EE. Pssssshhhh. 3si))lig soud3A
A2idi ga. *g 6arm mo. Sara' mog ya&a'i.A
AS5S. Pariig &a 'a diya. *L*M %4=G M*S*+*P *%4 Y*%*PI=8 Tara a sa loo(.
Mag&a&asala 'a tayo dito sa loo(8A
A%*P****L8 *S* %* P* =*M*=8A
AJ4%E8 J4%E8 T*+* =*8 *+**Y8 Sa&it. Wag mo &og 'alui8 *ray. 2ali&a a.A

Pumaso& &ami sa loo(. Tae. Piagtitigia &ami. <eelig &o &asi ag gulo g (uho&
&o8 Bagog gisig a&o ee.

APsst. May muta (a a&o7A
AWala. (a&it7A
A=atigi sila ee.A
AG6a'o magigig asa6a mo ee.A
AYug totoo7 Ba&it sila atigi7A
A%asi may mata7A
ABa&it (a agtaog 'a a&o sayo78A
A%asi lo!e mo a&o7A
A-i ah.A
AThree 6ords. Eight Letters :0 A
A4o a.A

*yu. =a&ita ami sia Pa'a. =a&au'o &ami. *g damig tao. Si %ea mu&hag (ored
a. 2I=-I =*%I%I=IG S*
SE+M4= =G P*+I8 2i&a( g hi&a( ta'os 'iaglalarua ag (uho& &o8 Iii&ot i&ot.
Ta'os aamuyi. Ta'os.. =oog
agsa6a a sa (uho& &o, yug &amay &o ama8 Pii'isil 'isil8 2aha6a&a. *alisi.
Bi(ilagi ag daliri &o. 2ELL48
S*MP5 Y*=8 S*MP58

AMa&iig &a sa 'ari.A
ATagal ama g ama ami8A
ATri' mo lag ha6a&a &amay &o ee. 2iaha6a&a mo a ga e.A
A2idi. %a(aas &asi tog magsyota sa li&od ati ee.A

Tumigi ama si *&o sa magsyota. 4 aog 'ro(lema7 Wala ama ah. Mu&ha amag
a&i&iig sila.

ABa&it7 *og mero7A
A%aia &a 'a $hii$he$& out ug lala&i. %aia 'a a&o ha6a& g ha6a& sa (uho& at
&amay mo. -i ma&aramdam
a a&i &a8A

*666666666. Tal& a(out seloso8 :0 Pisa &a siguro i Er!i78 =ameet &o si Er!i sa
s$hool ami dati. Si&at yu
eh. Sila i *te #harlotte. Gragraduate sila g Ith year sila. *&o ama grade > :0
2idi 'a a&o higs$hool 'ero.. Palagi
&o sila a&i&ita. Part di a&o g glee $lu(. :- 2aaay. :0

Masugit di yu ee. =a&i&ita &o ag mga (a(aeg ala'it sa&aya8 Guma6a 'a ga a&o
g s$ra' (oo& tug&ol sa
lo!eli,e ila. :0 <a a&o ila ee. *666. %amusta a &aya sila7 Balita &o agaaral
g la6 sila 'arehas ee. 2idi talaga
ii6a i %uya Er!i si *te #harlotte.

ASiguro may 'isa &ag Er!i78A
AEr!i ao77A
AEr!i dela <uete7A
A*h. Third #ousi. Sa side i Pa'a. Ba&it7A

4RRRR4

What77 Is that true78 I 6as Bust Bo&ig88

AMay 'isa &ag.. Er!i778A
A4o. Mas matada sa a&i. Pero $lose &ami u &ahit 'a'ao.A
A*s i li&e Justie Er!i dela <uete7A
AWag mog la&sa ag (oses mo. =asa sim(aha tayo.A
APi:'isa mo si %uya Justie78 4hmyghad8 Logtime $rush &o siya.A
A-i &o a 'ala siya 'isa. -i &ami $lose at lalog hidi &ita i'a'a&ilala sa&aya.
Isa 'a.. %asal a yu8A

*lam &o. :/ %ay *te #harlotte +o.as. %a$lu( &o si *te sa Glee #lu(. Galig &umata
u ee. Mga idol &o sila.

ABa&it mo &ilala 'isa &o7A
AS$hoolmate &o sila dati. 2idi ila a&o &ilala. Pero a&o &ilala &o sila. Si&at
sila sa s$hool ami ee. Sila idol ami.
So(rag s6eet i %uya Er!i8 %aso.. Gumraduate si *te g se$tio <. =ag(rea& ata
sila ee. Pero.. 1aledi$toria si *te
#harlotte. Gra(e. Siudo siya i %uya Er!i ug 'a(a(a si *te sa stage ta'os
ia(uta g ,lo6ers. My ghad8 Idol
&o talaga sila.A
AYu lag7 %aya &o yug ga6i sayo ee. Sus.A
A2ay a&u. Wag &a a ga8 %ug si %uya Er!i 'a. #lose &ayo7A
A#lose yu &ay Pa'a. Pati sa&i. Tiurua a&o u mag gitara ee. Ma(ait si %uya.
=a&ita &o a di si *te #harlotte
eh. Magada siya. =agig $rush &o ga. Pero madamot si %uya.A
A*lam &o. 4!er 'rote$ti!e yu &ay *te ee. *stig. :0 Idol &o sila.A
ASus. Gaga6a tayo g mas magadag lo!e story sa&aila.A
ASus. 4o a. Ta'os.. I'ag'a'alit mo a&o a&u &a.A
ALahi a ami magig loyal at ,aith,ul8A

=a'asmile ama a&o doo. :' Totoo ga ama. Si %uya Er!i gau ee. %ela &o &ya
ma&a&ausa' g 'ersoal si
%uya Er!i77

A%a'ag ag&atime. Tata6agi ati sila. 2idi mua gayo. Busy sila. =agaa& a
si *te ee.A
ATalaga78 May aa& a sila78 Wo6.A
ABoses mo. Tama a ga yag sia %uya Er!i. Ma&iig &a sa 'ari.A

*i7 Parag &aia lag.. *&o yug agsasa(i u ah7 Sige a ma&i&&iig a. :0

Boooorrrriiiiiigggggg8 I'm slee'y a. Sorry Lord. 2idi lag talaga a&o
ma&tiis. *g ha(a maghomily g 'ari. 9
hour a oh8 =a'asadal tuloy a&o sa (ali&at i %ea 'ero a'atayo ulit. =asa
sim(aha a&o.. Wala sa 'ar&.

A*to& a (a(y7A
A*g (aduy g (a(y ee. I(a a lag.A
AWi,ey7A
ATa6aga i Sam at To' yu ee.A
ABe(7A
ALia ad Ju7A
A<ate7 -estiy7A
AEyedea ad Eldridge8A
A*o (a78A
ABa(e7A
A2mm.. Borig.A
Aao (a7 <ia$ee7A
AEg&7 Sige. Tata6gi mo &o g ,ia$ee sa s$hool7 Paget.A
AWi,e. 2us(ad7A
ASige '6ede a yu.A
AMisis7A
APaget8A
ASi Gia yu ee.A
A4o ga.A
A=aha(a a usa'a ati. Sto' a.A

Tumigil ga &ami. Maya maya..

AYaaaa6.A

4RR4 sa(ay 'a &ami humi&a(8 =a&a&alo&a8 2aahah.

Maya maya.. -i a ami amalaya. Pea$e (e 6ith you a. 2iali&a a&o =i Mama.
%iiss &o di siya. Si Pa'a di
&iiss a&o. Ta'os.. Lala'it saa si %ea. Piigila &o.

ABa&it78 Magigig asa6a mo a a&o. Mama tiga mo ga si #ourtey oh8A
A*a&. Tama si %ea. Wag &ag 'a&i'ot diya.A
A<ie. Beso lag ha.A
A4&ay. :0 A

=ag(eso &ami. Pag&ata'os u. *la&i g giti.. Pag tigi &o.. =ag smug siya doo
sa lala&i sa li&od ami, yug
magsyota. *i8 Pasa6ay talaga8

5mu6i a &ami oog ga(i yu. =a&a&a'agod di 'ala to.

Sige slee'ig timeee. Weeee. :- Sara' matulog. :-

33

A#ourtey8 #ourtey88 Gisig8
AMama maya a. Ba&asyo ami. 2idi a&o gigisig g maaga.A
APsh8A

4RRRR4 Psh da678 Sio 'a (a ag ag 'PS278

A%ea78 *og giaga6a mo.. Waaah8 Wag mo a&og 'agtag&aa. 5malis &a sa &6arto::
&o.A

=a'atigil a&o. =a'agaga a di. %asi ama8 =asa.. I(ag &6arto a&o. Wala &aog
ma&itag 'i& dito8 Puro..
Bro67 4 #ream7 E6a. Basta gau. -ala6a 'a ag &ama. May #.+ sa ta(i. *t doo sa
gita. May a&yata a
'arag e6a. *stig a&o magdes$ri(e ao78 2ahaha. :-

A=asa tayo P*T7A
A2idi &o di alam #ourts.A

252787 *S*= %*MI87

333

AEee. Ba&a ama 'aagii' lag to. Tama. *g 4.* &o &asi maagii'. Sige.. Ba(u a
%ea. Slee' a me. :0A

3&uroooot3

A*raaaaaaaaaaay8 Masa&it8 Walagya8 *og 'ro(lema mo7A
ASige. May aagii' (ag asasa&ta. Totoo &asi to.A
A4o ga uh78 Wah8 %ea. *sa tayo77 =agslee' 6al& tayo together78A
A*sa &a 'a ama. 2d a&o ag gau uh8A
ASus.A

Maya maya may 'umaso& sa &6arto ami. Mag&asama &ami sa isag &6arto ee.

AGisig a 'ala &ayo :0 2ello8A

*g lola i %ea88 4hmyghad8 -o't tell me ito a yug siasa(i iyag..

Bahay ami i %ea78

Tumigi a&o &ay %ea. Mu&hag alam a iya ag agyayari. *t mu&hag hidi a&o
ag&a&amali sa hiala &o.
*ish8 Waaaaaah8

A2oy8 Matadag hu&lu(a8 *a& g. *o a ama (a to78 =asa &ami78 =asaa78A
ABa&it (a ag sugit g a'o &o sa a&i. Pali(hasa hidi &a aturua g aay mo g
mag::A
AW*G M4=G I-*-*M*Y *=G M*M* %4 -IT48 Y*=G SI P*P* *=G W*L*=G %WE=T*8 W*G =* W*G
M4=G
SISISI2I= *=G M*M* %48 W*G8A

=agigiig sa galit si %ea. Parag.. Parag oog isag ara6. =oog umami siya
sa a%i. Gaoo ag galit iya.
Mas 'a. Basta talaga sa Mama iya. Mahal a mahal iya ag Mama iya. I'm sure.
%ahit a&o.. I'ag'a'alit iya sa
Mama iya.

AW*G M4 %4=G SIG*W*=8 I%*W =* B*T* %*8 W*L* %*=G G*L*=G8 P*LIB2*S* L5M*%I %*
M*GIS*8 *=G =*=*Y
M4=G M*G*LI=G. I=IW*= %*Y487 TI=G=*= M48A
ASI=*BI =G W*G M4=G I-*-*M*Y *=G M*M* %4 -IT488 W*L* SIY*=G %*S*L*=*=88A

Susugudi a iya yug lola iya. *o (a siya78 *og gaga6i iya sa lola iya78
Bali6 a (a talaga siya78

Tuma&(o a&o sa hara'a g lola iya. *t hiaraga. 2idi 'a ama masyadog
matada ag lola iya. Mala&as
'a. Mga ??Z siguro. Pero &ahit a 9N 'a lag to. *t &ayag &aya 'a siyag.. Sa&ta
i %ea.

A%ea.. Wag.A

=a&aa&ma a siyag sutu&i ag lola iya. WT<78 Susutu&i iya ag lola iya78
Bali6 a (a talaga siya78 =a&ita
iya a&o. =a'atigil siya at uti utig i(ia(a ag &amay iya. =a'a 'Sigh' siya.

5malis a ag lola iya. 2ia6a&a a&o sa (ali&at at (umulog g 'Tha& you. 5sa'
tayo maya.' si %ea ama..
*g sama g tigi sa &aya. Ta'os.. 2ia6a&a a&o sa (ali&at.

ASorry.A

Yug sorry a yu su'er si$ere. So(rag.. Malug&ot. Bigla a lag iya a&o
iya&a'. So(rag hig'it. Masa&it. Pero.
E6a &o.. Pa&iramdam &o &ailaga di iya a&o ee. =iya&a' &o siya 'a(ali&.

ASorry a(out that. *yo&o lag talaga g siasa(iha g gaoo ag Mama &o. 2idi
ama &asi iya &asalaa.
Ba(ae lag siya. Sira ulo &asi ag Pa'a dati. %aya.. *yo&o g may aa&it sa (a(ae.
Well.. Emotioally, dahil &aya
&og maa&it g (a(ae 'hysi$ally.A

Lalog humig'it ag ya&a' iya. Tiata'i& &o a lag ag li&od iya. So(rag
hig'it. Pero hidi a masyadog
masa&it. Warm siya. So(rag 6arm. Gusto &o g gaitog ,eelig. Maiit. Maya maya..
May tumulo. 5miiya& a
ama siya7 Pagala6ag (eses &o a siya a&i&ita umiya& ah.

ASorry. Sorry. *yo&o.. *yo&og.. *g mama &o..A
ASsh. =aiitidiha &ita. Tama a ya. Itidiha mo a lag ag lola mo. *ya6 di
iya yug (ia(astos mo siya d(7
Taha a.A

=a&aya&a' lag siya sa a&i. %umalas a&o sa ya&a'. *t 'iuasa &o ag luha iya.

A-o't shed a tear. They are 're$ious.A
ALi&e ho6 're$ious you are ,or me.A
A#heesy ati ah.A
ATe&a ga.. *&o doo sa &amg yu ha. Sa ta(i g $.r doo &a sa ta(i g (itaa.A
ABa&it a&o doo7A
AYo&o du. %ata&ot8A
ABali6 e may (itaa di sa ta(i mo8. Tulog a tayo7A
A4o sige. Goodight. U0A

Luma'it a a&o sa &ama &o. *g $ute. Sigle (ed ee. 2ihiga a a&o &aso..

A%ea7A

2iigit iya ag &amay &o.

ATa(i tayo8A
ASira ulo. *yo&o ga8A
AEeeh. -ali a. 2idi ama &ita gagala6i8A

*=4 B* =*M*=G SI=*S*BI =IY*78 Bali6 talaga ito. %ami ga i Gia hidi agtata(i
&a'ag magsleslee' o!er yu sa
ami. *t. ta&e ote, mag&a&a(ata 'a &ami g lagay a iyo8 Isa 'a, 'ati si Lola
di(a7 2ii6alay iya ag &amay dahil
aya6 iya &ami magta(i8

A%ea ao (ag siasa(i mo diya78 *g liit liit g &ama oh. I,airess. *&o lag
&asya diyaA
AIeem(ra$e &ita.. :0 Sige a.A
A*yo&o ga8 Bahala &a diya8A
ASige a. *yo&o lag &asig.. Maalala si Mama. Peste &asig matada yu 'iaalala
'a eh.A

=alug&ot a ama siya. =asaa a &aya ag Mama i %ea7 Para &asig gusto &o sila
ireuite. Paga&o.. %a'ag
a&ita &o Mama i %ea.. Pagsasamahi &o sila. Para ama sumaya si %ea. :0 Lagi
iya a&og 'ia'asaya ee.
Saa.. siya ama8

AEh masi&i' talaga. Wag mo g i'ilit. Sige tulog a tayo.A
A2I=-I8 2ali&a8A

2iila a ama iya a&o. Saa a ama &ami 'u'uta787 *t.. 4RRR4 4&ay. *lam &o a
&ug saa. Sa taas. -oo
sa may a&yata. E adu ag mga (agahe ami ee8

A-ito tayo :0 Para &ata(i &ita :0 A
ABali6 &a (a78 2ihiga tayo sa sahig7A
A2idi ah8 *yu oh. May $om,orter8A

#om,orter7 Ba&it may $om,orter doo78 -o't tell me iie.'e$t ila a mag&asama
&ami dito78 %aya (a.. gia6a tog
'art a ito78 2mm. *t isag $om,orter lag ha. Pero.. Mala&i ama. %ig si)e :0

=ahiga &amig dala6a. Malayo. Mga isag ruler. 2*2*8 Malayo a (a yu7 Basta. 2idi
&ami mag&adi&it. Mali&ot a&o
matulog ee. %aya Xuee Si)e ag &ama &o8 :P

A*lam mo (ag.. So(ra a&og umiya& g ii6a &ami g Mama.A

%ami7 Siog &ami7 ah. Ba&a si Pa'a.

AJ years old 'a lag a&o oo. Wala 'a a&og &aalam alam sa mudo. Pero.. atuto a
a&o magisa. May &atulog
a&o. Siya tagahada g lahat. Pag&ai, tagala(a, 'latsa, &ahit ao. Pero.. +amdam
&o a magisa 'a ri a&o.
Sa(agay. Magisa ama talaga a&o. Wala a&og Mama. Wala a&og Pa'a. %aya.. hidi &o
&ia&ausa' ag mga tao.
Ba&it7 *yo&og.. ma'ala'it sa&aila. %asi.. lahat g tao. 2idi aatili. Lahat
sila umaalis. Lahat sila iii6a a&o. Mga
magulag &o ga ii6a a&o. Yug i(a 'a &aya7A

=a&atigi lag siya sa taas oo. %ita mo yug stars sa 'arag (utas sa gita. Wag
&ayog malilag sa 'i$ture :0
Yag ele$tri$,a ay asa gita. *t may maliit a re$tagle diya. :0 %ita ag stars
doo. =a&atigi lag siya doo.
Seryoso. *g le,t had iya asa may ulo iya at a&a'atog ag ulo iya sa &amay
iya.

A*yo&og ma'ala'it sa mga tao. *yo&og masa&ta a ama. Lagi &asi a&o iii6aa
eh. %aya oog a&ita &o
&ug gaao &a asa&ta oog ii6a &a i Gia. =aitidiha &ita. *t agalit a&o
&ay Gia. -ahil.. *yo&o sa mga
taog agii6a. Sa mga taog umaalis. =araramdama &o ag sa&it. =g ma6ala ag
Mama &o.A

Mahal a mahal talaga iya ag Mama iya ao7 Maya maya may dumaag ,allig star :0
S*%T4.

3Saa 'o. Mag(ali& a ag Mama i %ea at magig masaya silag dala6a mag&asama :0
3

A*og giaga6a mo7A
A=ag6i6ish. :0 A
ABa&it7A
AMay ,allig star. WIS2 %* -I= BILIS8 2idi 'a a&a&a(agsa& yu.A

Pumi&it siya at ag6ish. *o &aya yu7 %aso (a6al i Bi.8 %aya hidi &o a lag
tataugi8

A2idi mo tatauigi &ug ao7A
A*hm. 2idi. Ba&it7A
A%a&ai(a &a talaga. :0 A
AGood thig (a yu7 4r (ad thig7A

Ta'os tuma6a siya. May a&a&ata6a (a7

AYou're uli&e ay other girls a &ilala &o. Siguro that's 6hy oog ua 'a lag
agig 'alagay a ag loo( &o sayo.
Isa 'a. You smell li&e my mom, &iata mo yug lulla(y sa a&i g mom &o, ialis mo
ag sa'atos &o a giaga6a
sa a&i g mom &o.. *dami mog similarities sa mom &o.A

Sio &aya ag aay iya7 I 6at to meet her. %atulad &o da6. <or sure magada yu8
:P Pero &iddig aside, ao
&ayag magyayari, &a'ag ag(ali& ag mom iya7 Magugustuha &aya iya a&o7 *Y=*%58
*dami &o ama
&elaga isi'i. Sa susuod a lag &a'ag agyari a8 :00

ASometimes you 'i$ture yoursel, as a tiy isigi,i$at star, $hasig a (eauti,ul
moo. Pero, hidi mo (a a'a'asi
a.. you are (eig ,ollo6ed ad lo!ed (y a 'atiet $loud7A

*o da6 yu7 =a'atigi a&o sa&aya. =a&atigi siya sa star. Yug star, mala'it sa
moo. Sa ta(i g star.. may
isag 'ortio g 'utig 'utig $loud. =agstastad out siya &asi.. so(rag 'uti
iya. =aisi' &o.. 4o ga uh7 Prag
a&o lag yug star. -ati.. Pilit aghaha(ol sa moo /gia0 2idi &o a'a'asi a
sa li&od 'alagig may
ag'ro'rote$t at ag(a(atay a $loud /%ea0. Tumigi a&o sa&aya. =agsmile. :0
=agsmile di siya sa a&i.

A#ourtey. Tha&s ,or ma&ig my li,e as s'e$ial as 6hat you mea to me. Tha& you
,or ma&ig it $om'lete ad
6orth li!ig agai.A

W***28 /S' ',S0 *o (a ama tog si %ea. *g g6a'o8 3RR3 I'm da))led8 a&s.
Ed6ard #ulle78 haha :00 I&a6
&aya8 Sa(iha &a g gaa g guy8 Sige ga aog ma,e,eel mo78 =aalala &o tuloy si
%uya Er!i. Iggit a iggit
a&o &ay *te #harlotte oo. Pero, tiga iyo.. =a&ahuli a&o g &atulad i %uya
Er!i. PI=S*= P*8 :-

ABe,ore, I 6as really s$ared to $are too mu$h, to miss too mu$h, to ,eel that rush
o$e more, to lo!e at the ris& o,
gettig hurt. I do't 6at to (e atta$hed to 'eo'le (e$ause I'm a,raid that they'll
Bust 'ass (y ad lea!e memories.
But 6he you $ame, e!erythig $haged. *d o6 6hat I ,ear most is the thought o,
you lea!ig me, 6he I'!e
already $oTuered those ,ears ,or you.A

A-o't thi& that you're goa lose me. %asi sa sarili &o, *yo&o dig ma6ala &a.
You'!e al6ays (ee there ,or me
ad I 6aa (e there ,or you Bust the same. %ea, you are the &id o, 'erso I
$ould ot a,,ord to lose. =ot o6,
ot e!er.A

2ia6a&a iya ag &amay &o. Mag&alayo 'a di &ami. Mag&ata(i. =a&atigi sa
lagit, sa star, sa moo at sa
ma'utig ula'. :0 Saa gaito a lag 'alagi. Saa gaito a lag. *yo&o g mata'os
ag oras a ito.

Pero.. Ba&it 'a&iramdam &o.. Madamig magyayari sa amig dala6a7 Ba&it (a
'a&iramdam &o.. *dami ami
&ailaga 'atuaya7 EW*=8 Siguro. Masyado lag a&og adadala g 'ag&a&atao.
Basta ag alam &o, masaya
a&o, at mahal a&o g taog a&aha6a& g mahig'it sa &amay &o.

#2*PTE+ IH
%E*='S P41

*g sara' g gaitog 'a&iramdam. #L45- N8 2idi &o misa aisi' a magigig
gaito &ami i #ourtey. =a
mamahali di iya a&o. =a.. hidi (ilag, &ai(iga lag. *t 'reted a ,ia$ee.
=gayo.. Lahat totoo a. %aia
ug lumag'a& ag ,allig star.

Siyem're, alaga amag tumaas eh ,allig ga87 Saa &a a&a&ita g <*LLI=G a
tumataas. SIGE =G*78
SRRRSZZ

Pati (a ama sarili &o (ia(ara &o a78 Masyado a a&o ahuhumalig sa Sho6time.
*g astig &asi i 1i$e8 Pero, di
&o i'ag'a'alit si #ourtey doo oh8 5masa siya. 2idi a&o galit sa mga (a&la. -i
tulad g i(ag lala&i a halos
isum'a ag mga (a&la. E ao ama &ug (a&la sila7 *t least may la&as sila g loo(
a umami. ag hira' &aya8

2E2E2E2E KRRRW Parag (a&la lag a&o ah87 *t ahihira'a umami8 Y*%8 Lala&i a&o8
Madamig ma(i(igog
(a(ae &a'ag a(a&la a&o8

Y5M*B*=G8 CoL 2*2*8 Tuay ama di(a7 =a&a'ila.. =agugua si *-, SS at JM8 Yug
tatlog yu. Patay a
'atay sa a&i8 2ehe. Sorry sila. :0 May #ourtey a a&o. S'ea&ig o, #ourtey.
=adito &ami sa (ahay.. Tu6ig
umaga agsisim(ag ga(i &ami. :0 %ug asa ag (ahay ami gayo7 2idi &o a
sasa(ihi. Putaha 'a a&o g
tatlog (ali6 a yu &a'ag alama ila8 May mga 'a&ulo a ama yug matada.
=ag'adala g mga taog
agtuturo sa ami magla(a, magluto, mamlatsa, 'ati 'ag'a'alit g dia'er g (ata
tiuro8 *=4 B* T48 Pero.. 2idi
&o ama '6edeg siga6a. =a&a'aga&o a a&o &ay #ourtey a magigig ma(ait a a&o
dito eh8 Tss. B*IT %4
=5278

Sia Mama at Pa'a. *L*M =IL*8 *t. 2idi da6 ila ma'igila &asi, yug matada.
Ma&a'agyariha ya. Siya ag
'ia&a(oss sa &um'aya ami, mas ma(a(a si Pa'a diya. *t a&a&ata&ot ya &a'ag
agalit, 'ero di siya uu(ra sa
a&i. %*S4.. S*BI =G* =G MISIS &o.. 6ag da6 ma&i&i'aga6ay sa matatada8

%6eto &o lag yug i(ag e.'erie$e ami sa mga agyari sa mga 'iadalag..
%*MP4= =g %*-ILIM*= =G
M*T*=-*=G Y5=8 Ba&it &am'o g &adilima78

.TE%* L*=G %E*=8 *&o a mag&e&6eto sa&aila. P41 &o to8 M*S =*2I+*P*= %*Y* *%48.
.4h eh (a&t &a a&asali sa isi' &o87.
.Lagi mo ama a&og asa isi' ah78.
.P6ede (a. #*TTLEY*8 Sa mga slo6 diya. #attleya &asi <EELE+8 Sa mga di 'a
a&agets. Pa&amatay a lag &ayo8.

3P*%83

.%E*=8 Bad. *y6ays. *&o a mag&e&6eto. %asi.. Basta8 Si %E*=8 B*ST*8.

33<L*S2B*#% /#2*=EL'S P410

Traiig: P*GL*L*B*8 -e$em(er 9>. ;d day a g sim(ag ga(i. /=agsisim(a &ami
tu6ig ga(i a. *=T5%I=
%*SI SI %E*=8 2idi magisig g madalig ara680

Ms. La(adera /Malay &o sa 'agala g (a(aeg to.0 f .MS. #25*8 %5S5TI= M4 P*=G
M*B5TI8 May dumi 'a oh8
M*Y -5MI P*8.
.*=4 B* =*M*= *LE8 P5TI =* 428 P5TI=G P5TI =*8 G+*BE8 MI#+4S#4PI# B* Y*=G M*T*
M4787.

ASRRRS *o (a ya8 I&a6 'a ama ag may sa(i a 6ag a6ayi ag mas matada.A
Biulog sa a&i i %ea.
=asa &ami7 =asa garde lag ama g egrade amig (ahay8 *=L*%I %*Y*8 *t ,irst
day g traiig ami
a$$ordig to Lola. She said ag traiig ,or today is 'aglala(a. PE+4 B*G4 %*MI
=*GSIM5L*.

Pia'utol ila ag ails &o8 MY G2*-8 *g tagal &og 'iaha(a yu8 %a&a'aliis &o
lag ee. C:/ Pero.. Sa(i ila 'ara
sa ami da6 i %ea ag traiig. *t &a'ag da6 hidi ami ai'asa.. hidi da6 &ami
'6ede mag'a&asal. *S I<
=*M*=8 Pero.. =a&a&ata&ot talaga si L4L*8 -ala6a ag 'ersoality. Pag&ata'os magig
s6eet.. magigig masugit
(igla8

So ayu ga, &aia &o 'a to &iusot g &iusot. P*TI *T* %*M*Y %4 =*GIGI=G P5TI
=*8 Pero.. sa(i iya &usuti
&o 'a di da68

La(adera: .Tiga mo yug ilala(ha i %ea. *g 'uti a. *g galig mo iho..
.*h eh. GaO.
.*=4=G M*P5TI -IY*=78 2ELL478 *Y*= 428 %IT* P* Y5=G B+4W=8.
La(adera: .W*G M4 %4=G SIG*W*=8 Sio (ag.. La(adera. *%4 4 I%*W78.
.*IS28.

Ta'os &usot a ama a&o g &usot. M*GS5S5G*T =* *%4 %*%5%5S4T8 KRRKZZ *S*+8 Ta'os
yug (a(ae
luma'it 'a &ay %E*=8 *t tiuluga 'a. P*+*=G *%4 4RRRR4 WT<87

Siasa(i &o a ga (a88 SI=*S*BI %4 =* =G* B*8 Ty'e g maladig la(aderag ito si
%E*=8 %aya a&o ag
'ia'agalita88 =*%*%*I=IS 2*8 BWISET T*=-* =* 428

Maya maya. *yu. =g 'umuti a g &oti ag ilala(ha i %ea..

La(adera: .*ya. 4&ay a ya :0 *yos a ya. Sige a. Ilagay iyo a doo. *g
ta6ag sa 'ro$ess a yu ay
'ag(a(ala68 Ilalagay iyo sa 3(lah (lah (lah3.

2idi a a&o a&i&iig. =*%*%*I+IT* %*Y*8 *g sa&it g &amay &o ee. C:/ BWISET Y5=G
*LE =* T48 BWISET8
Pero asuod 'a di a&o. Ma'a'agalita a&o i Lola &a'ag hidi8 Iilagay &o a ga
yug sadama&ma& a damit a
ila(ha &o. %o&oti lag da6 yug &ay %ea &asi.. (oy ama da6 siya. 2idi da6
iya talaga &ailaga yug
traiig sa 'aglala(a.

+E*S4=S8 C:/

2a(ag aglala&ad a&o, adulas a&o8 Siyem're (asag (asa sa garde.. Bumagsa& sa
a&i ag mga damit ta'os
atamaa 'a a&o g tim(a. B*%*L Y5= E28 *g sa&it. TWT %ita &o ama a agad agad
tuma&(o si %ea mala'it sa
a&i.

A4i. *yos &a lag7A
AM5%2* B* *%4=G *Y4S78 3Tumayo a&o8 B*-T+IP *%4 S*%*=Y*8 Ba&it (a &asi ag $ute
iya783 T*BI =G*
-IY*=8A

Pag&atayo &o, siya ama ai6a doo a a&aluhod ta'os a&atigi sa a&i, at
dahil s6erte a&o gayog ara6 a
ito.

AW*******2::A

=adulas lag ama 'o a&o sa (oggag (oggag sa(og 'ala(a8 5S4 =* =*M*= *=G
W*S2I=G M*#2I=E *278
Ba&it &ailaga yug gaito 'a78 252525 TRRRT Pero, oog madudulas a a&o..
=asam(ot a&o i %ea at tuma6a
a lag sa a&i8

A*lam mo. Yug (uho& mo, gulo gulo a. <irst time &o ata a&ita &ag magtali g
(uho&. Bagay sayo. :0A

Ta'os yug mga (ags a aalis a sa 'ag&a&a'oytaill &o isiigit iya sa a&ig
tega. Tiuluga iya a&o
tumayo.

AWag &a g magselos &ay *te. Mas lamag &a diya g LIM*MP5=G P*LIG48 *t &ahit a..
mag&a'alit &ayo g
'6esto, at siya ag magig (a(aeg ,ia$ee &o at i&a6 ag la(adera.. ii6a &o siya
'ara sayo.A

*Y5=8 2idi &o a a'igila ag giti &o8 WRRRRRW Gaa a oh. :0 I lo!e it8 2idi
talaga auu(usa g (aat si
%ea8 *t hidi di siya atata'os a i'ush a&o 'ataas :0 Para &o talaga siyag %5Y*
:0

*,ter that ata'os a di. Tiurua &ami mag(ala6. Ta'os agsam'ay &ami. %aso sa
&asamaag 'alad ay umula.
*T8 =agsaya6 &ami i %ea uder the rai. %aso hidi slo6 da$e.. B*%IT78 -ahil ag
tugtog sa &a(ilag (ahay ay..
yug &ata i %aty Perry a may lyri$s a AI 6aa see your 'ea$o$& $o$& $o$&8A

2idi &o alam ag title ee8 Basta yu ag tugtog8 G+*BE8 =ag'arty 'arty &amig
dala6a i %ea8 (irui iyog ag
galig gumilig. 2*2*8 *stig. Para lag &amig asa (ar8 C:0

*,ter that, tiurua &ami &ug 'aao gumamit g 6ashig ma$hie. *=G -*LI L*=G8
IT5T5+4 -I= P*L* T4 S*=*
-I =* *%4 PI=*2I+*P*=8

*y6ays... -*Y 9: W*S2I=G T+*I=I=G :: Su$$ess ama :0 *t i,airess, adami &o
atutua8 haaaay. :00

33

T+*I=I=G -*Y ;: PL*=TS*8 -e$em(er 9J. Grd day g Sim(ag ga(i mamaya :0

Madali lag mag'latsa :0 %otig turua lag agets &o a. %*S4 SI %E*=8 *=-*MI =G
=*S5S5=4G =* -*MIT8
*g (igat (igat g &amay8 Buti a lag hidi &o mga damit yu. Sa totoog (ahay
umasa siyag 'a'aha6a&i &o
siya g 'latsa. =E1E+8 Sa mga damit a lag iya siya mamlatsa8 :P

PE+4.. ma6a6ala (a ama ag mga aattra$t sa $harms i %E*=78 2I=-I =528 *g mas
malu'it. Mas (ata ito8
C:/ %ug &aha'o ag la(adera ay asa IHZ itog girl ay siguro asa G? (elo6 ag
age.. L4SY*=G =* B*7 Eeeh.
%asi ama.. L44%8 +ead 'ala8

.*+*Y8 *=*% =G8 *=G S*%IT8 *+*Y8.
Platsadora /2idi &o alam ag ta6ag sa&aila ee. B*%IT B*780 f .4h my gosh8
Masa&it78.
./3sisiga6 (a g aray &ug hidi asa&ta78 3roll eyes30.
Platsadora: .May siasa(i &a Ms. #hua7 KRRW.

T**S*= -*W B* *%4 =G %IL*Y78 I, I &o6.. Tattoo a lag ya8 Losyag a to.
=ilaladi 'a si %E*=8 2aler. &aya
ga &ami ag&a&aroo g gaito dahil magigig magasa6a &ami sa <5T5+E8 2MP28 Si
%ea ta6a lag g ta6a
&a'ag siusugita &o ag mga agtuturo. P*LIB2*S* alam iya a agseselo:: 2I=-I
*%4 =*GSESEL4S =528
*S*8 C:/

Pero.. I,airess. Mu&hag ageeBoy siya sa 'agseselos &o8 *MP TLG* T4=G L*L*%I=G
T48 Pero.. *g $ute iya :0
%a'ag mature a siya magisi'. Parag.. %ayag &aya iya a&o 'rote&taha. :-

Platsadora: .Ms. #25*8 Tiataog &ita. May siasa(i &a (a diya..
.2527 3(li& (li&3 W*L* =*M*= P4 3,a&e smile3.
Platsadora: .Good. I&uha mo ga a&o g $olgate. Ilalagay &o lag sa 'aso i %ea..

*B*8 %E*=78 #L4SE %*Y4 2*87 #L4SE %*Y487 Ts&a. *B*8 5tusa da6 (a a&o8 M*L*=-I=G
T48

AG48 MS.#25*8 BILIS*= M48A

*(a8 Siiga6a a&o8 *ya. Wala a&og maga6a. %umuha ga a&o8 -eretso sa (ayo. C:
/ Badtri'. Badtri' talaga.
Mamaya may tuma&i' g mata &o8

ASio to.A
A<uture hus(ad mo8A
A%ea7A
ATI=*T*=5=G P* B* Y5=78A

Ialis a iya ag &amay iya sa mata &o. Ta'os tiaasa &o a lag siya g &ilay.
La&i &asi g giti.

ABa&it &a adito7A
ASiusuda &o asa6a &o. :0 Sa $areless mog ya hidi mala(og madulas &a a
ama.A
ASio &ayag $areless at a'aso78 =a'agutusa 'a a&o g losyag a yu8A
ASelos &a a ama ee.A

=iya&a' iya a&o galig li&od. *&o ama a&a a'ro 'a. Ta'os &iuha &o yug
$olgate. G*LI=G :0 Para &amig
magasa6a ta'os ilalam(ig iya a&o &asi &atata'os lag iya at &auu6i lag iya
galig 6or& :0 =u (a ya8
=agdadaydream a ama a&ey8

ABago mo 'a di Misis &ahit a 'a6is &a8A

=a&aya&a' 'a di siya ta'os iaamoy a&o. Yug ulo iya asa shoulders &o8
*YIEEEE @AC 2*=SWEET8 %ilig si *%48

A*&i a ga yag sugat mo mister. %ug saa saa &asi a&atigi &aya a'a'aso8A

%iuha &o &amay iya at 'iahida g tooth'aste.

A*og i(ig sa(ihi mo du7 i&a6 lag &aya tiitiga &o &aia. #ute mo &aya :0
Parag saay a saay &a a.
Lumi'ad uta& &o &aya a'aso a&o.A
ASaa ama lumi'ad7A
ASa ,uture :0 =aiimagie &o &asi a.. amlamlatsa &a ta'os a&o ama asa li&od mo
miamasahe &a ha(ag
agaalaga &ay Ba(y.A
ABa(y &a diya8 M*L*B48 *ya o&ay a7 Masa&it 'a (a7A
AI&iss mo 'ara ma6ala :0A
A%iss&iss &aya &ita sa 'ader7A
ASugit i -ra. L41E8 %iss'iri lag ag &ata'at iya ee. :00 %ahit a di mo a
lagya g Tooth'aste8A
ABali6 :0 tara a. Ba&a magig drago a losyag doo at 'ati 'latsa &aii at sa
so(rag iit g 'latsa magla(as
a siya g a'oy8A
A-*MI M4=G *L*M8 Tara a.A

Bumali& a &ami doo. Ta'os si %ea (ali6. Iilagay yug '&a(ayo' da6 yug ta6ag
do, yug &ug saa
ag'la'latsa.. sa ta(i &o. Mag&ata(i a tuloy &ami mag'latsa.. Ta'os.. =*%5 SI
-+*G4= L*-Y ag sama g
tigi.. M*GB5B5G* =* =G *P4Y8 2idi ama iya a&o masiga6a dahil magalig a&o
mag'latsa :P B5TI =G*8

Ta'os ayu. =ata'os ag ara6 ami doo. WEW8 %a'agod di 'ala ha :00 I L41E IT8 LG

33

-*Y G
T+*I=I=G : P*GL5L5T4

SISIW8 M*+5=4=G %*Y* *%4 M*GL5T48 Y*%*=G Y*%* %4 ITE#2IW*8 -i(a luma&i a&o magisa7
%aya &ayag &aya
&o ito. Maya maya..

4RRRRRRR4

May dumatig a g6a'og #2E<8

*g (ilis g ti(o& g 'uso &o ah8

*=G GW*P4 %*SI EE8 *MP8

ASIGE8 Luma(as saa ag mata mo8 L5M*B*S S*=* Y*=8 Tua6i mo lag yag B*%L*=G
Y*=8A
ABa&la7 Siog (a&la7 Si #he,78 Mu&hag ;; lag siya oh8 PWE-EEE8A
APWE-E %* -IY*=8 *=4=G PWE-E8 Patayi &aya &ita gusto mo7A
A%aya mo7A
A448A
ASige. %ill me o68A
AP*2I=GI =G*=G %5TSILY44444888A

Tuma6a a&o. Wala &asig a'asi sa &aya. 2*2*8

Maya maya umalis siya.

Lalo ama a&o tuma6a &asi a&ala &o ag6al& out siya.. B5T I'M W+4=G8

Bumali& siya.. May ha6a& a &utsilyo at..

M*Y ITIM =* *5+* =* B5M*B*L4T S*%*=Y*8

%E*=787

=4444444888

#2*PTE+ I9

A%ea8 Bita6a mo ya. %i,e is dagerous8 Ma&iig &a8A

Pero lumala&ad lag siya 'a'ala'it sa a&i. *=4 B*=G J4%E IT478 *m' talaga tog si
%ea8 Pero..

2idi ga.

Seryoso7

*(a8 Sasa&sa&i iya a&o78 :RRR: SRRRS ERRE

Luma'it siya sa a&i ta'os tiuto& ag &utsilyo sa a&i. 4h my gosh. SE+Y4S4 SIY*78
=agdrudrugs (a si %ea7

A%E*=8A

LI=G4=. SI L4L*8 *T.. M5%2*=G G*LIT8

A%ea78 Sira ulo &a (a78 Ba&it mo tiutu&ua g &utsilyo si #our::#hael 'ala8 E
&ug (igla &ag mata'ilo&78 2a78
Sira ulog (ata8A

3Pa&3

4RRRR4

WRRRRW

AL4L**********8A

2*2*2*2*2*2*2*8

Pialo i Lola si %ea sa '6eeeet882*2*2*2*8

ABa&it &a (a ta6a g ta6a diya78 2a78 I&a6 &aya 'alui &o sa '6et78A

4RRRRR4

AJ4%E8A

Ta'os siya ama ag tuma6a. Gra(eee. =alisi& ag mata &o ee. *m'8 Maya maya may
&umul(it sa a&i.. Pag
tigi &o si Lola at may dala siyag dyaryo. Ii&ot iya at ia(ot sa&i8 =ag6i&
'a siya ha8

9

;

G

3P*****%8883

.2*2*2*2*2* *PPE*+88.
.C:/ 2*Y55555P88 2ali&ayo ditoooooo8.

Tuma&(o lag a&o, si Lola &asi a'agod.. =au'o mua sa ta(i huhulihi saa i %ea
&aso agla(as g dyaryo8
*m'8 Maghaham'as 'a oh. 5matras a lag si %ea8 Ta6a a&o g ta6a dito8 Gra(e8

ATa6a &a 'a8A

4RRRRR4

A2uli &a.A

2ia6a&a iya ag (e6ag &o. Luma'it sa a&i at..

4"""4


A2eeee'8 Tama a ya. May $lass 'a &ayo8A

CRL Eeeh8 Pa(iti ama si Lola ee8 =ilagay yug dyaryo sa gita g mu&ha ami i
%ea8 *m'8

AM*T*=-*=G 25%::A
ASIGE IT5L4Y M48A
A25%L5B*=8A

:RRR: *ish. Itiuloy ga8 Gra(e tog dala6ag ito. So(rag mag&a'arehas8 PSY#248

A*&ala &o (a gusto mo mag&aa'o78A
AGusto &o ga8A
A4h eh (a&it mo &ami 'ii'igila78A
A*d so 6hat &ug 'ii'igila &o &ayo.. *g saya &aya8 Try mo8A

EEEE2222278 /iiiiiiiih780 Gra(e ama8 Lie a yu i %ea (e,ore di(a78 4hmygosh8
Mu&hag &ay Lola ga siya
agmaa g (ogga8

Pagtali&od &o ama.. %asi lumayo a a&o sa magLola. *y (iglag autog a&o.. Tigas
ah8

A*66. Sorry.A

2alaaa. %ata6a yu78 *g tigas ama8 Pag tigi &o.. Errr8 *g la&i g mus$les8
4RR4 gra(eee.

ASo, you are Ms. #hael7A
A5huh.A
AI'm the $oo&8 :0 A
A*66. 4&ay8A

Ta'os umalis a siya.

Wo6. *g g6a'o8

ATua6 a.A
A*li7A
AYug $oo&8A
AI&a6 ama oh. Selos &a 'a ee.A
A5masa &a8A
A%aia &a 'a ama agseselos ee8 Yieee. LGA

%iurot &urot &o 'isgi iya. Siya ama a&atayo lag doo. Tiititiga a&o.

A2uy (a&it7 Masa&it7 Sorry a.A
ATigi &a 'a sa i(a. *dito ama a&o.A
AYieee. So agseselos &a ga78 I&a6 talaga8A
AThree 6ords.A
A*o yu7A
AI lo!e you.A
A4h7 Sige. Eight letters8A
AGaya gaya am'8A
A4h hali&a a. Start a yug $oo&ig $lass8A
ABa&it (a atat a atat &a sa $oo&ig $lass7A
A*g &ulit ama &asi8 I&a6 a ga. 4h masaya a7 I&a6 a8A
A-a'at lag. Psh8A

Gra(e8 *g 4.* ha8 %ami a ga 'ero.. 2m'h8 %ami a 'ero..

M*S5=GIT P* -I= SIY*8 *sar lag8 C:/

ASorry a.A

=a'atigi a&o sa&aya. =a&au'o siya sa may so,a. =ag(a(asa g maga)ie. Tia'i&
iya yug so,a..

A5'o &a.A

Luma'it ama a&o ta'os umu'o ga.. Ma(ait &aya a&o8 :0 &ay ,ia$eee.

Luma'it siya ta'os.. 2ia6a&a iya mu&ha &o ta'os..

A*+*******YYYYYY8 %eaaaaaaaa888A

*g sa&it8 2iila iya yug mu&ha &o8 Parag 'iisil8 Ta'os ta6a 'a siya g ta6a8

A*o (ag 'ro(lema mo78A
ASmile Ba(y. SmileA

Sumimagot lag a&o8 Tumayo siya sa hara'a &o at..

AYou smile, I smileeeee.A

4RRRR4

Weh78 %umata siya ug &ata i Bie(er8 =a&ata siya sa hara'a &o ha(ag
agsasaya68 Para siyag.. Egot8
Egot8

A2*2*2*2*2*2*2*2*2*8 %E*=8 ST4P IT8 Y45 L44% ST5PI-8A

Pero saya6 'a di siya g saya6. %iuha 'a iya yug su&lay &o ta'os &umata &ata8
5mii&ot i&ot 'a8

AST4P IT8 %E*=8 2*2*2*2*2*2*. S*%IT =* =G TIY*= %48 *2*2*2*22*.A

=au'o siya. *t tumitig sa &a6ala7 La(o talaga itog lala&ig ito. %aia lag..
Sumasaya6.. =gayo.. 2e's starig
(la&ly sa ,loor8

ASRRRRRSZZ did i Bust da$e78 *d sig77A
A5h huh7A
AMY G2*-8 See. That's ho6 mu$h I li&e you that I e!e sig ad da$e i ,rot o,
you8A
AWhy7 That's Bust.. Sigig ad da$ig8A
A=o8 I ha!e e!er da$e ad sig i ,rot o, my mom ad dad8 You're li&e.. The
,irst 'erso a &iataha &o8 I
E1E= S5=G * BIEBE+ S4=G8 That's so gay8A
AWhat78 What's gay 6ith (ie(er78 Well he's gay.. But8 I thi& he's $ool.A
A2e's lame.A
AShut u'8A
A.....A
A.....A
A.....A
A.....A
A.....A
AT*L%8A
A.....A

5gh88 So.. 2ard headed8 Bahala a ga siya8 %ulit talaga g (atag to8

So ayu.. May tam'uha &ami8 =agturo ug g6a'o at ma$hog $he, g &ug ao ao g
6ala a&o sa mood8

AMs. #hua. mali yug 6ay g 'ag$ho' mo. 2ere let me hel' you.A

So.. 2ia6a&a iya yug &i,e a ha6a& &o.. 2d lag a&o ma&a$o$etrate &asi.. Si
%ea8 *g sama g tigi8
Ta'os.. *yu. Tiuluga lg a&o ug $he,..

Si %ea ama..

A*+*Y8 *=*% =G. S23T8A
A%ea8 What's 6rog::42MY8A

=a$ut iya ug sarili iya8 Pero hidi ama aalis yug ,iger.. Pero malalim8

ATe&a lag.. %u&uha lag a&::A
ASto'. %aya &o sarili &o. 4&7 Geh.A

Ta'os umalis siya. *&o ama.. I 6as le,t here.. -um(,ouded. What's 6rog 6ith
him87 Is he.. PMS:ig78

=ah. S'oiled lag talaga si %ea8 -a'at hidi &o sa(aya ag iit g ulo iya.. 4r
else.. Magaa6ay &ami. :0 I'm a
good ,ia$ee.

Siuda &o siya sa &usia, adoo &asi ag ,irst aid &it ami. Ta'os adoo
siya8 2idi ama iya ma(edaha
g ayos8 *m'.

A*&o a &asi. Tigas g ulo.A

Ta'os &iuha &o a yug &amay iya. Itia'at &o sa si&.. Para hugasa. *d the..
*yu. =iliis &o ug sugat the
(iedaha &o.

ABa&it di mo &o 'ia'asi7 *g arte mo ah87A
ASa(i mo shut u'7A
ASa(i &o ama tal& d(7A
ATal&ig is !ery tirig.A

There8 I'm doe8 :0 See. *g gada8

A#ourtey8 WT2 is that ri((o ,or78 *yusi mo ga yug (eda8A
ABa&it a ama (a78A
AIt's so gay8A
A*&ala &o (a.. Wala &ag 'ro(lema sa mga (adig7A
A2uh7 *og $oe$t7 Yug &amay &o.. Yug (eda.. May mala&ig ri((o a ilagay
mo8A
A4&ay a &asi ya8 :0 4&ay78 :- #ute ama ee. So (ati a tayo7A
A=aga6ay (a tayo7A
A:RRRR:A
ASeryoso. We did7A
A:RRRR:A
A4&ay. Sto' sho6ig your 'o&er ,a$e. Smile8 I told you.. You'll e!er &o6 6ho's
,allig i lo!e 6ith your smile..
Guess 6hat.. I Bust did8A

*WWWW8 @AC *=4T2E+ #2EESY LI=E, <+4M * #2EESY G5Y8

A4&ay. I'll smile a8A
AWag a 'ala8 :RR:A
A2uh7A
ABa&a may i(a 'ag mailo!e. *yo&o. Sumimagot &a a lag8A
AStu'id8A

=ata'os lag ag &lase ami sa 'agluluto g gaoo. Well. *&o lag ag tuma'os
dahil a(a(adtri' da6 si %ea.
Sus. Seloso 'ala siya ee. 2aha8 Last day a g traiig yug ad.. Madami tlga a&o
atutua. Si Lola -aisy /4o.
Bagets a (agets ag 'agala ya.0 lagig $hie$he$& &ami &ug o&ay &ami. Si$e
agmerge a ga ag $om'ay
ami at ia Pa'a. Sa &aila a di tog 'la$e a ito.

A2oi. #ourtey8A
A%ug ma&a hoi &a ama dya. B&it78A
AWala. 2ehehehe.A
A:RRRR: %ug (ored &a 6ag mo &o idamay.A
ASus hd ama.A

2idi ama da6. Sus8 Maya maya.. -umatig a si Lola -ee. *t.. Weeeee68 Biglag
may 'umaso& a madamig
'arag (ou$er a lala&i at.. =aglagay g mga gamit sa (ahay. Piaalis &ami i
Lola. *ayusi da6 iya ag (ahay
dahil ta'os a ag mga traiig &aya ,ormal a &ami titira.

2*=4%*Y*Y5=78 Sa(i iya.. Tri' lag da6 iya yu &asi (ored siya8 Gra(eee.
=a&a&alo&a.

*,ter ami umalis, &ami ama i %ea ay agstay dito sa may 'laygroud. Maya
maya, humiga sa damo si %ea8
=a&atigi lag a&o sa&aya, so(rag liis ama dito &aya sure a 6alag dumi du.
*&o ama au'o lag sa
s6ig. *g la&as g hagi.. *g sara' sara'.

A#ourtey..A
A2mm7A
A*re you 6illig to marry me7A

=atigila lag a&o.

4, $ourse8 Magee,,ort (a ama a&o doo sa mga traiig a yu i, ot d(7 Isa 'a..
Eight letters &o a siya8 :0 E.L8
Ela!him8 :0

AYes8A
A4&ay.A

=yeeeee. Maya maya atutulog a ga ata siya.. Ee. Borig ama8 U0 Gagala lag
a&o8 Wait lag.. Bumulog a&o
&ay %ea a atutulog.

APatri$& &ooooo. Gagala lag a&o haaaa. Wag &ag aalis dya ha7 Promise7 2aha. Sige
a. Lo!e::A
ALo!eyoutoo.A

4RRRR4

AGisig &a7878A
A*y hidi. Tulog a&o tulog.A
AE'al8 *yo&o g gumala gisig &a a.A
AGumala &a a.A
A4u$h. Tiata(oy lag a&o.A
A*y7 =a'asi mo7A
AKRRRRRWZZZA
AJo&eee. Sige a. Tutulog lag a&o doo. Sa ilalim g 'uo.A
ABa&a ma&a::A
AMay (la&et a&o. -a'at &asi mag'i'i$i$ tayo.. E (u&as a. *to& a a&o.
=a&a&a'agod 'o &asi ag 'agluluto.A
A4sige a 'o. Gagala lag a&o.. ; P.M a.. Ba(ali& a&o dito g ? P.M 'ara
ma&a'agsim(ag ga(i tayo8 :0 A

So umalis a a&o. %oti a lag &asi mag&a&a'alit a &ami g mu&ha. *ya6 &o ama
g 'alagi &ami mag&asama.
2ihihi8 @AC

So gumala a&o8 E6a &o &ug (a&it a&o a'ad'ad dito 'ero adito a&o gayo sa
'arag 'la)a. May a&ita &asi
a&og (us.. *t maramig tao8

So..

Tiiga &o8 *t.. Woaaaah8 Mga ag,i,ieldtri' 'ala8 *g 6eird78 2aleeer8 #hristmas
(rea& a da'at ah78 Sa(agay
6eird di yug s$hool ami. =ga 'ala, yug mga su(Be$ts &o e.t term i(a a..
E.$e't sa Musi$ i Sir Mar$o.. %asi,
da'at da6 e.t term 'a talaga yu &aso.. Ialis sa $urri$ulum yug su(Be$t ami
(e,ore that. WEI+-8 *y6ays..
=e.t term ama o&ay a lahat.

=a&ie'al mua a&o doo sa i(ag mga studets.. Wala di &asi silag ui,orm.. So..
%u6ari studet a lag di
a&o8 WRRW1.

A2i Miss.A

=a'atigi ama a&o sa tae, este sa tao. Sa lala&i.

A*og se$tio mo7 Sama &a sa ami. Pi$i$ tayo.A

*y78 *o da678 Sa(i sa iyo ee. Ma'ag&a&amala a&og studet dito8 U0 %u&uha ga
a&o g i,ormatio dito.

A*h. 2i8 :0 *og.. Giaga6a ati dito7A
A*hm.. 2idi mo (a ariig7 4 tulog &a ug ie.'lai7 -ito sa 'la$e a ito tayo
magstastay.A
A*hm.. <or ,ield tri'7A
A*h. 2id oh8 2mm '6ede ri7 Pero more o, get together lag. *mm.. 2d mo alam87A
ASorry. Tulog a&o oog 'iagusa'a ya8A

46&eii. Mu&ha amag ai6ala sya. <ield Tri' 'ala. Ba&it &ami 6alag gaoo78
2m'h8 5malis a a&o. Wala a&og
'aaho ma&i'ag 'i$i$ sa&aila. 5u6i a lag ulit a&o8 -ami tao. =a&a&a(aas8

3B44444G3

A*+*****Y8 2*MP4TE%8 *=G S*%ITTTTT8A

Pagtigi &o, a(a8 Bola g so$$er. Mu&ha (a a&og goal78 2m'h8 Pag tigi &o sa
lala&ig a&atama sa a&i..
2aruuu8 2am'ogi ama8 *g saya saya. *y78 Jo&e8 Mas 'ogi 'a di ag ,ia$ee &o8 :P
Para sa a&i8

Luma'it siya at &iuha ag (ola. 4&ay8 Saa ma lag agsorry siya.

Tiiga &o lag siya, haggag sa tumigi di siya sa a&i.

A-o you &o6 that it's rude to stare at 'eo'le7A

2uh787 *&o 'a yug rude78 E asi'a iya a&o g (ola8

AI 6as e.'e$tig a a'ology. =atamaa mo &o g (ola.A
AGau7 E di.. Sorry.A

*B*8 =*GS4++Y =G* -I =*M*= SI=#E+E8 2mm.. May aalala a&og gaitog ugali ah8 Sio
'a (a78

Si %ea8

5malis a lag a&o. Tsss. Mu&hag masugit si 'ogi8 Ba&a masa(uuta 'a a&o g g,
iya &a'ag a&ita a&o8
Mag((ye a saa a&o sa&aya ee.

Eeh78 Yug.. Sa&lo( &o8 =asaa78

Mahalaga yu8 Pi& yu eh8 *m'. I&ot i&ot.. *t..

May a&ita a&og $ute a (a(ae8 2ahaha8 %asama iya yug isa 'ag hot di a
lala&i. We68 *stig tog s$hool a
ito da'at dito &ami 'umaso& i %ea8 Para masaya8 :-

*t may a&ita 'a a&o8

*=G S*%L4B %48 YEEEEEY8 :0 %u&ui &o a saa &aso..

A*&ala &o (a aalis &a a7A

Pagtigi &o sa le,t.. Si sugit8 *doo 'a si Sugit8 2m'h. -eadma a lag a&o8

ASu'ladaA

*B*****8 *%4 P* -I=87

A24Y MISTE+::A
AL*******=#EEEEEEEE888A
AMister La$e.. Eeeh78 Sio yug::A

=a'atigi a&o sa &ug sio tuma6ag dito &ay sugit.. *t.. =a&ita &o si $ute a
girl8 *g $ute iya.. Para siyag..
Basta $ute8 /*g gada di g des$ri'tio &o oh780

She's 6earig a (lue dress. =a&a dress ag,i,ieldtri'78

M*G%*%*S5=-4 %*MI =Y*=8 :0

Just.. =ot the (lue8 U0

ALa$eeeee8 =adiya &a lag 'alaaa8 %aia 'a &ita hiahaa'. Gusto mo sumama sa
ami 'i$i$ tayog tatl::
3a'atigi sa a&i3 a'at 'ala8 Sio &a7A

Tiiga &o lag siya. =gumiti siya sa a&i. E di agsmile di a&o.

A*&o ga 'ala si::A
A2idi &o siya &ilala.A
AE.$use me78 Mas lalo amag hidi &ita &ilala8A

.Weh78 -i iyo 'a &ilala ag isa't isa g lagay a ya..
.2I=-IIII88.
.4&aaaaay8 Tara a ga Ja&e8.
AWaitA

Sa(i i La$e, tumigi ama si girl. *o ga ulit 'agala iya7

A*h. Wala.A

Whooo8 Wala da6.. Ba&a.. WE278 *2*8 Siguro itog si La$e a ito ay ilo!e &ay
girlash.

AMiss8A
AWoah ha. *o (ag sasa(ihi iyo7 %aia 'a a&o ligo g ligo. I,airess8A
ASorry ama. Itataog &o lag &ug.. *og ame mo.A
A*h8 :0 Miyu&i8A
A*h. :0 I'm #hael8A
A=a&s8 Braded8A
ASira ulo8A
A*o78A
A*h. E.'ressio &o yu. Sige a. Ba(u8A
A4&ay8 Bayiiii8 La$eee. Mamaya sama &a sa ami8A
A-i a lag.A

W*2*2*8 #4=<I+ME-8 :0 M*Y G5ST4 =G*8

5malis a si Miyu&i at.. Ja&e7 4o. Basta ug &asama iya8 Ta'os, ito amag &ata(i
&o.. Tiua6 a si Miyu&i8
=a&a&alo&a8

A2oi8 La$e8 Tua6 a.A
A%ug ma&a La$e &a ama. *re 6e $lose7A

Luma'it a&o sa&aya.

A%ulag 'a (a ag $loseess ati787A

Tuma6a a&o g mala&as ta'os lumayo siya. Sugit8

A2ey. You li&e Miyu&i oh7A
ALi&e you $are.A
A*2*8 Sa(i a ee. *o (a ya8 Ta&e a ag gusto mo8 *m'8A
ATss. -i &o siya gus::. Wala8A
A2ay a&u. *mii mo a. Strager ama a&o8 2idi ari tayo $lose d(7A
A<ie. I do lo!e her8A
A2a8 4sige. I'll hel' you8A
AWhere7 *y6ays, i do't eed a stragers hel'8A
AWeh78 4&ay.. *hem ahem. 2i8 I'm #hael #ourtey #hua8 :0 +eady to hel'8A
A....A
A....A
A....A
A4&ay8 Sio &a (a7A
A*lam mo a ame &o d(7A
ALa$e 6hat7 -ami La$e sa mudo oh8A
ALa$e Mariao.A
A46&eeei8 :0 Sige. Gaito a lag.. Pagseselosi ati yag si Miyu&i.. Para..
Mareali)e iya a mas hot &a8A
ASira ulo &a (a7 May (, ga sya ee.A
A*d so7 *t least you gi!e it your (est shot8 You 6o't ha!e to regret aythig8A
A....A
A....A
A....A
A4sige. %ug aya6 mo 6ag8 Suggestio lag ama. :0 Bored a &asi a&o. *y6ays,
sige (ye.A

*alis a saa a&o &aso.. 2iigit iya ag (raso &o. *ray8 Sadista tog lala&ig
ito.

A*ray ha8 *o (a7A
A....A
A2ala. Bahala &a dya8 Isa &ag.. Multo8 Multo8 *m'.A
AMulto78 Peste. White Lady &a8 *y6ays.. Sige. I agree 6ith your stu'id 'la..A
AStu'::A
AShut u'8 Basta.. Basta8 *m'. Sige 'ayag a a&o. *y6ays.. You're a strager 6alag
ma6a6ala sa a&i88A

*(a ama8 Ma&a'al ag mu&ha g lala&ig ito.. Sayag g6a'o 'a ama.. *stig ga
yug 'e&lat iya ee. =a&a..
G6a'o lalo8 U0 2aruuu. Para siyag si Ja$o(8 :0 #ute.

AI'm ot a strager.. *y6ays, #hael #hua at your ser!i$e.A
ALa$e Mariao.A

La$e Mariao. Isag sadistag lala&ig i lo!e &ay Miyu&ig may (oy,ried..

*d i $o$lusio.. La$e Mariao is.. * Sadist Lo!er8

#2*PTE+ I;
#hael's P41

Yes8 May magaga6a a di a&o sa (orig a (ahay a ito. Si %ea &asi am(orig
gayog mga ara6 a ito. Palagig
tulog8 Butis &aya ito78 2idi 'a ama &ami agtata(i ee8 :P

3BL***G3

*Y %*B*Y48

AB5TI =*M*= -5M*TI=G %* =*8 5WI B* Y*= =G B*B*E=G M*Y *S*W*78 *=4=G 4+*S =*87 *L*S
S*IS =*88
*B*. 5mu6i &a 'a88A

*(a. E di 6ag. Lalala(as a saa a&o..

A4278 S**= %* P5P5=T*78A
A*(a. Sa(i mo, umu6i 'a a&o.. E di aalis a lag ag magadag si a&o8A
A*=477 B*LI% -IT48 B*LI%88A

Bumali& ga a&o. *las sais 'a lag ama ee8 9J a a&o. I'm ,ree a &aya8 *ish.
-aig 'a iya ag 'a::.. :/

Gaito di &aya ag 'a'a &o7 Gaito di &aya siya7 2mm. %ug a&ita i %ea ag
mama iya sa a&i.. =gayo..
=a&i&ita &o ag Pa'a &o sa&aya.

AS**= %* B* =*=GG*LI=G B*B*E %*78 =IL*M4% =* *%4 S* IL*LIM =G P5=4 %*2I2I=T*Y
S*Y488 I=I%4T %4 =*
L*2*T =G L5G*+ =* PWE-E M4=G P5=T*2*=8 L*2*T =G PI=% =* B*2*Y =* PWE-E=G PI%TY5+*=
M48 S**=
%* B* G*LI=G78A
A*o galig a&o.. Sa ao.. Sa::A
A%*=I=* P* *%4 T*W*G =G T*W*G8 T*W*G =G T*W*G8 T*W*G =G T*W*G8 2I=-I M4 =*M*=
SI=*S*G4T8
*=478 S**= %* B::A

Paulit ulit la::*=4 -*W78 T*W*G =G T*W*G78

AW*****28 Y5=G #ELLP24=E %48 =*S*= =*78 B*%* =*%*Y L*=#E Y5=787A
AL*=#E78 SI=4=G L*=#E Y5=78 SI=4=G L*=#E78A
A2ala. Yug $ell'hoe &o.. *sa (a tele'oo dito. %elaga &o &ui 'hoe &o.A
A2oy8 Pasii mo a&o. Siog la$e yu78 Sio yug La$e77A
AY5=G #ELLP24=E %4 M5=*8A

Tumigil siya, a&o ama haa' g haa'. Im'osi(le. -ala &o (a yu &aia78 Ba&a
ama adito lag yu8 Tae.

=a'asi &o si %ea. =a&atigi lag sa a&i. =a&a'out. Taeeeee. Ba&it (a hidi &o
siya matiis87 Mamaya a ga
mua yag $ell'hoe a ya8

ASorry a. Wag &a a mag'out.A
ASio si La$e7 :F A
ASi La$e7 *o.. Siya..A
A3ag sama g tigi, ee'. Parag yug datig %ea lag83A
A4&ay. %aia &asi agii&ot i&ot a&o, a&aratig a&o sa 'la)a &asi ag damig tao,
mga ag(a(at$h 'arty 'ala sila.
*yu8 *alis a da'at a&o &aso atamaa a&o g (ola8 *sa&it ga ee8 %asalaa yu
i La$e. Ta'os may tuma6ag
sami.. Si Miyu&i &asama si.. Basta yug (oy,ried iya8 Ta'os ahalata &o a si
La$e may gusto &ay Miyu&i &aya
ayu, tutuluga &o siya a 'agselosi si Miyu&i8A

W****28 *Y*= =*S*BI %4 =*. *yo&o amag may tiatago sa &aya ee. =a&u 'o. Tahimi&
lag siya. Straight ,a$e.
Galit &aya78 *m'. Waaah8 Magreready a a&o sa &ayag sig::

A=asa&ta &a (a7 =atamaa &a g (ola di(a7 May 'asa (a7 Taeag La$e yu ah. Lamo&
ga di &ita 'ia'a&agata
ta'os siya tatamaa &a g (ola. Saag (ada7A

4RRRR4

Gaa ag itsura &o ha(ag $hie$he$& iya yug (raso a atamaa &aia.

Ba&it (a &asi siya gaa78 Ba&it.. Ba&it.. Ba&it ag s6eet iya7 Seloso siya..
Misa. Pero.. =gayo, istead o, gettig
mad at me &asi a&i'ag&ita a&o &ay La$e.. =ag:alala 'a siya ee. *6666. :AC

I hugged him. 2idi 'a siya agres'od sa ya&a' oog ua, 'ero a,ter ? se$ods
yuma&a' di siya.. =agulat siguro
siya &aia &ug (a&it a&o yuma&a'.

ABa(y, (a&it7A
AWala. Eight letters.A
AThree 6ords. @0A

Eight Letters: Ilo!eyou g girls8 :0 #har. Ilo!eyou &o.
Three 6ords: Ilo!eyou g guys. :0 Ilo!eyou i %ea.

5malis a&o sa ya&a'. Piisil &o yug $hee&s iya.. Errrr8 *g $uteeee. *g amo amo
g mu&ha iya. *g tagos
tagos g ilog iya.

APero.. Ba(y..A
A2mm77A
ASio si La$e78A

5h:4h.. Mu&hag.. =agseselos a siyaaa8 Patay.

A=a&6eto &o a si La$e d(7A
ABa&it &a ama a&i'agdeal doo78 Pa&ialam mo (a sa&aya78 2a78 2idi mo ama
&ilala8 Isa 'a may asa6a &a::A
AWeh7 %asi ama..A
A%asi ao778
A%asi..A
A%asi78 KRRRWZZA
A%asi.. =aalala &o siya sayo8 Ta'os a&o yug (a(ae. You &o6.. Gia ta'os a&o. E
ag tor'e i La$e. -i a lag
sa(ihi. <eelig &o ama si Miyu&i ty'e di si La$e &asi ag sama g tigi iya
sa a&i oog &asama &o si La$e.
*yu8A

Whoo8 *m(ilis tuloy tuloy ag 'agsasalita &o ee. Tiiga &o siya. =amumula lag
siya. 2ao (a ya8 =ag(lu(lush
'a di siya sa issue a yu78

A*''le &a (a7A
A*ya &a a ama sa a''le a ya ee8A
ABasta8 *''le &a (a7A
A2idi8 Tao a&o8A
A*a& g8A
A*(a8 =agmumura &a a7A
AIt's all (e$ause o, you..A
A*=4=G *%::A
A=a&ata a&o.. *d it's all (e$ause o, you..A
A*ish. <ie.A
A*''le &a (a7A
AIulit mo lag usa'a ati8A
A2idi ama ah8A
AWeh7A
ATaog yug iulit &o.A
A*ish. <i::A
A*lam &o sasa(ihi mo8 *ish <ie7A
A448 *g &ulit mo.. Late a tayo 'ara sa sim(ag ga(i8A
AWaaah8 =o8 Bihis a a&o. I&a6 (a78 4&ay a ya. 2ali&a a.. -aliii8 Gusto &o
&um'letuhi ag sim(ag ga(i.A

*yu. 2iila &o siya8 Siya ama.. =a&a&uot ag oo8 Ba&it77 %asi.. =a&ashorts
lag siya8 Ta'os sado8 :P Bleeeeh8
Ba6al 'a ga ata to sa sim(aha78

A%ea. Suoti mo Ba$&et &o8A
AMalamig. Sayo a.A
A%asi 'o.. Ba6al ag sado sa sim(aha.A
ATae &a (a78 Pam(a(ae ya oh8A
AMag&a&aroo &a g &asalaa8A
AWeh78A
A4o8A
AMisa lag to. 2ayaa mo a.A
ASuot mo a.A
AYo&o ga. -i ma&aitidi7A
ASugit8::A
AMahal &a ama8A
A.....A
ABasag &a8 Wala &ag masa(i eh oh7 Three 6ords8 M6uah8A
A*(a. May m6uah 'a78A


Te&a.. Para magets iyo, aglala&ad a &ami gayo 'a'uta sa $ha'el dito sa
!illage.

A*ya6 mo7A
AGusto.A
ALa'it.A
ASaa7A
ASa a&i. %iss &ita8A
AYo&o ga8A
A3'out3A
AGusto &o &asi i&i&iss &ita &a'ag gisig mo at &a'ag matutulog &a a.A
A3ag(lush3A
A*''le &a (a77A
A2aya a ama tayo8A
AE sa(ihi mo &asi '(a&it'A
ABa&it78A
ABa&it amumula &a78... 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*8A
A#ory88 #ory88A
A2idi a&o mais8A
AWeh78 #ourtey8 #ory8
ASo hd $ory ag sia(i mo7 SRRSA
A4o a. Paha6a& ama g &amay.A
AYo&o.A
ABa&it7A
ABasa7A
A*sa8A
AMa(aho7A
A*sa8A
A2idi &asi &ay Gia7A
A...A
AJo&e.A
A...A
A5y galit a siya.A
A...A
A5y... 3&ii&iliti &o a, iuaha a&o sa 'aglala&ad83A

=*G*LIT78 B*%IT %*SI.. I=**S*+ %4 L*=G =*M*= EE8 PI%4=8 K:/ hai a&u.. Galit ga
ata.
So ayu.. *g tahimi& ami, dumatig &ami sa sim(aha g tahimi&..

*,ter 9 hour..

Magaama ami a8 Eeeh. 2aha6a&a &aya iya &amay &o78 Ba&a hidi galit ee. :/

4RRR4

2ia6a&a iya8 *m'. Pero a&atigi siya sa may altar. 2idi ma lag a&o
tiitiga78 *&o a lag tititig8

Sige.. Matua6 &a..

%iilig a&o (igla8 *g g6a'o &asi.. *g tagos g ilog8 *g &iis.. *g gada g
(uho&. *m(ago.. %ahit
a&a'am(ahay lag. Sara'.. =a&ooo8 Pigila iyo a&o.. Ihuhug &o ito8 :0 Wahahahaha.

AMasama gumiti mag:isa8A
A4RR477 2uh77A
APiea''le &a (a7A
Ahmmm. *&i ya ee.A
ATataug lag.A
A*ish. =agsugit a ama ee. Sige a (a&it78A
A%asi tigi &a g tigi g tigi tigi tigi tigi tigi tigi tigi
tigi tigi.::A

3sile$e3

ASRRRS Magdasal a lag tayo8A

*t ayu, tahimi& ulit &ami 'ero atata6a ta6a a hidi ma&ata6a &asi asa sim(aha8
*g &ulit ee.

2aggag sa ata'os a ag sim(a8 *g sama ami hd &ami a&i&iig sa sermo g
'ari. Well.. Ba&a a&o lag,
&aia &asi a&a,o$us siya8 :0 *o &aya iiisi' itog lala&ig ito78 Ba&a a&o8 @AC

ATa'os a misa8A
A*o iiisi' mo7A
A2idi ata ag'ea$e (e 6ith you7A
AWeh78 =ag'ea$e (e 6ith you &aya8 Siugiita mo &o. Wala &ag 'iea$e (e 6ith
you::A

3sma$&3

4RRR4

APea$e (e 6ith you.A

4RRR4

A3'out3 2idi mo (a i(a(ali& ag 'ea$e (e 6ith you &o7 3'out3A

4RRR4

A=aa&a6i &o a ga lag8 3sma$&3 Lo!eyou8A

4RRR4

Bigla a lag siyag tuma&(o8 %amusta ama yu78 Ii6a a&o doo a a&atulala8
Bumali& siya..

A*g (agal8 2ali&a a (ilis. Gaga6a tayo g (a(y8A

3Pa&3

ASiraulo8 2ali&a a ga8A
A*g sa&it u ah. %ug &iss a lag yu mas o&ay 'a8A
A#he8 -ami mo a iaa&a6 sa a&i8A
AGusto mo i(ali& &o7A
A#he8 Wag a.A
ASige i&a6 a lag mag(ali&.A
A*g &ulit mo.. %aia ama ag (orig mo.A
ABirthday i Mama.A
A....A
A....A
A2a''y Birthday8A
A2idi a&o. Mama &o. :RRR:A
A%a'ag &aya a&ita mo siya ii6aa mo a&o7A
A....A
A*lam &o a sagot8 :0A
AWag mo &o 'a'ilii. -i &ita &aya ma6ala.. Gusto &o siya ma&asama ulit.A

4o ga ama. Ba&it (a.. Pia'a'ili &o 'a siya7 2ay a&u. *m' &a talaga #hael8

3+5=*W*Y (y Bruo Mars3

*stiiiig. *g gadaaaa8

AWait 6ag mo mua saguti..A
APero::A
AMamaya. %a&ata lag a&oo..A
APero::A
AWait. *g gada 'a g &ata oh8A
A%asi::A
A*stig talaga g rigtoe mo8A
A#2*=EL8 Y5=G =5MBE+ M4 *=G =*T*W*G8A
A*=478 B*%IT -I M4 *G*- SI=*BI8 *%I= =*8A

Iaa(ot &o sa&aya ag 'hoe &aso ag tag&ad iya8 <ail8 3'out3

A2ello. Who's this7A
ALa$e.A
AGi!e (a$& #hael's 'hoe.A
AWho are you7 Let me tal& to #hael8A
ASira ulo &a 'ala ee. *S*W* =IY* T48A
A....A
A*o78 Imi& &a 'a8A
AWala. May asa6a a 'ala siya. <lirt.A
AWaa die78A
AI&a6 a lag.A
APsh. Tataugi (a &ita &ug gusto &o mamatay7 :RRR:A
AJust statig the 'ossi(ilites.A
AGi!e her (a$& her 'hoe.A
ALet me tal& to her. She's still the o6er, ot you.A
AWhat's mie is hers.. So tal& to me.A

WE278 G5M*G*=5= SI %E*=78 Tiga iyo siya.. Bali68 Ilouds'ea&er da6 (a8 2idi
ama a&o ma&asa(at &asi ,or
sure.. I(a(a(a iya yug 'hoe8 3'out3

A#2*=EL88 %5=G =*%I%I=IG %*8 B5%*S8 P5M5=T* %* S* PL*M*. M*GS54T %* =G.. -*MIT8
B*ST*8 4%*Y78
M*G-*-*-*TE T*Y48 M*GP**L*M %* S* *S*W* M4=G P4SSESSI1E8A

Sisiga6a a di da'at i %ea ee. %aso tialua &o siya mula sa li&od at tia&'a
&o ag (i(ig iya.

A4SIGE L*=#E8 SEE Y455558A

3(ee' (ee'3

=a&asa&ay 'a di a&o sa li&od i %ea. =a&u 'o 'atay8 Buma(a a a&o sa li&od iya.
Siya ama.. =a&atigi lag.
Matutua6 a a&o. +amdam &og a&atigi siya sa a&i. *&o ama a&atitig lag sa
'hoe iya.

Bigla iyag giala6 ag 'hoe, sumusuod ama ag tigi &o sa 'hoe. Maya maya..
Iilagay iya yug 'hoe
sa mu&ha iya.

=a'atigi tuloy a&o8 CHL

AMa&i&i'agdate &a 'ala ha.A
AEeeh. *lam mo ama ag reaso ee. Wag &a a magal::A
A-i a&o galit (e(e.A
ABEBE78A
A:RRRR:A
AEeeh. *o (a ya.. Smileee a8 Smileee.A

2iila &o ag 'isgi iya. Ta'os 'ara mag,orm g smile.

Pero.. Yug mu&ha iya gaito talaga.. :RR: Ee'8 *&o ama.. WRRRWA a.

ASige. 2id a. *&i a si 'hoe tete.t &o a si La$e. Wag a magtam'o.A
A-i ah. Sige ma&i'agdate &a lag. WRRRWA
AKRRRWZZ *o (a. 5g totoo.A
ATotoo ga to. 4h8 WRRRW1A

*(at ag'ea$e sig 'a8 I'm $o,used8 -i siya galit77

A-i &a talaga galit7A
A=o'e.A
ASure.A
A4o.A
ATalaga7A
ATalaga.A
APromise7A
APromise.A
A-i &a talaga galit7877A
AG*LIT =* *%4 G*LIT8 *g &ulit ee. *m'. Sa(i g hidi.A

+oll eyes.

AE di galit &a ga oh8A

+oll Eyes. =ag6al& out. Eeeh8 hia(ol &o ga. Suma(it a&o sa (raso iya, siya ama
luma&ad 'a'aso& sa &6arto
ami..

APat. Pat. Pat. Pat.A
A.....A
A%eaaa8A
A.....A
A%ausa'i mo &o.A

=a&aratig a &ami sa may &ama. *&o ama giugulo &o 'a ri siya. 2iaham'as
ham'as, 'ero mahia lag, ta'os
'o&e, 'o&e, 'o&e. :0

AMahal. Wag ma&ulit.A

/S' ',S0 E6a &o &ug (a&it 'ero &iilig a&o doo sa 'mahal' &ahit ag $ory. %a'ag
siya agsasa(i.. *g.. #2EESY78
Waaaah8

Biu&sa iya ag t.! ta'os iili'at sa (as&et(all. Eeh8 Borig8 :RRR:

2umiga siya sa &ama iya. 2idi 'a di a&o tiitiga8 Pag&ata'os &og &iligi78
Gaito a lag78 *m'8

Tutulog a ga lag a&o.. N P.M a di8 *m'. Pumaso& a&o sa (ayo. =agsho6er. May
damit a a&o sa loo( ee8

*,ter &o magsho6er8 Eee'8 <resh8 2ayla!it8

Pagtigi &o ama &ay %ea.. *666 tulog a8 So $ute talaga g a&ig (a(y8

=ila'ita &o ga ta'os &iuha &o remote, 'iatay &o ag t.!, ta'os luma'it a&o sa
d!d 'layer at ag'atugtog g
&ata i =ia. *g soothig &asi.

Luma'it ulit a&o &ay %ea at.. ilgya &o siya g &umot. Ta'os, iayos &o ag (uho&
iya at &iiss &o siya sa
,orehead.

AEight Letters.A

Pag&ata'os u, I a''lied some lotio ad 'o6der 'ara masara' matulog, the &umuha
a&o g to6el at 'iatuyo &o
ag (uho& &o.

Maya maya, may a,eel a&og &amay.. Sa may..

Waist &o.

AThree 6ords, Ba(y. 3&iss3 Goodight.A

2e tured o,, the lights ad o'eed the lam'shade. *yo&o &asi g madilim. The..
Luma'it siya sa&i &iiss iya
yug $hee&s &o at 'iahiga a a&o sa &ama. =ilagya iya a&o g &umot, iayos ag
(uho&, at &iiss sa ,orehead.

A2ey8 *&o au::A
ASssh -ear. Slee'tight. Slee's6eet. S6eatdreams Ba(y. -ream o, me li&e ho6 I al6ays
dream o, you. I lo!e you ad
I'll tell you e!erday.. E!erday o, our <ore!er.A

Those 6ords are 6ay (etter tha a lulla(y. :0

I lo!eyou too %ea Patri$& Padua. LG

#2*PTE+ IG
%E*='S P41

ALittle Suy 6ater, Slee'ig i the $orer. Wa&e u'8 Wa&e u'8 Wash your ,a$e
ad::A

Isi' (ata. I&a&asal (a talaga a&o dito78 Psh.

A#ourtey8 =atutulog 'a a&o8A
AMay atutulog (ag agsasalita. SRRSA
A4o. Yug mga aagii'.A
AYieee. So asa 'aagii' mo a&o77A
A4o. *lis. Tutulog ulit a&o. Sa 'aagii' &o gumaga6a a tayo g (a(y ee8A
AM*=Y*%ISSSSS8A

3P*%3

*ray &o8 =ilolo&o lag ee. Lagi g agham'as. Pasa 'asa a (raso &o8 Tss. Yae a.
Mala&i ama. I, i &o6
aa$hig lag tog (a(aeg ito.

AWa&e u' aaaa8A
AMamaya a. Pagod a&o.A
ABa&it &a 'agod78 *og gia6a mo78A
A2iitay &og ma&atulog &a8A

=atahimi& ama siya, at.. =ag(lush. 2a8 Buo a ama ag ara6 &o. :-

APero Ba(y, aalis a a&o. Pu'uta a&o g 'la)a8 2idi &a (a sasama7 Pu'utaha &o
si La$e.A

=a'atayo a&o sa sia(i iya. Peste. Bat (a &asi &elaga 'a tuluga yug le$hugas
a La$e a (a&ula6 a yu87
=yemas oh. *o (ag itsura oo78 Mas g6a'o (a sa a&i yu77 %amu&ha (a i Gia78

*ish. Peste. Piagseselosa &o si Gia77 Sa(agay.. %ita &o &asi &ug 'aao iiya&a
i #ourtey yug (arum(adog
yu.

*&o &aya iya&a iya7
Sus. Sa tigi &o hidi.

%asi..

2idi &o siya 'a'aiya&i.

=a&aag8 Bumaat8

A=a&asimagot &a a ama8 Smile a &asi8 Smile aaaa8A

2ia6a&a iya yug side g li's &o at 'iilit mag,orm g smile. I'm still
emotioless8 :F

A%eaaa8A
A*o7 :RR:A
AE.L8A
A4&.A
AEeeeeh8 Tam'o &a a ama8 Lagi a lag ee8A

Lagi (a7

2idi &aya mag(rea& &ami ito7

*ish.

*yo&o8

Pa'atayi &o ag lala&ig i'ag'a'alit iya sa a&i.

Seryoso.

A%ea8 *o7 Sige. 5a a a&o.A
ATe&a. ? miutes sasama a&o8A
ABa&it &a sasama78A
APa&i mo7A
AWala. Bahala &a8 Wag &ag susuod sa ami. Pa'al'a& ag 'lao ami.A
A*(a8 *ya6 'a a&og 'asuuri78 *o (ag::A
AMagdadate &ami. -.*.T.EA
A....A
A4h ao a7A
AWala. 3smileeee. *s i smileeee.3A
ABa&it &a a&agiti77 KRRRWA
AMasama78 KRRRWA
A4o8 Ba&it78 KRRRWA
AWala. Mas g6a'o ama a&o du. -i &a maaga6 u8A

Totoo ama. Sa(i g.. Mga (a(ae sa s$hool g6a'o da6 a&o. %ala ama ila di &o
riig (uluga ila8 Si #ourtey
ata.. Bigi. 2idi iya aririig yug mga siasa(i ila8

-umeretso a a&o sa sho6er at..

Tiatamad a a&og mag&6eto aish8 SRRRS Ba&a 'ag'atasyaha iyo &ata6a &o.

A%ea8 *raay8 Ba&it mo a&o hiila7A
AI&a6 a mag&6eto. Tiatamad a&o.A
APero.. Miss a ila ag P41 mo.A
ASo7A
A*ish. <ie8 Maligo &a a.A
A....A
A-o't tell me tiatamad &a78A
AGusto mo tlga maligo a&o7A
A-uh7A
AIsag &odisyo8A
A2idi &a tlga maliligo78 %adiri &ag ,ia$ee &a.A
AIsag &odisyo ga8A
A*o7877A
ASa(ay tayo7A
ASI+*5L48 BILIS8 LIG48 *%4 =* M*G%E%WE=T48 %5=G *=4 *=4=G %*B*ST5S*= *=G L*M*= =G
ISIP M48A
ABastos &a a gayo7A
A2uh7 Ba&it7A
AEeh.. I&a6 lag ama ag lama g isi' &o.A
AWE278 WE278 *sar &a8 Sige a.A
A3%ilig ama aya6 'a sa(ihi3A
A*o78A
ASa(i &o mag&6eto &a a, &ug hidi.. Isasa(::A
AWaaaaah8 Shut u''''''8A

#2*=EL'S P41

Tiula& &o siya. Bastos g lala&ig yu8 2aha. *&o ama 'umuta sa salami at
ag(lo6er g (uho&. =agsu&lay
su&lay. <oudatio, li'(alm at $urlash. There. I'm 'er,e$t.

3$reaaaaa&3

4RRRR4

%ea..

To'less..

2:4:T..

I'm droolig..

ALi&e my a(s7 You $a tou$h it (a(y.A
AP6ede7A
AGree8 4, $ourse ot8 I'm sa!ig it ,or our hoeymoo.A
ABa&it ag gree mog lala&i &a7A
A*ya6 mo7 Gusto mo (a $oser!ati!e7A
AMagsugit &a a lag ulit.A
ASorry a. 2aha. 2idi a 'romise. Sorry a.A
A4o a 'o.A
APahug7A
AWhat78 You're to'less88A
AWala ama a&og (33(s ee.A

3P*%3

Lagya88 Gree tlga ito88 Boys.. Tss. *t least I &o6 di siya gay8 *d he $a't (e
gay8 4r I'll &ill him8

4r..

I'll (e tom(oy a lag :' I do't 6at to &ill this aughty (oy8 :-

APahug a &asi8A
AMagsuot &a muag damit.A
ALah. Bahala &a a ga dya8A

3%rig %rig3

Ba&it &rig &rig ag rigtoe g 'hoe i %ea78 Palagi magada rigtoe ito ah8
2m'h.

A2ello7A
AIt's me. La$e.A
AYo. Su'7A
AI'm already here you ,rea&ig $ra)y::A
APretty 6oma. Tha& you8A
AW2E+E T2E 2ELL *+E Y4587A
AEarth7A
AWt,.A
AWth.A
A#hael. *yusi mo ga8A
A4&ay. Si %ea &asi..A
ASo7A
A*y6ays.. Pa'uta a a&o dya. 2tayi mo &o. Ba&it7 =ag&a&ama(uth a (a sila78
Mag 4= a. Wag &ag
magta&ag s6eet sila.A
AI, you're ot here i ? miutes you're goa die.A
A*::eeeeeh8A

Iaga6 i %ea ag 'hoe.

ABut (e,ore she dies, I'm goa ma&e sure you're ot (reathig ad you're heart
already sto''ed (eatig.A

Patay a. =agaa6ay a yug dala6a8

A%ea. Masugit lag talaga yag La$e a ya8 Wag mo 'atula.A
A-i ya uu(ra sa&i. Wag &a yag sasa(iha g gaa dahil talagag 'a'atula &o
ya.A
A4o a sige a. Sa,e ama a&o. Sige a. *&i a yag 'hoe.A

2ia6a&a &o a yug &amay iya, agsmile. %umalma ama siya at i(iigay sa&i ag
'hoe.

A2ello La$e7 Pa'uta a a&o diya. Wag &a g ma&ulit. 4&ay. Bye.A

I(iigay &o &ay %ea ag 'hoe iya. *g sama g tigi sa a&i.

AB:(a&it7A
A-o you really ha!e to go o a date 6ith him7 2e's ot your res'osi(ilty8A
AI Bust 6at to hel'. Isa 'a. Wala ama tayog gaga6i d(7 I, you 6at to go
hali&a.. Pero 'ag adu a si
Miyu&i go a o&ay7A
A%iss mua.A
ASa'a&7A
ASige.A

3Pa&3

A*+*Y8 T*E=*. B*T M4 %4 SI=*P*%78A
A=asuod lag sa utos8 E.L8A
A'asalamat &a..A
A*o78A
APasalamat &a (a(ae &a. -i a&o::A
ASige a hali&a a. -ali late a8A

*yu. 5malis a &ami.. =agla&ad lag &ami 'a'uta sa 'la)a. Mala&as &asi ag
hagi. Sara' magla&ad.

2a(ag aglala&ad ama.. *sar a asar si %ea sa&i &asi da6 yug (uho& &o
lumili'ad sa mu&ha iya8 *ya6
ama iyag lumayo8 2aha.

*d a,ter 9? mi. *du a &ami sa 'la)a.

A5y8A

Tumigi sami si La$e. Sheeet. *m'ogi 'ala talaga iya8 U- sayag.. May miyu&i
a. :/ *666.

Jo&eee8

ASo late.A
ASorry8 Sorry. Ito ga 'ala si::A
A%ea.A

=agtigia sila.. 2aruuuuu. *g sama g tigi sa isa't isa8 %elaga &o 'ag
sumigit sa gita ila &asi (a&a
mag(ug(uga8 *m'.

A5y8 *yu a si Miyu&i8A

Tumigi (igla si La$e sa dire$tio i Miyu&i. Ghad8 4(!ious mu$h78

AGaito.. You'll 'reted a.. <ried &ita.. Pero s6eet tayo8 4&ay78A
AW2*T78 S4.. Y45'+E G4==* T45#2 2E+78A
A5gh.. -uh78A
AWhat the ,::A
A%ea8 Sto'. Tama a. I Bust 6at to hel'. Please77 Pretty 'lease78A
A%ahit a magig magada ag 'lease mo.. Please 'a di ya8A
AEeeeeh. Please7878A
A<ie.A

Lumala'it a sami si Miyu&i8

A%ea alis88 -ali88 *Ba a si Miyu&i88A

*Y*=8 LET T2E G*ME BEGI=8

%E*='S P41

*=*% =G8 Itia(oy a&o i #ourtey78 =yemas8 *o (ag.. *ish88

May luma'it a (a(ae. Ba&a yu yug Miyu&i. May &asamag matag&ad a lala&i. Me
itsura di. Tsss. Wala 'a ri
ya.

*yu. =ag'a&ilala a ag magalig a ,ia$ee &o. Ladi8 Peste. -i uso ag sti$& to
oe. Tsss.
Maya maya, aa& g8 Ia&(aya g yemas a La$e a yu si #ourtey8
*o to87 Lo&oha78 Tulog tulog. %aao ao (a ami yag si La$e a ya78 Shemay
ama oh8 *sar lag.

Maya maya.. 5malis a sila. *o (a &o dito78 Stal&er78 =a& g.

ALa$ee. *o gusto mo &aii7 WRRW7A
A*mm.. %ahit ao7 WRRWA

*=4=G %*PL*STI%*= T478 *=***% =G88 2idi (a ila a&i&ita a yug mu&ha ug si
Miyu&i (a yu7 Bat Miyu&i78
Ja'aese (a yu78 Miyu&i.. 2*2*8 *o &aya 'agala &o &ug Ja'aese78

%E*=:Bi7 2*2*2*. #4+=Y M5#28 *thea8 #ourT2E=*8 /Parag &urtia lag. *o (a ya8
=ahihi(ag a a&o80

Wait. Bali& sa 'agstastal&8 :RRR: Stal&er a&o g sarili &og ,ia$ee. 2o6 'atheti$.
-o I lo!e her this mu$h7

-uh87 Tiataog 'a (a yu78 *y6ays..

Si miyu&i (a yu7 4o ata. Basta. Yug mu&ha iya di a &ayag i'ita i Jua Lua8
-i 'a (a sila titigil78

*sar lag. %umai sila sa isag ta(le. Yug lala&ig (oy,ried ata i Miyu&i ee
tiataog &ug o&ay lag (a da6
yug (a(ae. Yug (a(ae ama.. -i agets8 =a&atigi &asi &ia La$e. Ito amag si
#ourtey &idat g &idat8

*B*8 *T =*GB5L5=G*= P* S* 2*+*P =G -*L*W*88 *=*% =G. P5=T*2*= %4 %*Y* *=G MIY5%I =*
Y*=.. *T
S*BI2I=G.. A24Y8 2*L*T* =*M*=G G5ST4 M4 -I=, M*%IP*GB+E*% %* =* *T SI L*=#E =* Y*=
*Y IL*Y4 M4
%*Y #45+T=EY8A

So(rag sama a g tigi &o sa&aila. Maya maya may dumatig a 6aitress a
ag'a'a$ute 'a. Siamaa &o lag
siya g tigi at mu&hag ata&ot.

Wag ga ila a&og 'a&ialama8 %a'ag gaitog maiit ag ulo &o ee8 =a&a&aiis
ama oh8 =a&a&aiisssss8 *a&
g. P3ta ama oh. =yemas (adtri'8

Ta'os.. 2idi a a&o a&atim'i.

Ba&it78 Piuasa &asi oog La$e yug (i(ig i #ourtey at hia'los 'a yug
mu&ha.

Bastusa (a78

2idi 'or&et ag'aalam sila sa a&i e 6ala a a&og &ara'atag magalit. Sira ulo (a
yag si #ourtey78 4 gusto lag
lumadi78 Tama (a ama ya78 Puyemas8

Biagsa& &o ag &amay &o sa ta(le. So(rag galit. Lahat a'atigi sa a&i. Sia
#ourtey di. *t mu&hag agulat
siya. -a'at lag. Lumayo siya &ay La$e. =gayo 'a78 Badtri' a a&o. Bahala sila.

5malis a&o sa restaurat at..

3Blag3

A*o (a tiga mo ga diadaaa mo8A
ASira ulo &a (a78 I&a6 &aya (umuggo sa&i8A

Tumigi sa&i yug (a(ae a &a&aiya& lag ata. *=4 B*=G =*=GY*Y*+I =* S* M5=-478

Pag tigi &o.. Magada yug (a(ae. So(rag gada. Se.y di.

2ehehehe. =aiisi' iyo (a ag aiisi' &o78 2ohoho.

Tae. 2id &amaya&a ito8 Lul8
It's time ,or my s6eet re!ege.

ABat &a a&agiti78 Mamaya&i mo &o78 G6a'o &a 'a ama8A
A*sa &a ama.A
AE (a&it &a a&agiti.A
A#lose (a tayo7 Wag mo &o &ausa'i.A

Pasugit e,,e$t. Masam'al 'a a&o ito &a'ag sia(i &og.. 'Miss '6ede &a (ag
gamiti7'

-ou(le Meaig 'a. Shete. Maya&is ga ata a&o8 :P

A2uhuhuhuhuhu. TRRRT a&a&aiis &ayog mga lala&i.A
A2a8 %ami 'a. Tss. -o't tal& to stragers. Geh.A

*alis a saa a&o. *yo&o g gumati. %a'agod lag. :RRR:A Bahala a sila. Tutulog
a lag a&o.

A2uy8 %uya..A
A%uya78 Mu&ha (a a&og %uya78A
AE di.. Mister.A
ALalo amag.. *ish8 Lumayo &a. Pia'aiit mo ulo &o.A
AP6es. Maiit di ag ulo &o8 5mayos &a, (a&a masuto& &ita8A

Ba&it adamig ama)oa gayo78 Ba&it78

A*ish. #ree'y. Geh.A

Paalis a saa a&o ee. %aso...

2iila a&o g (a(aeg ito. Sio (a ito78

A*&o lag ama si Eyedea. *t.. %elaga &ita. %elaga &ita 'ara i(ali& sa&i si
Ir!i8 %elaga iya mareali)e a
a&o 'a ri.. *&o a lag.. *&o a lag ulit.A

*y 6eh78 Me gau78 2ahaha. Siraulo tog.. Idea78 *o da67 Buma(asha ag drama g
'ote&. Mala oe more
$ha$e lag8

AI&a6. =ame mo7A
A*&o7 *o.. *mm.. Pi$olo8A
A:RRR:A
ASo Go&u7A
A:RRR:A
AMaBi(oo7A
A*&o si #iderella.A
A56ia aaa. 56ia aaa.A
AEeeh8 *sar ito8A
A2aahahahaha..A
A2ahahaahahaha88A
A:RRRR: o aya, tuma6a &a a. Pde a umalis7 Istor(o &a.A

=a'ala&i ag mata iya. *o a ama (a gia6a &o78 *m'.

ABa&it &a gaa78 May s'lit 'ersoality &a (a78 %aia lag agBoBo&e &a ah8
BIP4L*+8 A
A%aia yu. Geh. Wag mo &og istor(ohi miss. Maghaa' &a g i(a.A
A*y ta&e7A
A4o.A

Pero.. Yug G< &o.. *(a.. =a&i&i'agladia sa i(a. 2m'h. *sar yug (a(a(eg yu.
Wag siyag mag'a'a&ita sa&i
gayog ar::

A%eaaa8A

S'ea&ig o, the de!il. Tumaas a ama ag dugo &o8 Tssss. =ahila &o tuloy tog
(a(ae. *o ga ulit ame ito78
*ish.

A*ray ama. %ala &o (a 6ag istor(ohi78 Ts&a sio yug (a(aeg yu78 Stal&er mo78
Gada ama g stal&er mo88
Gra(e. *g taas g le!el g gusto mo ha8A
A<ia$ee &o yu :RRRR:A
A4RRR4 *s i78 %aya 'ala magada. Taea.. %a&a(ugi ag (eauty &o. *y6ays.. Ba&it
mo tia&(uha78A

Tiiga &o siya g masama at mu&ahg asida& ama siya8

APa&ialam mo (a7 KRRRR:ZZA
ASorry a.A

5malis a a&o. Masyadog madaldal. Parag si #assadra. Tss.

A2oi8 %ea8A

Taea. Wala a (ag i&u&ulit 'a to78 %asi &ug meru (u(ug(ugi &o a ito. *ish.

A*o (a78A
APumayag &a a 'lease8 I&a6 a lag ag 'agasa &o8A
AWala a&og 'a&ialam sa 'ro(lema mo. Wag mo &o idamay.A
A*g sugit mo.A
AI &o6.A
ASige a7778 Please78 I Bust 6at him (a$&.A

=agla&ad a lag a&o. Sa6ag sa6a a a&o sa drama gayog ara6 a ito.

Magsisim(ag ga(i 'a ga 'ala a&o7

%atamad. :RRRR:

ASIGE =* PLE*SE8 %E*= PLE*SE. PLE*SE8 %E*=8 %E*=8A
A*ish88 Lea!e me aloe8A
ASige a 'lease8A

2umarag siya sa hara'a &o. *s i harag8 *o (a ito78 May tililig ata ito.

APlease77 WRRRRWA

-i a&o madadaa sa $harms mo8 Tsss. Pag tigi &o sa &aa.. Medyo malayo.
2iaha(ol i La$e si #ourtey.

*a& g8 *&ala &o (a role'lay lag ya78 *a& g.

A2oy Idea.A
AIts Eyedea8A
AWhate!er. Layua mo a&o dahil '6ede a&og magai g tao gayo 'a lag.A

Tuma6a 'a siya. Ba&ula6 (a talaga tog (a(aeg ito78 Weirdo8

A4h gutom &a a 'ala ee8 2ali&a a. %ai tayo8A

Ta'os hiila iya a&o. *o (a ito78 Palita g 'arter78 *ish.

ALi(re mo7A
ALala&i &a. I&a6 mali(re.A
A*h. 5a a 'ala a&o8A
AJo&e. 4o a. Li(re &ita8 Isa6 tayo7A
AMay isa6 (a dito78A
ASa tigi &o ama.. Meru8 4o alam &o a. Tara8A

*t hiila a iya a&o.. Bahala a mamaya8 %ug aog magyayari sami i #ourtey.
Tss. <or sure magaa6ay a
ama &ami.

#2*=EL'S P41

%aia, mu&hag su$$ess,ul ag missio ami8 Ilo!eit8 %ug ma&i&ita iyo lag ag
mu&ha i Miyu&i. 2alata ama
&asig agseselos siya ee8 *ya6 'a sa(ihi.

%iurot &aya iya a&o88 Gra(e tog girl a ito. Sadist8 Were ot $lose ad she
'i$hes me.. *d she 'i$hes hard8 I
s6ear my s&i is s6olle8

A4u$h8A
ASorry. *g $ute mo &asi ee. =aggigigil a&o sayo8A

WT<78 Gagati a&o8 =a&i'ags6eeta a&o &ay La$e a.. <a&e a ,a&e di8

A3(ulog: 2uy, tiga mo si Miyu&i83A
A3I &o6. I thi&.. Were great.3A
A3I am great.3A
A3Shut u'3A
A3Wel$ome83A

Sugit talaga &ahit &aila8 Ts& ts&8 Pero.. Bigla a lag iyag 'iuasa yug
(i(ig &o. =agulat a&o 'ero &umidat
siya.
*m'8 <eelig &o tuloy ag ,lirt &o8 Sorry %ea.
4RRR4 Bigla amag hia'los i La$e ag mu&ha &o8 *(aaaaa. =a&a&arami a siya.

Piisil &o ga ag 'isgi iya8 -iya ata a&o magalig.

A*g $ute $ute talaga g ,ried &o. 3,a&e smile3A
A*aaaaaah. *lisi mo. *ray. *ray88 #hael8A
A*666. Sorry La$e.3s6eet !oi$e3A
A*666. It's o&ay. 3s6eet !oi$e3A

Pesteg ito. 2e really &o6s ho6 to 'lay the game. Tsss.

3Blaaag3

4RRRR4

4h my god.

*ish8

Si %ea8 Galit a galit. *g sama g tigi sa ami, sa a&i.

5malis siya sa restaurat. 2alos lahat tumigi.

.*i. *g g6a'o ama g guy a yu, &aso mu&hag gagster a $ute. Ba&it &aya galit
a galit yu78.

=ag&atigia a lag &ami i La$e. Luma'it a&o sa&aya at (umulog..

AI thi& I should go.A
A=o. =ot o6. =agsisimula 'a lag ag game.A
A2a!e't you see my ,ia$ee78 *re you uts78A
AGee. You're the oe 6ho told me to 'lay 6ith her ad 6e'll ma&e her Bealous. Why
are you (a$&ig out7A

Myghad8 Why is this dude so sel,ish78 I &o6 a masaya siya &asi.. 2alos di a
&uma&ai si Miyu&i dahil so(rag
agseselos 'ero.. Yug lo!eli,e &o ama ag masisira8

*d i (et that he 6ill ot hel' me. The er!e o, this guy.

Tumayo a&o.

.Ya8 Sa &a 'u'uta #hael78 WRRRW.

:RRRR: I, I &o6 masaya &a at aalis a a&o. Tsss.

APu'utaha &o lag yug $ute a guy. Ty'e &o ee8A

Si Miyu&i : 4RR4 ::C WRRW
Si La$e : KRRR:ZZ

*lam &o masisira ag 'lao ami, 'ero.. 2idi 'a (a sa'at sa&aya a alam iya a
&ahit 'a'ao may 'agasa siya
&ay Miyu&i78 *m'.

5malis a a&o. 2aha(uli &o si %ea ao8

2aggag sa ayu, a&ita &o ga siya.. %aso.. May &asamag girl. KRRRWZZ Ba&it (a
ag la&as g a''eal iya78

A%eaaa8A

=ariig iya a&o8 Tumigi siya sa a&i.. Promise.. Magsosorry a&o, ta'os ihuhug &o
siya ta'os..

4RRR4

W2*T-*8

2I=IL* =IY* Y5=G GI+L.. *t ta&e ote.. *g gada oog girl. Ba&it agsasama sama
&amig magagada gayo78
*m'.

*t lahat &ami &oe&tado sa isa't isa.

A#2*=EL8A

=a'aligo ama a&o. Si La$e a ama.. *o a ama (a78

ABa&it a ama (a78A
AB*%IT M4 =*M*= SI=*BI Y5= S* 2*+*P =I MIY5%I. 4%*Y =* EE8 L*L*B*S L*=G =* PL*YGI+L
%* *T M*GIGI=G
P*=GET *=G TYPE %4 S* B*B*E. *=4 %* B*8 E1E+YT2I=G IS G4I=G *##4+-I=G T4 45+ PL*=..
B5T Y45
+5I=E- E1E+YT2I=G88A

Pigila iyo a&o. Please. Pigila iyo a&o. So(rag 'uog 'uo a a&o sa mga
agyayari gayog ara6 a ito.

I'm so 'issed.

A4&ay. Ta'os &a a7 KRRRKZZZA

*g $old &o magsalita. =a'atigil siya.. Mu&hag.. +amdam a iya ag iis at galit
&o. -a'at lag.

A*lam mo La$e, tiuluga a &ita. Tha& you lag ag hihigi &o.. My ,ia$ee ad
I 6ill ,ight88 Seloso yu8
Magigig o&ay yug sayo ta'os &ami magugulo Bust (e$ause I 6ated to hel' you78
%otig hiya ama La$e8 2idi
lag saiyo at &ay Miyu&i umii&ot ag mudo.. May sarilig storya di &ami a
magugulo &a'ag 'umaso& a&o sa
(uhay iyo8 *yusi mo (uhay mo. Wag &ag sel,ish La$e.A

I le,t him dum(,ouded.

I'm so 'issed. *d I'm ot sorry ,or yellig at him8 I'm so aoyed.

La$e. Miyu&i. Ja&e. %ea. *d that girl.
Si %ea78 2iila yug (a(ae78 E. (a iya yu78 May e. (a si %ea78 *m'. Wala yu
ee8

E di a&o ama agstal& a. I&ot here. I&ot there. Wala siya ee. Ba&it gaoo78
Be$ause o, that stu'id La$e
magaa6ay 'a &ami i %ea8

3(luuuuuurtttt3

*ish. Gua Le Yao Lag Lo. /Gutom a a&o.0

4RRR4 4o's. *ish. #o) I'm so 'issed agsasalita a ama a&o g #hiese.

3Go (a$& to #ha'ter 9. I'm hal, $hiese. My dad's a $hiese. My mom's a ,ili'ia.
Si$e $hiese 'eo'le $aot marry
,ili'io &asi da'at $hiese di, ag&aroo g 'ro(lem si Mama at Pa'a. Pero.. True
lo!e ila ag isa't isa.. Si Lolo
itia&6il si Pa'a dahil lumala(ag da6 sa rule. %aya.. Walag i'iamaa sa&aya..
=amuhay si Mama at Pa'a. =agig
mahira' 'ero masaya. =a&a'ag'a&asal sila. *g 'arets $oset.. %ay Lola
'iirmaha. So(rag mahal &asi i Lola
si Pa'a. Siya ag'irma &aya a&a'ag'a&asal si Mama at Pa'a at (iigya iya si Pa'a
g 'era 'ara ma&a'agsimula
g (agog (uhay.

%aya ayu.. So(rag iiigata i Mama ag (usiess ami gayo 6hi$h is hotels
ad resorts &asi 'iaghira'a
yu i Pa'a. *yu.

*y6ays.. %ea.. =i tsai a li77 /*sa &a a70

Bahala a ga siya. Gutom a a&o ee. %a&ai mua ga a&o sa restau.. Magisa8 *m'.
Stu'id La$e. Sel,ish moro..

Pumaso& a&o sa i$e $ream 'arlor8 I$e $ream ma&a&aalis g iit g ulo &o. :-

A%uya. Isag $ho::A
A#ho$olate Par,ait ga.A

4RRR4 =a'atigi a&o sa le,t. Gau di yug guy a agsalita.. Eee'. Pogi8 :0

A*y sorry miss8 Medyo gutom a &asi a&o ee.A
A5gh. It's ,ie. Parehas ama tayo g order ee. 2aha.A
AMagisa &a ata. Wala &a &asama7A
A*m. Magisa ga a&o d(7 =atural 6alag &asama.A
A=yee. #ory.A

*yu, agta6aa lag &ami doo. =i$e ama. Bait ama g guy a ito. *g gaa g
'a&iramdam &o. :0

ABy the 6ay, I'm Ir!i. :-A
A2i Ir!i. :- #hael here. :0 A
ATara &ai tayo7A
ASige. :0 A

5u'o a saa &ami, &aso..

AI+1I=78A
AEYE-E*78A

%ug ma&asiga6 ama ag dala6a::

A%E*=78A
A#45+T=EY78A

%aia lag.. May 'agsa(i 'a a&o g asiga6 ah.

.*og giaga6a mo dito Ir!i7.
.E i&a6 aog giaga6a mo dito78.
.I 6as.. Loo&ig ,or you. %aso.. %asama mo yug.. 4h o8 <ia$ee &a i %ea d(78
3tigi sa a&i, 'ero agsalita si
Ir!i3.
.Who's %ea7778.
.WRRRW Yug &asama &o..

=ag'a'aselos 'a di ata tog girlash a ito. Ba&it &ami i %ea ag asa gita78
*ish8

*t ayu agusa' a yug dala6a. =a&a&alo&a. *g $heesy ga ee. =a&isu(o 'a si
Eyedea g 'ar,ait &ay Ir!i. *66.
They're so s6eet. :AC

%ea, #hael.. 5a a &ami ha. :0 =a'adaa lag &ami dito ee. 5u6i a &ami sa (ahay
ami8 U- ? ara6 a lag
'as&o a ee.

4h78 -e$em(er ;H a78 *g (ilis. U-

5malis a yug dala6a. Sayag.. Bagay sila. 2idi 'a (a sila78 S'ea&ig o, sila..
%ami i %ea.. *y hidi
ag'a'asia.

3%rig %rig3

Iia(ot agad sa a&i i %ea ag 'hoe iya.

A2ello7A
ASi La$e ito. Bali& &a sa restau..A
A*yo::A
APleasee.A

Woaaaaaaaah8 Tama (a riig &o78 Please78

A*6&ei. Wait.A

=a'atigi a&o (igla &ay %ea. Ta'os.. 5malis a agad siya. Yah. Yug 'hoe mo.
Sorry a. Eeeh. 2aaay. :/

Pumuta a a&o sa restaurat, a&ita &o si La$e at Miyu&i. *sa si Ja&e7 Ba&a ag
$.r.

La$e: #hael. I 6at to tal& to you.. 'ri!ately.

Sumama ama ag tigi i Miyu&i sa&aya. =a&u 'o ama. *stig. Galig talaga
ami mag'aselos.

5malis a &ami i La$e..

A#hael.. I'm.. I'm..A
AI, you're sorry, o&ay a sa&i lahat. It does't matter. I'm also sorry.. %asi
asiga6a &ita. Sorry.A
ASo.. We're $ool7A
AI'm hot.A

%iurot ama iya 'isgi &o.. I 6as li&e..

4RRR4

ALa$e88 Parehas &ayo i Miyu&i.. Mga sadist &ayo8 *m'. Sadist Lo!er8A
AWhate!er. Tha&s ga 'ala.. 2o'e 6e $a (e ,rieds. 2ere's your 'hoe. =ilagay &o
a ag um(er &o dya.
Pasalamat &a tiuluga mo &o, maramig girls ag aghihigi g um(er &o.A

:RRRR: Mahagi8 =adadala a&o8

A4&ay. =o6 our 'ro(lem is %ea.A
A45+78 You mea.. You're goa hel' me78A
APara 6ala a&og utag a loo( sayo.A

*stig di 'ala itog si La$e8 Masyadog a&og atu6a &aya iya&a' &o siya8

.4hmyghad.. I'm.. I'm sorry. 2idi &o siasadyag.. Ma&ita &ayo..

Pataaaay8

ALa$e78 What are 6e goa do77A
A*&o a (ahala mage.'lai.. Isa 'a.. 4&ay lag sa&aya yu8 :P Pau si %ea7A
AI do't &o6. I'agdadasal &o a lag.A
ASira8A

Giulo iya ag (uho& &o.

*t least I ,oud a e6 ,ried.. :0

But..

I got mysel, a eemy..

=amely.. %ea.

#2*PTE+ II
#2*=EL'S P41

5malis a si La$e. Sia(iha &o a siya a 6ag g tumulog.. 2aha8 *t (a&a lalog
lumala. Ts&a aalis a di &asi
ag s$hool ila. E di maii6a 'a siya. Itete.t &o a lag siya8 :- 5li ata a&o8

5mu6i a lag a&o sa (ahay ami.. ? a. %elaga a ami magsim(a.

A#haeeel8A

2uh7 2idi ama si %ea yu ah.

ALola -ee7A
A*og agyari7 =ag:a6ay (a &ayo i %ea78 %asi umu6i siya dito at..A
A*t7A
ABiasag iya lahat g 'lato.A

4RRR4

A*o 'o7878A
ABia::A
A*sa 'o siya78A
A5malis.A
APo78 Saa ag'uta78 Saa78 Saa78A
AMagsisim(a.A

*h. 4&ay.

Ii6a iya a&o7

TRRRRT

Galit (a talaga siya7

Malamag #ourtey8 *ish. Puta a lag a&o sim(aha.. Sayag ag 6ish &o.

=ag'uta a&o g sim(aha. Pero sa dami g tao hidi &o siya a&ita. Ba&it7 *sa
siya78 =aiiis a a&o.

5malis a a&o sa sim(aha a,ter g misa. =agi&ot i&ot sa 'la)a. *t..

May a&ita a&og 'arlor.

Woah.

=o 6ay.

=e!er 'a a&o ag'a'agu'it. 2idi ama sa e!er. Pero ag asa isi' &o gayo ay
'agu'it a mai&li talaga.

=ooooo8

Pero diadala 'a ri a&o g 'aa &o. Gra(e. =aga6ay lag &ayo i %ea8 *6ay lag
ya.

Pero la&ad 'a di a&o g la&ad. =agtatalo a ag isi' &o8

AYes Maam7A
AI 6at a hair$ut.A

What78 2ell o8 5malis &a a dya8 #hael8 *o &a (a8 *lis a.

ATalaga 'o78 I mea.. Sayag ag hair mo.A

Tama ag (a&lag ya8 Sayag..

Shut u' &a ga8 2aha(a 'a ya8 Pati gusto &o g e6 loo&. Para sa 'as&o8

AShoulder le!el. May (ags.A

S245L-E+ LE1EL78 #2*=EL #25* Y45'+E I=S*=E8 S4B+*=G I%LI =5=8

ASige a 'o. Pa&i(ilis. %asi (a&a mag(ago ag isi' &o.A

*t ayu, mu&hag atalo a ga ag &osesya &o. *g (a&la ama 'iau'o a a&o,
sho6er ug ulo &o, ta'os
ayu.. Siimula a iya a&o gu'ita.
*=G S*%IT8

%ita &og 'iu'utol iya ag (uho& &o888 Bigla a&og agsisi. My ghad. Sa(i &o 'a
ama sa des$ri'tio &o 3see
$ha'ter 93 a log haired a&o8 Sayag. TWT 'ero.. Ba&it ga (a a&o ag'agu'it78

Pi& &asi yug 'arlor ee8 Ts&a.. Gusto &o (aguhi ag a&ig ugali.. =agalit tuloy
sa a&i si %ea. S'ea&ig o, %ea.
2idi (a iya a&o hahaa'i7 > 'm 'alagi start g mass. The.. JGH a&o ag'uta
dito..

Time $he$&.. N:9?.
Phoe $he$&.. Wala 'a ri8 :/ Ba&a galit ga7 =atural galit yu. Tete.t &o (a7

*yo&o8 *(a. Maua siya.
Eeh. Mag&a&agalit &ami &a'ag hidi &o tie.t. Lalog lalala8

A*ya. Per,e$t$hi8 You're so 'retty aguilera talaga gurl8 Bagay a (agay sayo.
2a!ey8 2a!ey di &a'ag log meBias
ag hair8 *666. Iggite$hi6a a&ey sa yog (eautyess8A

*o da678

=a'atigi a&o sa salami at..

=a'agiti a&o. :0

#ute &o oh8 WRRRW Bagay di &a'ag mai&li. 2aha8 I lo!eeee it8 :0

Pu'uta a&o g 'la)a 'ara (umili g head(ad8 :0 B6ahaha. Todog 'ag'a'agada a
ito. :-

I days 'alag 'ala &ami i %ea7 ? days a (u&as8 ;9 (u&as8 :-

La'it a $hristmas8 Bilha &o a ga di si %ea g gi,t8 :-

=agala gala a&o sa 'la)a, may (ago a&og (louse, earrigs, (ra$elet, head(ad at..
Glasses8 Tiry &o8 *g $ute.
=a'a(ili tuloy a&o. :0 Suoti &o a ga8 :-

Time $he$&.. 9H:I?.. 2d 'a ri iya a&o tata6aga78 TWT Ba&it ama siya gau78

Ma&au6i a ga.. <eel a ,eel &o ag e6 hair &o. Mag'i'i$ture a&o sa (ahay8
=agla&ad a di a&o. -i ama
deli&ado dito &asi.. Maramig guards ad $ameras dito.

33BEEP BEEP833

A2oy miss88 Tuma(i &o ga sa diaraaa mo88 Peste oh8A

Woaaaah8 W:4:*:2 talaga8 Sio (a yug &as&aserog dri!er a yu78 2idi &o a
a&ita ag mu&ha.. Ta'os yug
$ar.. BMW. 2m'h8 Ya(ag. Ma&au6i a ga8 *sar ee.

33,ast ,or6ard.

ASaa &a galig7 =a&ita mo (a si #hael7A
A2idi.A
ASaa &a (a galig7A
AP6ede 6ag &ag ma&ulit7 %asi (adtri' a a&o (a(adtri'i mo 'a8 Y5=G B*B*E=G
T3T3=G* T3=G* S* %*LYE.
*S*+ EE. M5=TI% =* M*G*SG*S*= *=G %4TSE =I::A
A%ea easy, 6ag &a g ma(adtri' sa &alsada &aia. Madilim lag &asi. *&o ga (ulag
sa dilim e.A

May agsalitag lala&i. *t..

*o78 Siya yug lala&i &aia a sumiga6 sa a&i78 2o6 dare him8

3Blaaaaag3

Biu&sa &o g mala&as ag 'ito. Lahat a'atigi sa&i.. Pero si %ea lag
tiitiga &o.

A*=478 *%487 T3T3=G*T3=G*78 %*P*L =G M5%2* M48 %aya lag 'o a&o aglala&ad at 6ala
sa sarili &a&aisi' &ug
asaa &a a 'o, &ug galit &a, &ug 'aao a&o magsosorry, &ug (i(igya (a &ita g
gi,t oh ao.. Ta'os
mumurahi mo lag a&o78 2o6 dare:: you.A

3Sile$e3

A42:EM:GEE888A

Lahat a'atigi sa a&i. Gumaga6a a (a a&o masyado g e&sea78

A%5Y* E+1I=78 42MYG2*-. LI%E.. E+1I= J5STI=E -EL* <5E=TE78 I%*W B* Y*=78
42MYG2*---8 =4.. IM
-+E*MI=G.. PI=#2 ME8 PI=#22 MEEEEEE8 42MYG4S222222228A

5ma&yat a&o sa &6arto &o, sa hagdaa, sa taas. *t &iuha &o ag mga gamit &o at..
*g s$ra'(oo& i *te #harlotte
at i %uya Er!i. Buma(a &a agad a&o.

A%5Y* E+1I=8 P*SIG= P4 PLE*SE8 42MYG*S28 5LTIM*TE #+5S2 P4 %IT* EE. 42MYG2*-8 #*= I
25G Y4577
PLE*SE8 M*LI=IS P4 *%48 P+4MISE88A

3u6aaaaaaaaaaaaah3

*y7 *o iyo7

AEr!i7 Sio (a yu7 =agisig si #harmaie. Pa&isa(i ama.. Pa&i(a6asa g &oti
yug igay.A

4h:Em:Gee88

Si *te #harlotte8 Waaaaah8 Pumaso& &aagad a&o sa guest room. *t.. =a&ita &o siya8
*t amg &ailag (a(y8

A(ulog: 3*te #harlotte. 2ello 'o8 *&o 'o si #hael8 P6edeg 'asig 'o ito
'lease78 S$ra'(oo& 'o ya. *(out sa
iyo i %uya Er!i8 Sige a 'o 'lease.3A
A4sigesige. %aso '6ede mamaya7 %asi.. Pa'atulugi &o 'a si #harmaie ee8 4& lg7A
A*y sige 'o, '6edeg 'auori7A
A*h. 3a6&6ard3 Pero.. Sige.A

Ma&ulit a (a a&o7 Idol &o &asi silaaaa8 So(ra. %ug alam iyo lag &ug gaao a&o
'atay a 'atay &ay %uya Er!i
oo8 Maya maya.. Pati a&o iaato& a di. *t.. Parag (a(agsa& a ag.. Mata &o.

#2*+L4TTE'S P41

*y7 =a&atulog a ri tog girl a ito. *g $ute ama iya. Parag ag (ata 'a.
Pero ag &ulit, 'iauod da6 (a a&o
'atulugi yug (ata7 *g a6&6ard &aya8Buti a lag $ute talaga siya. Maya maya,
a&ita &o a si %ea a 'umaso&.

ASorry ate ha, agisig (a si #harmaie7 Ma&ulit &asi talaga ito ee.A
A4&ay lag yu. Gada g (ahay iyo ha8 :0 *g la&i. Sorry at agulo ami &ayo,
sa(i &asi i Tito %e ee
mag(a&asyo da6 &ami dito.A
A4&ay lag 'o yu8 Sige a 'o. -adalhi &o a 'o tog (a&ula6 a ito.A
A4sige. Ts&a 6ag &a a mago'o masyado. <eelig &o ag tada &o a ha8A

5malis a si %ea. Buhat (uhat iya si #hael. I &o6 her. =a&6eto sa&i i %ea.
=a&a&atu6a. =aalala &o oog
&ami 'a i Er!i ag gaya. :0 I miss high s$hool.

APrisesa8A

=a'aligo a&o.

*t a'agiti.

Si Er!i. *t least &ahit hidi a high s$hool, mas o&ay &asi <ore!er &o a siyag
'ri$e at a&o ama ay ,ore!er a
iyag tiata6ag a 'risesa.

A4h Ba&it Er!i7A
A=agisig (a si Ba(y7A
A2idi ama. Maa talaga ito sayo. *tu&i masyado8A
A4i ag ya(ag mo ah. I&a6 &aya ag atu&i diya8 Pahug a&o.A
ASa'a&7A
AEeh. *g sugit mo talaga. Magasa6a a ga tayo, di 'a a&o ma&a$hasig sayo.A
A-i!or$e7A
AEeeh. Prisesa ama ee8A
AJo&e lag (a(e8A
ATulog a tayo 'risesa7A
A4sige.A
ATa(i tayo.A
A2idi '6ede &ata(i &o si #harmaie.A
APrisesa ama ee. La&i la&i g (ed ee.A
ALagya mo g harag a ua sa gita &ug gusto mo tuma(i8A
ABa&it ama78 Para amag high s$hool ee8A
AEh &asi 'o &a'ag ilgay &o si #harm sa gita ati ee ,or sure madadagaaa mo.
*g &ulit mo &aya8A
A2idi a gayo.A
A2ay a&u. Lo&ohi mo lelag mo. E so(rag li&ot mo. Lagya mo g ua 'ara harag
sayo. 4r.. Sa so,a &a8A
A*ya6. -iya a&o sa &ama. Sige a 'o maglalagay.A
AYes. *m(ait talaga8A
A4o a ga. 4o a8 .-A

*t ayu, aglagay siya g ua. =ilolo&o &o lag ama siya ee. %aso &umagat. *ya8
:- Magtiis siya sa harag.

APaha6a& a&o g &amay mo 'risesa.A
ABa&it7 2uhulaa mo7A
A=yeee& yeeee&.A
A*o ga7A
A2aha6a&a &o8A
ABa&it7A
A%asi (a&a maa&a6 &a g i(a ha(ag tulog a&o, mahira' a. Ba&a mamaya ma'agtri'a
&a g mga ti&(alag at
&a're dya.. -a'at ha6a& &o &amay mo 'ara alam ila a a&i &a8A
A*y a&u.. *ya &a a ama.. #heesy at seloso8 4 ito a 'o.A
AYes. Ilo!eyou 'risesa. Goodight. See you sa dream6orld. Muaaah8 @3A
A*g &ulit talaga g asa6a &o. Sige goodight di. Lo!eyoutoo.A

*t.. :0 Ito $heesy a ama &ami. =a'agod sa (yahe. %aya goodight a. :- =amiss
ami &ayo. Saa amiss iyo
di &ami.

%E*='S P41

Ba&it gaito a ag (uho& g (a(aeg ito78 *g i&li8 *g alam &o aya6 iya
giagala6 (uho& iya ah87 Ba&it siya
ag'agu'it.

*ish. Pasa6ay talaga. Muti& 'a gisigi si (a(y #harmaie. Psh.

%ug saa a&o ag'uta &aia a,ter g mass7 Siudo &o sia %uya Er!s &asi di ila
alam 'a'uta dito. *&o a
'iagdri!e ila.

%ug (a&it &o ii6a si #ourtey &aia7 *(a. Bagal &aya iya. Isa 'a. I'm still
'issed sa&aya.

Tiga mo ga, may suot suot 'ag glasses. Pasa6ay8 <eelig ama iya.. #ute
siya8 2idi oh.

Gada &aya iya.

Pero.. =agmu&ha siyag (ata sa gu'it iya8 :RRR:Z =agmu&ha a&og matada. *m'8

A3yaaaaaa63 %uya Er!i. Ili&eyou. You're so $ut::ee.A

*t agsasalita siya g tulog.. *t.. %5Y* E+1I=78 Pati (a ama may asa6a78 Patayi
&o &aya to gayo78

*ish. E di 'arag 'iatay &o ama sarili &o. =a&a ama. #heeesy8

Ma'i$ture:a ga8 :- Para made!elo' &ami. =a&aag8

3$li$&3

*ya8 *&o ag ,irst 'i$ture g short hair mo. #ool.

4RRR4

Woah. Bigla a lag siyag (umago8 *og mero78

APa'a8A

Ta'os (igla iya a&og iya&a' at.. 4RRR4 (igla a lag siya atulog8 Tae. Ya&a'
ya&a' iya 'a ri a&o8 =atra' a&o
dito. *ish. This is so ot $ool.

A#ourtey8 Get o,, me8A

Pero 6ala tulog 'a di siya, ayo&o ama magli&ot &asi (a&a gisig siya. Mu&hag
'agod a 'agod. %a6a6a ama.

ASorry ha7A

Sorry at agalit a&o, sorry at agtam'o at agselos a&o. *lam &og mali. Sorry.

APa'a.. *g 'a'a &o.. Wag mo &ami i6a.. Pa'a.. #ome (a$&.A

Pa'a.. #ome (a$&.

E6a &o 'ero (igla a&og.. =ahiya.

%asi, siya hidi a iya mai(a(ali& ag 'a'a iya, samatalag a&o.. =a&i&ita &o
amag ag(a(ago a si Pa'a
'ero.. *g trato &o sa&aya. Para siyag 'atay a.

Tss. #ourtey. *o (ag (ala& g 'agioo sa ati7 %asi.. %a'ag i&a6 a6ala sa
a&i. Promise. -i ila
magugustuha gaga6i &o. %aya i&a6, 6ag &ag ma6a6ala sa a&i ha7 Wag8

AGoodight #ourtey. Three 6ords. LGA

333

The e.t day.
#2*=EL'S P41

Good Morig Merry Sushieeee8

Good Morig (ed. Good Morig.. %ea78 Ba&it adya ya78

=asa sahig8 =a&alatag ag $om,orter8 *ya6 (a talaga iya sa &ama iya7 Sige. +eady
a a&o ma&i'ag'alit. :RRRR:

A%ea. Wa&e u'.A
ABhdsuaaBA
A*o77 Wa&e u' a8 Bilis.A

Para a&og egot, a&ada'a a&o dito sa &ama ta'os a&a'i&it 'a yug isa &og mata
ta'os giigisig &o siya, e asa
(a(a siya g &ama.. =asa $om,orter. #ar'et ama to ee &aya o&ay lag.

A%eaaaaa. :RRR: Gisig aaaa.A
A%*=I=* P* *%4 GISI=G8 I%*W %*Y* *=G =*T5T5L4G P* -Y*=8 *%*L* M4 2*8A

*ray8 Sumiga6 da6 (a sa tega &o78 Sa&it u ah8 =agisig tuloy &alulu6a &o.

A*ray &o ama. P6ede amag mahia lag.A
AEh &aia 'a &aya a&o sa(i g sa(i a gisig a a&o, ham'as &a ama g ham'as
sa&i8 *(a. Masa&it8A
A*(a. Wala lag.. *(a lag. Me masa(i lag.A

Piiti& iya a&o8 *ray8 G6a'og to8

ASa&it ah8 Ba&it mo &o 'iiti&78A
APara magisig &a.A
AMay tulog (ag agsasalita78A
A4488 Mero88A
AWeh78 Sio7A
ATaog mo sa (u6a (a&a saguti &a g ara68A

Piagtritri'a a ama a&o8 Iit ata g dugo ito sa a&i.. *y8 Galit ga 'ala sya
sa&i.

ABa(yyyyyyyyy.A
A-o't $all me (a(y.A
A*y7 Ba&it7 3'out3 @L 4sige. Patri$io8A
AE,,,,,. Why are you so &ulit78A
A*d 6hy are you so $oyo78A
A*aarrrggg. I 6aa stragle you8A
ASam'le. Sam'le8A

Sa totoo lag agBoBo&e lag a&o ee. %aso..

Bigla siyag tumalo sa (ed &o at iya&a' a&o g so(raaaaag hiiig'iiiit.

AS*BI2I= M4 M5=*=G GW*P4 *%48 2*2*2*2*2*8A
ASI+*5L4 %*8 *+****Y. M*S*%IT T*L*G*8 *LISI= M48 P*T+I#I48 *LISI= M4.. M*S*%IT
TLG****. *+****Y8A

=aiiya& a a&o.. *g sa&it. -iadagaa iya a&o8 Yug 'arag i6re6restlig.
Masa&it talaga8 T:T S6ear.

ABa&it &a ag'agu'it78 Ba&iiiit78A
A*raaaay. %ea.. Stooo'. Masa&it.A
ABa&it &a ag'agu'it78A
AW2Y78 S4B+*=G P*=GET B*78 2I=-I B* B*G*Y77 W********28 S4B+*=G =*%*%*::A
AWag &a gag ma&ulit. *g igay mo8A
A%ea.. 3hu&3 Ma::masa&it.A

Ta'os umalis siya agad. *g.. Sa&it. *g la&i &aya iya. Lumuluha a a&o. -i &o
ma'igila ee. Masa&it talaga.

A#ourt.. 3tiiga ag (raso &o a amumula3 Sh3t sorry8 T3gia. So(rag
aggigil lag talaga a&o8 %asi.. %asi..
3(lush3 *g $ute mo sa (ago mog (uho&. =agmu&ha &ag (ata.A

*&ala &o ama 'aget. Sa(i &o a ee. %ahit 'a'ao (agay.. %aso. =agmu&ha ga a&og
(ata8 TWT %aso.. *sa&it
talaga.

ASheee). Ba&it ag sesiti!e g (alat mo7 =ag'asa &aagad yug (raso at legs mo.A

WT<78

*&o 'a talaga yug mali gayo78 %ug saa hidi iya a&o 6irestlig doo e di
saa hidi gaito. Ba&it gaito tog
si %ea78 =o 6oder hidi a a&o magtata&a &ug ma(alitaa &og a&a'atay siya8

Wala a. Masa&it a talaga. *sar mu$h siya.

ASorry a. =aggigil lag talaga a&o. Sorry.A
A4o a. Sige a. Masa&it lag &asi talaga.A
AI'm Sorry. :/A
A4o a ga. Tara &ai a tayo8A

%iurot iya mu&ha &o. Siuto& &o ama tiya iya8 =a'a 'a66' ga siya ee. 2aha8
May mus$les ata a&o8 *t.. 5ti
uti &og areali)e a..

*=-IT4 =G* P*L* SI=* %5Y* E+1I= *T *TE #2*+L4TTE88

4r (agag lag talaga a&o &aga(i78 *o (eh ya8

A%E*=8 -i &a &i e la8 Gua ai &6a tyo %uya Er!i8A /%ea. Bilisa mo. Ba&a ma&aalis
si %uya Er!i.0

4RRR4

Ba&it (a.. %a'ag arurush a&o, ag$hi$hiese a&o78 *m'. -ati ama hidi a&o gaito
ah. 2idi a&o.. =ag$hi$hiese.
*ish.

A*o ulit yu #ourts78 =a(igi (a a&o o agsalita &a g alie laguage78A
AWahahaha8 =atutua &o ya &ay ao.. %ay.. -u sa (idag (a(ae sa tai6aese drama
a a'auod &o8A
A:RRR: %.A

Sugit8 %ela 'a (a a&o masasaay77 Ta'os ayu. %ialad&ad &o siya 'a(a(a.. =a&ita
&o si %uya Er!i, mu&hag
&agigisig lag, aguuat &asi..

*=G GW*P4444448

A%uyaaaa Er!iiiiiii8A

Mu&hag agulat siya sa a&i, 'ero o&ay lag. *t least a&o ag dahila &ug (a&it
siya agisig8 U-

A%uyaaaa. Pasig ama g s$ra'(oo& &o 'lease8 Please.A
ASRRRS %ulit mo. Para &ag tuta.A

Tuta78

*yyy8 #ute yu di(a78 *yieeeee. %ii&ilig a&o8

Maya maya luma(as a si *te #harlotte. Ba&it gau78 *g se.y 'a di iya78

AEr!sss. Si #harmaie 'iaha(ili &o mua &ay Lola -aisy. Sa(i iya siya a da6
mua. Gusto da6 iya g a'o.A

Ta'os luma'it siya &ay %uya a (usy tiga ag s$ra'(oo& ila i *te a gia6a &o
dati (ago a&o maghighs$hool at
oog gragraduate a sila.

A*yy. =aalala mo ya7 Ya yu oog lahat &ami ia 1ia ag'agada &asi ag g6a'o
mo &asi a&a(eaie &a8A
A4o ama. Tada &o yu. Ii6a mo a ga da'at a&o u ee8A
ASila &asi ee atat. *yyy8 Si %ir(y oh. %ami i %ir(y. Meru &a di ito78A

.*y o'o. Idol &o &ayo ee8 Gra(e. %ug alam iyo lag. Wala ga lag ug &asal
iyo8 T:T.
.4&ay lag ya. 2idi &o &asi dala yug al(um ee. -ala6 &a sa (ahay ami 'a'a&ita
&o sayo..
.*y 6eh77 Seryoso7.
.2idi. Jo&e lag yu. Jo&e..
.4RRRR4 Sa(ay &ayo78 3ag&atigia3 Tayo di78.

Lahat: 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*8

.Er!i8 Tiga mo oh8 Ito yug time a graduatio ta'os siudo mo a&o sa stage a
may dalag ,lo6ers a
starga)er8.
.%ilig a &ilig &a ga oo ee. Ts& ts&8.
.*g ya(ag lag7 Eeh halos mag'a&amatay &a ga ug ag(rea& tayo8 E: I&a6 &asi..
Ma&i'ag(rea& da6 (a8 Ts&.
Pag yu iulit mo.. *y 6aaah8 Tada mo ito7 Ito yug role'lay ami ia -omii$8
Ta'os 'iag(a(ato a&o ia
Jessa8.
.Le$heg yu. Sia&ta &a8 Tae. Sara' iyag i::arrggg8.

Waaaah8 *g $ute iya magalit8 Puma'adya& 'adya& 'aaaaa8 Why oh 6hy78 So(rag::
hidi a a&o ma&a'igil8

.%uya Er!i8 Pahug ama 'lease8.

=a'atigi lahat g tao sa a&i. Eeeeh. Tagal &o g dream yu ee. Gusto gusto &o
&asi talaga siya ihug8 -ati 'a..
%ahit maha6a&a lag (uho& iya i&amamatay &o a. =gayo ama..

A*yo&o.A

4RR4

TRRT

Waaaaaaah. L"G *g sa&it. Tiiga &o ama si %ea. -iilaa 'a a&o8 Ba&it..
Ba&it ag sama g ugali g
mag'isa a ito78 Ba&it ila a&o giagaito87 -i(a a&o 6el$ome sa ,amily.

A5yyy8 Wag &ag iiya&8 Waaag. Pag'asesyaha mo a yag ugo& a ya. *llergi$ sa
(a(ae ya ee. Sorry talaga.
Er!i &asi8A
.Eh sa ayo&o ga ee. 2oi %ea. Bas&et(all tayo8.
.Ta. Pustaha8 Pag aalo a&o hahali&a mo si #ourtey sa $hee&s..

WT<78

Pag'ustaha da6 (a a&o87

.Game. 3gri3.

3Blaaaag3

*o yug (lag78 I'iata& &o lag ama ag gamit &o.. Sira ulo tog dala6ag ito.
Mu&ha (a a&og.. *ish. %ahit a
gusto &o ma&iss sa $hee&s. =a&a&ahurt ama yug 'ag'u'ustaha &a &asi dead a dead
a&o &ay %uya Er!i. Ts&a.
%ea8 <ia$ee &aya &ita8

3isi'3

=ge&. Mali 'ala a&o. <ia$ee &o siya 'ero gusto &o ihug si %uya Er!i.

3isi'3

Ba&it (a78 Bahala ga sila. Mag6a6al&out a&o8

3Wal&:out3

*ya, adito a&o gayo sa 'laygroud sa ta(i g 'la)a. Puro (ata lag ag
adito. -i a&o (elog8 La&ad a ga
lag sa may 'la)a. Bi(ili a&o g a$$essories8 :P

Pero may a&ita a&og s$ram(le !edor.. *t ao 'a (a gia6a &o78 Bumili8 Sara'
sara'.

ASara' talag::3Boom3 4h.my.gosh. I'm so::A
A42MYG2*-8 L44% W2*T Y45 -I- T4 MY -+ESS *=- S24ES78 T2EY'+E #2*=EL8 My ghad8A

=a'ata6a ama a&o doo. *&o di8 #hael8 :P

ASorry. I did't mea to.A
AStu'id 6oma. Loo& 6here you're goig8 Sto' (3t$hig aroud8A

WT<78

*%478 B3T#2I=G78 B5MILI L*=G *%4=G S#+*MBLE 2*8 2ihilahi &o a saa (uho& iya g
ma'asi &og..

*g gada iya.

=amagha a&o sa (eauty iya. Log hair. Sleder. Pouty li's. *g gada g ,ashio.
Su'er.. Sossy &ug titiga8
=agmu&ha tuloy a&og lousy8 :/

AWhy are you starig78 You les(ia or 6hat78A
A2uh87 *&o78 *sa8A
AGhad. I'm 6astig my 're$ious time here. I eed to (uy a e6 dress8 Tss.A

*t umalis a siya. =a(ulol talga a&o du8 Eglish s'ea&ig &aya a&o8 :P Luma&i a&o
sa #hia. *og $oe$t di(a78

Yes. Luma&i a&o sa #hia. *g lola /-ad's Mom0 'ia'uta &ami sa #hia. -ahil
itia&6il i Lolo si Pa'a, (iigya
&ami g 'era i Lola at 'iatira iya &ami sa #hia. May lu'a &asi siya doo. 2idi
&o alam ag itsura i Lolo at Lola
dahil di a sila ag'aramdam sa ami a,ter.. *g 'ia&auag hotel a 'iaga6a i
Pa'a ay sa #hia. Maramig
(ra$hes a &aya (usy si Mama. Pero.. Mg&atulog a sila gayo i Pa'a /Tito %e0

5malis a si Gada. 2ead turer talaga ag &ata6a at ,a$e. *g se.y &asi iya..
*&o.. Payat8 :L

Sa 'aglala&ad &o.. May a&ita a&og (a(ae.. =asa I?Z a siguro.. *t.. *g gada
iya8 Elegat. =a&ita &o a
sumama sa&aya si Gada. Ba&a mag:ia sila. Wooo68 *g gada ama ila8 *stig.
Sa(agay.. Magada di &ami i
Mama. %aso.. Magada tlga sila8

Luma&ad la&ad a lag a&o at (iglag may sumul'ot sa uaha &o8 Isag $ute a (a(ae
a su'er 'uti 'ero ag
gada g ,a$e.

A*te #hael78 4hmyghad8 I did't oti$e you.A

Tumigi a&o sa &aya g masisia, as i todo todo a ito at..

AMargaret7 4hmyghaaaad8 Ba&it &a adito78A
AWoah8 *te #hael8 Why did you $ut your hair78 Myghad8A
AWhy78 2idi (a (agay::A
A=o8 You're so $ute88 You should 'air that u' 6ith.. 5mm.. Glasses78A
AI already ha!e oe8A
AWe ha!e the same ,ashio sese8 Ilo!eit. *y6ays.. What are you doig here78A
AI'm the oe 6ho is su''ose to as& that.. What are you doig here78 -( asa #ali
&a78A
AWe're stayig here8 This year I'm goa eroll a sa Phili''ies8 We're goa stay
here8 <or good8 *66. It's so i$e
to (e (a$&8 *d I sa6 you 'a8A

Si Margaret. 9> years old. Mas matada a&o g isag tao. La&i sa #ali,oria.
Pisa &o sa mother's side. So(rag
$lose &ami iya8 Batag isi'8 %aya &ahit isag tao lag ag6at ami she $alls me
ate. %asi &a'ag may 'ro(lem
ya, tata6ag ya sa a&i &ahit iteratioal $all.
Ba&it &ami agig $lose78 Tumira &asi a&og #ali,oria ,or ; years.

9:P years old: #hia.
>:J: #ali,oria.
J:9J: Phili''ies.

*ya8 :P 2aha. Para hidi a magulo. Pali'at li'at &ami.. %asi si Pa'a at Mama
agtatayo g i(a't i(ag (ra$h sa
*sia. *d the ayu agtayo a sa #ali,oria. The here a sa Phili''ies.

A4hmooo8 We should hag out8A
ASho'78A
AWhat else78 Let's gooooooo8A

*t ayu, a6ala ag 'ag&a B.1 &o8 She has a $ar, so 'iutaha ami ag
'ia&amal'it a mall. 2aha8 :- I really
$a't tell you ag lo$atio ami8

3Li&e * GP3
Ja$o( #allig.

Ja$o(78 Ba&it ama a'ata6ag ito7

A2ello Ja$o(7 Why7A
AWhere are you7 Why are you ot re'lyig to my te.t7 I'm 6orried si$&8 Where are
you78A
AJa&e. #hill8 I'm here at 3toooooot3 &asama &o 'isa &o8 :0 #hill &ei7A
AI'll go there. %aBima.A
A%aBima78 You're s'ea&ig &orea7A
A=a'auod &o lag doo sa &ie&6eto mo %ia I!y a drama.A

=a'atigil a&o. *666. @AC *g s6eet ama i Ja$o(. Talagag 'iauod iya yu7
2idi &o ama sia(i a
'auori iya. =ariig lag iya sa usa'a.. *66. @AC

.Ya8 #hael. Why are you idlig7 Is that your (oy,ried7:

Boy,ried78 2aha. 2idi &o 'a ga 'ala ai&e&6eto sa&aya ag tug&ol &ay %ea8

A#hael7 *re you still there7 I'm o my 6ay.A
AEi Ja&e (a&it::A

3toot toot3

Piatay iya8 4hghad. Ba&it (a siya 'u'uta dito7 Sa(agay.. Badtri' ama a&o &ay
%ea. Pero.. Mali 'a ri8 -i 'a
&ami o&ay a o&ay dahil &ay La$e ee8

A2ey. Is that your (oy,ried7 Shareee8A
ABali6. 2e's ot my (, $o) I ha!e a ,ia$ee.A
AW2*T78 Y45'+E I=S*=E8 E=G*GE-78A
AI'm already 9J8 It's ot a 'ro(lem.A
ABut:: But you're studyig. Is he that $ute78 I eed to meet your 'guy'.A
ASure sure8 *lam mo (a 6hy I'm here78 It's (e$ause o,::A

%i6eto &o sa&aya lahat.. <rom the start8 :- *t sa so(rag 'ageeBoy ami.. ;
hours a ag a&a&araa at i&ot
lag &ami g i&ot. Gada g 'isa &o.. Piagtitigia siya ee8

A*te, 6hay are they loo::A
A4o a. I&a6 a magada8 Ba(aeg ito8 #he8A
AWhat7 =o. What I'm tryig to say is.. Why are they loo&ig at you78 You seem
ormal. =o dirt. S6ear8A
ABali6. Let's go. I should tea$h you <ili'io8 si$e you're stayig here a i the
Phili''ies.A
AYa8 I uderstad <ili'io ad $a s'ea& <ili'io.A
A* LITTLE8 #ome o, I &o6 you. But 6ait.. I'm goa meet my ,ried.A
AWho7A
AJa$o(.A
A4o666. You're $heatig your ,ia$ee huh7A
AShut u'8 I am ot. =ag'umilit lag si Ja$o(.A
A2ey. What's ag'umil::A
A*ya a 'ala siya8 J*#4B8A

*d.. There. Luma'it sa&i si Ja$o( at.. Woah8 2iug iya a&o8 =a&ita &o si
Margaret. =a'ala&i lag ag mata8
Tiula& &o si Ja$o(.

AJa$o( ao (a78A
ASorry8 =amiss lag talaga &ita8 Sorry. 3'out3A

*ish. Ba&it.. *g $ute iya78 2aay a&u. Pasa6ay a lala&i. Para &o siyag (a(y
(rother &aya ayo&o siyag
adidisa''oit. Isa 'a, oog iaa6ay a&o g G<'s siya tigaligtas &o ee.

ASige a sige a. Tara7 %ai tayo7A
A-alhi &o a (ag mo. Li(re a &ita.A
AJa&e8A
A#ha, amiss talaga &ita. Ma(a(ali6 ata a&o &a'ag hidi &o gia6a ito8A
AJa&e8 Sa tigi &o (ali6 &a a talaga.A
ASo.. 2ali&a a7 Li(re &ita7A
A5gh.. *$tually may &asama a&o8 3hiila &o si Margaret3 There.. She's my $ousi.
She's::A

2idi a a&o 'iata'os g (ruha. Ia(ot iya yug &amay iya &ay Ja$o(.

A2i8 I'm Margaret. Who are you7A
A2i. Ja$o( here. So.. #hael let's go7A
A=a&s. Eglish8 Gutom lag ya Ja&e. Tara a. Margaret8 Let's go8

Pumaso& ama &ami sa -e$io's.. Sa ta(le umu'o sa ta(i &o si Ja$o(. =a&u 'o8 Patay
a&o &ay %ea ito8 Lagot a.
Si Margaret ama.. Wait ga8 Ba&it (a gaito ito78

AMargaret, 6hy are you starig at Ja$o(77A
A*te.. 2e's so.. #uteeeeee8 I li&e him. Gi!e me his um(er8A

Totoo (a ito78 *g 'isa &og 'ihi&a78 *g 'isa &og =BSB dahil aya6 mag'aliga6
si Ja$o( lag &ata'at78
Gra(e aliga6 sa&aya sa #ali dati yug mga (as&et(all 'layers doo8 Si Ja$o( lag
mag'a'ai(a78 Gra(e ama8
Pero.. Sure8 Sayag ag gada g 'isa &o at &g6a'uha i Ja$o( ao8 %aya i(iigay
&o. Maya maya (umali& a si
Ja$o( dala ag 'ag&ai ami.

AJa&e8 5'o &a sa ta(i i Margaret.A
A4h (a&it7A
AEe &asi.. Gusto &o ma&ita &ita sa hara'a &o.A

=agsmile ama siya. Siasa(i &o a ga (a ee. Gau lag siya utui8 2aha. 4o's.
Mali. So ayu. 5sa' usa' &ami
i Margaret. Si Ja&e ama.. Tss. *&o ag 'ia'asi ee. -i(a siya attra$ted sa
'isa &o78 Mas magada ya sa
a&i8 Mas $ute. Mas ,resh8 *m'.

A#hael. Ta'os &a a (a7 5(usi mo ya oh. *dami 'a. *sa &a (a a&tira gayo7 -o
you &o6 ho6 mu$h I miss
you78A

=a'a 4RRR4 =ama si Margaret. =o8

AMargaret7A
ASo.. You're the oe that he li&es78A
AI'm.. I'm sor::A
A*tee. Why are you a'ologi)ig78 You're $ra)y8 :P IT'S 4%*Y8 I'll Bust do my (est
so that he'll li&e me. *d (esides..
You already ha!e %ea so.. There.A

.*og 'iag(u(uluga iyog dala6a diya87 Sali a&o8.
.#ome *gai7.
.Ja&e hidi 'a masyado magalig mag<ili'io yag si Margaret..
.Woah. Sige. -i &o a lag siya &a&ausa'i. Maose(leed 'a a&o..
.=oooo8 Promise. I'll study <ili'io8 Promise8 J: 4h agets ama iya a&o ee..
.%oti lag alam iya sa <ili'io a salita 'ero.. =a&a&aitdi siya g &oti di8
E6a &o diya8.

*,ter u, agsho''ig &ami. Si Ja$o( &ug ao aog (iili sa a&i. May aga6a
&aya siyag &asalaa sa a&i78
Ba&it ya gaa78

AJa$o(8 May &asalaa &a (a sa&i7 %asi &ug meru.. Sige. Pia'ata6ad a &ita8
*dami a g (ii(ili mo sa a&i.A

Piisil iya 'isgi &o8 4u$h8 :L

AI&a6 talaga. You're so $ute.. 3I 6ish you're mie3A
AYou 6ish 6hat7A
A=e!ermid8 Tara a7 2aha. Ihahatid &o a &ayo7A
ASige. 2a'o a di ee. %elaga &o ga 'ala magsim(ag ga(i8A

*,ter u, hiatid iya &ami.. Iua ami si Margaret. *d ta&e ote8 Ito yug
sia(i iya &ay Ja$o(.

AJa$o(8 Tha&s ,or the ride8 You're so $ute8 I'm goa ma&e you my (oy,ried8A

*t ao ag sia(i i Ja$o(7

AI, tomorro6 you 6a&e u' ad you're #hael, the 'ro(a(ly.. I'm goa ma&e you my
girl8A

*666. *g s6eet i Ja&e. Sa&i8 :/ 2idi &ay Margaret8 %a6a6a ama si 'isa8 Pero
smile 'a di siya8 Magada
&asi ee.

AIto 'ala (ahay iyo i %ea.A
A4o. 4.* ga ee. *g la&i.A
A4& lag. It ,its you..A
ABa&it78 Mala&i a&o78 Mata(::A
AMasio li&e house ,or a 'ri$ess li&e girl.A

What's 6rog 6ith him78 *g $heesy iya78

AJa&e. May 'ro(lem (a7 %ia&a(aha a&o sayo ee. %asi ama.. Ba&it &a gaa78A
AI Bust miss you8 Masama (a yu7 Sige a. I'll go. Ba&a mag:a6ay 'a &ayo i %ea..
BYE8A
ABye8 :0 A

*t umalis a siya. *o (ag meru78 :RR:77 La(o8

Pumaso& a&o sa loo( at a&ita &o si *te #harlotte iaalagaa si Ba(y #harmaie.

A#hael88 Buti ama adito &a a8 Saa &a ag'uta78 =ag:ala::W4*28 Sho'aholi$
mu$h77A
AEeeh.. *o.. Pam'aalis g stress8A

:RRR: *laga amag sa(ihi &o a (igay to i Ja$o(8 Ba&a masam'al a&o8 Maya
maya.. -umatig a di si %uya
Er!i at si %ea.

.Bulo& mo 'ari..
.Psh. =ag'atalo lag a&o8.
.Tam(a& &a ga7 Pal'a& lay:u' mo8.
.Parag ag galig mo magre(oud78.
.5y 'risesa8.

Luma'it agad si %uya Er!i &ay *te #harlotte.

.Pahug8.
.Sa'a&77 Pa6is &a &aya8.
.What a 6i,e8 Sige sho6er lag8.
.Maya8 Pahiga &a mua.. Mag&a&asa&it &a. 5y 6ait lag, 'aso& lag &ami &6arto.
Pasa6ay &asi.. Parag dala6a
aa& &o8.
.Ya(ag mo8.
.Imi& &a 'a8 Tara a8.

Ta'os 'umaso& sila8 Waaaaah8 %ii&ilig 'a di a&o at hidi ma&a'ai6ala a asa
hara' &o sila8 *g datig..
Tiitiga &o lag8 2a(ag 'a'aso& sila si *te #harlotte 'iu'uasa li&od i %uya
Er!i, ta'os si %uya Er!i ama
siasa(i a.. I&iss mo a lag a&o8 *666. @A0

=a'atigi a&o sa le,t.. =a&atigi si %ea sa a&i. 3sile$e3 *6&6ard8

*alis a saa a&o ee &aso..

A#ourtey.A

=a'aligo ama a&o.

A:RRRW7A
ASaa:: Saa &a galig7A
AMall. Mag'alit &a a.. Magsisim(ag ga(i 'a tayo.A
A*hh. 4&ay. Sige.A

Ta'os, ayu se'erate 6ays a &ami. =ag'alit a di a&o8 T:T agaa6ay a ama (a
&ami78 Ba&it gaito87 So(rag
i(ag i(a sa relatioshi' &o &ay Gia..

4o ga oh7 Ba&it gaoo7 2idi ata &ami $om'ati(le7 %asi.. -ati hidi &ami ag:
aa6ay i Gia. :/ =amiss &o siya
(igla. 2mm.. Ba&it78 Ba&a ama.. I,atuatio lag si %ea78

=o. It $a't (e.. <ia$ee &o a siya ee. Pero..

Ba&it hiahaa' &o 'a di si Gia7 *t (a&it.. =alilito a&o gayo78 =o8 Waaaah8
Ba$& to sTuare oe78 *ish8

3To&to&3

AP6ede 'umaso&7A

Mag&a'arehas ga 'ala &ami g room8 I(ig sa(ihi hd 'a siya ag'a'alit7

Biu&sa &o ag 'ito at..

To'less a ama 'o si %ea8 Ba&it gaito ya78 =agla&ad siya g to'less78

A#ourtey8 2aggag gayo (a ama ag la&as mo 'ari mag air$o78 Brrr. It's
,ree)ig.A
A=a&ato'less &a lag &asi. :RRR: Bilisa mo.A

=agsu&lay a&o.. *t 'umaso& sa $.r &ug asaa ag salami. Ts&a mag(i(ihis si %ea
ao8 CRRL I'm ot a 'er!ert8

CC<ast ,or6ard.

=agsim(a &ami, 6alag imi&a. Su'er.. #old ad a6&6ard. I 6at to tal&.. Pero ao
ama sasa(ihi &o7 -i ri &ami
sa(ay magla&ad &asi asa li&od &o siya.. -ami tuloy atigi sa&aya a (a(ae8 *m'8
=a&a&aiis8

Pag&au6i ami.. =ag'a'a$& a sia *te #harlotte ad %uya Er!i.

A%uya78 *te78 Saa &ayo 'u'uta78A
.#hael.. Sorry. %elaga a ami umu6i. Birthday $ele(ratio &asi g aa& i *te
#harlee. Ts&a.. Marami a ri
&amig amiss sa 6or&. Bi(istahi ami &ayo sa 'as&o 'romise..
.*666. :/ Pero hidi 'a tayo ag(o(odig8 Ba&it ag (ilis7.
.Sorry talaga8 Sorry8 3luma'it siya sa a&i at hiug a&o3 /Totoo (a ito78 2iuhug
iya a&o87 =a'asmile ama a&o80
.

Luma'it ama sami si %uya Er!i.. *t hiigit si *te #harlotte. :RRR:A -i talaga
siya $om,orta(le a may i(ag
aghuhug &ay *te ha78 -amot8 C:P

.*&o ama8 3Ta'os hiug iya a&o3.

4"""""4

C"""""L

W*********222228 *MB*=G4 =IY****8 =*%*%*L4%*8 W*******28 Bia(a6i &o g madamot
siya8
=a&a&ailo!e siya8 *s i li&e so(ra78 Waaaah8 Su'er du'er &adu'er8 Waaaah8

.Bye a ha8 Sorry &aia ha7 -i &asi a&o.. Saay.. 4&ay7 Sorry..
.Wala 'o yu8 4"""4.

3Piat iya yug ulo &o.3

.Pa&a(ait &a ha7 *lagaa mo 'isa &o ha7 Wag mo 'a&a&a6ala ha7 Lahi a ami ag
magig loyal.. *t g6a'o8
%aya. Sugga(a mo a ha7 Pa&a(ait. Bye8.
.Bye #hael8 Igat &a. :0 Bi(ista a lag ulit &ami. Bye %ea8 Igat &ayo...
.*t.. Mag(ati a &ayo8 L.X 'a7 -i &ayo gumaya sa ami i 'risesa8.
.Tama8 Sige. Bye a ha8 Ba(y say (ye8.

%iiss &o si Ba(y #harmaie at si *te. Si &uya ama.. 2iug ulit a&o8 2mm.. *g
(ago8 Yummy8

Ta'os.. 5malis a sila. =alug&ot a&o (igla. Wala a ag mga idol &o, 6ala a si
(a(y, 6ala a si ate, 6ala a a&o
&a&am'i. *66. I'm goa miss them8

3'o&e3

*ray8 *g sa&it ama oo8 =a'atigi a&o sa li&od &o at.. Sio 'a (a78 Si %ea8
Tiiga &o lag siya g
masama.

APsh. What's 6ith the loo&7A
AWhat's 6ith your attitude78A
ALoo&. %ug ao mag aga6a &o.. I'm really sorry.A
AYeah right. Sige.. P5ST*2*= a la tayog dala6a8 %a'ag a&o aalo (rea::A
A=48 <$& =o8 2ell o8 Mamatay mua a&o88A

Sumisiga6 a ama siya8 =atata&ot a ama tuloy a&o oh8 =a'atahimi& a&o.. E6a
&o. =aluha a&o (igla.

AS..Sorry.A
A....A
A*lam &og.. Palagi a&og agsosorry sayo. Ba&a isi'i mo hidi si$ere.. Pero..
*ya6 &o talaga a magaa6ay tayo.
*lam &og:: Mahira' a&o 'a&isamaha, alam &o yu. 2idi a&o mala'it sa tao. 2idi
&o alam &ug (a&it a&o
aga&a&agaito.. Siguro dahil sayo. Tada mo ama dati, 6ala a&o &ia&ausa'. Pero
gayo.. You $haged me.
Psh. I:: i'm ot s6eet. I'm really ot. :RRR: Pero &ug ao ao a asasa(i &o
sayo. *rg.A

2ahaha8 %elaga may arg talaga78 =atata6a a&o8 *o (a ama ya8 Wait.. 2idi &o
ma'igilaa.

A*o (a8 Why are you smilig78 *ish. %a&ai(a &a talaga.A
AI a good 6ay or a (ad 6ay7A
AB4T28 B4T28A
ASus. Bahala &a diya8A

5malis a a&o ee &aso hia6a&a iya &amay &o at hiigit a&o ta'os hiug a&o.

A*g sara' mo ihug. Ba&it gao7 %ahit a 'ayatot &a. *g (ago g (uho& mo, &ahit
ag mai&si a. *g s6erte
&o.A

Siya 'a da6 ag s6erte78 *&o ag s6erte8 Sa g6a'o =iyag ya, ta'os &ahug &o siya.
So(rag tagos, so(rag
g6a'o8 *&o ag s6erte.

ABa&it aya6 mo magsalita7 2ui. Galit &a 'a (a7 Sorry a.A 5malis siya sa hug ta'os
tumigi sa a&i at hia6a&a
ag $hi &o. Titiga da6 (a a&o78

A#ute mo.A
A#ute lag7A
A=ag'agu'it &a &asi.. Parag ag(ago itsura mo.A
A*ya6 mo7 3'out S @L3 A

Piisil lag iya $hee&s &o. *ya6 ga iya8 -i a agsalita.

%iuha iya &amay &o, at luma'it sa tega &o.

A3(ulog : =agmu&ha &ag (ata.. *g sara' mo lalo tuloy alagaa. 'B*BY'.3A

Ta'os &iiss iya $hee&s &o ta'os tuma&(o 'ala(as. Saa 'u'uta yu78 2ia(ol &o
siya at..

ASaa &a 'u'uta78 Paget8A
A3glare3A

4RRR4 =a'asto' ama a&o. Ba:Ba&it gau siya ma&atigi77

ABa:Ba&it7A
AWag. =a. Wag. Mo. *&og. Tata6agig. Paget.A

4RRR4 Y5= =* Y5=78 *=G 1*I= =IY* 2*8 *=4 B* Y*=8

ASia(iha &a lag g 'aget agagalit &a a78 Ba&it gaa &a78A
A....A
A*g 4.* mo8A
A.....A
APor&et alam mog g6a::A
AT5MIGIL %* =* =G* PWE-E78 T*W*G*= =IY4 =I GI*= Y5=. T*P4S::A

=agsmile a&o. =atata6ag 'ii'igila a a&asmile a.. E6a8 -i &o a alam.

ASto'.A

Lalo ama a&og atata6a8 Pero 'iigila &o a &asi (a&a aasar a siya. I mea..
aasar a talaga siya alam &o8

A4o a. I'm Jealous8 2a''y78A
A3od3A
APsh.A
A2m'h, 'iag'ustaha mo 'a ri a&o. *lam mo (ag.. asa&ta a&o7A

The its his tur to laugh8 What78 Masa&it ama talaga ag 'ag'ustaha di(a78
%ahit a.. <or a good $ause. I
mea.. 2ELL, I W*=T T4 BE %ISSE- BY E+1I=8 WRRRRRRW1

A-o you &o6 6hy7A
A*og 6hy7A
ABa&it.A
A4h 'iso8 M*G2*=*P %* =G %*5S*P M48 C:/ A
ASorry a. Sa(i &o, alam mo (a &ug (a&it a&o a&i'ag'ustaha7A
AGusto mog i&iss a&o i %uya7A
APsh. Slo6. :RRRRRRRR: W2Y W45L- I W*=T T2*T T4 2*PPE=78 Stu'iiiiid8A
A*+G8 C:/A

Tumali&od a&o at maglala&ad a saa 'a'alayo &aso hiila iya a&o (igla8 Isama &o
ito &ay La$e ee. Sadist di siya8
C:/ 2MP28

AI made that (et $o) I &o6.. That.. I'll e!er 6i. I (elie!e that you &o6..
$ause you're a (ig ,a o, Er!i.. that he
is a !arsity. +ight7A
A3od3A
A*d.. *lam mo di a !arsity a&o sa 5i! ati8A
A3od3A
A2e's the oe 6ho taught me ho6 to 'lay (as&et(all. So.. =e!er 'a a&og aalo
sa&aya.A
A3od3A
A3stare3A
A3stare3A
A3stare3A
A3stare3A
A#2*=EL8 T2*T'S IT8A
A*y ta'os a7A
A4o. Yu a yu. Siasa(i &o lag 'o.. a alam &o a hidi a&o maaalo &aya ag(et
a&o &asi hidi &a iya
mahahali&a8 GETS7A
AWait.. Pro$essig.A

2idi &o maitidiha ee8 So.. Parag.. alam a iya ag result &aya siya ag(et
gau (a yu78 *y WE278 2*2*8

AW*************28 T45#2E- =* *%4888 :P ELa!yu talaga88 S5PE+8A

Ta'os tumalo at suma&ay a&o sa li&od iya at giulo gulo &o ag (uho& iya8

A#45+T=EY888 W*G %*=G M*%5LIT8 #45+T=EY8 -4W=8A

Sia(uuta &o ga8 -4W= da68 *o a&o78 T5T*78 Tsss. Ma&ulit. 2*2* :0 Pero lo!e &o.

*t ayu. -oo ata'os ag amig &alo&oha8 J4%E8 Lumi'as ag mga ara6. =ata'os
ami ag sim(ag ga(i
ami at a&um'leto ami8 :P *o ag 6ish &o7

3Saa mag&ita a si %ea at ag Mama iya ad magig masaya sila3

E6a &o. Pa&iramdam &o &asi lalog agigig matamlay si %ea. Mala'it a &asi ag
'as&o.. *d.. Wala ag mama
iya. M*M*'s B4Y8 :P Pero.. What i,.. 2idi &ami i good terms g mama iya7 Paao
&a'ag aya6 sa a&i g Mama
iya7

4+8

What i,.. %a'arehas g mama iya ag mama i %uya Er!i7 haaay. I really 6at to
meet her mom8 That's 6hy yu
ag 6iish &o8 *t saa.. Saa.. Magig masaya lahat.

333

-ate #he$&: -e$em(er ;I a8 YEP8 #2+ISTM*S E1E =* M*M*Y*8 *d.. 5M5WI =* %*MI S*
M*%*TI8 :P

%asi ama.. *g lug&ot &aya doo sa (ahay ami8 %ami lag dala6a i %E*=8
B4+I=G8 %ulag a lag 'auori
ami a tumu(o ug tiaim ami a (ula&la& g starga)er8

*STIG8 May taim &amig gau.. *$tually. 2idi ama talaga taim.. %umuha lag
&ami g stem sa &a'it(ahay,
sa(i ila (u(uga a da6 iyo8 *t ito ga a&a(ali& a &ami sa dati amig (ahay.
2i6alay a ulit &ami8 4o ga.
Mamiss ama ami ag isa't isa8 :P Sialu(og &aagad &ami i P*P* at M*M*8 *t8
Ta&e ote.. *g hig'it g hug
sa a&i i P*P*8 =amiss agad a&o7 2aha.

Mayroog #hristmas E!e 'arty sa (ahay ami mamaya. I!ited ag (uog gag8 P*TI
*=G G< Girls.. *T B4YS8
Ta&e ote8 M*Y G< B4YS =* -I=8 Si -ay at si *ldri ag &ilala &o sa&aila. Pero
si -ay ya ag 'ia&a$lose &o.
%*SI8 May somethig sila i 2*==*=8 E6a &o (a.. T*+*Y8 M*y sarili dig mudo ag
$ommuity a ito8 Marami
dig adagdag sa G< girls8 *t marami a ri a&og &a$lose doo. Yug i(a &asi..
=a6ala a ee. -IB* *=-*MI
=IL*78 B*T#2 BY B*T#278 =G*Y4= -I %4 =* SIL* M*BIL*=G8 Pero may mga.. $lose a tlga
a&o.. Sia Glai))a,
-es, =hisa, +i))a, %olee, Gladys, 1e$s, %ath, *ly, #amille, #armia, #)aria,
Elah, Jamie, Jae, Jea Marie, Justie,
%are, %im, Pia, +elly, Sara, Thaila, Yoaa, Jah, #laria, Mari&o at marami 'ag
i(a8 SIL* lag yug 'alagi &og
&ate.t8 C:0

*t ta&e ote.. May leader a g %E*=*TI#S <a $lu( sa grou' ila8 =*%4W8 Si *B lag
ama8 C:0 May !i$e
'residet, muse e&e& di8 :P *g &ulit ao7 *d ta&e ote.. =aga6a sila g #45+E*=
,as $lu(8 May GI*=ELS8
Jus&o8 :P #45+E*= *T GI*=EL8 =agaa6ay 'a sila dahil doo8 *d ,or sure magulo ag
'arty mamaya dahil doo8
U- Maramig (agog mem(ers 'ero.. 2idi &o sila masyadog $lose.

/*"=: *dd me u' sa <B : tees6eetheartsdyahoo.$om. Sali &ayo sa grou' ami to (e a
'art o, G< Girls: ty'e G<
Girls sa sear$h(o.. Para ma&asali &ayo dito. :- %ahit hidi &ayo a(a(aggit sa
story , (e a$ti!e a lag 'ara
ma&asali8 *t &ug gusto iyo ma&a$hat sia %ea ad #hael.. *dd iyo sila sa <B.
%ea: &ea.'aduadyahoo.$om
ad #hael: $hael$ourtey.$huadyahoo.$om0

Yug (ar&ada &o (a&a a&alimuta iyo a:

I!y /masi'ag. seryoso sa (uhay0 ad #holo /tahimi& 'ero s6eet0.
+ia /6alag 'a&ialam sa mudo 'ero 'ag agseryoso a&u0 ad Lu&e /tahimi& 'ero 'ag
a&ilala mo so(rag &ulit0.
Bia$a /maigay, s'orty, ma&ulit, girly0 ad Ste!e /M*%5LIT a S6eet0.
#assadra /GI+LY at M*T*+*Y, P+*=G%*0 ad Yael /#omedia a 'ogi0.
*i&a /demure 'ero &alog0 ad Gia/Y45 %=4W GI*=880.

*ya ha8 :- Wag iyo sila &alimuta8 :0 =ag(igay a di a&o g des$ri'tio ila
'ara di iyo ma&alimuta8

So ayu ga, &amig mga girls $hristmas sho''ig lag 'ara sa gi,ts sa (oys8 *T
6ala a&og maisi' a gi,t ,or
%E*=8 =a&a&alo&a8 TRRRRRRRRRRRT

.GI+LS8 Wala a&og maisi' a gi,t ,or %ea8 2el' me8.
I!y: .=a&a&alo&a &a girl ao (a giigi,t mo dati &ay Gia::ay oo's. Sorry *i&a..
.=o. It's o&ay. I &o6 ama a Gia ad #hael are.. You &o6..
.%amusta a (a &ayo i Gia7.
.Ito aghaha(ol 'a di a&o sa&aya8.
.W2*T78 I&a6 'a ri87 *g (agal iya8 2idi 'a di aliliga678.
.Paao (a maliliga6 e hidi ama iya a&o mahal8.
Bia$a: .Pero $rush &a iya8 -i(a78.
.2ay a&u Bia$s8 %alo&a &a8 *y6ays. *o (a gi,t iyo sa mga (oy,ried iyo8.
Bia$a: .*g gi,t &o &ay Ste!e ao.. Guitar8.
I!y: .S23T8 ag dami mog i'o ha8.
Bia$a: .Bali68 I&a6 (a ao gi,t mo7.
I!y: .Para &ay #holo7 T:shirt lag8 *(a. La$oste di yu8.
+ia: .*%*L* %4 B* W*L*=G IP4=78 Pasa6ay8 *&o ga ee.. Sa'atos lag8.
.=a&a&alo&a8 Parag mga asa6a iyo a ah8.
I!y: .*o gi,t mo ,or Yael7.
.Pa(ago8.
+ia: .*y (a&it78 Ma(aho (a siya78.
.SI+*8 Bali6 &a8 C:0 Eh Miss. *i&a8 *og regalo mo &ay Pa'a Gia78.
.*&o7 Wat$h..

Lahat: .*=T*+*Y8.

Ta'os ta6aa lag &ami8 *66. %amiss ag girls8 Palagi a &asig si %ea ag &asama
&o ee8 C:0

.Eh (a(aeg ag'agu'it g (uho&...
.*28 W*G M4 =G IP**L*L*8 *L*M %4=G 2I=-I B*G*Y8.
.*o &a (a8 *g $ute mo &aya8 Ts&a ug glasses mo (agay..
I!y: .S5S8 Geius Loo&ig %o6ig =othig8.
.#2E8 Por&et matalio &a I1Y8 :P BEL***T8.
Bia$a: .*L*M %4 =* +EG*L4 %4 S*Y48 E.tesios8.

=iya&a' &o si *i&a at agtago sa li&od iya8

A*=I%* 2ELP ME8 Iaa6ay a&o g ,rieds &o8A

Ta'os agta6aa lag &ami8 2aggag sa agutom a &ami at &umai a lag8 Ta'os
'ia&aialama i #assadra
ag 'hoe &o. P*%I*L*ME+* talaga &asi ya8

.*B* teh8 Piuo mo a ag 'hoe mo g 'i$ture iyo i %E*=8 =a&a&alo&a &a8 Ba&a
gusto mo i'ade!elo'8 *6a &o
sa memory $ard ah8.

*t 'arag &idlat ay tiamaa ag a&ig uta&8

A#*SS*=-+*8 *lam mo hulog &a g lagit8A
ATalaga (est,ried78A
A4o88 2ulog &a a talaga g lagit8 %asi di &a '6ede doo8 2ahahahaha. Jo&e8 Lo!e
you8 4siya8 **LIS M5=* *%4
-*2IL *L*M %4 =* *=G IBIBG*Y %4 %*Y %E*= 2*78 %ailaga &og mag(uhos g dugo't
'a6is 'ara ma&aa(ot a&o
mamayag alas dose8 S48 B*B5S2 mga girlets8 U-A

*t tuma&(o a&o agad sa %oda& at sa =atioal Boo&store8 Ba&it78 I'm ma&ig a
s$ra'(oo& ,or my dearest (oy,ie8 @AC

So umua a a&o, ag'uta a&o sa Star(u$&s. -oo &o iila'ag lahat g gamit &o.
Medyo ma&alat ga &aya
'iagtitigia a&o g mga tao. Pero.. %ailaga &o ito maga6a. %aso..

A5mm.. Miss7A
A5gh. Ba&it 'o7 May 'ro(lem 'o (a7 Ba6al 'o (a maga6a dito7A
A2uh7 2aha. #hael. It's me8A

GI*='S P41

I $alled her miss $ause I'm ot sure i, she's #hael. *g i&li a g (uho& iya.
What ha''eed7 *ya6 iyag
giagala6 ag hair iya.

Tiiga iya a&o, hidi siguro iya a&o a&ilala $ause she's (usy ad I'm 6earig
shades.

AGia8A

2iug iya a&o. *g hig'it. She's 6arm. =amiss &o talaga siya.

A3Sara' ama u.3A
A*o yu Gia7A
A2uh7 Sa(i &o aog giaga6a mo dito7A
A*h. *&o7 Wala. Gumaga6a g 'reset ,or %ea.A
A*h. S6eet. 3dati a&o lag ag (ii(igya mo g gaa ee.3A
A#ome agai7A

5mu'o a&o sa hara'a iya at agsmile.

=agsisisi a&o..

4o. =agsisisi a&o...

Why did I let her go7 Why did I hurt her7 She's the 'er,e$t girl. *d yes. I still
lo!e her. But I'll lo!e her se$retly. Yu
a lag ag &aya &og ga6i gayo. Buma(ali& a&o sa mga agyari at hidi &o
talaga maisi' &ug 'aao siya
a6ala sa a&i at &ug 'aao &ami ag&agaito.

Si *i&a7 Para &o lag siyag sister. I'm really tryig my (est to lo!e her. Pero..
%ahit aog 'ilit &o. Wala eh. I $a't
lo!e her. But I li&e her. Magada siya, ma(ait, matalio, mayama lahat a. Pero.
Wala talaga.

*d o6.. =asa hara'a a&o g (a(aeg haggag gayo mahal a mahal &o 'a di.
*yo&og sa(ihi. *yo&og
i'aalam. I Bust 6at thigs to remai this 6ay.

I 6ill lo!e her se$retly.

%ayo lag may alam iya. *g sa&it 'ala7 *g datig.. Iyog iyo. =gayo.. =asa
hara'a mo aghahada g regalo
'ara sa taog mahal a iya. *g sa&it.

Pero.. Magigig mahid di a&o. Masasaay a&o sa sa&it. *d e!etually.. I'll get
tired. Pero gayo.. 2idi &o siya
&ayag igi!e u'. 2idig hidi.

AGia7 5y. You're idlig. May 'ro(lem (a7A
A*h. =othig.A
A*h o&ay.A

=agsmile siya. My ,a!orite smile. The smile that melt my heart. The smile that..
Brea&s my heart. L"G

A#hael.A
A2mm7A 2idi siya tumitigi sa a&i. May giuglue siya. Sa tigi &o 'i$ture ila
i %ea yu.
A#a I still lo!e you7A

=a'atigil siya. =a'atigi sa a&i. *t mu&hag agulat.

AW:What7A
A#a.. I.. Still.. Lo!e.. You.A

I do't &o6 6hat $ame to my mid. Pero asa(i &o yu. =a'atitig lag siya sa a&i
at (iglag agsmile.

AYou &o6 I lo!e you too. You're li&e the (est guy ,ried::A

=oog mariig &o ag ,ried..

A=o. I mea. Li&e. Lo!e.A

=a'atitig a ama siya.

ABut Gia.. You &o6, I lo!e %ea ad.. *ya6 &o sa&ta si *i&a. She's my ,ried
you &o6. I lo!e that girl.A
ABut you $a't ,or$e me to li&e her. I.. I'm tryig (ut I Bust $a't. I do't 6at
her to ho'e.A

=ag&aroo g sile$e. =agtitiga lag &ami. =agig teary eyed siya. B:(a&it7 Gau
a (a a&o &ahira' mahali7

AI.. I.. I $a't lo!e you (a$&. I mea.. I li&e you. I lo!e you.. But.. 2idi a
tulad g dati.A

I &o6. I &o6. *d.. I agree. The e,,i truth hurts. *d it hurts li&e hell.

AI.. I'm ot tellig you to lo!e me (a$&. I Bust 6at you to let me lo!e you.A
AGia.. *yo&og sa&ta &a.A
A4&ay lag. =asasa&ta a a&o. *t &elaga &og 'ag(ayara ag mga aga6a &o sayo.
The 'ai I $aused you. I.. I
Bust 6at you to &o6 that.. I $a't lo!e *i&a. I.. #a't ,orget you. *d.. I..
I'm sorry. I should't (e sayig this.
Please. Walag ilaga.A

=agsmile siya ta'os tuma6a. AStu'id. Ba&it ama a&o maiilag sayo78 Sayo 'a78
Bali6. 2ali&a ga. Pahug Gia.
=amiss talaga &ita.A

Tuma(i a&o sa ta(i iya. *t hiug &o siya. Masama (a ito7 I mea.. We're ot
$heatig right7 We (oth &o6 a 6e
$a't (e together aymore. I.. I Bust 6at to (e 6ith her. Se$retly lo!ig ad
'rote$tig.

2a(ag adoo, tiata'os lag iya ag giaga6a iyag s$ra'(oo& ,or %ea. May
s$ra'(oo& di &amig dala6a i
#hael. *d it's 6ith me. 4, $ourse a&atago. 2idi a&o yug ti'o g lala&i a
itata'o or susuugi lahat
'ag&ata'os mag(rea&. Those are memories8 Im'ortat memories.

Bili lag a&o g (ili g ,ra''e 'ara sa ami i #hael (umili di a&o g $roissat.
Tiuluga &o a siya magu'it at
mag glue &asi agsusulat siya g letter. Ta'os.. Siusu(ua &o a di siya. Ta'os
luma(as a&o. *&ala ata iya aalis
a&o. %asi hia(ol a&o sa la(as. Pero sieyasa &o a (umali& siya. Pumuta a&o sa
earest $o!eiet store. Bumili
a&o g $li'. May mala'it ama &asi.

Pag (ali& &o, umu'o ulit a&o sa ta(i iya. Iihara' &o siya sa a&i at ilagya &o
siya g $li'. *,ter u. Iayos &o
ag (uho& iya. May suot suot siyag glass. *g $ute.. *,ter u. =a'atitig a
talaga a&o sa&aya. =a&atitig di siya
sa&i. I'm ,or$ig mysel, ot to &iss her.. %asi i, I did. *&o a mismo ag ii6as
at aalis. *d.. Gladly.. I ,ought the
urge ad the ragig hormoes. Isia&(it iya yug arms iya sa arms &o. Ta'os
i'iatog iya ag ulo iya sa
shoulders &o.

AI'm tired.A
AYou $a't slee' here.A
AWhere's your $ar7A
A4utside.A
ALet's go there. I'm really slee'y.A

Luma(as &ami. -ala ami lahat g gamit. =ata'os a &asi iya yug s$ra'(oo&.
Magalig siya sa gaag (agay ee.
Pag&ata'os dumeretso a&o sa $ar. -ati &asi gaoo ag routie ami. Pag iaato&
siya. Lagi &ami sa $ar. -oo sa
gita. 2ihiga siya sa la' &o. *d (uhay ag air$o. %ahit sayag sa gas o&ay lag.
Palagi amag.. Priority &o si
#hael.

=gayo, hidi &o alam &ug saa a&o 'e'6esto. %asi.. *6&6ard &ug sa gita 'a di.
%aya (iu&sa &o yug 'ito
sa dri!er's seat.

A5y8 Ba&it mo (iu(u&sa ya7 *sar. Pahiga a&o sa la' mo8 I'm really slee'y8 I'm
su'er $om,orta(le 6ith your la'.
2ali&a a 'lease. 3'out3A

=a'asmile a&o doo. Parag.. Walag ag(ago. Someho6.. =a6a6ala ag sa&it. Biu&sa
&o lag yug ma&ia ad
tured the air$o o.. Pero..

AGia8 Sayag gas8 %a6a6a si Mother Earth8A
AMasusu,,o$ate &a 'aget8A
APuta tayo doo8 3tumuro sa may garde3A
AWala a&og (la&et::A
A=o8 -ito 'a ri tayo sa #ar, (u(u&sa lag ati ag (itaa. *g sara' g hagi
ee.A

Sio (ag (oss7 Siya di(a7 %aya sumuod a lag a&o. Ma(ait si a&o ee. Ta'os
i'iar& &o sa ilalim g 'uo. She's
right. *g la&as ga g hagi. *g sara'. Maya maya.. 2umiga a si #hael sa la'
&o. Tulog a. 2ia'los &o ag
mu&ha iya.

/=o6 Playig: 2al, #ra)y0

AWhy did I e!er let you go7 That's the greatest mista&e I e!er did. The oe thig
I'll al6ays regret. I lo!e you. You're
the oly girl that I lo!ed, I lo!e, ad I 6ill lo!e. *l6ays ha!e. *l6ays 6ill. I, I
$ould Bust tur (a$& time, I'm 6illig to
gi!e u' e!erythig ,or you. I'm 6illig to..A

2idi &o amalaya a may 'umata& a luha 'ala sa a&i. Pumata& siya sa la(i i
#hael.

A2o6 I 6ish I $ould hold you o$e more, hold you tight, hold you ad e!er let you
go. I 6at to held you i my
arms ad $radle you li&e my (a(y. I.. I.. I 6at you to $ome (a$& to me, Bust..
lo!e me o$e more. Let's go (a$& to
the days, 6here the meaig o, Lo!e is you ad me. #hael.. $ome (a$& to me.A

*t 'atuloy g 'umata& ag a&ig luha. I $a't $otrol these tears. 2o67 2o67 2o6
did 6e ed u' this 6ay7 Is it
really too late7 #a you ot gi!e %ea u'7 I'm 6illig to gi!e e!erythig ,or you.
Just. Be mie..

*gai.

333

CC<*ST <4+W*+-.

AGia8 Gia8 Wa&e u'8 GI*=888A
A25278 *=478 SI=4=G =*M*T*Y78A

*t tuma6a lag siya. Tss. =a&atulog 'ala a&o7 *d.. E<<I= S23T8 It's already N '.m8

ABa&it di mo &o giisig &aia78 G*BI =*8A
AEhh.. %agigisig &o lag di ee8 2aha8 T*Y4 =*8 Patay tayo &ia Mama8 Late tayo
,or the 'arty8A
A5gh. Is that a ,ormal 'arty7A
A=o.A
A-aa tayo sa mall7A
A2uh7 Sarado a yu8 Isa 'a.. It's $hristmas e!e8A
A*t least.. &asama &ita sa $hristmas e!e8A
ALagi tayog mag&asama sa $hristmas e!e oh8 ST5PI-8 C:0 Tara a7A

*t ayu, 'iaadar &o a lag ag sasa&ya &o. Malayo layo 'a ama to sa !illage.
Si #hael ama todo su&lay g
(uho&8 *&o.. =agdridri!e8 Siyem're8 *d the.. a&aratig a &ami. Marami g tao
doo. May i(ag s$hoolmate ad
'uro G< girls ad (oys ad yug (ar&ada a sa isag sulo&8 4.P7 2aha.

.#2*=EL8 GI*=8 Where ha!e you (ee78 It's N 'm a8 I'm su'er 6orried &aia, 6hy
did't you te.t me7 I'm tryig
to $all you (ut...
.But o oe's as6erig7 =a&atulog &asi &amig dala6a ee8 I used my 'hoe as MPG
ad the a,ter that.. it's
already N8 *d my 'hoe.. L4B*T8 I'm sorry..
.It's o&ay8 Let's go7 %ea's loo&ig ,or you..

*666. I almost ,orgot. There's %ea. I should'!e sto''ed the $lo$&. Sto' it so that
#hael 6ill (e 6ith me, i the
'ar&, iside the $ar, slee'ig o my la'. But the.. That's all 6hat i,'s.

.4hemgee8 Where's %ea7.
.I do't &o6. I thi& asa (ahay ila. 2idi 'a lumala(as ee. Tatrums agai..
.Sige 'utaha &o lag 'o ah7 Psst. Paget8 *lis mua a&o ah7 See you later.
La(shoo8 3sma$&, &iiss iya a&o sa
$hee&s3.

5malis a si #hael. Tiitiga &o lag siya. Sa&to amag tumugtog ag &atag..
ABa(y, Please do't go. I, I 6a&e
u' tomorro6 6ill you still (e there7A

.Gia7.
.*66. Sorry Tita. Merry #hristmas 'o. Sorry 'o ,or (eig late..
.Gia ama, do you ha!e to (e that ,ormal7 Sa lahat g (ar&ada ila i&a6 ag
'ia&$lose &o8 :0.
.*66 tita. =atou$h a&o..
.3agig seryoso ag ,a$e3 Gia.. Ba&it. Ba&it mo, (a&it mo ii6a ag aa& &o7.

=asho$& a&o. =ahiya. What 6ill I say7 2idi a&o ma&atigi g deretso sa&aya. Pero
Tita Bust tou$hed my shoulder
ad said 'Just tell me, I 6o't Budge you.' *d 6ith those 6ords, &i6eto &o
sa&aya lahat. -etailed. S'e$i,i$. She
6as sho$&ed. 2a(ag ag&e&6eto a&o.. 2idi &o a a'igila ag magig emotioal.

I'm ot gay8 SRRRRRRRRS It's Bust that.. I'm easily mo!ed or a,,e$ted (y the
situatio.

A4hmy. Gia.A

=iya&a' a&o i Tita. Ta'os iruru( iya yug li&od &o to $om,ort me.

AI do't &o6. *&ala &o you Bust ,all out o, lo!e. But I really really dou(t that
thig. %ilala &ita. %ilala &o &ayo i
#hael. *lam &o &ug 'aao iyo mahal ag isa't isa.A
AIt's too late tita, &ahit aog ga6i &o, hidi &o a mai(a(ali& ag oras. Si %ea
a ag mahal iya. She.. 6o't
$ome (a$& to me.A
AI'm sorry. *lam &og mahira' sa 'art mo, 'ero.. siguro. =oog mga 'aaho a
&ailaga &a g aa& &o, 6ala &a,
&aya si %ea ag.. alam mo a. I $a't hel' you. I'm so sorry. Pero. tha&s ,or
sayig the truth.A
AYou ha!e the right to &o6 the truth Tita. -o't 6orry. I thi& magigig o&ay
ama 'o &ami g gaito ee.A

*t hiug a lag a&o i Tita. Siguro ga.. It's (etter this 6ay.

#2*=EL'S P41

%aia, hidi &o maitidiha si Gia. Ba&it.. Ba&it siya gao7 Sia(i iyag
mahal 'a iya a&o. Pero.. Si %ea a
ag mahal &o. %ahit a may atitira 'ag lo!e 'ara sa&aya. 2d u &ayag 'alita
ag lo!e &o ,or %ea. *d
s'ea&ig o, %ea..

*dito a&o, 'a'uta sa (ahay ila. Walag tao. Pero (u&as ama ag ila6.

A%ea7 *dya &a (a7A

*t (iu&sa &o ag 'ito. =adoo siya. =atutulog. Tia(iha &o siya sa magada
iyag &ama. *t.. Iaato& a
ama a&o8 Butis a ata a&o8 Jo&e.

33

3Sma$&3 3sma$&3 3sma$&3 3sma$&3

*o (a yu78 :RRR:7 *to& 'a a&o ee.

3Sma$&3 3sma$&3 3sma$&3 3sma$&3

*o (ag::%E*=78 3sma$&3 Ialis &o ug &amay &o.

A%ea8A
A=agisig &a di8 =amamaga a ag li's &o &a&i&iss sayo8A
ASa &amay &o ,yi. Ba&it &a agmumu&mo& dito ha7 La(as diya. May 'arty doo.A
A*lam mo (ag.. 99GH a7A
A*h. Eh ao::*=478 99GH =*78 NGH *%4 P5M5=T* -IT48A
A=atulog &a &asi. -ito a lag tayo sa &6arto &o. *yo&o doo. 2iihila a&o g mga
(a(ae.A
A2iihila7 Ba&it ama7A
AWala &a 'o &asi8 2iihila ila a&o. *&ala ila 6ala a tayo. Saa &a (a galig7A
AI'm 6ith Gia.A
A2uh7 %asama mo yug lala&ig yu7A
A4o. %aia. May.. Giaga6a a&o ee. Ta'os a&ita iya a&o sa star(u$&s. The ayu,
agdate &ami.A
A*h.A

=a&ahiga &ami sa &ama, yug &amay iya iilagay iya sa li&od g ulo &o. %aya
'arag agig ua &o. Ta'os
'iaglalarua iya ag (uho& &o.

AYou &o6 6hat7A
A2mm7A
ASa(i sa a&i i Gia mahal iya 'a di a&o.A

=a'atigil siya sa 'aglalaro g (uho& &o.. Pero tiuloy ulit iya.

A2idi &o ama ma'i'igila yu, hidi ri a&o t3ga 'ara sa(ihi a 6ag &a iyag
mahali. Basta mahal &ita o&ay
a &o doo. *t 6ag &ag.. Ma6a6ala. %asi.. <ia$ee 'a ri &ita8A

*666. 2idi siya galit7 2idi siya agseselos7 Gau (a siya &amoody a &a'ag tri'
iya magselos sa&a 'a lag7

A#ourtey.A
A2mm7A
AWaa da$e7A
A2uh::aaah8A

2iila iya a&o 'atayo. Pilay ag d!d 'layer at..

4RRRR4

TRRRRT

May tumuog.. +ua6ay (y Bruo Mars. *t.. *t.. *t..

Siya ag &uma&ata. 4hmygosh. *g.. G*=-* =G B4SES =IY*8 =*%*%*I=L41E8 LG

Bigla iya a&og hia6a&a sa hi's at iila'it sa&ya. 4ur ,a$es are Bust i$hes
a6ay.

*g.. G6a'o iya. =o I mea, i(a talaga e. Mahal &o siya hidi dahil sa g6a'o siya,
mahal &o siya &asi siya si %ea
Padua.

33So easy to ,orget our lo!e, the little thigs 6e do.
Li&e $allig, ,or o reaso Bust to say T2+EE W4+-S, Ba(y I lo!e you.
I &o6 lately I'!e (ee (usy, (ut a se$od does't go (y 6ithout you $rossig my
mid.
It's (ee so log si$e 6e had time, let's ta&e a day ad ma&e e!erythig alright.
Just ta&e my had, ,all i lo!e 6ith me agai.

We 6ere slo6 da$ig iside his room. Both starig at ea$h other. Memories &ee'
,lashig (a$&.

A*MP8 *o (a ama to78 Magigat &a ga &asi. B5L*G %* B*78A
Ya yug 'ia&aua iyag sia(i sa a&i. =oog diala i #ass ag ,rieds iya
'ara sa role'lay ila. *d tada
iyo (a oog a&o ag 'umalit sa role i Bia$a. Bigla iya a&og iya&a'7 2*2*.
Yug u(er sugit iya 'ero 6eird
siya 'ag datig sa a&i.

A5i, tiatago ag ta(a8A
A*g &a'al mo %ea8 Ba&it i&a6 a&a t:shirt di78A
AE sa gusto &o eh.A
A*lisi mo ya8A
AE di alisi mo di ya8 -areee8A
A4 sige. #*LL8A
<irst time &og mag t6o 'ie$e dahil sa&aya8 *t sa (et a ito8 +emem(er7 =oog
agslee'o!er &ami sa (ahay iya7

EGreat Preteder.A
*d the momet I heard his !oi$e.. I $ried. @/D

33Let's rua6ay to the 'la$e, 6here lo!e ,irst ,oud us.
Let's rua6ay ,or the day, do't eed ayoe aroud us.
Whe e!erythig i lo!e gets so $om'li$ated, it oly ta&es a day to $hage it.
What I ha!e to say, $a't 6ait, all I eed is a day.
So let's rua6ay, let's rua6ay, Bust ,or the day.

A2a''y Birthday to you. 2a''y Birthday to you. 2a''y Birthday ha''y (irthday..A
=aluluha ama a&o. @A0 A2a''y
Birthday #ourtey.A

AYour (oy,ried is al6ays there.A Sus, ii6a a ga a&o g (oy,ried &o eh. 2aaay.
A%ea 6ill al6ays (e there.A

So.. What78 Tayog dala6a ag magmemeet7 Tayo ag iaarrage78

33Girl, you'!e (ee so 'atiet, s'edig ights aloe ad ot $om'laiig.
But I'll ma&e it u' to you ad I 'romise today I 6o't &ee you 6aitig.
Please gi!e me this oe $ha$e to remid you o, e!erythig 6e ha!e.
I 6o't gi!e u', I'm too mu$h i lo!e, ad I 6at you to &o6 that.
Just ta&e my had ad ,all i lo!e 6ith me agai.

33Let's rua6ay to the 'la$e, 6here lo!e ,irst ,oud us.
Let's rua6ay ,or the day, do't eed ayoe aroud us.
Whe e!erythig i lo!e gets so $om'li$ated, it oly ta&es a day to $hage it.
What I ha!e to say, $a't 6ait, all I eed is a day.
So let's rua6ay, let's rua6ay, Bust ,or the day.

AI lo!e you #hael #ourtey #hua. Three 6ords, Eight letters, I'm sayig it $ause
Ba(y I'm de,iitely yours.A

*d a &iss to seal our lo!e 6as 6hat 6as doe to ga!e a 'er,e$t edig to a 'er,e$t
day.

AME++Y #2+ISTM*S #hael8A
AMerry #hristmas %ea8 4ur ,irst $hristmas together8A

*d the I ga!e him my gi,t. *(a. Piaghira'a &o ya8 %iuha iya at a'agiti..

AMasaya 'ala mag&asyota eh oh7 -a'at 'ala dati 'a a&o aliga6 'ara marami rami a
ri a&og a&u&uha.A

Biatu&a &o ga8 Paira g momet ee8

ABali6 &a di eh oh7 *&i a ga8A
AYo&o ga8 Sira. Ba&it &o ito i(i(igay sayo. *&i a ito. *t adiya ag 'i$ture
ati ee.A

Biu&sa iya.

ABa&it di 'uo7A

Patay. %asi ama ee. 2aggag doo a lag e,,ort ee8

A%asi, i&a6 a ag mag'u'uo iya8 4&ay78A

Yu yu eh. Galig &o lumusot. Pero totoo yug sia(i &o, gusto &o siya ag
mag'atuloy g s$ra'(oo& a yu.

ASige a ga. Pag(i(igya &o dahila mo at sa 'ag$o$o!er u' mo sa &atamara mo8A

*y. *lam7 2aha.

AYa(ag mo8 2idi &aya8 Tara a sa 'arty7 2aha.A
AWait lag. Wait.A
A*o yu7A
AWala lag. Gusto &o lag sa(ihi a.. Iigata &o ito. 5ag regalog atagga' &o
sa (a(aeg s'e$ial sa&i ee.
2a(ag asa a&i ito.. Tadaa mo.. Sym(ol g Lo!e.A
APaao 'ag ag(rea&7A
A3tiaasa lag a&o g &ilay3A
AJo&e lag8 Iit agad g ulo ee.A

=aisi' &o lag &asi si Gia. *&ala &o &asi.. Siya a ag ,ore!er &o. 2idi 'a 'ala.
%aya.. 2idi &o alam.

ABasta.. Mahal &ita. Yu lag ag 'ai6alaa mo. Gaga6i &o lahat 'ara 'atotohaa
yag salitag ya. Mahal &ita.A

=gumiti lag a&o sa&aya.

AI&a6 lag (a78 I&a6 lag78 *&o di8A

Tuma6a &ami, ad 6e headed (a$& to the 'arty.

333

Bia$a: *ya a 'ala ag L41E+S ee8 *(a. Merry #hristmas8
Ste!e: *og gia6a iyo sa loo( ha78 *o78
.Tigila mo &o8 3sa(ay ham'as g dyaryo sa ulo3.

=agta6aa a lag &ami. Tas $hi&aha a di. Maya maya tumuog (igla ag 'hoe &o.
Si MM 'ala. *mm.. Si
Margaret8 2aha.

A2ello8 Margaret7 ME++Y #2+ISTM*S8A
AS5+P+ISE8 L44% *T Y45+ B*#%8A

*t a&ita &o ag a&ig $ute a 'isa8 =ag hug lag &ami8

A4hmygosh8 Buti a&aratig &a. I'm su'er ha''y88A
AMe too8 I'm goa stay here. My mom (ought a house i your !illage8A
A+E*LLY78 W******28A
AI %=444444W8A

=agsisiga6a a &amig dala6a doo. =ata6a (igla tuloy a&o samig dala6a. %asi
ama si Ste!e at Yael..

Ste!e: 3imitatig #hael3 +eally7 Waaaah.
Yael: 3imitatig Margaret3 I %=4W +IG2T7 Waaah.

Tuma6a ama &ami lahat &asi 'arag (a&la yug dala6a8 %uhag &uha ee. Mayamaya may
(iglag uma&(ay sa
a&i.

A*og mero7A

Si %ea 'ala. Saa ito galig7 Tumigi a&o sa&aya at.. *y a&u8 Galig a ama
ito sa &6arto &o8 Ba&it78 Suot a
ama &asi iya yug (louse &o8 2idi &o alam &ug (a&it gustog gusto iya isuot
yu8 Ba&la ata to ee.

2idi ama talaga (louse. Parag t:shirt lag siya 'ero may desig yug slee!es..

Lu&e: Pre.. 2idi &o alam &ug 'a'ao to sa(ihi 'ero..
#holo: Pre. *&o a.
Ste!e: 2idi a&o a lag.
Yael: Ma(uti 'a a&o a lag.
Lu&e: T*Y4 =* L*=G %*Y*=G L*2*T78
Yael: 2idi sige i&a6 a lag ao (a yu7

2*2*2*. La&as g to'a&8 Gra(e ta6a &ami g ta6a. Si MM mu&hag agegets ama iya
ag 'iaguusa'a
ami8 =a&aha6a& lag siya sa (raso &o. Gaa &ami &a$lose.

Lu&e: %asi 'are.. 3ehem ehem3 *=G SEUY M48 24T P*+E. 24T8 I=L41E =* *T* *%48
Yael: 4h hidi8 Lu&e88 *o &a (a8 *%I= SI %E*=88
#holo: *o78 Eh ahali&a &o a ya ee8 *&i a yag $hi$&s a ya8 Si.. %eaa88
Ste!e: Taratado &a8 Sige.. Iyo a si %ea..a7 Basta a&i si.. #2*=EL8

Ta'os hiigit a&o i Ste!e ta'os ia&(aya8 %amig girls ta6a a lag g ta6a8 Pati
G<s lumala'it a dito. Yug i(a
atata6a a di.

.5L5L8 2idi '6ede Ste!e8../Sa(ay higit sa a&i0 Ba&a &asi.. Magalit sa&i si Gia
&asi 'ro's ami si #hael 'ara di
ma(u&o relatioshi' ami i Gia..

Ta'os sia(it iya &amay iya &ay Gia a mu&hag gulat a gulat sa 'iagsasasa(i
i %ea8 -a'at ma&ita iyo
,a$ial e.'ressio i Gia8 =a&a&ata6a8 =a&i 44 a lag ee. Tas sumali a di.

.%ea.. %asi ao.. *o &asi ee ao &asi...
.*o (a yu SWEET2E*+T7.

Lahat ama &ami ata6a a sa s6eetheart8 2ahha8 U- *m(a(ali6 g (oys8 2d &o alam
a gaito sila &a$lose..
*d si %ea.. *la&i g 'iag(ago iya. -ati &asi.. *ya6 sa&aya g (oys. *(a8
Piagaaga6a a siya gayo8

.%ea I'm sorry 'ero.. Pero &asi.. May.. May.. +EL*SY4= %*MI =I J*#4B8 3sa(ay hila
&ay Ja$o( a &uma&ai sa
sulo&..
.*ray 're8 =a&ai ama a&o Lul8.
.2a78 Butis &a78.
.4o8 E,,e$ti!e ag 'aglalagay g matres sa a&i i Belo8.

Su'er ta6a a ama &amig girls.. Pero ito talaga a&a&ata6a sa lahat.

.*ray.. *ray a&u. 4h &ay sa&it ama g gia6a mo /sa(ay turo &ay Gia0 -i &o
&ayag tagga'i a ma6a6ala &a
a sa a&i8A /(iglag umem(ot em(ot ta'os si Ste!e. Yael. Lu&e at #holo 'um6esto sa
li&od iya at agig (a$&u'
da$ers0

A2oy (oy &ulot (a&it mo siulot ag syota &og harot8 /diuro duro si Ja$o(, si
Gia at Ja$o( ama &u6are
agyaya&a'a0 But Ba(y I 6ill 6ait ,or you.. <ore!er is ot eough ,or me to lo!e
you.A

Ta'os tumali&od si %ea. Tumali&od di yug a'at a (a$&u'.. Sa(ay ag(uluga..
Sa(ay tali&od ta'os tugo..

.Sia&ta mo ag 'uso &o, sia&sa& mo g &utsilyo, (iuhusa mo g asido, sia&ta
mo ag 'uso &o.. %aya..
Paalam a. *&ig mahal. Paalam a.. Mas mahal a &ita gayo.. Bagay &a sa iyog
ataol..

<our (oys: 4l ol ol ol ol ol..

=a&aag8 Gia6a da6 (ag e$ho8 2ahaha. Su'er laughtri'8 Ta'os tumayo sila sa gita
ag(o6 at aga''ear sa
isa't isa at agta6aa8 %amig mga girls luma'it sa mga (oys. *t lahat &ami ta6a
g ta6a doo. Pati si Mama
ata6a 'ero si Pa'a.. E6a. =ata6a 'ero.. Parag ,a&e ee. Ba&it &aya7 May 'ro(lema
&ya7

3#la' #la' #la'3

=atahimi& ag (uog 'aligid. Lahat &ami a'atigi sa li&od. Sa may gate. May
shado6 a 'uma'ala&'a&.. 5ti
utig luma&ad ag shado6 at..

*ray8 *g sa&it 'iisil &asi i %ea ag &amay &o. *s i so(rag hig'it. Sisiga6a
&o a da'at siya.. %aso 'agtigi
&o sa&ya.

Yug mata iya. 2idi &o maitidiha.. Sa 6ay g 'ag'isil iya sa &amay &o
mahahalata mog may galit.. Pero ag
mata iya.. Malug&ot.. Masaya.. Ba&it7 Tiiga &o &ug saa a&atigi si %ea
at a&a&ita a&o g (a(ae.

Yug a&ita &o sa 'la)a oog isag ara6. Yug elegat a (a(ae.

AMa::Mama.A

Mama7 =i %ea7 Siya7

*g Mama i %ea ag'a&ita a. Ba&it7

#2*PTE+ I?
#2*=EL'S P41

2idi &o alam &ug matutu6a a&o o ao ag irerea$t &o. Masaya a&o dahil a&ita &o
a sa 6a&as ag mama i
%ea.. Pero, (a&it gau7 I #a ,eel the tesio i the air. *o (ag meru7 Ba&it
gaito a lag ma&aha6a& g
&amay si %ea7

A%ea7A

Biulog &o. Pero 6ala ama a&og a&uhag sagot. Si %ea.. 2alog 'ai, sadess,
ha''iess ad.. *ger7

AI'm a (ig 'arty $rasher here ayt7 I Bust 6at you all to ha!e a ME++Y #hristmas.A

Woah. Eglish s'ea&ig siya. Sosyal ga talaga siya.

AWhere's the o6er o, this house7 Where's my EU hus(ad7 Where's %e7A

EU77 *og E.78 Ba&it E.78 *t mu&hag hd lag a&o ag a&a&aisi' iyag e. a ya8
%asi si %ea giaga6ag
stress (all ag &amay &o.

Maya maya, luma(as si Tito %e.

AWhat's 2a''e::#*MILLE78 Ba:(a:(a&it &:&a a:a:adi:di:dito7A

Parag &ia&a(aha a masaya a atata&ot a agagalit a.. Mi.ed emotios a lag8
Si %ea ama 'arag,
hia6a&a a&o sa (e6ag. Parag.. Sa&i siya a&uha g su''ort.. =aghihia siya7
Yug &amay &o ama mahid
a. Gra(e &asi ma&a'isil si %ea.

=gayo ama (e6ag &o ag siasa&ta.. So(rag la'it &o a sa&aya ee. Gusto ata
a&og 'isai g lala&ig ito.
Iilagay &o a lag di ag &amay &o sa 6aist iya. Ta'os hiagod &o yug li&od
iya, ramdam &o ama a medyo
&umalma siya. Buti ama.

A=adito a&o 'ara.. %ui ag aa& &o.A

Bumali& a ama ag tesio. 2alos lahat a'a 'What7' '*o da67' 'Si %ea7'

%5=I= *=G *=*% =IY*78 SI %E*=78 Ba:(a&it7 Paghihi6alayi iya ag aa& iya at ag
Pa'a iya78 %ug &ela
ama mala'it a sila sa isa't isa8

Lalog humig'it ag ha6a& sa a&i i %ea. Ialis &o ag ha6a& iya sa a&i.
Mu&hag agulat siya at tumitig a
lag sa a&i.

*&o ag yuma&a' sa (e6a iya usig my le,t had ta'os yug right had &o &iuha &o
yug right had iya at
iilagay sa 6aist &o.

AI 6o't let you go. I 'romise.A
AYou Bust did.A
AIt's so tight ee. I eeded s'a$e. 2idi magada sa relatioshi' yug may 'art a
masi&i' at a&a&asa&al.. %asi may
asasa&ta.A
A%.A

Ba:(a&it a ama7 May aga6a (a a&og mali7 4 dahil sa tesyo dito7 Siguro..
-ahil sa a&ita a ama iya ag
mama iya7 Ba&it (a &u&ui i Tita si %ea7 Ba&a ama.. Gusto iya lag a
mags'ed g Tuality time7

AI (rought our di!or$e 'a'ers.A
A-I14+#E W2*T78A

a'asiga6 si Mama.. %asi ama ee. *o (a78 Lahat tahimi&. Silag matatada lag
agsasalita.

.4o. -i!or$ed a &ami..

Tia'o iya ag di!or$e 'a'ers sa may ta'at i Pa'a.

.Is't it o(!ious78 I already T2+4W= the 'a'ers. The 'a'ers that sho6 that 6e are
already o!er. 2e is ot my
hus(ad ad I am ot 6orthy to (e $alled his 6i,e..
.#amille umayos &a ga8 Parag hidi mo ama miahal si %e8 *lam &o ag agyari
sa iyo, alam &o ag story
iyo &aya 6ag &ag umarte a 'arag hidi mo &ilala si %E=8.
.24Y *LESS*=-+*8 You do't &o6 E1E+YT2I=G8 Were you there 6he he treated me li&e
dirt78 W*L* %*8 %aya
&ahit alam mo ag simula ami, 6ala &ag alam sa mga agyari. 2idi mo alam &ug
'aao iya a&o..
&ialimuta. %5=G P**=4 SIY* =*GB*G48 %ug 'aaog ag lala&ig i(iuhos &o ag
(uog (uhay &o ay
ag(ago.. 2I=-I M4 *L*M L*2*T *LESS*=-+* %*Y* Y45 -4=eT 2*1E T2E +IG2T T4 E<<I=
J5-GE ME8.

=agla'it a silag dala6a. 2ala. Gra(e. Ba&a magsa(uuta si Tita at si Mama8
Gumita a agad si Pa'a sa&aila.

.S25T 5P8 B4T2 4< Y458 S25T 5P888.

2ala. Parag lie lag sa 'eli&ula i +i$hard Gutierre), *e at #laudie8 CRL *y
a&u #hael, hidi ito ag tight
time 'ara magBo&e &a8

.*=4 B*=G S25T 5P 2* %E=78 *&o a ama (a ag lala(as a masama78 Pa(aya78 *&o a
ama78 /5ti uti..
=a&ita &og, Pumata& ag luha i Tita. Seryoso a talaga0 L*GI =*M*= *%4=G %E= E28
*&o ag masama. *&o
ag:i6a. Ba&it gau %E=8 B*%IT78.
.#amille.. Iem really really sorry8 Wala a&og alam dati &ug hidi ag 'aulari
ag (usiess ati, gusto &o lag
a gumada ag (uhay iyo i %E*=8 *t iOA
.2I=-I %4 %*IL*=G*= *=G P*LIW*=*G M4 4%*Y78 Please. Past is 'ast. =adito a&o
'ara.. %5=I= SI %E*=..

Ito a ama yug issue, ag &u&ui si %ea. Siguro ama 'ag sia(ig &ui si
%ea.. Ilalayo lag iya &ay Pa'a
di(a7 Bagog (ahay7 Gaoo lag ama di(a7 Wala ama sigurog migrate migrate
di(a7 Gaoo &asi ag
a'a'auod &o sa i(a ee.

.%ug &ela ama o&ay a &ami sa&a mo siya &u&ui78 #*MILLE =*M*=8.
.Biigay &o sayo ag lahat g oras a '6ede 'ara ma&asama mo si %ea ta'os..
ta'os.. sasa(ihi mo sa&i, (a&it
gayo lag78 2*78.
.2I=-I M4 *L*M %5=G G**=4 %4 SIY* G5ST4 *L*G**=8 2idi &o lag alam &ug 'aao8
-*2IL *L*M %4=G
G*LIT SIY* S* *%I=8 *t dahil alam &og 2idi iya a&o &ayag 'ata6ari8 2idi &o
alam &ug a'ata6ad a (a iya
a&o gayo 'ero.. *T LE*ST 4%*Y =* %*MI8 T*P4S %5%5=I= M4 SIY*87 2I=-I *%4
P*P*Y*G8.
.%ahit hidi &a 'umayag, I ha!e the 'o6er. May legal statemet a&o a agsasa(i a
sa a&i da'at ma'uta si %ea
o6 that 6eere di!or$ed..
.=o8 9N years old a si %ea8 2idi mo a siya '6ede $otroli dahil lam'as a siya
sa tamag edad..
.But I still ha!e the 'a'ers. *g (atas ay may (utas, ad.. alusuta &o yu. 2idi
'a &aya i %ea ag sarili iya
&aya 'iayaga a&o g (atas a &ui siya. %aya.. Sorry %e. 3gri3.

Tiiga &o si %ea a.. a&atitig lag sa &a6ala. *s usual, mi.ed emotios a
ama siya. =ilet go iya ag
ya&a' &o. 4RRRRRRR4 *t.. Tumayo. *t tumigi sa&aila. So(rag emotioless. Pero..
%ita mo sa mata iya, a
'uog 'uo g emosyo, halo halo.
.P6ede (a, tigila iyo ay a. WILL Y45 J5ST <#%=G ST4P78 WT28 2aggag gayo (a
ama.. S* 2*+*P*=
%487 Mag:aa6ay &ayo78 P6ede (ag i'a&ita iyo ama sa&i.. %*2IT *L*M %4=G PE%E a
masaya &ayo78
T3=GI=* =*M*= %*SI EE8 T*L*G*=G S* 2*+*P*= %4 P* SI=*S*BI L*2*T78 S* 2*+*P*= %4 P*
IB*B*T4 *=G
-I14+#E P*PE+S78 %ahit matagal a &ayog hi6alay.. &ahit.. &ahit.. gaoo.. 5M**S*
P* +I= *%4 =*
M*%5%5MPLET4 *T M*GIGI=G M*S*Y* *=G P*MILY*8 %*2IT MI=S*= L*=G8 %ahit lahat
&asiugaliga.. %*2IT
S* P*=*GI=IP lag8 5M**S* *%4 =* M*=GY*Y*+I Y5=8 %aso.. T3gia. P*TI *%478 P*TI
*%478 P*G**W*Y*=
=IY478 <#% T2IS T2I=G8 -3M= S23T8.

2ia6a&a &o siya, 'ero.. 2E ST*+E- *T ME *=G+ILY. =a'a(ita6 a&o. =ata&ot a&o ee.

.Will you Bust ,$&ig stay out o, this78.

Sia(i iya yu g so(rag galit. Mahia a 'arag sumisga6. Iem.. Iem.. s$ared.
Si.. Si %ea (a ito7 Ba:(a&it..
gaito78

2iila a lag a&o i Gia sa gilid. =a'atigi a lag a&o &ay Gia at.. agsmile
lag siya.

.Itidihi mo a lag 'aget. Itidihi mo a lag..

Pag&asa(i iya oo, a'aya&a' a&o sa&aya. Sa oras a gaito talaga, si Gia lag
ag ag'a'a&alma sa a&i. Buti
a lag adito siya. %elaga &o siya gayo. Sa may gilid a&ita &o si *i&a.
=a'aalis agad a&o sa ya&a' &o &ay
Gia.

.#hael, I uderstad. Wag mo &og isi'i. 2idi &o &ayag magalit sayo..

Ba&it ag (ait iya78 Yug ti'og, &a'ag gia6a mo siya g &asalaa, i&a6 'a
mismo ag magagalit sa sarili mo.
=agsmile a lag a&o sa&aya, at siya ag iya&a' &o. Maya maya a'atigi a&o &ay
%ea. =a a&atigi di sa
ami. =ag roll eyes a lag siya. *t umalis. *lam &og &elaga &o siya itidihi
'ero.. B*%IT P*TI *%4
=*-*-*M*Y78 Psy$ho.

.%E*=8 /=a'atigil si %ea, asa ta'at a siya g aay iya0 Youere ot goig
ay6here. Youere goig 6ith me. Sa
a&i &a a ulit aa&. =amiss &ita alam mo (a yu7.

=iya&a' siya i Tita. Tiiga &o rea$tio i %ea. Mu&hag agulat. *t.. a'aluha
siya. Pati tuloy a&o aluluga a
di. *lam &o &ug 'aao iya gustog ya&a'i ulit ag mama iya. *lam &o ag
gaoog ,eelig, dahil.. gaoo di
ag gusto &og ga6i sa Pa'a &o. *g.. ya&a'i ulit siya. %ahit.. saglit lag.

.%ea. So(rag amiss &ita aa&. 2idi mo alam &ug gaao &ita iitay. %ug gaao
&o iitay ag oras a gaito.
=a ma&a&asama ulit &ita aa&. Go 6ith me. Sumama &a sa a&i ha7.

=a'atulala lag si %ea. Malamag aguguluha siya. Si Pa'a ama.. a&asadal &ay
Mama. Paao &aya 'ag sila
ag ag&ade!elo'a7 2mm.. =4 W*Y8 2idi '6edeg magig mag&a'atid &ami i %ea8 =o
6ay8

.%ug iiisi' mo ag 'a'a mo, 6ala a siyag &ara'ata sayo aa&. Siya ag dahila
&ug (a&it &ita ii6a. 2idi
iya a&o.. ialagaa..

*t (igla a lag &umalas sa ya&a' ila si %ea.

.*o7 Siisisi mo si Pa'a7 -ahil (usy siya.. SISI2I= M4 S*+ILI M48 -ahil WE*% %*8
WE*%8 2idi mo ma lag atiis
lahat g iyo 'ara sa a&i. L41E B* Y5= 2* M*M*78 4h 'lease..

*t tuluya g ag6al& out si %ea. Pero (ago siya ma&aalis.. May siiga6 si Tita
#amille.

.%ahit 'a mag'umiglas &a.. May mga 'a'eles a&o. *t.. S*%I= %* S*S*M*8 Sa aya6 at sa
gusto mo, %E*= P*T+I#%
T4LE=TI=48 Sa a&i &a..

Siuda &o si %ea. =atata&ot a&o &ay Tita. Mali8 2idi ito ag iiisi' &o. 2idi
gaito.. ag iiisi' &o ag mama
iya 'arag mama i %uya Er!i or i *te #harlotte. *&ala &o ma(ait siya.

Pero mu&hag ag&a&amali a&o. Mu&hag.. I(a ag magyayari. Mu&hag ag 6ish &o a
mag&ita sila at magig
masaya ag lahat.. mu&hag..

Magii(a7 *og magyayari7 May mag(a(ago (a7

Sa huli..

%ami 'a ri (a i %ea7

4.. hidi a7

333

Siuda &o si %ea. Pero hiila a&o i Gia.

A#hael. Bigya mo mua siya g time7 Ba&a masiga6a &a iya o &ug ao.. Ba&a
maga&alit 'a &ayo. Lea!e him
aloe mua, Ba&a ama he eeds time7A

=a&a&atu6a. =gayo alam &o a &ug (a&it agtagal &ami i Gia. -ahil gaito siya.
So(rag uderstadig. %aya
gustog gusto &o magtatrums sa &aya dati, &asi (ia(a(y iya a&o ee. :0 Saa..
gaito di si %ea. :F Well, I
mea.. %ea's s6eet 'ero.. 'alagi &amig ag&a&atam'uha dahil 'arehas &amig isi'
(ata at mahilig magtatrums.
=o6 I uderstad 6hy they say that relatioshi's should (e hadled (y gro6 u's.

AI &o6 Gia, alam &og sisiga6a iya a&o o susugita.. 2E'S %E*=8 Li&e. %E*=
P*T+I#% T4LE=TI=4 P*-5*8 B.S
2E*+T+4B MaBor i Pagsusugit ad Pamimiloso'o.A

=ata6a si Gia. =ata6a di a&o. *stig ag $ourse iya. :0 %aya 'ala siya Matalio.
<or sure. T4P 9 siya8

APero Gia.. <ia$ee 'a ri a&o. 2ayaa mo. %ahit siga6a iya a&o.. Iitidihi &o
siya. Just li&e 6hat you said. Isa
'a, siguro it's time a a&o ama ay matutog umitidi. %asi dati.. 'alagig i&a6.
%aya agig (atag isi' a&o.
Siguro it's time a matuto ama a&o magig &atulad mo.A

=oog ua mu&hag agaalala 'a ag mu&ha iya 'ero agsmile ri siya.

AI trust you.A

So(rag.. =a&a&ala&as ama g loo( yu. 2e trusts me. %ahit a alam iya a 'arag
'os'oro lag ag 'asesya
&o $om'are sa 'atie$e a '6edeg i$om'are sa &adila, he still trusts me. =agsmile
lag a&o sa&aya. Tha& you
Gia.

=agla&ad a a&o, siuda &o si %ea. -umeretso siya sa.. +oo,to' g (ahay ila.
:RRRR: Sige. *lam iya &ug
'aao mag EM4 ha8 Talagag sa roo,to' talaga78

A%e::%ea.A

W2448 Gra(e. Para a&og a&aluo& g tii& dahil sa 'agsa(i &o oo. %ia&a(aha
a&o sa '6edeg magyari,
'ero siguro hidi ama iya a&o itutula& dito. Tumigi siya sa a&i. Still
emotioless. =a&a&ata&ot. Yug 'arag
hidi mo alam &ug aog iiisi' iya. Yug ti'og 6ala siyag iiisi' 'ero marami
talaga. Matata&ot &a &asi hidi
a&a&uot ag oo iya, 'ero dahil sa.. alam mog.. galit, 'ero.. EM4TI4=LESS.

%ug so(rag sugit iya dati.. Mas gayo8 Y5=G TIP4=G hidi mo gugustuhig
&ausa'i. Pero &elaga ee.
%elaga iya g &asama.. *t alam &og.. S5S5=GIT*= iya lahat. I eed to try.

#2*=EL8 P+EP*+E <4+ T2E G+E*TEST +EJE#TI4= =* M*+*+*=*S*= M4 I= Y45+ LI<E.

A%ea.. /3Bus&o 'o lord 'lease, 6ag iya 'o saa a&og susugita 'lease830A
A2uh7A
A25278 *=4 Y5=78 B*%IT78 *=4=G ME+4=78A

Jus&o8 =atarata a&o8 =atarata a&o oog agsalita siya. Para lag a&o
mag$o$o,ess a $rush &o siya ah8 Yug
ti'og P years &o siya 'iag'atasyaha at gayo ay ag&aroo g la&as g loo( a
mag$o,ess UF ao (a ama
to. *yo&o a g gaito. %ea8 P*S%4 =* EE8 (a&it ama gaito78 -i(a da'at.. ME++Y
#2+ISTM*S78

ASorry. 5mm. *g lamig ah8 *g sara' ama dito8 *damig stars oh8A

2a(ag siasa(i &o ito uti uti a&og ala'it sa&aya, &u6ari 'atay malisya a&o
a (adtri' siya. Ee'e&to ama to
ee. :0

A%ea. *g.. sara' ama dito. *g sara' g hagi, ag gada g !ie6 ta'::A
AI already told you to.. LE*1E. ME. *L4=E.A

4RRRRRRRRRRRRRRRRRR4

4&ay. *g sa&it u. 2umara' siya sa a&i ta'os so(rag galit siya talaga. PE+4..
Sa(i i GI*=.. P*TIE=#E8
%ailaga.. %ailaga iya g &asama. -iedey iya lag8

AE &asi %ea::A
ALE*1E. ME. *L4=E.A
APero %ea.. *lam &og &elaga mo g::A
A2I=-I %* B* =*%*%*I=TI=-I78 2*78 IW*=*= M4 *%48A

Tiitiga &o lag siya. =atata&ot a&o magres'od ao (a8 2idi &o maigala6 ag 'aa
&o, aya6 luma(as g (oses sa
(i(ig &o. =*%*%*T*%4T. I a maBor 6ay.

Maya maya siya ama ag umalis. *&ala &o (a a&o ag magii6a78 SIGE IIW*= %4
SIY*8 B*2*L* SIY*8

J4%E8

2idi &o &aya8 =gayo 'a78

E mahal &o a talaga siya.

Siuda &o ulit siya. ST*L%E+ =* %5=G ST*L%E+.. Pero.. Basta8 It's mu duty as her
,ia$ee to ma&e sure a hidi
siya maglalaslas8

2****Y8 #ourtey8 2idi ito ag time 'ara mag'ata6a8

#45+T=EY78 I'M #2*=EL8 Y45 -5MMY8 Isa 'a.. Gaoo talaga a&o &a'ag &ia&a(aha.
Pii'ilit &og ga6ig J4%E
lahat. 2***Y8

%E*=78 %E*=78

*=-.. Pumuta ama siya sa 'ool8

A%E*=8A
A*=4 B*78 PWE-E B*=G W*G =IY4 *%4=G T*W*GI=G %E*=78A
APa:Patri$&777A
A*IS28 <#%8 T2IS IS #+*MY8A

#+*MY M4 M5%* M48 =a&u.. I 2*TE:: 4&ay. P*TIE=#E IS * 1I+T5E #ourtey8 #ourtey78
#hael8 #hael8 *sar &a
%ea alam mo (a yu87 *S*+ %*8

5malis siya, umu'o siya doo sa mala'it sa 'ool. =a&au'og hidi a&au'o8 I mea
hidi a&au'o sa ,loor 'ero
a&au'o siya. B*ST* Y5= =* Y5=8 =atatarata a&o8 2ayaa iyo a ag e.'laatio &o8

APatri$&7A
A3glare3A
A4RRRRRRRRRRR4A
A3glare3A
ATRRRRRRRRRRRRTA
A3Tatayo a saa3A

Piigila &o siya. 2ia6a&a &o &amay iya. Ta'os tiiga &o siya. Pero 6ala.. 2e
Bust ga!e me his $old stare. *=-
2IS <IE+#E GL*+E8 Im s$ared8 Mommy8 TWT.

2a6a& ha6a& &o &amay iya, &aso.. ialis iya.. S4B+*=G L*%*S8 Sa so(rag la&as,
adulas a&o sa gilid g 'ool, at
adali &o yug 'aa &o sa gilid at.. =*25L4G *%4 S* P44L8

Maruog a&o maglagoy 'ero.. *g sa&it g 'aa &o dahil adali &aia. =oog ua,
ahulog lag a&o sa 'ool.
Pia&iramdama &o 'a ag tu(ig, &aya lag oog auu(usa a a&o g hiiga, doo
&o 'a aramdama a
masa&it ag 'aa &o at hidi &o &aya i'adya&. %aya &amay ag gamit &o, 'ero..
=aghihia a&o, at 6ala a a&og
masaydog air sa system &o. %aya..

A3(looo(looo3 2ELP8 3(loo(loo3 3$ough $ough3 %e:&ea. %E*=8 %E*=8 2ELP8 3(loo (loo3
%E*******=8A

=auu(usa a a&o g hiiga.. =agdidilim a ag 'aligid.. %ea7 =asa a (a siya7
I.. I eed him.

5ti uti a talagag dumidilim ag 'aligid. =atata&ot a&o, hidi dahil sa (a&a
mamatay a&o dahil aluod.
=atata&ot a&o dahil.. 'a&iramdam &o agiisa a lag a&o. =a sa dami g &a&ilala &o,
6ala i isa ma lag ag
ma&ariig sa 'agsiga6 &o g tulog. *g.. sa&it.

3*I+3

AWa&e u'. #hael. Wa&e u'.A

#hael7

AW*%E 5P PLE*SE8A

Iaalos alog a iya a&o.. Buti a lag may hagi, umu(o u(o mua a&o at..
agatal8 L*MIG %*Y*8 Pagmulat &o..

4RRRRRRRRRR4

A4&ay &a a (a7 What ha''eed7A

4RRRRRRRRRR4

A#2*=EL78A

#hael78

:RRRRRRRRR:

4RRRRRRRRR4

AGia777A

Ba&it si Gia ag adito78

Paao iya a&o a&ita78

Siuda iya (a a&o78

Pero ag taog talaga..

*S*= SI %E*=78

Ii6a iya talaga a&o78

2iayaa iya a&o maluod78

G*=44= =* B* T*L*G*78

Gra(e.

I hate %E*=.

333

A#hael ao &a (a8 Ba&it &a aluluod78 We too& s6immig lessos together ad I
&o6 maruog &a8 W2*T
2*PPE=E-78 Buti dumatig a&o8 -o you &o6 ho6 6orried I *M78A

2idi &o a a'igilag umiya&. =aghahalo a ag emotios &o, 'ai, igora$e, lalo
a ag T*%4T. %asi &ahit aog
ta6ag &o &ay %E*= 6alag dumadatig, uti uti a&og a6a6ala g 'ag:asa ad air.
=asaa siya7 Ba&it iya a&o
hiayaa maluod7 %ug hidi dumatig si Gia I $ould ha!e (ee dead8

=aramdama &o a 'arag iya&a' a&o i Gia. 2idi siya ya&a'. =a&aha6a& siya sa
li&od &o, yug isag &amay sa
ulo &o. =oog gia6a iya yu, &umalma ama a&o g &oti.

ASsshh. It's o&ay. Sorry asiga6a &ita. It's o&ay. -o't $ry. I'm here. You're ot
aloe. 4&ay7 E!erythig's ,ie.
4&ay7 It 6o't ha''e agai. I 6o't let that ha''e agai o&ay7 Sto' $ryig.A

Gia. Gia.

=iya&a' &o a lag siya, &aso suma&it ag 'aa &o. S'rai ata. Pero iya&a' &o siya
g a&au'o. Si Gia.. oog mga
(ata &ami, siya lag ag may &a&ayaha a mag'ataha sa a&i &a'ag umiiya& a&o.
%ahit sia Mama hidi a&o &aya
'atahai. %asi &a'ag umiiya& a&o, 'ag tumigil a&o 'a&iramdam &o.. ag'a'asi lag
a&o. %aya gusto &o may
lalam(ig sa a&i.

*t si Gia yu.

Bumali& sa a&i ag mga 'ast memories. =a'asmile ama a&o (igla. =a&a&amiss ama
&asi ee.

Pero.. Ba&it gaito7 %ug &aila ama mahal &o a talaga si %ea sa&a siya
ma6a6ala. *t (a(ali& a ama si
Gia. *o (a to7 %a'ag ailo!e a&o &ay Gia ma6a6ala siya at (a(ali& si %ea78
Pero (a&a ama masyado lag
a&o agiisi'7 Masyado &og iuuaha ag '6edeg magyari7

%asi (a&a so(rag alilito lag si %ea gayo. *d, (a&a hidi iya talaga a&o
a&ita &aia7 Ba&a gusto iya talaga
ma'agisa &asi alilito siya. *lam &o ama &ug gaao iya &amahal ag mama iya.
Siguro *%4 ag iiisi' iya
&ug (a&it hidi siya ma&asama sa mama iya. Siguro.. Tiitim(ag iya a&o at ag
mama iya. %asi.. &a'ag
sumama siya sa mama iya. =atural.. 6ala a ag &asudua ami. 2idi &o a siya
,ia$ee.

-i(a7 %asi asa 'uder a siya g mama iya. May mga 'a'eles ee, ag yug 'agigig
mag ,ia$ee ama ami ee
dahil lag sa gusto i P*P* at siguro 'ati a ri i M*M*. Isa 'a, 6alag 'a'el ag
'agigig mag,ia$ee ami.
Walag sigsig. Walag agyarig 'ro'osal. Basta a lag agig.. %*MI.

%aya siguro &aya aya6 iya a&o ma&ita ay dahil sa &a'ag a&i&ita iya a&o lalo
siyag alilito, mahal iya ag mama
iya, mahal iya a&o.

Saa ga lag..

Matagga' &o &ug sio ag 'i'ilii iya.

33

-iala a&o i Gia sa (ahay. Buhat (uhat iya a&o &asi may s'rai a&o. Saa a ga
ag'uta si %ea &aia7
2iayaa iya (a a&o maluod7 =o. %ahit ama gaoo si %ea ad su'er $o,used
siya hidi iya a&o hahayaa
maluod at masa&ta. 2idi siya gau.
.Myghad #hael 6hat ha''eed77 Why are you so 6et78 A
Yael: .*y (a&a &asi dahil medyo ahulog siya sa 'ool78 A
A 24W -I- Y45 %=4W78 A
Yael: A *y (a&a &asi.. Yu lag ag '6ede iya 'aghuluga oog 'umuta siya sa 6ay
a yo78 =u ya.. =a(asa
agad78 5mula sa ta'at iya gaoo78 A A

Biatu&a i #ass si Yael. %ulit g magshotag to. %ulit i Y*EL8 P6edeg 'am'alit
&ay %ea sa 'agigig 'iloso'o
ee. *m'. 2aaay. Buti adiya sila.

APaget o&ay &a (a7 =ahihilo &a (a7 =ilalamig &a (a7 4&ay &a7 Gusto mo i&uha &ita
g gamot7 %umot7 -amit7
Mag'alit &a a &aya7 A

2a(ag siasa(i iya ya, hiaha6a&a iya yug oo &o at $hie$he$& ag (raso &o.
Ta'os may ha6a& siyag
to6el at tiutuyo ag (uho& &o 'ati mga (raso.

AI'm ,ie. Gia... Where's %ea7 =a&asalu(og mo (a siya oog 'umuta &a sa may
'ool7 I mea.. Siguro &ug
umalis siya ma&a&salu(og mo siya di(a7 %asi hidi ama a&o slo6 motio ahulog sa
'ool ad (ago a&o mahulog
I sa6 him 'a.A

Ta'os ag(ago yug rea$tio g mu&ha iya. What did I::asa&ta &o a ama (a
siya7 =a&a&aiis ama. 2idi
&o a alam &ug saa a&o lalagay. <ried7 Paao &ami magigig ,rieds &ug
asasa&ta &o siya sa gaitog
(agay78

:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR:

#hael. Breathe i, (reathe out. Wag mog 'aa&yati ag dugo sa ulo mo. #alm do6.
*t 6ag mog sisihi si Gia,
at 6ag siya ag 'ag(uhusa mo g iis &ay %E*=8

AI do't &o6. 2ia(ol &ita &aia &asi (a&a di &a 'asii i %ea &aso 'agtigi
&o sayo aluluod &a a. 2idi &o
ama a&ita si %ea. Tell me.. What ha''eed7A

*o ga (ag agyari7 %aga(i lag.. Siasa(i iya sa a&i a trust him (e$ause he
lo!es me ad that's eough.
Ta'os gayo, muti& a a&o mamatay dahil 6ala siya7 2aaaay.

AWell. I ,ollo6ed %ea. *d, tiry &o idistra$t siya. Sia(i &o a ag gada g
stars 'ero a&ulita siya the 'umuta
&ami sa 'ool. *t gau 'a di, agulit a&o haggag sa aiis siya atula& iya
&o, adali ag 'aa &o sa gilid g
'ool, oog ahulog a&o 'ia&iramdama &o mua ag tu(ig ta'os ug auu(usa a
a&o g hagi, ag sa&it g
'aa &o ag&as'rai the, siga6 a&o g siga6 ta'os.. *%*L* %4 M*M*M*T*Y =* *%4
the.. You $ame. Tha& you.A

ATha& you7 2aha.A
AWhy are you laughig78A
AWala lag. Bata 'alag &asi tayo sia(i &o a sa sarili &o a a&o ag 'alagig
magtataggol sayo haggat &aya &o.A

Saa ga, (ata ulit tayo. Saa tayo ulit. Saa.. Walag 'ro(lema. :RRR: Pero (a&a
aguguluha lag talaga si %ea.
Sa isag ara6 magsosorry a ya8 *d the a&o.. I'll (e ha''y a ulit8 :- S*=*
lag. G*=44= ag magyari.

;:GH a g umaga. %umai a lag &ami. =ag&e&6etuha sila. %u6ari 6alag
agyari, 'ero hidi 'a ri ami
ma'igila isi'i. Si Tita #amille ama umalis a. Si Mama at Pa'a a&au'o sa
(e$h. =aguusa'. %amig (ar&ada
a&ai 'a ri. Si Gia asa ta(i &o. *yo&o siyag umalis. %ahit 'ag&u&uha g
'ag&ai. Pa&iramdam &o &asi.. Maii6a
a&o mag:isa. E6a &o. Pa&iramdam &o &aia oog aluluod a&o, 6ala g magliligtas
sa a&i. %asi &ahit aog
siga6 &o g %ea 6ala ama si %ea. Buti a lag adiya si Gia.

-umatig si Gia sa ta(le. May dalag 'ag&ai. Sa(i iya &asi u'o a lag a&o. %aya
di a a&o sumuod &asi ma(ilis
a lag da6 siya.

A#ha, &umai &a a. Please. Wag &a a masyado magisi'. It's $hristmas8 *d.. %ilala
mo si %ea, i&a6 ag may &ilala
sa&aya sa atig lahat. %aya alam &og alam mo a hidi &a iya &ayag i6a.
=aguguluha lag siya. A
AI &o6. It's Bust that.. =ata&ot a&o &aia. %asi.. %ahit aog ga6i &og siga6,
6ala si %ea. :/ A
ASiguro 6ag &a a lag mua suma(ay sa iiisi' iya gayo. A

4o ga ao7 Sumasa(ay a&o masyado sa iiisi' i %ea. *&o lag ag'a'ahira'
sa&aya. Pero.. ama &asi, ormal
lag ama a mag:alala di(a7

.Su(o. /Ta'os siu(ua iya a&o, a&o ama &iai &o yug siu(o iya0 Sara'7.
.Sara' WRRRRRRRRRRRRRRRRRRW1.
.%ahit &ela talaga, 'ag&ai lag solusyo sa lug&ot mo. 4 &ai 'a. /siu(ua iya
ulit a&o0.

=a&a&atu6a, e6a &o 'ero &asi ormal ama 'ara sa ami to i Gia ee. I mea.. *ll
o, you ama &o6 our 'ast.
%a(a(ata &o siya, ad I'm !ery $om,orta(le 6ith him. Saa lag..

Wag a&o made!elo'.

5lit.

%asi.. Maramig masasa&ta.

*t.. Maramig maguguluha.

333

*=I%*'S P41

2i. I'm Glai))a *i&a Bea +o$a,ort. 9J years old. Some o, my ,rieds $all me Ga(,
(ut most o, them $all me *i&a.
*a& mayama, ,iesse, di ma&a(asag 'igga. Iya ag mga des$ri'tio sa a&i g
tao. Sometimes, tiataog
ila a&o i, &uma&ai da6 (a a&o g isa6, sumasa&ay da6 (a a&o g Bee', o&ay lag (a
da6 sa a&i magstay sa
room a 6alag air$o.. I mea. T*4 -I= *%4. =ag&atao lag a 'iagaa& a&o sa
isag mayama a 'amilya
ad ito a ag &iasaaya &o a maers &aya gaito a&o &ahihi.

Pero lahat yu ag(ago g magig &ai(iga &o ag (ar&ada ia #hael. 2idi lag
dahil sa lahat sila aa&
mayama di, ag ,rieds &o di ama gaoo ee. Tiuturig lag ila a&o a
ordiary *=I%*. *lthough, hidi a
ati maalis sa &aila yug thi&ig a I'm s'e$ial. *lam iyo (a yu7 Palagi a
lag a&o may s'e$ial treatmet.
Pero sa&aila, hidi masyado. =araramdama &o ag true ,rieds.. =araraasa &o ag
reality g li,e.

Bata 'a lag a&o, 'alagi lag a&og asa (ahay. Playig 6ith (ar(ie, dollhouse,
&it$he set ad lahat g '6edeg
toys a 'ia'agara' g girls asa a&i a. Masaya a a&o doo, a&ala &o dati,
that's the meaig o, ,u.

2aggag sa isag ara6, siama a&o i Pa'a sa o,,i$e iya &asi my mom has somethig
to do. The, there.. I sa6 a
(oy.

<4+ T2E <I+ST TIME.

I mea.. Boy a &aage &o. %asi ag:aaral a&o sa all girls s$hool ad a,ter ama
oo, susudui agad a&o g $ar
ad the.. sa (ahay a lag.

I sa6 a (oy. *d I 6as.. J years old oog 'aaho a yu. =alama &o a yug (oy
a yu aa& g isa sa
(usiess 'arters i Pa'a. *d simula oo, siya a ag agig meaig g 2*PPI=ESS
&o.

Gia %ir(y Mer$ado is my de,iitio o, 2a''iess.

2idi iya a&o &ilala, &asi hidi a&o ag'a'a&ita sa&aya. Pero simula oo, siya
lag ag iiisi' &o.

Ialam &o &ug saa siya a'aso&. Basta lahat g '6ede &og alami alama &o a.
Well o, $ourse marami &asi
&amig $oe$tio. *lam g mom ad dad &o a(out him. Siyem're (ata 'a &ami &aya
hidi ila alam &ug 'aao
ila &ami iuugay, 'ero.. I do't $are. *s log as a&i&ita &o siya, I'm ,ie 6ith
it.

2aggag sa isag ara6. 4$to(er 9I. 2idi &o a &iaya, I Bust 6at to meet this
guy ad tell him a may $rush a&o
sa&aya.. =o.. I ,ell i lo!e 6ith him 6he I sa6 him. 2*2*. I 6as 9H years old
that time. *d yu agad ag asa
isi' &o. I 6as 'retty mature a oh7 *yu ga, sasa(ihi &o a saa &aso..

=oog 'a'aso& a a&o sa s$hool ila, a&ita &o yug i(ag (oys a 'arag
disa''oited. 2mm.. Pagtigi &o sa
'la$e &ug saa sila galig. I sa6.. the guy that I L41E tal&ig to a (eauti,ul
girl.

A*o &a (a, &ug Bo&e lag yu e di 'ag alama ila (a(ali& yu7A
ASo, girl,ried a ga &ita7A
A4o ga8A

*,ter that hiug iya yug girl ta'os 'iai&ot i&ot.

My ,irst heart(rea&. L"G

I i!estigated the girl. #hael #ourtey #hua ag ame. %a:age ad &a(at$h &o. Mas
matada &asi si Gia sami g
9 year ad 9 (at$h higher siya. Pero di(a gayog $ollege mag&a&a&lase &ami7 %asi
oog ag'uta si Gia sa
#ali,oria adami iya ai6a a lessos, ad the agshi,t siya sa #4MM *+TS &aya
&ahit a 9 year higher siya
agig $lassmate ami siya dahil &iuha ulit iya lahat g su(Be$ts g #4MM *+TS.
I(ag i(a &asi sa su(Be$ts iya
ad 6alag masyadog a$redit e.$e't sa P.E.

So (a$& to my remis$ig, oo 'a lag, saay a a&o a ma&ita silag.. mag&asama,
masaya, ilo!e7

Well, 6ay (a$& high s$hool.. they 6ere li&e.. T2E M4ST P4P5L*+ #45PLE I= S#244L8
S$hoolmate &ami, 'ero..
hidi a&o ag'a'a&ita sa&aila, 'ero a&i&ita &o sila. 9I se$tios ama &ami sa
s$hool dati so, hidi im'ossi(le a
hidi ila a&o &ilala.

*yu ga, asaay a a&o sa &ailag dala6a. Sa(i a ga ila, amahid a a&o.
Para gag, a&a&a(igla &a'ag
hidi sila mag&asama. Pero although saay a a&o, yug 'uso &o hidi 'a ri masaay
sa sa&it. Es'e$ially &a'ag
may o$$assio sa s$hool or s'e$ial e!ets a magagaa'. L*L4 a &a'ag, mothsary,
*==I1E+S*+Y, #hristmas,
ad.. 1*LE=TI=ES8 Sometimes, hidi a talaga a&o 'uma'aso&. %asi 'alagig may
sur'rise si Gia &ay #hael, ta'os
&a'ag may 'rogram sa s$hool 'alagig ioo,,er i #hael ,or Gia.

L*2*T g tao sa s$hool alam ag 'agalag #2*=EL ad GI*=. *d alam ila a hidi
'6edeg mag&ahi6alay ag
dala6a. 4+ ELSE.. &ata'usa a g mudo.

*d yeah. I thi& a&o ag dahila g &ata'usa g mudo. *&o ag dahila &ug (a&it
sila aghi6alay. *%4. I
(elie!e that lo!e $a really ma&e you do thigs that you e!er thought 'ossi(le.
=oog a&a&ita a&o g $ha$e to
gra( Gia. Gia6a &o. I'M E1IL8 I'm ot as good as you thi&. Pero.. Ilo!e lag
a&o. You do $ra)y thigs 6he
you're i lo!e. T2I=GS Y45 T245G2T Y45'LL =E1E+ -4, (ut you did, sim'ly (e$ause
you're I= L41E.

2idi &o &ayag 'umatay g tao, 'ero.. May asa&ta a&o oog sia(i &o sa Pa'a &o
a tuluga ag $om'ay
ia Gia &a'alit g 'agigig mag,ia$ee ami.. *t si #hael #ourtey #hua yu.

=agig masaya a&o oog 'umayag si Gia sa agreemet. So(rag saya talaga a halos
tumalo a&o at
magsisisiga6. Sia(i &o sa sarili &o a, lahat gaga6i &o 'ara magig a'a&a(ait a
girl,ried. Lahat gaga6i &o
'ara malam'asa si #hael. *d I did. Miahal &o siya g todo. Pero.. *ra6 ara6
a&i&ita &o siya a malug&ot. =a
asasa&ta. *lam &o, 'ii'ilit iyag magig masaya 'ara sa a&i, dahil, sa tigi
&o tiataa6 iya a utag a
loo( ag mga magagadag giaga6a &o ,or him.

=oog hidi a&o matagga' g ,amily iya &asi 'alagi a&og &io$om'are &ay #hael..
Pero, si Gia 'alagig
siasa(i a..

ALet them (e. Si #hael &asi ag a&asaaya ila &aya gaa. I'm sorry.A

*d the a,ter that, he'll treat me. The I'll smile agai.

Paao (a ama a&og hidi masasa&ta ito7 %asi.. Sa mga giaga6a iya, uti uti
a&og ag,a,all at alam &og
hidi ama iya &ayag su&lia ag 'agmamahal &o.

=gayo. =a&i&ita &o sila. Si Gia, siusu(ua si #hael.

=atural, masa&it. Yug 'a&iramdam a.. Gia. Ba&it (a siya a lag g siya78 *dito
ama a&o. *o (ag &ulag
sa&i7 Ba&it (a hidi &o siya mahigita sa 'uso mo78

2aaaay. *g sa&it.

*g sa&it magmahal g lala&ig mahal mo 'ero hidi &a ama mahal.

Mas masa&it 'a, ag'a'a&ita siya g moti(o a &ahit 'a'aao gusto &a ri iya.
%atulad g &a'ag siusudo iya
a&o sa (allet lessos &o 'ero hidi &o alam, ta'os magyayaya g date ta'os
maglalaro &ami sa ar$ade. Pero.. Maiisi'
mo a lag, Gaa lag talaga siya &a(ait. %asi ma(ait a&o sa&aya.

Pero.. 2idi &o &ayag magalit &ay Gia. 2idig hidi. %asi mahal &o siya, at
&ahit aog ga6i iya.. %aya &og
tagga'i. Si #hael ama, hidi &o ri &ayag magalit at maum(at, hidi dahil sa
&ai(iga &o siya, 'ero dahil sa..
5m'isa 'alag, tumata& a sa isi' &o a GI*= is #2*=EL. =asa isi' &o a, sila
talaga. *t a&o ag gumulo sa&aila.
*&o ag sumira sa&aila. *&o ag dahila &ug (a&it asira ag 'er,e$t $ou'le. :'/

.Paget, G am a. 2idi &a 'a ri atutulog. -i(a alam mo ama a aya6 a aya6 &o
a ag'u'uyat &a7 Matulog
&a a. Sige a..
.*yo&o. 2idi &o ata &aya matulog gayo. *dami agyari..
.I'll (e here. I'll 'rote$t you. Ba(ataya &ita. Slee' a7.
.#a I slee' i your shoulders7 Padatay lag. Please7.
.Sure..

Ta'os.. Tuma(i si #hael &ay Gia ta'os yug le,t arm i Gia i6ra' iya sa
shoulders i #hael. *d si #hael
atulog sa (ali&at i Gia.

Please.

Wag ama sa hara'a &o.

Please.

Ba&a hidi &o a &ayai. Please. Bi(igay a ata a&o. *g sa&it ee.

=araasa iyo (a yu7 Yug.. =a&i&ita mo ag mahal mo a &asama yug mahal iya7
*t s6eet 'a7

Ba&it (a hidi 'a a&o asasaay78 =oog highs$hool 'alagi ama silag gaa ee.
2aaay. Simula &asi g dumatig
si %ea. *&ala &o, a&i a talaga si Gia. %ahit a hidi iya a&o mahal.. *t
least, hd a sya 'de (umali& &ay
#hael. *g sama &o oh7 Sorry. :/

.*g s6eet iyog dala6a ah8 =aalala &o tuloy ag highs$hool ati8.

Si #assadra. Po'ular girl ya. Girly sa s$hool. Maramig (oys ag may gusto. 2ot
&asi. Si #hael &asi ta&e a. Pero
marami rig may gusto. =oog highs$hool a&o, marami rig aliliga6. Pero 6ala ee.
Si Gia ag gusto &o. Si&at di
si Gia sa girls. But the, 6ala talagag may &aya a 'aghi6alayi sila.

Yug hot ad se.y $heerleader (e,ore, tried to sedu$e %ea. Grou'mate sila sa isag
su(Be$t. The, ayu. -ielete
iya yug ,ile ia Gia. *d the ago!eright sila. The that day 'ala 6as #hael
ad Gia's ai!ersary. *d
yeah. <irst (ig ,ight. But the age,,ort ulit si Gia ad.. 4&ay sila.

Su'er 'er,e$t.

Pero.. -ahil sa a&i a6ala sila. :/

%aya 6ala a&og &ara'atag masa&ta. Isa 'a. 2idi ama a&o mahal. Lalo g a6ala
g &ara'ata. :/ 2aaay.

Yael: .Pag &ayo ade!elo' ulit, 'atay tayo &ay Pareg %ea..

*t mu&hag ag(ago ama ag e.'ressio i Gia. *t a&o ama ay asa&ta di.

%ug hidi dahil sa&i, hidi saa asasa&ta si Gia g gaito. %ug hidi dahil
sa a&i e di saa masaya 'a sila.
*lam &og 'arehas lag &amig asasa&ta sa agyayari.

Saa hidi &o a lag gia6a. Saa hidi a lag. Para 6alag asasa&ta sa amig
dala6a. Masaya sila i #hael.
%atulad g dati. Saa hidi &o a lag sila giulo, 'ara saa hidi a asasa&ta
si Gia.

4&ay lahat.

Walag masasa&ta.

*&o lag.

*&o a ama.

333

*i&a's P41

It's already G:GH am i the morig. We're still a6a&e. But some are.. Well slee'y.
They all ha!e their 'arters ad
it's &ida a6&6ard (e$ause the girls 6ere li&e slee'ig i the shoulders o, their
guys.

Si Gia ama.. %ia&ataha 'a si #hael ta'os tiata'i& 'a yug side g (ali&at.
Yug Ba$&et a.. Biili &o ,or him
&asama g 6at$h &asi $hristmas 'reset &o, a &ay #hael. %iumot iya.

2aaay. -i &o a &aya to. Masa&it a masyado.

.*i&a 6here are you goig7.

<ar. <ar a6ay ,rom you. <ar a6ay ,rom this 'ai.

.I'm.. I'm.. I'm goa.. Pee..
.4h o&ay..

The, si #hael 'arag gumala6 &asi lumi&ot si Gia. The si Gia ama.. Parag
tia'i& ta'i& si #hael.

ASlee' #hael. My #hael. Slee' ad dream o, me.A

2e 6as $hatig those 6ords ad si #hael ama iya&a' yug (ody i Gia.

4hmygosh. 2idi &o a 'o &aya.

*gad agad a&og umalis.

Tuma&(o a&o 'a'aalis sa (ahay ia #hael.

Sa malayo.

Sa isag lugar a 6alag ma&a&aalam a adoo a&o. Sa isag lugar &ug saa '6ede
a&og magig si Ga(. *t
hidi si *i&a.

Tuma&(o a&o. 2idi &o a alam &ug saa a&o didala g mga 'aa &o &asi..

Ba(agsa& a..

Ba(agsa& a..

Ito a..

Ito a..

3dro'3

I started $ryig.

Palagi ama a&og gaito ee.

Magisag umiiya&.

2idi 'ia'a&itag asasa&ta a&o.

Palagig a&agiti.

%u6ari o&ay lag lahat.

But o.

It hurts. It hurts li&e hell.

Bata 'a lag a&o, iiiya&a &o a si Gia.

AWhe7 Whe is it goa (e me7 Whe 6ill it (e my tur7 Whe 6ill you gi!e your
heart to me7 I'm al6ays the oe
6ho's (eside you 6he you eed someoe. Why $a't you see me. Whe 6ill it (e me7
Whe7A

Ta'os may ariig a&og &alus&os mula sa may 'uo, adito a&o sa 'arte a may
!a$at lot.

Malamag 6ala 'ag &umu&uha g slot. Malayo ri sa (ahay ia #hael.

4RRRRR4

%ea78

33

A%:%e:%ea7A
AYug sia(i mo, may aalala a&o agsa(i iya. Eglish ga lag yug sayo.A
A+eally7 Who7A

2idi siya sumasagot. 5mu'o lag siya sa may &ahoy a mala&i. *t tumigi sa
lagit. =a'atigi di a&o. *g
gada g ula'. Mala'it a ri sumi&at ag ara6 ee.

A%a:%amusta::A
A*yos lag ama::A
ASi #hael7A

4h. =a'ahiya ama a&o doo. *&ala &o a&o. Eh (a&it &asi siya aghehesitate doo sa
taog ee.

AShe's (etter.A
ABe:(etter7A
A4o. 4&ay a siya.A
A4:o&ay a7A

:RRRRRW

A%ea 6hy are you re'eatig 6hat I'm sayig7A
A%asi di &o maitidiha8 *og (etter78 May agyari (a78A
AYah8 =aluod siya.A
A25278 =*L5=4-78 %EL*=78 M*+5=4=G SIY* M*GL*=G4Y8A
A4o ga, 'ero ag&as'rai siya oog adulas siya ee. *d adulas siya &asi..
Tiula& mo siya7A
AWhat78 *og tiu::oh sh3t8 =a'ala&as ga ata8 *o7 *yos (a siya7 *o78 =asaa
siya78A
A4&ay a siya.. She's 6ith.. Gia.A

=a'atahimi& &amig 'arehas.

A4h I see. That's 6hy you're here. Iiiya&a mo a ama7A
A2*2*. Yeah. Patheti$ right7 Sorry. I $a't hel' it.A

2idi a ama siya agsalita. *g ti'id ama ito magsalita. Siguro dahil sa
&adaldala i #hael siya a lag g
siya ag agsasalita sa&aila7

A*o (ag mero yag si Gia a lahat a lag g (a(ae mahal a mahal siya7A
AE ao (ag mero si #hael a lahat a lag g lala&i mahal a mahal siya7A

=atahimi& &ami 'arehas. *o ga (a7 I really do't &o6 the as6er. :RRRRRRRRRRRR:

A*i&a, o ma is 6orth your tears, ad the oe 6ho is 6o't ma&e you $ry. I,
Gia's 6orth it, the that's the time
you $a $ry. Pero ha(ag 6ala'a siyag a'ro'ro!e sayo. Wag &ag magsayag g luha.
Ma'a'agod &a lag.A
AI guess your right. Tha&s.A

Luma'it a&o sa&aya. Pero lumayo siya. 4RRRR477 What did I do7

AI.. I'm ot $om,orta(le 6ith.. 5gh.. Girls7A
AE.$e't #hael7A
AE.$e't #ourtey o, $ourse.A
A2o6 did you &o6 that you lo!e her7 I mea.. 6he did it start7A

Tuma6a a lag siya.

=a&asadal ama siya gayo sa 'uo &aia, at a&o a ag a&au'o sa &ahoy &aia.

AE6a. Basta, ayo&o lag a &asama siya i Gia. %asi i(a.A
AJealous7A
AGuess so.A
A%ea.. Gusto &o a talagag sa(ihi sa&aya a asasa&ta a a&o. Misa gusto &o
rig sa(ihi a ahihira'a a
a&o. %aso atata&ot a&o &asi (a&a sa(ihia iya. 'Ba&it mo a&o sisisihi7 Sia(i &o
(ag mahali mo a&o7 %salaa
&o ri (a a hidi &ita &ayag mahali7'

2idi 'a ri siya sumasagot. It's li&e I'm tal&ig to the moo. Yeah 6hy ot7

AMahal mo si #hael, &aya siya lag ag a&i&ita mo, lahat g giaga6a &o
(ia(ale6ala mo, 'ero hidi &o ama
'6edeg i'ag'ilita ag sarili &o sa iyo di(a7 %asi mas masasa&ta a&o &a'ag
itia(oy mo a&o. PE+4 (a&it gaito
a&o78 %ahit a agmumu&ha a&og t3ga.. M*2*L P* +I= %IT*8 B*%IT GI*=78 B*%IT78
B*%IT7

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT

*g sa&it. So(rag sa&it.

%ahit gayo lag 'lease. %ahit gayo lag. 2ayaa iyo mua a&og masa&ta g
gaito. %ahit gayo lag.

4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR4

AIiya& mo lag.A

Luma'it sa a&i si %ea.

A2aaay. Yo&o g may a&i&itag umiiya& a (a(ae dahil sa lala&i ee. *t 'agala6ag
(eses &o g a&i&ita a
umiiya& ag (a(ae dahil &ay Gia. Tss.A

Tumali&od siya sa hara' &o.

ABa:(a&::A
AIya&a mo yag li&od &o. Wala a&og 'ayo ee. Iya& lag.A

=oog sia(i iya yu, 6ala a a&og aga6a &ug hidi ag umiya&.

A%ea &asi ama ee.. *g sa&it a talaga. Sorry. *lam &o i!ol!ed si #hael dito.
Pero hidi &o talaga ma'igila ag
msa&ta sa &ailag dala6a. Lalo a at alam &og mahal 'a i Gia si #hael. It
really is 'ai,ul to 6at$h the oe
you lo!e, lo!e someoe else.A
A*i&a, e!er let Gia ma&e you ,eel stu'id. Be$ause you're ot. +ight7 Ma&e Gia
,eel stu'id ,or lettig a girl li&e
you go. 4&ay7A

5malis a&o sa li&od iya. =a&a&ahiya. Basa a. 2umara' siya sa a&i. =agsmile sa
a&i. Ta'os tiitiga ami ag
(u6a ad stars.

So(rag 'ea$e,ul dito. I guess $om,orta(le &asama si %ea. *lthough so( siya at
hidi siya mag(i(igay g &ug ao
aog ad!i$e. %a'ag agsa(i ama siya tagos. *d he's 6illig to liste ama.
S6erte i #hael.

2527

*o (ag siasa(i &o7

*og ag s6erte i #2*=EL7

Tss. =o. =o. 2idi a&o '6edeg mailo!e &ay %E*=. =o 6ay.

=4 *=I%* =48

#2*PTE+ IP
*=I%*'S P41

A%ea, (a&it &a.. umalis sa 'arty7 Ba&it mo ii6a si #hael7 Muti& a siyag
maluod.A
A%ug alam &o lag yu e di &ahit asa gita siya g dagat tatalui &o siya, &ahit
'a sa (agi siya maluod a&o
ag magliligtas, at &ahit sa im'yero 'a ya susuda &o si #ourtey.A

*6666. *g s6eet. *g s6erte i #hael. May dala6ag lala&i a agmamahal
sa&aya. :F *=I%*8 ST4P8

AEh 6here did you go7 2idi mo (a a&ita si #hael7 =a mahulog7A
A=adoo si #ourtey &aia. %iu&ulit a&o. I really ,ought the urge to hug her.
Istead tiula& &o siya, 'ag&ata'os
&og ialis ag &amy iya tuma&(o a&o 'aalis.A
ABa&it &a ama tuma&(o78 Ba&it &a umalis78A
A5malis a&o doo &asi.. ahihira'a a&o.A
A=ahihira'a7A
A4o. -ahil sa mama &o. *yo&og mamili sa&aila i #ourtey.A
ABa&it &a (a mamimili sa&ila i #ourtey7A
A%asi, &a'ag sumama a&o &ay Mama, hidi &o a ,ia$ee si #ourts.A
A*d so7 *o ama7 Wala ama ya sa title ee. *s log as you (oth &o6 6hat you
,eel ,or ea$h other. +ight7A

=a'atigil siya. Ta'os tumugo.

ALam mo, astig &a. Su'er 'u$h ga diya8A
AW2*T7A

Ta'os tiuro iya sa a&i ag su'er 'u$h. <ist (um' the you're goa 'oit ea$h
other ad the 'ogi sig. Yug
'a L sa ,a$e. 2*2*. It's so ,uy8

ABali& &a a7A
AMaya a. Saa si #ourtey.A
A*s i, I &o67A
APsh.A

*Y =*GS5=GIT =* =*M*=7 *m' 3'out3

2aaay. Ba&it.. Ba&it.. *g saya &o7

Siguro dahil I ,oud a e6 ,ried sa &atauha i %ea.

4r..

=48

I do't 6at to ,all ,or %ea.

33

#2*=EL'S P41

5gh. *g sa&it g ulo &o. 3siiiiii,,,,,,3 *yo&o 'a gumisig. I Bust 6aa lay i
my (ed. <4+E1E+.

32555555GGGGG83

*g sara' sara' ama i ua. Sio (a to7 GI*=7

:RR: oRRRo WRRRW 4RRRR4 KRRRRK

ABe(e &o.A
AWT<8A
AB*BE8 Sa(i &o sayo do't $uss a8A
AKRRRRRRRRRRRRRRRWA
AB*BE8A
AW2ITE T2I= <+4GS8 Yu ag meaig8A
A*=G #5TE T*LG*8 3'iiiiiii$$$$hhhhhhh3
A44444WWWWWW8 24Y8 P*T+I#%8 PWE-E B*78 PWE-E78 Wag mo mua a&og &ausa'i &asi
ariridi a&o sayo8
=aiiis a&o sayo8A
A-ialha &ita g ,lo6ers.A

4RRRRRR4 3(li& (li&3 4RRRRRRRRR4

<lo6ers7 -i ga7 2idi 'a iya a&o a(i(igya g ,lo6ers8 W*L*=G %WE=T*=G <I*=#EE.
Luluuri &a a ga..
2idi &a 'a s6eet sayo.

AKRRRRRRRRW +eally7 You (rought me ,lo6ers7 W2E+E7A
AIT4 428 WRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRWA

4RRRRRRRRRRRRRRR4

G+++++8

A%E*=8 GET. 45T. 4<. MY. +44M. =4W8A
AWhy7A
AYou really ha!e the guts to as& me 6hy78 IY*=G B5L*%L*% =* Y*= *=G PI=*P*T5B4
=*TI=8 Y5=G ST*+G*ME+
=* %I=52* =*TI= S* B*2*Y =*TI=888 2I=-I P* =G* SIY* =*%*%*T5B4 PI=*T*Y M4 =*8 MY
G2*-8 LE*1E MY
+44M8 =4W8A
ABa(e. PMS lag ya::A
A=4W888A

Gra(e siya8 =*%*%*I=IS8 Siisira ag umaga &o8 P*S%4 P* =*M*= =G*Y4=8

3&o$& &o$&3

*=4 B*78 *=G %5LIT =IY*8 S*BI =G 45T8

3&o$& &o$&3

*=4 B*78

3&o$& &o$&3

=*%*%*I=IS8 B5SET8 Tumayo a&o at (iu&sa ag 'ito.

A%E*= *=4 B*8 S*BI %4=G W*G %*=G M*%5:: Gia787A
A4RRRRRRRRRR4888A
A*h. E2. Gia. Sorry7 %asi ao.. Si ao &asi.. si..A
A4RRRRRRRRRR4888A

Eeeeh8 Mu&hag ata&ot &o si Gia8 =a&u ga ama8 Ta'os oog magsasalita 'a a&o..
%*S48 =a&ita &o si %E*=8
=asa may li&od i Gia8 T*P4S -I=I-IL**= P* *%48 *S i yug &amay iya asa may
tega 'a8 Yug ti'og ag
(leh (leh (leh (leh8

A*++++++GGGGGGGG8888 C://// =*%*%*::/a'atigi &ay Gia0 *hehehe. WRRWA

Si Gia talaga 'arag.. So(rag.. 4RRRRRRRRRRRRR4888 =ata&ot a sa a&i. Mu&ha (a
a&og moster78

.I 6as Bust.. $he$&ig you.. ad I.. I =EE- T4 G48.

Ta'os agmadali siya umalis8 2iila &o ama siya8

A24I8 W*G M4 *%4=G IW*=8A
AEeehhh.. 4RRRRRRRRRRR4A
ASorry a ga di(a7 Let's eat7 Waa eat7A
A*h eh, sure.A

Ta'os &uma'it a&o sa (raso iya. Ta'os 'ag lam'as &o &ay %ea.. *&o ama ag
dumila8 2*2*2* :- Ta'os
agroll eyes a lag siya. Siya 'a ag may &ara'ata magroll eyes ha78
Si Gia ama hidi a&o &ia&ausa'. Ba&it gaito to7 2m'h.

A4i Gia8 Ba&it mo &o diededma7A
AWala.A
ABa&it ga7 Galit &a (a sa a&i7A
A=o. =e!er.A
AWhy78A
ABe$ause I'm hugry. :RRR:A

*ha. %aya ama 'ala. <a$t a(out Gia8 Masama siyag giugutom8

-umeretso a lag &ami sa &it$he ta'os ayu &umai &ami. Si %ea ama &iu&ulit
i *i&a. 2mm7 They're good
,rieds ha7 2mmm.. =i$e to &o6.

Maya maya..

3Blag3

ASa(i ama sayo hidi &o i(i(gay sayo si %ea8 Get Lost8 5malis &a a sa (uhay
iya.. Sa (uhay ami8A
AYeah right. *s i, you $a do that8 %E*=. L5M*B*S %* =G* -IY*=8A

2ay a&u. *dito a ama 'ala si Tita. *o (a ama ya8 Tssss. Si &ea ama
'iu&'o& ag ta(le at tumayo.
Siuada &o sila.

A*o a ama (a7 *&o a ama7 Sige a. Sige a. Sasama a a&o sayo.A

Si %ea7 Sasama a sa Mama iya7 :" 2idi &o a alam &ug aog iisi'i. :"

AGood. Sa 6a&as. Sasama &a sa&i, lalayo tayo sa&aila at magsisimula g (agog
(uhay. Without them.A

Them7 -oes that mea.. Ma6a6ala a sa a&i si %ea7 =o8 *yo&o8 Sa a&i lag siya.
2idi &o &aya &a'ag ii6a
iya a&o.

A%ea8 Wag. Wag mo a&og ii6a. Wag mo &amig ii6a.A

Tumigi lag sa a&i si %ea. Mu&hag gulog gulo. 2iila siya g Mama iya.

.Magsisimula tayo g (agog (uhay g mag&asama. Wala g maghihi6alay sa ati..
*a&..

2iug siya i Tita. Pero umalis siya sa ya&a'. Luma'it siya sa a&i.

Pi'ilii (a iya a&o7 I'm su'er ha''y. Pero sad ,or her mom, 'ero I'm ha''y a a&o
'iili iya.

A#ourtey7A
AYes Ba(e7A

2ia6a&a iya ag ,a$e &o. Luma'it sa a&i. Pumi&it a&o.

*&ala &o &asi i&i&iss iya a&o. C.L

AI'm sorry.A

*t sa a&a'i&it &og mata ay may tumulog isag mutig luha.

Paao a &ami7

333

3teardro'3

I sa6 %ea.. Wal&ig a6ay. Why7 Why does he ha!e to 'i::4&ay. She's his mom.. But
is't he old eough7 I time
he has to ha!e a ,amily. *d he has to lea!e his mom.

2aay. Wala g &ailaga sisihi dito. Matagal iyag hidi a&asama mama iya. Why
am I (eig so sel,ish7

Siguro ga ta'os a lahat sa ami i %ea.

2idi dahil sa &iu&uha siya g mama iya. Wala ama sia(i ag Mama iya to (rea&
u' 6ith me. Pero di(a7 Ba&it
'a iya &u&ui si %ea &ug gusto g mama iya i'ag'atuloy ag mga giaga6a iya.

2idi &o a alam. :/

A4&ay &a lag (a7A

4.4

AGia7A

=agsmile siya.

A#otto #ady7A

=agod lag a&o. The he 'ulled me.

A2ey. Where are 6e goig7A
ALet's go to Glo7A
A+eally7 I thought you do't 6at me there78A
AYeah. I do't 6at you there $ause i, I allo6 you to go there you'll al6ays hag
there.A
A=o. I 6o'tA
AYes you 6ill.. You ad #assadra8A

=ag'out a lag a&o. Palagi siyag gaito sa a&i ee. :L But the.. We're goig to
GL4+IE