Anda di halaman 1dari 2

KEPIMPINAN RASULULLAH S.A.W.

DI MADINAH
PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN & ANSAR
Pengikut Rasulullah s.a.w yang berhijrah dari Mekah
ke Madinah
Penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam
terdiri dari kaum Aus & Khazraj.
( mereka membantu perjuangan Rasulullah di Madinah )
MAKSUD MUHAJIRIN MAKSUD ANSAR
CARA RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN MUHAJIRIN & ANSAR
Ialah : dengan memerkenalkan sistem saudara angat! iaitu setia !rang Muhajirin akan memunyai
saudara angkat dariada g!l!ngan Ansar.

Melalui sistem saudara angkat ini terjadilah hubungan kasih"sayang & ersaudaraan yang
sangat mendalam antara mereka # seerti saudara kandung sendiri.
Persaudaraan yang terjalin menyebabkan Muhajirin tidak berasa terasing di negara !rang.
Mereka saling berkasih sayang# bekerjasama# t!l!ng"men!l!ng# bersatu adu & bantu
membantu atas dasar akidah Islam yang satu.
Meninggalkan keluarga # harta & tanah air
( Mekah ) demi menyahut seruan hijrah
$ergadai nyawa & mengharungi elbagai
enderitaan semasa dalam erjalanan hijrah
Menghadai kesusahan & keeritan untuk
memulakan kehiduan baru di Madinah
Menghulurkan bantuan harta# tenaga & temat
tinggal keada Muhajirin
Menawarkan isteri & anak untuk dikahwini
Memberi erlindungan kd Muhajirin
%ama"sama berjuang untuk memertahankan
Islam
PEN"#R$ANAN MUHAJIRIN & ANSAR
PENGORBANAN MUHAJIRIN PENGORBANAN ANSAR
ASAS PERPADUAN
DALAM ISLAM
&. Patuh kd Allah & Rasul
( berasaskan Kesatuan akidah )
'. Mengamalkan (ara hidu Islam
). Mengutamakan keentingan agama
lebih dari keentingan yang lain
*. Matlamat yang jelas untuk men(aai
keredaan Allah
KEPENTIN"AN PERPADUAN & PERSAUDARAAN
DALAM ISLAM
KEPADA INDI%IDU &
Melahirkan erasaan kasih sayang
Mengeratkan hubungan silaturrahim
Melahirkan ketenangan dlm kehiduan
KEPADA MAS'ARAKAT &
Masyarakat hidu dalam keadaan aman & harm!ni
+aat meringankan beban kerja melalui kerjasama
KEPADA NE"ARA &
,egara akan men(aai kemajuan dgn (eat & mudah
Pembangunan ,egara berjalan lan(ar st yg diran(ang
+ih!rmati & di(!nt!hi !leh ,egara luar
-!rmat mengh!rmati
antara satu sama lain
$ersika t!leransi
Amalkan ziarah
menziarahi
$ekerjasama & saling
$antu membantu dalam
kebajikan
LAN"KAH WUJUDKAN
PERPADUAN DALAM
MAS'ARAKAT MAJMUK
Kurang didikan agama
Mengikut kehendak hawa na.su /idak menghayati ajaran al"0uran & -adis
%!mb!ng # enggan menerima
kebenaran & tidak mengaku
kesilaan diri sendiri
Memunyai si.at mazmumah ( keji1 buruk )
seerti indi2idualistik# iri hati & hasad
dengki
(AKT#R PERPECAHAN DALAM MAS'ARAKAT ISLAM

Anda mungkin juga menyukai