Anda di halaman 1dari 46

SUT,TT

PtrPERTKSAA]\ PERCUBAA]\ BERSAMA


SIJIL PELA.IARAI{ MALAYSIA 2O1O
SEJARAH
Kertas I
Ogos
I
j am
PEIi SIDT\NC AN K Ii fJA NGSAAN P Ii N G ETUA-PENGtrT tl A
SI I KOI , At I N{ENENGAH NTALAYSI A
CA\,VAN C AN NII G IiIi.I SIi NI I] I I,A N DARI-II, K H LIS U S
1249tr
Sat u
j am
. } ANGAN I } TJKA KEI { ' | AS SOAI , AN I NI SI i t t I NCGA DI I } ERI ' TAHT" ]
l . Kertas ,sr.td!on i rri ntt' ttguntl unyi J() .:ri ul .art.
2. , / av, ab semua soul un.
i. T'iop-tictp ^soqlttn diikuli crnpat pilihtn.jutapun.
iaitt.r A,13, C tlun D. ltagi ^;etittp
soalan,
7.;ililr
s:rtu
.iuu'apatr
suhttfa. Hit:rrnk:rn
.jrntupun
Lutclu pada kerta.s
jrnt'ttpun ttb.ivkti/'1,,ung disc:diekan.
r
4. Jika unt/u hettdttk tnentrkorkttn
.fav,ttptlr,
palutnkutt /urttlu
.\'utts
ttluh rlihtur.
Ketnudian lt itcunknrt.f uil'apun
.1]Ltrr{
hLtnt.
Kert as soal at r i ni t l engancl ungi l 4 i ral arrran bcrcct ak.
I Li hat
sebel ah
SULI l '
1749l l A 201( ) l l al i ci pt a l ' KI ' Sl l C: r *angan \ cgi : r i Ser nbi l un
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIl'
t249tl
I Secara evolusi kepercayaan sesebuah masyarakat bertukar menjadi agama dan
kebanyakannya berberrtuk pol i tei sme.
Apakah yang di maksudkan dengan agama pol i tei sme ?
A Penyembahan terhadap l ebi h dari pada satu tuhan
B Penyembahan t erhadap al am sekel i l i ng
C Pemuj aan terhadap al am ghai b
D Pemuj aan terhadap roh
2 Ci ri -ci ri tamadun beri kut meruj uk kepada sebuah tamadun a' uval manusi a.
o
Terl etak di kawasan yang subur
r
Lokasi nya
j auh
dari pusat t amadun duni a yang l ai n
o
Jumpaan tengkorak homo sepian dikenali sebagai Peking h{en
Apakah tamadun tersebut ?
A Mesopotami a
B Mesi r Purba
C Hwang FIo
D l ndus
Pernyataan beri kut berkai tan seni bi na dal am tamadun Rom.
a
a
a
Terdapat bi naan berbentuk kubah
Di bi na pada zaman Maharaj a Hadri an
Sebagai tempat memuj a dan menyi mpan patung
Apakah nama seni bi na tersebut?
A Aqueduct
B Col l oseum
C Pantheon
D Acropol i s
124911 @ 2010 Hak cipt8 PKPSM Carvangan Negeri Semtrilan SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT 3
4 Apakah agama yang dikaitkan dengan pernyataan
di barvah' /
r
Di t eri ma dengan bai k di l ' i bet dan Sri Lanka
r
Ki t ab suci i al ah' l ' ri pi t aka yang menggunakan
bahasa
pal i
1249t1
A
B
L
D
I -l i rt du
Buddha
Taoi sure
Con f uci an i smc
I v{engapakah kcra. i aarr nrari t i t t t darr agl al i a di Asi a Terrgt ara r-ncni al i n l rubungan
yang bai k?
A Si stern ekonorri yang sama
B Mengamal kan perl uasan kuasa
C Menghormat i kedaul at an masi ng-rnasi nu
D Sal i ng mel errgkapi ant af a sat u sama l ai n
Gambar I mc-rrunj ukkan Tel aga Bat u
1, ang t ercl apat di
pal cmbang.
Mengapakah orang
1,ang
di l anti k rrrenj adi r/atl
sumpah di tel aga tersebut?
A Merrgakui ra.l a sehagi derva-raj a
B )Vl empercnyai kesakti an raj a
C Meni ami n keset i aan pembesar
D fvl ernpcrcavai kesakti an l -el aga Batu
perl r: mel akukan upacara angkat
Li hat sebel ah
SULI T
Ci arrrbl r I
124911 @ 2010 I I ak ci pt a PKPSi \ l Cawangan Ncger i Scnr hi t an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
t249tl
7 Makl umat beri kut menunj ukkan reaksi masyarakat Arab Jahi l i ah semasa
kel ahi ran bayi .
"Seki ranya sal ah seorang di beri tahu tentang kel ahi ran anak
perempuan, mukanya menj adi merah kerana terl al u marah.... "
Mengapakah timbul perasaan tersebut?
A Menj atuhkan maruah kel uarga
B Menganggap wani ta l emah
C Membebarrkan kel uarga
D Merosakkan keturunan
8 Kebanyakan
penganut Isl am pada peri ngkat awal terdi ri dari pada gol ongan
bawahan seperti hamba.
Mengapakah
gol ongan tersebut tefi ari k kepada agama l sl am ?
A Layanan
yang sama kepada setnua manusi a
B Nabi senti asa bersi kap bai k terhadap mereka
C Di medekakan ol eh tuan mereka
D Nasi b mereka sent i asa di bel a
9 l v{akl umat beri kut adal ah contoh per' l embagaan bertul i s yang teral val di duni a.
.
Pi agam Madi nah
o
Perl embagaan Ameri ka Syari kat
o
Perl embacaan Peranci s
Apakah persamaan yang terdapat pada ketigatiga perlembagaan tersebut?
A Mengamal kan si stem demokrasi berparl i rnen
B Mempunyai raj a sebagai si mbol kedaul atan
C Men
j adi
asas pembentukan negara berdaul at
D Memi l i h pemi mpi n mel al ui pi l i han r aya
l 249l l @ 2010 Hak ci pt a PKPSl l l CaTl angan r - eger i Sembi l an
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
l l
t l
SULIT
5 124911
l 0 Makl umat beri kut merupakan peti kan khutbah terakhi r Nabi l vi uhammad s.a.rv.
Apakah pusaka tersebut?
A Al -Quran dan qi as
B Hadi s dan qi as
C Hadi s dan i j mak
D Al -Quran dan sunrrah
Apakah
peranan utama kota Baghdad semasa pemeri ntahan keraj aan Bani
Abbasi yah' ?
A Perdagangan antarabangsa
B Penul i san dan penteri emaharr
C Perusahaan penibuatan barangan
D Perkembangan keseni an dan kesusasteraan
Gol ongan beri kut muncul semasa pert embLt ngan kebt t dayaan ant ara t amadun
l sl am dengan t amadun l ai n di duni a.
I
Orang tempatan yana beragama Kri sti an tetapi rnengamal kan kebuda;i aan
I Isl am dan berbahasa Arab.
l
' -
: : _: _- __
Si apakah
gol ongan tersebut?
A Mozarab
B Mude.i ar
C Mawal i
D Muha. i i ri n
I Li hat
sebel ah
SULIl '
12
" . . . . . . . . I I ai manusi a,
dan kamu ti dak akan
kepada pusaka ini'".
saya tel ah meni nggal kan kepada kamu satu pusaka
sesat sel ama- l amanya sel agi kamu masi h ber pegang
1219/ l @ 2t l l 0 Hak ci pt a PKPSI I
( i r t t angan
Neger i Senbi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
I - ) Ganrbar ? menrrni ukkarr [ Jal Lr Bersuri : t
i , , ang
Kual a Beranu, Tc-rent gan t r.
B ; i l ' , l ? r t r , : ! ?) ' , r , . , , , ' , ' , ,
Apakah
B
D
.l au,a
-
PClanr' e;-
i
l - - -
Apakah
A
B
C
D
Carrbar 2
makl umat vang t ercat at pada bat u bersurat t ersebut ?
[' atacara u[Ll sat' ] perrri agaan
Tanggurr gj arvab ra.j a dan penrbesar
Kewa, i i pan men. i al ankan hukum sy, arak
Ketaatan kepada sul tan dan kera.j aan
t249tl
cl i t cmui di Kual a Sunqai Ter sat ,
t 4 Jadual I menunj ukkan i nsri rusi perrdi di kan
f ormal di Asi a' l ' cnggara.
rl"go nu-*lj ilti t;;
p;
d fi i ka
"
l
. l adrral
X' ]
Surau
I st ana
Madrasah
Pondok
I 2J9l l O 20l t ) t l al < ci pt r I ' KPSl l
( ' n* ' r nqi r r r
\ egcr i St mbi l l n
SI JI -I T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
7
Kat a perbi l angan
adat beri kut di anral kan ol eh masyarakat Mel avu.
1249/l
l 5
l o
Sesusttn seperl i ,ri ri h,
.\eruiltpun scpL, rl i seru i,
,seikat .seSte rti lemhing,
se(l(nci nq .sa pe rt i hc t i.
Apakah ni l ai yang di gambarkarr ol eh kata perbi l angan
ai l at tersebut' /
A Seti akawan
B Perpaduan
C Kepi mpi nan
D Tanggungj awab
Senarai beri kut merr-rpakan arl al an ga1, a
hi dup masyarakat l v{el ayu t radi si onai
yang sel aras dengan a. i aran l sl am.
a
a
a
Bert ut Lrl dengan suat a
), ang
rendah
Menggunakan panggi l an sepert i pa*
Menci um t angan ket i ka bersal aman
long dan mak long
Mengapakah amal an t ersebut di l akukan?
A Mengekal kan adar i st i adat
B Mengukuhkan konsep keset i aan
C Memel i hara kebudayaan
bangsa
l ) Menghormati orang yang l ebi l i tLra
Jadual 2 menun. j Lrkkan perkembangan
t eknol ogi
r evol usi pengangkut an
di Br i t ai n pada abad ke- 19.
Mengapakah t eknol ogi t ersebut
A Perrguasaan ekonomi
B Keperl uan ar,vam
C Pel aburan rnodal
D Kest abi l an pol i r i k
Jadual 2
berkembang pcsat ' J
I Li hat
sebel ah
SULI T
l l
a
en. | i n ber kuasa wap dal ant
1249/ l O 2010 l l ak ci pt a PHPSI \ l
( i an. angan
Neger i Ser nbi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
1249/l
l 8 l vl engapakah i mperi al i s Barat menvusun semul a kegi at an ekonorni peri burni
di
negara yang di i a.i ah?
A Merrunj Lrkkankeri , i ba' "r, aanperadabanBarat
B Memberi manf' aat kepada ekonomi negara rrretropol i tan
C Mernberi pel uang pekerj aan kepada perrdLrduk l eni paran
D l \ ' l embangunkanekonomi pendudukper i bLr nr i
l 9 Di al og beri kut berkai tan cara kemasukan buruh Chi na ke Tanah l v{el avu nada
abad ke- 19.
A : Bagai manakah anda dat ang ke si ni ' l j
B : Pada mul anya saya di arnbi l ol el "r kheh-t&crr. Sel epas i tLr saya membuat
]
perj anj i an unt Lrk bekerj a dengan maj i kan bagi men. i el askan hut ang saVa.
j
Apakah cara ke rri asukan buruh tersebut' /
A Si st em Pengamt ri l an Rumah Kongsi
B Si st em Pengant bi l an Kaki t angan
C Si st err l ' i ket Kredi t
D Si stem Kontrak
20 Tokoh beri kLrt memai nkan peral l an pent i ng cl al am pcrkcml xngan pcrusahaan
getah di
' l ' anah
l t4el ayLr.
T- - - - ' - . * . - _- - -
I Tokoh
Pr ncmuan
I I
r f : ' i l t ; r [ uau
i
r-_1:--
I
I l er r r r N. I { i dl et
l Mempcr kenal kan
si sr er n r r r enor . el r sccar a
',,
__ __ )
ibedem ata.! sepgl_r1]l911gLr!lg1gj!q1 h"Ling
i
Apakah kel et ri han si st enr t orehan t ersebut ' /
A Kurargkan kos t orehan
B Ti ngkat kan kual i t i get ah
C Kurangkan t enaga buruh
D Ti dak nerosakkan pokok
1249l l A 20l t l l l ak ci pt a l ' KPSNI
( ' ar r *ngan
\ ege r i Ser nbi l an
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
l l
SULIT
9
r249ll
Si st ern Encomi enda
di l aksanakan ol eh Sepanyol di Fi l i pi na.
Mengapakah si st em t ersebut di benci ol eh masvarakat Fi l i pi na?
,A N4el anti k
pegarvai barat dal arn
pentadbi ran
l l Mengadakan kerahan tenaga
C Mengamal kan dasar keterbukaan
D Mendi skr i mi nasi kanpenducl i r kper i bunr i
Mengapakah Sarekat l sl am mendesak Bel anda nenubuhkan Vol ksraad' l
A Menj adi
penasi hat dal am pent adbi ran
B l Vl erupakan l angkah ar.val ke arah kemerdekaan
C Menyekat
pengaruh l uar dal am kal angan penduduk
D Memaj ukan
ekonomi penduduk I sl am
Jadual 3 berkai tan
pe|i uangan tokoh tertrpatan menerl tarrg Ll ri ti sl t.
i
Negeri
I
Tokoh
i
i .........-.._
_ _ - - :
I Kel ant an I
Tok Janggut
I
Apakah persamaan perj uangan tokoh tersebut?
A Pemi nrPi n hi l ang kuasa
B Pel aksanaan si st em cukai
C Penguat kuasaan
undang-undang Barat
D PendrrdLrk di paksa meneri nt a rri l ai -ni l ai Bri t i sh
24 Apakah mat l amat
perj uangan Kesat uan Mel ai ' Lr Nl uda
(KMM)
, vang
di pi rnpi n
ol eh l brahi m l l ai i Yaakob?
A Menghal au Bri t i sh dari Tanah N4el ayu
B Memaj ukan sosi oekonomi orang Mel ayu
C Meni ngkat kan
pendi di kan of ang Me l ayu
D Mengl i apuskan
senangat kenegeri an
ILihat
sebelah
SULIT
22
/.)
1249n O 2010 Hak ci pt a PKI ' SNI Oarrangan Ncge ri Scmbi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SU,IT
25
r0 t249tl
,4,pakah i si penti ng naskhah karangan Sul al stus Sal uti n ol eh J' un Seri Lanang?
B
L-
D
Pengaruh Hi ndu Buddha dal am masyarakat
Pengamal an adat resanr nrasyarakat N4el ayu
Pant ang l arang dal am anggot a masvarakat
Peracl aban ci an peraturarr kenegaraan
L 0 Bagai manakah LJndang-U ndang' f ubuh Tercngganu dapat menghal ang perl uasan
kuasa Bri t i sh' 7
Pembesar t i dak bol eh mengkhi anat i negeri
Peneri nt ah di pi l i h nrel al Lr i musyarvarah
Pembesar mest i berpendi di kan l sl arn
Pemer i nt ah menr i l i ki kuasa mut l ak
21 Makl umat beri kut bcrkai t an sebuah perl embagaan di l ' anah l vl e l ayu.
Apakah pcrl cmbagaan t ersebut ?
A Perl embagaan Tanah l \ 4el ai , u 1957
B Perl embagaan Raky, at 1947
C Perl embagaan Sarawak l 94l
r \ D^" r ^^" k- . , . ^-
Mal at an Lt ni or r l g- 16 u | . t l l r t l ( r E g g t l
Apakah kesan penf i ng pcnuhuhan Rukun
1946?
A Pel etakarr
j awat&n
kaki tangan a*' arrr
i l Pembunuhan Cabenor Sararvak
C Pemberont ak di l rukunr gant ung
D Pemi mpi n pel aj al di peni ara
Ti ga Bel as di Sararvak pada t ahun
B
t
n
28
a
a
a
Si ngapura di sat Lrkan dengan
' l ' anah
Mel al , u
Kedudukan i st i r newa or ang Mel ay' u di ker nbal i kan
Bahasa Mel ayu harus menj adi bahasa kebangsaarr
121911 @ 2t l l { } I l nk ci pt a PKt ' Sl \ ' l Or r r angan \ cger i Senr bi l an SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
St ] LI T
t 1
Raj ah I menerangkarr hasi l perundi ngan
Ul vi NO
Ant ara Kaum (CLC) pada t ahun 1949.
t 249/ l
.l ar.vatankuasa
Hubungan
I Y
Raj al r I
Mengapakah Rt DA di t ubuhkan?
B
D
Menggal akkan nrasvarakat l uar bandar bersatLr
Memaj ukan ekonomi masyarakat l uar handar
Mengekal kan orang Mel ayu sebagai pet ani
Menrasarkan hasi l pert an i an penci ucl uk
Apakah svarat tersetrLrt?
J U Makl umat beri kut berkai t an i su hangat yang di bi ncangkan semasa pembent ukan
Persekut uan Tanah Mel avu 1957.
Sel epas beberapa perundi ngan
di bLrat . rnaka Ra. j a-l l al a l \ i ei a1, u rel an
mcneri ma kel al <\ ' at an
. i us
scl l i dengan bers, r arat .
Mengapakah Tunku Abdul Rahman menol ak
i i l ea penggabungan
Si ngapura
ci engan Pel sekut uan Tanah Mel ayu ol eh Lee Kuan Yerv
padal ahun
1959?
B
L
D
I Li hat
sebel ah
SULI T
Kekebal an kuasa Raj a-Ra.i a Mel ay' u
Kebebasan Lreragama kepada bukan
j \ l el avu
Kedaul at an Ra. i a-Raj a l Vl el ayu di kembal i kan
Kedudukan i st i mewa orang Mel avu cl i i kt i raf '
Mel arnbat kan proses kemerdekaarr
l r4ervu.i udkarr keti daksei nrban gan kau rn
Menj ej askan pertLrmbuhan
ckononr i
\ l cl Lr askan l ahuman kol nuni s
B
L ,
D
3t
Lernbaga Perrbangunan I rrdust ri Desa (RI DA)
Dat o Onn. l a' at ' ar
( Pengerusi
)
1219/ l O 2010 Hak ci pt a Pl ( PS\ l Can' angan Nr ger i Semhi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
- ) J
suLIT
t?
l 249l l
32 Apakah
pertubuhan yang di bentuk r.rntuk mcngurangkan
ketegangan hubungan
di pl omat i k
ant ara Mal aysi a, t ri l i pi na dan I ndonesi a pada t ahun 1963' ?
A ASA
B ASEAN
C SEAMEO
D MAPHI LI NDO
Apakah X?
A Dewan Perundangan
B Dervan Rakl'at
C Del vati Negara
D Dervan Uri dangan Negcri
Gambar 3 merrunj ukkan Jat a Negara Mal aysi a
Cambar 3
Apakah maksrrd dua ekor hari tnau tcrsebut?
J q
A
B
a
D
Kedaul at an
Perpaduan
Keberani an
Persekutuan
Raj ah 2 menerangkan Badan Perundangan di Mal aysi a
Rajah 2
r
Dewan t ert i nggi dal am si st em pemeri nt ahan
r
Bol eh di l ant i k menj adi ahl i Jemaah Ment eri
r
Berumur sekurang-kurangn)' a
30 t ahun
12. 19/ l O 2010l { ak ci pt a I ' KPSI U C' an' angan Neger i Sembi } an
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT t 249/ l
35 Mengapakah I nst i t ut Penyel i di kandankemaj uan Pert ani an Mal aysi a (MARDI )
di tubuhkan pada tahun I 969?
A Menj al ankan penyel i di kan peftani an
B Menggal akkan penanaman getah
C Menyedi akan sumber kewangan
D Membuka tanah-tanah baru
36 A. pakah perkara
; rang
di t ekankan ol eh Jawat ankuasa Kabi net 1974 dal am si st em
pendi di kan kcban gsaan?
I Pel aj aran percuma
l l Sekol ah vokasi onal
I I I Penekanan kokuri kul um
I V Sekol ah Berprest asi Ti nggi
A l danl l
B l danl V
C I I dan l l l
D l l l dan l V
37 Mengapakah perpaduan menj adi keutamaan dal am pembentukan dasar keraj aan
Mal aysi a?
A Meni ami n kesei mbangan ekonomi
B Meni adi asas kekuatan sesebuah negara
C Mengi mbangi j urangperbezaankaum
D Menj ami n pengamal an demokrasi
[Li hat
sel rel ah
l 24gl l @ 2010 t l ak ci pt a PXPSr\ ' l Cawnngan Negeri Scmbi l an SULI T
I 3
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
14 r249tl
muncul persaingan kuasa oleh imperialis baru seperti ltali,
Pada abad ke-19,
Jerman dan Rusia.
Mengapakah berlakunya persaingan tersebut?
I Pemasaran barangan si ap
l l Pemi l i kan bahan ment ah
III Penyebaran tamadun
l V Penyebaran i deol ogi
A l dan I l
B l dan l V
C l l dan l l l
D I I I dan I V
Negara-negara Isl am yang kurang maj u seperri Sudan, Ni geri a dan Chad tel ah
meneri ma bantuan dari pada Pertubuhan Persi dangan Isl am (Ol C).
Apakah bantuan tersebut?
A Kervangan
B Pendi di kan
C Perubatan
D Keset amat an
Bagai manakah k-masyarakat dapat di bentuk di Mal aysi a?
Membi na i nfrastruktur yang l engkap
Men ggal akkan pel aburan asi ng
Memaj ukan sektor peri ndustri an
Mewuj udkan pembel aj aran sepanj ang hayat
KERTAS SOALAN TAMAT
40
A
B
C
D
l 249l l @ 2010 Hak ci pt a PKPSM
( ' awangan
Neger i Sembi hn SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULI T
NO. KAD PENGENAI , AN
ANGKA CI LI RAN
PEP ERIKSAAN PERCUBAAI\ BERSAMA
SIJIL PELAJARAI\ MALAYSIA 2O1O
SEJARAH
Kertas 2
Ogos
2' /z
j am
PEI TSI DANGAN KEI } ANGSAAN PEN
( ;
E' I T JA- PEN G E' f t J A
SEKOLAH NI ENENCAH Mz\ LAYSI A
CA\\/ANGAN NEGIRI SEN,IBILAN DARUL KHT]SUS
t249t2
Dua
j anr
t i ga pul uh r ni ni t
a
3.
7.
JANGAN BTI KA KER' TAS SOALAN I NI SEI I I NGGA DI BEI I I TAHI . J
k/ r. s nonrbor kad pengenal i rn . f t / / r angkB
giliran ando padu pcluk
.r,urtg
tlisttliukun.
Kerta.s .\oulLut ini ntengttrtcltutgi dua
bahugi an: Bahagi an A r/ an Bah: rgi an B.
../au,a} semu:r sctolan dalarn llahagian A
dan tiga sttalttn daripurlrr Bahagiln B.
.lav' apan httgi llahagian A henduklulr
dituli.s puda t'uon,q \,ong di.sediakun tlulanr
kerta.r:;oalut.
. / t nt ' apon Arrgi Bahl gi an
tlalctnt kertus
i
ut' tt1r71r1
I kdt kcrt us
i t nrnl t t t t t
her. st t t t t Lt -st t t rt u kerl ut
sottlan irti dut serultkutt kcpslilil l' ur.q.lrt' rt,t
I) e
J.tc
r i k.s u t r r t g.t u d u u k I t i t' pa p t r i k: u u n.
lt4urkuh ytmg cliTterurtlukkun hagi .st' tittp
soct l an ol uu L' eroi dn . roul ut di t urt j ukkau
dulum ku' uttgun
I
l l l rcut l ukl ct h di rul i . t I
- t - _- _. __
?o
i
l 0
Ker t as soal ar r i ni me nganci ungi 7 hal ar nan bel cel ak,
I Li hat
sebel ah
ST] LI T 121912@ 20l 0l l ak
( ' i pt r
PKSI ' I I
(
al r t ngan \ cgcr i Sr nr bi l r n
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT 1249t2
BAHAGIAN A
140
mar kahl
Jawab semua soalan
Tamadun Indus merupakan sal ah satu l amadun awal manusi a yang terbentuk di
l embah Sungai l ndus, bermul a dari Pergunungan Hi mal aya dan mengal i r ke Laut
Arab.
(a) Namakan satu bandar yang terdapat dal am tamadun i ni .
ll
markahl
(b) Nyatakan ti ga ci ri bandar terancang dal am tamadun Indus.
( i )
( i i )
( i i i )
(c) Tul i skan
[3
markah]
dua struktur masyarakat yang terdapat dal am tamadun i ni .
( i )
( i i )
[2
markah]
(d) Senarai kan dua bi dang i l mu yang membantu pembi naan bandar terancang.
( i )
( i i )
Pada pandangan anda, apakah i kti bar yang bol eh
kej ayaan masyarakat tamadun l ndus.
12
markahl
ki ta pel aj ari dari pada
( i )
( i i )
[2
markahl
(e)
1249n@ 2010 Hak Ci pt a PKSPM Cawangan Neger i Sembi l an SULTT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Raj ah beri kut berkai tan teori kedatangan l sl am ke Asi a Tenggara.
Teori dari Semenanj ung Tanah Arab
Teori kedatangan l sl am ke
Asi a' l enggar a
Tcor i dar i Chi na
Teor i dar i l ndi a
SULIT
1249t2
Namakan sej arawan
)' ang
mengemukakan teori kedatangan l sl am ke Asi a
Tenggara
ll
,,,u, *,,ti,iI
Nyatakan ti ga bukti yang meny' okong teori kcdatangan l sl am ke Asi a
Tenggara dari Sernenanj ung Tanah Arab.
( i )
( i l ,
( i i i )
13
narkahl
(c) Mengapakah Asi a Tenggara rnenj adi tumpl ran para pedagang?
( i )
( i i )
Nyatakan dua faktor pedagang Arab membi na
Tenggara?
12
rnarkahl
perkampunganr di Asi a
( i )
( i i )
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah
seni bi na di Mal avsi a
pada
har i i ni .
[2
markahl
pengaruh Chi na yang terdapat pada
( al
(b)
(d)
(e)
( i )
( i i )
12
narkahl
[ Li hat
sebel ah
SULIT' 1249/ 2 @ 20l 0l t ak Ci pt a PKSPI \ { C) ar vangan ) t l cger i Sembi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
1249t2
Pernyataan beri kut berkai tan Cerakan Isl ah di Tanah Mel ayu.
Gerakan Isl ah turut
j uga
di kenal i sebagai gerakan Kaum Muda
yang di t ubuhkan bagi meni ngkat kan mi nda bangsa Mel ayu.
(a) Apakah maksud Gerakan l sl ah?
l l
markah)
Kaum Muda unt uk
(b)
(c)
( d)
(e)
Senar ai kan dua akhbar yang di gunakan ol eh
menyebarkan i dea mereka.
( i )
( i i )
Nyatakan
Mel ayu?
{2
markahl
dua usaha Kaum Muda untuk meni ngkatkan mi nda bangsa
Mengapakah gerakan Kaum Muda hanya tertumpu di
sahaj a?
( i )
( i i )
( i )
( i i )
Sebaga
bangsa
( i )
( i i )
( i i i )
12
markah)
Negeri -Negeri Sel at
i seorang pemi mpi n. bagai manakah anda
Mal aysi a?
[2
markah]
dapat memaj ukan mi nda
[3
markah]
l l 49l 2 @ 2010 Hak Ci pt a PKSPi \ l Car vangan Neger i Semhi l an
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
1249t2
Dasar pembangunan sosi al memai nkan peranan penti ng dal am pembangunan dan
perpaduan negara Mal a)' si a.
(a) Sebutkan satu dasar pembangunan sosi al yang di l aksanakan ol eh keraj aan.
Pada pendapat anda, mengapakah Fal safah
kepada
generasi pel aj ar masa ki ni ?
l l
markahl
Pendi di kan Kebangsaan
Penti ng
(b)
( i )
( i i )
(c) Senarai
sebagai
( i )
( i i )
kan dua usaha keraj aan untuk
bahasa kebangsaan
12
markah\
memartabatkan
bahasa Mel aYu
12
markahl
dua matl amat akti vi ti sukan dan kokuri kul um di sekol ah.
(d)
(e)
Nyatakan
( i )
( i i )
Jel askan peranan generasl
Satu Malaysia.
12
markahl
a
muda hari i ni dal am mereal i sasi kan Gagasan
( i i )
( i i i )
[3
markah]
[Li hat
sebel ah
SULI T
124912@ 20l 0IIak Ci pta PKSPi \l
(l awangan :r*egeri Sembi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT 1249t2
Bahagi an B
160
markah)
Jawab tiga soalan sahaja.
Pembukaan semul a kot a Makkah ol eh Nabi Muhamr nad s. a. i v mer upakan
kemuncak kepada kej ayaan dakr.vah bagi nda sebagai rasul .
(a) Jel askan faktor yang nrembar.va kepada pembukaan semul a kota Makkah?
14
rnarkahl
( b) Mengapakah pembukaan semul a kot a Makkah dapat di l akukan secar a
aman?
l7
narkahl
(c) Kej ayaan pembukaan semul a kota Makkah rnenj adi peri sti l va penti ng dal am
sej al ah perkembangan Isl am.
( i ) Hur ai kan kepent i ngan per i st i wa pembukaan semul a kot a Makkah.
15
markahl
( i i ) Sebagai gener asi muda har i i ni . apakah si f at - si f at kepi mpi nan Nabi
Muhammad s.a.w yang bol eh ki ta contohi dal am peri sti u' a
pembukaan semul a kota Makkah?
[4
markahl
Masyar akat ber bi l ang kaum di Tanah Mel al ' u t el ah wuj ud mul ai awal abad ke- 19
hi ngga arval abad ke-20.
(a) Berdasarkan pengetahuan sej arah anda. bagai manakahnr asyarakat
16
nturkahl
ser nasa zar nan peni aj ahan
ll0
markahl
a
( c) Sebagai masyar akat yang ber bi l ang kaur n di f vl al ay, si a, bagai manakah anda
berusaha mengi si kernerdekaan negara?
14
murkahl
Negara dan bangsa Mal aysi a tel ah di asaskan sej ak zaman Kesul tanarr Mel ayu
Mel aka dan di rvari si ol eh negeri -negeri Mel ayu.
(a) Jel askan ci ri -ci ri negara bangsa dal am Kesul tanan l VIe l ayu Mel aka?
[8
narkah]
( b) Ter angkan unsLr r - unsur r var i san Kesul t anan Me l ay, u Mel aka yang di amal kan
di neger i - neger i Mel ayu
[8
narkah)
( c) Sebagai war ganegar a Mal aysi a, apakah usaha anda unt uk memper kukuh
scbuah ncgara bangsa vang berdaul at?
[4
murkah]
ber bi l ang kaum di Tanah Mel ayu t er bent uk?
( b) Ter angkan ci r i - ci r i si st er n pendi di kan ver nakul ar
Br i t i sh.
124912@ 2010 l l ak Ci pt a PKSPI I
( i au, angan
Neger i Se mbi l an
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
1 124912
8 Mal aysi a i al ah sal ah sebuah negara demokrasi berparl i men
J-ang
mengamal kan
konsep pengasi ngan kuasa dan Raj a Berperl embagaan sej ak rnerdeka hi ngga ki ni .
(a) Terangkan tentang perkara beri kut :
(b)
(c)
(i ) Pel anti kan Yang di -Pertuan Agong
( i i ) Bi dang kuasa Yang di - Per t uan Agong r nengi kut
Mal aysi a
Hurai kan ci ri -ci ri Dervan Negara dan Dervan Rakyat.
Beri kan empat kepenti ngan pengagi han kuasa pentadbi ran.
[2
markahl
Perl embagaan
l8
markahl
16
markahl
11
markahl
Raj ah ber i kut ber kai t an kont l i k ant ar abangsa yang bcr l aku pada abad ke- 20.
Terangkan faktor yang membawa kepada tercetusnya Perang Duni a
Pertama.
[8
markahl
Jel askan kesan Per ang Duni a Per t ar na ke at as t amadun manusi a?
[7
nturkah)
Pada pendapat arrda, bagai manakah peperangan dapat di el akkan?
[5
narkah]
KERTAS SOALAN TAMAT
(a)
(b)
(c)
r9r4 1918
Perang
Duni a
Perang
Dun i a
Kedua
Per ang Di ngi n
Perlama
1249n@ 20l OHak
( ' i pt a
PKSPI \ l
( l ar r angan
\ eger i Sembi l l n SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
lifi
K
u{P
SULIT
t 249t r &2( PP) :
PERSI DANGAN KEBANGSAAN PE, NGETUA-PENGETUA
SEKOI,AH MENENGAH MALAYSIA
CAWA.NGAN NEGERI SEMBII,AN DARUL KHUSUS
PEPERIKSAAN PERCUBAAI\
BERSAMA
SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA 2O1O
SEJARAH
Kert as | &2
0gos
Peraturan
Pemarkahan
Peraturan pemarkahan
i ni mengandungi 25 hal aman bercetak.
[ Li hat
sebel ah
SULIT
12491 | & 2 ( PP) O zot oHak( i i pt a
pKspM ( i awangan
\ egcr i semhi l an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
z
KERTAS I
rz4etr & 2 (PP)
SOALAN JAWAPAN M/S TI NG. ARAS ASPEK FOKUS
I A 8, 20 4 PENGETAHUAN SOSI AL LARAS
BAHASA
2 C
1 0
L ( ' 29 4 KEFAHAMAN SOSI AL
1
J C 59 + PENGETAHUAN SOSI AL
4 B 66
A
a PENCETAHUAN SOSI AL
5 D 83 4 KEFAHAMAN POLI TI K
6 C 86
A
T KEFAHAMAN POLI TI K
A l 0l 4 KEFAHAMAN SOSAL
8 A l t 0
A
KEFAHAMAN SOSAL
9 C 125 126
/l
KEFAHAMAN POI TI K
10 D t 31
A
+ PENCETAHLI AN SOSAL
l l B t 56
A
PENGETAHUAn\ SOSAL
12 A l 6s 4 PENGE' TAHUAN SOSAI -
1 -
I J C 177 4 PENGETAHI JAN SOSAL,
14 D t87 4 PENGETAFI UAN SOSAt
l 5 B 208 T KEFAHAMAN SOSAL LARAS
BAHASA
6 D 208
A
a KEFAHAMAN SOSAL,
C 235 + KEI . ' AI . I AMAN EKONOMI
I B 239
.4
KEFAI ] AMAN SOSI AL I
I C 253 1 PET, NGETAHUAN SOSI AL
20 D 248 + KEFAHAMAN EKONOMI
2l B 9 5 KEFAHAMAN POLI TK
22 B 9 5 KEFAHI t MAN POLI TK
z 3 B
41 4)
5 KEFAHAMAN POt-rTK
24 A 56 PENCETAHUAN POLI TK
25 D
1 A
t + PENGETAHUAN POLI TK
26 A 86 KEFAHAMAN POLI TK
27 B r 05 5 PENGETAHUAN POLI TK
78 B l l l ) PENGETAHUAN POLI TK
29 B t20 5 PENCETAHUAN EKONOMI
30 D t26 5 PENGETAHUAN POLI TI K
3l B r 38 5 KEF' AHAMAN POLI TI K
32 D r 48 5 PENCETAHUAN POLI TI K
a a
J J c 172 5
PENGETAHUAN POLI TI K
34 C r 88 5 PENCETAHUAN POLTI K
35 A 201 5 PENGETAHUAN EKONOMI
36 C 214, 215 5 KEFAHAMAN SOSI AL
a 4
) l B 220 5 KEFAHAMAN SOSAL
38 A 230 5 KEFAHAMAN POLI TI K
39 A 251 5 PENCETAHUAN EKONOMI
40 D 263
{
KEFAHAMAN SOSI AL
12491 I & 2 (PP) O zoto Hak
()i pta pKSpM (' awangan
Negeri Sembi l an SUI,IT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
.t
KERTAS 2
ASPEI(
4
j
PEr.r-CiETAHUnN
SOSI AL 1
KEFAf I AMAN
PENGFJTAHUAN
4
I
PENGETAHUAN
SOSI AL
i
sosrAL
r24etr & 2 (PP)
PECAHAN
M/S TI NG. I
ARAS
24* 25
1 A
25
) 5) - ) \ 7
264
26s
-
266
270
KBKK
TERTUTUP
/ TERBUKA
SOSI AL
SOSI AL
4*__J_4
i PENCEfAHUAN-I-
sosrAl
KEFAr{AMnN
-l --sosLtl
I--KBKK
a
i
t 7s.
i
+
i nENcEt AHUAN
l t 77- 178 i
TERTUTUP
/ TERBUKA
t 75
-
t 76
SOSI AL
< n r r
49
5 JPENGETAHUANTPOLI TI I <
49
PENCETAFI UAN
SOSI AL
KBKK
TERTUTUP
SOSI AL
I KBKK
I rpnrurup
78- 7e. j
t 7s
-
t 76 i
PENGETAHUAN
] SOSI EI
: - :
- - ' ' : ' _: - ' _: i '
I
KEFAI I AMAN
EKONOMI
T
5
+_ _: __. : ___ 1_' 1-
5 KEF AHAMAN POLI TI K
;
KEFAHAMAN
] POLI TI K J
I --r-
k ' t r t r A L J A I \ , { A Ni I n ^ l t r r r z l
r r r ; t r r \ r r I v L r I l f \
KEFATI AMAN
- I - TOLI TTK
5
I
PI TNGF-TAHUAN
SOSI At ,
zt si si r epauAMAN
| 116"
i
r
PENCETAHLJAN
t r Nl r : t r TALt r r Ar \ r I
- 4. / v
SOSI AL
i i
I
sost AL
c
g
i 49- 50
49
*
50.
60
g
e
2l E__! 5
f qNGET' AHUAN; SOSt nl
Lt o I J
I
r r , t \ Ut I AHUAN
, SOSI AL I
2t0
-
zts ;r
I
l qEFAHArvrAN
-l
sosrAL--]_ KBKK
I I TERTUTUP
I
r f Eneur n
_. - . . ^
__L
t 32
,
4
i pExcEi anuex
i _ _
|
2t 0. 212.
2t 6
-
218
r 35- . r 37
t 35
- r 37
I
a
b
c( i
4
i
PENGETAI . {UAN
i POI I TI T POLI TI K
- +
i
r r . t \ LTDt Ar 1UA
4
f
- - KEFAHAMAN
POLI TI K
{
| L _ l r \ r L r n r l u a L l \
I r L / L l I l N
I v l - ] a a t r a r r ^ \ r I n n r r r " ,
KBKK
TERTUTUP
/ TERBUKA
c ( i i )
KBKK
TERTUTUP
/ TERBUKA
1249/ 1 & 2 (PP) CI 20r0 Hak ci pta
pKSpN,r (i a*angan
Negeri sembi ran
POLI TI K
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SOALAN
PECAHAN
l__!44:__Fc.
I
-_-
ARAS--]-
ASp
a
I 2oo.
*l-
+
-l-prxenffiunxT
poli
I
l s- l s
i
s
I
-__-:_---1_-_---
-:-_-_ -r-
-+-l si PEw
c
I
to
f*
s--f- rEpnuaMAN
I
poLr,
ri l
l i l l
a( i )
|
167- t Zu
l - 5
a ( r ' )
I 167
-
t 6B s
b_
l t 72- 1731 5
c i t 84- 185;
5
I
I
t
le,l9I]4F|lal_tj,olr
J_PENGETAHUA\
l ,oLI
L@
J
KEFAHAMAN
I
POLI
l
, l
_
b_
i
231_
r s
pr r NGTTi \ Ht j AN] - l or _r
c i zt o i l r-
i
_-
nt i nHl l anx pol i
I
i , i
7
8
9
SULIT
L249tr & 2 (PP)
KBKK
TERTUTUP
/ TERBI.JKA
KBKK
TERTUTUP
i TE,RBUKA
KBKK
TEf{]' UTUP
1249/ | & 2 (PP) O 20t 0 Hak
(i i pta
t,KSp.\{ cawangan Negeri Sembi tan
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
5
KERTAS 2
Bahagi an A
Tamadun I ndus merupakan
sal ah sat u t amadun awal manusra yang t erbent uk di l embah
sungai I ndus, bermul a dari
pergLrnungan
Hi rnal a. va ci an mengal i r ke Laut Arab.
pandangan
anda, apakah
arakat t amadun I ndus.
r249/r & 2 (PP)
Mana-mana I x I
Mana-mana 3 x I
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Pada
mas
Namakan satu bandar
vang terdapat daram tamadun ini.
fr
narkah)
Nyatakan tiga ciri bandar terancang
dalam tamadun Indus.
[3
markah.l
Tuliskan dua struktur masyarakat yang terdapat dalam tamadun ini.
iz
*ornanj
Senarai kan dua bi dang i rmu yang , n. n-, bunt u pembi naan
bandar t erancans.
iktibar yang boteh kita petajari oaripu# [:r^y^:),
Soalan
But i ran
Fl
-
Mohenj o-Daro
F2
-
Harappa
F3
-
Lothal
F4
-
Sut kagen Dor
t b
(m.s 24
-
2s)
l c
( ms. 25)
F3
-
Pedagang
F4
-
Petani
F5
-
Buruh
F6
-
Hamba
Fl
-
Bandarnya terbahagi t<epaOa Oua Uaf,ugian
F2
-
Di kel i l i ngi
ot eh t embok
F3
-
Bahagi an ut ama merupakan pusat pent abdi ran
/ bangunan
pent adbi ran / keagamaan / t empat mandi awam / t emoat
menyi mpan hasi l per t ani an
F4
-
Bahagian kedua ialah karvasan perumahan
F5
-
Susun at ur yang si st emat i k
F6
-
Bandar di susun berasaskan bl ok-bl ok bersegi empat
F7
-
Set i ap bl ok di pi sahkan
ol eh
j al anraya
yang l urus / bersambung
antara satu sama lain
F8
-
Mempunyai si st ern kumbahan vang rerancans
F9
-
Rumah-rumah
mempLrnvai
bi l i l m-andi / t and"as
Fl 0- Ai r / kumbahan dar i r umah di sal i i - kel uar mel al ui pai p ke l ongkang
yang mengal i r di bau, ah t anah
Fl l -Longkang t i dak di t ut up mernbol ehkan ker. i a pembersi han j i ka
tersumbat
Fl 2-Bahan buangan di hant ar ke pusat pembuansan
Fl 3-Bandar di hubungkan
dengan sungai yang bl rf ungsi sebagai j al an
perhubungan
2 markah
I
I
I
I
I
I
I
Fl
-
Pernerintah
daripada kalanganlendeta
F2
-
Pendeta
1249/ | & 2 (PP)
o 20r 0 Hak ci pta
pKSpM
cavl angan Negeri sembi ran
Mana- mana 2 x I
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
l d
( ms. 27)
l e
( ms. 27 -
28)
r24e/r
& 2 (PP)
But i r an
FI
-
I l mu geomet ri
F2
-
Kesenian
F3
-
Matemarik
F4
-
T' eknologi pembakaran
baru-bara
F5
-
I l mu pembi naan
F6
-
Kemahi r an
mengekspr oi t asi
ker ebi han ar am seker i r i ns
rue ksp I od ras r CGb mHffi:t#
F2- Kedamaian lkeamanan penting
untuk kejayaan
11- l:lgy"saan
/ pemahaman
terhadap
ilmu i kemahiran
F4- Sifat keterbukaan
F5- Perancangan
bandar
F6- Perancangan
ekonomi
F7- Kekuatan aspek ke.rohanian
/ kepercayaan I pegangan
agama
F8- Kreat i vi t i masyarakat pemacu
kepada kei avaan
F9- Keupayaan
nrengabungkan
i l mu i kepakaran
F10-Masyarakat
yang matang
Fl 1-Kreat i vi ri / i novat i f
Fl 2-Bert u kar-ru kar pendapat
Fl 3- Me' er i ma
unsur - unsur posi t i f
/ unsur - unsur yang ber manf bat
(Mana-mana j awapan
yang
mu nasabah)
Mana- mana2
x I
Markah
I
I
I
I
I
I
I
2m
12491 | & 2 (PP)
@ zoto Hak
(ti pta pKspl t
cawangan Ncseri Sembi tan
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
kedatangan l sl am ke
Asi a Tenggara Teor i dar i Chi na
SULIT
2
'
Ra-iah berikur
7
berkaitan teori kedatangan
lslam ke
t249tr & 2 (PP)
Asi a' Ienggara.
(a)
(b)
(c)
(d)
Namakan sej arawan yang mengemukakan t eori kedat angan l sl am ke Asi a
Tenggara
I
narkahl
Nyat akan t i ga bukt i yang menyokong t eori kedat angan rsl am ke Asi a r. ngguru
dari Sernenanjung Tanah Arab.
*
p
maliah)
Mengapakah Asia Tenggara menjadi tumpuan para pedagang?
iz
*urro,lr1
Nyatakan dua fakror pedagang
Arab membina perkampungun
di Asia i' enggara?
(e) Berdasarkan pengetahuan
anda, apakah pengaruh
qry_114qid
di Mala.vsia pa{C_hglfg,._
12
markahl
China yang terdapat pada seni
Soalan
2b
( m. s 175
-
t 76)
But i r an
Fl
-
John Crawford
F2
-
Prof esor Syed Muhammad Naqui b al -At t as
F3
-
Emanuel Gadi nho Eredi a
F4
-
S. Q. Fat i mi
F5
-
Snouck Hurgronj e
Mana- mana I x I
Menerusi akt i vi t i perdagangan
Bukti catatan china yang menyatakan bahawa orang Arab /
parsi
telah mempuny' ai pr"rsat perniagaan / petempatan di banton / Amoy
sej ak t ahurr 300 M.
F3
-
Pedagang Arab menguasai perdagangan l aut dari pel abuhan
Fl
-
F2-
ke-7 M.
F5
-
Pedagang
pel abuhan
Melaka
I skandar i ah di Mesi r hr ngga ke Chi na
F4
-
Pedagang Arab t el ah berdagang secara
Tenggara t erut ama set el ah kemuncul an
bert erusan di rant au Asi a
I sl am di Makkah pada abad
Arab vang
berdagang ke Chi na t el ah si nggah di
ut ama di Asi a Tenggara t eruramanya pel abuhan di Sel at
F6
-
Bukt i cat at an chi na yarl g mengarakan bahawa t el ah wui ud
perkampungan
l sl am bernama Ta Shi h di Sumat era t Jt ara pada
t ahun 650 M.
F7
-
Kebanyakan ki t ab aganr, , . . vang di karang daram bahasa Mel ayu pada
peringkat awal menggurrakan
bahasa I gaya penulisan
oleh bahasa
Arab
F8
-
Ki t ab t emparan seperri t auhi d / raf -si r ar-euran / hadi s di dapat i
menggunakarr bahasa Arab i sumber ru. i ukan dari Semenqnj ung
Tanah Arab
F9
-
wujud persamaan
antara bahan penurisan / kesusasteraan di Asia
Ten
t di Senrenanj ung Tanah Arab
2 markah
2a
( m. s 175,
177
-
t78)
12491 | & 2 (PP) o 2010 nak
(' i pta pKSpM
cawangan Negeri sembi ran
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
r24e/r & 2 (PP)
But i ran
F10- Perkataan
Arab yang
daripada bahasa Arab
Fll-Adat resam / kebudayaan
orang Melayu banyak di
b;J;;; ;;; **;' :ffiHT:
ff".#"i'?ffi
j'i,ffiHHf
i /dabus ltarian zapin
a t t-f
:9i'lluk1l,
karya tem putun
."ni.ri rakan pen gi s tu;a;-ruj
u O i aj
, . q\ qr r
pvr r St sl Cr ul ai l I aJa ul ASl a
Tenggara di l akukan
oreh syei kh dari semenuni ung
Tanah A. ab,
misalnya Hikayat Raja-raja
pasai
/ Hikayat Merong Ma.hawangsa /
Hi kayat Acheh / Sej arah Kepul auan Sul u
2c
( m. s
78
-
79, 175
-
t76)
Mana-mana
3 x
Ft
-|:rliftlelabuhan
utami di Rs* i
di Sel at Mel aka
Mana- mana
2 x
Fl
-
Terpaksa menunggu peruuanan
-anffi
F2
-
Pel abuhan
berperanan
sebagai perabuhan pembekar
i perabuhan
kerajaan / entrepot
F3
-
Tempat / pelabuhan
persinggahan
utama para pedagang
F4
-
Kedudukan Serat Meraka yang
strategik /terreiak aT teigah-tengah
laluan perdagangan
di antara China / tndia
F5
-
Pel abuhan-pel abuhan
menj adi
t empat menunggu / t empat berl i ndung
perubahan
angi n monsun unt uk ke chi na l monsun barat daya /
monsun t i mur l aut
F6
-
Kemudahan
menyi mpan
barang dagangan / kemudahan
di perabuhan
i gudang
F7
-
Kemudahan bekal an makanan / mi nurnan
F9
-
Kemudahan pengi napan
F8
-
Kemudahan mendapatkan
bekalan hasir bumi / tempatan I luar
rnonsun barat daya / monsun t i mur raut sel ama beberapa bul an
F2
-
Menyediakan
tapak berdagang
dengan pedagang
tempatan / luar
F3
-
Berfungsi sebagai rempat *.ngurprl baranglultan
'
F4
-
Berfungsi sebagai tempat membeli-barang-biiang
mervah dari
Chi na / I ndi a
l !
-
Meni al anka' perdagangan
dengan pel abuhan l ai n di Asi a Tenggara
F6
-
Pedagang / ulama Arab berbin iang I berinteraksi i berdakwah
dengan pemimpin
/ rakyat / pedagang remparan / asing / Asia
Tenggara tentang kepercayaan
I agama
F7
-
Sebagai pusat kegiatan dakwah Islamiah
Mana- mana2 x I
Fl
-
Bumbung masj i d berbentuk
t.g"d,
F2
-
Bahagi an huj ung perabung
at apnya kel i hat an mel ent i k
F3
-
Pengaruh atap genting
F4
-
Penggunaan war. na merah / kuni ng pada kepara pi nt u / t i ngkap masj i d
F5
-
Jubin pada lantai
F6
-
Jubi n pada di ndi ng
F7
-
Jubi n pada t angga masj i d
F8
-
Wuj ud kol am ai r di masi i d
2d
(m.s
176,
r 79
-
180)
2e
( m. s 178)
1249/ | & 2 (PP) O 2010 Hak Ci pra
pKSp${
cawangan Negeri sembi l an
Mana- mana 2 x I
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
(a)
(b)
Pernyataan berikut berkaitan Gerakan lslah cri
-t' anah
Melavu.
Gerakan Islah turut juga
dikenari sebagai gerakan
Kaum Mucra
yang di t ubuhkan
bagi meni ngkat kan
mi nda bangsa Mel ayu.
Apakah maksud Gerakan lslah?
r249tr & 2 (PP)
11
markahl
oleh Kaum Muda untuk menyebarkan
[2
markah]
unt uk meni ngkat kan
mi nda bangsa
narkah
n
Markah
rg masyarakat Mel ayu
p
l sl am
: emaj uan duni a / ekonomi /
pol i t i k
/
Mana-mana I x I
I
I
I
l ml
Mana- mana2 x l
I
I
I
I
I
12
ml
kernaj uan duni a
i
pendi di kan
I pol i t i k / sosi al
aj ah dal am f i ki ran orang l sl am
vu
i
pemer i nt ah yang t i dak
r ang Mel ayu
; mel i put i pendi di kan
duni a / akhi rat
rerempuan
mendapatkan pendidikan
Mana- mana2 x I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
12
ml
: geri -negeri Mel ayu
kebenaran sul t an
kan di bawa masuk ke Negeri -
n di bawa masuk ke Negeri -negeri
Mana- mana 2 x
l
I
I
I
I
I
12
ml
(c)
(d)
(e)
Mengapakah gerakan Kaum l Vj uda hanya t ert umnu di
[2
markah)
Negeri
-Negeri
Selat sahaja?
Senaraikan dua akhbar yang digunakan
idea mereka.
Nyat akan dua usaha Kaum Muda
Mel ayu?
Sebagai seorang
bangsa Mal aysi a?
But i ra
-
Cerakan yang berusaha men<loron1
-
Membetulkan pandangan
terhadap
-
Menjana ajaran Islam dari sudut ke
sosi al / pendi di kan
[2
narkah]
pemi rnpi n,
bagai manakah anda dapat memaj ukan mi nda
F1
F2
F3
Fl
-
al -l mam
F2
-
Neracha
F3
-
ldaran Zaman
F4
-
Pengasuh
F1
F2
F3
F4
F5
F6-
F7-
F8-
-
Menyampai Lan
' , d"a
nereka
-
Menjana ajaran lslarn dari sudut
-
Menggesa meni aj ukan ekonorni
orang Mel ayu
-
Menyemat si kap mengkri t i k pen. i a1
-
Mengkri t i k raj a i pembesar
Mel avr
berperanan dalam rnernajukan oia
Menubuhkan madrasan
Menekan pendi di kan
I sl am yang r
Memberi pel uang kepada kaum pe
Tent angan dari pada pi hak Bri t i sh
Tent angan dari pada Kaum Muda
Undang-undang di kel uarkan di Neg
Kegiatan dakwah mesti mendapat k
Ri sal ah Kaum Muda t i dak di benark
negeri Mel ayu
3d
( ms. 50)
Fl
-
F2-
F3-
F4-
F5-
F6- Buku Kaum Muda t i dak di benarka
Mel ayu
3b
( ms. 49)
3c
(ms. 49
-
50)
12491 | & 2 (PP) o zoto Hak Ci pta
pKspM
oawangan Negeri Semrri l an
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
l 0
But i ran
I
markahl
Pada pendapat anda. mengapakah Falsafah
pendiclikan
Kebangsain penting
kepada generasi pelajar rnasa kini?
[2
markah]
Senaraikan dua usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melavu sebasai
bahasa kebangsaan
iz
*ortilrl
Nyat akan dua mat i amat akt i vi t i sukan dan kokuri kul um ci i sekol ah.
1Z
marknhj
Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam merealisasikan Gagasan Satu
Malaysia.
i3
markahl
But i ran
Fl
-
Rukun Negara
F2
-
Dasar Pendi di kan Kebangsaan
F3
-
Akta Bahasa Kebangsaan
F4
-
Dasar Kebudayaan Kebrarrgsaan
l-5
-
Sukan Untuk Perpaduan
F6
-
Dasar Kependudukan
3e
(m.s 49-
50, 60)
Menekankan kemajuan dari sudut OJnia taft i.at
Memaj ukan ekonomi / pendi di kan
/ pol i t i k / sosi al
Bersama-sama berperanan dalam mema-iukan bangsa
Semua i ndi vi du berhak mendapat pel uang pendi di i <an
Mempunyai si kap posi t i f unt uk membangunkan bangsa
Mendi ri kan pusat kei l muan / madrasah / sekol ah i i nst i t usi pengaj i an
t i nggi
Berf i ki ran kri t i s / kreat i f / i novat i f dal am nremaj ukan bangsa
Meni ngkat kan i l mu pengel ahuan
Mempersi apkan di ri dengan kemah i ran
Meni ngkat kan di si pl i n di r i
Sent i asa mengamal kan
sahsi ah y, ang bai k
Memanf aat kan usaha keraj aan cl al arn mengembangkan i l mu
pengetahuan
Mel i bat kan di ri dal am akt i vi t i pembangunan
mi nda / ket erampi l an
di r i
Menj auhi di ri dari pada gej al a negat i f
Mematuhi ajaran agama
Memel i hara j at i
di ri
Mengamal kan gaya hi dup si hat
Menyemai semangat nasi onal i sme
Mengekalkan tradisi / budaya bangsa
(Mana-mana j awapan
yang munasabah)
Mana-mana 3 x
Dasar pembangunan
sosi al memai nkan peranan pent i ng dal am pembangunan
dan
perpaduan
negara Malaysia.
(a)
Sebut kan sat u dasar pembangunan
sosi al yang di l aksanakan ol eh kerai aan.
(b)
(c)
(d)
(e)
r219tr & 2 (PP)
Markah
4a
( m. s 210,
212, 216
-
2r 8)
1249/ | & 2 (PP) O 20t0 Hak Ci pta
pKSpM
Cawangan Negcri Sembi tan
Mana- mana I x I
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
4b
( m. s 215)
t l
I I
But i ran
FI
-
Memperkembangkan
pot i n"t i i ndi ui du; . c-u"u
rt v"ru*h
F2
-
Dan secara bersepadu
F3
-
Mel ahi rkan i nsan yang sei mbang
F4
-
Melahirkan insan yang harmonii
F5
-
Dari segi i nt el ek / rohani / emosi / i asmani / JERI
F6
-
Berdasarkan
kepercayaan / kepatuhan kepada Tuhan
F7
-
Warganegara yang berilmu pengetahuan
F8
-
Warganegara
berketerampilan
F9
-
Warganegara yang berakhl ak
mul i a
Fl 0-Warganegara yang bert anggungj awab
Fl l -Berkeupayaan
mencapai
kesei aht eraan di ri
Fl 2-Memberi kan
sum ban gan t erhadap keharrnon i an kel uarga / rnasyarakat /
negara
F13-Memberi kan
sum bangan t erhadap kemakm uran ke I uarga / masyarakat /
negara
Mana- mana2xl
Fl
-
Kedudukan bahasa Melayu seUagai bahasa k.b""gs"a"
F2
-
Telah termaktub dalanr
perkara
l-52.
perlembagaan persekutuan
Tanah Mel ayu 1957
F3
-
Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat
memartabatkan
bahasa Melayu
F4
-
Dewan Bahasa dan
pust aka
/ DBp cl i t ubuhkan pada t ahun 1956 unt uk
memajukan bahasa Melayu
F5
-
Pel ancaran
"Mi nggu Bahasa" di l akukan sebagai usaha menggal akkan
penggunaan
bahasa Mel ayu
F6
-
Pel ancaran "Bul an Bahasa" di l akukan sebagai usaha menggal akkan
penggunaan
bahasa Mel ayu
F7
-
sl ogan
"Bahasa
. l i ' wa Bangsa" di l ancarkan pada t ahun r960
F8
-
Penubuhan sekol ah nrenengah yang
menggunakan bahasa Mel ayu
sebagai bahasa pengant ar
seperri Sekorah r\ ram Shah / Sekol ah Sri
Put er i / Sekol ah Sul t an Abdul Hal i m
F9
-
Akta Bahasa Kebangsaarr
diluluskan pada tahun 1967 dapat
mengukuhkan kedudukan bahasa Mel ayu
Fl O- Pada t ahun 1970, bahasa penganrar di sekol ah rendah I nggeri s t el ah
ditukar kepada bahasa kebangsaan
secara berperingkat-peiingkat
Fl 1-Penubuhan [ Jni versi t i Kebangsaan Mal ay, si a / UKM padat ahun 1977
Fl 2-Membukt i kan bahawa bahasa Merayu mampu menj adi bahasa i l mu
Fl3-Bermula padatahun
1982, bahasa Merayu menjadi bahasa pengantar
di semua sekol ah unt uk rnenggant i kan bahasa I nggeri s
Fl 4-l l ahasa Mel ayu mul a di gunakan di mahkarnah / bahasa perundangan
pada t ahun | 990
l l l ana- r nana2xl
r219/r & 2 (PP)
I
12
ml
4c
( m. s 216)
i
I
12
ml
1249/ | & 2 (PP) o 20r0 l rak ci pta
pKSpM
cawangan Negcri Sembi ran
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULI T
4d
( m. s 218)
t 2
r249/r & 2 (PP)
But i ran
Fl
-
Sukan I kokuri kul ' m
r.bag,
"l rt
p.i padua"@
F2
-
Dapat menyemarakkan
senrangat patriotik r cintaakan iegara daram
kal angan rakyat
F3
-
Akt i vi t i sukan I kokuri kul urn
t i dak mengehadkan penvert aan
kepada sesuatu kaum sahaja / semua kaum terlibai
F4
-
Membuka pel uang
seruas-ruasnya
bagi mereka yang bermi nat
F5
-
Di peri ngkat
sekol ah, sukan merupakan akt i vi t i kori uri kurum
yang
sangat di gal akkan
F6
-
Maj l i s sukan Sekot ah-Sekol ah
t el ah di t ubuhkan pada peri ngkar
daerah i negeri / kebangsaan
unt uk menggarakkan
akt i vi t i sukan
F7
-
Temasya Sukan l Vraraysi a (suKMA)
di adakan dua rahun sekari
F8
-
Memai nkan peranan unt uk rnengera"t kan perpaduar
ant ara kaum
F9
-
Mengerat kan perpaduan
ant ara neeeri
(Mana-ma
na j awapan
yang
m unasadah)
4e
( m. s 210-
218)
Fl
-
Mement i ngkan perpaduan
Mana- mana2xl
Fl 6-N' l eni ngkat l <an
t J i si pl i n d i ri
Fl 7- Mel i bat kan di r i dal am per bagai
akt i ' i t i sosi al yang si f at
F18-Menghi ndari
budaya neeat i f
Fl 9-Memel i hara j at i
di ri
F20-Meni ngkat kan
semangat nasi orral i sme
F21-Menghormati
I mentaati pemimpin
F22-Memartabatkan
sekolah kebanssaan
(Mana-mana j awapan
yang munari Uut y
Mana- mana3xl m
F2
-
Mengamal kan pri nsi p
-
pri nsi p
Rukun Negara
F3
-
Mengamal kan
dasar
pendi di kan
Kebangruun
I r4
-
Menghayat i Fal saf ah
pendi di kan
Kebanssaan
F5
-
Mereal i sasi kan
bahasa Merayu sebagai bahasa kebangsaan / rasmi
F6
-
Mengiktiraf
bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
F7
-
Merealisasikan
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua
sekolah kebangsaan / sekolah menengah
F8
-
Bahasa Mel ayu mel ambangkan
i dent i t i bangsa Mara, vsi a
F9
-
Mengamal kan Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
Fl 0-Menghormat i
unsur-unsur
ket udayaan u a"dat resam pel bagai kaum
Fl 1-Mereal i sasi kan
sukan / kokuri kul um sebagai al at pei paduan
Fl 2-Men1' emarakkan
semangat pat ri ot i sme mel al ui sukan / kokuri kul um
Fl 3-Menghormat i
kebebasan beragama / kepercayaan
Fl 4-Mengamal kan
/ mengukuhkan
t unt ut an / pegangan agama
Fl S- Sent i asa mengamal kan
sahsi ah
vans bai k
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
13
ml
1249/ | & 2 (PP) o zoro Hak
(i i pra pKspl r (.awangan
Negeri Sembi ran
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
F4
H5a
SULIT t - t
Bahagi an B
t249n & 2
(PP)
5 Pembukaan semul a kot a Makkah ol eh Nabi Muhammad s. a. w merupakan kemuncak
kepada kejayaan dakwah baginda sebagai rasul.
(a) Jelaskan faktor yang membar.va kepada pembukaan semula kota Makkah?
But i r an
4 markah
Markah
a. w
ran
l eh
Qurai
el ah di oer set ui ui
i Khuzaah yang I
j angka panj ang
manta
ana-mana 4 x I t 4 ml
t l et aknva kaahah
Pusati badat orang l sl am / rrmrah r' hai i
Le$l
lrqrgtvty]rrurll u grqlgllsry
!@!kah
ra!$, melanggar perja{ ia]1H udui b iyah
Orang
Qurai sy
t el ah membunuh beberapa orang Ban
Pembukaan kota Makkah merupakan strategi
ms. 132
(b) Merrgapakah pembukaan semul a kot a Makkah dapat di l akLrkan secara aman?
Lt aq4q\
-*-T----- --
. . I r r r I
But i ran i
Markah
[:dgl9_mncansrryrng$!L!9!e_l4g!!gb_e,qqry_bjjj!_ ____ I .
l-
t *lgdg-p1_gt'gaman tanpa kekerqsan
__ __
i
I
Pengislanlan bapa saudara nabi iaitg e!-
{ffi4!_
lgrlglslamgn [gUe
c11U*Q111tlty jq{u Abu Sufian
Orang
Qur?isy
takut dengan keku4eq_1ellglg]!.b.
__
Orans Ourai sv menvedari kepal suan
peri uangan mereka
Nabi Muhammad s.?nulglygqgkan e_ry!?1!_?!qkanlg!l!I3_
I
I
ll."tdirl
d".l I
d..0()0o*._g----_-
----
Di pi mpi n ol eh Khal i d bi n , {l -Wal i di AbLr Ubai dah Al -Jarrah/ Saad bi n
Ubadah I Zubai r bi n al -Avnvam
VtS.!gg!]$pU_"9!-
rap i te rhgglggQu ra i s y'
Jami nan kesel amatan l <epada mereka
-vang
terkeptrng membawa
kei avaan
Tersel amat
j i ka
masuk ke rumah Abu Suf l an / berada dal ant rumah
/ memasuki Masi i di l al -l l aram
Fl 3
Fr4 Si f at Nabi Muhammad s. a. w yang pemaaf
Tidak membalas dendam ditonjolkan merupakan faktor lslatn dapat
disebarkan
ms. 132
l t n
Kota Makkal, iatun-t"*put feLatriran Xrfri Vuh"*-*od s"-
Sy"rat g""."t"" r l0 tahunjglgh
{rc4bfliq
Oran rai sy t i dak menghormat i hak kebebasan yang t e
menyebarkan l sl am
Ked u9 u kan ke raj az1l_qelf
\4gd
i
"
a h
3!eg!41ed
i
_19!4
M
12491 | & 2 (PP) O 2010 tl ak
()i pta
PKSI' M
(' awangan
Negcri Sembi l an
Mana- mana7 xl
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
t 4
r249t r & 2 (PP)
Kejayaan pembukaan semula kota Makkah menjadi peristiwa penting dalam
sej arah perkembangarr l sl am.
(i ) I l urai kan kepent i ngan peri st i wa pembukaan semura kot a Makkah
____ [s
,!*sL
But i r an
I Mar kah
Badnda dapat be-ryidato
lllLrlg!*kepega
umat Islam
I
Dengan rnem!?9g iy$lQuran
----t--
[ce@UgpglitrE1{qeqo_" ur!!r_sr!! t;h-
--" ---]- -
I
4se*q-ll.nresEh ls4r4r-{tep$!altebse.!sqe!.yq__
- -_ -
l--f
n : - ^ , r : t I r
Umat | s l ammul amendal ami i l munens et a| r uat t I s | am
!
me!]jie@llntL!
e
ry
gttli uq't
1! !g
m
Kot a l Vl akkah di i adi kan kot a suci umat I sl anr
fe1p3!_ryrja1!11p!91r;",
Gt.' ;;tr-[aiilG-
-
Unt uk beri badat
F8 Mernbuktikan kekuatankerajaan lslarn
MUlerqd ..
F9 Membuka ja_lan
kepa{u p.rygqqran lslam ke selurr_rh Tanah Arab
H8a
&ges
i*g1 1 '49r"-lqlg!p_qg$3qr__
F10 Membol ehkan sebuah l agi pl t sat pemeri nt ahan l sl am yang
kuat
di wui udkan
Hl 0b
Fl 1
But i
F'1 Ti dak t erburu-buru dal am mel akukan
*'2 Mel i hat sesuat u secara menyel uruh
['3 Sent i asa menekankari oernaduan
F4 Bersifat baik sanska
F5 Sent i asa membant u demi mewui udkani
F6 Si fat
pemaaf
F7 Tidak berdendam
F8 Sifat kesabaran
F9 Kebi i aksanaan/ f bt anah
Fl 0 l nsr p
F'l I Mener apkan ni l ai - ni l ai mr , r r ni dal am k
Fl 1 Berwawasan
F13 i i wa besar
F14 Ti dak
pernah
menyerah kal ah
Fl 5
4!leLre!&e'psi
(Mana-mana
i a*ap; ; . yang
m_. ; ""sa
ms. 135
-
137
perpad
lrruuej3!4)_
SULIT
(c)
bol eh ki t a cont ohi dai am peri st i wa pembukaan
Markah
i ndakarr
lrgg\gn,g.elrggkellery9rpeqlg!
Mana- mana 4 x I
12491 | & 2 (PP) O 2010 Hak ci pta
pKSpl \t (i awangan
Negeri Sembi l an SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
F10
r24etr & 2 (PP)
Masyarakat berbi l ang kaum di Tarrah Mel ayu t el ah wuj ud mul ai ar, val abad ke-19 hi ngga
awal abad ke-20.
(a) Berdasarkan pengetahuan se.iarah anda, bagaimanakah masvarakat berbilang
kaum di Tanjrh Melayu terbenlU!1_____ 6 markah
___qulifAl
Dan sektor
Tanah Meleyu
ryIgqlsry
-elalq!:
\ql111engalleltr-g4
L'uryll
pi l et
eg1ph
ryl Qe*L11t_l tqFnqge
bul ql l qrj _]11-qt,,,
Buruh dari I ndi a di bawa nrasuk secara beranrai -ramai unt uk bekerl a di j I
l ndano oet ah I
le9easseJeh I
T."ai l b*ut <J"ri C' fri * p,,G Oi bi "a mai ,,k ,nruT bekeri a di fonrU*g
f--i
bi i i h t i mah i
Yllll
illjja'l__
__ L
_
Da@[
gri i i . f , -. -s*
hr*h - hi nu t ' l nO* Uerh' i rahT- t
ke Tanah Mel ayu
abad ke-19
Kebanyakan buruh dari Chi na
1' ang
dat ang ke 1' anah Mel ayu berasal
wilayah selatan China seperti Kwangtung /_Ki.vangs{r4 Fukein
I mi gran di Negeri -Negeri Mel a; -u Bersekut u t el ah ber"t ambah dua kal i
ganda i ai t u dari pada 163, 000 orang pada t ahun l 89l kepada 300. 000 orang I
nada t ahun I 90 I I
Di N%; " Neger i Sel at . unt r ' ' t t " *pol r - f ung . or u
i u*t uh
i r l gr un Ct r i *
[glevqen
qgmlglqlqm-mgn q]ll"re$elqr
rgren --
Kest abi l an ool i t i k
H9a Menai i k mi nat l ebi h rarnai Err i *i eri n J*i Ch' "" / l . di "
@qgs'k!!le!!l
l 5
P erbezaan kaum mengi kglUl ngqi e kono rn i
Orang Mslayu yang bertani / tingg4_dl_lgrgglllqlglggl
Buruh dari I ndi a yang kebanyakannl ' a penoreh gerah l t i nggal di karvasan
,
l"rbrrg / t*gg"l d'
f-f
Bahasa oertuturan vans berbezaantara satu sama lain
Ti dak t erdapat kesepaduan / perpaduan ant ara kaum
Ti dak t erdaoat i nt eraksi ant ara kaum
ms. 252, 253,264 6ml
I mi gran / buruh dari Chi na yang berni aga / hekerj a di
karvasan bandar
F14
1249/ | & 2 ( PP) O zot o Hak
( i i pt a
PKSPM oau, angan Neger i Sembi l an
Mana- mana 6 x I
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
(b)
t 6 r 219/ r &2( PP)
si stem pendi di kan vernakul ar semasa zaman penj aj ahan
Terangkan ci ri -ci ri
Bri t i sh.
J!o-sgrt!!L
Menggunakanbahasa
Buti ran
i Markah t".hh I
k;",n rasifi+n; g-masi ng sebagai bahasa
r
Murid-mr.rrid dari kaum i et at r Oi pi sahkan
Mereka t i dak mel al ui si st em
Sekol ah
pondok
s"r9i!4e$qqg!"
Lllsl
l,!eL!".uels
I qqe!_{lp_9grLs! gg1_
_
l t
___l__
Mr"d
6**pr*J"s"
diq_-I,_pq!!.1gi.lqiqt!g[-
---__ _-
- --=--l ----, -]
Sekol ah Met ayu unrLrt muri d perempuan di hi na cl i Negeri -i r. g; ri SAot l -
sekol ah Mel ayu unl uk mur i d per empuan di hi na di Neger i - neger i Sel at
I
r
I
_t_l
Kurikultmyelg$4teg.Lg$e!9!_
t
r
I
; i;; ita Biiti sh nr-nJ ad' r.an
-inTn-lr,l.
rulii;;baga i
f--
I
--_]
l l
. :
petani yang_lebih baikjaripada bapgrya
__+_=--
Ditubuhkan sekolah khusus untuk g_qlgnggn elj!______ I
I aitu Ko lej Me ley!_Q4lq x1rylgr (|zql
Sekol ah vernakul ar Tami t
Kerai aan Bri ti sh menyedi akan sekol ah l -ami l di kawasan bandar
Pihak urusan l adang membi avai sekol ah Tami l di kawasan l adan
Berori ent asi kan si st em pendi di kan
{i
negara l ndi a
Menggunakan sukat an
pel ai aran
dari I ndi a
nakan buku dari I ndi a
unakan tena ar dar
rylgbuhq'q
ru'!lX!qg,e
Sekol ah vernakul ar Ci na
Q' Ufgl"i
ol.h r"r' d"gm dari C!!na
Mereka n
dlg]S!
masrlgnrasing
lgbagai
bahasa p: i bahasa Derantaraan
Mensgunakan suru dari C' hi na
Menscunakan buku dari Chi na
Menggunak?n sukatan pelajaran
{afil]gi
Sekolah vernakular In
Tidak dilaksanakan nuhnva hi nssa ke
Di bi na hasi l usahamubal i eh Kri st i an l badan sukarel a
Sekolah I i s di an sebasai sekolah
Pel ai arnva t erdi ri dari kal angan orang atasan
[g$"lr*
b"r"rark"' , s pendidi_Fn
!tqry]g1{_
Seko I ah al i ra
[_bgglfugn
g.terar"g!_
ms. 265- 266
l 0m
Men
I\4en
12491 | & 2 (PP) O 2010 FIak
(:i pta
PKSP}I
(:awangan
Negeri Sembi tan SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
(c)
t 7
Sebagai masyarakat yang berbi l ang kaum di
berusaha mengi si kemerdekaan negara?
r749t1& 2 (PP)
Mal aysi a. bagai manakah anda
[4
markah]
Bgli11n_
Bersama-sama bergandirrg bal1!! rnema.iukan negara
Berusaha
ei gi h
demi masa depan nesara
Menekankan kemaiuan dari sudut dunia /akhirat
i ukan
ekonomi / pendi di kan
/
pol i t i k
/ sosi al
Menj adi modal i nsan t grbi l ang I memi l i ki personal i t i unggul
_
Mendapatkan pendidikan berkualiti / bgfprylg1lbfgf__
_
i t i f unt uk membansunkan ban
Berf i ki ran kri t i s / kreat i f dal am memai ukan ban
Mana-mana rlyaLqql s ng mg ng_salgtrl
Mana- mana 4 x I
Mencipta inovasi / ntlet_lqgl.,pge! barU_ I I
vtelpglql?p!9" qi r i den gan jgllegq L
\9!n
ah i ran
Meni nskat kan di si pl i n di r i
s.dI9!ge!'"Ee!:Aleqla!9/q!hf
9k,-l"I',i.*1s_qgik---*-_[l
Memanf aat kan usaha keraj aan / menganrbi l pel uang i mel i bat kan di ri
I
I
uan
_
Melibatkan diri dalam a[]ii_viti pembangunan_qgaa I feterampitan OU
Menj auhi di ri dari pada gej al a negat i f
\4gq"t!bi4lel4sama
Memel i hara i at i di ri
Meneamal kan sava hi dun si hat
Menyemai semangat nasi onal i sme
Mensekal kan t . udi si / buduua b*ssa
-
Mengamalkan kontrak sosial
rnal l t an
perkonssi an
kuasa / keri asama nol i t i k
kilan t<etrarmonl a" k", *
!e!'ep&q[_b9!q9e!g -1n
e_b h r rlg n
]g!!!!l-
m a s y a rakat ya n
s
m e
S9g
P e rb e z aa n rva r glU{lgggl,
e I !g
h
e $ lu
g
19! 3_q1!_e_t ep ile I
Perm uafakatal_9-qlglu!9tn b uat kep u t Lr san
Pe(else!:i 9elelrlelelselrs:y-qra!
Mengutamakan keamanan / oersefahaman
Mengekal kan
perpaduan
i Gasasan Sat u Mal avsi a
12491 I & 2 ( PP) O zot o HakCi pt a PKSPNI
( ' awangan
Ncger i Semt r i t an SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
r24etr & 2 (PP)
7 Negara dan bangsa Malavsia telah diasaskan se.iak zaftran Kesultanan MelayLr Melaka
dan di wari si ol eh negeri -negeri Mel avr-r.
(a) Jel askan ci ri -ci ri negara bangsa dal am Kesul t anan Mel ayu Mel aka?
[ 8
markah]
But i ran
Wi l avah
l 8
Empayarnya
Sumatera
Sempadannya tidak d{ rti sem negara mooen
Kedaulatan
Mer ui uk k memeri nt ah
i a memeri nt ah mewaki l i i / kawasan meri ntahan
Lambans
-
l amba
Merupakan si mbol / t anda van nreni adi i dent i t i sesebuah nesara.
t4elun lq.ojo
Adat istiadat Melavu
Bahasa Mel avu
Asama I sl am.
Kebesaran sul t an di l ambangkan dengan al at regal i a l nobat I
bahasa / undane-undans / nrotokol / aciat istiadat istana
Keunggul an undang-undans
Terdapat undang-undang bert ul i s
Dipengaruhi adat tempatan dan agama Islam
Hukum Kanun Melaka
Hukum Kanun Mel aka men i 44 fasal
Mel i put i bi dang kuasa raj a
Mel i nut i bi dans kuasa nembesar
Pantang l g3ng dal am kal angan anggota masyarakg!
Hukuman t erhadap kesal ahan i enayah / i enavah awam
Undans- undane kel ua
Permasal ahan i badah
Jgrlrsq'i!l!
Undang- undans Laut Mel aka
M e n ga! d u n g i t atac a ra / at u
Lgglgfg! I
q$!l_q,r_lgg!_
Nakhoda I kapten kapal die$ikan sebagai irnanl
Anak buah kaoal sebasai makmum
te.qLj3e!s"ryq$eLql_
llidelg
qe's ns!!od3 rep4l
Hukuman kesal ahan i enayah di l aut
ngi awab mentaati / seti a k
-;--'.--_----_---.'-.
ral a
yang
memennt ah
Bukti ketaatan kepada raja ialah rakyat mempertahankan negara
Menshadiri adat istiadat keraiaan
Mengadakan gotong-rql,,_ong
_
Kerahan tenasa / buruh / tentera
Kerai aan
Rai a / Sul t an
j r ennt ah
t er t l nscl
_* * - : g
kesel uruharr Semenanj ung
I
l
I
12491 1 & 2 ( PP) O zot o Hak
( ' i pt a
[ ' KsPl \ I
( ' axangan
Neger i Sembi t an
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
__Iggg11_!gg9!
Me I a)' u .
But i ran
Negeri-negeri Melayu
Melaka
mewari si si st em pemeri nt ahan Kesul t anan Mel ayu
[ I La Sel ai n i t u neseri -ne i ini mer.varisi adat istieggl!!]gll
Hl b I Mewari si asama l sl am
Hl c i Mewar i si bahasa Mel ar u
Hl<l
I
Kesultanqn Negeri-ne&eril[*]eXg_,1!4_rot4n olgtLlqfqf'_ut
4U{q\1_qlelfe
Contoh Johor / Perak / Pahar
Gel ar an Sul t an di gunakan pada au, al nama r nasl ng- masi ng mencont ohi
Sul t an Mel aka.
Sirt.*pgrgllullqhllelgme4ltg\glj11qllg1uru1an selglah_bapa
i
Put era sul ung sul t an hasi l perkahrvi nan dengan permai suri nya I anak gahara i
I
lyglg-111q-q'5fjekhta
l<er"ajaq!_
______ =__ i _.
Al au adi k l el aki sul t an bol eh menj adi sul t an seki r anya t i dak mempunyai
Si st em Pembesar Em
l 9
But i ran
S;-ta" /RaJa diba"t, oteti
gend;n-ar-i/p."gt
"tu
Bendahari / Temen ggun g/
Menjad i tglrggak inst itusi k_etqgql
iiitu Oi istglg:_qqlg! i tul-t
t
di rekitar. Melif.il
jaialu' n
r;kluk MEiaka
Nl ana- manaSx l i 8m
(b) Terangkan unsur-unsur l vari san Kesul t anan l \ l el ayu Mel aka yang di amal kan di
Perbezaan han
pat Lipatan diaryrall<an di negeri-negeri lVlela
a
gelaran pembesarnva
8 markah
Markah
Perbezaan di sebabkan
perubahan
semasa
le&Ssggn_d
i,se_qgllgtrpgryglu a req4glgqn
&4ie!lgm!qg!
Wari san Kesul t anan Mcl ayu Mel aka dapat di l i hal dal am ki t ab undane-
C. t t t oh ki t "b , nOune-rnduns-Johor / Perak
(Und*s 99 P. ; k) / P"h*s
-] -
I
-:'-----
Undan
-
ul4qtgfggiEl' n
1,_4p
i n d a b_erd as a4et
!]9$g
K u
ry,!_l4g
te
!1C___]
Unt uk
Sul t an Abdul Ghaf f ur MuhyLr ddi n / Sul t ar r AbdLr l ChapLr r Muhai yuddi n
Syah menyusun Undang- undang Pahar r g ber dasar kan Hukum Kanun
Mel aka.
ms. 80 Mana-mana 8 x I
r249tr & 2 (PP)
lelqet
qlel t'9'"!9$r_Eg:etrcL
U!e$g
"
lj!1;j91en P"'I-bg!{! m pai L-ipata n
12491 1 & 2 (PP) O 2010 Hak Ci pta l ' KSPl vt Carvangan Negeri sembi l an SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
STTLIT
(c)
20
apakah usaha anda
r 24e/ 1& 2 ( PP)
untuk memperkukuh sebuah
Sebagai warganegara Mal aysi a.
4 markah
Markah
fangggglg(qlgqi secara bijlk dalaq_politik I ekonomi i sosiat
4g4!g!a!3el9lgg,rl\J3!_p"g
tg ggi t
lstl_ _
Mglyokg gl4q1-desul
Le1g1
a1t_
_
Sal i ng hormat menghormat i _
ms. 90
Mana- mana 4 x I
Mal aysi a i al ah sal ah sebuah negara dernokrasi berparl i men yang mengamal kan konsep
pengasi rrgan kuasa dan Raj a Berperl embagaan se. i ak merdeka hi ngga ki ni .
(a) Terangkan tentang perkara beri kut :
Pe I ant i kan Y an g d i
-
Pert!g!_4gg!g_
[2
markah]
But i ran
-m
Pemi l i han Yang di - Per t uan Ago" g r . " gl r . per u' r r uf . . on
lgri-.-:" Qggqqn _\4qLql''
i u
{e*4anfglg
o i:le!t@,se,e!
qlu
) 2s
7
Yang di - Per t uan Agong Per r ama i al ah Al - Mar hum Tuanku Abdul
Rahman i bni Al - mar hum TuankLr MLr hammad i Yanc di - Per t uan Besar
Neseri Sernbi l an
qsrylsf
9sqt l_EZ
I At!!
!26q_ _
-C:{g\gelg:
rnana Yarrg di-PertuaLtgo' ,g
lgllg
ke-2 hingga!g1l
Yang dl Peri l i l Ago"g di pi l ' l danpEt k; i rrg*, *rbrl a"
"*t U
n"' ;
Mel ayu / sembi l an bual r Neseri Mel avu
P e I ant i ka
L
Y_a n g O i
-
l94!e!3_gq!g_sgeg b e r g i I i r
-
Pemi l i han di l akukan l i ma t ahun sekal i
Ol eh Mai l i s Rai a- Rai a
Di sempur nakan mel al ui u
Diadakan diltergIggera.Slde-lyt!_qr
__ _-__r_-
I
Sebaeai Ketua Utama N-esara
i si mbol keut uhan
i si mboi p". puOo* *t vut Ai *
ms. l ! f _110_
Mana- mana2xl
I l z*l
\49lyg$gg_tinggi
konsep Satu Malaysia
1249/ | & 2 ( PP) O 2010 Hak
( i i pt a pKSpu ( ' awangan
Neger i Sembi t an SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
2l
( i i )
r249tr & 2 (PP)
er l ukan budi bi car a basi nda
/ Badan Pemaainrahan
oleh lVlahkamah T' entera
k. t "l "hr; y""g O i Ul ca*t an
ewa oranq Mel a
ni ng r Mel aka i
\ ; i l ay; h
mbal an Ment eri
fimnatin frlenteri
e*'eL!l{4e!l4qls
xl
a / t i ga ahl i Sur uhanj aya
mat an Awam / Ti mbal an
Mana- mana 8 x I
rrkan Perl embasa
8 markah
Markah
r l
I
__-l
l ara
r
rsekut uan
erqstaajjs
Bi dang kuasa Yang di -Pert uan Agong mengi kut
perl embagaan
Mal aysi a
But i ran
l'1 Bertindak berdasarkan Perlembaeaan
Malavs
F2 Meneri ma nasi hat Perdana Ment eri
F3 Ti dak bol eh bert i ndak sendi ri an
H3a Kecual i dal arn perkara tertentl l yanq men-l
unt uk membuat keput usan
F4 f l agi nda sebagai ket ua negaru
H4a Menget uai t i ga badan kerai aan
H4b Cont oh Badan Perundangan (t _egi sl at i f )
(Eksekut i t ) / Badan Kehaki man (j udi si ari r
F5 Sat u dari pada t i ga unsur Parl i men
F6 Kuasa memanggi l Par l i men
F7 Kuasa menrbubarkan Parl irnen
F8 Ketua Tertinggi Angkatan Berseniata
[I8a Mengampunkarr
kesal ahan yang
di bi carakan
H8b Menangguhkan sesuat u hukuman t erhai l ap
ol eh Mahkamah Terrtera
F9 Meni aga / memel i hara kedudukan / hak i sri rn
Ft 0 Meni t ahkan l r4aj l i s Rai a-Rai a Mel ayu mensad
H10a Membincarrgkan keistirrrewaan / kedudr-ikan
Rai a-Rai a Mel avu
Fl 1
Sggggge'g!&'n_
Bagi negeri uagi nta sendi i a l
pri i i u-.pi i
Persekut uan /
Sarawak / Sabah
Hl l a
F12 Kuasa budi bi cara unt uk mel ant i k
perdana
M
; ; - , ;
Kuasa mel ant i k j arvat an
Jemaah Ment eri i Ti r
Fl 3
F14 Kuasa melucutkan
iawatan Jemaah Menteri i
H14a Setel ah mendapat nasi hat Perdana Menteri
Ft 5 Mengi syt i harkan undang-undang darurat di ba
H15a Ji ka mendapati kesel amatan nesara terancam
F16 Mel ant i k Pengerusi Suruhanj aya
pi l i hanray
Pi l i hani aya
Mel ant i k ahl i Perkhi dmat an Kehaki man
F17
F18 Mel ant i k Pengerusi Suruhanj aya
perkhi d
Pengerusi Suruhani aya Perkhi dmat an Awam
F19 Melantik Peg$! NQgqq
Mel ant i k seoi ane K. t ua; i , i i i NAu. aUi ei
p. F20
F2l Kuasa t ert i nggi unt uk ment aul i ahkan dut a-du
ms. 167
-
168
1249/ | & 2 (PP) O 20t0 Hak Cti pta
pKSpM
cawangan Negeri Semui l an
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
FI Dewan Negara
i uga
di kenal i seba
Hl a Dewan terti nggi dal am si stern
pem
Hl b Mengandungi 69 orang ahl i I
Persekutuan Putraiaya)
H1c Di sel ar Senat or
Hl d Mewaki l i set i ap neger i di Mal at si a
HLe Mereka di l ant i k t anpa mel al ui pert a
Hl f Seseorang Senat or memegang
i awa
Hl e Senat or mest i l ah berumur seku
H1h f araf Senat or sama densan Ah l i Pa
Mereka bol eh meni adi ahl i Jemaah
Hl i
Hl j Keahl i an Dewan Negar a di l ant i k ol
Hl k Ahl i nya t er di r i dar i pada i ndi vi du
cemerlane
Hl I Dalam perkhidmatan awam / bidang
perniagaan / perusahaan/ pertanian
/
H1m Mewaki l i sesuat u kumpul an mi nori
=_---_=------' ...=-
Sepert t urang , Asl r Hl n
Hl o 26 or ang ahl i di pi l i h dar i pada l 3 bu
Hl p Ahl i i ni di pi l i h ol eh Dewan Undar
ahl i DUN
H1q Dua or ang ahl i di l anr i k ol eh Yang
Persekut uan Kual a l -umour
Hl r Seorang l agi mewaki l i \ L' i l ayah Pe
Hl s 40 or ang ahl i di l ant i k ol eh Yang di
i ndi vi du yang t el ah beri asa / cemerl i
Fl t Dewan Negara merupakan sal ah sat
F2 Dewan Rakyat merupakan salah sat
H2a Dewan Rakyat merupakan dervan te
Hzb Ahl i nya di pi l i h ol eh r akyal
H2c Mel al ui pi l i han raya umuq
Mel al ui
pi l i han
rava keci l H2d
H2e Dewan rakyat mengandungi 2 l 9 ora
222 orang ahl i (pi l i l ran rayake-| 2 I 2
Mewaki l i semua kawasan oi l i han rav H2f
H2e Tempoh
i awat an basi anssot a ahl i
ms. 172
-
173
SULIT
(b)
22
Huraikan ciri-ciri Dewan Negara dan Der.van Rakvat.
But i ran
Negaraj uga@_
s |
1gllpqmqI
tah an n egara
70 orang ahl i (t ermasuk
Wi l ayah
mn rutraJ
u i pertand ingjrrdg]iryrli han ra; a
ql_!Agr_t9nu9b
Lra
tg!g!
-kuransnva
30 t ahurr
l i men
1249/l & 2 (I'P)
Ment eri
ellersq &{lelr4sers-
yang t ei ah nremberi kan sumbangan
professional I bidang tertentll seperti
gan Negeri dari pada bukan kal angan
di - Per t uan Agong mevnaki l i Wi l ayah
ayah Persekut uan Labuan
Pert uan Agonr
1' ang t erdi ri dari pada
icle-q31ry
u i
{ery-sq&ltqqel_
lxglqpqka
9eruqqjo rylg
n
"r_f_er!_i1qql
gllg4pada
lgmpglen
P_arl i men
t ernent i ns
r g _ _
ng ahl i ( pi l i han r aya ke- l l I 2004) I
008
a di sel ur uh r r
D.*"r R"k""t i al ah l i ma t ahun
Mana- mana 6 x I
[6
narknh)
12491 | & 2 (PP) O zoto Hak
(i i pta pKspN{
oawangan Negeri Sembi l an SULI T'
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
23
1249/r & 2 (PP)
Berikan em kepent i ngan pengagi ban
kuasa
4 markah
."i *.niufun-fun tu
Unt uk meni ami n keharmoni an
Membol ehkan pemi mpi n
I nrengekal kan
Frpgnltg9r
bstXltu
Mana-mana
i awanan van munasabah
ms. 184
-
185
Mana- mana4xl
l _l ! ! l i
Raj ah beri kut berkai t an konf l i k ant arabangsa
vang berl aku pada abacl ke-20.
t9t4 1918 1939 1945
1989
Perang Di ngi n
(a) l -erangkan f akt or yang membarva kepacl a t ercerusnya Perang Duni a Pert ama.
Kemuncul an
_ __B"ti;;;
nasi onal i sme
' a
keci l di Eropah bersaru
!g@1a9t&
l. b I n
-t'.si
i
- -
rue!-/!4!_
ugrar"'rylys@
n/ Per anci L@__
8 markah
Markah
rng{ep at&Ug1a l_r j
aj a
[q
n
ionuiilrg:t1g&gt
:ran g bag i
.qr
gfr,b*,lg' kd ke k u asaan
@
eugrsr$ea
Ll i sme Baru
t r". sai "g U"g' ' ; embent rL l i ngkr"t "" pe' U, *uh masi "f
.
- *-----;--
' slg!_pg
Blg.Lle
gqle:Ig=eq ra E
Ltpa
h
sa Tengah / Tr i pl s Al l i ance
I
I
I
l
i
;
I
Nesara-ne
Membent uk sebu
Contohnva Je
Kedua*dua ne
Dalam usaha
Semansat nas
Wui ucl
Kuasa
masi n
Kemuncul an s
Peri kat an Kua
12491 | & 2 (PP) O 2010 Hak
(ti pra pKSpl tI (i ruangan
Negeri Sembi l an
SULI T
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
. \ A
L A
tsutiran
Di anggot ai JermanI Aust r i a- Hungar v / l t al ikemudi anni a di i enai ol eh
Turki / Bul eari a
da ket i ka
rz4etr & 2 (PP)
Untuk *enlasaikan ba-rut-e-,-siup
*rit u
-
t aKt or segera yang mencet uskan
perang
pembunuhan Archduke Franz Fercl i nand. i ai t u
Durri a Pert ama i al ah
pewari s t akht a Aust ri a-
Hunsarv
Bel i au / i st eri nya
Jun 1914
di bunuh ol eh seorang pengganas SerLri a pada 28
Britain kemudtgUyg nreminta bantrin ,Am.rlka Sy*' rkrr
l---l
--1
serangan letman te.t i.laflkapal daga"g n"*rir, q*iitit-."nt=b"bkr"
J-
I
---]
Amerika melibe!.r" qffldg]grygpqergun
ini
I
ms.22e- 23t
__:=':
vru*_-rrylqj
Ll t-ls
*-
Jelaskan kesan Peran Duni a Pert ama ke at as t amadun nranusi a? 7 nrurkahl
Kesan
pol i t i k
Perang Duni a Pert ama t el ah menamat kan perneri nr. ahan berai a cl i Ero
Tel ah di adakan Persi dangarr
Qamai pada
bul an Jurr t ahun i . 9f q-
Me
T
bawa kepad a p-e nr etef
e'
u
a!_.4eq
i an Ve rsa i I I es
Peri ani i an i ni mengubah
pet a
Eronah
Membentuk b:.bgapa buah. nee1a !sry_-
eIbe4g\4lL1cqEelsle_peq4s[yri
!
e I e
_
Menggal akkan usaha ke arah keamanan
Mewuiudkan keriasama antaraban
Meniarn in keselamatan bersama
Keahl i an l i ga i ni t ermasuk negara-negara bersekut u (kecual i Ameri ka
Svari kat ) / ,a-!.g&Ir
Fllgggali
Kesan ekonomi
I v{eneal ami i nf l asi
Hutan r angan vang t t ncsl
$ . s . 9 L
lgbelgnt
ual
lglg"gfg!
g terla I u besar
H5b Pada akhi r peperangan" Pakat an Bert i ga t el ah rnembel an. f akan Lrs$125
b i I i on / Pe r i katan_ K u asa
lelgqLrytrlrS]edq(el {"S
$
QQ
b i l i
q
n
Markah I
__l
TT
12491 I & 2 ( PP) O uot o HakCi pt a
pKspt \ t
oau, angan Neger i Sembi t an
SUL
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT
25
r249/r
& 2 (PP)
Mas"l"h p."sr"str*"
--Butiran
Markah
lgg1g!
i$ia
muia diarnbil
efq{rlfika
Sy,iiikat
/ Jenun
I
5g$!IJ4
dirasail,tetr
ne
t l : rcl puh
rerurama
gri t ai n
Bri t ai n
keh; l anean
; ar,
{g,_lpglefgldrga
"
g* t,
"r.rG
Kesan
sosial
I VI asal ah
kebul uran
Mana- mar r a
i awa
munasabah
Mana- mana
7 xl
t anda, ba rmanakah
perangan
cJ?pat d i el akkan?
5 markqh
Ilu ti ra n
fttl|lgnqlttr
g a nr-Firt u 1", ulun e m o*- hr;. ,ti;
PBB
n t sangsa-bangsa
Bersat u
Hgr"
m.ueJtll,sbllee$erull
f_Uetgqe?q
;G;
ms. 23l
Pada
l Fl
F8
F-9
lu ar
Penekanan
a huhungan
dua hai i
,!!gdu
t<une i metEaqalki;
hak aiasiffi
i;
-
Ug!gl3llan
dasar bcrkec u Ji.--._'-*
Ber f i ndak sebauu; l t " r , , ,
" l , . l , J
, - , . . , t
!++ !.eqqg4
wqlgaglll3.L-yq's
herr-drrge;;eiaw,oo
- ---
__ --:::I
-
"_'_"_"_:_6
-
i_:: 1_54 ts
r:1
llg
|
-Id
n g q q{q!gg!gq\f
g!
=_
te\q
tqle4ep
u!" r"
I]s!@gelGlqq!i!]1E
Tidak tertibat
6f1u*
-'
-------
nz*"^-:_-,
JxbS{4!g ge{lumbaan
senjata
_ ___
-
Msrgltga
Gpen-ingan
nasionat
" "-"J'
J ^: J- r
- - - - ' - -
, . - - - - - - _- -
V!ttrLrE_*C'". I i n:r r,
"il.;;.;r
r, r,., n
- -
Vt"";;#,ffi-*.-r"r"
--t^-*r
-
*-
eggltl
/
legara-nqgara
lain-
--
ym,11ik*;asulah
'#.;br-'s'
tu*;ir*;
Mel ggkal kan
keami nan
s"l u*r
n Keamanan
sei agal
j _ .
_. - - . _
__I _
Mervui udkan keri asama anl a I Keqasama
ant ar abanps. A
* - : t - L^- - %
MengarnaIkal!!.
ryr.r_*A;h"-"",ri
Mana- mana
munasabah)
- <
ms.236 -
242
-_.--- _!4e&:ftle!a5xl
PERATURAN
PEMARKAHAN
TAMAI'
1249/ | & 2 (PP)
o 20r 0 Hak ci pta
pKSpi Vr
()aw,angan
Negeri sernbi l an
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/