Anda di halaman 1dari 11

PELAN TINDAKAN 1

OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran menjaga kebersihan persekitaran


Bil. Program/Projek Tanggungjawab Temo!/
"ari
Ko#/
$umber
Ou%&ome KPI Pelan
Kon%igen#i
1. Keceriaan kelas Guru Bertugas Feb- Nov - Murid-murid menjaga
kebersihan kelas.
Analisis markah
kriteria
Markah diberi
mengikut
criteria ang
ditetapkan.
PELAN TINDAKAN '
OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang agama.
Bil. !rogram"!rojek #anggungja$ab #empoh"
%ari
Kos"
&umber
'utcome K!( !elan
Kontigensi
). Kelas #hevaram G!K1*G!K %em*
Guru-guru !.Moral*
!n.!anjavarnam
+A,K %indu
&angam* Kg.
!andan.-
,an-Nov - !engetahuan agama di
kalangan murid
Bilangan murid
ang mengambil
bahagian dalam
pertandingan
agama anjuran
NG'.
Kelas
#hevaram
tahap 1
+&elasa- .
#ahap )
+Khamis-
PELAN TINDAKAN (
OBJEKTIF Menguasai sesuatu tajuk"topik dengan lebih terperinci
Bil. !rogram"!rojek #anggungja$ab #empoh"
%ari
Kos"
&umber
'utcome K!( !elan
Kontigensi
/. Membina buku
skrap
Guru !endidikan
Moral . murid
tahun 0 . 1
,un - Kandungan buku
skrap ang dihasilkan
oleh murid.
Bilangan murid ang
membuat buku
skrap.
!rosedur
penediaan
buku skrap
PELAN TINDAKAN )
OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang keselamatan* kesihatan dan kebersihan
Bil. !rogram"!rojek #anggungja$ab #empoh"
%ari
Kos"
&umber
'utcome K!( !elan
Kontigensi
2. Kem Bina ,ati 3iri G!K1* G!K %em*
Ketua !anitia
!endidikan Moral*
Guru Bimbingan
. Kaunseling
'kt. 4M155 Kesedaran murid
tentang keselamatan*
kesihatan dan
kebersihan diri
!erubahan tingkah
laku di kalangan
murid
,adual
!erancangan
Aktiviti
#ahun 1
PELAN TINDAKAN *
OBJEKTIF Meningkatkan semangat patriotik di kalangan murid
Bil. !rogram"!rojek #anggungja$ab #empoh" Kos" 'utcome K!( !elan
%ari &umber Kontigensi
0. &ambutan Bulan
!atriotik
G!K1* G!K
Koku* Guru
!endidikan Moral
'gos 6
&ept
4M105 Kesedaran semangat
patriotik di kalangan
murid.
!englibatan murid
dalam aktiviti bulan
!atriotik.
,adual
!erancangan
Bulan
!atriotik
PELAN TINDAKAN +
OBJEKTIF Mengeratkan perhubungan antara guru dan murid.
Bil. !rogram"!rojek #anggungja$ab #empoh"
%ari
Kos"
&umber
'utcome K!( !elan
Kontigensi
1. Merai hari jadi
murid
G!K1* G!K %em*
Guru-guru kelas*
Guru-guru
Bimbingan .
Kaunseling* Ketua
!anitia !.Moral
,an-Nov 4M05 Masalah ponteng*
hubungan antara guru
dan murid
Bilangan bulan
meraikan hari jadi
,adual
!erancangan
Keraian %ari
,adi
PELAN TINDAKAN ,
OBJEKTIF Meningkatkan perasaan cinta akan sekolah.
Bil. !rogram"!rojek #anggungja$ab #empoh" Kos" 'utcome K!( !elan
%ari &umber Kontigensi
7. Gotong-roong G!K1* G!K
%em* G!K
Koku*Guru
!endidikan Moral
. murid-murid
#ahun 1
'kt. - Menjaga kebersihan
ka$asan sekolah
Bilangan murid
ang melibatkan
diri " suasana
ka$asan selepas
gotong-roong
,adual
!erancangan
Aktiviti
#ahun 1
PELAN OPE-A$I 1
Nama projek 8 Keceriaan kelas
4asional 8 Meningkatkan kesedaran kepentingan menjaga kebersihan
'bjekti9 8 Meningkatkan kesedaran menjaga kebersihan persekitaran
#arikh !elaksanaan 8 Feb- Nov
Kumpulan sasaran 8 Murid &,K# Kampong !andan
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- Memantau kelas pada setiap masa
oleh guru bertugas
- Merekod dalam buku perhimpunan
supaa senang mengenalpasti kelas
terbersih.
- Memberi piala pusingan kepada
kelas terbersih pada setiap hari
(snin.
Guru Bertugas Feb-Nov Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia Feb-Nov Mengikut jadual program
PELAN OPE-A$I '
Nama projek 8 Kelas #hevaram
4asional 8 Meningkatkan kesedaran kepentingan agamana sendiri
'bjekti9 8 Meningkatkan pengetahuan tentang agama
#arikh !elaksanaan 8 ,an- Nov
Kumpulan sasaran 8 Murid &,K# Kampong !andan
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- Kelas #hevaram dijalankan pada
setiap hari &elasa dan Khamis
pukul 7.55 hingga 7./5 pagi.
- Kesedaran agama diberi
- ;agu #hevaram diajar
Guru #hevaram ,an-Nov Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia ,an-Nov Mengikut jadual program
PELAN OPE-A$I (
Nama projek 8 Membina buku skrap
4asional 8 Membolehkan murid berupaa bertindak sendiri
'bjekti9 8 Menguasai sesuatu tajuk"topik dengan lebih terperinci
#arikh !elaksanaan 8 ,un
Kumpulan sasaran 8 Murid-murid #ahun 0. 1
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- Guru memberi tajuk dan
penerangan kandungan buku skrap.
- Murid mencari maklumat dari !&&
atau melaani internet untuk
mendapatkan maklumat.
- Murid meniapkan dalam jangka
masa ang ditetapkan.
- %asil dipamerkan di sudut !.Moral
di belakang kelas.
Guru-guru !endidikan
Moral
,un Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia ,un Mengikut jadual program
PELAN OPE-A$I )
Nama projek 8 Kem Bina ,ati 3iri
4asional 8 Membolehkan murid bertindak secara rasional
'bjekti9 8 Meningkatkan kesedaran murid tentang keselamatan* kesihatan dan kebersihan
#arikh !elaksanaan 8 'kt
Kumpulan sasaran 8 Murid-murid #ahun 1
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- Motivasi diberi
- !elbagai aktiviti diberi supaa
murid sedar akan kebaikan dirina.
- Melibatkan diri secara akti9 dalam
semua aktiviti.
!engerusi 'kt Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia 'kt Mengikut jadual program
PELAN OPE-A$I *
Nama projek 8 &ambutan Bulan !atriotik
4asional 8 Memberi kesedaran semangat patriotik
'bjekti9 8 Meningkatkan semangat patriotik di kalangan murid
#arikh !elaksanaan 8 'gos - &ept
Kumpulan sasaran 8 Murid-murid &,K +#- Kampong !andan
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- ;agu patriotik dinanikan pada
$aktu pagi.
- !ertandingan menghiaskan kelas
- Aktiviti melukis* me$arna dan
mereka alat hiasan seperti topi
merdeka dan tangan jalur
gemilang.
- !erarakan diadakan
Ketua !anitia* Guru-
guru &,K# Kampong
!andan
'gos- &ept Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia &ept Mengikut jadual program
PELAN OPE-A$I +
Nama projek 8 Merai hari jadi murid
4asional 8 Meningkatkan hubungan mesra antara guru dan murid
'bjekti9 8 Mengeratkan perhubungan antara guru dan murid
#arikh !elaksanaan 8 ,an-Nov
Kumpulan sasaran 8 Murid-murid &,K +#- Kampong !andan
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- ;agu hari jadi dinanikan
- !enanda buku diberi kepada
murid-murid sebagai tanda kasih
saang.
-
Ketua !anitia* Guru
!endidikan Moral
,an- Nov Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia ,an - Nov Mengikut jadual program
PELAN OPE-A$I ,
Nama projek 8 Gotong-roong
4asional 8 Meningkatkan semangat cinta akan sekolah
'bjekti9 8 Meningkatkan kesedaran murid tentang penjagaan kebersihan sekolah
#arikh !elaksanaan 8 'kt.
Kumpulan sasaran 8 Murid-murid #ahun 1
Bil. Pro#e# kerja Tanggungjawab Temo! $%a%u# / elan kon%igen#i
1. Perlan%ikan AJK
- !embentukan ahli ja$atankuasa
!elaksana
- !engagihan tugas
Guru Besar " G!K1 1 hari #elah dilantik
). .e#/uara%
- Mesuarat ahli ja$atankuasa
- :capan Guru Besar
- Menentukan tarikh program
dimulakan.
!engerusi 1 hari Mengikut jadual program
/. Pelak#anaan
- Murid dibahagikan kepada
kumpulan dan diberi ka$asan
- Murid dalam kumpulan
membahagikan tugas dan
melaksanakanna dengan
sempurna
Guru !endidikan Moral
dan murid-murid #ahun
1
'kt Mengikut jadual program
2. Dokumen%a#i
- ,adual pemantauan* laporan serta
dokumentasi bergambar di9ailkan
Ketua !anitia 'kt Mengikut jadual program