Anda di halaman 1dari 52

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN KURSUS

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISI KANDUNGAN
Perkara

Halaman

1.

PENDAHULUAN

iii

2.

PERATURAN KURSUS

iv

3.

PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID

4.

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


RENDAH(KSSR).

5.

DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

15

6.

AGIHAN WAKTU DAN TAJUK KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

29

7.

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN ABAD 21

34

8.

CONTOH KERANGKA KREATIVITI MENGGUNAKAN KAEDAH 4 FASA TERARAH

47

9.

CONTOH MODUL

50

MODUL AL-QURAN

51

MODUL AKIDAH

56

MODUL IBADAH

62

MODUL SIRAH

69

MODUL AKHLAK

78

MODUL JAWI

88

10. PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

95

11. PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

104

12. KAEDAH DAN TEKNIK

111

13. TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL-QURAN (AYAT
BACAAN)

115

14. PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN

123

15. PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI

130

16. PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA

138

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

1. PENDAHULUAN

Kursus Induksi Jurulatih Utama bagi kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan
Islam Tahun 2 adalah bertujuan untuk memastikan Pendidikan Islam KKSR dapat
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kursus pada kali ini
mengemukakan beberapa pendekatan yang berfokuskan kepada aspek membaca, menulis,
mengira dan menaakul serta memberi penekanan kepada Elemen Nilai Tambah (ENT).
Elemen Nilai Tambah (ENT) yang dicadangkan berfokus kepada Elemen Kreativiti dan
Inovasi, Elemen Keusahawanan, Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha untuk melahirkan warga Malaysia yang kreatif,
inovatif, berilmu dan berkemahiran tinggi serta mampu menghadapi cabaran pendidikan
abad 21. Guru Pendidikan Islam juga diharapkan dapat mengembeling tenaga untuk
mengembangkan kefahaman Islam yang sebenar kepada murid dengan lebih berkesan.
Guru Pendidikan Islam juga seharusnya mampu membimbing murid melalui ilmu yang
disampaikan dan berjaya diamalkan dalam kehidupan, seterusnya menjadi amalan yang
berterusan dan pembudayaan dalam kehidupan harian sepanjang hayat.
Kursus ini akan memberikan pendedahan serta bimbingan kepada Jurulatih Utama
KSSR Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 dalam memahami Konsep Dokumen Standard, Dasar
KSSR dalam Pendidikan Islam, Elemen Nilai Tambah(ENT) dalam P&P, Cabaran Pendidikan
Islam abad 21 serta Pendekatan P&P Pendidikan Islam. Oleh itu komitmen yang tinggi dan
bimbingan yang berterusan daripada Jurulatih Utama akan memantapkan usaha bagi
meningkatkan kualiti Pendidikan Islam di Malaysia agar terus releven dengan perkembangan
semasa serta menjadi subjek yang diminati dan disukai oleh golongan pelajar.
Buku

Panduan

ini

akan

akan

memberi bimbingan dan

langkah

untuk

mempertingkatkan profesion keguruan terutamanya kaedah pengajaran dan pembelajaran.


Oleh itu akitviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang lebih
menarik, efektif dan terancang penggunaannya perlu diberi perhatian. Semoga buku
panduan kursus ini dapat memantapkan pelaksanaan kurikulum KSSR disemua sekolah
rendah serta dapat melahirkan generasi murid yang dapat mengamalkan Islam dengan
sempurna.

iii

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

2. PERATURAN KURSUS

Kehadiran kursus merupakan tugas rasmi. Semua peserta diwajibkan mematuhi


peraturan berikut ;.
x

Menghadiri setiap slot yang dijadualkan..

Menepati waktu dan perlu dicatat dalam borang kehadiran.

Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru.

Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan


bijaksana dan ketika menolak pandangan negatif.

Berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursus dijalankan berdasarkan


pekeliling berpakaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM).

Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus.

Telefon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah.

Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedang


berlangsung.

Memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan urusetia.

Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh
hati.

iv

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

WZEE'hZhWE//<E
/^>D>DDDEdh<
^,^/,DhZ/

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

WZEE'hZhWE//<E/^>D>DDDEdh<^,^/,DhZ/

^

PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM


DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID

Oleh:

Azizan Muhammad

^

Sebenarnya tugas mendidik atau menjadikan


murid yang berakhlak mulia adalah merupakan
salah satu matlamat yang sangat jelas dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah
Pendidikan Islam

^

W'W/

GPI memainkan peranan dan tanggungjawab


yang sangat besar dalam membentuk generasi
berakhlak mulia.
Tanggungjawab ini adalah suatu amanah yang
perIu dilaksanakan oleh semua GPI
Ada yang menyatakannya sebagai satu beban
yang amat berat dalam kerjaya ini

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

GPI adalah merupakan pendakwah yang meneruskan


peranan para rasul dalam mengembangkan ajaran
Islam seperti mana firman Allah dalam surah al Imran :
104
Maksudnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang


menyeru (berdakwah) kepada kebajikan
(mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala
perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang
salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat
demikian ialah orang-orang yang berjaya.

^
Firman Allah surah al Nahl : 125

Maksudnya:
Seru lah ke jalan TuhanMu (Wahai Muhammad)
Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat
pengajaran yang baik, dan berbincanglah
(berbahaslah) dengan mereka (yang Engkau
serukan itu) Dengan cara yang lebih baik;
Sesungguhnya TuhanMu Dia lah jua yang lebih
mengetahui akan orang yang sesat dari
jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui
akan orang-orang yang mendapat hidayah
petunjuk

^

GPI adalah barisan hadapan sebagai


PENDAKWAH
Pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan
maklumat bahkan yang lebih penting daripada
itu ialah mendidik murid-murid. Jika kita hanya
menyampaikan
maklumat
atau
ilmu
pengetahuan sahaja kita belum lagi di anggap
mendidik

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^
Permasalahan akhlak yang wujud di kalangan pelajar
sama ada berbentuk akhlak luaran mahu pun melibatkan
hubungan dengan Allah sering dikaitkan dengan
kegagalan sistem pendidikan negara sekalipun keduaduanya bukan faktor penyebab yang utama. Dalam soal
berkaitan, Ab. Halim Tamuri dan Khadijah Abdul Razak
(2003, ms. 69) mengatakan:

Tidak dapat dinafikan lagi masalah keruntuhan akidah


dan sosial seperti gejala murtad, keruntuhan akhlak, zina,
rogol serta kegagalan remaja Islam untuk melaksanakan
tuntutan asas sebagai seorang Islam telah menimbulkan
pelbagai
pandangan dan persepsi di kalangan
masyarakat terhadap Pendidikan Islam amnya dan guruguru Pendidikan Islam

^

'

'W/

W

DD D D 
D

^
'
t
DDE<
 ,'
' 

'
h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

Guru adalah agen pendidikan yang berkesan


(Muhammad Uthman el-Muhammady,1991
daIam. Ahmad Mohd. Salleh, 1997). Walau
sebaik mana pun sesuatu kurikulum itu, jika
guru yang mengajar bukannya guru yang
berkesan bermakna apa yang disampaikan
tidak akan difahami pelajar dan tidak akan
mencapai matlamat pengajaran

^

W/
&W'WW/


^ ,d D^
^W' ,

^ ,d <WD

^ ,d D^/<
WD

^,d<WD

^ tt

^

Selaku mu' allim, dalam proses pengajaran dan


pembelajaran (P&P), guru sewajarnya mempunyai:
niat yang ikhlas

mengetahui dasar-dasar pendidikan

strategi mengajar yang berkesan


memberi rangsangan dan motivasi kepada para pelajar
dan memahami kaedah-kaedah pengurusan bilik

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

' 

 

^
 ' 
D

^

DW
DD
^
^
'D

^
^DE 
,Z
 
 

^DE / 

 
 

D/
/
// 

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

Ulwan (1989), sebagai mua'ddib, guru wajib


memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji; dan sifat
terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam
proses mendidik - bukan kerana inginkan
balasan kebendaan (wang, pangkat) da
penghormatan masyarakat tetapi semata-mata
bertujuan untuk mendapat keredaan Allah.

^/^

h Y
W/
, 

h DY
 

DY
Y

/


 D 
/
D^ ^ /d D d D
h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

^ ^ d 


D

K

^

,W/
WY&
<
WY&


Y&'Y&'W/

W/

^
Penutup

Untuk merealisasikan pembentukan generasi berakhlak mulia GPI


Islam mesti menerima amanah tersebut dengan rela hati
Kita juga perlu menghayati peranan sebenar sebagai pendidik seperti
yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul
Penghayatan dan pengamalan peranan tersebut diharapkan dapat
membantu GPI dalam mendidik akhlak pelajar di samping
memartabatkan profesion keguruan

Oleh itu sebagai GPI, kita mestilah sedar dan insaf serta memiliki ciriciri utama seperti berikut :

Mempunyai akidah yang teguh dan tepat


Mempunyai akhlak dan amalan yang terpuji
Menjadi model terbaik disebut sebut sebagai Qudwah Hasanah
Memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

<KE^WWE//<E/^>D
>D<hZ/<h>hD^dEZ
^<K>,ZE,

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

<KE^WWE//<E/^>D >D<hZ/<h>hD^dEZ^<K>,
ZE,<^^Z
^

KURIKULUM PENDIDIKAN
ISLAM SEKOLAH RENDAH

Sektor Pendidikan Islam


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

^

MATLAMAT
 Matlamat

Pendidikan Islam adalah untuk


melahirkan muslim yang berilmu, beriman,
berketerampilan, beramal soleh dan
berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah
Allah yang bertakwa serta menyumbang ke
arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan
negara serta berjaya di dunia dan akhirat.

^

OBJEKTIFMembaca surah-surah terpilih daripada al Quran


dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan
pembacaannya dalam kehidupan seharian;
Menghafaz surah-surah terpilih daripada al Quran untuk
bacaan dalam solat dan ibadat harian;
Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk
diamalkan dan dihayati pengajarannya;
Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih untuk
diamalkan dan dihayati pengajarannya;
Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai
pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama;

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

OBJEKTIF

Memahami dan mengamalkan asas ibadah


sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu
kifayah ;
 Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah
Rasulullah s.a.w. serta menghayati dan mengamal
sunnah baginda
 Memahami, mengamalkan dan menghayati nilainilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan
 Membaca dan menulis jawi serta mencintainya
sebagai warisan budaya bangsa;

^

STATUS
 Mata

pelajaran PI adalah mp teras


kepada murid Islam yang wajib diajar
di institusi pendidikan yang
mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid Islam. MP ini diajar oleh
GPI yang diluluskan oleh pihak
berkuasa negeri.

^

CIRI UTAMA

Pendidikan asas ulum syariah.


Mengambil kira tahap perkembangan dan
kemampuan murid
Menjelmakan kesepaduan ilmu aqli dan naqli.
Merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.
Menekankan pembentukan dan pembangunan insan
mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah
pembangunan tamadun bangsa dan negara.
Penulisan bahan kurikulum Pendikan Islam
menggunakan tulisan jawi.

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

AGIHAN MASA

Tahun 1
6 bulan
perta

6 bulan

Al Quran

Tilawah dan
hafazan

4 waktu
(iqra)

Kefahaman
Hadis

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

3 waktu

3 waktu

3 waktu

3 waktu

3 waktu

kedua

ma

3 waktu
(iqra +

hafazan)

Akidah
2 waktu

2 waktu

2 waktu

2 waktu

Ibadah
-

2 waktu

2 waktu

2 waktu

1 waktu

1 waktu

Sirah
Adab
Jawi

1 waktu

1 waktu

1 waktu

1 waktu

^

PENGGUNAAN TULISAN JAWI


 Tulisan

jawi digunakan dalam semua


dokumen mata pelajaran PI. Dokumendokumen tersebut ialah Dokumen
Standard, buku teks dan bahan-bahan
sokongan lain. Tulisan jawi juga
digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta semua aktiviti
penilaian.

^

ORGANISASI KANDUNGAN

 Modul

al Quran
 Modul Hadis
 Modul Akidah
 Modul Ibadah
 Modul Sirah
 Modul Adab
 Modul Jawi

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA)


 Penguasaan

terhadap amali PI dinilai


melalui pelaksanaan (PAFA). Ia
dilaksanakan secara berterusan
sepanjang tempoh P&P dengan
menggunakan buku panduan PAFA.
Pencapaian pelajar direkod dan
dilaporkan kepada KPM.

^

PENDEKATAN P&P

Kurikulum transformasi menegaskan penggunaan


pelbagai pendekatan P&P yang memberi lebih
penekanan kepada hands-on learning seperti
inkuiri penemuan, pembelajaran berasaskan
projek, pembelajaran secara konstruktivisme,
pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran
masteri dan pembelajaran luar bilik darjah.
Pendekatan yang digunakan mesti menyediakan
peluang pembelajaran murid yang tidak terhad,
menyeronokkan serta mengambil kira
kepelbagaian kecerdasan murid.

^

PENTAKSIRAN


Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk


membolehkan penilaian yang lebih autentik
dan holistik. Pentaksiran formatif berasaskan
sekolah dijalankan secara berterusan untuk
mengesan perkembangan dan pencapaian
murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid
yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti
pemulihan dan kekuatan murid perlu
ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan.

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

RUJUKAN

Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum,


bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibuat
dengan merujuk kepada sumber rujukan yang muktabar.
Segala fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan
kepada kefahaman Islam yang betul sebagaimana yang
dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Bagi menyelaras kefahaman
dan amalan murid, segala bahan sokongan dan proses
pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibina dan
dilaksanakan berdasarkan fahaman Ahli Sunnah wa al
Jamaah dan pendapat yang muktabar daripada Mazhab
Shafie serta keputusan-keputusan yang diterima pakai
daripada pihak berkuasa dalam urusan agama di
Malaysia.

^

SEKIAN TERIMA KASIH

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

K<hDE^dEZ
WE//<E/^>D
d,hE

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

K<hDE^dEZWE//<E/^>D d,hE
KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH RENDAH
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu,
beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah
sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di
dunia dan di akhirat.
OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam
sekolah rendah berkebolehan untuk:
i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya
dalam kehidupan seharian;
ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat
harian;
iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;
iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng
keagamaan;
vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ain dan fardu kifayah sebagai
kewajipan umat Islam;
vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa
kecintaan kepada baginda;
viii. Memahami dan mengamalkan adab serta
kehidupan seharian; dan

menghayati nilai-nilai akhlak dalam

ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;

FOKUS
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi
penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah
dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian.
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan
yang lebih mendalam kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah
dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian.
Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid
tentang hadis sebagi salah satu sumber hukum dalam Islam.

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami,
mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada
standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan
oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada
enam modul iaitu:
Modul al Quran
Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid,
menghafaz dan memahami surah al-Fatihah dan surah tertentu daripada juzu Amma serta
menghayati pengajarannya.
Modul Hadis
Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati
pengajarannya.

Modul Akidah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab
terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam
kehidupan harian .
Modul Ibadah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang
ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.
Modul Sirah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil
iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian.
Modul Adab
Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan
manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.
Modul Jawi
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas
seni khat.

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

g@@n@
a@bm
uj@n

b@n
 bbi.1

@a@@ni@ 
z@a@bj 1.1.1
. 
@a@@ni@ 
z@a@bj

z a@bj 1.1

L

L 

1.1.2

N 

a 

N @a@@ni@ 


z@a@bj1.1.3N @a@@ni@
z@a@bj1.1.4

 .2
Nmbmbr2.1.1

@mbz@a@2.1

Nubby@bmbr2.1.2

@bai

N bnkuab@mjr2.1.3
@N@Nbn@kua@ @nbmbr2.1.4
Nubbmbr2.1.5
Nbabnaaibmbr2.1.6
N@@bai@@2.1.7
Nm@bmbr2.2.1
Nm@bmbr2.2.2

@mbz@a@2.2
bai

Nmabby@bmbr2.2.3

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

uj@n

b@n

@N bnkuaa25pjr2.2.4
@N nbmbr2.2.5
@N baiabjr2.2.6
@Z pjr2.2.7
Nkua -i
Nzn -ii
Nb -
N@@bai@@2.2.8
Nu@a m@bmbr2.3.1
Nuiabby@bmbr2.3.2

Z a2.3
uia

@H!"#$aIuiba bj2.3.3
N bu
j 2.3.4
@N bubb2.3.5
Nibm@bmbr2.4.1
Niabby2.4.2
NH3@a@a I iba bj2.4.3
@N ia@ 2.4.4
N iabai 2.4.5

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

@Z a@2.4
ia

uj@n

b@n

Nybabbb@mbmbr2.5.1

@Z ab@ 2.5

@Nybabbbnna bj2.5.2

ybaa

@N tbjb bybaaanbmbr2.5.3
N dbvnb@njbbbjbmbr2.5.4
. % aambmbr2.6.1

Z ab@2.6
% aa

. % aabbnna bj2.6.2


@N adabbmbr2.6.3
. % aa@@bai bmbr2.6.4
Nbmbmbr2.7.1

Z ab@2.7

Nbbbnna bj2.7.2

@N bbabbbbjbmbr2.7.3
Naibba bmbr2.7.4
bj3
.' &@a@ &m@bmbr3.1.1

@mbz@a@3.1

N' &@a@ &n pjr3.1.2

@a@ & 

N' &@a@ &@abna ai@3.1.3

&

&@ a@ &ab@ bbmbr3.1.4

'

N'
@a@ &ab@ @ m@ jbv3.1.5
N' &

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

uj@n

b@n

N@sy@a &@ m@pjr

3.2.1

@@a@3.2

Ntn@a )' i (&@@b@bmbr3.2.2

&@

Nsma@a &@ @@@a@bj3.2.3


N@ *@3.2.4
@a@3.3

N@a a@bmbr3.3.1
@p@ni@@@a a@ 3.3.2

N@a a

Nma
Nni @aya@jm@z@a@bj3.4.1

@z@a@bj3.4

Nni@@@@@z@a@bj3.4.2

@@@a aya@jm
N

@ +
a@bnng@b z@a@bj3.5.1
Nni

@@a@bbi

v@a@ana@L@bbiz@a@bj3.5.2
Nni@
@a@abna@ n@bbiz@a@bj3.5.3
@ @a@v
Nni
Nni@ a@@bbiz@a@bj3.5.4
Nni@ ,# @@bbiz@a@bj3.5.5
@bbI@n ni@ @a@bbjbj3.5.6

z@a@bj3.5

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

uj@n

b@n
H@ab

N4
@o@p@@b@@bu@bmbr4.1.1

@bjna@j@a4.1

@j@@bu

Nj@ -i

N@bv@m

N
bi@aab@bi@nj- ii
Nbu@bv@@@ / -@bmbr4.1.2
Nbu@bb@a@ 0"# @bmbr4.1.3
@bui@@ab@@ja@i@@bjna@v4.1.4
N
N12#@@@@bv@bmbr4.2.1
Na@b@bbj@ @bmbr

@bjna@j@a4.2

N@

4.2.2

N /a@b@abr4.2.3
@ @@@@ a@b a i bmbr

4.2.4

.12#@@@
N@@@@@bjna@bmbr4.2.5
Navy@@pjr 4.3.1

@bjna@j@a4.3

@ti@n@l@ob@ba@bmbr4.3.2

@vy@bi@an

Navy@n@mi
@n@nm 34@i@@l@a@b@pjr4.3.3
Zavy

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

Na

uj@n

b@n
N@ii
N5 @iii

Naa@j@iiii
N678@iiv
Nby@bv@@@ /kj@bmbr

4.3.4

@n@bz@a@@ab@4.3.5
Navy
@m@@an@b@a@ /@pjr

4.3.6

Zavy@@@n
Nbi
Nbviii
N iii
Navy@@j@pjr4.3.7
la5
m@j@la@bmbr 5.1.1

@la a5.1

m@@bi@ @la@bmbr5.1.2

m@ @a@j@lai bj@bmbr

5.1.3

@a@ j@ la@ @ m jb@ v5.1.4


.m@ 
1: 0 :9la@bmbr
1: ;'9la@bmbr
@a@a@b@la@@i@@j@bmbr

5.2.1

5.2.2

@la a5.2
@a@a@b

5.2.3

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

uj@n

b@n

@ 9la@bmbr5.3.1

@@la a5.3

@@lai@bj@bmbr5.3.2

N@la@bib@jb@abr5.3.3
@@@m@bmb@ @a@bj (bj
Nni@@mmm@a@im@pb
pb@@a@bmb Zi
Z@n
bi

bi

bu6

6.1.1

@ @a@bj (bj
@@@@m@@bmb
@a@im@pb@

pb@@m@bmb Zii
Z@n
 =

bi

bj = +

j@bma@pb@@oa@bmb@Ziii
Z@n

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

Nmmm

uj@n

b@n

K K m K
m =
m K < K K K a
a =
@pb@@@pba@ @a@bj (bj

@a@bj (bj

6.2.1

6.2

@@@pba@

Nni@@mmm@a@im

Nmmm@a@im@pb

bmb@m@@pba Zi
Z@n
Nny @b @
bmb@oa@@pba Zii
Z@n
Nn @b @ia @pb
bmb@j@bma@@@pbaZiii
Z@n
@ob @oa @ @
Nm
pb@b@@pba Ziv
Z@n
@xby@
a a@a@
N
@l@bi@@bmb@ @a@bj@L

6.3.1

@ @a@bj@L

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

6.3

uj@n

b@n

Nni@ a@a
sba @@a l@bi@bmb

@@@@@@bi@@bmb
Zi

Z@n
6

!#

@@l@bi@bmb

Zii

Z@n
 

>?'

@@l@bi @bmb@b@@pba Ziii

Z@n
Nbjm@m @m

Nbi@ja@ @kua@o

@@l@bi@@bmb@b@@pbaZiv
N
Z@n
Nti@bj@b a@ @a

N @aa

Nmj p@bc@ a@bi bmb:v


Z@n
@ m

5@

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

N a@a@l

uj@n

b@n

N@ba mj p@bc@@bmbZvi


Zn


@bn

AB-C

b

@p@bc@@bmb@b@@pbavii
Nmj
Z@n
Nbu @m@i@bj@
p@bc@@bmb@b@@pba@Zviii
N@ba@mj
Z@n
Na i@b@ a

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

'/,Et<dh<^^Z
WE//<E/^>D
d,hE

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

mmm

@a@mmm@pb@@a@bmb
mmm
pb@@m@bmb
pb@@m@bmb
pb@@m@bmb
pb@@m@bmb
pb@@m@bmb

j@bma@pb@@oa@bmb

mmm

@a@mmm@pb@@a@bmb

mmm

pb @m@bmb

pb@@m@bmb

pb@@m@bmb

pb@@m@bmb

pb@@m@bmb

j@bma@pb@@oa@bmb

?@la

?@la

( )@a

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

@a@mmm@pb@@a@bmb

im@a@mmm@pb@@a@bmb

mmm@a@im@pb@@a bmb

( )@bu

@a@mmm@pb@@a@bmb

im

@a@mmm@pb@@a@bmb

mmm

@a@im@pb@@a@bmb

bu@

'/,Et<dhEd:h<<^^ZWE//<E/^>Dd,hE

@bv

@j@@

@b@ bu

( )@ 

@@

@a@

'

 D &

'

 D &

( )@pbj

u@Z@a 

@@bai

@@bai

( )@

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

(

 ) 

bmb@m@m@@pba
bmb@m@m@@pba
bmb@m@m@@pba
bmb@oa@m@@pba
bmb@oa@m@@pba
bmb@oa@m@@pba
bmb@ m@@pba

bmb@m@m@@pba

bmb@m@m@@pba

bmb@m@m@@pba

bmb@oa@m@@pba

bmb@oa@m@@pba

bmb@oa@m@@pba

bmb@@m@@pba

;' 0 :@la

1:

;' 0 :@la

?@la

( )@a

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

j@bma@pb@@oa@bmb

j@bma@pb@@oa@bmb

j@bma@pb@@oa@bmb

( )@bu

j@bma@pb@@oa@bmb

j@bma@pb@@oa@bmb

j@bma@pb@@oa@bmb

bu@

@bv

@j@@

( )@ 

v@a@ana

@@bbi

+ @@a

H-- @b@bbi

@@ E

@a@aya@ jm

@a@

@a@

&

( )@pbj

% 

) @Z@a 

% 

) @Z@a 

( )@

 aF G

 @aF G

 @aF G

 @@aF G

a F G
 

 a

ja

ja

ja

ja

(

 ) 

pb@b@m@@pba
pb@b@m@@pba
pb@b@m@@pba

@@a@l@bi@bmb
@@l@bi@bmb

@l@bi@@bmb@b@@pba
@

@@l@bi@bmb@b@@pba

pb@b@m@@pba

pb@b@m@@pba

pb@b@m@@pba

@@a@l@bi@bmb

@@l@bi@bmb

@bi@@bmb@b@@pba

@@l

@@l@bi@bmb@b@@pba

pb@b@m@@pba

pb@b@m@@pba

1 @la

1:

;' 0 :@la

1:

( )@a

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

@@l

@l@bi@@bmb@b@@pba

bmb@@m@@pba

bmb@@m@@pba

@bi@@bmb@b@@pba

bmb@@m@@pba

( )@bu

bmb@@m@@pba

bu@

a

@vy@an

@

@

( )@ 

F @@bbi

@a

@v@a@abna

@@bbi

( )@pbj

6

F I 

F I 

F I 

( )@

GJC

GJC

GJC

GJC

GJC 

 

 

 

GJC

GJC
 

 

 

 

 aF G

 aF G

 @aF G

(

 ) 

@p@bc@@ a@bi@bmb
@ba@mj

@bi@@bmb@b@@pba
mj@p@bc@@ a

@bi@@bmb@b@@pba
mj@p@bc@@ a

@bc@@ a@bi@@bmb

mj@p

@p@bc@@ a@bi@bmb

@ba@mj

@bi@@bmb@b@@pba

mj@p@bc@@ a

@bi@@bmb@b@@pba

mj@p@bc@@ a

mj@p

@@l

@ba@mj@p@bg@@ a

@bi@@bmb@b@@pba

@ba@mj@p@bg@@ a

1 @la

( )@a

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

@ba@mj@p@bg@@ a

@bi@@bmb@b@@pba

@ba@mj@p@bg@@ a

@bi@@bmb@b@@pba

@bc@@ a@bi@@bmb

@bi@@bmb@b@@pba

@bi@@bmb@b@@pba

@l@bi@@bmb@b@@pba
@

( )@bu

bu@

a

@vy@an

( )@ 

,# @@bbi

,# @@bbi

( )@pbj

L

L

6

( )@

K

K

K

K

GJC

GJC

 : uba

 : uba

 

 

 

 

 

 

(

 ) 

KURIKULUM
PENDIDIKAN ISLAM
DALAM MENGHADAPI
CABARAN ABAD 21

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

<hZ/<h>hDWE//<E/^>D>DDE',W/ZE

^

KURIKULUM PENDIDIKAN
ISLAM DALAM
MENGHADAPI CABARAN
ABAD 21

^

dt,

t 


Can we learn to
change with it?

^

dY

t

t


t


h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

'//Wd
'
 

^

This is the story about


the big public
conversation the nation
is not having about
public education
whether an entire
generation of kids will fail
to make the grade in the
Global Economy because
they cant think their way
through abstract
problems, work in teams,
distinguish good
information from bad, or
speak a language other
than English.

Time Magazine Dec. 18, 2006


5

^

Tony Wagner, codirector of the Change


Leadership Group, examines the U.S. education
system in the 21st century, considers why
American students are falling behind their
international peers, and proposes methods to
begin to correct the downward slide.
The global achievement gap is the gap between
what we are teaching and testing in our schools,
even in the ones that are most highly-regarded,
versus the skills all students will need for careers,
college, and citizenship in the 21st century.
He asks them the same question, What qualities do you
most want in a potential new employee?
seven survival skills
critical thinking and problem solving;
collaboration across networks and leading by influence;
agility and adaptability;
initiative and entrepreneurship;
effective oral and written communication;
accessing and analyzing information; and
curiosity and imagination.

Wagner hears
that the single
most important
skill is the ability
to ask the right
questions

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

Challenges of 21st Century Teaching

Greater Need for Education in Society and


Economy

Higher Standards for Learning

More Diverse Students with Greater


Educational Needs

Greater Expectations of Schools for Ensuring


Success

^

MAMPUKAH KSSR
PENDIDIKAN ISLAM
MENDEPANI PERUBAHAN
DAN CABARAN ABAD 21 ?

^

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

Melahirkan Muslim yang berilmu,


beriman, berketerampilan, beramal
soleh dan berakhlak mulia
berdasarkan al-Quran dan al-Sunah
supaya menjadi hamba dan khalifah
Allah yang bertaqwa serta
menyumbang ke arah
mempertingkatkan tamadun bangsa
dan negara serta berjaya di dunia dan
akhirat.
9

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

DI ABAD MANAKAH ANDA


BERADA KETIKA
MELAKSANAKAN PROSES P&P

^

W
Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah

^

BAGI MENGHADAPI
CABARAN
ABAD 21,
APAKAH YANG PERLU
DIUBAH ?

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^
WD>:ZE


WD>:ZE


Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah

Berasaskan murid
Pembelajaran kolaboratif
Kemahiran
Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Praktikal
Kemahiran hidup
Berkumpulan
Komuniti
Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan

Keseimbangan

^

W'hZhWdhdhdhEdh<DE:>D<E
^>DWZK^^WWDhZ/
D


DD


D
 
 D
 D

 

 D


^

BILA DAN DI MANA GURU


SEPATUTNYA MELETAKKAN
ELEMAN NILAI TAMBAH?

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

</
W<
WD
<<

<


<

D

<

W

d

^

^

<
/
D


<
^
W
WW

>D
>D
>d
D<
<
d
D
<
D

DWW

Kemahiran belajar abad ke-21

<D<
>
<
<DD
W
WD
<^D
</<
</<
<

d^

^

Perubahan kepada hasrat pendidikan

<


<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

Kurikulum yang direkabentuk menuntut


kita untuk membuat pilihan tentang
apakah yang penting pada masa kini
bagi membantu murid untuk masa depan
mereka.

^

Why are 21st century skills so


important?
There are new
21st Century
Contexts

Global Competition
Global Cooperation
Information Growth
More Jobs & Careers

Service Economy

^

Are our students ready?


Are our students critical thinkers
and problem solvers?

Are our students globally


aware?
Are our students self-directed?
Are our students good
collaborators?

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^

/Z//Z//E^EDhZ/zE'/,^Zd<E

D,

<

D

d
<

&

D

D

D


z 
/D

^

D

D

D

D

^
'/DEE'E/WZh,E EZE
>DWZK^^WW'hZhWE//<E/^>D
/E'<E

Menggunakan contoh modul P&P Kerangka Kreativiti


Model 4 Fasa Terarah sebagai bahan sokongan kurikulum
Modul iniTidak diwajibkan , hanya sebagai cadangan untuk
mengubah amalan lama yang biasa dilakukan oleh guru
dalam proses P&P
Menggunakan Buku Teks dan Buku Aktiviti yang
dibekalkan sebagai bahan sokongan utama dalam P&P

^

SEKIAN
TERIMA KASIH

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^
W
1. Dipimpin guru

W
1. Berasaskan murid

^
W
2. Arahan langsung

W
2.Pembelajaran kolaboratif

^
W
3. Pengetahuan

W
3. Kemahiran

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^
W
4. Kandungan

W
4. Proses

^
W

5. Kemahiran asas

5. Pemikiran Aras Tinggi

^
W
6. Teori

W
6. Praktikal

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE

^
W
7.Kurikulum

W
7.Kemahiran hidup

h<hWEhE<hZ^h^dZE^&KZD^/WE//<E/^>Dd,hE