Anda di halaman 1dari 2

STAIL PENGAJARAN PJ

a) arahan
pengajaran terhad, peringkat permulaan pengajaran, mengutamakan keselamatan,
tanggungjawa sepenuhn!a kepada guru
erpusat guru, ikut arahan guru, dem"nstrasi "leh guru
) latihan
masa terhad, peringkat permulaan pengajaran, tanam si#at tanggungjawa, leih masa
latihan
guru tentu pengajaran, dem"nstrasi "leh guru, pelajar melakukan akti$iti !ang telah
ditetapkan ikut masa
%) timal alik
tanggungjawa guru pada permulaan pengajaran, se%ara erpasangan, tanggugjawa
pelajar dalam menilai, senarai semak disediakan guru, guru memerhati murid&
guru tentu pelajaran, guru tentu kriteria, guru eri penerangan awal, guru uji ke#ahaman
dengan dem"nstrasi&
d) semakan kendiri
untuk lakuan !ang senang dikenal pasti, pelajar ertanggungjawa atas pemelajaran,
interaksi terhad
guru tentu pelajaran, guru tentu kriteria, guru eri penerangan awal, pelajar menilai diri
sendiri&
e) inklusi#
pelajar erpeluang untuk erja!a, pelajar tidak ketinggalan walaupun ere'a
ke"lehan, pelajar uat keputusan
guru tentu pengajaran, guru tentu kriteria, guru eri peluang pelajar memilih
pemelajaran ikut kemampuan
%"nt"h , murid dapat memilih akti$iti sama ada angkit tui, tekan tui, ataupun lain(lain
!ang telah disediakan&
#) penemuan teriming
guru meran%ang pemelajaran, guru menetapkan tugasan dan men!ediakan s"alan
!ang ertututan dan menjurus satu jawapan, guru eri masa untuk pelajar er#ikir, guru
uah s"alan jika tidak pelajar tidak dapat menjawa
pelajar jawap s"alan, pelajar melakukan tugasan ikut s"alan&
g) penemuan erpusat
guru sedia tugasan, tidak ada imingan guru, guru tetapkan tugasan, pelajar %ari
jawapn dengan pelagai %ara
h) penghasilan men%apah
tugasan dieri, an!ak %ara pen!elesaian, untuk pemagunan pasukan
guru tetap tugasan !ang mempun!ai an!ak jawapan, guru d"r"ng pelajar menilai
jawapan dan uat perandingan
pelajar %ara jawpan pelagai, pelajar menilai jawapan !ang ada&
i) pr"gram pemelajaran indi$idu
tugasan dan masalah ditetapkan pelajar, tidak p"pular di sek"lah,
guru han!a memantu menetapkan tugasan am, guru han!a memantau pr"ses
pelajar tetap pr"gram pemelajaran, pelajar tetapkan tugasan, masalah dan
pen!elesaian&
j) ikhtiar pemelajaran
tugasan ditetapkan pemelajar, pemelajaran ditetapkan indi$idu, guru han!a
memantau
pelajar erusaha sendiri untuk menetapkan tugasan pemelajaran, pelajar memilih ga!a
pemelajaran sendiri
k) pengajaran kendiri
semua ditetapkan pelajar, tidak ada antuan guru, guru pemerhati sahaja, pelajar
tetapkan pelajaran, pelajar tetap pendekatan&