Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tunjang : Kemahiran
Kemahiran : Memegang raket, servis dan pukulan hadapan.
Tajuk : Permainan-Badminton
Tarikh : 01 Julai 00! " #elasa
Masa : !:$%-&:1% pagi
Tahun : % 'armoni
Bil Murid : orang
Pengalaman (epas : Murid pernah melihat perla)anan *adminton di televis+en.
,*jekti- : Pada akhir pengajaran dan pem*elajaran, diharap murid-murid dapat :
1. Psikomotor :Melakukan aktiviti memukul *ulu tangkis menggunakan raket se*an+ak %kali dari tujuh kali per/u*aan
dengan *etul.
. Kogniti- :Men+atakan se/ara lisan otot-otot +ang utama +ang digunakan dalam permainan *adminton.
0. 1-ekti- :Mem*ina ke+akinan diri dan rasa seronok semasa *ermain *adminton
Penerapan 2ilai : Berusaha, tidak putus asa dan kepekaan.
KBKK : Mem*uat analisis
Pengaga*ungjalinan : Koordinasi mata, tangan dan kaki.
Kesepaduan : Matematik 3 mem*uat anggaran jarak pukulan
1latan
Bil Peralatan Kuantiti
1 4aket 1%
Bulu tangkis 0
0 5isel 1
$ Jaring *adminton 0
% #kital 10
Bahagian/masa Aktiviti Butiran mengajar rganisasi Alatan/!atatan
Permulaan
6% minit.
Memanaskan
*adan
1. Melakukan
pemanasan *adan
dengan
menggunakan raket
-Murid memegang raket dengan kedua *elah
tangan di mana tangan kiri memegang pemegang
raket dan tangan kanan memegang permukaan
raket.
-Murid mengerakkan raket ke atas sam*il
meluruskan tangan.
-Murid mengerakkan raket ke depan dengan
kedudukan tangan lurus dari atas kepala sehingga
ke depan.
-Murid mengerakkan raket ke *elakang dari depan
dengan tanga lurus dan keadaan *adan
mem*engkok ke *elakang.
-Murid mengerakkan raket ke atas kanan dengan
kedudukan *adan mem*engkok ke aras kiri dan
kanan dengan kedudukan lurus.
- Murid melakukan aktiviti ini dalam
kedudukan *er*entuk 789.
: ; <uru
= ; Murid
1latan :
4aket *adminton

Y
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X X

-Murid mem*engkokan *adan ke hadapan dengan
kedudukan raket men+entuh kaki.
-Pergerakan ini diulangi se*an+ak % kali.
.Melompat sam*il
mem*engkok kaki
-Murid melompat dengan mengha+ungkan raket
dari *elakang kepala ke depan dengan keadaan
kedua kaki lurus ke *a)ah.
-Murid melompat dengan mengha+ungkan raket
dari *elakang kepala ke depan dengan keadaan
kedua-dua kaki di*engkokan $% darjah.
- >alam ka)asan 00 ? %0 meter
+ang ditandakan dengan skital.
- Murid melakukan aktiviti se/ara
*erselerak.
Bahagian/masa Aktiviti Butiran mengajar rganisasi Alatan/!atatan
Perkem*angan
(angkah 1
Memegang raket -Murid-murid memegang raket dengan kedudukan
se*elah tangan memegang hujung raket
-<uru melakukan demonstrasi
memegang raket sam*il murid
<a*ungjalin
kemahiran 3
6 % minit. -Murid menga+akan /ara memukul tanpa *ulu
tangkis se/ara *e*as *agi men+esuaikan
pergerakan tangan dengan memegang raket.
@ Melompat
@ *ergerak ke hadapan
@ *ergerak ke *elakang
@ *ergerak ke sisi

mengikut arahan dan kelakuan guru.
- murid di*ahagikan kepada
kumpulan lelaki dan perempuan dan
menghadap guru
- ketua *erada di hadapan
- lakukan aktiviti dengan mengikut
arahan guru.
ke/ergasan dan
ketepatan dan
imaginasi.
-kesepaduan-
Matematik
6mem*uat anggaran
jarak pukulan..
- skital
Bahagian/masa Aktiviti Butiran mengajar rganisasi Alatan/!atatan
(angkah
6% minit.
#ervis -Murid-murid diajar melakukan servis hadapan
tinggi.
-Kedudukan raket selari dengan dada dan *ulu
-<uru mem*eri penerangan dan
tunjuk ajar tentang servis hadapan
tinggi dan hadapan rendah.
(angkah 0
6% minit.
Pukulan hadapan
tangkis *erada hendaklah di *a)ah aras pinggang.
Aara ini dilakukan dalam semua jenis servis
-kekuatan kilasan menentukan jenis servis kilas.
@ Kedudukan raket selari dengan paha dan *ulu
tangkis *erada selari dengan permukaan raket.
-Murid diajar /ara melakukan pukulan hadapan.
@/ara memegang raket.
@/ara melakukan pukulan hadapan rendah dan
tinggi dengan menggunakan raket
-murid di*ahagikan kepada $
kumpulan.
-lepaskan murid mengikut giliran.
-Buat pem*etulan teknik jika perlu.
-<uru menunjukkan /ara melakukan
pukulan hadapan.
-<uru menerangkan kesalahan-
kesalahan *iasa semasa melakukan
pukulan hadapan.
Bahagian/masa Aktiviti Butiran mengajar rganisasi Alatan/!atatan
-Murid meniru pergerakan guru melakukan
pukulan hadapan.
-Murid se/ara *erpasangan melakukan aktiviti
pukulan hadapan tinggi dan rendah dalam
Kemun/ak
610 minit.
Pertandingan
melakukan servis
dan mem*uat
pukulan hadapan
pel*agai situasi.
-#e/ara *erpasangan murid *erlatih melakukan
pukulan hadapan se/ara *erterusan.
-Murid melakukan aktiviti pertandingan servis *ulu
tangkis ke sasaran.
-Murid *ertanding mendapatkan tujuh mata
dengan menggunakan pukulan hadapan.
-Murid di*ahagi kepada $ kumpulan
dengan lelaki dan perempuan
di/ampur dalam setiap kumpulan.
-Murid dilepaskan se/ara
*erkumpulan dengan arahan guru
menggunakan )isel.
-#kor setiap kumpulan direkodkan.
-Kumpulan +ang mengumpulkan
mata tertinggi dikira se*agai
pemenang.