Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA KADAZANDUSUN
TINGKATAN 1

BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1


2
TUDU

Tudu nopo do Kurikulum Standard Boros Kadazandusun montok sikul takawas diti nga momogonop kabaalan boros tangaanak mooi do kaanu
nodii yolo momoguno do boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id piromutan di mogisuai-suai kouyuuyuon.


DIMPOTON

Id kolimpupuson do Pangaan kolimo kaanu tangaanak do :
Miromut miampai kotumbayaan sondii kumaa tambalut om tulun suai id kouyuuyuon formal om au formal.
Mambasa om mangarati do suang mogikawo-kawo teks id boros Kadazandusun montok mananom sunduan do aanangan mambasa.
Momonsoi mogisuai-suai kawo ponuatan di kotunud, oulud om olinuud.
Monginonong om mangarati ponuatan di okreatif id boros Kadazandusun om mananom sunduan guminawo kolumison boros.
Momoguno puralan boros di kotunud id lisan om ponuatan.
Popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1


3
PERNYATAAN STANDARD

BAND PERNYATAAN STANDARD
1
Kaanu popisuai tuni boros maya ijaan, mambasa do opuhod om miampai momoguno tanda basa di pointunud,
monuat miampai momoguno mogikawo-kawo ayat om popolombus kokomoi isoiso karya.
2
Kaanu popisuai tuni om mamarait momoguno pomoroitan di kotunud, mambasa do opuhod miampai kolooloyuko di
kosudong, monuat miampai momoguno mogikawo-kawo kabaalan, manahak respon isoiso karya miampai momoguno
mogisuusuai sompuruan boros.
3
Kaanu mangarati koilaan mantad teks di pinarangahan toi ko nabasa om popolombus tumanud boros di kosudong,
monuat miampai momoguno boros di kosudong,monupu isoiso karya om momonsoi mogikaakawo ayat mantad
mogikaakawo bontuk boros.
4
Kaanu popolombus respon lisan mantad koilaan di norongou miampai momoguno boros di kosudong, momoguno
kabaalan mambasa montok mangarati teks di linear om okon ko linear mantad mogisuusuai tadon, monuat ayat di
agramatis momoguno format di kosudong, manahak komi kokomoi isoiso karya om momonsoi mogikaakawo ayat
tumanud pola guas ayat.
5
Kaanu popolombus respon lisan om koilaan di norongou miampai momoguno boros di kosudong om ayat di
agramatis, momorujuk montok mangarati koilaan, monuat montok mononsunud kawagu koilaan om tonsi di norongou
toi ko nabasa, mumpayat id isoiso piboian om monuat karangan tumanud sistem boros di kotunud.
6
Kaanu mogibooboros momoguno boros di kosudong om ayat di agramatis, manahak respon kumaa teks di nabasa,
monuat kokomoi pomurangadan om idea, manahak kointalangan kokomoi tungkus koubasanan maya wonsoi di
okreatif om monuat karangan miampai momoguno tukadan om kolumison boros.

BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1


4


KABAALAN

BAND


DESKRIPSI
MOKINONGOU OM
MOBOROS
1
Milo popointutun dau sondii toi ko tososongulun kumaa do wokon momoguno
boros di koontok.

2
Kaanu mongudio momoguno ayat pongudio di kosudong om manahak sisimbar di
agramatis.

3
Milo manahak idia di kosudong id pogibaabarasan momoguno ayat di pointunud
tumanud pola kapamansayan ayat.

4
Kaanu mongimuai om papabanta tonsi toponting om isu id pogibaabarasan
momoguno laras boros di kotunud.

5
Milo manahak pomusarahan di kosudong om papaatag laang ponolibamban
kumaa pomusarahan di pinosuul id pitimbungakan.

6
Abaal mongomi do huja miampai momoguno do ragam boros om woyo
kopolombusan di kosudong id pipakatan.BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1


5

KABAALAN

BAND


DESKRIPSI
MAMBASA
1
Kaanu mambasa isoiso bahan do opuhod om alantas montok manganu do
maklumat

2
Milo popointalang koinsanai idia di pointunud mantad bahan di nabasa.

Milo papatayad maklumat di pointunud mantad gambal om bahan grafik.

3
Kaanu monusui nuludan di pointunud kinaantakan id isoiso karya (plot).


4
Milo manganu maklumat toi pason di oulud om kohesif miampai momoguno
boros, frasa, rangkai boros di kosudong montok di monorimo.

5
Milo mongimuai om popointalang kokiikitanai koizaai om idia tohontol id
mogisuusuai bahan.

6
Abaal morumus idia miampai pounayan di otorimo.

BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1


6

KABAALAN

BAND


DESKRIPSI
MONUAT
1
Kaanu mamarangka ponogulu di osonong montok kopokitanan id ponuatan


2
Milo momonsoi nuut mantad maklumat di naanu montok tuduan pointantu.


3
Kaanu momonsoi kawagu maklumat di totopot miampai popionit do fakta.


4
Milo monuat mogisuusuai format ponuatan (duo toi ko lobi).

Milo monuat momoguno boros di oulud om kohiok.

5
Kaanu monuat ulasan kokomoi isoiso karya momoguno diksi om mogikaakawo
ayat di agramatis.

6
Abaal monupu karya kreatif toi ko amu kreatif momoguno laras sains om teknologi
maklumat.

Anda mungkin juga menyukai