Anda di halaman 1dari 3

KONSEP TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI AKADEMIK

TERHADAP GURU
http://serbarabari.blogspot.com/2011/09/konsep-tindak-lanjut-hasil-supervisi.html
KONSEP TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI AKADEMIK TERHADAP GURU
Hasil supervisi perlu ditindalan!uti a"ar #e#$erian da#pa %an" n%ata $a"i penin"atan
pr&'esi&nalis#e "uru( Da#pa n%ata ini di)arapan dapat dirasaan #as%araat #aupun stakeholders.
Tinda lan!ut terse$ut $erupa* pen"uatan dan pen")ar"aan di$erian epada "uru %an" tela)
#e#enu)i standar+ te"uran %an" $ersi'at #endidi di$erian epada "uru %an" $elu# #e#enu)i
standar dan "uru di$eri ese#patan untu #en"iuti pelati)an,penataran le$i) lan!ut(
Tinda lan!ut dari )asil analisis #erupaan pe#an'aatan )asil supervisi( Dala# #ateri pelati)an
tentan" tinda lan!ut )asil supervisi aan di$a)as #en"enai pe#$inaan dan pe#antapan instru#en(
1. Pembinaan
Ke"iatan pe#$inaan dapat $erupa pe#$inaan lan"sun" dan tida lan"sun"(
a. Pembinaan Langsung
Pe#$inaan ini dilauan ter)adap )al-)al %an" si'atn%a )usus+ %an" perlu per$aian den"an
se"era dari )asil analisis supervisi(
b. Pembinaan Tidak Langsung
Pe#$inaan ini dilauan ter)adap )al-)al %an" si'atn%a u#u# %an" perlu per$aian dan
per)atian setela) #e#per&le) )asil analisis supervisi(
.e$erapa /ara %an" dapat dilauan epala se&la),#adrasa) dala# #e#$ina "uru untu
#enin"atan pr&ses pe#$ela!aran adala) se$a"ai $eriut(
012 Men""unaan se/ara e'eti' petun!u $a"i "uru dan $a)an pe#$antu "uru lainn%a(
032 Men""unaan $uu tes se/ara e'eti'(
042 Men""unaan prate pe#$ela!aran %an" e'eti' %an" dapat #erea pela!ari sela#a
pelati)an pr&'esi&nal,inservice training.
052 Men"e#$an"an teni pe#$ela!aran %an" tela) #erea #ilii(
062 Men""unaan #et&d&l&"i %an" lu7es 0'lesi$el2(
082 Meresp&n e$utu)an dan e#a#puan individual sis7a(
092 Men""unaan lin"un"an seitar se$a"ai alat $antu pe#$ela!aran(
0:2 Men"el&#p&an sis7a se/ara le$i) e'eti'(
0;2 Men"evaluasi sis7a den"an le$i) aurat,teliti,sesa#a(
01<2 .er&&perasi den"an "uru lain a"ar le$i) $er)asil(
0112 Men"iutsertaan #as%araat dala# #en"el&la elas(
0132 Merai) #&ral dan #&tivasi #erea sendiri(
0142 Me#perenalan teni pe#$ela!aran #&dern untu in&vasi dan reati'itas la%anan
pe#$ela!aran(
0152 Me#$antu #e#$utian sis7a dala# #enin"atan etra#pilan $erpiir ritis+
#en%elesaian #asala) dan pen"a#$ilan eputusan(
0162 Men/iptaan suasana pe#$ela!aran %an" &ndusi'(
2. Pemantapan Instrumen Supervisi
Ke"iatan #e#antapan instru#en supervisi dapat dilauan den"an /ara disusi el&#p& &le)
para supervis&r tentan" instru#en supervisi aade#i #aupun instru#en supervisi n&n aade#i(
Dala# #e#antapan instru#en supervisi+ diel&#p&an #en!adi seperti $eriut(
012 Persiapan "uru untu #en"a!ar terdiri dari*
0a2 Sila$us(
0$2 Ren/ana Pelasanaan Pe#$ela!aran 0RPP2(
0/2 Pr&"ra# Ta)unan(
0d2 Pr&"ra# Se#esteran(
0e2 Pelasanaan pr&ses pe#$ela!aran(
0'2 Penilaian )asil pe#$ela!aran(
0"2 Pen"a7asan pr&ses pe#$ela!aran(
032 Instru#en supervisi e"iatan $ela!ar #en"a!ar
0a2 Le#$ar pen"a#atan(
0$2 Suple#en &$servasi 0etra#pilan #en"a!ar+ arateristi #ata pela!aran+ pendeatan linis+
dan se$a"ain%a2(
042 K&#p&nen dan elen"apan instru#en+ $ai instru#en supervisi aade#i #aupun isntru#en
supervisi n&naade#i(
052 Pen""andaan instru#en dan in'&r#asi epada "uru $idan" studi $inaan atau epada ar%a7an
untu instru#en n&naade#i(
Den"an de#iian+ dala# tinda lan!ut supervisi dapat disi#pulan se$a"ai $eriut(
012 Dala# pelasanaann%a e"iatan tinda lan!ut supervisi aade#i sasaran uta#an%a adala)
e"iatan $ela!ar #en"a!ar(
032 Hasil analisis+ /atatan supervis&r+ dapat di#an'aatan untu pere#$an"an etera#pilan
#en"a!ar "uru atau #enin"atan pr&'esi&nalis#e "uru dan ar%a7an+ setida-tidan%a dapat
#en"uran"i endala-endala %an" #un/ul atau %an" #un"in aan #un/ul(
042 U#pan $ali aan #e#$er prt&l&n"an $a"i supervis&r dala# #elasanaan tinda lan!ut
supervisi(
052 Dari u#pan $ali itu pula dapat ter/ipta suasana &#uniasi %an" tida #eni#$ulan
ete"an"an+ #en&n!&lan &t&ritas %an" #erea #ilii+ #e#$eri ese#patan untu #end&r&n"
"uru #e#per$aii pena#pilan+ dan iner!an%a(
Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut:
012 Men"a!i ran"u#an )asil penilaian(
032 Apa$ila tern%ata tu!uan supervisi aade#i dan standar-standar pe#$ela!aran $elu# ter/apai+
#aa se$ain%a dilauan penilaian ulan" ter)adap pen"eta)uan+ etera#pilan dan siap "uru
%an" #en!adi tu!uan pe#$inaan(
042 Apa$ila tern%ata #e#an" tu!uann%a $elu# ter/apai #aa #ulaila) #eran/an" e#$ali pr&"ra#
supervisi aade#i "uru untu #asa $eriutn%a(
052 Me#$uat ren/ana asi supervisi aade#i $eriutn%a(
062 Men"i#ple#entasian ren/ana asi terse$ut pada #asa $eriutn%a(
Ada li#a lan"a) pe#$inaan e#a#puan "uru #elalui supervisi aade#i+ %aitu*
a( #en/iptaan )u$un"an-)u$un"an %an" )ar#&nis+
b. analisis e$utu)an+
c. #en"e#$an"an strate"i dan #edia+
d. #enilai+ dan
e. revisi(
Sumber : Materi elatihan enguatan !emampuan !epala Sekolah
modul S"#$%&S& '!'(#M&!
"S') #*+#M,'*+'* )#*'+' !##*(&(&!'*
,'('* #*+#M,'*+'* S"M,#$ ('-' M'*"S&' #*(&(&!'* ('* #*.'M&*'* M")"
#*(&(&!'*
!#M#*)#$&'* #*(&(&!'* *'S&/*'0
2011