Anda di halaman 1dari 6

BISMILLAAHIR ROKHMAANIRROKHIIM

ASTAGHFIRULLOHAL ADZIIM3X
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSUULULLOH3 X
LI RIDHOO-ILLAH..ALFATIKHAH
WA LI SYAFAAATI ROSUULILLAH ALFAATIKHAH
WA LI BAROOKATI WA ASROORIL QURAN ..ALFAATIKHAH.
WA BI BAROOKATI ISTIMAAIL QURAN WA DZIKRILGHOFILIIN..ALFAATIKHAH..
ILAA KHADHROTI..
1. ANNABIYYIL MUSHTHOFA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHOLLALLOHU ALAIHI
WASALLAM..
2. WA SAYYIDISY SYAIKH ABDIL QOODIR ALJAILAANI
3. WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI
4. WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHABIB ABDILLAAHI BNI ALAWI ALKHADDAD RODHIYALLOHU
ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH..
BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM
AL KHAMDULILLAAHI ROBBIL ALAMIIN
ARROKHMAANIRROKHIIM
MAALIKI YAUMIDDIIN
IYYAAKA NABUDU WA IYYAAKA NASTAIIN
IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM
SHIROOTHOL LADZIINA ANAMTA ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI ALAIHIM WA LADH
DHOOOOLLIIIN,AAAMIIN.
AYATULKURSY
ALLOHU LAAA-ILAAHA ILLA HUWAL KHAYYUL QOYYUUM,LAA TAKHUDZUHUU SINATUW WALAA
NAUUM,LAHU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL-ARDH,MAN DZALLADZII YASYFAU INDAHUU ILLAA
BI-IDZNIH,YALAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM WA LAA YUKHIITHUUNA BISYAI-IM
MIN ILMIHIII ILLAA BIMAA SYAA,WASIA KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL-ARDHO WA LAA YA-
UUDUHUU KHIFDZUHUMAA,WA HUWALALIYYUL ADZIIM,FALLOHU KHOIRUN KHAAFIDZOW WAHUWA
ARKHAMURROKHIMIIN.
ALLADZII LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKULLAHUU KUFUWAN AKHAD,LAISA KAMITSLIHII
SYAI-UWWAHUWASSAMIIUL BASHIIR.


DOA BERSAMA
ROBBANAA AATINAA FIDDUNYAA KHASANATAW WAFIL-AAKHIROTI KHASANATAW WA QINAA
ADZAABANNAAR 10 X.
TAWASSUL dengan ALFATIKHAH
ILA KHADHROTI..
JAMIIIL AMBIYAA-I WAL MURSALIINA WA ULILAZMI MINARRUSULI WA JAMIIIL MALAA-IKATIL
MUQORROBIIN,ALAIHIMUSH SHOLAATU WASSALAAM,LAHUMUL FAATIKHAH. 3 X
SHOLAWAT MUQORROBIN
ALLOHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDIINAA JIBRIIL,WA SAYYIDINAA MIIKAA-IL,WA SAYYIDINAA
ISROOFIIL,WA SAYYIDINAA IZROOIL,WA KHAMALATIL ARSY,WA ALAL MALAA-IKATIL MUQORRBIIN,WA
ALAA JAMIIIL -AMBIYAA-I WAL MURSALIIN,SHOLAWATULLOHI WASALAMUHUU ALAIHIM AJMAIIN
3 X
TSUMMA ILAA KHADHROTI.
SYAFIIINAA SAYYIDISSAADAAT MUHAMMAD SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM WA -AZWAAJIHII WA
AULAADIHII WADZURRIYYATIHII WA AALIHII WA ASHKHAABIHI WA KHUSHUUSHON AHLI BADRI MINAL
MUHAAJIRIINA WAL-ANSHORI RODHIYALLOHU ANHUM AJMAIINA WAJAMIII ATBAAIHI WASY
SYUHADAA-I WAL ULAMAA-I WAL-AULIYAA-I WASH SHOLIKHIINA WALMUSHONNIFIINA
WALMUALLIFIINA WA JUDUUDINAA WAJADDAATINAA WA -AABAA-INAA WA UMMAHAATINAA WA
MALLAHU KHUQUUQUN ALAINAA GHOFAROLLOHU LANAA WALAHUMUL FAATIKHAH.3 X
TSUMMA ILAA KHADHROTI ..
BAKHRISY SYAFAAATI SAYYIDINAL MAKHBUUB MUHAMMAD SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM
KHOOOOSHSHOH ALFAATIKHAH..
ISTAGHFIRUU ROBBAKUMULLOHU GHOFUURURROKHIIM
ASTAGHFIRULLOH 100 X
TSUMMA ILAA KHADHROTI..
NABIYYINAL KHODHIRI ABIL ABBAASI BALYABNI MALKAAN ALAIHISSALAAM
LAHULFAATIKHAH..
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI..
SULTHOONIL AULIYAA-IL AWWALI SAYYIDI SYABBAABI AHLI LJANNATI SIBTHI KHOIRILBARIYYAH
ABI MUHAMMADin SAYYIDINAL KHASANibni ALIYYIbni ABII THOOLIB
WA AKHIIHISY SYAHIIDI SAYYIDINAL KHUSAIN
WA WAALIDAIHIMAA SAYYIDINAA ALIYYIbni ABII THOLIB
WA SAYYIDATINAA FAATHIMATAZ ZAHROO-IL BATUUL .RODHIYALLOHU ANHUM
LAHUMUL FAATIKHAH.
WA TSUMMAA ILAA KHADHROTI.SAYYIDISY SYAIKH MUKHYIDDIINI ABI MUHAMMAD SULTHONIL AULIYAA-I SYAIKH
ABDILQOODIR ALJIILANIyyibni ABI SHOLIKH MUSA JANKAADAUSAT
WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMAD BAHAA-IDDIN ANNAQSYABANDII..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI..
WA AKHIHISH SHOGHIIRI SAYYIDISY SYAIKH AHMADAL GHOZALI.
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI BAKRIni SYSYIBLI..
WA SAYYIDISY SYAIKH ALQUTHBILGHOUTS ALKHABIB ABDILLAAHIIbni ALWI ALKHADDAAD
RODHIYALLOHU ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH
TSUMMA ILAA KHADHROTI
SAYYIDISY SYAIKH ABI YAZIID THOIFUURIbni ISAA ALBASTHOOMI
WA SAYYIDISY SYAIKH SYAMSIDDIINI MUHAMMADIniL KHANAFII
WA SAYYIDISY SYAIKH YUUSUFAbni ISMAILA NNABHANY ..
WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDINIS SUYUTHY..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYAbni SYAROFIniNNAWAWI RODHIYALLOHU ANHUM
LAHUMUL FAATIKHAH.
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI..
SAYYIDISY SYAIKH ABDILWAHHABISY SYARONI.
WA SAYYIDISY SYAIKH ALI NUURIDDIINISY SYAUNY.
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILABBASI AHMADAbni ALIYYILBUUNY.
WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIMAbni ADHAM..
WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIIMADDASUUQY RODHIYALLOHU ANHUM LAHUMUL
FAATIKHAH.
TSUMMA ILAA KHADHROTI..
SAYYIDISY SYAIKH ABILABBASI SYIHAABIDDINI AHMADAbni UMAROL-ANSHORIYYIL
MURSY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ABDILLAHI MUHAMMAD ALBUSHIRI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANI ALBAKRI..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ABDILAHI MUHAMMADIbni ISMAAIL ALBUKHORY..
WA SAYYIDISY SYAIKH ZAINIDDIINIbni ABDILAZIIZI ALMALAIBAARI ALFANAANY.
WA SAYYIDISY SYAIKH TAAJIDDINIbni ATHOO-ILLAAHIISSAKANDARY RODHIYALLOHU ANHUM
LAHUMUL FAATIKHAH.

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI.
AL-A IMMATILARBAATI ALMUJTAHIDIINA ASHKHAABIL MADZAAHIBIL ARBAATI WA KHUSHUUSHON
SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAM MUHAMMADIbni IDRIIS ASYSYAFII
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN UMAROSSUHROWARDI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MADYAN ALMAGHROBY
WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMADIbni MALIKI AL-ANDALUSI..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ABDILLAAHI MUHAMMADIbni SULAIMAN ALJAZULY
WA SAYYIDISY SYAIKH IMROONAbni KHUSHOIN RODHIYALLOHU ANHUM LAHUMUL
FAATIKHAH
selanjutnya membaca sholawat nabi
SHOLLALLOHU ALAA MUHAMMAD 300 X
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI.
AL QUTHBIL KABIIR SAYYIDISY SYAIKH ABDISSALAMibni MASYISY.
WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL KHASAN ALIYYIbni ABDILLAHIbni ABDILJABBAAR ASYSYADZILY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MAKHFUDZ MARUUFIniL KARKHIYYI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANIS SARRIS SAQOTHY.
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILQOSIIMIL JUNAIDI ALBAGHDAADY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILABBAAS AHMADAL BADAWY..
WA SAYYIDISY SYAIKH AHMADAbni ABILKHUSAINIR RIFAI.
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ABDILLAHINNUMAAN.RODHIYALLOHU ANHUM LAHUMUL
FAATIKHAH2 X.
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI..
SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAAMIL KHASANibni ABIL KHASANI ABI SAIIDIniL BASHRY.
WA SAYYIDATI ROOBIATAL ADAWIYYAH..
WA SAYYIDATILUBAIDATI binti ABII KILAABRODHIYALLOHU ANHUM LAHUMUL
FAATIKHAH.
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI ..
SAYYIDISY ABI SULAIMANADDAAROONY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ABDILLAHI LKHAARITSIbni ASADIniL MUKHAASIBI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL FAIDHI DZINNUUNI ALMISHRY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYA YAKHYAbni MUAADZIniRROZY..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI SHOLIKH KHAMDUUNAL QOSSHOORI ANNAISAABUURY.
WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHUSAINIbni MANSHUR ALKHALLAAJ.
WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDIINIR RUUMY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN UMAARObniL FAARIDHIL KHAMAWIYYI
ALMISHRY..RODHIYALLOHU ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH..2X
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI ..
JAMIIIL-IKHWAANIDZDZAAKIRIINA BI DZIKRIL GHOFILIINA WADZ DZAKIROOTI WA SAAMIINA
WA SAAMIAATI AL-KHYAA-I MINHUM WAL-AMWAAT,TAGHOMMADAHUMULLOHU BI ROKHMATIW WA
MAGHFIROTIM MINALLOHI WA RIDHWAANLAHUMUL FAATIKHAH2X
WA TSUMMA ILAA KHADHROTI
AL AKHYAA-I WAL-AMWAATI MIN JAMIIISH SHOOLIKHIINA MINAL-AULIYAA-I
RIJAALILLAAHILAARIFIINA WAL-ULAMAA-ILAAMILIINA WA JAMIIIL -AULIYAA-I FII JAAWATA WA
MADUUROH WA BIL-AKHOSHSHI SUNAN -SUNAN WALISONGO AJMAIIN WA SAA-IRISSAADAATISH
SHUFIYYATIL MUKHQQIQIINA AINAMAA KAANUU MIM MASYAARIQIL-ARDHI ILAA MAGHOORIBIHAA
INNALLOHA YAJMAUUNAA WA IYYAAHUM WA YAHDIINAA BI HIDAAYATIHIM WA YAKHMIINAA BI
KHIMAAYATIHIM WA YUMDDUNAA BI MADADIHIM WA YUIIDU ALAINAA MIM BAROOKATIHIM WA
ASROORIHIM WA ANWAARIHIM WA ULUUMIHIM FIDDAROIN,WA ILAA KHADHROTI NNABIYYIL
MUSHTHOFA MUHAMMADIniL MUJTABA SHOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM ALAA MAA NAWAS
SALAFUSH SHOOLIKH..LAHUMUL FAATIKHAH..
NAWAITUDZ DZIKRO WA FIDAA-AM MINANNAAR WA TAQORUBAN ILA ALLOH FALAM ANNAHU
LAA-ILAHA ILLALLOH100 X *
MUHAMMADUR ROSUULULLOH SHOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM
LAA MABUUDA ILLALLOH * LAA MAQSHUUDA ILLALLOH
LAA MATHLUUBA ILLALLOH * LAA MAUJUUDA ILALLOH
MAULAA YA SHOLLI WA SALLIM DAA-IMAN ABADAA * ALAA KHABIIBIKA KHOIRIL KHOLQI
KULLIHIMI.
HUWAL KHABIIBULLADZII TURJAA SYAFAAATUHU * LIKULLI HAULIM MINAL-AHWAALI
MUUQTAKHIMI.
YAA ROBBIBIL MUSHTHOFA BALLIGH MAQOOSHIDANAA *LAA MAQSHUUDA INDANAA ILLAA
ANTA ROBBANAA.

WAGHFIRLANAA MAA MADHO YAA WAASIAL KAROMI * MIN KATSROTIDZDZUNUUBI
FAGHFIRHAA YAA MUNIMI.
ROKHMAANU YAA ROKHIIMU IRKHAMNAA BI ROKHMATIK * YAA MUNIMU ANIMNAA
DAAROINI BI NIMATIK.
KHASBUNALLOHU NIMAL WAKIILU NIMAL MAULAA * WA NIMANNASHIIRU SALLAMNAA MIN
DHOLAALAH.
1. LI ROSUULILLAHI SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM LAHUL FAATIKHAH..
2. LI SHOOKHIBIL BURDAH RODHIYALLOHU ANHUL FAATIKHAH..
3. LI SHOOKHIBIDZ DZIKRIL GHOFILIN LAHUMUL FAATIKHAH
4. LI QODHOO-I KHAAJAATINAA WA KHAJAATIKUM MIN KHAWAA-IJIDDUNYAA WAL
AAKHIROH..ALFAATIKHAH