Anda di halaman 1dari 4

http://www.angelfire.com/id/idzwan/tamadun.

html
Ketamadunan Islam Adalah Suatu Yang Semakin Dilupakan Kini. Walaupun
Islam Di Zaman Kegemilangannya Mencatatkan Sejarah Yang Mewarnakan
Dunia Bersama Dengan erse!arnya Agama Allah SW Yang Maha Suci Ke
Merata "elusuk Dunia# Dari Sepany$l Di Barat %ingga Ke imur jauh &egeri
'hina
Maka (aman Ini Ingin Mengajak )mat Islam Mengenang Kem!ali Serta
Mengam!il Ikti!ar Kesan*Kesan "eninggalan Sejarah Yang (ampau# M$ga*
M$ga Ianya Dapat Memarta!atkan Agama Islam Kem!ali Sejajar Se!agai
Agama Yang Agung Di Mata Dunia# Insya Allah
Seni Bina Islam
Menjejaki Kesan Seni Bina Islam Pada Mesjid Dan Istana Lama
Sejarah Peninggalan Tamadun Islam Di Syria ( Syam )
Mengesan Sejarah Menurut Al*+uran * ,$l$ngan Yang Di!inasakan -leh
Allah SW
Menjejaki Kesan Sejarah Kaum Nabi Lut Yang Dibinasakan
Menjejaki Kesan Sejarah Kaum ad Dan !bar Yang Dibinasakan
Menjejaki Kesan Sejarah "iraun Yang Dibinasakan
Sains . "eru!atan Di Dalam Islam
#asil Karya Ibn Sinna $ Medi%al &n%y%l'(edia
#asil Karya Ibn Sinna $ Medi%al &n%y%l'(edia
Penemuan Manuskri( Perubatan Islam Lama Di )erbaijan
Bidang *(hthalm'l'gy Dan Pembedahan Di Dalam Islam
Bidang nat'my Di Dalam Islam
#'s(ital Yang Tera+al Di Dalam Islam
Sejarah Perubatan Islam Di )erbaijan
Bagaimana Islam Mem(engaruhi Sains
Sumbangan Islam Di Dalam Bidang Kimia
Kesan "eninggalan Sejarah Islam Di /nam &egara
Syria
rab Saudi
Ira,
Iran
Mesir
-erusalem
Kesan Sejarah iga "eperangan Besar )mat Islam
Pe(erangan Badar $ Pe(erangan Pertama !mat Islam. di mana /0/ tentera
Muslimin berjaya mengalahkan tentera ka1ir yang / kali ganda jumlahnya
Pe(erangan h)ab $ Bagaimana (un (arit yang digali 'leh tentera Muslimin
sudah tiada lagi
Pe(erangan !hud $ Pe(erangan yang meng'rbankan ba(a saudara Nabi S2
yang bernama Syaiddina #am)ah r3a
Islam Di &egeri 'hina
Sejarah Islam Di Negeri 4hina
Perkembangan Islam Di Negeri 4hina
5ambar$5ambar Masyarakat Islam Di 4hina
"enggunaan Mata Wang Di Zaman Islam
Mata 2ang Pertama Di Dalam Dunia Islam
6aman !mayyah Dan basiyyah
Penggunaan Dinar Dan Dirham
Laman Khusus Mengenai Dinar Dan Dirham Di Dalam Islam
Kesan Kha0anah "eninggalan Di Zaman 1asulullah SAW 2 Dari Mu0ium
$pkapi# Di urki 3
Pintu Ke Bilik Yang Menyim(an Kha)anah Peninggalan 7asulullah S2
Bilik Yang Menyim(an Kha)anah Peninggalan 7asulullah S2 ( Terda(at
Bersama Kitab l$8uran Dari 6aman Nabi S2 Yang Ditulis Di tas Kulit
Binatang )
Pedang Milik 7asulullah S2
Di Dalam Peti Ini Terkandung -ubah Yang Di(akai *leh 7asulullah S2
Peti Yang Menyim(an -ubah 7asulullah S2
K'tak &mas Yang Terkandung 5igi 7asulullah S2
Surat Yang Ditulis *leh Baginda 7asulullah S2 Di tas Kulit ( Teks Dikiri
dalah Salinannya )
-anggut 7asulullah S2 Yang Disim(an Di Dalam Bekas Ka%a
Bekas Ta(ak Kaki 7asulullah S2
Bekas Yang Menyim(an Tanah sal Yang Di mbil Dari Makam 7asulullah
S2
Bekas Yang Menyim(an Tanah sal Yang Di mbil Di Kaabah
Kun%i Kaabah
Kesemua Gambar-Gambar Ini Di Ambil Dari Muzium Istana Topkapi, Turki
Kita! Al*+uran (ama 2 Dari Mu0ium $pkapi# Di urki 3
l$8uran Dari 6aman *thmaniah
Kesemua Gambar-Gambar Ini Di Ambil Dari Muzium Istana Topkapi, Turki