Anda di halaman 1dari 6

PENDEKATAN HUMANISTIK

TEORI PEMUSATAN
PERORANGAN
Carl Rogers (1902-1988)
Kerjaya sebagai seorang kaunselor dan
terapis
Menekankan kepada merasai dan menjiwai
sesuatu kejadian atau suasana
Tidak direktif
Teori dibentuk dari pengalaman beliau
sendiri
Suasana Terapeutik
Penerimaan tanpa syarat

Empati

Ketulenan (Genuine)


Teori Pemusatan Klien
Andaian tentang manusia
1.Manusia unik dan berbeza dengan makhluk lain
2.Manusia pada asasnya baik
3.Manusia secara semulajadinya bebas dan terbuka
4.Manusia dilahirkan dengan perubahan yang berlanjutan tentang
pengalamannya
5.Tingkahlaku adalah berlandaskan matlamat terarah iaitu manusia
bertindakbalas kepada sesuatu berdasarkan tanggapannya yang
tersendiri BUKAN mengikut kenyataan yang sebenarnya
6.Keadaan yang tidak seimbang akan wujud sekiranya tiada
keselarasan antara ideal self dengan real self
7.Manusia boleh berkembang secara positif sekiranya wujud suasana
mesra, ikhlas, permisif, dan penuh kefahaman
8.Manusia yang sedar akan mempunyai tanggungjawab untuk
berkembang dan boleh mengenali tingkahlaku yang tidak sesuai
melalui penerokaan yang dibuatnya sendiri
Objektif
Memfokus kepada individu bukan ke atas
masalah
Klien menemui dirinya yang sebenar (real
self)
-penerimaan diri meningkat
-topeng (masks) digugurkan
-perubahan tingkahlaku lebih positif
Teknik
Tiada

Personaliti kaunselor adalah teknik yang
paling berkesan

Perhubungan teraputik antara klien dan
kaunselor amat penting untuk proses
kaunseling berjalan dengan jayanya