Anda di halaman 1dari 30

PRAKTIKUM 1.

KEANEKARAGAMAN MAKHLUK HIDUP


1. KEANEKARAGAMAN PADA TUMBUHAN
Tujuan : Untuk Mengetahui adanya variai !ada tu"#uhan
$andaan Te%ri
Keanekaraga"an ada&ah i'at #eda dari %rgani"e da&a" atu !eie
atau !%!u&ai. Dengan adanya i'at #eda akan terjadi variai atau keanekaraga"an
dari %rgani"e da&a" uatu !eie. (ika kita "enga"ati i'at)i'at yang ada !ada
"akh&uk hidu! #aik !ada he*an "au!un tu"#uhan akan ter&ihat adanya
!era"aan)!era"aan dan !er#edaan)!er#edaan. Ha& ini terjadi karena adanya
i'at)i'at yang "enurun dan adanya !engaruh &ingkungan. He*an dan tu"#uhan
juga "e"!unyai variai antara &ain da&a" #entuk+ *arna dan ukuran.
Bahan yang digunakan
1. #unga #%ugenvi&e ,. daun !uring
-. #unga "a*ar .. #unga !uku& e"!at
/. #unga %ka
Pr%edur
1. Tentukan #ahan yang hendak digunakan dan juga i'at yang akan dia"ati a!akah
*arna+ #entuk+ ukuran atau i'at)i'at yang &ain.
-. A"ati i'at dari #ahan yang te&ah ditentukan+ 0ari variai yang ada.
/. (u"&ah #ahan yang dia"ati e#aiknya 0uku! #anyak untuk "enghai&kan hai& yang
0uku! #aik.
,. 1atat hai& !enga"atan audara da&a" &e"#ar yang teredia.
Maa&ah
1. adakah variai i'at dari tu"#uhan yang audara a"ati2
-. adakah !era"aan dan !er#edaannya2
/. variai i'at a!a yang !a&ing #anyak2
,. a!a kei"!u&an yang da!at audara a"#i& dari data !enga"atan tere#ut
$e"#ar Penga"atan
1. 3#yek yang dia"ati 4 5555..
-. Ma0a" i'at yang dia"ati :
1
- Bentuk :55555
- 6arna : 55555
- D&&
Hasil Pengamatan
Ma0a" i'at : 55555..
N% 7ariai (u"&ah Keterangan
2. KEANEKARAGAMAN PADA MANUSIA
Tujuan
1. Untuk "engetahui variai i'at !ada "anuia khuunya i'at)i'at 'iik
-. Untuk "engetahui !enye#aran i'at)i'at dan "e&ihat !era"aan i'at yang
ter#anyak da&a" !%!u&ai ke&a.
$andaan Te%ri
Tidak ada "anuia yang te!at a"a+ individu atu dengan yang &ainnya
"e"!unyai !era"aan dan !er#edaan+ i'at yang "enurun4 #aik i'at kua&itati'
"au!un i'at kuantitati'. Per#edaan yang ada diantara individu yang atu dengan
yang &ainnya ditentukan %&eh 'akt%r genetik dan 'akt%r &ingkungan. Aki#at adanya
!engaruh &ingkungan ini+ "aka individu yang #ergen%ti! a"a ke"ungkinan akan
"e"!unyai 'en%ti' yang #er#eda. Adanya !e*arian i'at+ da&a" !%!u&ai da!at kita
&ihat adanya i'at yang angat #ervariai ehingga ke0i& ke"ungkinan di&ihat adanya
!era"aannya.
8en%ti!
Gen%ti! $ingkungan
2
Ber#agai i'at yang di*arikan e0ara !%&igenik ehingga variainya 0uku! &ua
e!erti *arna ku&it+ tinggi #adan+ ke0erdaan 9:;<+ idik jari+ re'raki "ata d&&
=i'at)i'at !ada "anuia tere#ar dengan !enye#aran yang kha untuk !%!u&ai
tertentu.
Pr%edur
1. Kegiatan ini di&akukan e0ara #erke&%"!%k+ tia! ke&%"!%k diuahakan terdiri dari
!utra !utri
-. $akukan 0andra !ada i'at)i'at yang na"!ak !ada etia! angg%ta ke&%"!%k+
ekurang)kurangnya . i'at. 9&ihat ta#e& 1<
/. Tu&ikan hai& !en)0andraan !ada ta#e& - yang teredia+ tentukan !u&a
ke"ungkinan gen%ti! dari i'at tere#ut dengan "engingat i'at d%"inant dan
reei'nya.
,. Buat 0akra" genetika #erdaarkan hai& yang tertu&i da&a" ta#e&. Uahakan
i'at etia! individu da&a" angg%ta ke&%"!%k di#eri *arna yang #er#eda. (ika
ke&%"!%k terdiri dari . %rang angg%ta #erarti ada &i"a *arna da&a" 0akra"
genetika.
.. Tentukan angka indek etia! angg%ta ke&%"!%k.
Ta#e& 1
=i'at d%"inan > reei' dari #er#agai i'at>0iri
=i'at > 1iri Keterangan
Daun Te&inga Daun te&inga #e#a>"enggantung d%"inan terhada! yang "e&ekat
9- 'en%ti!<
$ekuk Pi!i>Pi!it Pi!i yang #er&ekuk !i!i d%"inan terhada! yang tidak #er&ekuk !i!i
9- 'en%ti!<
Ra"#ut Keriting D%"inan terhada! yang #iaa>&uru 9/ 'en%ti!<
:#u jari da!at
di#engk%kkan
D%"inan terhada! yang tidak di#engk%kkan a"!ai !erge&angan
tangan 9- 'en%ti!<
&idah Da!at "enggu&ung d%"inan terhada! yang tidak da!at
"enggu&ung 9- 'en%ti!<
:#u (ari Me"#entuk udut+ tidak "e"#entuk udut 9- 'en%ti!<
6arna Ra"#ut Hita" d%"inan terhada! yang 0%k&at 9- 'en%ti!<
G%&%ngan Darah G%&. A dan B d%"inan terhada! 3+ edang G%&. A dan B d%"inan
ea"anya 9, 'en%ti!<
3
Ta#e& -. Hai& Penga"atan
1irri yang dia"ati A B 1 D
1. (eni
ke&a"in
-. Tinggi
Badan
/. Bentuk
Ra"#ut
,. $idah
.. :#u (ari
Tangan
?. Te&inga
@. Dt
Untuk "engii ta#e& ini 0iri di#andingkan dengan te"an atu ke&%"!%k+ dan tidak !er&u
"e"#andingkan dengan ke&%"!%k &ain.
1iri yang di!er%&eh tidak "enunjukkan i'at atau 0iri yang atu &e#ih unggu& dari i'at
yang &ain.
Kei"!u&an 555.
4
PRAKTIKUM 2. IMITASI PERBANDINGAN GENETIS MENURUT MENDEL
:. :M:TA=: PER=:$ANGAN M3N3H:BR:DA
Tujuan
1. Me"#uktikan adanya !rini! egregai dan #er!aangan e0ara #e#a.
-. Me"#uktikan !er#andingan Mende& 1 : - : 1 9untuk rati% gen%ti!< dan / : 1 9untuk
rati% 'en%ti!<.
$andaan Te%ri
Tia! i'at dari "akh&uk dikenda&ikan %&eh e!aang 'akt%r keturunan yang
dikena& dengan na"a gen. e!aang gen ini atu #eraa& dari induk jantan yang
&ainnya dari induk #etina.
Gen yang e!aang ini die#ut se atau satu a&e&a. Gen yang e a&e&a akan "e"iah
!ada *aktu ga"et%genei 9dikena& dengan !rini! egregai e0ara #e#a< dan
akan ke"#a&i #er!aang)!aangan !ada !r%e 'erti&iai 9dikena& dengan !rini!
#er!aangan e0ara #e#a<.
A&at
Kan0ing genetika dua *arna+ "aing)"aing #erju"&ah .A #uah.
Pr%edur
1. Piahkan .A kan0ing 9"ia&nya *arna "erah< "enjadi dua #agian "aing)
"aing terdiri dari -. #uah e#agai ga"et #etina dan ga"et jantan. De"ikian
!u&a .A kan0ing *arna yang &ain 9"ia&nya kan0ing !utih< di#agi "enjadi - yaitu
-. e#agai ga"et jantan dan -. e#agai ga"et #etina.
-. -. kan0ing "erah B -. kan0ing !utih e#agai ga"et jantan di"aukkan ke
da&a" k%tak+ de"ikian !u&a untuk yang ianya di"aukkan ke da&a" k%tak
yang &ain+ e#agai ga"et #etina.
/. A"#i& e0ara a0ak 1 kan0ing dari k%tak 1 dan 1 kan0ing dari k%tak ke)-+
!erte"uan dan 0atat da&a" ta#u&ai.
,. Dengan 0ara yang a"a &akukan teru a"!ai kan0ing)kan0ing yang #er'ungi
e#agai gen ini ha#i.
5
.. Hitung !er#andingan yang di!er%&eh #aik !er#andingan gen%ti! "au!un 'en%ti!
ete&ah e#e&u"nya di tentukan ter&e#ih dahu&u &a"#ang gen dari etia! kan0ing
dan 'en%ti! yang dikenda&ikan.
Hai& Per0%#aan
Paangan Gen Ta#u&ai 8rekueni
Merah C Merah 9M"<
Merah C Putih 9M"<
Putih)Putih 9""<
5555555555..
5555555555..
5555555555..
5555555555....
55555555555
55555555555
Pertanyaan
1. Bera!a !er#andingan gen%ti! dan 'en%ti! yang audara !er%&eh
-. Bagai"ana hai& audara di#andingkan dengan hai& da&a" ke&%"!%k &ain2
/. Kei"!u&an a!a yang audara da!at tentukan dari !er0%#aan ini2
::. :M:TA=: PER=:$ANGAN D:H:BR:DA
Tujuan
Me"#uktikan Per#andingan Mende& 9!er#andingan 'en%ti! 8-< D : / : / : 1
A&at
Kan0ing genetika , "a0a" *arna "aing)"aing .A #uah
Pr%edur
1. Piahkan tia!)tia! *arna "enjadi dua #agian yang a"a+ atu #agian e#agai
ga"et jantan dan atu #agian yang &ain e#agai ga"et #etina.
-. Kan0ingkan>tangku!kan dua kan0ing "enjadi atu dengan k%"#inai *arna
yang #er#eda)#eda. Mia&kan *arna kan0ing ada&ah Merah 9M<+ !utih 9"<+ hijau
9H< kuning 9h< "aka k%"#inai kan0ing yang haru di#uat ada&ah Merah C Hijau
9MH<+ Merah)Kuning 9Mh<+ Putih) Hijau 9"H< dan !utik)kuning 9"h<
/. Te"!e&kan ga"et jantan dan #etina da&a" k%tak yang #er#eda ke"udian a"#i&
atu !eratu dari etia! k%tak+ di!erte"ukan dan di0atat da&a" ta#e& yang te&ah
teredia.
6
Hai& Per0%#aan
K%"#inai M%de&
Gen
Gen%ti! 8en%ti! Ta#u&ai 8rekueni
1. MerahBhijauB
"erah C kuning
-. Merah)
HijauBMerah
hijau
/. Merah Kuning
B !utih kuning
MMHh
MMHH
M"hh
Pertanyaan
1. Bera!a !er#andingan gen%ti! yang audara !er%&eh2
-. Bagai"ana hai& audara jika di#andingkan dengan hai& dari ke&%"!%k &ain.
/. Beri kei"!u&an ata !er0%#aan yang audara &akukan.
7
PRAKTIKUM 3. PENGAMATAN MOROLOGI LALAT DROSOPHILA s!.
Tujuan
Da!at "e"#edakan variai i'at 9ter"auk "utan< !ada Drosophila sp. ti!e &iar
$andaan Te%ri
Drosophila ! #anyak digunakan da&a" !ene&itian di #idang genetika karena
"e"!unyai i'at :
- "udah dan 0e!at #erke"#ang #iak
- "e"!unyai kr%"%%" yang #ear dan ju"&ahnya hanya , !aang. Ber#agai "utan
Drosophila da!at diju"!ai dengan !er#edaan *arna "ata+ #entuk dan ukuran
aya!+ 0irri a#d%"en+ !enataan #u&u. Panjang tu#uh &a&at #uah Drosophila kurang
&e#ih / "" da!at "enghai&kan generai #aru da&a" *aktu 1A )1. hari. =ik&u hidu!
!endek yakni+ hanya kira)kira - "inggu. $a&at #etina &e#ih #ear dari !ada yang
jantan+ ujung a#d%"en "erun0ing dan terda!at gari "e&intang !ada a#d%"en.
Pada yang jantan ujung a#d%"en tu"!u&+ !ada kaki #e&akang terda!at iir ke&a"in
9eE 0%"#<
Pr%edur
1. Tangka! $a&at Drosophila dengan "enggunakan u"!an #uah !iang yang
"aak di da&a" #%t%& e&ei
-. Pe&ihara da&a" #%t%& dan tutu! dengan !enyu"#at #ua 9da&a" #%t%& teredia
"ediu"<.
/. A"#i& #e#era!a &a&at dan !indahkan da&a" 0a*an !etri yang di&engka!i ka!a
yang ditetei eter+ &akukan !e"#iuan ini &e#ih kurang /A detik.
,. $a&at yang da&a" keadaan !ingan e&a"a /A C ?A detik dia"ati di #a*ah
"ikr%k%!+ #i&a !enga"atan #e&u" e&eai &a&at udah adar>#angun da!at
di"aukkan ke"#a&i ke da&a" 0a*an !etri.
.. $akukan !enga"atan tentang :
a. (eni ke&a"in: jantan atau #etina
#. Mata "aje"uk : #entuk+ ukuran+ dan *arna
0. Mata %0e&i : / "ata tungga& !ada #agian ata ke!a&a
d. =ungut : #entuk dan 0a#ang)0a#angnya
e. Ke!a&a
'. Th%raE : *arna daar
g. A#d%"en : gari)gari hita" !ada eg"en a#d%"en
8
h. =aya! : #entuk+ !anjang+ *arna+ !%ii
?. Ga"#arkan hai& !enga"atan audara
:7. Pertanyaan
1. Adakah variai &a&at Drosophila yang audara a"ati
-. 1iri a!akah yang ter#anyak dite"ukan !ada !enga"atan2 Tentukan !era"aan
dan !er#edaan yang "en%nj%& teruta"a tentang *arna "ata+ #entuk "ata+
ukuran dan #entuk aya!.
9
PRAKTIKUM ". DETERMINASI #ENIS DROSOPHILA
Tujuan
Da!at "engidenti'ikaikan jeni Drosophila yang tere#ar di a&a".
$andaan Te%ri
(eni Drosophila di :nd%neia ter0atat ekitar ?AA jeni+ !u&au (a*a ekitar 1-A
jeni dari uku Dr%%!hi&idae 96hee&er+ 1DF1<. Drosophila yang ering dite"ukan di
:nd%neia dan Aia Tenggara ada&ah jeni Drosophila ananassae, Drosophila kikkawai,
Drosophila malerkotliana, Drosophila replete, Drosophila hypocausta, Drosophila
imigran dan yang &ainnya. $a&at #uah dari uku Dr%%!hi&idae ter"auk da&a" 'i&u"
Arthr%!%da+ ke&a inekta 9erangga<+ #anga Di!tera 9&a&at<+ anak #anga 0y0&%!hr!ha
9!enge&%"!%kkan &a&at yang !u!anya terda!at !ada ku&it intar /+ "e"!unyai (a*
H%%k+ eri A0a&i!trata 9i"ag% "eneta dengan ke&uar dari #agian anteri%r !u!a<.
1iri u"u" Drosophila !.
1. Berukuran ke0i&+ antara / C . ""
-. Urat te!i aya! 90%ta& vein< "e"!unyai dua #agian yang terinteru!tu dekat
dengan tu#uhnya.
/. =ungut 9arita< u"u"nya #er#entuk #u&u+ "e"i&iki @ C 1- !er0a#angan
,. 1r%vein !%teri%r u"u"nya &uru+ tidak "e&engkung
.. Mata #er*arna "erah
?. =etia! jeni Drosophila khuunya jantan "e"i&iki uunan yang #er#eda antara
jeni yang atu dengan jeni &ainnya.
A&at dan Bahan
1. Mikr%k%! tere% dan tran"ii
-. jaru" erangga atau jaru" jahit
/. $arutan !%&ivini& &a0t% 'en%&
,. A&k%h%& @AG
.. Ka0a %#yek dan ka0a !enutu!
?. 1a*an "akr% atau ka0a %#yek #er&ekuk 9ge&a ar&%ji<
Pr%edur Kerja
1. =ediakan &a&at #uah jantan yang #aru di #unuh da&a" ka0a %#yek #er&ekuk yang
#erii a&k%h%& @AG
10
-. Di #a*ah "ikr%k%! tere%+ !iahkan e!aang aya!+ kaki de!an dan ujung
a#d%"en dengan "enggunakan jaru" erangga atau jaru" jahit
/. Te"!atkan #agian)#agian tere#ut !ada %#yek ge&a te!at !ada !%&ivini&
&a0t%'en%& yang te&ah ditetei e#e&u"nya
,. Atur&ah aya! agar tidak ter&i!at+ kaki de!an yang atu ter&ihat #agian &uar dan
yang atu &agi ter&ihat "uka #agian da&a"
.. =ete&ah #agian tere#ut ra!ih+ tetekan a&k%h%& @AG agar #agian tu#uh tere#ut
teta! #aah
?. Tutu! dengan ka0a !enutu! dengan hati)hati+ #iarkan "engering
@. A"ati di #a*ah "ikr%k%! tran"ii
F. Deter"inai Drosophila tere#ut dengan #antuan kun0i Deter"inai 9&ihat
&a"!iran<
Ta#e& /. Hai& Penga"atan
Bagian tu#uh 9ga"#ar<
=eE 1%"# =aya! A#d%"en Akhir

Pertanyaan :
1. (e&akan !er#edaan antara #agian)#agian tu#uh Drosophila sp. &iar yang
audara te"ukan
-. (eni Drosophila "anakah yang !a&ing #anyak dite"ukan 9tanyakan !ada
"ahai*a yang &ainnya<
/. Bagai"ana 0iri)0iri Drosophila ! jantan dan Drosophila ! #etina2
Kei"!u&an 5.
11
PRAKTIKUM $. PERSILANGAN MONOHIBRID PADA DROSOPHILA sp.
Tujuan
1. Mengetahui keturunan hai& dari !eri&angan "%n%hy#rid !ada Drosophyla sp
-. Menguji>"e"#uktikan Huku" Mende& :
$andaan Te%ri
=i'at C i'at yang di"i&iki %&eh "akh&uk hidu! dikenda&ikan %&eh e!aang gen.
=atu a&e& #eraa& dari induk jantan dan atu a&&e& dari induk #etina. Pada *aktu
ga"et%genei tejadi !eriti*a egregai yang "enye#a#kan di#entuknya dua ga"et
ha!&%id 9yang #er#eda gen%ti!nya<. Pada *aktu 'erti&iai terjadi k%"#inai antara
ga"et jantan dengan ga"et #etina e0ara #e#a. :nteraki antara gen dengan a&e&nya
da!at #eri'at d%"inan reei'+ k%d%"inan+ e"id%"inan+ reei' h%"%Hig%t &etak atau
d%"inan h%"%Hig%t &eta&.
A&at dan Bahan
1. Drosophila sp. ti!e n%r"a& dan ti!e "utan
-. B%t%& #iakan #eerta "ediu"nya
/. Mikr%k%! tere% atau &%!
,. B%t%& !e"#iu dan Hat !e"#iu dieti& eter
.. Kua ke0i&.
Pr%edur
1. K%%ngkan #%t%& #iakan "utan dan n%r"a& yang akan dii&angkan
-. =e#e&u" F ja" !i&i&ah dan ka*inkan -A ek%r &a&at #etina dari #iakan "utan dan
-A ek%r &a&at jantan dari #iakan n%r"a& 9atau e#a&iknya< da&a" #%t%& #iakan
#aru.
/. Pe&ihara a"!ai terjadi !ertu"#uhan te&ur C &arva+ !u!a+ te&ah #er!ig"entai
9#er*arna 0%ke&at< e"ua i"ag% 9!< dike&uarkan
,. :"ag% #aru 981< yang ke&uar di!indahkan ke #%t%& #iakan #aru+ ju"&ahnya
kurang &e#ih -A !aang. Pe&ihara a"!ai terjadi !ertu"#uhan te&ur C &arva !u!a.
.. Bi&a da&a" #%t%& te&ah terda!at !u!a yang #er!ig"entai+ ke&uarkan e"ua
i"ag% 981<
?. A"ati dan &akukan !erhitungan yang di!er%&eh dengan "enggunakan uji Chi
Square
12
Ta#e& ,. Hai& Penga"atan
Parenta& Keturunan 81
Ta#e& .. Hai& Penga"atan 8-
Hari>tangga& Banyaknya (u"&ah
Gen%ti! 8en%ti!
Pertanyaan
1. A!a yang terjadi #i&a #etina yang audara gunakan #eru"ur &e#ih dari F ja"2
-. A!akah !ada jantan haru #eru"ur kurang dari F ja" 2
/. A!akah uji Chi square te&ah "enunjukkan !er#andingan yang dihara!kan2
Kei"!u&an
13
B. Pengamatan Lalat

Untuk "enga"ati 0iri "%r'%&%gi "utan "utan Drosophila sp. yang ada digunakan
&a&at n%r"a& 9*i&d ty!e< e#agai a0uannya.

a. #enis %elamin
Betina & #iaanya ukuran tu#uhnya agak &e#ih #ear dari!ada jantan+ ujung
a#d%"ennya "erun0ing+ dengan gari C gari hita" !ada #agian d%ra&nya hingga
diujung.
Betina & Ukuran tu#uhnya re&ative &e#ih ke0i&+ a#d%"en #erujung tu"!u&
dengan eg"en terakhirnya #er*arna hita". =eg"en !erta"a 9 tara& 1 < "e"!unyai
I eE 0%"# I+ e#uah #entukan e!erti ikat yang #er*arna hita". Pada jeni &ain
!%ii dan #entuk I eE 0%"# I> iir ke&a"in ini #er#eda C #eda.
#. Mata ma'em(%) a*et : !erthatikan #entuk dan *arnanya
0. Mata t(nggal) O*elli : terda!at tiga #uah !ada #agian d%ra& ke!a&a didekat antena+
!erhatikan !%ii dan *arnanya.
d. =ungut> antenna : !erhatikan #entuk dan ju"&ah !er0a#angannya
e. Ke!a&a dan ra"#ut ikat 9#tit&e< dada : !erhatikan ukuran ra"#ut tere#ut+ ada yang
#ear 9 "akr%eta < dan yang ke0i& 9 "ikr%eta <+ !%ii dan ju"&ahnya #er#eda
)#eda untuk tia! C tia! jeni. Ra"#ut C ra"#ut ini #er'ungi e#agai indera.
'. Tu#uh : !erhatikan #entuk+ ukuran+ *arna dan !%&a *arna yang ada.
g. =aya! : !erhatikan #entuk ukuran+ !%ii aat itirahat+ venai aya!nya 9 vena
&%ngitudina&> &%ngitudina& vein+ "e&intang> 0r% d#. <+ !erhatikan ada tidaknya duri
)duri ta"#ahan !ada aya!+ a"ati !u&a !%&a *arna yang ada !ada aya! 9 #er0ak
atau !%&%<. Da&a" identi'ikai+ yang dia"ati ada&ah rai% !anjang #er#agai jeni
vena !ada aya!
h. A&at Ke&a"in $uar : Ke&a"in &uar jantan dan #etina re&ati' "udah di#edakan.
Perhatikan adanya &ekuk genita&+ ana& !&ate dan vagina& !&ate !ada #etina. $ekuk
genita& !ada jantan di!enuhi dengan ra"#ut>#it&e ha&u+ kadang dengan #rit&e
yang !endek.
14
PRAKTIKUM +. ALEL GANDA
Tujuan
Mengena& #e#era!a i'at keturunan !ada "anuia yang ditentukan %&eh !engaruh a&e&
ganda dan "en0%#a "eneta!kan gen%ti! dirinya endiri.
$andaan Te%ri
Pada tu"#uhan+ he*an dan "anuia dikena& #e#era!a i'at keturunan yang
ditentukan %&eh uatu eri a&e& ganda.
A&at dan Bahan
1. (ari tangan dan darahnya endiri
-. $%%!
Per0%#aan 1
Dengan "enggunakan e#uah &%%!+ tia! %rang !raktikan "enga"ati ii ata
dari jari)jari tangannya endiri. Perhatikan dengan eka"a a!akah !ada eg"en
digita&i tengah dari jari)jari tangan ta"!ak je&a tu"#uh ra"#ut. =i'at ini ditentukan %&eh
uatu eri a&e& ganda :
H1 J ra"#ut terda!at !ada e"ua jari. :#u jari tidak di!akai
H- J ra"#ut !ada jari ke&ingking+ "ani dan tengah
H/ J ra"#ut !ada jari "ani dan tengah
H, J ra"#ut !ada jari "ani aja
H. J tiada ra"#ut !ada e"ua e"!at jari
D%"inan dari a&e&)a&e& itu ia&ah : H1 H- H/ H, H.
15
Hai& Penga"atan
a. Per0%#aan 1
Ra"#ut di rua tengah jari tangan. Tangga& 4 5555
A&e& Ganda Hai& :ndividu Hai& Ke&a
(u"&ah Perentae
H1
H-
H/
H,
H.
#. Per0%#aan -
G%&%ngan darah AB3 yang dite"ukan %&eh $andteiner da&a" tahun 1DAA dan
'a0t%r Rh dite"ukan %&eh $andteiner #era"a 6iener da&a" tahun 1D,- juga
ditentukan %&eh a&e& ganda. Untuk g%&%ngan darah ti!e AB3 "ia&nya dikena& a&e&
ganda :A+ :B dan i. haru di!aha"i !engertian tentang antigen Hat anti 9anti#%di< dan
ag&utinai 9!r%e !enggu"!a&an darah<.
Meki!un e"ua !raktikan e#enarnya te&ah "engetahui g%&%ngan darah "aing)
"aing na"un da&a" !er0%#aan ini "ereka #e&ajar "eneta!kkan endiri g%&%ngan
daranya. Diediakan / "a0a" antieru"+ yaitu antieru" A+ antieru" B dan
antieru" Rh 9D<B 9#i&a ada<
Dengan #antuan 1?a#&e di #a*ah anda akan "engetahui g%&%ngan darah anda+
yaitu :
Bi&a diuji dengan Ag&utinai G%&%ngan Darah
=eru" anti A aja
=eru" anti B aja
Anti A dan Anti B
Anti A dan Anti B
Anti Rh 9D<B
Ada
Ada
Ada
Tidak ada
Ada
A
B
AB
3
RhB
Per0%#aan 4 Meneta!kan g%&%ngan darah. Tangga& :55555..
(eni Pengujian Hai& individu 9#eri tanda K< Hai& ke&a
(u"&ah Perentae
G%&. Darah A
G%&. Darah B
16
G%&. Darah AB
G%&. Darah 3
Rh !%iti'
Rh negati'

Buat&ah diagra" i&i&ah da&a" ke&uarga ayah dan i#u anda khuu "engenai g%&%ngan
darah AB3 9jika diketahui<. Tunjukkan &etak anda di da&a" &ingkungan i&i&ah itu.
Bagai"ana kira)kira gen%ti! anda 2
Pertanyaan :
1. =e!aruh dari eju"&ah anak da&a" uatu ke&uarga #ear ternyata "e"!unyai
g%&%ngan darah B+ e!ere"!at AB+ dan e!ere"!at &agi A. Bagai"ana
ke"ungkinan 'en%ti! dan gen%ti! %rang tua anak)anak itu2 Beri #uktinya
-. Tiada e%rang anak yang "e"i&iki g%&%ngan darah AB3 yang a"a dengan
ke!unyaan %rang tuanya. Mungkinkah itu2 Berikan #uktinya.
/. =e%rang i#u Rh)"e"!unyai e%rang anak RhB. Bera!akah ke"ungkinan
#ah*a anak n%. -
,. =e&ain g%&%ngan darah AB3 dan Rh dikena& !u&a g%&%ngan darah MN. Menga!a
e#e&u" di&akukan tran'ui darah+ g%&%ngan darah MN tidak di!erika &e#ih du&u.
.. Mengingat adanya ke"ungkinan ink%"!ati#i&ita da&a" g%&%ngan darah AB3
"anakah yang diangga! &e#ih "enguntungkan a!akah &aki)&aki g%&%ngan A
"enikah dengan !ere"!uan g%&%ngan 3 atau e#a&iknya. Berikan #ukti untuk
ja*a#an anda.
?. Buat&ah &a!%ran "engenai !enga"atan ke&a.
Kei"!u&an
17
PRAKTIKUM ,. GEN GANDA
1. PEMBENTUKAN =:D:K (AR: PADA TANGAN MANU=:A
Tujuan :
1. Untuk "engetahui !%&a u&ur jari tangan
-. Menguji !er#andingan genetik !%&a u&ur dari !%!u&ai "ahai*a da&a" atu
ke&a 9dengan "enggunakan chi square<
$andaan Te%ri
=u&ur)u&ur der"i di*arikan e0ara !%&igen. =u&ur)u&ur der"i ee%rang
akan teta! "u&ai uia / C , #u&an keha"i&an dan tidak di!engaruhi %&eh &ingkungan.
Berdaarkan yte" ga&t%n da!at di#edakan / !%&a uta"a yaitu :
1. P%&a Ar0h atau !%&a &engkung 9A<
-. P%&a $%%! atau !%&a %%k 9$<
/. P%&a 6h%r& atau !%&a &ingkaran 96<
,. P%&a $%%! !ada dua "a0a" yaitu :
.. 1. $%%! radia& #i&a yang ter#uka ke ujung jari
?. $%%! u&nar #i&a yang ter#uka ke !angka& jari
P%&a $%%! "e"!unyai atu triradiu+ !%&a *h%r& "e"!unyai &e#ih dari atu triradiu
edang !%&a ar0h tidak "e"i&iki triradiu. 8rekueni !%&a)!%&a tere#ut di ata
#er#eda untuk etia! #anga+ juga #er#eda untuk &aki)&aki dan !ere"!uan. Pada
!%!u&ai %rang ku&it !utih dan ku&it hita" #anyak diju"!ai yang "e"i&iki !%&a &%%!.
=edangkan !%&a *h%r& #anyak diju"!ai !ada !%!u&ai #anga "%ng%&%id+ !%!u&ai
!enduduk a&i Autra&ia dan !%!u&ai Ma&aneia di Pai'ik. P%&a Ar0h diju"!ai !a&ing
edikit dite"ukan untuk e"ua !%!u&ai #anga+ #iaanya ju"&ahnya kurang dari
1AG. Hanya !ada !%!u&ai Buh"an 9#anga Negr%id yang hidu! di A'rika e&atan<
!%&a Ar0h diju"!ai &e#ih dari 1AG.
18
Da&a" !%!u&ai rata)rata !%&a Ar0h diju"!ai .G !%&a $%%! ?. C @AG edang !%&a
6h%r& -. C /AG.
A&at dan Bahan
1. Tinta te"!e&
-. Kerta tu&i
/. Ka0a !e"#ear $%%!
,. Banta&an te"!e&
Pr%edur Kerja
1. Kenakan 1A jari tangan =audara !ada #anta&an te"!e&
-. Te"!e&kan "aing)"aing jari tang !ada kerta yang te&ah teredia
/. A"ati #eka idik jari audara !ada kerta dengan "enggunakan &%%!>&a0a
!e"#ear
,. tentukan ti!e>!%&a u&ur ke e!u&uh jari tangan audara
.. Hitung 'rekueni "aing)"aing !%&a !ada e&uruh ke&a "aukkan da&a" ta#&e
k%&%" 3 9J %#erved va&ue< ke"udian uji dengan tatitik chi square
9!ergunakan tara' igni'ikan .G<.
Hai& Penga"atan
Ta#e& ?. Hai& !enga"atan
Nama :
:#u (ari Te&unjuk (r. Tengah (r. Mani Ke&ingking
Tangan
Kanan
Tangan Kiri
19
Ta#e& @. Hai& Penga"atan : (ari tangan !ada ke&%"!%k ke&a
N% Na"a Mh (u"&ah tia! jeni !%&a u&ur jari (u"&ah ket
Ar0h $%%! 6h%r&
(u"&ah
Ta#e& F. Hai& !enga"atan : Perhitungan chi square
Ar0h $%%! 6h%r& (u"&ah
3
e
d
d->e
. @A -. 1AA
Pertanyaan :
1. =a"akah !%&a dari kee!u&uh jari tangan audara. (ika tidak a"a !%&a "ana
yang ter#anyak
-. P%&a a!a yang ter#anyak dari ke&a audara2
/. (ika ada !enyi"!angan+ a!akah !enyi"!angan itu terjadi e0ara ke#etu&an2
Penyi"!angan itu da!at kita teri"a atau tidak. Dikuikan dengan ke&%"!%k
anda
1atatan :
Chi square 9K
-
< J ju"&ah dari !enyi"!angan yang dik*adratkan di#agi ju"&ah hai&
yang dihara!kan.
K
-
J L 9d
-
>e<
Keterangan :
K
-
J Chi Square
D J Deviat%n 9!enyi"!angan< J 93)e<
E J EE!eEted va&ue 9hai& yang dihara!kan<
3 J 3#erved va&ue 9hai& yang dihara!kan<
20
Hai& Chi square di#andingkan dengan ta#e& tatitik di #a*ah ini 4
Derajat
ke#e#aan
PJA+AA !JA+.A !J A+-. !JA+1A !JA+A. !JA+A1
1
-
/
,
.
?
@
F
D
1A
A+A- A+,. 1+/- -+@1 /+F, ?+?,
A+-1 1+/D -+@@ ,+?A .+DD D+-1
A+.F -+/@ ,+11 ?+-. @+F- 11+/,
1+A? /+/? .+/D @+@F D+,D 1/+-F
1+?1 ,+/. ?+?/ D+-, 11+A@ 1.+AD
-+-A .+/. @+F, 1A+?, 1-+.D 1?+F1
-+F/ ?+/. D+A, 1-+A- 1,+A@ 1F+,F
/+,D @+/, 1A+-- 1/+/? 1.+.1 -A+AD
,+1@ F+/, 11+/D 1,+?F 1?+D- -1+?@
,+F@ D+/, 1-+.. 1.+DD 1F+/- -/+-1
Da!at diteri"a 555555dit%&ak
2. PENENTUAN #UMLAH SULUR)RIGI #ARI TANGAN
Tujuan
1. Untuk "engetahui ju"&ah rigi !ada etia! "ahai*a
-. Untuk "engetahui ada tidaknya !enyi"!angan dengan 'rekueni !ada !%!u&ai
!ada u"u"nya 9dengan chi square<
$andaan Te%ri
(u"&ah u&ur atau rigi)rigi jari tangan #er#eda untuk &aki)&aki dan !ere"!uan.
(u"&ah rigi dihitung "u&ai dari triradiu a"!ai !uat dari !%&a u&ur jari. Triradiu
yaitu titik)titik dari "ana rigi)rigi "enuju ke tiga arah dengan udut kira)kira 1-A
A
.
P%&a Ar0h tidak "e"i&iki triradiu ehingga !erhitungan rigi tidak di&akukan. (ika ada
dua atau &e#ih triradiu "aka yang dia"#i& ada&ah hai& !erhitungan u&ur ter#anyak
Untuk "enda!atkan ju"&ah !erhitungan rigi "aka dari e"ua jari diju"&ahkan : ha&
ini die#ut dengan T%ta& 8inger Ridge 1%unt. Pada !ere"!uan ju"&ah rigi rata)rata
1-@ edang !ada &aki)&aki 1,, 9=ury%+ Genetika "anuia+ 1DF?<.
A&at dan Bahan
1. Tinta te"!e&
-. Kerta tu&i
/. Ka0a !e"#ear
,. Bak te"!e&
21
Pr%edur
1. Kenakan 1A ujung jari tangan audara !ada tinta te"!e& dan te"!e&kan kerta
yang teredia 9da!at "enggunakan hai& 0a! jari !ada !raktiku" !enentuan !%&a
u&ur<
-. Hitung ju"&ah rigi)rigi dari kee!u&uhan jari tangan audara
/. Maukkan hai& !erhitungan audara da&a" ta#e&
,. Hitung rata)rata ju"&ah rigi !ada "ahai*a !utra dan !utri
.. Uji !er#andingan genetik dengan "enggunakan chi square dengan tara'
igni'ikani .G.
Hai& Penga"atan
:#u (ari (r. te&unjuk (r. tengah (r. "ani ke&ingking
A $ 6 A $ 6 A $ 6 A $ 6 A $ 6
P%&a =u&ur %)% %)% %)% %)% %)%
A J Ar0h $ J $%%! 6 J 6h%r&
Pada !%&a u&ur #eri tanda ek 9M< !ada k%&%" yang euai ju"&ah rigi !ada "ahai*a
e&uruh ke&a.
N-. Ma.asis/a #(mla. 0igi
La%i1la%i Pe0em!(an
1
2
3
"
$
2st
U'i Pe03an2ingan geneti%
#(mla. 0igi
La%i1la%i Pe0em!(an
O
e
2
22)e
1,, 1-@
$ihat ta#e& tatitik di ha&a"an e#e&u"nya
Pe0tan4aan &
22
1. Bera!a ju"&ah u&ur audara2 9 t%ta& 'inger ridge 0%unt<
-. Bera!a rata C rata u&ur !ada "ahai*a !utera dan !uteri dike&a audara2
/. =ete&ah diuji dengan 0hi Nuare kri"!u&an a!a yang audara &akukan2
#a*a#an :

Kei"u&an :
23
PRAKTIKUM 5. ISOLASI DNA BUAH
Tujuan

Mengetahui DNA #uah #erdaging &unak
$andaan Te%ri
DNA da!at dite"ukan da&a" e"ua e& yang "engandung inti+ khuu untuk
tu"#uhan DNA akan &e#ih "udah dia"#i& dari eri jaringan &unak "ia&nya tuna+ ujung
akar+ daging #uah+ e"#ri% dan &ain)&ain . Untuk "engi%&ai DNA dari daging #uah
di!er&ukan teknik dan #ahan yang angat ederhana. Teknik i%&ai DNA ini da!at
di&akukan die#uah &a#%rat%riu" dengan 'ai&ita a&at dan #ahan yang ter#ata. DNA
hai& i%&ai ini da!at diana&ii &e#ih &anjut untuk ke!er&uan "ia&nya !en0arian #i#it
unggu&+ uji kekera#atan dan &ain)&ain.
A&at dan Bahan
1. Buah)#uahan #erdaging &unak "ia&nya 4 !iang+ a&!ukat+ t%"at d&&
-. Gara" da!ur
/. Deterjen 0air
,. ANuadet
.. Etan%& a#%&ute dingin
?. =u"!it "ie
@. Ge&a ki"ia dan ta#ung reaki
F. Gar!u
D. =aringan ha&u
Pr%edur
1. Ku!a #uah dan !%t%ng "enjadi , #agian &a&u &u"atkan di da&a" ge&a ki"ia
dengan "enggunakan gar!u.
-. Ta"#ahkan / gra" gara" da!ur ke da&a" ge&a ki"ia #erii #uah yang te&ah
di&u"atkan tadi.
/. Ta"#ahkan 0airan deterjen e#anyak ukuran 1 :1 9"i. 1A "$ #uah yang te&ah
di&u"atkan dita"#ah 1A "$ 0airan deterjen.
,. =e&anjutnya ta"#ahkan .A C 1AA"$ air keda&a" ge&a ki"ia tadi+ aduk !er&ahan
a"!ai h%"%gen+ ke"udian dia"kan e&a"a .)1. "enit
24
.. =aring #uah tadi ke da&a" ge&a ki"ia yang #aru
?. Tuangkan #uah yang te&ah diaring tadi ke da&a" ta#ung reaki a"!ai ekitar O
dari v%&u"e ta#ung reaki
@. Ta"#ahkan etan%& a#%&ute dingin dengan 0ara "enga&irkannya "e&a&ui dinding
ta#ung reaki e0ara !er&ahan. Maa #ening akan egera ter&ihatter!iah dari
ari #uah. Maa !utih tere#ut ada&ah DNA #uah tere#ut. Untuk "enda!atkan
"aa DNA !ada #agian ata !er"ukaan etan%& e0ara e"!urna di!er&ukan
#antuan u"!it "ei untuk "enarik "aa !utih tere#ut e0ara !er&ahan ke
!er"ukaan etan%&
Hai& !%iti' ter&ihat adanya / &a!ian+ yaitu &a!ian !erta"a di daar ta#ung reaki
#erii ari #uah+ &a!ian tengah #erii etan%& dan &a!ian ketiga #erii "aa !utih
DNA #uah.
Data !enga"atan
Kei"!u&an
25
$a"!iran
TATA 6ARA MENANGANI DROSOPHILA
1. Mediu" !e"e&iharaan Drosophila
Tujuan
Me"#uat "edia !e"e&iharaan Drosophila yang #aik
$andaan Te%ri
Pe"e&iharaan dan !e"#iakan Drosophila "e"#utuhkan "edia yang te!at u!aya
Drosophila da!at hidu! dan #erke"#ang dengan #aik. Untuk !e"e&iharaan
Drosophila da!at digunakan #er"a0a")"a0a" "ediu" yaitu "ediu" yang
ederhana yang hanya terdiri dari !iang a"#%n dan ta!e kete&a !%h%n dengan
!er#andingan ? :1 atau "ediu" &engka! yang terdiri dari !iang a"#%n+ agar)agar+
gu&a "erah dan ragi r%ti.
A&at dan Bahan
A&at Bahan
1. B%t%& ku&tur 1. Piang a"#%n &u"ut
-. Ti"#angan -. Pe!aya
/. $u#ang "arti& /. Ta!e kete&a !%h%n
,. Pengaduk ,. Agar
.. K%"!%r !e"ana .. Gu&a "erah
?. Beaker ge&a ?. Air
@. Kerta aring @. Aa" #enH%ate
F. Penyu"#at ga#u F. Ragi r%ti
D. =yrink -A 00 D. Gu&a aren
1A. ANuade
11. 1%r#id a0id
1-. Meti& !ara#en
1ara !e"#uatan "edia
1. Media Piang)Ta!e
1. Piang a"#%n dan ta!e dengan !er#andingan ? : 1 diha&ukan a"!ai
rata>h%"%gen
-. Maukkan ke da&a" #%t%& ku&tur yang e#e&u"nya te&ah dteri&kan
/. Maukkan>!aangkan kerta aring>!u!ai dengan !%ii "iring
,. Tutu! dengan !enyu"#at #ua
26
-. Media Pe!aya)Ta!e
1aranya a"a dengan "ediu" !iang C ta!e+ hanya !er#andingan yang
dianjurkan ada&ah !e!aya ,AG : ta!e ?AG
/. Mediu" Agar)Piang)Ragi)Gu&a Merah
1. =e#anyak ,AA "$ air dire#u a"!ai "endidih+ "aukkan @ gra" agar)
agar 91 #ungku< keda&a"nya dan diaduk
-. Gu&a "erah 1.A gra" di"aukkan ke da&a" &arutan agar)agar tere#ut
a"!ai e"ua gu&a "erah &arut
/. Piang a"#%n ?AA gra" diha&ukan dengan "%rta& atau #&ender+
e&anjutnya+ "aukkan ke da&a" 0a"!uran tadi+ "aak hingga "atang+
ke"udian ta"#ahkan ragi r%ti e#anyak -A gra".
,. Bi&a te&ah "atang+ dinginkan e#entar+ ke"udian #eri Hat anti ja"ur+ yaitu
Ni!agen @ "$ yang di0a"!ur dengan aa" a0%r#at jenuh . "$
.. =e&anjutnya+ "aukkan ad%nan tadi ke da&a" #%t%& ku&tur kurang &e#ih ,A
"$ !er #%t%&
?. Ad%nan tere#ut da!at digunakan untuk -. #%t%&
,. Media Piang A"#%n $u"ut )Agar)Ragi)Gu&a Aren
1. ANuade .AA "& B gu&a aren 1.A gr B agar)agar @ gr 91 #ungku< di"aak
#era"a)a"a dengan !iang ..A gr yang udah di#&ender a"!ai
"endidih.
-. A0%r#id a0id . "& B "eta& !ara#en . "& di"aukkan dan diaduk hingga
rata
/. B%t%& "edia diia!kan+ "edia yang te&ah di#uat dia"#i& dengan
"enggunakan yrink 9"edia "aih da&a" keadaan !ana<. Media
dite"!atkan ke da&a" #%t%& "edia dan di#iarkan hingga ad%nan "enjadi
agak dingin
,. Butiran 'er"i!an e#anyak .)? #utir di"aukkan ke da&a" #%t%& "edia+
ke"udian #%t%& "edia ditutu! dengan !%n !enutu!.
27
-. 1ara "e"#iu $a&at Drosophila
Tujuan
Me"#iu Drosophila dengan 0ara yang te!at
$andaan Te%ri
Da&a" "e&akukan !raktiku" genetika kita akan e&a&u #erhu#ungan dengan
!e"#uktian huku")huku" Genetika "e&a&ui 0ara !enga"atan dan !erhitungan
'en%ti!. Pada !raktiku" ini yang digunakan e#agai %#yek ada&ah &a&at Drosophila,
%&eh karena itu di!er&ukan !engetahuan yang te!at 0ara "e"#iu Drosophila untuk
tujuan yang dieuaikan dengan ke#utuhan !raktiku"+ yaitu !enga"atan "utan
Drosophila da&a" keadaan teta! hidu!. =ehingga uahakan !e"#iuan yang
dia&kukan tidak "enye#a#kan Drosophila "enjadi "ati+ karena Drosophila "ati akan
#eru#ah *arnanya+ teruta"a *arna "ata dan tu#uhnya. Drosophila yang "ati da!at
dikena&i dengan 0ara "enga"ati !%ii aya! Drosophila yang u"u"nya naik
keata 9#er#eda dengan !%ii aya! Drosophila hidu!<.
Pr%edur
1. B%t%& ku&tur dientakkan !e&an)!e&an !ada #anta&an karet atau =tyr%'%a" hingga
e"ua &a&at yang ada da&a" ruangan di e#e&ah ata #%t%& akan jatuh ke #a*ah.
-. Buka u"#at #uanya dan !erautkan #%t%& eteriai dihada!an "u&ut #%t%&
#iakan tere#ut. Arahkan kedua #%t%& dengan "u&ut a&ing #erhada!an kearah
datangnya 0ahaya 9Drosophila #eri'at ge%taki negati' dan '%t%taki !%iti'<
dengan "e"egang kedua #%t%& itu !ada te"!at !ertautan dengan tangan kiri.
/. Dengan tangan kanan yang "aih #e#a #%t%& ku&tur di!utar !er&ahan)&ahan
untuk "erangang &a&at di da&a" #%t%& ke&uar kearah #%t%& eteriai
,. A!a#i&a eju"&ah Drosophila te&ah "auk ke da&a" #%t%& eteriai+ u"#at&ah
kedua #%t%& tere#ut dengan 0e!at teta!i hati)hati
.. Tetekan #e#era!a tete eter atau eti& aetat. Biarkan #e#era!a aat a"!ai
e"ua &a&at !ingan dan tunggu antara /A a"!ai ?A detik 9tidak #%&eh &e#ih<
?. $a&at dike&uarkan dan da!at dia"ati e&a"a kurang &e#ih . "enit. $a&at yang
#angun ke"#a&i e#e&u" e&eai !erhitungan da!at di#iu dengan "enggunakan
0a*an Petri #erka!a
28
@. $a&at yang udah dihitung dan tidak di!ergunakan &agi haru di#unuh da&a" #%t%&
yang #erii &arutan deterjen untuk "enghindari k%nta"inai dari "utan)"utan
&ain yang tidak dikehendaki.
F. Da&a" "e&akukan !e"iahan dan !erhitungan "utan gunakan kua ke0i& 9n%. 1)
/< yang teredia.
/. :%&ai Drosophila 7irgin
Tujuan
Mengi%&ai Drosophila virgin dengan 0ara yang te!at
$andaan Te%ri
Drosophila dikena& e#agai %rgani"e yang tidak "e"!unyai !aangan teta! dan
da!at ka*in #eru&ang ka&i. =e&ain dari !ada itu he*an #etina "e"!unyai
!e0"ate0a yang digunakan untuk "enyi"!an hai& i"e"inai untuk *aktu yang
0uku! !anjang. (adi ka&au kita akan "enyi&angkan Drosophila, kita haru yakin
#ah*a &a&at #etina yang akan kita i&angkan #e&u" !ernah ka*in 9"aih virgin<.
A&at dan Bahan
1. Ku&tur Drosophila yang udah jadi
-. 3#at #iu eti& aetat atau dieti& eter
/. B%t%& !e"#iu>#%t%& eteriai
,. Kua ke0i&
.. 1a*an Petri
?. B%t%& ku&tur #erii "edia
Pr%edur
1. Ku&tur Drosophila yang udah jadi #erii &a&at de*aa+ !u!a dan &arva diia!kan.
-. K%%ngkan #%t%& ku&tur tere#ut 9&a&at de*aa dike&uarkan< ehingga tidak ada
atu !un &a&at de*aa yang tertingga&. B%t%& ku&tur tingga& #erii &arva dan !u!a
aja
/. Menje&ang ja" ke de&a!an atau e#e&u"nya !u!a akan #eru#ah "enjadi i"ag%
yang da!at di!atikan #e&u" !ernah ka*in 9virgin<
,. Piahkan i"ag%>virgin #etina dari yang jantan dan da!at di!akai da&a"
!er0%#aan !eri&angan.
29
:%&ai virgin da!at !u&a di&akukan !ada tadiu" &arva dan !u!a. Pada aat tadiu"
!u!a+ i%&ai virgin da!at di&akukan e#agai #erikut :
1. A"#i& !u!a yang udah tua dari #%t%& ku&tur dengan "enggunakan kua
-. $etakkan !u!a tere#ut da&a" 0a*an Petri dan !erika di#a*ah "ikr%k%!
/. A"ati !u!a+ #i&a terda!at *arna hita" di #agian tengah 9eE 0%"#< "enunjukkan
0a&%n &a&at jantan+ edangkan #i&a tidak ada *arna hita" ada&ah 0a&%n &a&at
#etina.
,. Piahkan !u!a jantan dan #etina tere#ut dan !indahkan>te"!atkan !ada 0a*an
Petri yang &e"#a# 9diii kerta aring #aah<
.. Kurang &e#ih atu hari ke"udian !u!a #etina akan "enjadi i"ag% dan ia! untuk
di!akai da&a" !er0%#aan !eri&angan.
Pertanyaan
1. Dari hai& !enga"atan audara 0%#a #erikan 0iri)0iri &a&at virgin
-. A!akah &a&at jantan yang di!akai haru virgin !u&a2 Berikan a&aan audara
/. Menga!a !e"i&ihan &a&at virgin haru di&akukan e#e&u" F ja"
,. Menga!a &a&at #etina yang udah !ernah ka*in tidak da!at digunakan da&a"
!eri&angan 2 A!akah ha& ini juga #er&aku #agi %rgani"e &ain2
Kei"!u&an
30

Anda mungkin juga menyukai