Anda di halaman 1dari 2

TAJUK PIDATO : ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Andai patah sayap rajaa!i"


B#rt$n%&at j'a saya &# (ari"
B'&an &#rana in%in )#r(i(pi"
T#tapi 'nt'& (#()aa anda (#n#!'s'ri pidat$ saya pada hari ini*
+an% dih$r(ati T'an P#n%#r'si Maj!is"
Barisan pan#! ha&i( yan% ari, !a%i )ija&sana"
Di,-di, &#h$r(at dan s#t#r'snya hadirin .hadirat s#&a!ian*
Assa!a('a!ai&'( p#()'&a )i/ara*
0A!a( S#&itar Tan%%'n%jaa) B#rsa(a1* B#%it'!ah taj'& pidat$ yan% a&an saya sa(pai&an
pada hari ini* S#)#!'( !idah (#n#r's )i/ara" i2in&an saya (#nd#,inisi&an dah'!' taj'& pidat$ saya
pada hari ini* M#n'r't &a('s d#an" 3a!a( s#&itar4 dita&ri,&an s#)a%ai s#%a!a yan% ada di )'(i
dan di !an%it* 3Tan%%'n%jaa)4 p'!a dita&ri,&an s#)a%ai a(anah dan t'%as yan% p#r!' dipi&'! $!#h
s#s#$ran%" (ana&a!a 3)#rsa(a4 p'!a di#rti&an s#)a%ai s#('a yan% t#r!i)at* O!#h it'" dapat!ah
disi(p'!&an )ahaa (#nja%a &#)#rsihan" &#indahan ata' (#n/$ra&&an a!a( s#&itar (#r'pa&an
sat' &#s#daran dan tan%%'n%jaa) s#('a piha&* Ba& &ata p#patah" 3)'!at air &#rana p#()#t'n%"
)'!at &ata &#rana ('a,a&at* Ma&a s#%a!a 'saha 'nt'& (#()#rsih&an dan (#n/anti&&an a!a(
s#&itar ada!ah tan%%'n%jaa) &ita )#rsa(a*
5adirin yan% saya ('!ia&an"
N#%ara &ita Ma!aysia s#dan% di!i(pahi d#n%an ar's p#()an%'nan yan% (aha h#)at* Di sana
sini (ata dapat (#ni&(ati )an%'nan p#n/a&ar !an%it* Kita a(at )#r)an%%a d#n%an ar's
p#()an%'nan yan% &ita ni&(ati pada hari ini* Na('n di s#)a!i& p#()an%'nan yan% s#(a&in ran/a&"
jan%an p'!a &ita !#&a d#n%an is' p#()an%'nan a!a( s#&itar &#rana s#s'n%%'hnya &#d'a-d'a
p#()an%'nan ini a(at )#r&ait rapat*
5adirin ar%a d#an yan% )'di(an"
M#nja%a a!a( s#&itar )'&an!ah s#('dah (#nja%a haian t#rna&an* Rasa tan%%'n%jaa)
it' !#)ih daripada yan% dit'nt't &#rana (#nja%a a!a( s#&itar tida& )$!#h di!a&'&an s#/ara
s#ndirian* S#('a piha& aji) (#n/intai a!a( s#&itar* Kita tida& (ah' (#n'din% jari &# arah piha&
!ain s#&iranya a!a( s#&itar t#r/#(ar* +an% p#r!' &ita !a&'&an ada!ah (#!ihat &# da!a( diri &ita
s#ndiri dan p#r!' )#rtan%%'n%jaa) 'nt'& (#('!ihara a!a( s#&itar* Tah'&ah hadirin s#&a!ian"
,#n$(#na tanah r'nt'h" j#r#)'" s'n%ai yan% dip#n'hi sa(pah sarap dan dip#n'hi sisa-sisa t$&si&
dan s#ri)' !a%i (asa!ah )#r&aitan a!a( s#&itar (#n/#r(in&an si&ap (asyara&at &ita yan% tida&
(#nyayan%i a!a( s#&itar*
Kita s#ajarnya (#n/$nt$hi si&ap (asyara&at J#p'n yan% (#(p#r/ayai s#(an%at a!a(*
M#r#&a p#r/aya )ahaa s#&iranya a!a( s#&itar sihat dan s#%ar" (an'sia dan p#n%h'ninya j'%a
d#(i&ian*
5adirin yan% di&asihi"
Wajah &ita s#)#narnya dapat di!ihat daripada a!a( s#&itar* A!a( s#&itar ia!ah i(#j &ita*
A!a( yan% /anti& a&an (#njadi daya p#nari& &#pada p#!an/$n% !'ar* K#adaan ini s#/ara tida&
!an%s'n% hadirin s#&a!ian" a&an (#()ant' dasar #&$n$(i n#%ara* Kita )$!#h )#ra!ih &# s#&t$r
p#!an/$n%an 'nt'& (#nari& p#!a)'r !'ar* O!#h it'" a(at ajar s#&iranya &ita (#nja!an&an
tan%%'n%jaa) d#n%an p#n'h &#s#daran 'nt'& (#(#!ihara a!a( s#&itar*
5adirin yan% dih$r(ati"
Siapa&ah yan% p#r!' (#nja%a a!a( s#&itar6 Jaapannya s'dah t#nt'!ah (#r'j'& &#pada
&ana&-&ana& s#hin%%a!ah $ran% d#asa* Kana&-&ana& p#r!' dididi& dan dias'h s'paya (#n/intai
a!a( s#&itar* Mana&a!a %$!$n%an d#asa p'!a diin%at&an s'paya (#njadi t#!adan &#pada %$!$n%an
('da )#tapa p#ntin%nya (#nja%a a!a( s#&itar*
Para p#n%'saha j'%a p#r!' )#rin%at dan jan%an hanya (#(i&ir&an &#'nt'n%an s#(ata-(ata
s#)a!i&nya )#r'saha (#n/ari ja!an 'nt'& (#njadi&an a!a( s#&itar !#)ih (#nari&* M#r#&a p#r!'
)#r%andin% )ah' d#n%an piha& &#rajaan 'nt'& sa(a-sa(a (#nja%a dan (#(#!ihara a!a( s#&itar
a%ar &#!#stariannya t#rp#!ihara* J#!as!ah hadirin s#&a!ian )ahaa p#ndidi&an (#njadi t#ras
&#pada rasa tan%%'n%jaa) ini* B#nar &ata-&ata s#$ran% p'jan%%a +'nani yan% )#r)'nyi" 0hanya
p#ndidi&an sahaja yan% dapat (#n%')ah a!a( ini1* Kata-&ata it' (#n%in%at&an &ita &#pada rasa
tan%%'n%jaa) yan% !#)ih )#sar (a&nanya da!a( &$nt#&s (#n/intai a!a( s#&itar*
B#rdasar&an h'jah yan% t#!ah saya sa(pai&an tadi" (a&a tida& dapat dina,i&an )ahaa
tan%%'n%jaa) (#nja%a a!a( s#&itar ia!ah tan%%'n%jaa) &ita )#rsa(a* Kita t#nt' tida& (ah'
hid'p &ita dis#!')'n%i p#n/#(aran* +an% &ita p#r!' 'nt'& t')'h )adan &ita ia!ah s'()#r (a&anan
dan 'dara yan% sihat* O!#h it'" 'nt'& (#(asti&an t')'h &ita sihat" s#('anya )#r%ant'n% &#pada
a!a( s#&itar yan% sihat*
A&hir )i/ara" saya (#ny#r' &#pada s#('a yan% )#rada di da!a( d#an ini a%ar sa(a-sa(a
)#rtan%%'n%jaa) 'nt'& (#nja%a &#indahan a!a( s#&itar* R#n'n%i!ah pant'n ini s#)#!'( saya
(#n't'p )i/ara:
Padi j#ra(i di h'j'n% dahan"
B'at (a&an si ana& ny$nya"
A!a( s#&itar an'%#rah T'han"
Jan%an!ah &ita (#n/#(ar&annya*
S#&ian" t#ri(a &asih*