Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN

Di dalam pendidikan formal, sesuatu kurikulum adalah merupakan satu set


kursus dan isi kandungannya, yang ditawarkan di sebuah sekolah atau universiti.
Perkataan kurikulum berasal dari perkataan Latin bermaksud kursus perlumbaan,
yang merujuk kepada kursus-kursus deeds dan pengalaman bagaimana kanak-kanak
membesar dan baligh menjadi dewasa.
urikulum juga merupakan skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di
institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti. La!imnya kurikulum akan
ditentukan oleh ementerian Pendidikan negara masing-masing tetapi guru juga
memainkan peranan dalam menentukan kurikulum mata pelajaran yang diajarinya.
urikulum pendidikan di "alaysia dibentuk berdasarkan beberapa perkara
iaitu# Dasar Pendidikan $egara, Laporan abinet %&'&, (alsafah Pendidikan serta
berdasarkan beberapa teori seperti teori tradisional, teori konseptual dan
rekonseptual. riteria pembentukan kurikulum juga mempunyai tiga kategori iaitu#
berpusatkan pelajar, berpusatkan subjek dan berpusatkan masalah.
"alaysia telah melaksanakan dua jenis kurikulum untuk pendidikan sekolah
rendah iaitu urikulum )ersepadu *ekolah +endah ,)*+- dan urikulum *tandard
*ekolah +endah ,**+-. **+ merupakan kurikulum yang baru sahaja dilaksanakan
pada awal .anuari /0%% yang lalu mengantikan kurikulum sedia ada iaitu )*+.
edua-dua kurikulum ini telah berjaya dilaksanakan namun begitu kedua-dua
kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurang yang tersendiri. 1leh itu sebagai
guru kita perlu peka dalam usaha membaiki kelemahan dan menambah baikan
kurikulum sedia ada untuk melahirkan modal insan yang 2emerlang.
1
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
Program )*+ memulakan per2ubaannya dalam tahun %&3/ sementara )*"
dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun %&33. *elepas tahun %&33, program
)*+ disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. 4kibatnya )*+, yang
dikenali sebagai urikulum)aru *ekolah +endah ditukar menjadi urikulum )ersepadu
*ekolah +endah untuk men2erminkan matlamat dan objektif (alsafah Pendidikan
ebangsaan dan 5awasan /0/0, globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan
komunikasi ,678-. Draf baru sukatan 8ahun % disediakan pada $ovember %&&/ dan
kemudian dilaksanakan pada Disember %&&9.
"atlamat )*+ adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid
se2ara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.

)agi men2apai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan
untuk membolehkan untuk membolehkan murid:
"enguasai bahasa "elayu sesuai dengan kedudukannya sebagai
)ahasa ebangsaan dan bahasa rasmi negara#
"enguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, memba2a dan
menulis dalam bahasa pengantar sekolah#
"enguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan
menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian#
"enguasai kemahiran belajar#
"enguasai kemahiran berfikir#
)ertutur, memba2a, menulis dan memahami bahasa 6nggeris selaras
dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua
)*+ digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan
(alsafah Pendidikan ebangsaan:-
Pendekatan )ersepadu#
2
Perkembangan individu se2ara menyeluruh#
Pendidikan yang sama untuk semua murid# dan
Pendidikan seumur hidup.
Penekanan kepada nilai ,merentas kurikulum-
Penguasaan ;" ,memba2a, menulis dan mengira-
Penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran
dalam bilik darjah
*truktur )*+ terdiri daripada tiga bidang iaitu:-
i. omunikasi#
ii. "anusia dan 4lam elilingnya# dan
iii. Perkembangan Diri 6ndividu.

8iga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras
kepada struktur )*+. omponen-komponen tersebut ialah:-
i. emahiran 4sas#
ii. "anusia dengan Persekitaran#
iii. esenian dan esihatan#
iv. erohanian, nilai dan sikap
v. emahiran <idup# dan
vi. okurikulum
3
)idang )*+

Bidang

Komponen
Matapelajaan
!a"a # !a"a $


Kom%ni&a"i


Kema'ian A"a"
Ba'a"a Mela(%
Ba'a"a Inggei"
Ba'a"a )ina
Ba'a"a *amil
Ba'a"a Mela(%
Ba'a"a Inggei"
Ba'a"a )ina
Ba'a"a *amil
Matemati& Matemati&

Man%"ia dan
Pe"e&itaan

Si&ap + Nilai
dan Spiit%al
Pendidi&an I"lam
Pendidi&an Moal
Pendidi&an I"lam
Pendidi&an Moal

,
Sain"
Kajian *empatan
Pe&em-angan
Dii Indi.id%

Kema'ian Hid%p
Seni dan Riada'
Ko&%i&%l%m
, Kema'ian Hid%p
Pendidi&an
M%/i&
Pendidi&an M%/i&
Pendidi&an Seni Pendidi&an Seni
Pendidi&an
0a"mani dan
Pendidi&an
Ke"i'atan
Pendidi&an
0a"mani dan
Pendidi&an
Ke"i'atan
Dalam melaksanakan )*+, penekanan diberi kepada:-
i. emahiran asas#
ii. emahiran berfikir#
iii. $ilai "erentas urikulum#
iv. )ahasa merentas kurikulum#
v. Patriotisme merentas kurikulum#
vi. *trategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid#
vii. Penilaian berterusan#
viii. Pemulihan dan pengayaan#
i=. Prinsip mudah ubah# dan
=. *ains dan teknologi merentas kurikulum

Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid,
seseorang guru seharusnya#
i. "ewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran#
emudahan fi!ikal kelas
> ruang pembelajaran yang selesa#
4
> sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif#
> ruang pameran hasil kerja#
> bahan rujukan untuk penggunaan murid#
> bahan pembelajaran yang men2abar daya pemikiran.
4spek emosi sosial
> penggunaan bahasa yang mesra#
> keupayaan guru memahami muridnya#
> penggunaan teknik yang pelbagai.
ii. "engamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses P?P
> "elibatkan murid se2ara aktif#
> "enjalankan penilaian yang berterusan#
> "ewujudkan peluang murid menilai kerja mereka#
> "elatih murid meneroka pelbagai 2ara dalam menyelesaikan tugasan#
> "emberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali
dalam situasi yang berlainan#
> "enyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid
membuat keputusan se2ara rasional

iii. aedah Pengajaran dan Pembelajaran

)agi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna,
berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang
melibatkan murid se2ara aktif. @uru boleh mengelolakan se2ara kelas, kumpulan,
berpasangan ataupun individu. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada
kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan yang
pelbagai.
Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut#
simulasi ber2erita
Lakonan projek
permaianan *umbangsaran
8unjuk ajar "ain peranan
Lawatan Pidato
KURIKULUM S*ANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
5
)ermula tahun /0%%, semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru
yang dikenali sebagai urikulum *tandard *ekolah +endah ,**+-. urikulum ini
akan dijalankan se2ara berperingkat untuk murid tahun % di seluruh "alaysia bermula
tahun /0%%. urikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa
yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan !aman yang serba
maju dan 2anggih kini.
**+ tidak akan menggantikan )*+ tetapi ianya beriringan dengan urikulum
)ersepadu *ekolah +endah ,)*+-. **+ berteraskan (alsafah Pendidikan
ebangsaan dan berasaskan prinsip )*+ iaitu1
- Pendekatan )ersepadu
- Perkembangan 6ndividu *e2ara "enyeluruh
- Peluang dan ualiti Pendidikan yang *ama untuk *emua "urid
- Pendidikan *eumur <idup

"elalui **+ pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang
akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk
**+.
6
**+ membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu
i. "odul 4sas 8eras
ii. "odul 4sas 8ema
iii. "odul 4sas Alektif.
urikulum **+ terbahagi kepada B tunjang utama.
i. omunikasi
ii. Perkembangan (i!ikal ? Astetika
iii. emanusiaan
iv. eterampilan
v. *ains dan 8eknologi
vi. erohanian *ikap dan $ilai
8ahap satu sekolah rendah ,tahun % hingga ;- akan tertumpu kepada penguasaan 9"
,memba2a, menulis, mengira dan menaakul- serta kemahiran asas teknologi
komunikasi dan maklumat ,678-, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fi!ikal,
kognitif, sikap dan nilai.
Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran ,P?P- akan menjadi lebih
menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa iaitu bahasa
"elayu dan bahasa 6nggeris dapat meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru
7
untuk mengajar dalam subjek "atematik dan *ains sejajar dengan matlamat
kerajaan.
)uat peringkat permulaan, sebanyak C00 buah sekolah telah menjalani uji rintis
mulai ;% "a2 /00& sehingga akhir .un /00&. *ebanyak C0 buah sekolah akan
menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan
menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih.
PERBE2AAN DAN PERSAMAAN
8
KBSR A"pe& KSSR
#3 Pende&atan Be"epad%
$3 Pe&em-angan indi.id%
"e4aa men(el%%'
53 Pendidi&an (ang "ama
%nt%& "em%a m%id
63 Pendidi&an "e%m% 'id%p
73 Pene&anan &epada nilai
(meenta" &%i&%l%m)
83 Peng%a"aan 5M
(mem-a4a+ men%li" dan
mengia)
93 Penilaian pel% di
intega"i&an dalam
"em%a a&ti.iti
pem-elajaan dalam -ili&
daja'
Pin"ip
%. Pendekatan )ersepadu
/. Perkembangan individu
se2ara menyeluruh
;. Pendidikan yang sama
untuk semua murid
9. Pendidikan seumur hidup
#3 Kom%ni&a"i
$3 Man%"ia dan Alam
Kelilingn(a
53 Pe&em-angan Dii
Indi.id%
Bidang
pelajaan
%. "odul 4sas 8eras
/. "odul 4sas 8ema
;. "odul 4sas Alektif.
Kaeda' (ang meli-at&an m%id
"e4aa a&ti:33 Pem-ent%&an
&%mp%lan -eda"a&an &epada
&e-ole'an m%id (ang 'ampi,
'ampi "ama ata%p%n &epada
&e-ole'an (ang pel-agai3
Stategi P;P Pendekatan teknik pengajaran
dan pembelajaran ,P?P-
melibatkan penggunaan dua
bahasa iaitu bahasa "elayu dan
bahasa 6nggeris dalam subjek
"atematik dan *ains ,PP*"6-
Bea"a"&an tiga t%njang1
Kom%ni&a"i
Man%"ia dan alam
"e&eliling
Pene&anan
dalam
&%i&%l%m
)erasaskan enam tunjang:
omunikasi
erohanian, sikap dan
nilai
9
Pe&em-ang dii indi.id% emanusiaan,
Perkembangan fi!ikal dan
estetika
*ains dan teknologi
etrampilan diri
Linea Bent%& "odular
*ukataan pelajaran
H%aian "%&atan pelajaan
&and%ngan
'a"il pem-elajaan
4adangan a&ti.iti P;P
B%&% te&"
Ba'an
Dokumen urikulum
*tandard andungan
*tandard Pembelajaran
)uku teks
*a'ap I (*a'%n #+$ dan 5) dan
*a'ap II (ta'%n 6+ 7 dan 8)
Mata pelajaan *ea"+
<aji- dan tam-a'an
Ogani"a"i
8ahap 6 ,8ahun %,/ dan ;-
"odul 8eras 4sas, "odul
8eras tema dan modul
Alektif.
8ahap 66 ,tahun 9, C dan B-
"ata pelajaraan 8eras
dan Alektif
Kema'ian Be:i&i Se4aa Kiti"
dan Keati: (KBKK)
Elemen reativiti dan inovasi,
keusahawanan serta teknologi
"aklumat dan komunikasi ,678-
se2ara menyeluruh.
5M (Mem-a4a+ men%li" dan
mengia)
!o&%" 9" ,"emba2a, menulis,
mengira dan menaakul
10
KEMEN*ERIAN PELA0ARAN MALA=SIA
)4<4@64$ PA")4$@D$4$ D+6DLD"
KEMEN*ERIAN PELA0ARAN MALA=SIA
)4<4@64$ PA")4$@D$4$ D+6DLD"
11
KOMUNIKASI
Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)
Ba'a"a
Matemati&
MURID
PERKEMBANGAN DIRI
INDI>IDU
Kesenian dan Rekreasi
M%/i&
Seni >i"%al
Pendidi&an 0a"mani ;
Pendidi&an Ke"i'atan
Kemahiran Hidup
Kema'ian Hid%p
MANUSIA DENGAN ALAM
SEKELILINGN=A
Kerohanian, Nilai dan Sikap
Pendidi&an I"lam
Pendidi&an Moal
Pendidi&an Si.i& ;
Ke?aganegaaan
Kemanusiaan dan Persekitaran
Sain"
Kajian *empatan
KEMEN*ERIAN PELA0ARAN MALA=SIA
)4<4@64$ PA")4$@D$4$ D+6DLD"
KEMEN*ERIAN PELA0ARAN MALA=SIA
)4<4@64$ PA")4$@D$4$ D+6DLD"
12
Insan
seimbang
Komunikasi
Pengga-%ngjalinan &ema'ian
-a'a"a "e4aa li"an dan -%&an
li"an "ema"a -eintea&"i
Sains & Teknologi
Peng%a"aan pengeta'%an "ain"+
&ema'ian dan "i&ap "ainti:i&
Peng%a"aan pengeta'%an dan
&ema'ian matemati&
Peng%a"aan pengeta'%an dan
&ema'ian -ea"a"&an te&nologi
Kerohanian, Sikap &
Nilai
Peng'a(atan amalan
agama+ &epe4a(aan+
"i&ap dan nilai
Perkembangan
Fizikal & Estetika
Pe&em-angan ja"mani dan
&e"i'atan %nt%& &e"eja'teaan
dii
Pem%p%&an da(a imagina"i+
&eati.iti+ -a&at dan ape"ia"i
Keterampilan Diri
Pem%p%&an &epimpinan dan
"a'"ia' dii melal%i a&ti.iti
&%i&%l%m dan &o&%i&%l%m
Kemanusiaan
Peng%a"aan ilm% dan amalan
tentang &ema"(aa&atan dan
alam "e&ita "etempat+ negaa
dan glo-al
Peng'a(atan "emangat
patioti"me dan pepad%an
ESEI1 KBSR DAN KSSR
11
Program )*+ memulakan per2ubaannya dalam tahun %&3/ sementara
)*" dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun %&33. *elepas tahun %&33,
program )*+ disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya.
4kibatnya )*+, yang dikenali sebagai urikulum )aru *ekolah +endah ditukar
menjadi urikulum )ersepadu *ekolah +endah untuk men2erminkan matlamat dan
objektif (alsafah Pendidikan ebangsaan dan 5awasan /0/0.

$amun begitu bermula tahun /0%%, semua sekolah akan menggunakan satu
kurikulum baru yang dikenali sebagai urikulum *tandard *ekolah +endah ,**+-.
urikulum ini akan dijalankan se2ara berperingkat untuk murid tahun % di seluruh
"alaysia bermula tahun /0%%. urikulum ini selaras dengan perkembangan dan
permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan
!aman yang serba maju dan 2anggih kini.
"atlamat )*+ adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid
se2ara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.
**+ tidak akan menggantikan )*+ tetapi ianya beriringan dengan urikulum
)ersepadu *ekolah +endah ,)*+-. **+ berteraskan (alsafah Pendidikan
ebangsaan dan berasaskan prinsip )*+ iaitu pendekatan bersepadu,
perkembangan individu se2ara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang
sama untuk semua serta pendidikan adalah untuk seumur hidup.
*truktur )*+ terdiri daripada tiga bidang iaitu# komunikasi, manusia dan alam
sekelilingnya serta perkembangan diri individu. 8iga bidang tersebut dibahagi pula
kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur )*+. )agi
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna, berkesan dan
menyeronokkan guru menggunakan kaedah yang melibatkan murid se2ara aktif.
Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir
sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai.
12
"anakala, melalui **+ pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan
modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru perlu bersedia dan
dilatih untuk **+. **+ membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu
"odul 4sas 8eras, "odul 4sas 8ema dan "odul 4sas Alektif. urikulum **+
terbahagi kepada enam tunjang utama iaitu komunikasi, perkembangan fi!ikal dan
estetika, kemanusiaan, keterampilan, sains dan teknologi ,678- serta kerohanian
sikap dan nilai murid.
)ahan kurikulum )*+ mengunakan sukatan pelajaran dan buku teks, tetapi
dalam kurikulum **+ telah diperbaharui dengan pengunaan dokumen standard
iaitu# *tandard andungan dan *tandard Pembelajaran serta buku teks.
)erbe!a dengan )*+ , **+ tahap satu sekolah rendah ,tahun % hingga ;-
akan tertumpu kepada penguasaan 9" ,memba2a, menulis, mengira dan menaakul-
serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat ,678-, perkembangan
sosioemosi, kerohanian, fi!ikal, kognitif, sikap dan nilai. Pendekatan teknik pengajaran
dan pembelajaran ,P?P- akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia
melibatkan penggunaan dua bahasa iaitu bahasa "elayu dan bahasa 6nggeris dapat
meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek
"atematik dan *ains sejajar dengan matlamat kerajaan.
RUMUSAN
Program )*+ terbahagi kepada dua tahap . 8ahap satu ,8ahun % hingga
8ahun ;- menekankan penguasaan ;" dan 8ahap dua ,8ahun 9 hingga 8ahun B-
13
memperkukuhkan semula penguasaan ;" serta pembinaan dan kandungan sains
yang kukuh.
"anakala dalam program **+ pula tahap satu sekolah rendah ,tahun %
hingga ;- akan tertumpu kepada penguasaan 9" ,memba2a, menulis, mengira dan
menaakul- serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat ,678-,
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fi!ikal, kognitif, sikap dan nilai
)*+ merupakan kurikulum pertama yang telah berjaya dilaksanakan dengan
baik, namun pelaksanaan **+ adalah satu penambah baikkan kepada )*+
dengan 2ara yang menyesuaikan sukatan dengan !aman moden. urikulum baru ini
juga meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan 2abaran masa
kini dan abad ke-/%

@uru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P?P yang berkesan# dan
kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua
pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak
berkepentingan.
@uru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan
mereka termasuk menginterpretasi, meran2ang, memodifikasikan, dan melaksanakan
kurikulum dengan baik dan 2emerlang.
14