Anda di halaman 1dari 19

17

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.............................................................................................................. 1
A. PENDAHULUAN.......................................................................................... 2
B. ISI DAN PEMBAHASAN
1. Anova
1.1. Pengertian Anova.................................................................... 3
1.2. Anova Satu Arah.....................................................................
2. Lang!ah"#ang!ah Anova Satu Arah
2.1. Pro$e%ur U&i Anova Satu Arah ''...................................... (
2.2. )ontoh Soa# %an Pe*+aha$an................................................. 1,
). PENUTUP
a. -e$i*.u#an......................................................................................... 1/
DAFTAR PUSTA-A..................................................................................... 1
17
A. PENDAHULUAN
-ita !etahui +ah0a !u*.u#an ha$i# .enga*atan *engenai $e$uatu ha#1 $!or ha$i#
+e#a&ar $i$0a1 +erat +a2i 2ang +aru #ahir *i$a#n2a1 ni#ai %atan2a +ervaria$i %ari 2ang
$atu %engan 2ang #ain. -arena a%an2a varia$i ini untu! $e!u*.u#an %ata1 te#ah %ihitung
a#at u!urn2a1 2aitu varian$. 3arian$ +er$a*a rata"rata &uga te#ah +an2a! %iguna!an
untu! *e*+uat !e$i*.u#an *engenai .o.u#a$i1 +ai! $e4ara %e$!ri.ti5 *au.un in%u!ti5
*e#a#ui .ena!$iran %an .engu&ian hi.ote$i$ *engenai .ara*eter.
3arian$ untu! $e!u*.u#an %ata *e#u!i$!an %era&at .er+e%aan atau varia$i ni#ai %ata
in%ivi%u 2ang a%a %a#a* !e#o*.o! %ata ter$e+ut. Se4ara u*u* varian$ %a.at
%igo#ong!an !e %a#a varian$ $i$te*ati! %an varian$ ga#at. 3arian$ $i$te*ati! a%a#ah
.engu!uran !arena a%an2a .engaruh 2ang *en2e+a+!an $!or atau ni#ai %ata #e+ih
4on%ong !e $atu arah tertentu %i+an%ing!an !e arah #ain.
Sa#ah $atu &eni$ varian$ $i$te*ati! %a#a* !u*.u#an %ata ha$i# .ene#itian a%a#ah
varian$ antar !e#o*.o! atau %i$e+ut &uga varian$ e!$.eri*enta#. 3arian$ ini
*engga*+ar!an a%an2a .er+e%aan antara !e#o*.o!"!e#o*.o! ha$i# .engu!uran.
Dengan %e*i!ian varian$ ini ter&a%i !arena a%an2a .er+e%aan antara !e#o*.o!"
!e#o*.o! in%ivi%u. 6Su%&ana.177/.Metoda Statistika.Ban%ung8Tar$ito Ban%ung9.
:i!a u&i !e$a*aan %ua rata"rata atau u&i t %iguna!an untu! *en4ari .er+e%aan atau
.er$a*aan %ua rata"rata1 *a!a u&i +e+era.a rata"rata %iguna!an untu! *en4ari
.er+e%aan atau .er$a*aaan +e+era.a rata"rata. U&i ini %i$e+ut %engan na*a analysis of
variance (anova atau anava).
Se+enarn2a u&i t %a.at &uga %iguna!an untu! *engu&i +e+era.a rata"rata $e4ara
+ertaha.. Mi$a#n2a a%a tiga rata"rata 2aitu8 I1II1 %an III. Agar u&i t %a.at %i.a!ai *a!a
*u#a"*u#a %i4ari I %engan II1!e*u%ian I %engan III1 %an a!hirn2a II %engan III.
17
Dengan %e*i!ian !ita tiga !a#i *engguna!an u&i t.Na*un1.engu&ian #e+ih te.at a.a+i#a
*engguna!an +e+era.a rata"rata . Se+a+8
a. $etia. !a#i !ita *engguna!an u&i t1*a!a a!an ter&a%i !e$a#ahan atau .en2i*.anan
$e+e$ar $e+e$ar 61";9
!
1 %i *ana ! < $e!ian !a#i *engguna!an u&i t.Sean%ain2a !ita
3= *engguna!an u&i t1%engan ; < ,1,>1*a!a a!an ter&a%i !e$a#ahan atau
.en2i*.angan $e+e$ar 61",1,>9
3
< ,11? atau &i!a ; < ,1,1 a!an ter&a%i !e$a#ahan
$e+e$ar 61",1,19
3
< ,1777@
+. +an2a! u&i t %iguna!an %engan ru*u$8
Sean%ain2a a%a e*.at rata"rata 6n < ?91*a!a +an2a! u&i t %i#a!u!an a%a#ah8
Se+e#u* u&i !e$a*aan +e+era.a rata"rata %i#a!u!an1 *a!a .er$2aratann2a
haru$#ah %i.enuhi ter#e+ih %ahu#u. Per$2aratan u&i +e+era.a rata"rata $a*a ha#n2a
%engan u&i !e$a*aan %ua rata"rata 2aitu %ata %i.i#ih $e4ara a4a!1%ata +er%i$tri+u$i
no*a#1 %an %atan2a ho*ogen. 6U$*an1Hu$aini.2,,/.Pengantar Statistika.:a!arta8PT
Bu*i A!$ara9
B. PEMBAHASAN
1.1. Pengertian Anova
Anava atau Anova a%a#ah $inoni* %ari ana#i$i$ varian$ ter&e*ahan %ari
analysis of variance1 $ehingga +an2a! orang *en2e+utn2a %engan anova. Anova
*eru.a!an +agian %ari *eto%a ana#i$i$ $tati$ti!a 2ang tergo#ong ana#i$i$
!o*.arati5 #e+ih %ari %ua rata"rata 6Ri%u0an.2,,(.Dasar-dasar
Statistika.Ban%ung8A#5a+eta9.
Ana#i$i$ 3arian$ 6ANA3A9 a%a#ah te!ni! ana#i$i$ $tati$ti! 2ang
%i!e*+ang!an %an %i.er!ena#!an .erta*a !a#i o#eh Sir R. A Fi$her 6-enne%2 A
Bu$h1 17(>9. ANA3A %a.at &uga %i.aha*i $e+agai .er#ua$an %ari u&i"t $ehingga
.enggunaann2a ti%a! ter+ata$ .a%a .engu&ian .er+e%aan %ua +uah rata"rata
17
.o.u#a$i1 na*un %a.at &uga untu! *engu&i .er+e%aan tiga +uah rata"rata .o.u#a$i
atau #e+ih $e!a#igu$.
:i!a !ita *engu&i hi.ote$i$ no# +ah0a rata"rata %ua +uah !e#o*.o! ti%a!
+er+e%a1 te!ni! ANA3A %an u&i"t 6u&i %ua .iha!9 a!an *engha$i#!an !e$i*.u#an
2ang $a*a@ !e%uan2a a!an *eno#a! atau *eneri*a hi.ote$i$ no#. Da#a* ha# ini1
$tati$ti! F .a%a %era&at !e+e+a$an 1 %an n"! a!an $a*a %engan !ua%rat %ari
$tati$ti! t.
ANA3A %iguna!an untu! *engu&i .er+e%aan antara $e&u*#ah rata"rata
.o.u#a$i %engan 4ara *e*+an%ing!an varian$in2a. Pe*+i#ang .a%a ru*u$
varian$i ti%a! #ain a%a#ah &u*#ah !ua%rat $!or $i*.angan %ari rata"ratan2a1 2ang
$e4ara $e%erhana %a.at %itu#i$ $e+agai . I$ti#ah &u*#ah !ua%rat $!or
$i*.angan $ering %i$e+ut &u*#ah !ua%rat 6$u* o5 $Buare$9. :i!a &u*#ah !ua%rat
ter$e+ut %i+agi %engan n atau n"1 *a!a a!an %i.ero#eh rata"rata !ua%rat 2ang
ti%a! #ain %ari varian$i $uatu %i$tri+u$i. Ru*u$ untu! *enentu!an varian$ $a*.e#
2aitu1
Sean%ain2a !ita *e*.un2ai $uatu .o.u#a$i 2ang *e*i#i!i varian$i %an
rata"rata . Dari .o.u#a$i ter$e+ut *i$a#!an %ia*+i# tiga +uah $a*.e# $e4ara
in%e.en%ent1 *a$ing"*a$ing %engan n11 n21 %an n3. Dari $etia. $a*.e# ter$e+ut
%a.at %itentu!an rata"rata %an varian$in2a1 $ehingga a!an %i.ero#eh tiga +uah rata"
rata %an varian$i $a*.e# 2ang *a$ing"*a$ing *eru.a!an $tati$ti! 6.ena!$ir9 2ang
ti%a! +ia$ +agi .ara*etern2a. Di!ata!an %e*i!ian !arena1 %a#a* &u*#ah $a*.e#
2ang ta! hingga1 rata"rata %ari rata"rata $a*.e# a!an $a*a %engan rata"rata
.o.u#a$i %an rata"rata %ari varian$i $a*.e# &uga a!an $a*a %engan varian$i
.o.u#a$i .
A%a %ua ha# 2ang .er#u %i.erhati!an1 2aitu8
17
1. -ita *e*i#i!i 3 +uah varian$i $a*.e# 2ang *a$ing"*a$ing *eru.a!an
.ena!$ir 2ang ti%a! +ia$ +agi varian$i .o.u#a$in2a. :i!a n1<n2<n3<.....<n!1 *a!a
$e#uruh varian$i $a*.e# ter$e+ut %a.at %i&u*#ah!an %an !e*u%ian %i+agi %engan
+an2a!n2a $a*.e# 6!9 $ehingga a!an %i.ero#eh rata"rata varian$i $a*.e# 2ang
%a#a* &ang!a .an&ang a!an $a*a %engan varian$i .o.u#a$i. Da#a* +aha$a
ANA3A1 rata"rata varian$i $a*.e# ini %i!ena# %engan rata"rata &u*#ah !ua%rat
%a#a* !e#o*.o! 6R:-D9 atau *ean o5 $Buare$ 0ithin grou.$ 6MS
0
9.
2. -ita *e*i#i!i 3 +uah rata"rata $a*.e# 2ang %a.at %iguna!an untu! *enentu!an
rata"rata %ari rata"rata $a*.e#. Si*.angan +a!u %i$tri+u$i rata"rata $a*.e#

atau ga#at +a!u rata"rata a%a#ah $i*.angan +a!u %i$tri+u$i $!or %i+agi %engan a!ar
.ang!at %ua %ari +e$arn2a $a*.e#.
Se&a#an %engan itu1 varian$i %i$tri+u$i rata"rata $a*.e# %a.at %itu#i$
$e+agai +eri!ut.
Dengan %e*i!ian1 $e+agai .ena!$ir 2ang ti%a! +ia$ +agi varian$i .o.u#a$i
a!an e!uiva#en %engan varian$i %i$tri+u$i rata"rata %i!a#i!an %engan +e$arn2a $a*.e#
6n9 2ang $e4ara a#&a+ar %a.at %itu#i$ $e+agai +eri!ut.
Da#a* !onte!$ ANA3A1 %i!ena# %engan $e+utan rata"rata &u*#ah
!ua%rat antar !e#o*.o! 6R:-A9 atau *ean o5 $Buare$ +et0een grou.$ 6MS
B
9.
:i!a $e#uruh $a*.e# %ia*+i# $e4ara a4a! %ari .o.u#a$i 2ang $a*a1 *a!a
MS
B
<MS
C
atau R:-A < R:-D1
17
Sehingga1
F<MS
B
D MS
C
<
ANA3A %iguna!an untu! *engu&i hi.ote$i$ no# tentang .er+e%aan %ua +uah
rata"rata atau #e+ih. Se4ara 5or*a#1 hi.ote$i$ ter$e+ut %a.at %itu#i$ $e+agai +eri!ut.


Hi.ote$i$ no# %i ata$ *engata!an +ah0a rata"rata .o.u#a$i .erta*a $a*a
%engan rata"rata .o.u#a$i !e %ua %an $eteru$n2a 2ang +erarti +ah0a $e#uruh $a*.e#
%ia*+i# %ari .o.u#a$i 2ang $a*a. :i!a %e*i!ian *a!a1 rata"ratan2a a!an *iri. $atu
$a*a #ain. Da#a* *engu&i hi.ote$i$ no# ter$e+ut1 ANA3A *ea!u!an .er+an%ingan
antara varian$i antar !e#o*.o! 6MS
B
9 %engan varian$i %a#a* !e#o*.o! 6MS
C
9. :i!a
tern2ata !e%ua varian$i itu $a*a 6F<19 *a!a +erarti $e#uruh $a*.e# 2ang %iana#i$i$
+era$a# %ari .o.u#a$i 2ang $a*a1 %an !ita ti%a! *e*i#i!i %a$ar untu! *eno#a!
hi.ote$i$ no#. Na*un1 &i!a a%a $a#ah $atu ni#ai rata"rata 2ang &auh +er+e%a %engan
ni#ai rata"rata #ainn2a *a!a +erarti $a*.e# ter$e+ut +era$a# %ari .o.u#a$i 2ang
+er+e%a.
Se#uruh $u+&e! 2ang +era%a %a#a* $atu !e#o*.o! *e*i#i!i !ara!teri$ti! 2ang
$a*a .a%a .eu+ah +e+a$ 2ang tengah %i!a&i. Da#a* +aha$a e!$.eri*en1 *ere!a
$e#uruhn2a *eneri*a .er#a!uan 2ang $a*a1 $ehingga !eraga*an *ere!a .a%a .eu+ah
teri!at %i.an%anga $e+agai !eraga*an ga#at %an ti%a! +er!aitan %engan .er+e%aan
&eni$ .er#a!uan atau .eu+ah +e+a$.
Per+e%aan rata"rata antar !e#o*.o! ter%iri ata$ %ua un$ur 2aitu !eraga*an ga#at %an
!eraga*an 2ang +er!aitan .er+e%aan .a%a .eu+ah +e+a$. E#eh !arena !eraga*an %i
%a#a* !e#o*.o! 6MS
C
9 *eru.a!an .ena!$ir 2ang ti%a! +ia$ ata$ varian$i .o.u#a$i
%an !eraga*an antara !e#o*.o! 6MS
B
9 ter%iri ata$ MS
C
%an !eraga*an 2ang
+er!aitan %engan .er#a!uan1 *a!a hu+ungan antara !e%uan2a %a.at %itu#i$!an $e+agai
+eri!ut8
17
Dengan %e*i!ian1 F %a.at &uga %itu#i$!an8
:i!a %a*.a! .er#a!uan $a*a %engan no#1 *a!a
Per$oa#an !ita $e!arang a%a#ah +agai*ana *e*+e%a!an .engaruh 2ang
$i$te*ati! %ari .engaruh 2ang ti%a! $i$te*ati! 6a4a!9. ANA3A %an $tati$ti!a
in5eren$ia# .a%a u*u*n2a *en%e!ati .er$oa#an ini %engan *engguna!an teori
.e#uang. Stati$ti!a in5eren$ia# +ertuga$ untu! *en&a0a+ $uatu .ertan2aan 2ang %a.at
%iru*u$!an $e+agai +eri!ut8 8F &i!a hi.ote$i$ no# tern2ata +enar +era.a!ah .e#uang
*e*.ero#eh harga $tati$ti! tertentuGF Mi$a#!an %a#a* ANA3A1 !ita *e*.ero#eh
F<317/. Pertan2aan 2ang haru$ %i&a0a+ a%a#ah H+era.a +e$ar .e#uang *e*.ero#eh
F<317/ &i!a tern2ata hi.ote$i$ no# itu +enarGF Pa!et ana#i$i$ $tati$ti! .a%a !o*.uter
u*u*n2a *e*+eri!an &a0a+an terha%a. .ertan2aan ter$e+ut $e4ara #ang$ung %a#a*
+entu! .< ,12>1 ,1,11 ,1,,1 %an $e+again2a. na*un &i!a %i#a!u!an $e4ara *anua#
*a!a harga F
hitung
haru$ %i+an%ing!an %engan ni#ai !riti$ 2ang $u%ah %i$e%ia!an %a#a*
+entu! F
ta+e#
.a%a %era&at !e+e+a$an %an ting!at !e2a!inan. Ni#ai . 2ang #e+ih !e4i#
%ari ni#ai 2ang %itentu!an *enun&u!!an .eno#a!!an terha%a. H
,
. -e$i*.u#an 2ang
$a*a %i.ero#eh &i!a tern2ata F
hitung
I F
ta+e#
. Meno#a! hi.ote$i$ no# +erarti
*en2i*.u#!an +ah0a .er+e%aan antara MS
B
%engan MS
C
+er!aitan %engan .engaruh
2ang $i$te*ati! %ari 5a!tor atau .eu+ah +e+a$ 2ang %ite#iti. 6FurBon. 2,,7. Statistika
Terapan untuk Penelitian. )eta!an !etu&uh. ALFABETA8 Ban%ung9.
17
1.2. Anova Satu Arah
Dina*a!an ana#i$i$ varian$ $atu arah1 !arena ana#i$i$n2a *engguna!an
varian$ %an %ata ha$i# .enga*atan *eru.a!an .engaruh $atu 5a!tor.Dari tia. .o.u#a$i
$e4ara in%e.en%en !ita a*+i# $e+uah $a*.e# a4a!1 +eru!uran n
1
%ari .o.u#a$i !e$atu1
n
2
%ari .o.u#a$i !e%ua %an $eteru$n2a +eru!uran n
!
%ari .o.u#a$i !e !. Data $a*.e#
a!an %in2ata!an %engan J
i&
2ang +erarti %ata !e"& %a#a* $a*.e# 2ang %ia*+i# %ari
.o.u#a$i !e"i. 6 Su%&ana.177/.Metoda Statistika.Ban%ung8Tar$ito Ban%ung9.
ANA3A $atu &a#ur 2aitu ana#i$i$ 2ang *e#i+at!an han2a $atu .eu+ah +e+a$.
Se4ara rin4i1 ANA3A $atu &a#ur %iguna!an %a#a* $uatu .ene#itian 2ang *e*i#i!i 4iri"
4iri +eri!ut81. Me#i+at!an han2a $atu .eu+ah +e+a$ %engan %ua !ategori atau #e+ih
2ang %i.i#ih %an %itentu!an o#eh .ene#iti $e4ara ti%a! a4a!. -ategori 2ang %i.i#ih
%i$e+ut ti%a! a4a! !arena .ene#iti ti%a! +er*a!$u% *enggenera#i$a$i!an ha$i#n2a !e
!ategori #ain %i #uar 2ang %ite#iti .a%a .eu+ah itu. Se+agai 4ontoh1 .eu+ah &eni$
!e#a*in han2a ter%iri ata$ %ua !etgori 6.ria"0anita91 atau .ene#iti hen%a!
*e*+an%ing!an !e+erha$i#an antara Meto%e A1 B1 %an ) %a#a* *ening!at!an
$e*angat +e#a&ar tan.a +er*a!$u% *enggenera#i$a$i!an !e *eto%e #ain %i #uar !etiga
*eto%e ter$e+ut.
1. Per+e%aan antara !ategori atau ting!atan .a%a .eu+ah +e+a$ %a.at +er$i5at
!ua#itati5 atau !uantitati5.
2. Setia. $u+&e! *eru.a!an anggota %ari han2a $atu !e#o*.o! .a%a .eu+ah +e+a$1
%an %i.i#ih $e4ara a4a! %ari .o.u#a$i tertentu. 6FurBon. 2,,7. Statistika Terapan
untuk Penelitian. )eta!an !etu&uh. ALFABETA8 Ban%ung9
Tu&uan %ari u&i anova $atu &a#ur a%a#ah untu! *e*+an%ing!an #e+ih %ari %ua
rata"rata. Se%ang!an gunan2a untu! *engu&i !e*a*.uan genera#i$a$i. Ma!$u%n2a
%ari $igni5i!an$i ha$i# .ene#itian. :i!a ter+u!ti +er+e%a +erarti !e%ua $a*.e# ter$e+ut
%a.at %igenera#i$a$i!an 6%ata $a*.e# %iangga. %a.at *e0a!i#i .o.u#a$i9. Anova $atu
17
&a#ur %a.at *e#ihat .er+an%ingan #e+ih %ari %ua !e#o*.o! %ata.
6Ri%u0an.2,,(.Dasar-dasar Statistika.Ban%ung8A#5a+eta9
Anova .enge*+angan atau .en&a+aran #e+ih #an&ut %ari u&i"t 6 9 .U&i"t
atau u&i"K han2a %a.at *e#ihat .er+an%ingan %ua !e#o*.o! %ata $a&a. Se%ang!an
anova $atu &a#ur #e+ih %ari %ua !e#o*.o! %ata. )ontoh8 Per+e%aan .re$ta$i +e#a&ar
$tati$ti!a antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar 6 91 iKin +e#a&ar 6 9 %an u*u* 6 9.
Anova #e+ih %i!ena# %engan u&i"F 6Fisher Test91 $e%ang!an arti varia$i atau
varian itu a$a#n2a %ari .engertian !on$e. HMean SquareF atau !ua%rat rerata 6-R9.
Ru*u$n2a 8
<
Di*ana8 < &u*#ah !ua%rat 6some of square9
< %era&at +e+a$ 6degree of freedom9
Menghitung ni#ai Anova atau F 6 9 %engan ru*u$ 8
< < < <
3arian %a#a* grou. %a.at &uga %i$e+ut 3arian -e$a#ahan 63arian La#at9. Da.at
%iru*u$!an 8
< M untu! <
untu!
Di*ana
17
< $e+agai 5a!tor !ore!$i
N < :u*#ah !e$e#uruhan $a*.e# 6&u*#ah !a$u$ %a#a* .ene#itian9.
A < :u*#ah !e$e#uruhan grou. $a*.e#.
2. Lang!ah"#ang!ah Anova Satu Arah
2.1. Pro$e%ur U&i Anova Satu Arah
19 Se+e#u* anova %ihitung1 a$u*$i!an +ah0a %ata %i.i#ih $e4ara
ran%o*1+er%i$tri+u$i nor*a#1 %an variann2a ho*ogen.
2) Buat#ah hi.ote$i$ 6 %an 9 %a#a* +entu! !a#i*at.
3) Buat#ah hi.ote$i$ 6 %an 9%a#a* +entu! $tati$ti!.
?9 Buat#ah %a5tar $tati$ti! in%u!.
5) Hitung#ah &u*#ah !ua%rat antar grou. 6 9 %engan ru*u$ 8
< M
6) Hitung#ah %era&at +e+a$ antar grou. %engan ru*u$ 8 <
7) Hitung#ah !u%rat rerata antar grou. 6 9 %engan ru*u$ 8 <
8) Hitung#ah &u*#ah !ua%rat %a#a* antar grou. ( ) %engan ru*u$ 8


9) Hitung#ah %era&at +e+a$ %a#a* grou. %engan ru*u$ 8
17
10) Hitung#ah !ua%rat rerata %a#a* antar grou. ( ) %engan ru*u$ 8 <
11) )ari#ah %engan ru*u$ 8
129 Tentu!an tara5 $igni5i!an$in2a1 *i$a#n2a ; < ,1,> atau ; < ,1,1
13) )ari %engan ru*u$ 8
1?9 Buat Ta+e# Ring!a$an Anova
TABEL RINL-ASSAN ANE3A SATU ARAH
Su*+er
3arian 6S39
:u*#ah -ua%rat
6:-9
Dera&at
+e+a$
6%+9
-ua%rat
Rerata
6-R9
Tara5
Signi5i!an
6 9
Antar grou.
6A9
M
Da#a*
grou.
6D9

" "
Tota# " " "
15) Tentu!an !riteria .engu&ian 8 &i!a N 1 *a!a to#a! +erarti
$igni5an %an !on$u#ta$i!an antara %engan !e*u%ian +an%ing!an
1/9 Buat !e$i*.u#an.
2.2. )ontoh Soa# %an Pe*+aha$an
17
1. Seorang ingin *engetahui .er+e%aan .re$ta$i +e#a&ar untu! *ata !u#iah %a$ar"%a$ar
$tati$ti!a antara *aha$$i$0a tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&arn %an u*u*.
Data %ia*+i# %ari ni#ai UTS $e+agai +eri!ut 8
Tuga$ +e#a&ar 6 9 < / ( > / / ( / < 11 orang
IKin +e#a&ar 6 9 < > / / > > > / > / ( < 12 orang
U*u* 6 9 < / 7 ( ( 7 / / 7 ( / ( < 12 orang
Bu!ti!an a.a!ah a%a .er+e%aan atau ti%a!G
LANL-AH"LANL-AH MEN:ACAB 8
1. Dia$u*$i!an +ah0a %ata %i.i#ih $e4ara ran%o*1 +er%i$tri+u$i nor*a#1 %an variann2a
ho*ogen.
2. Hi.ote$i$ 6 %an 9 %a#a* +entu! !a#i*at.
< Ter%a.at .er+e%aan 2ang $igni5i!an antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&ar
%an u*u*.
< Ti%a! a%a .er+e%aan 2ang $igni5i!an antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&ar
%an u*u*.
3. Hi.ote$i$ 6 %an 9 %a#a* +entu! $tati$ti4
8 O = 8 O =
?. Da5tar $tati$ti! in%u!
NILAI UTS
NO
1
2
3
/
(
>
>
/
/
/
7
(
17
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/
/
(

"

>
>
>
/
>
/
(

(
7
/
/
7
(
/
(
5. Menghitung &u*#ah !ua%rat antar grou. 6 9 %engan ru*u$ 8
< M
+ )
/. Hitung#ah %era&at +e+a$ antar grou. %engan ru*u$ 8
= A P 1 < 3 Q 1 < 2 A < &u*#ah grou. A
7. Hitung#ah !u%rat rerata antar grou. 6 9 %engan ru*u$ 8
<
8. Hitung#ah &u*#ah !ua%rat %a#a* antar grou. ( ) %engan ru*u$ 8
STATISTIK TOTAL(T)
11 12 12 N=35

73 71 90 234

943 431 692 1616


6,64 5,92 7,5 6,69
484,45 420,08 675 1564,46
Varians (
0,85 0,99 1,55 1,33
17
+

7. Hitung#ah %era&at +e+a$ %a#a* grou. %engan ru*u$ 8

10. Hitung#ah !ua%rat rerata %a#a* antar grou. ( ) %engan ru*u$ 8
<
11. )ari#ah %engan ru*u$ 8

12. Tentu!an tara5 $igni5i!an$in2a1 *i$a#n2a ; < ,1,>
13. )ari %engan ru*u$ 8
)ara *en4ari 8 Ni#ai %an arti ang!a
,17> < Tara5 !e.er4a2aan 7>R atau tara5 $igni5i!an >R.
Ang!a 2 < .e*+i#ang atau ha$i# %ari
Ang!a 32 < .en2e+ut atau ha$i# %ari
17
A.a+i#a ang!a 2 %i4ari !e !anan %an ang!a 32 !e +a0ah *a!a a!an +erte*u
%engan ni#ai . Untu! tara5 $igni5i!an$i >R %i.i#ih .a%a +agian ata$ %an
1R %i.i#ih .a%a +agian +a0ah.
1?. Buat Ta+e# Ring!a$an Anova
TABEL
RINL-ASSAN ANE3A SATU :ALUR
Su*+er
3arian 6S39
:u*#ah -ua%rat
6:-9
Dera&at
+e+a$
6%+9
-ua%rat
Rerata
6-R9
Tara5
Signi5i!an
6 9
Antar grou.
6A9
1>1,

Da#a* grou.
6D9

" "
Tota# " " "
15. Tentu!an !riteria .engu&ian 8 &i!a N 1 *a!a to#a! +erarti $igni5an.
Sete#ah !on$u#ta$i!an %engan ta+e# F !e*u%ian +an%ing!an antara %engan
1tern2ata 8 I atau /1/1 I 313, *a!a to#a! +erarti $igni5an.
1/. -e$i*.u#an
17
%ito#a! %an %iteri*a. :a%i1 ter%a.at .er+e%aan 2ang $igni5i!an antara *aha$i$0a
tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&ar %an u*u*.
Contoh 2
Se+uah .ene#itian %i#a!u!an untu! *engetahui a.a!ah a%a .engaruh .er+e%aan *eto%e
+e#a&ar .a%a ting!at .re$ta$i $i$0a. A%a tiga *eto%e +e#a&ar 2ang a!an %iu&i. Dia*+i# $a*.e#
*a$ing"*a$ing > guru untu! *enger&a!an .e!er&aann2a1 #a#u %i4ata 0a!tu 2ang %iguna!an
6*enit9 $e+agai +eri!ut8
Meto%e 1 6*enit9 Meto%e 2 6*enit9 Meto%e 3 6*enit9
21 1 31
2 2> 2(
27 2, 22
23 1> 3,
2> 23 2?
U&i#ah %engan ; < ,1,> a.a!ah a%a .engaruh .er+e%aan *eto%e +e#a&ar .a%a 0a!tu
2ang %iguna!anG
Pen2e#e$aian 8
Meto%e 1 6*enit9 Meto%e 2 6*enit9 Meto%e 3 6*enit9
21 1 31
2 2> 2(
27 2, 22
23 1> 3,
2> 23 2?
T
1
< 12> T
2
< 1,, T
3
< 13>
Dari ta+e# %i ata$ +i$a %ihitung
Tota# !e$e#uruhan ni#ai < 3/,
:-- <
17
:-T <
:-S < 27( Q 13, < 1/(
Ta+e# ANE3A
Su*+er Dera&at :u*#ah 3arian F
hitung
F
ta+e#
-eraga*an Be+a$ -ua%rat 6Raga*9
Antar-o#o* 2 13, F6
21

12
9 < 31(7
Si$aan 12 1/(
1? 27(
Pengu&ian Hi.ote$i$
8 Tidak semuanya sama
Stati$ti! U&i < F
hitung
< ?1/?
-arena F
hitung
I F
ta+e#
*a!a to#a! Ho
-e$i*.u#an8 A%a .engaruh .er+e%aan *eto%e !er&a .a%a 0a!tu 2ang %iguna!an.
17
). PENUTUP
1. -e$i*.u#an
Anava atau Anova a%a#ah anoni* %ari ana#i$i$ varian ter&e*ahan %ari analysis of
variance1 $ehingga +an2a! orang 2ang *en2e+utn2a %engan anova. Anova
*eru.a!an +agian %ari *eto%a ana#i$i$ $tati$ti!a 2ang tergo#ong ana#i$i$
!o*.arati5 6.er+an%ingan9 #e+ih %ari %ua rata"rata.
U&i anova $atu arah a%a#ah untu! *e*+an%ing!an #e+ih %ari %ua rata"rata.
Se%ang!an gunan2a untu! *engu&i !e*a*.uan genera#i$a$i. Ma!$u%n2a %ari
$igni5i!an$i ha$i# .ene#itian 6anava $atu &a#ur9. :i!a ter+u!ti +er+e%a +erarti !e%ua
$a*.e# ter$e+ut %a.at %igenera#i$a$i!an1 artin2a %ata $a*.e# %iangga. %a.at
*e0a!i#i .o.u#a$i.
Anova .enge*+angan atau .en&a+aran #e+ih #an&ut %ari u&i"t 6 9 .U&i"t atau
u&i"K han2a %a.at *e#ihat .er+an%ingan %ua !e#o*.o! %ata $a&a. Se%ang!an anova
$atu &a#ur #e+ih %ari %ua !e#o*.o! %ata. )ontoh8 Per+e%aan .re$ta$i +e#a&ar
$tati$ti!a antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar 6 91 iKin +e#a&ar 6 9 %an u*u* 6 9.
17
Da5tar Pu$ta!a
Su%&ana.177/.Metoda Statistika.Ban%ung8Tar$ito Ban%ung
U$*an1Hu$aini.2,,/.Pengantar Statistika.:a!arta8PT Bu*i A!$ara
Ri%u0an.2,,(.Dasar-dasar Statistika.Ban%ung8A#5a+eta
FurBon. 2,,7. Statistika Terapan untuk Penelitian. )eta!an !etu&uh. ALFABETA8 Ban%ung.

Anda mungkin juga menyukai