Anda di halaman 1dari 62

F A I L M E J A

F A I L M E J A
GURU PENDIDIKAN KHAS PEMULIHAN GURU PENDIDIKAN KHAS PEMULIHAN
SEKOLAH KEBANGSAAN TINAMBAK SEKOLAH KEBANGSAAN TINAMBAK
PETI SURAT 594 PETI SURAT 594
89208 TUARAN SABAH 89208 TUARAN SABAH
NO. TELEFON : 088-794830
N0. FAKS : -
E-MAIL : sktinambak@gmail.com
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
KANDUNAN
KANDUNAN MUKA SU!AT
1. Visi, Misi dan Objektif Jabatan 4
2. Carta Organisasi Jabatan 5
3. Objektif Sektor 6
4. Carta Organisasi Sektor (Keddkan !ega"ai# $
5. Senarai %gas&Kasa dan 'bngan !ega"ai
(engan !ega"ai)!ega"ai *ain +
6. !eratran),eratran !entadbiran -
$. !roses Kerja
+. Carta ./iran Kerja 10)1+
-. Senarai Se1ak & Checklist
10. Senarai 2orang 3ang 2erkaitan
(engan %gas !ega"ai 1-)20
11. 4ndang)4ndang dan !eratran (!eke/i/ing# 21)23
12. Ja"atankasa 3ang (ianggotai
(3ang berkaitan dengan tgas sa5aja# 24
13. 6or1a Kerja
(2o/e5 dikr)K!7&1asa&,erats&bi/angan# 25)2$
14. Senarai %gas 'arian
2+
MAKLUMAT "EA#AI
Nama : MAS!IA$ $% MASTUL
&a'atan : U!U "ENDIDIKAN K$AS
"EMULI$AN
()* : D+,
E-m)l : *o)-./@-a0oo.com
Ta(ik0 K)maskini : 12 M)i 10,+
Tan*atangan K)t3a &abatan :
4o5 Nama K)t3a &abatan :
LATA! 6ELAKAN
SEKOLA$ KE6ANSAAN TINAM6AK TUA!AN
SEJARAH SEKOLAH
. Didirikan pada tahun 1961 dengan keluasan lebih kurang 3 06 hektar
. yang terletak di tebing Sungai ina!bak Jaraknya dari "ekan a!paruli
. ialah 1# K$ dan 10 K$ dari "ekan uaran
, %angunan perta!a dibina dengan !enggunakan buluh kayu bulat dan
, - atap nipah di !ana bahan bahan tersebut terdapat di persekitaran
. ka!p&ng dan k&s perbelan'aan tidak terlalu !ahal Atas ker'asa!a
penduduk ka!p&ng !aka terbina pada 1961 dan !ulai digunakan pada
. . . 01 01 196# %angunan sek&lah telah diras!ikan &leh (A)*E +H)E, )ndan
. Kari dan "ega-ai "ela'aran Daerah uaran yang berbangsa )nggeris $urid
perta!anya sera!ai 3. &rang dan dibi!bing &leh En/ik Angka'i La!bang
. , ( ) selaku 0uru %esar Dua tahun ke!udian 1961 atap nipah yang usang telah
diganti dengan atap 2ink dengan bantuan kera'aan dan bilangan guru
,. dita!bah !en'adi 3 &rang guru dan se&rang 0uru
, - $asa berlalu kesedaran para ibu bapa terhadap pendidikan anak
. . anak !ereka !akin terserlah Se!akin hari 'u!lah pela'ar berta!bah "ihak
kera'aan telah ber!urah hati !endirikan sebuah bangunan baru dan sebuah
. , ru!ah guru pada tahun 1933 $enyedari hakikat pendidikan a!at penting
, pada tahun 1939 sebuah lagi bangunan bilik dar'ah di bina berserta dua
buah ru!ah guru bagi !ena!pung perta!bahan pela'ar dan !enyediakan
. ke!udahan kepada tenaga penga'arnya
, Hari de!i hari terus berlalu pela'ar keluaran Sek&lah Kebangsaan
ina!bak a!paruli se!akin ra!a yang ber'aya !engharu!kan na!a sek&lah
sa!ada beker'a di sekt&r kera'aan atau s-asta dengan satu tu'uan agar
. dapat !e!bantu pe!bangunan negara Kini -a'ah Sek&lah Kebangsaan
ina!bak a!paruli ta!pak /eria dengan bangunan yang terserlah indah dan
!ekar dengan il!u pengetahuan agar para pela'arnya /e!erlang dala!
, akade!ik k&kurikulu! dan sahsiah de!i untuk !en'adi insan yang
, . /e!erlang ge!ilang dan terbilang di suatu hari nanti %angunan kini
, , , berdiri !egah dengan sebuah "e'abat A! %ilik 0uru %angunan "rasek&lah
, . "usat Akses ena! bilik dar'ah dan e!pat unit ru!ah guru Sek&lah
, Kebangsaan ina!bak a!paruli ditadbir &leh se&rang 0uru %esar dibantu
, &leh 10 &rang guru se&rang "e!bantu adbir dan 100 &rang pela'ar yang
. kehausan il!u
Sek&lah Kebangsaan ina!bak a!paruli !elangkah de!i langkah
!enu'u kea rah !er/u ke'ayaan dengan se!angat perpaduan dan ker'asa!a
. yang erat yang tidak !ungkin terungkai lagi 0uru %esar yang ber-a-asan
!en'adi id&la yang akan !e!bibitkan benih ke'ayaan dan terunggul di
. Daerah a!paruli
,.0 7ISI8 MISI DAN O6&EKTIF
SEKOLA$ KE6ANSAAN TINAM6AK TUA!AN
Visi
SK Tinambak Tamparuli menjadi Sekolah Harapan
Negara Tahun 2011
M I S I
Memberi Perkhidmatan Pendidikan Terbaik Kepada
Pelajar Melalui Pengembilingan Segala
Sumber Secara Optimum Untuk Membentuk enera!i
"emerlang
O#$%KT&' #(H(&(N
1. Memberi PeluangPeluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara
Malaysia
2. Melahirkan Insan Yang Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan
dan Sejahtera.
3. Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar alam Semua Mata
Pelajaran.
4. Menanamkan Ke!intaan Kepada Ilmu Pengetahuan alam Kalangan
Warga Pendidikan.
5. Mengembangkan P"tensi Indi#idu Pelajar Melalui Pembangunan
Pr"gram K"kurikulum an Sukan.
6. Melahirkan Pemimpin Pendidikan Yang Berilmu an
Berketerampilan $ntuk Mengurus Sek"lah Ke Arah Ke!emerlangan.
$. Meningkatkan Kepakaran Pega%aiPega%ai Perkhidmatan
Pendidikan Supaya Menjadi Pendidik Yang &ebih Berkesan.
+. Menyediakan Prasarana Yang 'ukup an K"ndusi( Bagi Pengajaran
an Pembelajaran.
-. Menyediakan Sistem Pengurusan an Pentadbiran Yang M"den,
'ekap an Berkesan.
10. Membina Perhubungan an Permua(akatan Pendidikan Yang Kukuh
an Berkekalan engan AgensiAgensi &uar Bagi Menjamin Pendidikan
apat iteruskan Sepanjang )ayat.
1.0 4A!TA O!ANISASI
SEKOLA$ KE6ANSAAN SK TINAM6AK TUA!AN
Keta !anatia
8r Ke/as
"K $EM "K KOKUM
2a5asa Ma/a9sia
Maria5 (er1
%5n 1: ;baid5a .1id
4nit
(isi,/in
4nit
Skan
!e,eriksaan
Maria5 (er1
(ata
Jerr9. Jstin
7C%
<os/i1 7s1ai/
!era/atan
8err9 !.*=ien
27&K%
8err9 !.*=ien
M3&!!SM7
*ie" Mai <i
S6&K'&MK
Jerr9 Jstin
Mora/ > 2K(
;baid5a .1id
4nit
S!2%
4nit
<M%
4nit
K?.M!
4nit
Kese/a1atan >
Ke=eriaan
4nit
!ersatan&Ke/ab
!.7&SVK
<os/i1 7s1ai/
4nit
Kanse/ing
>Ket5an
!e1bangnan
Jerr9 Jstin
Ke"angan
*ie" Mai <i
!!SM7
*ie" Mai <i
Skan
8err9 !. *=ien
!JK
!SV
LI)' Mai !i
"K,
!SS
Maria5 (er1
4nit
Kebajkan
%5n 2: *aini ?ong
%5n 3: Maskata M
%5n 4: .nji/ina5 4din
%5n 5: Maida Joa=5i1
%5n 6: Maria5 (er1
!e1/i5an
Masria5 Mast/
!ra Seko/a5
;/ita Mat (aro/
4nit
S2%
4nit
2ernifor1
6r9adi Saidi
!e1. %adbir
!728
3(3 6)sa(
K0amis 6in Amit
M.6r9adi Saidi
!e1.%adbir.61$
9.0 O6&EKTIF UNIT
Membantu) Membimbing Murid*
murid +ang ,embam (gar -apat
Mengua!ai Kemahiran .M/
(A)% "E(0ER4S) )
L)E5 $A) R)
"E(OLO(0 KA(A( )
(A)% "E(0ER4S) )
L)E5 $A) R)
"E(OLO(0 KA(A( )
SE)A4SAHA
$ASR)AH $AS4L
04R4 "E$4L)HA(
SE)A4SAHA
$ASR)AH $AS4L
04R4 "E$4L)HA(
A$LI &A#ATANKUASA
04R4 %$ AHA" 1
04R4 %$ AHA" 1
. . 1 6ubaidah A!id
. # Laini 5&ng
. 3 $askata $aidin
. . 1 6ubaidah A!id
. # Laini 5&ng
. 3 $askata $aidin
04R4 $3 H" 1
04R4 $3 H" 1
. 1 Lie- $ai Ri
. # Laini 5&ng
. 1 Lie- $ai Ri
. # Laini 5&ng
04R4 $3 H" #
04R4 $3 H" #
. 1 Laini 5&ng
. . # Jerry Justin
. 1 Laini 5&ng
. . # Jerry Justin
KE4A "E())A %$
KE4A "E())A %$
. 1 $ariah Deru!
. 1 $ariah Deru!
KE4A "E())A $3
KE4A "E())A $3
.. 1 Lie- $ai Ri
.. 1 Lie- $ai Ri
"E(0ER4S)
KHA$)S %)( A$)
0uru %esar
+.0 4A!TA O!ANISASI
"(og(am ")m3li0an K0as Sk Tinambak
Tugas Pegawai Atas
Yang Ada Hubungan
Tugas dan
Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberi
Tugas Pegawai-Pegawai
Lain Yang Ada Hubungan
Sea Jenis Tugas
Guru Besar
Meluluskan semua
program dan aktiviti
Pendidikan Pemulihan
Khas
Penolong Kanan
Pentadbiran
Memantau pelaksanaan
program dan akiviti
Pendidikan Pemulihan
Khas
1.Pengurusan Pelaksanaan
Program Pemulihan Khas.
2.Pelaksanaan Pengajaran
Dan Pembelajaran
3.Pelaksanaan Program
(Aktiviti) akdemik Pemulihan
Khas.
.Pengurusan Penempatan
murid berkeperluan Khas
!.Pengurusan "eminar
Keibubapaan.
#.Pengurusan masa
persediaan
$.Pengurusan %imbingan Dan
Kaunseling.
&.Membantu 'uru (inus
).Melaksanakan Kerja "usulan
murid.
1*.Mengajar %ekas murid
Pemulihan di +ahun #
11.,uruaudit Pemantauan
Pemulihan Khas -egeri
Membantu
melaksanakan dan
memantau semua
Dasar atau polisi
Kementerian Pelajaran
Mala.sia dan aktiviti/
aktiviti Pendidikan di
semua 0nstitusi
Pendidikan di ba1ah
ka1alan ,abatan
Pelajaran -egeri
"abah.
Penolon Kanan HEM dan
KK!M
(Semua urusan yang
berkaitan dengan tugas)
Se"ua Ketua Panatia
(Semua urusan yang
berkaitan dengan tugas)
Se"ua Guru Mata Pelajaran
(Semua urusan yang
berkaitan dengan tugas)
Pe"bantu Tadbir
2rusan pelanggan3 surat
men.uarat3 4ail3 menaip dan
menghantar surat3 laporan dan
membuat salinan 4otostat.
6.0
PERATURAN-PERATURAN
PENTADBIRAN
1. .kta 550, ,engrsan ,e1antaan sedia ada serta ,engrsan
,e1eriksaan dan ,en9iasatan sedang berkatkasa.
2. Menggnakan ara5an ,erk5id1atan 9ang dike/arkan se=ara
da/a1an dari se1asa ke se1asa o/e5 Jabatan !e/ajaran
6egeri Saba5.
3. Menggnakan ,eneta,an ,o/isi dan dasar 9ang dike/arkan
sa1a ada se=ara /isan ata bert/is dari se1asa ke se1asa
o/e5 !engara5 !e/ajaran 6egeri Saba5.
4. !eke/i/ing !erbenda5araan 2i/ 3 %a5n 2003
5. !eke/i/ing !erbenda5araan 2i/ 4 %a5n 1--2
6. !eratran),eratran Ke"angan 9ang sedang berkatkasa.
$. !eratran staf Seko/a5 <enda5.
+. Srat)Srat !eke/i/ing 7k5tisas 1--+)2000.
-. !eke/i/ing)!eke/i/ing !entadbiran !endidikan K5as dan
!e1/i5an K5as 9ang sedang berkatkasa.
7.0.
1
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan # $ Pela%sanaan Progra" Pendidi%an Pe"uli&an K&as
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&
Menerima Pen5alonan.
Menjalankan 2jian "aringan.
Menjalankan 2jian diagnosti5 bagi murid
.ang la.ak.
Mendapatkan maklumat latarbelakang
murid.
Men.ediakan 6ekod/rekod dan 4ail murid.
Men.ediakan 6P0.
Men.ediakan 6an5angan Pengajaran
murid.
Melaksanakan Pengajaran Dan
Pembelajaran.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)

7.0.
2
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan ) $ Pela%sanaan Pengajaran Dan Pe"belajaran
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).
1*.
11.
12.
Men.emak ,adual 8aktu 0nduk.
Men.ediakan ,adual 8aktu Pemulihan.
Men.emak Kemahiran murid.
Men.ediakan 6an5angan Pengajaran
9arian
Men.ediakan Alat %antu Mengajar
Men.ediakan (embaran Kerja.
Menghantar buku rekod mengajar kepada
'uru %esar.
Melaksanakan Pen gajaran
Men.em ak hasil kerja murid
Membuat penambahbaikan
Merekod prestasi kemajuan murid.
Men.impan rekod ke dalam 4ail
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
3
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan * $Pela%sanaan Progra"(A%ti+iti A%ade"i% Pe"uli&an K&as
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).
1*
Men.ediakan Kertas kerja.
Menghantar kertas kerja kepada 'uru %esar
Menerima kelulusan.
"ediakan dan tetapkan :/
i.+empat
ii.Masa
iii. Pen5eramah
"ediakan79antar surat
(aksanakan program
Pantau program
Mes.uarat Post Mortem
(aporan kepada '%7PPD7,P-
"impan laporan ke dalam 4ail.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
4
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan ,$Pengurusan Pene"-atan Murid ber%e-erluan K&as
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).

Mengenalpasti murid .ang berkeperluan
khas
Menjalankan ujian murid berkeperluan khas
Memeriksa ujian.
Memaklumkan kepada 'uru %esar.
%erbin5ang dengan ibu bapa
Meminta murid dengan ditemani oleh
ibubapa membuat pemeriksaan Doktor.
Menerima laporan Doktor.
Menghantar maklumat murid kepada PPD
Meni.impan maklumat ke dalam 4ail.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
5
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan . $Pengurusan Se"inar(/era"a& Progra" Keibuba-aan
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).
1*3

Men.ediakan Kertas kerja.
Menghantar kertas kerja kepada 'uru %esar
Menerima kelulusan.
"ediakan dan tetapkan :/
i.+empat
ii.Masa
iii. Pen5eramah
"ediakan79antar surat
(aksanakan program
Pantau program
Mes.uarat Post Mortem
(aporan kepada '%7PPD7,P-
"impan laporan ke dalam 4ail.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
6
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan 0$Pengurusan Masa Persediaan
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.

Men.emak ,adual 8aktu masa Persediaan
Men.ediakan ,adual
Melaksanakan +ugas
i.Mengemas bilik.
ii.Mengenas 4ail
iii. %erbin5ang dengan 'uru %esar.
iv.%erbin5ang dengan Penolong Kanan
v.%erbin5ang dengan 'uru Kelas
vi.%erbin5ang dengan 'uru Mata Pelajaran.
Men.ediakan rekod perbin5angan.
Men.impan rekod ke dalam 4ail.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
7
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan 1$Pela%sanaan Bi"bingan Dan Kaunseling
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.

Men.ediakan poster dan brouser
Menempal poster di tempatn .ang strategi5
Men.ediakan borang rujukan7pen5alonan
Mendapatkan maklumat murid.
Melaksanakan sesi kaunseling
Men.ediakan laporan sesi
Men.impan laporan ke dalam 4ail.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
8
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan 2$Me"bantu Guru Linus
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.

%erbin5ang dengan 'uru (inus
Mengenalpasti murid .ang perlu dibantu.
Men.ediakan kem ahiran .ang akan diajar.
Melaksanakan Pengajaran
Men.emak hasil kerja murid.
Men.ediakan laporan kepada '%7PK7'uru
(inus
Men.impan (aporan ke Dalam ;ail.
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1

Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.
9
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan 3$ Mela%sana%an Kerja Susulan
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
Mengenalpasti bekas murid Pemulihan .ang
telah lepas Konstruk 1 dan 2.
%erbin5ang dengan guru Kelas dan 'uru
mata pelajaran.
Men.ediakan senarai kemahiran akan
diajar.
Men.ediakan %ahan Pengajaran.
i. 6P9.
ii. A%M
Melaksanakan pengajaran
Membuat laporan.
Menghantar laporan kepada 'uru %esar
7PK
Men.impan laporan ke dalam 4ail
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.1
0
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan #4$Mengajar Be%as Murid Pe"uli&an Ta&a- ) 5!PS67
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.

Mengenalpasti bekas murid Pemulihan .ang
berada di tahap 2 terutama tahun #
%erbin5ang dengan guru Kelas dan 'uru
mata pelajaran.
Men.ediakan senarai kemahiran akan
diajar.
Men.ediakan %ahan Pengajaran.
i. 6P9.
ii. A%M
Melaksanakan pengajaran
Membuat laporan.
Menghantar laporan kepada 'uru %esar
7PK
Men.impan laporan ke dalam 4ail
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
7.0.1
1
PROSES KERJA UTAMA
Tugasan ##$Juruaudit Pe"antauan Pe"uli&an K&as 8egeri
Bil Proses Kerja
Pegawai 'ang
"elulus%an ( diruju%
Se%s'en !ndang-
undang ( Peraturan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
Menerima "urat Arahan daripada ,abatan
Mendapatkan kebenaran daripada 'uru
%esar
Memaklumkan kepada
,abatan(Persetujuan)
Men.ediakan instrument dan dokumen
pemantauan.
Melaksanakan pemantauan
Men.ediakan laporan pemantauan
Men.erahkan laporan kepada urusetia
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
'uru %esar7PK 1
Akta Pendidikan 1))# (Akta
!!*) dan Peraturan/
Peraturan .ang dibuat di
ba1ahn.a
"eks.en 13* Akta
Pendidikan 1))# (Akta !!*)
Peraturan/Peraturan
Pendidikan ( Pendidikan
Khas dan Pemulihan Khas)
8.0.1 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan # $ Pela%sanaan Progra" Pendidi%an Pe"uli&an K&as
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.Menerima Pen5alonan.
2.Menjalankan 2jian "aringan.
3.Menjalankan 2jian diagnosti5 bagi

Pegawai
Pegawai
Pegawai
M2(A
2!3
1
#
murid .ang la.ak.
.Mendapatkan maklumat
latarbelakang murid.
!.Men.ediakan 6ekod/rekod dan 4ail
murid.
#.Men.ediakan 6P0.
$.Men.ediakan 6an5angan Pengajaran
murid.
&.Melaksanakan Pengajaran Dan
Pembelajaran.
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
\
8.0.2 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan 2 :Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.Men.emak ,adual 8aktu 0nduk.
2.Men.ediakan ,adual 8aktu
Pemulihan.
3.Men.emak Kemahiran murid.
.Men.ediakan 6an5angan Pengajaran
9arian

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
1
M2(A
2
$)
+AMA+
3
6
+AMA+
$
&

8
!
10
11 12
!.Men.ediakan Alat %antu Mengajar
#.Men.ediakan (embaran Kerja.
$.Menghantar buku rekod mengajar
kepada 'uru %esar.
&.Melaksanakan Pen gajaran
).Men.em ak hasil kerja murid
1*.Membuat penambahbaikan
11.Merekod prestasi kemajuan murid.
12.Men.impan rekod ke dalam 4ail
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai
Pega1ai7 P.+adbir
8.0.3 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan * $Pela%sanaan Progra"(A%ti+iti A%ade"i% Pe"uli&an K&as
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.Men.ediakan Kertas kerja.
2.Menghantar kertas kerja kepada 'uru
%esar
3.Menerima kelulusan.
."ediakan dan tetapkan :/
i.+empat
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
1
M2(A
2
!
+AMA+
3
6 7
&) 1*
ii.Masa
iii. Pen5eramah
!."ediakan79antar surat
#.(aksanakan program
$.Pantau program
&.Mes.uarat Post Mortem
).(aporan kepada '%7PPD7,P-
1*."impan laporan ke dalam 4ail.
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai
Pega1ai7 P.+adbir
8.0.4 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan ,$Pengurusan Pene"-atan Murid ber%e-erluan K&as
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.Mengenalpasti murid .ang
berkeperluan khas
2.Menjalankan ujian murid
berkeperluan khas
3.Memeriksa ujian.
.Memaklumkan kepada 'uru %esar.
!.%erbin5ang dengan ibu bapa
#.Meminta murid dengan ditemani oleh
ibubapa membuat pemeriksaan Doktor.
$.Menerima laporan Doktor.
&.Menghantar maklumat murid kepada

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
7
1
&)
PPD
).Meni.impan maklumat ke dalam 4ail. Pega1ai7 P.+adbir
8.0.5 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan . $Pengurusan Se"inar(/era"a& Progra" Keibuba-aan
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
.
1.Men.ediakan Kertas kerja.
2.Menghantar kertas kerja kepada 'uru
%esar
3.Menerima kelulusan.
."ediakan dan tetapkan :/
i.+empat
ii.Masa
iii. Pen5eramah
!."ediakan79antar surat
#.(aksanakan program
$.Pantau program

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
78
) 1*
&.Mes.uarat Post Mortem
).(aporan kepada '%7PPD7,P-
1*."impan laporan ke dalam 4ail.
Pegawai
Pega1ai
Pega1ai7 P.+adbir
8.0.6 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan 0$Pengurusan Masa Persediaan
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
.
1.Men.emak ,adual 8aktu masa
Persediaan
2.Men.ediakan ,adual
3.Melaksanakan +ugas
i.Mengemas bilik.
ii.Mengenas 4ail
iii. %erbin5ang dengan 'uru %esar.
iv.%erbin5ang dengan Penolong Kanan
v.%erbin5ang dengan 'uru Kelas
vi.%erbin5ang dengan 'uru Mata
Pelajaran.
.Men.ediakan rekod perbin5angan.
!.Men.impan rekod ke dalam 4ail.

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai7 P.+adbir
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
8.0.7 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan 1$Pela%sanaan Bi"bingan Dan Kaunseling
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.Men.ediakan poster dan brouser
2.Menempal poster di tempatn .ang
strategi5
3.Men.ediakan borang
rujukan7pen5alonan
.Mendapatkan maklumat murid.
!.Melaksanakan sesi kaunseling
#.Men.ediakan laporan sesi
$.Men.impan laporan ke dalam 4ail.

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai7 P.+adbir
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
7
8.0.8 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan 2$Me"bantu Guru Linus
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.%erbin5ang dengan 'uru (inus
2.Mengenalpasti murid .ang perlu
dibantu.
3.Men.ediakan kem ahiran .ang akan
diajar.
.Melaksanakan Pengajaran
!.Men.emak hasil kerja murid.
#.Men.ediakan laporan kepada
'%7PK7'uru (inus
$.Men.impan (aporan ke Dalam ;ail

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai7 P.+adbir
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
7
8.0.9 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan 3$ Mela%sana%an Kerja Susulan
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
.

1.Mengenalpasti bekas murid Pemulihan
.ang telah lepas Konstruk 1 dan 2.
2.%erbin5ang dengan guru Kelas dan
'uru mata pelajaran.
3.Men.ediakan senarai kemahiran akan
diajar.
.Men.ediakan %ahan Pengajaran.
i. 6P9.
ii. A%M
!.Melaksanakan pengajaran
#.Membuat laporan.
$.Menghantar laporan kepada 'uru
%esar 7PK
&.Men.impan laporan ke dalam 4ail

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai7 P.+adbir
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
7
8
8.0.10 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan #4$Mengajar Be%as Murid Pe"uli&an Ta&a- ) 5!PS67
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
1.Mengenalpasti bekas murid
Pemulihan .ang berada di tahap 2
terutama tahun #
2.%erbin5ang dengan guru Kelas dan
'uru mata pelajaran.
3.Men.ediakan senarai kemahiran
akan diajar.
.Men.ediakan %ahan Pengajaran.
i. 6P9.
ii. A%M
!.Melaksanakan pengajaran
#.Membuat laporan.
$.Menghantar laporan kepada 'uru
%esar 7PK
&.Men.impan laporan ke dalam 4ail

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai7 P.+adbir
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
7
8
8.0.11 CARTA ALIRAN KERJA
Tugasan ##$ Juruaudit Pe"antauan Pe"uli&an K&as 8egeri
/A6TA AL96A8 P6SED!6 KE6JA T98DAKA8
04
1.Menerima "urat Arahan daripada
,abatan
2.Mendapatkan kebenaran daripada
'uru %esar
3.Memaklumkan kepada
,abatan(Persetujuan)
.Men.ediakan instrument dan
dokumen pemantauan.
!.Melaksanakan pemantauan
#.Men.ediakan laporan pemantauan
$.Men.erahkan laporan kepada uruse

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pega1ai7 P.+adbir
1
M2(A
2

!
+AMA+
3
6
7
9.0.1 SENARAI SEMAK
Senarai se"a% # $ Pela%sanaan Progra" Pendidi%an Pe"uli&an K&as
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 +erima pen5alonan
2 Menjalankan ujian saringan dan Diagnostik
3 Analisa ujian saringan dan Diagnostik
4 "ediakan ran5angan7Maklumat dan lain/lain
5 (aksanakan pengajaran Dan Pengajaran
9.0.2 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% ) $Pela%sanaan Pengajaran Dan Pe"belajaran
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 "ediakan kemahiran .ang diajar
2 %ua t 6P9
3 %uat Alat %antu Mengajar
4 Minta 'uru %esar +andatangan 6P9
5 (aksanakan Pengajaran
6 "emak hasil kerja murid
7 %uat Pembetulan
8 6ekod hasil kerja murid
9.0.3 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% *$ Pela%sanaan Progra"(A%ti+iti A%ade"i% Pe"uli&an K&as
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 "ediakan kertas kerja
2 Minta kelulusan daripada 'uru %esar
3 +erima kelulusan
4 Pastikan tempat7Masa7Pen5eramah
5 %uat surat jemputan pen5eramah
6 (aksanakan program
7 %uat laporan pelaksanaan kepada 'uru %esar
9.0.4 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% , $ Pengurusan Pene"-atan Murid ber%e-erluan %&as
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 Kenalpasti murid berkeperluan khas
2 (aksanakan ujian pengesanan murid
3 %in5ang dengan ibu bapa
4 +erima kelulusan pemeriksaan Doktor
5 9antar pengesahan Dokotor ke ,abatan Pelajaran
9.0.5 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% . $Pengurusan Se"inar Keibuba-aan
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 "ediakan kertas kerja
2 Minta kelulusan daripada 'uru %esar
3 +erima kelulusan
4 +etapkan tempat7masa7 tarikh dan pen5eramah
5 (aksanakan program
6 %uat laporan pelaksanaan kepada 'uru %esar
9.0.6 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% 0$Pengurusan "asa -ersediaan
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 "emak jadual 1aktu
2 "ediakan jadual
3 %in5ang dengan 'uru %esar
4 %in5ang dengan Penolong Kanan
5 %in5ang dengan guru kelas
6 %in5ang dengan guru mata pelajaran
7 "ediakan laporan perbin5angan.
9.0.7 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% 1 $Pengurusan Bi"bingan Dan Kaunseling
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 "ediakan borang dan brouser
2 Pamer maklumat di papan ken.ataan
3 (aksanakan "esi kaunseling
4 "ediakan laporan ("2(0+)
5 Kandung laporan ke dalam 4ail sulit.
9.0.8 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% 2 $Me"bantu Guru Linus
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 %erbin5ang dengan 'uru (inus
2 Kenalpasti murid
3 Kenalpasti masalah7Kemahiran murid
4 "ediakan 6P9
5 "ediakan Alat %antu Mengajar
6 (aksanaka pengajaran
7 "emak hasil kerja dan kemajuan murid
8 %uat laporan kepada 'uru %esar dan 'uru (inus
9.0.9 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% 3$ Mela%sana%an %erja Susulan
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 %in5angan dengan 'uru kelas
2 %in5ang dengan guru mata pelajaran
3 Kenalpasti kemahiran murid
4 "ediakan jadual 1aktu
5 (aksanakan pengajaran
6 %uat pembetualan
7 %uat penambahbaikan dan bimbingan
8 "ediakan laporan prestasi kemajuan
9 Masukan laporan ke dalam 4ail
9.0.10 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% #4 $Mengajar be%as "urid Pe"uli&an K&ad di Ta&a- ) 5!PS67
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 Kenalpasti murid
2 Dapatkan kemahiran .ang akan diajar
3 "ediakan jadual 1aktu
4 "ediakan 6P9
5 "ediakan Alat %antu mengajar
6 (aksanakan pengajaran
7 Periksa hasil kerja murid dan buat
penambahbaikan
8
"ediakan laporan dan hantar kepada 'uru %esar7
'uru kelas7 'uru mata pelajaran
9.0.11 SENARAI SEMAK
Senarai Se"a% ##$ Juru audit Pe"antauan Pe"uli&an K&as
Tinda%an Tanda%an : ; < /atatan
1 +erima surat arahan daripada ,abatan
2 Minta pelepasan daripada 'uru %esar
3 "ediakan instrument dan borang pelaporan
4 "ediakan 6P9 .ang diajar untuk memudahkan
guru mengganti semasa ketiadaan
5 "erahkan 6P9 kepada 'uru %esar7P3 Kanan
10.
1
BORANG BORANG
Borang = borang # $ Pela%sanaan Progra" Pe"uli&an K&as
1. %orang pen5alonan murid
2. %orang "enarai kemahiran
3. %orang 6P0 setiap murid
10.
2
BORANG BORANG
Borang = borang ) $ Pela%sanaan Pengajaran Dan Pe"belajaran
#> Bu%u re%od Pengajaran
23 "enarai semak kemajuan murid
3. 6ekod prestasi murid

10.3 BORANG BORANG
Borang = borang * $ Pela%saanaan Progra"(A%ti+iti 5A%ade"i%7 Pe"uli&an %&as
1. Kertas kerja
2. %orang pekaksaan program
3. %orang pelaporan aktiviti
10.
4
BORANG BORANG
Borang = borang , $Pengurusan -ene"-atan Murid ber%e-erluan %&as
1. 2jian dan borang pemarkahan
2. %orang pengesahan Doktor
3. %orang ,abatan Kebajikan Mas.arakat
10.
5
BORANG BORANG
Borang = borang . $Pengurusaan se"inar Keibuba-aan
1. Kertas kerja
2. %orang pekaksaan program
3. %orang pelaporan aktiviti
10.6 BORANG BORANG
Borang = borang 0$Pengurusaan "asa -ersediaan
1. ,adual
2. (aporan perbin5angan
10.
7
BORANG BORANG
Borang = borang 1$Pela%sanaan Bi"bingan Dan Kaunseling
1. %orang temujanji
2. %orang rujukan
3. %orang pelaporan
10.
8
BORANG BORANG
Borang = borang 2$Me"bantu Guru Linus
1. %orang prestasi kemajuan murid
2. %orang senarai semak
10.9 BORANG BORANG
Borang = borang 3 $Mela%sana%an Kerja susulan
1. %orang prestasi kemajuan murid
2. %orang senarai semak
10.1
0
BORANG BORANG
Borang = borang #4 $ Mengajar be%as "urid Pe"uli&an ta&a- ) 5!PS67
3. %orang prestasi kemajuan murid
. %orang senarai semak
10.1
1
BORANG BORANG
Borang = borang ## $ Juruaudit Pe"antauan Pe"uli&an K&as 8egeri
1. %orang meninggalkan sekolah dengan kebenaran
2. 0nstrumen pemantauan
3. %orang laporan pemantauan
11.
0
SENARAI UNDANG-UNDANG !
PERATURAN ! PEKELILING
B9L Per%ara
1. Pekeliling Perbendaharaan %il 3. +ahun 2**3
2. Pekeliling Perbendaharaan %il . +ahun 1))2
3. Peraturan/Peraturan Ke1angan .ang sedang berkuat kuasa
. Peraturan +ugas "ta4 sekolah 6endah
!. Akta Pendidikan 1))# (Akta !!*) dan Peraturan/Peraturan +erpilih
#. "urat/"urat Pekeliling 0khtisas 1))&/ 2***
$. 'aris Panduan Peleksanaan Program Pemulihan Khas
&. Pekeliling/Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Khas .ang sedang berkuatkuasa
12.
0
SENARAI JA"ATANKUASA #ANG
DIANGGOTAI
Bil Senarai Jawatan%uasa Yang Dianggotai Jawatan
1 ,a1atankuasa Pemantauan -egeri A,K
2 ,a1atankuasa Pen.elarasan Data -egeri 2rusetia
3. Majlis 'uru Pemulihan -egeri +imbalan Pengerusi
. Kursus Pemulihan Khas -egeri Pen5eramah
5, Pengurusan Fail Meja Negeri !"
13.
1
NORMA KERJA
8or"a Kerja # $ Pela%sanaan Progra" Pe"uli&an K&as
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
Menerima Pen5alonan.
Menjalankan 2jian "aringan.
Menjalankan 2jian diagnosti5 bagi murid .ang
la.ak.
Mendapatkan maklumat latarbelakang murid.
Men.ediakan 6ekod/rekod dan 4ail murid.
Men.ediakan 6P0.
Men.ediakan 6an5angan Pengajaran murid.
Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran.
*! hari
+ertakluk kepada
jumlah jumlah murid
.ang la.ak7 diterima
.
13.
2
NORMA KERJA
8or"a Kerja ) $ Pela%sanaan Pengajaran Dan Pe"belajaran
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
.
!.
#.
$.
&
).
1*.
. Men.emak ,adual 8aktu 0nduk.
Men.ediakan ,adual 8aktu Pemulihan.
Men.emak Kemahiran murid.
Men.ediakan 6an5angan Pengajaran 9arian
Men.ediakan Alat %antu Mengajar
Men.ediakan (embaran Kerja.
Menghantar buku rekod mengajar kepada 'uru
%esar.
Melaksanakan Pengajaran
Men.em ak hasil kerja murid
Membuat penambahbaikan
3 hari
2 hari
+ertakluk kepada
masa pengajaran dan
jumlah murid .ang
la.ak diajar
11.
12
Merekod prestasi kemajuan murid.
Men.impan rekod ke dalam 4ail
13.
3
NORMA KERJA
8or"a Kerja * $ Pela%sanaan Progra"(A%ti+iti 5A%ade"i%7 Pe"ul%i&an K&as
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).
Men.ediakan Kertas kerja.
Menghantar kertas kerja kepada 'uru %esar
Menerima kelulusan.
"ediakan dan tetapkan :/
i.+empat
ii.Masa
iii. Pen5eramah
"ediakan79antar surat
(aksanakan program
Pantau program
Mes.uarat Post Mortem
(aporan kepada '%7PPD7,P-
2 hari
2 hari
Mengikut jumlah .ang
hadir dan kelulusan
'uru %esar
1*. "impan laporan ke dalam 4ail.
13.
4
NORMA KERJA
8or"a Kerja ,$ Pengurusan -ene"-atan "urid ber%e-erluan K&as
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).

Mengenalpasti murid .ang berkeperluan khas
Menjalankan ujian murid berkeperluan khas
Memeriksa ujian.
Memaklumkan kepada 'uru %esar.
%erbin5ang dengan ibu bapa
Meminta murid dengan ditemani oleh ibubapa
membuat pemeriksaan Doktor.
Menerima laporan Doktor.
Menghantar maklumat murid kepada PPD
Meni.impan maklumat ke dalam 4ail.
2 hari
! hari
Mengikut bilangan
permohonan murid
.ang diterima
.
13.
5
NORMA KERJA
8or"a Kerja .$ Pela%sanaan Se"inar Keibuba-aan
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
&.
).
1*.
.
Men.ediakan Kertas kerja.
Menghantar kertas kerja kepada 'uru %esar
Menerima kelulusan.
"ediakan dan tetapkan :/
i.+empat
ii.Masa
iii. Pen5eramah
"ediakan79antar surat
(aksanakan program
Pantau program
Mes.uarat Post Mortem
(aporan kepada '%7PPD7,P-
"impan laporan ke dalam 4ail.
2 hari
! hari
Mengikut bilangan
.ang hadir dan
kelulusan 'uru %esar
13.
6
NORMA KERJA
8or"a Kerja 0$Pengurusan Masa -ersediaan
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
Men.emak ,adual 8aktu masa Persediaan
Men.ediakan ,adual
Melaksanakan +ugas
i.Mengemas bilik.
ii.Mengenas 4ail
iii. %erbin5ang dengan 'uru %esar.
iv.%erbin5ang dengan Penolong Kanan
v.%erbin5ang dengan 'uru Kelas
vi.%erbin5ang dengan 'uru Mata Pelajaran.
Men.ediakan rekod perbin5angan.
Men.impan rekod ke dalam 4ail.
2 hari
! hari
Kali seminggu
13.
7
NORMA KERJA
8or"a Kerja 1$Pela%sanaan Bi"bingan Dan Kaunseling
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
Men.ediakan poster dan brouser
Menempal poster di tempatn .ang strategi5
Men.ediakan borang rujukan7pen5alonan
Mendapatkan maklumat murid.
Melaksanakan sesi kaunseling
Men.ediakan laporan sesi
Men.impan laporan ke dalam 4ail.
! hari
$hari
$ hari
Mengikut jumlah
bilangan temujanji
.ang dibuat oleh
nmurid
13.
8
NORMA KERJA
8or"a Kerja 2$Me"bantu Guru Linus
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
%erbin5ang dengan 'uru (inus
Mengenalpasti murid .ang perlu dibantu.
Men.ediakan kem ahiran .ang akan diajar.
Melaksanakan Pengajaran
Men.emak hasil kerja murid.
Men.ediakan laporan kepada '%7PK7'uru (inus
Men.impan (aporan ke Dalam ;ail.
2 hari
! hari
2 hari
! kali seminggu
13.
9
NORMA KERJA
8or"a Kerja 3 $Mela%sana%an %erja susulan
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
Mengenalpasti bekas murid Pemulihan .ang telah
lepas Konstruk 1 dan 2.
%erbin5ang dengan guru Kelas dan 'uru mata
pelajaran.
Men.ediakan senarai kemahiran akan diajar.
Men.ediakan %ahan Pengajaran.
i. 6P9.
ii. A%M
Melaksanakan pengajaran
Membuat laporan.
Menghantar laporan kepada 'uru %esar 7PK
Men.impan laporan ke dalam 4ail
3 hari
$ hari
2 hari
2 hari
3 kali seminggu
13.1
0
NORMA KERJA
8or"a Kerja #4$Mengajar be%as "urid -e"uli&an %&as ta&a- ) 5!PS67
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
4.
!.
#.
$.
&.
.
.
Mengenalpasti bekas murid Pemulihan .ang
berada di tahap 2 terutama tahun #
%erbin5ang dengan guru Kelas dan 'uru mata
pelajaran.
Men.ediakan senarai kemahiran akan diajar.
Men.ediakan %ahan Pengajaran.
i. 6P9.
ii. A%M
Melaksanakan pengajaran
Membuat laporan.
Menghantar laporan kepada 'uru %esar 7PK
Men.impan laporan ke dalam 4ail
2 hari
! hari
2 hari
! kali seminggu
13.1
1
NORMA KERJA
8or"a Kerja ##$Juruaudit Pe"antauan Pe"uli&an %&as negeri
Bil> Jenis Kerja Masa Yang Dia"bil
Ju"la& !nit Yang
Bole& Dijalan%an
Dala" Sebulan
1.
2.
3.
.
!.
#.
$.
Menerima "urat Arahan daripada ,abatan
Mendapatkan kebenaran daripada 'uru %esar
Memaklumkan kepada ,abatan(Persetujuan)
Men.ediakan instrument dan dokumen
pemantauan.
Melaksanakan pemantauan
Men.ediakan laporan pemantauan
Men.erahkan laporan kepada urusetia
2 hari
! hari
2 kali sebulan
14.
0
SENARAI TUGAS $ARIAN
NAMA :
&A#ATAN : U!U "ENDIDIKAN K$AS "EMULI$AN
TA!IK$ :
6IL. TUAS SA:A $A!I INI 4ATATAN