Anda di halaman 1dari 5

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL KALI PERTAMA

2014
Tarikh : 10 Februari 2014
Masa : 1.30 tengahari
Tempat : Perpustakaan SMK Anjung Batu
Kehaira! : Pn.Zuliyana bte Mh! "hani
Pn. #ik Za$iah bt #ik %a&ali
'n. Mh! #a&ri b. Mh! Sah
(ik Fai&ah bte Mispani
Pn Siti )u*aiyah bte Ab!ul Ka!ir
'n Zai!i bin Mh!. Zin

"IL A#ENDA
1$ Kata a%&'a%&a! Pe!(er&si
1.1 Pengerusi *esyuarat iaitu Pn. Zuliyana bte Mh! "hani *engu+apkan
sela*at !atang kepa!a ahli,ahli *esyuarat panitia PS- SMK Anjung
Batu kerana !apat ha!ir untuk *esyuarat kali ke Perta*a 2014 Panitia
Pen!i!ikan Seni -isual SMK Anjung Batu.
)Ti!aka!:Ah%i Mes*&arat+

2$0 Pe!(esaha! Mi!it Mes*&arat PSV Ka%i Keti(a Tah&! 201,
2.1 (ik Fai&ah Mispani *en+a!angkan agar *init *esyuarat Ketiga 2013
!iteri*a !an !isahkan.
2.2 Pn Siti )u*aiyah bte Ab!ul Ka!ir *enykng +a!angan pengesahan *init
*esyuarat tersebut.
,$0 -&raia! S&kata! Pe%a.ara!/ S&kata! Pe%a.ara!/ Ra!0a!(a! -aria!
a! "&k& Rek1 Me!(a.ar
3.1 Pengerusi Panitia *e*aklu*kan guru,guru yang belu* *e*punyai
Sukatan Pelajaran. /uraian Sukatan Pelajaran !an %an+angan Pengajaran
supaya *e*!apatkan bahan,bahan tersebut !engan Ketua Panitia PS-.
3.2 "uru,guru PS- juga !iingatkan untuk *enyerahkan satu salinan ran+angan
tahunan PS- kepa!a Ketua Panitia. *e*an!angkan guru,guru yang
*engajar PS- sentiasa berubah. sa*a!a ti!ak lagi *engajar untuk
pertukaran ja!ual terbaru ataupun berubah tingkatan yang !iajar
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV
4$0 K&rs&s Pe!(hasi%a! 21%i1 -asi% Ker.a Pe%a.ar

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan
Pelajaran Johor
|1 Mac 2011 Keluaran 02
| Pin!aan 00
4.1 Pengerusi Panitia *enyatakan baha$a Kursus penghasilan 0li untuk
*enyi*pan hasil karya pelajar akan !ia!akan pa!a *asa yang sesuai.
Kursus ini a!alah untuk *e*beri penerangan !an penghasilan 0li
kepa!a guru !an pelajar.
4.2 Panitia juga ber+a!ang untuk *enyelaraskan se*ua Fli pelajar agar
se*uanya seraga* untuk pe*antauan Pihak Penta!biran.
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
3$0 Pe!(&r&sa! Pa!itia
1.1 Mesyuarat Panitia
1.1.1 Pengerusi *enetapkan tarih untuk *esyuarat Panitia yang akan !atang
1.2 Penyeliaan "uru !an Penyeliaan /asil Pelajar
1.2.1 Ketua Panitia *e*aklu*kan penyeliaan guru !an hasil kerja pelajar
akan !ijalankan. Ketua Panitia *engharapkan agar guru,guru yang
belu* !iselia supaya peka !engan tarikh penyeliaan guru !an hasil pelajar.

)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
4$0 21rmat Peperiksaa! PSV
2.1 Pengerusi *enerangkan kepa!a ahli *esyuarat tentang 0r*at peperiksaan
PS- yang terkini.3ntuk *enengah ren!ah salan hanyalah untuk *asa 1 ja*
sahaja iaitu sa*a a!a salan bjekti0 40 salan ataupun salan *engga*bar.
2.2 Manakala untuk *enengah atas salan terbahagi kepa!a 2 iaitu salan Kertas
1 bjekti0 10 salan !an Kertas 2 Seni /alus
2.3 Pengerusi *engingatkan kepa!a ahli *esyuarat supaya *enge!arkan salan
*engga*bar kepa!a pelajar satu *inggu sebelu* peperiksaan ber*ula.

)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
5$0 "e%a!.a6a!
4.1 Pn. Zuliyana bte Mh! "hani *e*aklu*kan kepa!a guru,guru untuk
*enyenaraikan bahan,bahan yang !iperlukan bagi p5p tahun 2014
"aha!'7aha! "a!t& Me!(a.ar
Bil Bahan Bantu Mengajar )u*lah
1 Kertas Manila Ka! 200 Keping 6Kerja Kursus7
2 Kertas 8ukisan 10 %i* 6Kerja Kursus7
3 Kertas A4 4 %i*
4 "unting 30 bilah
1 Pisau (utter 30 bilah
2 Pensil (lur 8una 24 batang 20 Ktak
4 Bekas $arna $ater +lur 10 buah

4.2 Pengerusi *e$ajibkan kepa!a pelajar untuk *e*beli sen!iri 9arna Pensil
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan
Pelajaran Johor
|1 Mac 2011 Keluaran 02
| Pin!aan 00
untuk kegunaan *ereka se*asa pe*belajaran !i !ala* kelas kerana Panitia
*enanggung perbelanjaan yang banyak jika Panitia *enye!iakan 9arna
Pensil untuk se*ua pelajar
4.3 Pengerusi juga *en+a!angkan agar pelajar *en!apatkan buku rujukan
untuk pelajar Menengah Atas sebagai perse!iaan sebelu* peperiksaan
4.4 Panitia juga akan *e*beli buku latihan PS- kepa!a pelajar yang akan
*engha!api peperiksaaan untuk latih tubi.
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
8$0 Pe!((&!aa! "i%ik Se!i
:.1 Bilik Seni akan berpin!ah ke bangunan baru iaitu Bilik ;eknlgi
Kejuruteraan kerana bilik itu ti!ak !igunakan lagi.
:.2 Kerja < kerja pe*bersihan akan !ilakukan ti!ak la*a lagi !an akan
!itentukan *asanya leh Ketua Panitia.
:.3 Bilik itu akan !igunakan untuk tujuan P5P se*asa *atapelajaran PS- !an
ja!ual penggunaan akan !ikeluarkan ti!ak la*a lagi selepas kerja < kerja
pe*bersihan selesai
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+

9$0 Pr1(ram #&r& M&a
=.1 Panitia *en+a!angkan supaya *e*buat prgra* guru *u!a !ikalangan
pelajar agar !apat *e*bantu pelajar yang le*ah teruta*anya untuk pelajar
SPM !an juga untuk pelajar yang le*ah !ala* *enghasilkan Kerja Kursus
PS- .
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
10$0 Pr1(ram Pa!itia 2014

10.1 Pengerusi Panitia *e*aklu*kan pa!a tahun 2014 ter!apat
beberapa prgra* yang akan !ilaksanakan . antaranya ialah>
10.1.1 Prgra* ;eknik Klaj !ala* penghasilan karya.
10.1.2 Fli PS-
10.1.3 Kursus Asas Seni 8ukis
10.1.4 /ari Asperasi Seni
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
11$0 Pe!(a!&(eraha! Si.i% Ker.a K&rs&s PSV &!t&k Pe%a.ar SPM
11.1 Pihak seklah akan *enganugerahkan sijil Kerja Kursus PS- kepa!a
pelajar yang telah *elengkapkan Kerja Kursus untuk tahun se*asa !an
yang telah *en+apai tahap k*petensi yang !itetapkan.
11.2 Pengerusi *engingatkan kepa!a "uru PS- tingkatan 1 supaya
*enye!iakan sijil tersebut sebelu* pelajar *enga*bil keputusan
peperiksaan SPM agar !apat terus !iberikan pa!a hari tersebut
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan
Pelajaran Johor
|1 Mac 2011 Keluaran 02
| Pin!aan 00
)Ti!aka! #&r& PSV Ti!(kata! 3 +
12$0 -a%'ha% Lai!

12.1 Pengerusi *e*inta agar guru,guru !apat *enyiapkan 0li PS-
seberapa segera bagi *engelakkan hasil kerja pelajar ter+i+ir
kerana ti!ak !ite*patkan !ala* satu te*pat. Pengerusi panitia juga
*e*hn agar guru,guru yang *engajar PS- supaya *enan!a
setiap hasil kerja pelajar !engan seberapa segera.
12.2 Pengerusi juga *e*inta se*ua guru berhubung kepa!a Ketua Panitia jika
a!a sebarang +a!angan !an juga per*asalahan agar !apat !iselesaikan
!engan segera.
12.3 'n+ik Zai!i *en+a!angkan supaya pihak panitia *enye!iakan buku rujukan
sebagai rujukan guru !an pelajar !an buku ini hen!aklah !iselaraskan
penggunaannya.
12.4 Puan Siti )u*aiyah *enyatakan guru yang kurang ke*ahiran *engala*i
*asalah untuk *engajar !an *e*aha*i sukatan pe*belajaran !an *e*inta
panitia untuk *e*beri pen!e!ahan kepa!a *ereka.?a juga akan *e*beri
*asalah kepa!a guru se*asa *enjalankan pelaksanaan PBS.
12.1 Penulisan buku rek! *engajar akan !iselaraskan untuk se*ua guru PS- !an
ia akan !iberi kepa!a guru leh Ketua Panitia PS-.
)Ti!aka! : Sem&a #&r& PSV+
Pe!&t&p
Mesyuarat !itangguhkan pa!a pukul 2.30 petang.
@ise!iakan leh.
AAAAAAAAAAAAAAA
6 '#.MB/@.#AZ%? B?# MB/@.SA/ 7
Setiausaha.
Panitia PS-.
SMK Anjung Batu.
@ise*ak leh.
AAAAAAAAAAAAAAA
6 P3A# Z38?CA#A B;' MB/@ "/A#? 7
Pengerusi Panitia PS-.
SMK Anjung Batu.
@isahkan leh.
AAAAAAAAAAAAAAAA
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan
Pelajaran Johor
|1 Mac 2011 Keluaran 02
| Pin!aan 00
6 ZAKA%?A B?# M3%@A# 7
Ketua Bi!ang Sains Ke*asyarakatan.
SMK Anjung Batu.
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan
Pelajaran Johor
|1 Mac 2011 Keluaran 02
| Pin!aan 00