Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN 1

sudah diprint
1 Aminah berjalan sambil ............ sedulang hidangan.
A. memikul B.menatang C. menjinjing D. mengepit
2 Hakisan tanah dapat dielakkan jika ............. .
A. penghapusan B.pembersihan C.penerokaan D.pembasmian
Apabila mendengar penjelasan daripada gadis itu tuan hakim diam ...................
A. terpaku B.termenung C.terharu D.ter!engang
" #ehidupan petani di ka$asan itu akan terus ........................ jika kemarau masih berlanjutan.
A. tersekat B.terkandas C.terhimpit D.terbantut
% &erdana 'enteri akan mengadakan la$atan ......................... ke negara (epun.
A. singkat B.sekejap C.seketika D.sebentar
) *ebelum meninggalkan majlis itu a+ah ..................... sesuatu ke telinga &ak Ngah.
A. men+atakan B.men+uarakan C.membisikkan D.memberitahu
, -leh kerana dia sangat tekun ............... akhirn+a dia berja+a.
A. berusaha B.berbakat C.termenung D.berkela+akan
. #erajaan kita selalu memberi ............... kepada sesiapa +ang dalam kesusahan.
A. pekerjaan B.bantuan C.keja+aan D.pilihan
/ 0bi kentang +ang empuk itu .......... dan dimasukkan ke dalam mangkuk +ang berisi kelapa
muda.
A. dile!ek B.di!anai C.dilebur D.dikopek
11 &ak Tua tidak dapat meneruskan perjalanann+a lalu 22222222222 di atas anak tangga
sebuah pondok di tepi hutan.
A. ber!angkung B.bertenggek C.bertinggung D.bertanjak
11 -rang ramai ............... oleh 'enteri #ebajikan 'as+arakat supa+a menghulurkan bantuan
kepada rumah3rumah amal.
A. dipujuk B.dipaksa C.diseru D.diarah
12 #ita tidak boleh mengenepikan orang tua kerana kebolehan mereka masih .................
A. berke+akinan B.ke+akinan C.di+akini D.me+akini
1 4uru Besar sekolah itu sedang mengikuti kursus dalam bidang .............. di Institut
Aminuddin Baki54enting Highlands.
A. pengurusan B.urusan C.pengurus D.menguruskan
1" Hatin+a dibaur rindu apabila terdengar ................ alunan biola dari teratak ke!il nun jauh di
permatang.
A. paluan B.tiupan C.gesekan D.petikan
1% *aloma adalah seorang ............... . Dia pernah menjadi bintang 6ilem 'ela+u +ang terkenal
satu masa dahulu.
A. seni$ati B.seniman C.usaha$an D.$arta$an
1) 'enurut #etua &olis Negara5 ada beberapa !ara untuk ............ jena+ah.
A. membenteras B.melen+apkan C.membasmi D.menghapuskan
1, Dengan penuh berhati3hati #amal ......................... ikan pelaga di dalam lopak3lopak di tepi
batas bendangn+a lalu dibubuh ke dalam baldi.
A. menjerat B.menjerut C.men+auk D.'en+ukat
1. #elarai adalah merupakan seni .......... .
A. kean+aman B.dian+am C.an+aman D.an+am
1/ 0jian lisan diadakan untuk menguji ............. murid3murid dalam pengu!apan lisan.
A. ke!ekapan B.kepintaran C.ke6asihan D.kemahiran
21 #eluarga 7n!ik Bukhari telah bertahun3tahun ................ di #ampung 'erbok.
A. berasal B.bermastautin C.berhijrah D.bermusa6ir
21 Nenek ......... kepala adik dengan daun !ekur +ang telah ditumbuk lumat bagi men+ejukkan
ubun3ubunn+a.
A. merata B.membasah C.memupuk D.merenjis
22 Adik Lina .............. bu+ung +ang berisi air lalu meletakkann+a di bendul dapur.
A. mengelek B.menjinjing C.menatang D.membibit
2 &ak *amad dan rakan3rakann+a sedang ......... sa$ah masing3masing di bendang.
A. pekerjaan B.dikerjakan C.mengerjakan D.bekerja
Arahan 8 Berikan perkataan seerti bagi perkataan bergaris di ba$ah .
2" Badan Ali +ang gagah itu men+ebabkan dia digeruni oleh la$ann+a.
A. mantap 5 takuti B.sasa5 ditakuti C. kuat 5 ngeri D.pejal 5 gerun
2% &ertemuan dengan ibu kandungn+a +ang terpisah selama lima tahun merupakan detik paling
manis dalam hidup Ali ketika ini.
A. manis B.la9at C.suram D.sedap
2) &erla$anan hoki itu terpaksa ......................... kerana penonton merusuh.
A. dimansuhkan B.dibenteras C.ditangguhkan D.dibasmi
2, *etiap tingkahlaku kita men!erminkan peribadi kita.
A. menunjukkan B.menggambarkan C.menjelaskan D.menonjolkan
2. *emua soalan +ang diajukan oleh guru telah dapat ............. dengan tepat sekali.
A. dija$ab B.terja$ab C.ja$apan D.menja$ab
2/ .................. orang adalah satu perbuatan +ang tidak baik.
A. Berkata3kata B.Lihat C.Cakap D.'engata
1 :aharah ................. kesakitan apabila ....................... dari tangga.
A. terjerit ..... terjatuh B. melompat ..... tersungkur C. menjerit ........ terjatuh D.
memekik ......... menjunam
1 Dalam puisi +ang berjudul ;(eritan #albu< =arid melahirkan ji$a +ang telah lama merintih.
A. gelodak B.gelojoh C.gelagat D.gelumang
2 >amai polis tra6ik ............. di jalan3jalan utama untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas
pada musim pera+aan.
A. menjaga B.menga$as C.meronda D.men+elia
Lori min+ak itu langgar tiang tele6on.
A. me B.di C.me .... kan D.kan
" #ami kejut mendengar berita itu.
A. men... kan B.ber C.ter ... kan D.ter
% *ebagai seorang pelajar5 kita hendaklah patuh kepada .............. pihak sekolah
A. arah B.arahan C.suruhan D.arahann+a
) 7n!ik >ahim telah lantik menjadi ketua dalam rombongan ke &ulau Tioman.
A. me B.di ... kan C.di D.ter
, 'elalui ............ para pelajar dapat memperbaiki penguasaan bahasa mereka.
A. ba!aan B.memba!a C.pemba!a D.pemba!aan
. ;Lagu ini ditujukan kepada Cik #ansinar #arim dengan u!apan5 mengapa ............ tanpa
berita ?; kata juruhebah di dalam radio itu.
A. sen+ap B.hening C.diam D.sepi
/ Berdasarkan ...................n+a5 dia memang ari6 dalam pekerjaan itu.
A. usia B.pelajaran C.pengetahuan D.pengalaman
"1 @ang buta datang berpimpin5 +ang tempang datang ...............
A. bertunjuk B.bertongkat C.berpegang D.berleret