Anda di halaman 1dari 15

RANGKUMAN MPK ISLAM

MANUSIA DAN AGAMA


A. Manusia dan alam semesta
Alam adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancainda! peasaan dan
pikian kendati pun sama"sama. Sunatullah atau hukum Allah yang menye#a#kan
alam semesta selaas! seasi dan seim#ang! dipatuhi sepenuhnya oleh makhluk yang
men$adi unsu alam semesta itu. Si%at utama Sunatullah &
'. Pasti
(S. Al")u*an ayat +! atinya &
,yang kepunyaan"Nya"lah kea$aan langit dan #umi! dan Dia tidak mempunyai anak!
dan tidak ada sekutu #aginya dalam kekuasaan-Nya.! dan Dia telah menciptakan
segala sesuatu! dan Dia menetapkan ukuan"ukuannya dengan seapi"apinya./
(S. Ath"0halaa* ayat 1! atinya &
,dan mem#einya e2ki dai aah yang tiada disangka"sangkanya. dan 3aangsiapa
yang #eta4akkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan -kepeluan.nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan uusan yang -dikehendaki.Nya.Sesungguhnya
Allah telah Mengadakan ketentuan #agi tiap" tiap sesuatu./
+. 0etap
Si%at sunatullah yang tetap! tidak #eu#ah"u#ah. (S. Al"An5am ayat ''6! atinya &
,telah sempunalah kalimat 0uhanmu -Al"(uan. se#agai kalimat yang #ena dan
adil. tidak ada yang dapat meu#ah u#ah kalimat"kalimat"Nya dan Dia lah yang
Maha Mendenya lagi Maha mengetahui./
(S. Al"Isa ayat 77! atinya &
,-kami menetapkan yang demikian. se#agai suatu ketetapan tehadap Rasul" asul
Kami yang Kami utus se#elum kamu89:;< dan tidak akan kamu dapati peu#ahan
#agi ketetapan Kami itu./
1. =#$ekti%
(S. Al"An#iya ayat '>6! atinya &
,dan sungguh telah Kami tulis didalam ?a#u8@71< sesudah -kami tulis dalam. Lauh
Mah%u2h! #ah4asanya #umi ini dipusakai ham#a"ham#aKu yang saleh./
Saleh atinya #aikA#ena. =ang yang #aik dan #ena adalah oang yang #eke$a
menuut Sunatullah yang men$adi ukuan ke#aikanAke#enaan itu. =ang yang
#ekaya sesuaiAmenuuti Sunatullah adalah oang yang saleh.
3. Manusia menuut Agama Islam
(S. Al"A5a% ayat '7@! atinya
,dan Sesungguhnya Kami $adikan untuk -isi neaka Bahannam. ke#anyakan dai $in
dan manusia! meeka mempunyai hati! tetapi tidak dipegunakannya untuk
memahami -ayat"ayat Allah. dan meeka mempunyai mata -tetapi. tidak
dipegunakannya untuk melihat -tanda"tanda kekuasaan Allah.! dan meeka
mempunyai telinga -tetapi. tidak dipegunakannya untuk mendenga -ayat"ayat
Allah.. meeka itu se#agai #inatang tenak! #ahkan meeka le#ih sesat lagi. meeka
Itulah oang"oang yang lalai./
Manusia adalah makhluk yang sangat menaik. Al"(uan tidak menggolongkan
manusia ke dalam kelompok #inatang selama manusia mempegunakan akal!
pemikian! kal#u! $i4a! aga seta pancainda secaa #aik dan #ena.
Asal"usul manusia.
Dalam (S Al AnCam ayat +! atinya &
,Dialah yang menciptakan kamu dai tanah! sesudah itu ditentukannya a$al
-kematianmu.! dan ada lagi suatu a$al yang ada pada sisi"Nya -yang Dia sendiilah
mengetahuinya.! kemudian kamu masih agu"agu -tentang #e#angkit itu../
3e#eapa cii manusia &
'. Makhluk yang paling unik
(S. At 0iin ayat ;! atinya &
,Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam #entuk yang se#aik"
#aiknya./
3edasakan ayat tese#ut! manusia meupakan mekhluk yang paling sempuna!
namun manusia $uga memiliki #anyakkelemah an! sepeti yang ditun$ukkan pada
ayat"ayat #eikut &
(S. Dunus ayat '+! atinya &
,dan apa#ila manusia ditimpa #ahaya Dia #edoa kepada Kami dalam Keadaan
#e#aing! duduk atau #edii! tetapi setelah Kami hilangkan #ahaya itu daipadanya!
Dia -kem#ali. melalui -$alannya yang sesat.! seolah"olah Dia tidak penah #edoa
kepada Kami untuk -menghilangkan. #ahaya yang telah menimpanya. 3egitulah
oang"oang yang melampaui #atas itu memandang #aik apa yang selalu meeka
ke$akan./
(S. I#ahim ayat 1;! atinya &
,dan Dia telah mem#eikan kepadamu -kepeluanmu. dan segala apa yang kamu
mohonkan kepadanya. dan $ika kamu menghitung nikmat Allah! tidaklah dapat kamu
menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu! sangat 2alim dan sangat mengingkai
-nikmat Allah../
(S. Al"Ma5ai$ ayat '@"+'! atinya &
,'@. Sesungguhnya manusia diciptakan #esi%at keluh kesah lagi kiki.+>. apa#ila ia
ditimpa kesusahan ia #ekeluh kesah!+'. dan apa#ila ia mendapat ke#aikan ia Amat
kiki!/
+. Manusia mempunyai potensi #eiman kepada Allah
(S. Al ACaa% ayat '7+
,dan -ingatlah.! ketika 0uhanmu mengeluakan ketuunan anak"anak Adam dai sul#i
meeka dan Allah mengam#il kesaksian tehadap $i4a meeka -seaya #e%iman.&
E3ukankah aku ini 0uhanmuFE meeka men$a4a#& E3etul -Gngkau 0u#an kami.!
Kami men$adi saksiE. -kami lakukan yang demikian itu. aga di hai kiamat kamu
tidak mengatakan& ESesungguhnya Kami -3ani Adam. adalah oang" oang yang
lengah tehadap ini -keesaan 0uhan.E!/
1. Manusia diciptakan Allah untuk menga#di kepada"Nya
(S. Ad2 D2aiyaat ayat 6:! atinya &
,dan aku tidak menciptakan $in dan manusia melainkan supaya meeka
menga#di kepada"Ku./
;. Manusia diciptakan Allah untuk men$adi khali%ah"Nya di #umi
(S. Al 3a*aah ayat 1'! atinya &
,dan Dia menga$akan kepada Adam Nama"nama -#enda"#enda. seluuhnya!
kemudian mengemukakannya kepada Paa Malaikat lalu #e%iman& ESe#utkanlah
kepada"Ku nama #enda"#enda itu $ika kamu mamang #ena oang" oang yang
#enaHE/
(S. Al Ah2a# ayat 7+! atinya&
,Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat8'+11< kepada langit! #umi dan
gunung"gunung! Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan meeka
kha4ati akan mengkhianatinya! dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu Amat 2alim dan Amat #odoh!/
6. Manusia dilengkapi peasaan dan kemauan
:. Secaa indiIidual manusia #etanggung $a4a# atas segala pe#uatannya
(S. Ath 0huu ayat +'
,dan oang"oang yang #eiman! dan yang anak cucu meeka mengikuti meeka
dalam keimanan! Kami hu#ungkan anak cucu meeka dengan meeka8';+:<! dan
Kami tiada menguangi sedikitpun dai pahala amal meeka. tiap"tiap manusia teikat
dengan apa yang dike$akannya./
7. 3eakhlak
J. Ke#utuhan Manusia tehadap agama
Manusia telah di#ekali akal! nalui dan pancainda oleh Allah. Namun! tiga hal
tese#ut masih #elum cukup kuat #agi manusia untuk menemukan apa se#enanya
%ungsi dan tu$uan hidupnya di dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk
#ei#adah! maka manusia memelukan agama se#agai pedoman hidupnya yang
utama. Akal! nalui dan pancainda mungkin dapat menuntun manusia untuk dapat
#epiki secaa logis. 0iga hal ini $uga masih #elum cukup memadai se#agai penuntun
manusia menemukan ke#enaan. Untuk itu! agama kem#ali #epean se#agai
pedoman utama dalam menemukan ke#enaan yang hakiki.
Agama atau din memuat petun$uk"petun$uk Allah #agi manusia. Di antaa petun$uk"
petun$uk itu! yang paling utama adalah #ah4a manusia di4a$i#kan #ei#adah kepada
Allah semata dan tidak menyekutukan Allah. Selain itu! agama $uga memuat tata caa
tentang #agaimana #ei#adah kepada Allah. Manusia $elas mem#utuhkan Allah
se#agai penciptanya! untuk itu! manusia pelu mengenal agama aga tetap dapat
tehu#ung dengan Allah.
Alam semesta diciptakan Allah dengan luas yang tak tehingga! temasuk di
dalamnya tedapat makhluk gai# sepeti $in dan malaikat. Untuk dapat
memahaminya! tentu manusia mem#utuhkan agama se#agai pedoman hidup sekaligus
mendampingi poses #epikinya ketika menggunakan akal! nalui dan pancainda.
Bika manusia hanya menggunakan akal! nalui dan pancainda dengan
mengesampingkan agama! manusia #isa sa$a te$e#ak pada se#uah kesesatan.
Se#aliknya! dengan didampingi pemahaman agama yang #ena! akal yang sehat akan
mem#uat seseoang menyadai #ah4a di #alik indiIidu yang memiliki segudang
potensi! di#alik alam semesta yang sangat mengagumkan! pastilah ada yang le#ih
agung lagi se#agai penciptanya. =ang yang sampai pada kesimpulan ini adalah
oang yang #ehasil memakai akalnya secaa #ena dan sehat! sepeti yang telah
dialami I#ahim as -(S :&7;"7@.. Disamping oang sepeti ini! tedapat pula oang"
oang yang tesesat kaena akalnya sendii. Meeka telah menga#aikan agamanya
atau mungkin keliu! sehingga #anyak #emunculan kepecayaan sepeti animisme!
dinamisme! dll.
MAKNA AGAMA ISLAM
A. Pengetian Agama Islam
Islam kata tuunan yang #eati ketundukan! ketaatan! kepatuhan -kepada Alllah.!
#easal dai katas alama! atinya patuhAmeneima. Kata dasanya adalahs al im a yang
#eati se$ahtea! tidak tecela! tidak #ecacat.
(S Ali CIman ayat '@! atinya &
,Sesungguhnya agama -yang diidhai. disisi Allah hanyalah Islam. tiada #eselisih
oang"oang yang telah di#ei Al Kita#8'9@< kecuali sesudah datang pengetahuan
kepada meeka! kaena kedengkian -yang ada. di antaa meeka. 3aangsiapa yang
ka%i tehadap ayat"ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisa#"Nya./
(S Ali CIman ayat 96! atinya &
,3aangsiapa mencai agama selain agama Islam! Maka sekali"kali tidaklah akan
diteima -agama itu.daipadanya! dan dia di akhiat 0emasuk oang"oang yang
ugi./
3e#eapa Kaakteistik A$aan Islam
'. A$aannya sedehana! asional! paktis dan mem#angkitkan kemampuan #epiki
manusia untuk menggunakan penalaannya.
+.Kesatuan antaa ke#endaan dan keohanian
1.Islam mem#eikan petun$uk #agi seluuh aspek kehidupan manusia
;. Keseim#angan antaa indiIidu dan masyaakat
(S An Na$m ayat 1@! atinya &
,dan #ah4asanya seoang manusia tiada mempeoleh selain apa yang telah
diusahakannya!/
(S Ad2 D2aiyaat ayat '@! atinya &
,dan pada hata"hata meeka ada hak untuk oang miskin yang meminta dan oang
miskin yang tidak mendapat #agian8';'7<./
6. Islam #esi%at menyeluuh dan UniIesal
(S Al )aatihah ayat +! atinya &
,segala pu$i #agi Allah! 0uhan semesta alam./
:. Al"(u5an dan Sunnah #eisi pedoman yang a#adi dai Allah yang di#a4a oleh
Rasul" Nya. 0idak teikat oleh #atas uang dan 4aktu.
3. Sum#e A$aan Agama Islam
Allah telah menetapkan sum#e a$aan islam yang 4a$i# ditaati setiap muslim.
(S An NisaaC ayat 6@! atinya &
,Kai oang"oang yang #eiman! taatilah Allah dan taatilah Rasul -Nya.! dan ulil ami
di antaa kamu. kemudian $ika kamu #elainan Pendapat tentang sesuatu! Maka
kem#alikanlah ia kepada Allah -Al (uan. dan Rasul -sunnahnya.! $ika kamu #ena"
#ena #eiman kepada Allah dan hai kemudian. yang demikian itu le#ih utama
-#agimu. dan le#ih #aik aki#atnya./
'. Al"(u5an
Al"(u5an adalah sum#e a$aan islam yang utama dan petama. Al"(u5an memuat
sum#e nilai dan noma"noma islam. Ayat"ayat Al"(u5an yang dituunkan selama
kuang le#ih +1 tahun! di#edakan antaa ayat"ayat yang tuun di Mekkah -Makkiyah.
dan ayat"ayat yang tuun di Madinah -Madaniyah.. Al"(u5an memuat #aea#agai
petun$uk mengenai akidah! petun$uk mengenai syaiah! petun$uk tentang akhlak!
kisah"kisah umat manusia di 2aman lampau! #eita akan masa yang akan datang!
#enih"#enih pengetahuan seta hukum yang #elaku #agi alam semesta.
+. Al"Kadis
Al"Kadis adalah sum#e kedua agama dan a$aan islam. Apa yang telah di$elaskan
dalam Al"(u5an diinci le#ih lan$ut oleh Rasulullah dengan sunnah #eliau. Kaena
itu! sunnah Rasul yang kini tedapat dalam al"Kadis meupaka pena%sian seta
pen$elasan otentik tentang Al"(u5an. Kadis atau sunnah yang dihimpun dalam kita#"
kita# hadis -al"Kadis. tedii dai segala pekataan -*aul.! pe#uatan-%i5il. dan sikap
diam na#i tanda setu$u-ta*i.. Selain itu! $uga dikenal Kadis (udsi! yaitu pekataan
Allah yang disampaikan melalui Na#i Muhammad SAL yang tepisah dai Al"
(u5an dan disampaikan menggunakan #ahasa Na#i sendii. Se#agai utusan Allah!
Na#i Muhammad SAL memiliki 4e4enang untuk men$elaskan dan meinci 4ahyu
Allah yang #esi%at umum! sepeti yang telah di$elaskan dalam (S An Nahl ayat ;;!
atinya & ,keteangan"keteangan -muk$i2at. dan kita#"kita#. dan Kami tuunkan
kepadamu Al (uan! aga kamu meneangkan pada umat manusia apa yang telah
dituunkan kepada meeka dan supaya meeka memikikan!/
Peanan Kadis se#agai sum#e agama dan a$aan Islam yang kedua setelah Al"
(u5an&
a. menegaskan le#ih lan$ut ketentuan yang #eada dalam Al"(u5an
#. se#agai pen$elasan isi Al"(u5an
c. menam#ahkanAmengem#angkan sesuatu yang tidak adaAsama"sama
ketentuannya dalam Al"(u5an
J. I$tihad
I$tihad adalah usaha yang sungguh"sungguh yang dilakukan oleh sesoang yang atau
#e#eapa oang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman tetentu yang
memenuhi syaat untuk mencai! menemukan dan menetapkan nilai dan noma yang
#elum $elas atau tidak ada patokannya di dalam Al"(u5an dan Al"Kadis.
Se$aah Agama Islam
'. Islam Pada Masa Silam
Menuut keteangan dalam Al"*uan! Agama Islam telah ada se$ak 2aman dahulu
kala. Keteangan+ tese#ut adalah&
" Paa Rasul diutus aga tidak ada alasan #agi manusia saat di tanya Allah SL0 di
akhiat kelak-(S ;&':6.
" Allah tidak akan menyiksa manusia $ika pada meeka #elum di utus seoang asul
-(S '7&'6.
" Agama dai Na#i I#ahim! Ismail! dan na#i+ lainnya adalah agama Islam kaena
Allah SL0 tidak akan meneima agama selain Islam-(S 1&96.
+. Islam Risalah Na#i Muhammad SAL.
Pada masa na#i Muhammad SAL ini ada #e#eapa peisti4a penting yang sangat
#epengauh pada pada pekem#angan Agama Islam! di antaanya&
" Na#i Muhammad SAL meneima 4ahyu dai Allah SL0 melalui melalui malaikat
Bi#il pada saat #eliau sedang menyendii di gua Kia5
" Agama Islam mulai dise#akan pada tahun :'+ M dengan caa sem#unyi+
" 0iga tahun kemudian na#i Muhammad SAL mulai menye#akan agama islam
dengan caa teang+an
" Ki$ah petama saha#at Na#i ke Gthiopia-A#senia.
" Peisti4a Isa5Mi5a$ pada tahun ke"'> kena#ian na#i Muhammad SAL! :+> M
" Ki$ah petama na#i Muhammad SAL dan paa pengikutnya ke madinah tahun
:++ M! masa ini di tetapkan se#agai a4al pehitungan tahun hi$iah
" 0e$adi peang peang #esa diantaanya 3Ada! Uhud! dan Khandak " Pe$an$ian
Kudai#iyah! :KA:+9M
" Penaklukan mekkah - %athul mekkah. pada tahun 9 KA:1> M
" Na#i Muhammad SAL melaksanakan ha$i 4ada5 pada tahun '>KA:1+ M
" Na#i Muhammad SAL 4a%at pada tahun 9 KA:1+M
1. Islam pad masa khula%auasyidin
Pada masa ini Agama islam mulai menye#a keseluuh pen$uu dunia.
Setelah na#i Muhamad SAL 4a%at kepemimpinan secaa #etuut"tuut digantikan
oleh Au #aka Sidik! uma 3in khata#! Usman #in A%an! dan Ali #in Ai thali#
;. Islam pada masa dynasty Umayiah
" Dinasti ini didiian oleh mu5a4aiyah pada tahun ;'KA::'M
" Pasukan muslim yang dipimpin oleh 0hai* #in 2iyad #ehasilmenaklukan spanyol
selatan
" Islam mulai memasuki Asia tengah pada than 7'+ M
" A##duahman #ehasil melaikan dii ke Spanyol dan disana mem#angun dinasti
umayyah yang #au dengan pusat codo#a
6. Masa dinasti A##asiyah
" Didiikan oleh A#u A##as As"Sa%%aah pada tahun '1+ KA76>M
" Pada masa ini umat Islam mulai #edagang ke negei Jhina
" Pendiian #aitul Kikmah oleh Khali%ah Almakmun pada tahun -91> M.
:. Islam di Indonesia
" Islam telah mulai masuk ke Indonesia se$ak a#ad ke"7 M lansung dai Aa#
" Daeah yang petama kali mendapat pengauh Islam adalh daeah pesisi sumatea
" Dai sana Islam menye#a ke seluuh pen$uu nusantaa
" Islam di Pulau $a4a di se#akan oleh paa Lali Songo dan ulama+ lainnya
Pengetian dan Kakekat Syaiah
" Syai5at #isa dise#ut syi5ah. Atinya secaa #ahasa adalah sum#e ai mengali yang
didatangi manusia atau #inatang untuk minum.
" Kata ,syaa5a/ #eati memakai syai5at. Buga kata ,syaa5a/ atau ,istaa5a/ #eati
mem#entuk syai5at atau hukum. Dalam hal ini Allah #e%iman! ,Untuk setiap umat
di antaa kamu -umat Na#i Muhammad dan umat"umat se#elumnya. Kami $adikan
peatuan -syai5at. dan $alan yang teang./ 8(S. Al"Maidah -6.& ;9<,Kemudian Kami
$adikan kamu #eada di atas suatu syai5at -peatuan. tentang uusan itu -agama.!
maka ikutilah syai5at itu dan $anganlah kamu ikuti ha4a na%su oang yang tidak
mengetahui./ 8(S. Al"Maidah -6.& '9<.,Allah telah mensyai5atkan -mengatu. #agi
kamu tentang agama se#agaimana apa yang telah di4aiskan kepada Nuh./ 8(S. Asy"
Syuuaa -;+.& '1<.
" Sedangkan ati syai5at menuut istilah adalah ,maa an2alahullahu li Mi#aadihi minal
ahkaami Malaa lisaani usulihil kiaami liyukhi$an naasa min dayaa$iii2h 2halaami
ilan nuil #i id2nihi 4a yahdiyahum ilash shiaathil musta*iimi./ Atinya! hukum"
hukum -peatuan. yang dituunkan Allah s4t. melalui asul"asulNya yang mulia!
untuk manusia! aga meeka kelua dai kegelapan ke dalam teang! dan mendapatkan
petun$uk ke $alan yang luus.
" Syai5at Islam adalah hukum"hukum peatuan"peatuan. yang dituunkan Allah
s4t. untuk umat manusia melalui Na#i Muhammad sa4. #aik #eupa Al"(u5an
maupun Sunnah Na#i yang #e4u$ud pekataan! pe#uatan! dan ketetapan! atau
pengesahan.
Pem#agian Syai5at Islam
Kukum yang dituunkan melalui Na#i Muhammad SAL. untuk segenap manusia
di#agi men$adi tiga #agian! yaitu&
'. Ilmu 0auhid! yaitu hukum atau peatuan"peatuan yang #ehu#ungan dengan
dasa" dasa keyakinan agama Islam! yang tidak #oleh diagukan dan haus #ena"
#ena men$adi keimanan kita. Misalnya! peatuan yang #ehu#ungan dengan D2at
dan Si%at Allah s4t. yang haus iman kepada"Nya! iman kepada asul"asul"Nya!
malaikat"malaikat"Nya! kita#" kita#"Nya! dan iman kepada hai akhi temasuk di
dalamnya kenikmatan dan siksa! seta iman kepada *ada #aik dan #uuk. Ilmu tauhid
ini dinamakan $uga Ilmi A*idah atau Ilmu Kalam.
+. Ilmu Akhlak! yaitu peatuan"peatuan yang #ehu#ungan dengan pendidikan
dan penyempunaan $i4a. Misalnya! segala peatuan yang mengaah pada
pelindungan keutamaan dan mencegah ke$elekan"ke$elekan! sepeti kita haus
#e#uat #ena! haus memenuhi $an$i! haus amanah! dan dilaang #edusta dan
#ekhianat.
1. Ilmu )i*h! yaitu peatuan"peatuan yang mengatu hu#ungan manusia
dengan 0uhannya dan hu#ungan manusia dengan sesamanya. Ilmu )i*h mengandung
dua #agian& petama! i#adah! yaitu yang men$elaskan tentang hukum"hukum
hu#ungan manusia dengan 0uhannya. Dan i#adah tidak sah -tidak diteima. kecuali
disetai dengan niat. Jontoh i#adah misalnya shalat! 2akat! puasa! dan ha$i. Kedua!
muamalat! yaitu #agian yang men$elaskan tentang hukum"hukum hu#ungan antaa
manusia dengan sesamanya. Ilmu )i*h dapat $uga dise#ut (anun -undang"undang.
Pe#edaan Syaiah dan )i*h Islam
" )i*h menuut #ahasa adalah tahu atau paham sesuatu.
" Kata )a*iih adalah se#utan untuk seseoang yang mengetahui hukum"hukum syaa5
yang #ehu#ungan dengan pe#uatan oang mukalla%! hukum"hukum tese#ut diam#il
dai dalil"dalilnya secaa tepeinci.
" )i*h Islam menuut istilah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum"hukum Allah
atas pe#uatan oang"oang mukalla%! hukum itu 4a$i# atau haam dan se#againya.
0u$uannya supaya dapat di#edakan antaa 4a$i#! haam! atau #oleh dike$akan.
" Ilmu )i*h adalah diam#il dengan $alan i$tihad. I#nu Khaldun dalam Mu*addimah"
nya menulis! )i*h adalah pengetahuan tentang hukum"hukum Allah! di dalam
pe#uatan" pe#uatan oang mukalla% -yang di#e#ani hukum. sepeti 4a$i#! haam!
sunnah! makuh! dan mu#ah. Kukum"hukum itu diam#il dai Al"(u5an dan Sunnah
seta dai sum#e"sum#e dalil lain yang ditetapkan Allah s4t. Apa#ila hukum"
hukum tese#ut dikeluakan dai dali"dalil tese#ut! maka dise#ut )i*h.
)i*h Islam te#agi men$adi enam #agian&
'. 3agian I#adah! yaitu suatu #agian yang mem#icaakan hukum"hukum yang dipakai
untuk mendekatkan dii kepada Allah s4t. dan untuk mengagungkan ke#esaan"Nya!
sepeti shalat! 2akat! puasa! dan ha$i.
+. 3agian Ah4al Syakhshiyah -al"ah4aalu asy"syakhsyiyyatu.! yaitu suatu #agian
yang mem#icaakan hukum"hukum yang #ehu#ungan dengan pem#entukan dan
pengatuan keluaga dan segala aki#at"aki#atnya! sepeti peka4inan! maha! na%kah!
peceaian -talak" u$uk.! iddah! hadhanah -pemelihaaan anak.! adha5ah -menyusui.!
4aisan! dan lain"lain. =leh ke#anyakan paa mu$tahidin! #agian kedua ini
dimasukkan ke dalam #agian mu5amalah.
1. 3agian Mu5amalah -hukum pedata.! yaitu suatu #agian yang mem#icaakan
hukum" hukum yang mengatu hata #enda hak milik! akad -kontak atau pe$an$ian.!
ke$asama sesama oang sepeti $ual"#eli! se4a menye4a -i$aah.! gadai -ahan.!
pekonsian -syikah.! dan lain"lain yang mengatu uusan haga #enda seseoang!
kelompok! dan segala sangkut" pautnya sepeti hak dan kekuasaan.
;. 3agian Kudud dan 0a52i -hukum pidana.! yaitu #agian yang mem#icaakan
hukum"hukum yang #ehu#ungan dengan ke$ahatan! pelanggaan! dan aki#at"aki#at
hukumnya.
6. 3agian Mua%a5at -hukum acaa.! yaitu #agian yang mem#icaakan hukum"hukum
yang mengatu caa menga$ukan pekaa! peselisihan! penuntutan! dan caa"caa
penetapkan suatu tuntutan yang dapat diteima! dan caa"caa yang dapat melindungi
hak"hak seseoang.
:. 3agian Sia 4a Magha2i -hukum peang.! yaitu #agian yang mem#icaakan
hukum" hukum yang mengatu pepeangan anta #angsa! mengatu pedamaian!
piagam pe$an$ian! dokumen"dokumen dan hu#ungan"hu#ungan umat Islam dengan
umat #ukan Islam.
Badi! )i*h Islam adalah konsepsi"konsepsi yang dipelukan oleh umat Islam untuk
mengatu kepentingan hidup meeka dalam segala segi! mem#eikan dasa"dasa
tehadap tata administasi! pedagangan! politik! dan peada#an. Atinya! Islam
memang #ukan hanya akidah keagamaan semata"mata! tapi akidah dan syaiat! agama
dan negaa! yang #elaku sepan$ang masa dan sem#aang tempat.
Ku#ungan )i*h dan SyaiCah
Syaiah sangat lengkapN tidak hanya #eisikan dalil"dalil %uuC! tetapi mencakup
kaidah"kaidah umum dan pinsi%"pinsi% dasa dai hukum syaa! sepetiN
Ushul al )i*h dan al (a4aCid al )i*hiyyah.
SyaiCah le#ih uniIesal dai )i*h.
SyaiCah 4a$i# dilaksanakan oleh seluuh umat manusia sehingga kita 4a$i#
mendak4ahkannya! sementaa %i*h seoang Imam tidak demikian halnya.
SyaiCah seluuhnya pasti #ena! #e#eda dengan %i*h.
SyaiCah kekal a#di! sementaa %i*h seoang Imam sangat mungkin #eu#ah.
Implementasi Syaiah dalam Kehidupan Sehai O Kai
Melaksanakan ke4a$i#an O ke4a$i#an se#agai seoang muslim sepeti shalat!
2akat!
ha$i #agi yang mampu dan lain se#againya.
Mematuhi peintah untuk tidak melangga peintah O peintah"Nya sepeti
#e2ina!
mencui! #egosip dan lainnya.
Memahami ada# pegaulan sesema manusia sepeti ada# #ekeluaga! ada#
#etetangga! ada# #e#angsa dan #enegaa dan lain se#againya.
Pengetian Akhlak
'. 3edasa etimologi -lugha4i! #ahasa.&
" Dai kata khala*a aka kata khulu*a& peangai! ta#iat! adat
" Dai kata khal*un& ke$adian! #uatan! ciptaan
+. 3edasa teminologi -istilah.&
Daya kekuatanA$i4a yang mendoong pe#uatan dengan mudahAspontan tanpa
dipikiAdienungkan lagi -menuut I#n (udamah.
" Akhlakul kaimahAmahmudah & #aik
" Akhlakul mad2umah & $ahatAtecela
Akhlak islami adalah se#agaimana dicontohkan Rasululloh sa4&
P Di#ei gela oleh Allah& khulu*in ad2iim -memiliki akhlak yang agung.
P Aisyah menye#utkan& akhlak Rosululloh adalah Al (uan
(S Al Ah2a#& 1!
Sesungguhnya pada dii Rosululloh ada sui tauladan yang #aik #agi kalian
Jontoh akhlak osululloh&
" Menyatukan ka#ilah"ka#ilah dalam pengangkatan Ka$a As4ad
" Mendoakan oang yang #e#uat $ahat saat ia dilempai dengan #atu di 0hai%
" Mendoakan oang yang meludahi Na#i
" Dalam pem#ukaan kota Makkah! mengampuni seluuh penduduk Makkah
Kaakteistik akhlak Islam
'. Menga$akan pe#uatan #aik dan men$auhkan pe#uatan #uuk
+. Sum#e moal! ukuan #aik #uuk adalah Allah SL0
1. 3esi%at uniIesal dan kompehensi%! 3esi%at menyeluuh
;. Mengaahkan %itoh manusia dan meluuskan pe#uatan manusia
Implementasi akhlak dalam kehidupan
'. Akhlak kepada Allah
a. Mensyukui nikmat Allah -(S Al 3a*ooh! +& 6+.
#. Malu #e#uat dosa -(S An Nahl& '@.
c. Allah se#agai tempat penghaapan -(S Al Kuud& 6:.
d. =ptimis tehadap petolongan Allah -(S Dusu%& 97.
Dang #eputus asa dai ahmat Allah& oang"oang ka%i e. 3esi%at husnud2an kepada
Allah -(S )ushilat& ++ O +1. %. Dakin akan $an$i"$an$i Allah -(S Al An5am& ':>.
+. Akhlak kepada dii sendii
3e#eapa caa mempe#aiki dii&
" 0au#atun nashuha -(S At 0ahim& 9.
" Muo*o#ah& senantiasa measa dlm penga4asan Allah -(S Al 3a*ooh& +16.
" Muhasa#ah& eIaluasi dii -(S Al Kasy& '9.
" Mu$ahadah& #esungguh"sungguh mela4an ha4a na%su -(S Al anka#ut& :@! (S
Dusu%& 61.
1. Akhlak kepada oang lain
a. Akhlak kepada oang tua&
" 0aat dan patuh kepada oang tua
(S Lukman& '6!
Kaus taat dan patuh pada oang tua! namun $ika oang tua memaksa #e#uat $ahat!
kita tidak #oleh mengikuti
;. Akhlak kepada masyaakat
" Ama ma5u% nahi munka
" Menye#akan ahmat dan kasih sayang
6. Akhlak kepada lingkungan
" Mengelola dan memelihaa lingkungan hidup
" Men$aga dan melestaikan lingkungan hidup
Pengetian Akidah
" Secaa #ahasa! kata ,Ma*idah/ diam#il dai kata dasa ,al"Ma*du/ yaitu a a#th
-ikatan.! al"I#aam -pengesahan.! al"ihkam-penguatan.! at"ta4atstsu*-men$adi kokoh!
kuat.! asy"syaddu #i*u44ah-pengikatan dengan kuat.! at" tamaasuk-pengokohan.
dan al"its#aatu-penetapan.. Di antaanya $uga mempunyai ati al"ya*iin-keyakinan.
dan al"$a2mu-penetapan..
" ,Al"MA*du/ -ikatan. la4an kata dai al"hallu-penguaian! pelepasan.. Dan kata
tese#ut diam#il dai kata ke$a& / MA*adahu/ ,Da5*iduhu/ -mengikatnya.! / MA*dan/
-ikatan sumpah.! dan / MU*datun Nikah/ -ikatan menikah.. Allah 0a5ala #e%iman!
,Allah tidak menghukum kamu dise#a#kan sumpah"sumpahmu yang tidak dimaksud
-untuk #esumpah.! tetapi dia menghukum kamu dise#a#kan sumpah"sumpah yang
kamu senga$a Q/ -Al"Maa"idah & 9@..
" A*idah atinya ketetapan yang tidak ada keaguan pada oang yang mengam#il
keputusan. Sedang pengetian a*idah dalam agama maksudnya adalah #ekaitan
dengan keyakinan #ukan pe#uatan. Sepeti a*idah dengan adanya Allah dan
diutusnya pada Rasul. 3entuk $amak dai a*idah adalah a*a"id. -Lihat kamus #ahasa&
Lisaanul MAa#! al"(aamuusul Muhiith dan al"Mu5$amul Lasiith& -#a#& MA*ada.. Badi
kesimpulannya! apa yang telah men$adi ketetapan hati seoang secaa pasti adalah
a*idahN #aik itu #ena ataupun salah.
" Secaa Istilah -0eminologi. akidah adalah pekaa yang 4a$i# di#enakan oleh hati
dan $i4a men$adi tenteam kaenanya! sehingga men$adi suatu kenyataan yang teguh
dan kokoh! yang tidka tecampui oleh keaguan dan ke#im#angan.
Pemahaman Akidah secaa Kompehensi%
A*idah mempunyai peanan yang sangat penting #agi kehidupan manusia.
DiantaanyaN
'. A*idah Islam telah memuaskan akal dan mem#eikan ketenangan pada $i4a
manusia. Se#a#! a*idah Islam telah men$a4a# petanyaan"petanyaan dengan
$a4a#an yang memuaskan dan shahih.
+. A*idah Islam telah menciptakan keteguhan dan ke#eanian pada dii seoang
muslim.Sesuai dengan sa#da Rasulullah sa4 yang #e#unyi& QQQQQQ
,0idaklah mati seseoang sampai ditetapkan a$alnya! e2ekinya dan apa"apa yang
men$adi takdinya./
1. A*idah Islam akan mem#entuk ketak4aan pada dii seoang muslim. Setelah
seoang muslim menyadai hu#ungannya dengan Allah! dan #ah4a Allah s4t akan
menghisa# semua pe#uatannya pada hai kiamat! maka ia akan menghindakan dii
dai pe#uatan yang dihaamkan seta melakukan pe#uatan #aik dan yang dihalalkan.
Se#a#! ia telah meyakini #ah4a hai pehitungan pasti akan datang.
" Menuut I#nu Khaldun yang dikutip dai Kana%i! ilmu kalam atau teologi adalah
ilmu yang #eisi alasan O alasan yang mempetahankan kepecayaan O kepecayaan
iman dengan menggunakan dalil O dalil pikian dan #eisi #antahan tehadap oang O
oang yang menyele4eng dai kepecayaan O kepecayaan alian golongan sala% dan
ahli sunnah. Ilmu kalam mem#icaakan #agaimana kepecayaan O kepecayaan
keagamaan dengan #ukti O #ukti yang meyakinkan yang didalamnya mem#ahas
tentang caa O caa ma5i%at tentang si%at O si%at Allah dan paa asul"Nya deengan
dalil O dalil yang pasti #eguna untuk mencapai ke#ahagiaan yang a#adi. 0eologi
meupakan ilmu yang #ehu#ungan dengan masalah ketuhanan. 0eologi #e#icaa
tentang #e#agai masalah keimanan seta aki#at O aki#atnya! masalah kehidupan
akhiat dengan #e#agai kenikmatan dan pendeitaannya dan hal O hal yang #ekaitan
dengan Kalamullah seta status oang O oang yang tidak #eiman dan se#againya.
Implementasi Akidah dalam Kehidupan
A*idah haus diimplementasikan dalam aspek kehidupan manusia antaa lain &
'. A*idah dalam indiIidu
Implementasi a*idah dalam indiIidu adalah #eupa pe4u$udan enam ukun iman
dalam kehidupan manusia. Jontohnya antaa lain meenungkan kekuasaan Allah
s4t! #e#uat ke#aikan kaena tiap geakan kita dia4asi Allah dan malaikat!
mengamalkan ayat" ayat Al (uan! men$alani isalah na#i! #etindak penuh
pehitungan aga tidak te$adi kesalahan! dan #eikhtia se#elum #eta4akal.
+. A*idah dalam kehidupan keluaga
Jontoh implementasi a*idah dalam keluaga adalah shalat #e$amaah yang
dipimpin oleh ayah! dan #edoa se#elum melakukan sesuatu.
1. A*idah dalam kehidupan #emasyaakat
Jontoh implementasi a*idah dalam kehidupan #emasyaakat adalah tolong
menolong! toleansi! musya4aah! #esikap adil! menyadai #ah4a dea$at
manusia itu sama di depan Allah s4t dan pem#edanya adalah nilai ketak4aannya.
;. A*idah dalam kehidupan #enegaa
Jontoh implementasi a*idah dalam penanaman a*idah yang ditanamkan ke akyat
suatu negaa. Bika hal itu dilaksanakan! negaa tese#ut mempeoleh kehidupan
yang #aik.
6. A*idah dalam pemeintahan
Jontoh implementasi a*idah dalam pemeintahan adalah it$ihad. It$ihad dilakukan
dengan #easaskan Al (uan. It$ihad dilakukan utntuk mendapat penyelesaian
masalah yang tidak tedapat dalam Al"(uan.

Anda mungkin juga menyukai