Anda di halaman 1dari 5

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN BATU GINJAL

A. Pengertian Batu Ginjal


Batu ginjal adalah uatu !en"a#it di$ana terjadi !e$%entu#an %atu dala$ #&lie dan
atau !el'i. Batu ginjal da!at ter%entu# #arena !engenda!an gara$ urat( &#alat atau
#aliu$.
B. Eti&l&gi Batu Ginjal
Dala$ %an"a# hal !en"e%a% terjadin"a %atu ginjal e)ara !ati %elu$ da!at di#etahui.
Pada %an"a# #au dite$u#an #e$ung#inan #arena adan"a hi!er!aratir&di$e "ang
da!at $e"e%a%#an terjadin"a hi!er#aliuria. Kadang * #adang da!at !ula die%a%#an
&leh in+e#i %a#teri "ang $engurai#an ureu$ , e!erti !r&teu( %e%era!a !eud&en&na(
ta!h"l&)&))&a al%u dan %e%era!a jeni )&li- "ang $enga#i%at#an !e$%entu#an %atu.
.. Pat&+i&l&gi Batu Ginjal
/e#ani$e !e$%entu#an %atu ginjal atau aluran #e$ih tida# di#etahui e)ara !ati(
a#an teta!i %e%era!a %u#u $en"e%ut#an !r&e terjadin"a %atu da!at die%a%#an &leh
hal0hal e%agai %eri#ut 1
a. Adan"a !rei!itai gara$0gara$ "ang larut dala$ air eni( di$ana a!a%ila air eni
jenuh a#an terjadi !engenda!an.
%. Adan"a inti , nidu -. /ialn"a ada in+e#i #e$udian terjadi tu#a#( di$ana tu#a# ini
$enjadi inti !e$%entu#an %atu( e%agai te$!at $ene$!eln"a !arti#el0!arti#el %atu !ada
inti tere%ut.
). Peru%ahan !H atau adan"a #&l&id lain di dala$ air eni a#an $enetral#an $uatan dan
$e"e%a%#an terjadin"a !engenda!an.
Ke)e!atan tu$%uhn"a %atu tergantung #e!ada l&#ai %atu( $ialn"a %atu !ada %uli0%uli
le%ih )e!at tu$%uhn"a di%anding dengan %atu !ada ginjal. Selain itu juga tergantung
dari rea#i air eni( "aitu %atu aa$ a#an )e!at tu$%uhn"a dala$ urin dengan !H "ang
rendah. K&$!&ii urin juga a#an $e$!er$udah !ertu$%uhan %atu( #arena terda!at 2at0
2at !en"uun air eni "ang relati+ tida# da!at larut. Hal lain "ang a#an $e$!er)e!at
!ertu$%uhan %atu adalah #arena adan"a in+e#i.
Baru ginjal dala$ ju$lah tertentu tu$%uh $ele#at !ada !un)a# !a!il dan teta! tinggal
dala$ #ali#( "ang a$!ai #e !"elu$ "ang #e$udian da!at %er!indah #eareal dital(
teta! tinggal atau $eneta! di te$!at dia$ana aja dan %er#e$%ang $enjadi %atu "ang
%ear.
D. K&$!li#ai Batu Ginjal
Ji#a %atu di%iar#an da!at $enjadi arang #u$an "ang da!at $eni$%ul#an in+e#i aluran
#e$ih( !"l&netriti( "ang !ada a#hirn"a $erua# ginjal( #e$udian ti$%ul gagal ginjal
dengan egala a#i%atn"a "ang jauh le%ih !arah.
E. /ani+etai Klini Batu Ginjal
Dia$!ing adan"a erangan a#it he%at "ang ti$%ul e)ara $endada# "ang %erlangung
e%entar dan #e$udian hilang ti%a0ti%a untu# #e$udian( ti$%ul lagi( diertai nadi )e!at(
$u#a !u)at( %er#eringat dingin dan te#anan darah turun atau "ang die%ut #&li#( da!at
!ula diertai raa n"eri "ang #a%ur %erulang0ulang di daerah ginjal dan raa !ana atau
ter%a#ar di !inggang "ang da!at %erlangung %e%era!a hari a$!ai %e%era!a $inggu.
He$aturi da!at juga terjadi a!a%ila terda!at lu#a !ada aluran #e$ih a#i%at !ergeeran
%atu.
Bila terjadi h"dr&ne+r&i da!at dira%a !e$%earan ginjal. Urin "ang #eruh dan de$a$
a#an juga diala$i !enderita %atu ginjal. De$a$ $enanda#an in+e#i !en"erta. Ji#a
terjadi !en"u$%atan aluran #e$ih $en"eluruh( uhu tu%uh %ia $endada# tinggi
%erulang0ulang.
Anuria a#an terjadi ji#a ada %atu %ilateral atau ji#a han"a ada atu ginjal !enderita.
3. Pe$eri#aan Penunjang
Pada !enderita +ii# %iaan"a dite$u#an raa n"eri %ila ditr#an didaerah ginjal atau
ureter. Suhu %adan aga# nai#( !eritaltai# !&iti+. Biaan"a !e$eri#aan urin
$enunju##an eritr&itura( l%u$inaria ringan dan #adang0#adang %an"a# #rital.
Pe$eri#aan r&ntgen , +&t& !&l& a%d&$en - dan I4P !enting untu# $e$%u#ti#an adan"a
%atu. Ke%an"a#an %atu %ia na$!a# jela dala$ +&t& a%d&$in( I4P $enunju##an l&#ai
"ang te!at erta $e$%eri #eterangan tentang taha! !e$%endungan ginjal dan ureter.
Pe$eri#aan la%&rat&riu$ terhada! urin dila#u#an %ai# e)ara %a#teri&l&gi# , %a#teri
"ang $engurai#an ureu$- $au!un e)ara #i$ia5i( #huun"a #adar #aliu$( aa$ urat(
aa$ itin atau aa$&#alat. Sedang#an darah di!eri#a #huu untu# $engetahui #adar
#aliu$ +&+at dan aa$ urat.
Batu "ang $ung#in #eluar !ada aat #en)ing da!at di!eri#a dengan %er%agai )ara untu#
$engetahui jeni %atu "ang ter%entu#.
G. Penatala#anaan
Penatala#anaan !ada %atu ginjal dila#u#an untu# $engurangi raa n"eri dan !engeluaran
%atu.
Batu ginjal "ang $en"u$%at atau $en"e%a%#an in+e#i "ang %erulang *ulang diang#at
dengan !e$%edahan( $ung#in !erlu dila#u#an !il&t&rni( dr&t&$i atau %ah#an
ne+r&#t&$i.
Tinda#an !en)egahan terhada! #a$%uh angat !enting( $eli!uti $e$!er%ai#i #eadaan
diit dan gi2i( $engada#an !erlindungan %adan terhada! in+e#i( !er%ai#an &%tru#i erta
!enaganan tati urin.
Tinda#an0tinda#an #huu !ada %er%agai jeni %atu "ang %er%entu# $eli!uti 1
a. Batu Kaliu$ 1 Paratir&de#t&$i untu# hi!er!aratir&idi$e( $enghilang#an uu dan
#eju dari diit( #aliu$ +&+at aa$ , 6 * 7 gra$ tia! hari- $engurangi #andungan #aliu$
di dala$ urine( uatu duereti# , $ialn"a 89 $g hidr&#l&r&tia2id : #ali ehari- atau ari
%uah )ran%err" , :99$l( ; #ali ehari - $engaa$#an urin dan $e$%uat #aliu$ le%ih
$udah larut dala$ urin.
%. Batu <#alat diet rendah &#alat dan rendah #aliu$ +&+at , 6 * 8 gra$ #aliu$ +&+at
aa$ etia! hari-( !irid&#in , =99 $g( 6 #ali ehari-.
). Batu $eta%&li) 1 itin dan aa$ urat $engenda! di dala$ urin aa$ , !H urine haru
diani#an $enjadi le%ih %ear dari >(8 dengan $e$%eri#an ; * ? $l aa$ nitrat 89@( ;
#ali ehri - dan $en"uruh !aien untu# diet $ineral %aa( %atai !urin dala$ dit !enderita
%atu aa$ urat , %eri#an !ul#a 699$g al&!urinal , 2"l&!rin - e#ali atau dua #ali ehari-.
Pada !enderita itinura( diet rendah $eti&nin dan !eniila$in , ; gra$ tia! hari -.
Penatala#anaan "ang haru dila#u#an !ada !aien dengan !&t !raie %atu ginjal
$enurut Bar%ara . L&ng( =A?8 $eli!uti 1 !ene$!atan !aien dala$ ruang dengan
'entilai "ang )u#u!( !erhati#an terhada! urine &ut !ut( !en)egahan terhada! diteni dan
!endarahan dan !erhatian terhada! l&#ai !e$aangan drainae dan !era5atann"a.
=. Peng#ajian
Pada auhan #e!era5atan !aien dengan !&t &!erai %atu ginjal da!at di#u$!ul#an data0
data( $eli!uti #eluhan raa a#it di !inggang( atau !aien $e$!un"ai ri5a"at #en)ing
$engeluat#an %atu dan #en)ing "ang diertai darah. Sedang#an dari hail !e$eri#aan
la%&rat&riu$ terhada! urin di!er&leh data0data "ang $enunju##an eritr&uira(
al%u$inari dan enda!an #rital tertentu.
:. Diagn&a Ke!era5atan
Diagn&a #e!era5atan untu# !aien dengan !&t &!erai %atu ginjal 1
=. Perua%ahan !ada !&la eli$inai urine ehu%ungan ter!aang elang draun dan #ateter
ela$a !r&e &!erai.
:. Gangguan raa n"a$an n"eri ehu%ungan dengan adan"a lu#a !&t &!arai.
6. P&tenial terjadi in+e#i ehu%ungan dengan tinda#an !e$%edahan( ter!aangn"a
elang drainae dan #ateter.
;. P&tenial terjadi #&$!li#ai h"!&'&le$i# h&g# ehu%ungan dengan !erdarahan(
%er#urangn"a '&lu$e )airan.
8. P&tenial terjadi #&$!liai !erit&niti ehu%ungan dengan adan"a #e%&)&ran !ada
r&ngga !erit&neu$ dan lu#a in+e#i.
7. Kurangn"a !engetahuan tentang !era5atan lanjut.
6. Peren)anaan
Ren)ana tinda#an untu# !aien dengan !&t &!erai %atu ginjal %erdar#an diagn&a "ang
la2i$ 1
a. Gangguan raa n"a$an 1 N"eri ehu%ungan dengan adan"a lu#a !&t &!erai.
Tujuan 1 raa n"a$an !aien ter!enuhi.
Kriteria 1 !aien $engung#a!#an %ah5a raa ne"ri %er#urang atau hilang.
Inter'eni 1
=- Anjur#an !aien untu# na+a dala$.
:- Beri#an ditra#i untu# $engurangi raa n"eri.
6- K&la%&rai#an #e!ada ti$ $edi untu# !e$%erian &%at untu# $enghilang#an raa
n"eri.
%. P&tenial terjadi in+e#i ehu%ungan dengan tinda#an !e$%edahan ter!aangn"a elang
drainae dan #ateter.
Tujuan 1 Tida# terjadi in+e#i.
Kriteria 1 0 hail !e$eri#aan #ultur negati+
0 Ju$lah leu#&it dala$ %ata n&r$al
, =9 ri%uB$$#-
0 Tida# ada tanda0tanda in+e#i
, Ke$erahan( n"eri(!ana( %eng#a# -
Inter+eni 1
=- La#u#an !e$eri#aan #ultur euai intru#i.
:- Perhati#an hail !e$eri#aan leu#&it.
6- .u)i tangan e%elu$ dan eudah #&nta# tinda#an in'ai'e.
;- Guna#an te#ni# ae!ti) dala$ tinda#an in'ai'e.
). Peru%ahan !&la eli$inai urin ehu%ungan dengan ter!aangn"a elang drain dan
#ateter.
Tujuan 1 eli$inai teta! terjaga
Kriteria 1 0 tida# t"erjadi diteni #andung #e$ih( reteni atau !endarahan.
0 Keteta!an elang teta! terjaga.
Inter'eni 1
=- Jela#an !ada !aien tujuan !e$aangan elang drainae dan #ateter.
:- Li%at#an !aien dan #eluarga untu# $enjaga #eteta!an leta# drainae.
d. P&tenial terjadi #&$!li#ai h"!&'&le$i# h&)# ehu%ungan dengan !erdarahan(
%er#urangn"a '&lu$e )airan.
Tujuan 1 Tida# terjadi #&$!li#ai h"!&'ela$i# h&)#.
Kiteria 1 0 tida# terjadi !endarahan he%at
0 tanda 'ital dala$ %ata n&r$al
, 1 6706>9.( T1==9BA9 $$Hg( N1?90=99 C B$neit( :;CB$enit-
0 Tida# dite$u#an tanda h&)#.
Inter'eni 1
=- Kaji dan la!&r#an adan"a !erdarahan !ada elang drainae atau!un !ada %antuan lu#a
&!erai.
:- Kaji adan"a tanda0tanda h"!&'&le$i# h&)#
6- La#u#an tinda#an untu# $en)egah terjadin"a !erdarahan.
e. P&tenial terjadi #&$!li#ai !erit&niti ehu%ungan dengan adan"a #e%&)&ran !ada
r&ngga !eriteniu$ dan lu#a in+e#i.
Tujuan 1 Tida# terjadi #&$!li#ai in+e#i.
Kriteria 1 0 N"eri a%d&$en %erangur * angur %er#urang.
0 Perutn"a rida#$enge$%u# dan luna#.
0 te$!eratur turun a$!ai %ata n&r$al , 67 * 6>9.-
, 1 6706>9.( T1==9BA9 $$Hg( N1?90=99 C B$neit( :;CB$enit-
0 Biing uu %erangur0angur #e$%ali n&r$al , =7CB$enit-
Inter'eni 1
=- Kaji dan la!&r#an tentang tanda dan gejala dari !erit&niti
:- /&nit&r leu#&i( la!&r#an !ening#atan atau terjadin"a !enurunan a$!ai %ata n&r$al.
6- La#u#an tinda#an !en)egahan terjadi in+e#i.
;- La#u#an tinda#an untu# $en)egah te#anan !ada lu#a &!erai.
8- /&nit&r tera!eruti# dan n&n tera!euti# dan anti in+e#i.
7- Sia!#an !aien untu &!erai !er%ai#an !ada te$!at "ang %ear ji#a diandi#ai#an.
+. Kurangn"a !engetahuan tentang !ear5atan lanjut
Tujuan 1 Paien %erta$%ah !engetahuan tentang !era5atan lanjut.
Kriteria 1 0 Paien $a$!u $en)egah %erulangn"a %atu ginjal.
0 Paien tahu tanda dan gejala in+e#i aluran !er#e$ihan untu# dila!&r#an #e!ada ahli
atau d&#ter dengan egera.
0 Paien $engetahui #e%utuhan )airan dengan diet "ang euai.
0 Paien $engetahui !entingn"a a#ti+ita dan !r&gra$ latihan.
Inter'eni 1
=- Kaji !engetahuan !aien dan %eri#an !engetahuan #huu tentang !ara5atan lanjut.
:- Jela#an #e!ada !aien tentang diet "ang euai etealah #&$!&ii %atu di#etahui.
6- Jela#an atau anjur#an #e!ada !aien tentang !entingn"a )airan "ang ade#uat untu#
$en)egah dehidrai "ang $eru!a#an +a)t&r !rede!&ii ter%entu#n"a %atu.
DIngin Lanjut /e$%a)a... EASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN
BATU GINJALF GG
Di!&#an &leh eri)H di ==1;7 9 #&$entar
KESEHATAN KU/PULAN ASUHAN KEPERAWATAN