Anda di halaman 1dari 16

KAEDAH 10 AYAT MUDAH (untuk murid GALUS )

1.Salin dan hafal


2.Kmudian tuli! 10 a"at "an# dihafal
TEMA KELUA$GA
Ta%uk 1 & Akti'iti Min##u Sa"a
1. Hu%un# min##u ialah hari (uti .
2. Hari "an# !lalu !a"a tun##u.
). Smua ahli kluar#a !a"a *rkum+ul di rumah.
,. Kami *r#-t-n#.r-"-n# mm*r!ihkan rumah.
/. Sa"a mn(u(i l-n#kan#.
0. A*an# mn"a+u daun.daun krin#.
1. 2a+a +ula mn(u(i l-n#kan#.
3. Emak dan kakak mn"diakan makanan.
4. Sl+a! *r#-t-n#.r-"-n#5kami +un makan dan minum.
10. Sa"a !an#at #m*ira krana rumah !a"a !udah *r!ih.
(/0 +atah +rkataan)
Ta%uk 2 & 6r#i k Du!un Datuk
1. 6ada min##u lalu5!a"a dan kluar#a +ulan# k kam+un#.
2. Sa"a dan datuk +r#i k du!unn"a.
). Ktika itu mu!im *uah.*uahan.
,. Ada *an"ak +-k-k *uah.
/. Sa"a mm*antu datuk mmun#ut *uah durian.
0. Sl+a! itu5datuk mn#ait *uah ram*utan dan man##i!.
1. Sa"a makan !+uluh ula! durian dan ti#a *i%i ram*utan.
3. Udara di du!un n"aman dan !#ar.
4. Di *andar udara k-t-r.
10. Sa"a *ra!a !r-n-k dan #m*ira *rada di kam+un# datuk.
Ta%uk ) & 6r#i 2rklah di Air Tr%un
1. 6ada hari Ahad "an# lalu5 !a"a dan kluar#a +r#i *rklah di air
tr%un.
2. 7*u mn"diakan makanan dan *aran# k+rluan.
). Sa"a !kluar#a +r#i dn#an mnaiki krta a"ah.
,. A"ah mm*ntan#kan tikar di *a8ah +-k-k.
/. Kami mandi di air tr%un.
0. Sua!ana mriah krana ramai -ran#.
1. Sa"a mandi !kali la#i !*lum +ulan# k rumah.
3. Kami makan dan minum !am*il *r*ual.*ual.
4. Kami *ra!a !r-n-k
10. . Sa"a mahu +r#i la#i.
Ta%uk , & Mim+i Sa"a
1. Aku trdn#ar *un"i ktukan +intu.
2. Aku *an#un dan mm*uka +intu.
). Aku in#at i*u dan *a+a !udah +ulan#.
,. Aku mm*uka +intu ta+i tidak ada a+a.a+a di !itu.
/. Aku *ra!a hairan.
0. Aku ma!uk k *ilik !mula.
1. Skali la#i aku mndn#ar *un"i ktukan +intu.
3. Aku mm*uka +intu5ti*a.ti*a ada !atu lm*a#a "an# *!ar.
4. Aku +n#!an5*adan aku di#-n(an#.#-n(an#.
10. $u+a.ru+an"a aku *rmim+i.
Ta%uk / & 7*u Sa"a
1. Sa"a mm+un"ai !-ran# i*u "an# +n"a"an#.
2. 9ama i*u !a"a ialah ::::::::::::.
). 2liau *ru!ia ::::::::: tahun.
,. 7*u amat mn"a"an#i !a"a.
/. Stia+ +a#i i*u mm*an#unkan !a"a.
0. 7*u mn"diakan !ara+an !tia+ +a#i.
1. 7*u !uka mn#ma! rumah.
3. $umah !ntia!a *r!ih dan kma!.
4. 7*u !lalu mna!ihati !a"a !u+a"a mn%a#a k*r!ihan diri.
10. Sa"a akan mmatuhi na!ihat i*u.
Ta%uk 0 & 2r(uti di Ka8a!an 6ran#inan
1. 6ada (uti "an# lalu5!a"a !kluar#a +r#i k ;amr-n Hi#hland!.
2. Kami +r#i dn#an mnaiki krta.
). Dalam +r%alanan5kami *r*ual.*ual.
,. Tidak lama kmudian 5kami +un ti*a di ;amr-n Hi#hland!.
/. Kami mlihat ramai +lan(-n# di !ana.
0. Kami mla8at ladan# th5 r-! dan limau.
1. Kami %u#a mn#am*il #am*ar di !ana
3. Kami +ulan# +ada +ukul /.00 +tan#
4. Sa"a *ra!a #m*ira krana da+at *an"ak ilmu.
10. Sa"a *rhara+ da+at mla8at k !ana la#i.
Ta%uk 1 & 2rklah di T+i 6antai
1. 6ada (uti "an# lalu5 !a"a !kluar#a +r#i *rklah
2. Kami +r#i dn#an mnaiki krta.
). Dalam +r%alanan5kami *r*ual.*ual.
,. Tidak lama kmudian 5kami +un ti*a di +antai Tluk 2atik.
/. Kami mlihat ramai +n#un%un# di !ana.
0. Kami mltakkan *aran# di *a8ah +-k-k.
1. Sa"a dan a*an# +r#i *rnan#.
3. Sl+a! itu5 kami makan *kalan "an# di*a8a.
4. Kami +ulan# +ada +ukul /.00 +tan#
10. Sa"a *rhara+ da+at datan# k !ana la#i.
Ta%uk 3 & Mla8at <-- 9#ara.
1. 6ada (uti "an# lalu5 !a"a !kluar#a +r#i k <-- 9#ara
2. Kami +r#i dn#an mnaiki krta.
). Dalam +r%alanan5 kami *r*ual.*ual.
,. Tidak lama kmudian 5 kami ti*a di <-- 9#ara.
/. Kami mlihat ramai -ran# di !ana.
0. Kami mlihat harimau5!in#a5m-n"t5 *urun# dan lain.lain.
1. Kami %u#a mlihat #a%ah mnari.
3. Sl+a! itu5 kami makan tn#ah hari.
4. Kami +ulan# +ada +ukul ,.00 +tan#.
10. Sa"a *rhara+ *-lh +r#ila#i
Ta%uk 4 & Hari 7*u.
1. 6ada 1, Mi "an# lalu5kluar#a !a"a tlah mn"am*ut Hari 7*u.
2. 6ada hari itu 5*a+a mm*li !*i%i kk untuk i*u.
). Kk itu !an#at (antik.
,. Kakak mma!ak mi #-rn#.
/. Kmudian5 kami mn"an"i la#u Slamat Hari 7*u.
0. Sl+a! itu5 i*u mniu+ a+i lilin +ada kk itu.
1. Kami %u#a mm*ri hadiah k+ada i*u.
3. 7*u *ra!a amat #m*ira a+a*ila mm*uka hadiah itu.
4. Sa"a amat !a"an# akan i*u.
10. Sa"a *r%an%i akan mm*ala! %a!a i*u.
Ta%uk 4 & =S+rti Aur Dn#an T*in#=
1. Ahad lalu5!a"a dan kluar#a *r#-t-n#.r-"-n#.
2. 2a+a mn"diakan (an#kul5(at dan +n"a+u.
). 7*u mnanam +-k-k.+-k-k *un#a di halaman rumah.
,. Kakak mm*r!ihkan l-n#kan# di d+an rumah.
/. A*an# +ula mn#(at dindin# rumah.
0. Sa"a mn#uti+ !am+ah.!ara+.
1. A+a*ila ltih dan daha#a5kami +un minum.
3. 6ada +ukul 2.00 +tan#5kami ha*i! *r#-t-n#.r-"-n#.
4. Kami *ra!a !an#at #m*ira krana ka8a!an rumah !a"a !udah
(antik.
10. Kr%a!ama kami !+rti aur dn#an t*in#.
Ta%uk 10 & Har Lahir Sa"a
1. Ahad lalu5 i*u mn#adakan ma%li! hari lahir !a"a.
2. Sa"a mn#a%ak ramai ka8an.
). 7*u mm*li !*i%i kk "an# (antik untuk !a"a.
,. Kakak mn#hia! ruan# tamu.
/. 6ada +ukul 1&00 malam5!mua ka8an !udah datan#.
0. Mrka mm*a8a +l*a#ai hadiah untuk !a"a.
1. Mrka mn"an"ikan la#u Slamat Hari >adi untuk !a"a.
3. Sa"a mniu+ a+i lilin lalu mrka *rt+uk tan#an.
4. Kami makan.makan !am*il *rmain +rmainan.
10. Sa"a *ra!a amat #m*ira krana mnda+at *an"ak hadiah.
Ta%uk 11 & =Mlntur 2uluh 2iarlah dari+ada $*un#n"a=
1. Sa"a ada !*uah kluar#a "an# *aha#ia.
2. 7*u !a"a !-ran# !uri rumah.
). 2a+a +ula !-ran# #uru.
,. Sa"a ada ti#a adik llaki.
/. S-ran# +rm+uan dan dua -ran# llaki.
0. 7*u !a"a !-ran# "an# t#a!.
1. Stia+ hari5 *liau mn#a%ar kami nilai.nilai "an# *aik.
3. 2a+a +ula !lalu mn#in#ati kami a#ar ra%in *la%ar.
4. 2liau !ntia!a mm*antu kami %ika kami tidak faham !!uatu
+la%aran.
10. 7*u *a+a kami "akin dn#an kami krana mrka tahu Mlntur
2uluh 2iarlah dari+ada $*un#n"a? .
TEMA MASYA$AKAT
Ta%uk 1) & >iran Sa"a
1. Sa"a ada !-ran# %iran "an# *aik *rnama A*u.
2. Dia !-ran# "an# *aik hati.
). Dia !uka mm*ri *uah.*uahan k+ada !a"a.
,. Dia !lalu mm*antu !a"a mn"ia+kan kr%a rumah.
/. 2a+a A*u !-ran# d-kt-r.
0. 7*u A*u +ula !-ran# #uru.
1. Stia+ hari ra"a5 mrka mn#a%ak !a"a k rumah mrka.
3. 6ada ma!a la+an#5kami +r#i *r%-#in#.
4. Anak.anak mrka !uka *rmain *admint-n dn#an !a"a.
10. Sa"a *ra!a !an#at #m*ira krana ada %iran "an# *aik.
Ta%uk 1, & G-t-n#.r-"-n#
1. Taman Aman mn#adakan #-t-n#.r-"-n#
2. G-t-n#.r-"-n# diadakan +ada 1 >anuari 201,.
). Smua -ran# *rkum+ul di d8an.
,. Ada "an# mm*a8a (an#kul.
/. Ada "an# mm*a8a !a*it.
0. Ada "an# mm*a8a (at.
1. Smuan"a t-l-n#.mn-l-n# mn(u(i l-n#kan#.
3. Ada "an# mn#(at d8an.
4. Ada "an# mn*a! lalan#.
10. Smua +nduduk #m*ira krana ka8a!an taman !udah *r!ih.
Ta%uk 1/ & 6r#i k Ma%li! 6rkah8inan
1. Hari Ahad !a"a +r#i k rumah -ran# kah8in.
2. Sa"a +r#i dn#an *a+a dan i*u.
). $amai -ran# di !itu.
,. Sua!ana !an#at mriah.
/. Sa"a !kluar#a makan na!i min"ak .
0. Sa"a *an"ak makan a"am #-rn#.
1. 6n#antin !an#at (antik.
3. Ada +muda.+muda *rmain k-m+an#.
4. 6n#antin *r!andin# di ata! +lamin.
10. Sa"a *ra!a !an#at #m*ira krana da+at *an"ak +n#alaman.
Ta%uk 10 & K*aikan Hidu+ 2r%iran
1. >iran ialah -ran# "an# tin##al !taman dn#an kita.
2. Hidu+ *r%iran !an#at +ntin#.
). Hidu+ *r%iran *an"ak k*aikann"a.
,. 6rtaman"a5 kita da+at mn-l-n# %iran "an# mi!kin.
/. Kduan"a5 %iran da+at mn-l-n# mn%a#a rumah kita a+a*ila kita
kluar.
0. Kti#an"a5kita da+at *rmain *r!ama.!ama.
1. Km+atn"a5kita da+at *rtukar.tukar ida.
3. Kliman"a5kita da+at mmu+uk +r+aduan.
4. Tan+a %iran hidu+ kita !un"i.
10. @lh itu5 kita m!tilah mn#h-rmati %iran.
Ta%uk 10 & K*aikan Tin##al di D!a
1. D!a ialah kam+un#.
2. Ada *an"ak fadah tin##al di kam+un#.
). 6rtaman"a5 kita da+at udara !#ar.
,. 7ni krana tiada +n(maran alam di d!a.
/. Kduan"a5 kita da+at t-l-n#.mn-l-n# !!ama %iran !kam+un#.
0. Kti#an"a5kita da+at mn#amalkan #-t-n#.r-"-n#.
1. Km+atn"a5kita da+at mlihat kindahan !ua!ana d!a.
3. Kliman"a5 kita da+at mra!a makanan kam+un#.
4. 2an"ak k*aikan tin##al di d!a.
10. @lh itu5 !mua -ran# m!tilah mn%a#a kindahan kam+un#.
Ta%uk 11 & ;ara.(ara Mn%a#a K*r!ihan Ka8a!an 6rumahan
1. Mn%a#a k*r!ihan !an#at +ntin#.
2. Ka8a!an +rumahan kita m!tilah kita %a#a.
). Kita m!tilah mn#adakan #-t-n#.r-"-n#.
,. G-t-n#.r-"-n# untuk mm*r!ihkan ka8a!an +rumahan kita.
/. Kita m!tlah mnanam tin.tin k-!-n#.
0. Kita hndaklah mn(u(i l-n#kan# "an# tr!um*at.
1. Kita tidak *-lh mm*uan# !am+ah k mrata.rata tm+at.
3. Kita tidak *-lh mlakukan +m*akaran tr*uka.
4. Smua +nduduk m!tilah *kr%a!ama.
10. 9#ara *r!ih rak"at !ihat.
Ta%uk 13 & Sukanka
1. Ahad lalu5taman +rumahan !a"a mn#adakan !ukanka.
2. 2an"ak a(ara diadakan.
). Ada a(ara tiu+ *l-n.
,. Ada a(ara tarik tali.
/. Ada a(ara lari dalam #uni.
0. Sua!ana !an#at mriah krana ramai -ran#.
1. Sa"a ma!uk a(ara makan *uah +i!an#.
3. Sa"a da+at n-m*-r dua.
4. Sukanka tamat +ada +ukull 2.00 +tan#.
10. Sa"a *ra!a #m*ira krana da+at *r!ukanka.
Ta%uk 14 & Sa"a S*uah Tlf-n A8am
1. Sa"a !*uah tlf-n a8am.
2. Sa"a dilahirkan di !*uah kilan#.
). 2adan !a"a di+r*uat dari+ada *!i.
,. 2adan !a"a ada 8a"ar.
/. 2adan !a"a ada tm+at ltak ma!uk duit !"ilin#.
0. Dada !a"a ada n-m*-r 0 hin##a 4
1. @ran# ramai mn##unakan !a"a !tia+ hari.
3. Mrka mn##unakan !a"a untuk *r*ual.*ual.
4. Ada %u#a "an# (u*a mr-!akkan *adan !a"a.
10. Sa"a *ra!a !an#at #m*ira krana *r%a!a k+ada -ran# lain.
Ta%uk 20 & S+rti Ka(an# Lu+akan Kulit
1. 6ak Atan dan Mak ;ik Limah tin##al di !*uah kam+un#.
2. Mrka hidu+ mi!kin56ak Atan !-ran# nla"an.
). Mak ;ik Limah +ula mn%ual kuih.muih.
,. Mrka ada !-ran# anak *rnama $udi.
/. Mrka !an#at !a"an# akan $udi.
0. $udi *r%a"a *la%ar di uni'r!iti.
1. Skaran# $udi mn%adi !-ran# d-kt-r.
3. Tta+i dia tidak mahu *alik k kam+un# .
4. $udi malu krana i*u *a+an"a mi!kin.
10. Sika+ $udi =S+rti Ka(an# Lu+akan Kulit=.
TEMA & SEK@LAH
Ta%uk 21 & 6amran Luki!an di Sk-lah Sa"a
1. Kla* Sni Luki! mn#adakan +amran
2. 6amran diadakan di d8an !k-lah.
). 2an"ak i*u *a+a mlihat +amran.
,. 6l*a#ai luki!an di+amrkan.
/. 6rtandin#an mluki! dan m8arna %u#a diadakan
0. Guru *!ar mn"am+aikan hadiah.
1. 6mnan# !an#at #m*ira
3. 6amran mnda+at !am*utan "an# *aik.
4. @ran# ramai !uka mlihat +amran.
10. 6amran akan diadakan la#i
Ta%uk 22 & K+ntin#an Mn"rtai K#iatan K-kurikulum
1. K#iatan k-kurikulum ialah akti'iti di luar kla!.
2. Kita da+at mn#i!i ma!a la+an#.
). Kita da+at mmu+uk !ika+ tan##un#%a8a*.
,. Kita da+at *la%ar hidu+ *kr%a!ama dan *rdikari
/. Kita da+at *la%ar mmatuhi +raturan .
0. Kita da+at *la%ar mn%adi ktua.
1. Kita %u#a da+at ka8an "an# *aru.
3. Kita %u#a da+at *rfikir dn#an *aik.
4. Kita m!ti ikut akti'iti k-kurikulum.
10. Kita da+at *an"ak fadah.
Ta%uk 2) & Hari 6n"am+aian Hadiah
1. Sk-lah !a"a mn#adakan Hari 6n"am+aian Hadiah.
2. Guru5#uru5 i*u *a+a dan murid.murid *rkum+ul di d8an.
). Kami mn"an"i la#u A9#araku?.
,. Sl+a! itu5 Guru 2!ar mm*ri u(a+an.
/. Guru 2!ar mm*ri hadiah k+ada murid "an# *r%a"a.
0. Ada murid.murid mn"an"i dan mnari.
1. 6ada +ukul 12.00 tn#ah hari5!mua +r#i k kantin untuk makan.
3. Kami +un +ulan#.
4. Kami *ra!a !an#at #m*ira.
10. Kami hara+ ma%li! ini akan diadakan la#i.
Ta%uk 2) & U(a+an 6r+i!ahan.
1. Slamat +a#i !a"a u(a+kan k+ada Tuan Guru 2!ar5 #uru.#uru
dan rakan !kalian.
2. Sa"a u(a+kan trima ka!ih k+ada #uru.#uru.
). Sa"a akan !lalu in#at %a!a #uru
,. Sa"a minta maaf !kiran"a ada k!alahan.
/. Sa"a m8akili murid lain minta maaf
0. Sa"a hara+ ka8an.ka8an tidak lu+a %a!a #uru
1. Kami akan mn%a#a nama *aik !k-lah
3. Kami *r%an%i untuk mn(a+ai (ita.(ita
4. Sa"a hara+ #uru d-akan k%a"aan kami.
10. Skian5 trima ka!ih.
Ta%uk 2) & Sk-lah Sa"a
1. 9ama Sk-lah !a"a BBBBBBBBBBBBBBB
2. Sk-lah !a"a !an#at *!ar dan (antik.
). Sk-lah !a"a ada *an"ak kla!.
,. Sk-lah !a"a ada !*uah +adan#.
/. Sk-lah !a"a %u#a ada *an"ak +-k-k *un#a.
0. Kantin !k-lah !a"a *!ar dan *r!ih.
1. Guru !k-lah !a"a *aik.
3. Murid.murid !k-lah !a"a ra%in *la%ar.
4. Sk-lah !a"a !lalu mn%adi %-han dalam +rtandin#an.
10. Sa"a !a"an# akan !k-lah !a"a.
Ta%uk 2, & Mmatuhi 6raturan Sk-lah
1. 6raturan !k-lah m!ti diikuti -lh murid.murid.
2. 6raturan %adikan murid.murid *rdi!i+lin
). Murid.murid tidak *-lh *ram*ut +an%an#
,. Slain itu5 murid.murid tidak *-lh +-ntn#.
/. 6raturan %u#a *rmula dari rumah.
0. Kita m!ti ikut +raturan.
1. Murid.murid "an# tidak mn#ikut +raturan akan didnda.
3. 6raturan %adikan kita *aik.
4. 6raturan %adikan kita murid *rtan##un#%a8a*.
10. Kita hndaklah mn#ikut +raturan !k-lah.
Ta%uk 2/ & 6r!ia+an Mn#hada+i 6+rik!aan.
1. 6+rik!aan !an#at +ntin#.
2. Sa"a mn#ulan# ka%i +la%aran +ada !tia+ malam.
). Sa"a %u#a *la%ar *r!ama ka8an.ka8an.
,. Slain itu5 !a"a *la%ar di kla! tui!"n.
/. Sa"a !uka *rtan"a k+ada ka8an "an# *i%ak.
0. Kalau tidak faham !a"a akan *rtan"a k+ada #uru.
1. Sa"a m!ti ra%in mm*a(a *uku.
3. Sa"a %u#a mn(ari maklumat dn#an mla"ari laman 8*
Ta%uk 2/ & K*aikan 2la%ar S(ara 2rkum+ulan
1. 2la%ar !(ara kum+ulan !an#at *aik.
2. Kum+ulan ini ada "an# *!ar dan k(il.
). Kum+ulan *-lh diadakan di rumah atau di !k-lah.
,. Kita *-lh *la%ar *r!ama.!ama.
/. Kalau tidak faham kita *-lh tan"a ka8an.
0. Ka8an "an# +andai *-lh *antu ka8an "an# lmah.
1. Ma!alah da+at di!l!aikan *r!ama.!ama.
3. Kita %u#a da+at *rk-n#!i ida.
4. Kita *-lh da+at *an"ak fadah.
10. 2la%ar !(ara *rkum+ulan mman# *an"ak k*aikan.
Ta%uk 20 & CSa"a S*uah 6r+u!takaan
1. Sa"a !*uah +r+u!takaan.
2. Sa"a %u#a di+an##il di!*ut +u!at !um*r.
). Sa"a ada di !*uah !k-lah "an# *!ar.
,. 2adan !a"a ada +l*a#ai %ni! *uku.
/. Murid.murid !lalu mn##unakan !a"a untuk *la%ar.
0. Murid.murid !lalu mmin%am *uku.
1. Sa"a di%a#a -lh +u!taka8an.
3. 6u!taka8an mn"u!un *uku dn#an ra+i.
4. Murid "an# lam*at hantar *uku akan didnda.
10. Sa"a *ra!a !an#at *an##a krana da+at mn-l-n# murid.murid.
Ta%uk 21& Hari Sukan
1. 6ada hari Ahad "an# lalu5 !k-lah !a"a mn#adakan hari !ukan.
2. Sukan itu diadakan di +adan# !k-lah.
). Sukan itu dira!mikan -lh 6n#ru!i 672G.
,. Mula.mula5 murid.murid *r%alan klilin# +adan#.
/. Sl+a! itu5 a(ara !ukan +un dimulakan.
0. A(ara +rtama ialah lum*a lari 100 mtr.
1. Murid.murid *r!-rak !ma!a ka8an mrka *rlari.
3. 6a!ukan Mrah tlah mn%adi %-han.
4. Guru *!ar mn"am+aikan hadiah k+ada +mnan#.
10. Sukan itu tamat +ada +ukul 2.00 +tan#.
Ta%uk 23 & 6rkhmahan 6n#aka+
1. 6rkhmahan diadakan +ada 12 >anuari 201,.
2. Sramai ) -ran# #uru dan )0 -ran# murid trli*at.
). 6rkhmahan diadakan di t+i hutan.
,. Kami *rkum+ul di !k-lah lalu mnaiki *a! k ta+ak +rkhmahan.
/. 6mandan#an !an#at (antik !+an%an# +r%alanan.
0. Sl+a! ti*a5kami mndirikan khmah dan mma!ak makanan.
1. Kami mrdah hutan dan mlihat *an"ak tum*uhan.
3. Daktu malam5 kami mm*uat un##un a+i.
4. Malam akhir5 kami adakan +r!m*ahan mn#ikut kum+ulan.
10. Sa"a *ra!a !r-n-k dan #m*ira.
Ta%uk 24 & Sk-lah 2aharu Sa"a
1. Sk-lah !a"a *r!ih dan (antik.
2. Sk-lah !a"a trltak *rham+iran +kan.
). Trda+at lima *an#unan di !k-lah !a"a.
,. Sk-lah !a"a *!ar dan lua!.
/. Murid di !k-lah itu !ramai lima ratu! -ran#.
0. Ada la+an *la! kla! !muan"a.
1. Kmudahan di !k-lah itu ln#ka+.
3. Ada m+at +uluh -ran# #uru di !k-lah itu.
4. Guru.#uru dan rakan.rakan !an#at +ramah dan *aik.
10. !a"a !an#at #m*ira dan !r-n-k.
KAEDAH 2E$6E$79GKAT
TEMA MASYA$AKAT
6E$79GKAT 1
Salin dalam *uku karan#an.
Ta%uk =>iran Sa"a=
Sa"a ada !-ran# %iran. >iran !a"a *rnama A*u. Dia !-ran# "an#
*aik hati.

Dia !uka mm*ri *uah.*uahan k+ada !a"a. Dia !lalu mm*antu
!a"a mn"ia+kan kr%a rumah. 2a+a A*u !-ran# d-kt-r.7*u A*u +ula
!-ran# #uru.
Stia+ hari ra"a5 mrka akan mn#a%ak !a"a k rumah mrka.
6ada ma!a la+an#5 kami +r#i *r%-#in#. Anak.anak mrka !uka
*rmain *admint-n dn#an !a"a.
Sa"a *ra!a !an#at #m*ira krana ada %iran "an# *aik.
6E$79GKAT 2
Salin dan ln#ka+kan.
Sa"a ada !-ran# :::::::::::::. >iran !a"a *rnama A*u. Dia
!-ran# "an# ::::::::::::::::: .
Dia !uka mm*ri ::::::::::::::: k+ada !a"a. Dia !lalu
mm*antu !a"a mn"ia+kan ::::::::::::::. 2a+a A*u !-ran#
d-kt-r.7*u A*u +ula !-ran# #uru.
Stia+ hari ra"a5 mrka akan ::::::::::::: !a"a k rumah
mrka. 6ada ma!a la+an#5kami +r#i::::::::::::.Anak.anak
mrka !uka *rmain ::::::::::::: dn#an !a"a.

Sa"a *ra!a !an#at :::::::::::: krana ada %iran "an# *aik.
6E$79GKAT ) & tuli! karan#an *rda!arkan ran#ka
6n & .tin##al *rham+iran .
7!i 1 &!-ran# %iran.*rnama .*aik hati.
mm*ri *uah.*uahan E mm*antu .kr%a rumah.
7!i 2 &*a+a .d-kt-r .i*u .#uru E !alin# mn#h-rmati
7!i ) &hari ra"a .mn#a%ak k rumah mrka
7!i , &la+an# E *r%-#in# .anak.anak E *admint-n E *r!ama !a"a.
6t &#m*ira
E %iran E *r!-+an !antun