Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

TUNJANG SAINS & TEKNOLOGI ( AWAL SAINS)


Kelas Prasekolah Azam
Bilangan Muri 25 orang
Tari!" 10 April 2014/ Khamis
Masa 10.35 11.05 pagi (30 minit)
Tun#ang U$a%a Tn!ang "ains # Teknologi (A$al "ains)
Te%a Pakaian # aksesori
Ta#u! %em&ash pakaian
S$anar Kanungan "T 2.5 %en'elesaikan masalah kehi(pan harian se)ara
han(s*on
S$anar Pe%&ela#aran "T 2.5.1 %en!alankan akti+iti ntk men'elesaikan masalah
harian 'ang m(ah
O&#e!$i' Pa(a akhir pem&ela!aran mri( (apat ,
i. %eren(am- mem&ash- mem&ilas (an men!emr
pakaian (engan &im&ingan gr.
Penge$a"uan Seia Aa %ri( pernah melihat i& mem&ash pakaian (i rmah
Penera(an Nilai %em&erikan ker!asama- sa&ar- men(engar arahan gr
Ke)erasan Pel&agai Ke)er(asan lingistik- +isal*rang- interpersonal- +isal
Ba"an Ban$u Menga#ar Pakaian, besen, sabun, air dan penyangkut baju.
KBKK %engh&ng kait
Kese(auan Tun#ang (P". 3.2.2) &ertolak ansr (an &eker!asama semasa
men!alankan akti+iti.
RANCANGAN PENGAJARAN SLOT
PERKEMBANGAN FIZIKAL & PENJAGAAN KESIHATAN
Kelas
Prasekolah Azam
Bilangan Murid
25 orang
Tari!
/ April 2014/ 0a&
Masa
1.15 1.55 pagi (40 minit)
Tun"ang #$a%a
Tn!ang Perkem&angan 2izikal # .stetika
* Perkem&angan motor hals
Te%a
Pakaian (an aksesori
S$andard Kandungan
P2K 1.1 %elakkan kemahiran motor hals
S$andard Pe%&ela"aran
P2K 1.1.3 %enggnakan tangan ntk meramas
P2K 1.1.10 %enggnakan tangan ntk memintal
O&"e$i'
Pa(a akhir pem&ela!aran mri( (apat ,
i) %enggnakan !ari ntk mengglng kertas
menghasilkan rantai tangan (engan &im&ingan
gr.
Penge$a!uan Sedia Ada
%ri( pernah melihat rantai tangan.
Penera(an Nilai
Ker!asama- menghormati- kes'kran kera!inan-
ke!!ran
Ke)erdasan Pel&agai
Ke)er(asan +isal- ke)er(asan +er&al*lingistik-
interpersonal- kinestetik
Ba!an Ban$u Menga"ar
Kertas- gam- tali
Kese(aduan Tun"ang
Tn!ang Kemansiaan