Anda di halaman 1dari 40

http://edu.joshuatly.

com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
NO. KAD PENGENALAN
SULIT 1249/1
1249/1
Sejarah
Kertas1
Sept.
ANGKA GILIRAN
100S
2 Yz jam
PERSIDANGANKEBANGSAANPENGETUA-PENGETUASEKOLAR
MENENGABMALAYSIA
KEDARDARULAMAN
PEPERIKSAANPERCUBAANSPM2008
SEJARAH
Kertas2
Duajamtigapuluhminit
JANGANBUKA KERTASSOALANINISEHINGGADffiERITAHU
1. Kertassoalaninimengandungidua bahagian:
BabagiaaAdanSahagianB.
2. Jawob semua soalan dalamBabagian A dantiga
soalandalamBabagianB.
3. JawapanBahagianA hendakJahditulisdidalam
11IQngyang disediakandalamkertassoalan.
4. JawapanBahagianBhendaldahdindtspadakertas
jawapan berasingan yangdisediakan.
S. Kertassoalaninihendaklahdiikatdandihantar
bersama dengankenasjawapanBahagiaaB.
UntukKegunaanPemeriksa
Bahagian Soalan Markah
A
1
2
3
4
B
5
6
7
8
9
Jumlah
Kertas soalaninimengandungi7halamanbercetak
1249/2 (Lihatsebelah
SU
LIT
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 2
BahagianA
[40markah]
Jawab semuasoalan
1 (a) Nyatakan dUBfaktorLembahSungai Nilmenjadi lokasi peternpatanawat.
(I') ......"0 " ............
(ii) '" '" '" , .
[2markah]
(b) Mengapakah sistempendidikanMesirPurbamenekankanpenguasaanilmugeometri .
matematikdansains?
(i) .
(ii) '" .. , , , .
[2markah]
(c) JelaskandUBsumbanganImhotepkepadatamadun MesirPurba.
(i) ..
(ii) , ..
[2markah]
(d) ApakahbuktiyangmenunjukkanmasyarakatMesirPurbapercayakepadakehidupan
selepasmati?
[1markah]
.
(e) Padapendapatanda, mengapakahpiramiddianggapsebagai warisanpentingtamadun
Mesir?
(i)
(ii) ..
(iii)
[3markah]
124912 SUUT
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 3
\
.Padakurun ke-19,TanahMelayuteJahrnenjaditumpuan golongan imigran
dari ChinadanIndiabagi memenuhi keper1uan aktiviti ekonomidagangan.
2 (a) Berikantigafaktor yangmenarikimigran dariChinadan IndiaberhijrahkeTanah
Melayu.
(i) .
(ii) , .
(iii) .
[3markah]
(b) Nyatakanaktivitiekonomi imigrandibawah:
(i)China
..., '" , "'" : , '" "" .
[1 markah]
(ii)India
[1 markah]
(c) Mengapakah sistemkontrak digantikan dengansistemkangani?
[1rnarkah]
(d) Berikan duacarakemasukanburuhdariChinakeTanahMelayu.
(i) '" .
(ii) '" .
[2markah]
(e) Pada pendapatanda, apakah langkah-langkahyangbolehdilaksanakanuntuk
membentuk:bangsaMalaysiayangbersatupadu?
(i) .
(ii) .
[2markah]
[Libatsebelab
1249/2 SULIT
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
3
SULIT 4
f
Padaawal abadke-20. muneulpersatuan-persatuanyangmembincangkanpelbagai
persoalanyangdihadapi olehbangsaMelayu.
(a) NyatakandOlkejayaan yangtelahdicapaiolehKesatuanMeIayuSingapura.
(i) , '" .
(1'1')
.... ..
[2markah]
(b) NyatakangolonganmasyarakatyangmenganggotaiPersatuanSahabatPenadiSabah.
[1 markah] .
(c) Jelaskanusaba-usahayangtelah dilakukanolehKesatuanMelayuMudauntuk
meneapaimatlamatpolitiknya.
'(i) .
(ii) ..
[2markah]
(d) Berikan dua isuyang dibineangkan dalam Kongres Melayu 1939dan 1940.
(I
')
.....................................................................................................................................................................................................
(ii) .
[2markah]
(e) Padapendapatanda.mengapakahorangMelayupadawaktuitoperlumewujudkan
sebuah persatuan peringkatkebangsaan?
(i) ..
(ii) .
(iii) ..
[3markah]
1149/2 SULIT
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
4
SULIT 5
1Februari1948
MalayanUnion
1April1946
PersekutuanTanahMelayu
FaktoryangmendorongBritishmelakukanperubahandiatasialahsikappolitikorang
Melayuyangsederhana.
(a) Berikantiga buktitentangsikappolitikorangMelayuyangsederhana.
(i) '" .. , , '" .. : , ., , , .
(li) '" , .
(iii) , ,. '" '" .
[3markah]
(b) Mengapakahorangdagangdangolonganradikal Melayumenentangperundingan
JawatankuasaEksekutifbagimenggubalPerjanjianPersekutuanTanahMelayu 19481
(i) '" '" , , .
(ii) '" ..
[2markah]
(c) SebutkanduatuntutanRaja-RajaMelayudalamrundinganpenubuhanPersekutuan
TanahMelayu 1948.
(i) , , .
(ii) , .
[2markah]
(d) MengapakahBritishperlumendapatpersetujuandaripadaRaja-RajaMelayusebelwn
melaksanakanperjanjianMalayanUniondanpembentukanPerselrutuanTanahMelayu
19481
(i) .
(ii) , .
(iii) , '" '" ..
[3markah]
[Libelsebelab
1249/2 SULIT
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 6
BBhagian B
[60 marhlh]
Jawab iigasoalan sahaja
S (a) Jelaskanbentuk-bentukpemerintahanyangdiamalkandiAthenssebelurndemokrasi
diperkenalkan. [4markah]
(b) Nyatakanciri-ciridemokrasi yangdiperkenalkandiAthens. [8markah]
.
(c) Buktikan amalandemokrasiberparlimen yangdiamalkan diMalaysia lebihbaik
daripadayangdiamalkandiAthens. [8markah]
6 Sungguhpun peperangan berlaku,namunagamaIslamtidak berkembangdenganpaksaan
malah perkembangannyaadalah secarasukarela dantoleransi.
(a) Nyatakanbukti-buktiuntukmenyokongpemyataandiatas. [8 markah]
(b) Apakahfaktor-faktoryangmendorong NabiMuhammads.a.wmembukaKota
Makkah? [6markah]
(c) Jelaskan kepentinganpembukaansemulaKotaMakkah. [6 markah]
7 PenentanganterhadapBritishtelahdilak:ukanolehpemimpin danrakyattempatan sejak
abad ke-19.
(a) Huraikan sebab-sebab penentangan terhadapBritish olehmasyarak:attempatan.
[8marklh]
(b) Galurkanrentetan peristiwapenentangan orang-orangMelayudi Perak terhadap
British. [7markah]
(c) Jelaskaniktibardaripadaperjuangantokoh-tokoh tempatan yangmenentang
penjajahanBritish. [5markah]
1249/2 SULIT
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 7
PakatanmumimerupakanusahasemuakaumdiTanahMelayu
menghasilkansatu kerjasamadantolakansurpolitikmelaluirundingan,
8 (a) Huraikanlangkah-langkahyangdilakukanbagi mengadakanpakatanmumidikalangan
pendudukPersekutuanTanahMelayu. [9markah]
(b)Nyatakankejayaanyangtelah dicapaioleh Parti Perikatansehinggatercapainya
kemerdekaanpada31Ogos1957. [5markah]
(c) Jelaskansumbangantokoh-tokohkemerdekaandibawah:
(i)Tun Abdul Razak [3 markah]
(ii)TunH.S.Lee [3 markah]
9 (a) NyatakanperananMalaysiadalammenyelesaikanbeberapakonflikdanmasalahdi
peringkatantarabangsa. [9markah]
(b) JelaskankesanpergantunganNegara-NegaraSelatankepadanegara-negaramaju.
. [5markah]
(c) NyatakanperananPertubuhanPersidanganIslam(OlC). [6markah]
KERTASSOALANTAMAT
1249/2 SULIT
,...------ ._- --
j2k
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
Jawapan Peperiksaan Percubaan SPM 2008

Mata pelajaran : Sejarah Kertas 1 (1249/1)

No
Soalan
Jawapan M/Surat
Buku
Teks
No
Soalan
Jawapan M/Surat
Buku
Teks
1 A 5 T4 21 A 5 T5
2 D 7 T4 22 B 8 T5
3 C 34 T4 23 B 11 T5
4 D 57 T4 24 D 12 T5
5 B 67 T4 25 A 40 T5
6 C 82 T4 26 C 83 T5
7 B 112 T4 27 A 68 T5
8 B 108 T4 28 B 99 T5
9 C 127 T4 29 C 111 T5
10 D 168 T4 30 B 122 T5
11 A 187T4 31 A 139 T5
12 D 183 T4 32 B 141 T5
13 C 175 T4 33 D 150 T5
14 A 199 T4 34 D 142 T5
15 C 200 T4 35 A 215 T5
16 C 202 T4 36 A 215 T5
17 B 215 T4 37 C 201 T5
18 B 234 T4 38 A 263 T5
19 C 260 T4 39 B 244 T5
20 D 269 T4 40 D 249 T5

http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
4
Soalan Butiran Markah
1 (a) Nyatakan dua faktor Lembah Sungai Nil menjadi lokasi
petempatan awal
- kesuburan tanah untuk pertanian
- kemudahan mendapat bekalan air/makanan
- kemudahan pengangkutan/perhubungan

Maks.


1
1
1

[2 m]
1(b) Mengapakah sistem pendidikan Mesir turut menekankan
penguasaan ilmu geometri, matematik dan sains ?
- Mengurus hal ehwal pertanian
- Mengawal air Sungai Nil
- Membina bangunan/piramid

Maks.


1
1
1

[2 m]
1(c) J elaskan dua sumbangan Imhotep kepada tamadun Mesir
Purba.
- Saintis/ahli fizik/arkitek
- Penasihat Firaun
- Perkenalkan teknik pembinaan dari batu bata
- Pengamal perubatan
- Pengarang sastera
- Membina piramid

Maks.


1
1
1
1
1
1

[2 m]
1(d) Apakah bukti yang menunjukkan masyarakat Mesir Purba
percaya kepada kehidupan selepas mati.
- mayat disimpan
- dijaga dengan teliti
- makam mayat dipenuhi peralatan/keperluan hidup selepas
mati
- mayat diiring barang/kelengkapan harian ditanam
bersamanya

Maks.


1
1

1

1

[1 m]
1(e) Pada pendapat anda, mengapakah piramid dianggap sebagai
warisan penting tamadun Mesir?
- Kehebatan senibina
- 7 benda ajaib dunia
- Ketinggian budaya/tamadun
- Penguasaan ilmu matematik/fizik/geometri/sains
- Gambaran pencapaian agung raja/firaun/bangsa

(Mana-mana yang munasabah)
Maks.


1
1
1
1
1


[3 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
5
Soalan Butiran Markah
2 (a)
Berikan tiga faktor yang menarik imigran dari China dan
India berhijrah ke Tanah Melayu.
- Terdapat perusahaan getah / bijih timah
- Kemakmuran ekonomi
- Kestabilan politik
- Dasar penjajah British / galakan British
- faktor penolak dari Negara asal / kemiskinan / politik tidak
stabil / bencana
- Tiada tentangan daripada orang Melayu
- Wujud hubungan tradisi alam
- Banyak peluang pekerjaan

Maks.


1
1
1
1

1
1
1
1

[3 m]
2 (b)(i) Nyatakan aktiviti ekonomi imigran di bawah:
China
- Perniagaan / perdagangan
- Pertanian / gambir / lada hitam
- Perlombongan

Maks.


1
1
1

[1 m]
2 (b)(ii) India
- Penoreh getah / bekerja di ladang getah
- Buruh / sektor awam

Maks.

1
1

[1 m]
2 (c) Mengapakah sistem kontrak digantikan dengan sistem
kangani?
- Berlaku pemerasan
- Berlaku perhambaan
- Berlaku penindasan

Maks.


1
1
1

[1 m]
2 (d) Berikan dua cara kemasukan buruh dari China ke Tanah
Melayu.
- Sistem tiket kredit
- Sistem pengambilan kakitangan
- Sistem pengambilan rumah kongsi
- Kemasukan secara berkumpulan
- Tajaan oleh Charles Brooke

Maks.


1
1
1
1
1

[2 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
6
2 (e) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh
dilaksanakan untuk membentuk bangsa Malaysia yang
bersatu padu?
- Pendidikan bercorak kebangsaan / sekolah kebangsaan
- Penggunaan bahasa kebangsaan
- Melibatkan semua kaum dalam semua bidang ekonomi
- Pengagihan sumber ekonomi secara adil
- Penempatan semula penduduk
- Pendidikan tentang pentingnya perpaduan kaum

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Maks.
1
1
1
1
1
1[2 m]

http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
7
Soalan Butiran Markah
3(a) Nyatakan kejayaan yang telah dicapai oleh Kesatuan
Melayu Singapura
- Kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian
British
- Memperoleh sebuah kawasan penempatan khas bagi orang
Melayu
- Mohammad Eunos Abdullah/pemimpin KMS menjadi wakil
KMS dalam pentadbiran British
- Mohammad Eunos Abdullah/pemimpin KMS dilantik
menjadi Ahli Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat.

Maks.1

1

1

1

[2 m]
3(b) Nyatakan golongan masyarakat yang menganggotai
Persatuan Sahabat Pena di Sabah
- Peniaga kecil
- Pegawai rendah kerajaan
- Guru sekolah Melayu

Maks.


1
1
1

[1 m]
3(c) Nyatakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kesatuan
Melayu Muda untuk mencapai matlamat politiknya
- Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari
Tanah Melayu
- Menjadikan KMM sebagai sebuah badan propaganda Jepun
- Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti-
British
- Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan
- Cawangan KMM ditubuhkan bagi meluaskan propaganda
menentang British
- Menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera
semut
- Meminta Jepun memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu
bersama-sama Indonesia
- Berusaha ke arah menubuhkan Melayu Raya/Indonesia Raya

Maks.1
1

1
1

1

1

1
1

[2 m]
3(d) Berikan dua isu yang dibincangkan dalam Kongres Melayu
1939 dan 1940
- Soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan
- Soal kemunduran orang Melayu dalam ekonomi
- Layanan pilih kasih British kepada anak negeri/orang
Melayu

Maks.1
1
1


[2 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
8
3(e) Mengapakah orang Melayu pada waktu itu perlu
mewujudkan sebuah persatuan peringkat kebangsaan
- Orang Melayu akan menjadi lebih kuat
- Suara orang Melayu akan didengar oleh pihak British
- Kepentingan orang Melayu dalam bidang ekonomi/sosial
akan dapat dibela
- Semangat kenegerian akan dapat diatasi
- Orang Melayu tidak akan mudah ditindas
- Mengukuhkan kuasa politik orang Melayu
- Kebajikan orang Melayu terjaga
- Mudah memupuk semangat kebangsaan
- Usaha awal ke arah mendapatkan kemerdekaan

(Mana-mana yang munasabah)
Maks.


1
1

1
1
1
1
1
1
1


[3 m]http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
9

Soalan Butiran Markah
4 (a)

Berikan tiga bukti tentang sikap politik orang Melayu yang
sederhana.
- Orang Melayu hanya menulis dalam akhbar
- Berdemonstrasi secara damai
- Berkongres
- Memujuk Raja-Raja Melayu untuk menyokong penentangan
terhadap British
- Tidak mengangkat senjata
- Hanya menuntut rundingan
- Tidak menuntut kemerdekaan

Maks.


1
1
1

1
1
1
1

[3 m]
4 (b) Mengapakah orang dagang dan golongan radikal Melayu
menentang perundingan J awatankuasa Eksekutif bagi menggubal
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?
- Mereka berpendapat Jawatankuasa Eksekutif tidak wakili semua
pihak
- Tidak diwakili seorangpun orang dagang
- Menuntut konsep sebuah republik
- Menuntut kemerdekaan penuh

Maks.
1
1
1
1

[2 m]
4 (c) Sebutkan dua tuntutan Raja-Raja Melayu dalam rundingan
penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
- Kuasa Raja-raja Melayu dikembalikan
- Perlindungan kepada rakyat Melayu / rakyat Raja Melayu
dikekalkan
- Tidak menolak kehadiran British
- Hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara

Maks.


1

1
1
1

[2 m]
4 (d) Mengapakah British perlu mendapat persetujuan daripada Raja-
Raja Melayu sebelum melaksanakan perjanjian Malayan Union
dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
- Raja-Raja Melayu (RRM) pemerintah asal Tanah Melayu
- RRM adalah ketua orang Melayu
- RRM adalah ketua agama Islam
- RRM memelihara hak-hak orang Melayu / ketuanan Melayu
- RRM mempunyai kerajaan bertamadun / Kesultanan Melayu
Melaka
- Mengelakkan penentangan oleh orang-orang Melayu

(Mana-mana jawapan yang munasabah)
Maks.1
1
1
1

1
1


[3 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
10

Soalan Butiran Markah
5 (a)

F1
H1
F2
H2
H3
F3
H3
H4
F4
H4
Apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan di
Athens sebelum demokrasi diperkenalkan?
- Oligarki
- Kuasa pemerintah di tangan beberapa konsol
- Aristokrasi
- Dari konsol lahir aristokrat
- Memiliki kuasa yang besar
- Tirani
- Pemerintrah yang zalim
- Kuasa digunakan sewenang-wenang
- Diktator
- Pemerintah berkuasa mutlak/tidak terhad

4 x 1m


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[4 m]
5 (b)

F1
F2

F3
F4
F5

F6
F7
F8
F9
F10
F11
Nyatakan ciri-ciri demokrasi yang diperkenalkan di
Athens.
- Terdapat Dewan Perhimpunan
- Warganegara lelaki berpeluang menganggotai Dewan
Perhimpunan
- Tempoh 6 bulan 1 tahun
- Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali sebulan
- Ahli Dewan Perhimpunan boleh mengemukakan
cadangan tentang dasar Kerajaan
- Keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis
- Ahli majlis,juri,megistret dilantik oleh Dewan
- Dewan berkuasa ke atas ketiga-tiganya
- Berbentuk penyertaan langsung
- Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan
- Melalui undian

8 x 1m


1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

[8 m]

http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
11
5 (c)


F1
F2
F3

F4
F5
F6
F7

F8

F9

F10
F11
F12
F13
Buktikan amalan demokrasi berparlimen yang
diamalkan di Malaysia lebih baik daripada yang
diamalkan di Athens.
- Berasaskan kedaulatan rakyat
- Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan
- Raja Melayu/ketua negara menjadi lambang taat setia
rakyat
- Rakyat berpeluang membentuk kerajaan
- Adanya pilihanraya
- Kewujudan parti-parti politik
- Semua rakyat lelaki/perempuan bebas memilih wakil
melalui pilihanraya
- Rakyat berhak menyokong /mengekal/menukar
kerajaan
- Sistem ini berjaya mengekalkan kerajaan yang
adil/sejahtera
- Perlembagaan menjadi garis panduan
- Kebebasan asasi
- Wujud sistem Raja Berperlembagaan
- Terdapat Dewan Rakyat dan Dewan Negara

8 x 1m1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

[8 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
12
Soalan Butiran Markah
6 (a)

F1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9

F10

F11


F12
F13
F14

F15

F16
F17
F18
Sungguhpun peperangan berlaku, namun Agama
Islam tidak berkembang dengan paksaan malah
perkembangannya adalah secara sukarela dan
toleransi.
Nyatakan bukti-bukti untuk menyokong pernyataan di
atas.
- Walaupun pihak Islam menang,Nabi mengampunkan
tawanan orang Quraisy
- Tawanan wanita/kanak-kanak dibebaskan
- Tawanan lelaki diberi syarat
- Mengajar 10 kanak-kanak Islam
- Membaca/menulis hingga pandai
- Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati
- Tentera Islam di larang merosakkan tanaman
- Selepas Perang Badar bilangan orang Arab memelok
Islam semakin ramai
- Islam menganjurkan perdamaian seandainya musuh
ingin berdamai
- Dakwah Islam dilakukan secara bijaksana melalui
nasihat
- Perperangan antara orang Islam Madinah dan orang
Arab Quraisy ialah untuk mempertahankan maruah
agama/Negara
- Orang Islam berperang apabila diserang musuh
- Supaya tempat ibadat terjaga dari unsure jahiliah
- Perang dalam Islam untuk menentang kezaliman dan
mempertahankan diri
- Nabi menghantar utusan ke
Rom/Timur/Parsi/Mesir/Habshah/Sekitar Tanah Arab
- Nabi tidak memaksa
- Tunjukkan nilai-nilai baik/diplomasi
- Menyeru mereka memeluk Islam melalui warkah

8 x 1m1
1
1
1
1
1
1

1

1

1


1
1
1

1

1
1
1
1

[8 m]
6 (b)

F1

F2
F3
F4

F5

F6

F7
Apakah faktor-faktor yang mendorong Nabi
Muhammad s.a.w membuka Kota Makkah?
- Tindakan orang Quraisy melanggar Perjanjian
Hudaibiah
- Tidak hormat hak kebebasan yang telah dipersetujui
- Membunuh beberapa orang Bani Quzaah
- Strategi jangka panajang untuk meneruskan penyebaran
Islam
- Jika menguasai Mekah Kerajaan Islam Madinah
menjadi mantap
- Pembesar Quraisy /Al Abbas/Abu Suffian mengambil
keputusan memeluk Islam
- Semangat ketakwaan /keyakinan tentera Islam

6 x 1m1
1
1

1

1

1
1

[6 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
13
6 (c)

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7

F8

F9

F10
J elaskan kepentingan pembukaan semula Kota
Makkah.
- Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah
- Agama menyembah berhala masyarakat jahiliah
dihapuskan
- Diganti dengan Islam
- Masyarakat Islam mula mendalam ilmu pengetahuan
Islam
- Kota Mekah menjadi kota suci umat Islam
- Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia
untuk beribadat
- Membuktikan Negara Islam Madinah pimpinan Nabi
Muhammad begitu kukuh
- Pembuka jalan kearah penyebaran Islam ke seluruh
Tanah Arab
- Dakwah Islam tersebar secara aman/sukarela/tanpa
paksaan
- Mewujudkan pusat pemerintahan yang kuat

6 x 1m


1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

[6 m]


http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
14
Soalan Butiran Markah
7 (a)

F1
H1a

C1a

F2
H2a
H2b
H2c
H2d

F3

H3a

C3aF4
H4a
H4b

C4aF5
H5a
H5b
F6
H6a
H6b
Huraikan sebab-sebab penentangan terhadap British
oleh masyarakat tempatan
- Disebabkan oleh dasar penaklukan British
- Dasar yang bertujuan mengukuhkan kedudukan politik
British
- Cuba menguasai Naning setelah mendapat Melaka

- Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan
- British berhasrat untuk menguasai ekonomi tempatan
- Melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan
- Saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan
- Menjalankan perlombongan/perdagangan

- British memaksakan sistem pentadbiran Barat kepada
penduduk tempatan
- British telah memperkenalkan sistem cukai/undang
Undang/peraturan tanah.
- Di Terengganu, British telah menetapkan bahawa
setiap Tanah yang hendak dibuka perlu keizinan
British

- Campur tangan British dalam Adat Resam Tempatan
- British memaksa menerima nilai-nilai British
- Yang bertentangan dengan budaya masyarakat
tempatan
- J.W.W Birch telah campur tangan dalam adat resam
masyarakat Melayu/ amalan menggunakan Orang
suruhan

- Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh
- Terhadap kawasan / anak buah
- Pemimpin tempatan tidak puas hati
- Kesulitan penduduk tempatan
- Akibat perlaksanaan undang-undang British
- Mereka menyokong pemimpin-pemimpin tempatan

8 x 1m


1

1
1

1
1
1
1
1


1

1


1

1
1

1


1

1
1
1
1
1
1

[8 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
15
7 (b)

F1


F2
F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9
F10
F11

F12

F13
F14
F15
F16

F17
F18

F19


Galurkan rentetan peristiwa penentangan orang-orang
Melayu di Perak terhadapBritish.
- Bantahan terbuka oleh Sultan Abdullah/Dato
Maharaja Lela/pembesar Melayu terhadap campur
tangan British
- Dato Maharaja Lela membuat kubu di Pasir Salak
- Mesyuarat antara Dato Maharaja Lela dengan
Pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang
- Sultan Abdullah bermesyuarat dengan Dato Maharaja
Lela dan pembesar lain di Belanja
- Dato Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggung
jawab Membunuh J.W.W.Birch
- Dato Maharaja Lela melakukan penentangan terhadap
British
- Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan Perak kepada
British
- Mat Arshad, orang suruhan British telah dibunuh oleh
penduduk tempatan
- Pembunuhan J.W.W.Birch olehSeputum,Pandak Lam
- Pembunuhan diarah oleh Dato Maharaja Lela
- Pihak British dengan 500 orang tebtera menyerang
Pasir Salak
- Dato Maharaja Lela dan Dato sagor melarikan diri ke
Kota Lama
- Perbicaraan diadakan di Matang, Perak
- hakimnya ialah Raja Idris
- Penasihat perbicaraan ialah Frank Swetteham
- Dato; Maharaja Lela/Dato Sagor/Pandal Lam/
Seputum/Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung
- Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor
- Sultan Abdullah/Ngah Ibrahim/Syahbandar/Laksamana
Dibuang negeri ke pulau Seychelles
- Perak telah dikuasai sepenuhnya oleh British.

7 x 1m
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

[7 m]
7 (c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
J elaskan iktibar daripada perjuangan tokoh-tokoh
tempatan yang menentang penjajahan British.
- Semangat setia negara yang tinggi
- Sanggup berkorban untuk bangsa
- Sifat bekerjasama
- Tolong-menolong antara pemimpin dengan pengikut
- Sikap berdisiplin
- Gigih berusaha
- Perlu meningkatkan ilmu
- Perlu menggunakan senjata moden

(Mana-mana yang munasabah)
5 x 1m


1
1
1
1
1
1
1
1


[5 m]


http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
16

Soalan Butiran Markah
8 (a)


F1
H1a

H2a
H3a

F2

H2a
H2b
F3
H3a

H3b
H3c

F4

H4a
H4b
H4c

H4d
F5
H5a
Huraikan langkah-langkah yang dilakukan bagi
mengadakan pakatan murni di kalangan penduduk
Persekutuan Tanah Melayu.
- Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
- Titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan
T.Melayu
- Permulaan dianggotai oleh kaum Melayu dan Cina
- Kemudian dianggotai oleh kaum India/Sri
Lanka/Serani/Eropah
- Dato Onn Jaafar mencadangkan pembukaan keahlian
UMNO kepada bukan Melayu
- Beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu
- Dato Onn Jaafar telah meninggalkan UMNO
- Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )
- Menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah
parti
- IMP terbuka kepada semua kaum
- IMP gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina,
India dan kaum lain di Tanah Melayu
- Penubuhan Persidangan Kebangsaan oleh Sir Malcom
Macdonald
- Tujuan untuk mencapai kerjasama politik
- Bagi mengurangkan perasaan perkauman
- Penubuhan diisytiharkan di Dewan Bandaraya, Kuala
Lumpur
- Dato Panglima Bukit Gantang menjadi pengerusi
- Pembentukan Parti Perikatan
- Tunku Abdul Rahman/UMNO menganjurkan
konvensyen kebangsaan bersama-sama MCA

9 x 1m1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

[9 m]

http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
17
8 (b)


F1

F2

F3
F4

F5
F6
F7
F8
F9
F10

F11

F12
F13

F14
Nyatakan kejayaan yang telah dicapai oleh Parti
Perikatan sehingga tercapainya kemerdekaan pada 31
Ogos 1957.
- Memenangi pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala
Lumpur
- Memenangi pilihanraya majlis perbandaran di
beberapa bandar Utama
- Memenangi pilihanraya negeri
- Memenangi pilihanraya Majlis Perundangan
Persekutuan
- Tunku Abdul Rahman menjadi ketua menteri
- Parti Perikatan berjaya membentuk kabinet
- Membentuk kabinet terdiri daripada pelbagai kaum
- Mengadakan rundingan kemerdekaan di London
- Berjaya dalam rundingan kemerdekaan
- British bersetuju memberi kemerdekaan kepada
Persekutuan Tanah Melayu
- Tunku Abdul Rahman membuat perisytiharan tarikh
kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka
- Memberi cadangan kepada Suruhanjaya Reid
- Memberi sumbangan kepada pembentukan
perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
- Berjaya mendapatkan kemerdekaan tanpa
pertumpahan darah pada 31 Ogos 1957

5 x 1m
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

[5 m]

8 (c)F1
F2
F3
F4

F5
F6F1
F2
F3
F4
F5
F6

J elaskan sumbangan tokoh-tokoh kemerdekaan di
bawah:
Tun Abdul Razak
- Timbalan Presiden UMNO
- Timbalan Perdana Menteri
- Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London
- Perunding dalam menyiapkan perlembagaan
kemerdekaan
- Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956
- Perdana Menteri Malaysia Kedua

3 x 1m
Tun H.S. Lee
- Tokoh MCA yang memulakan kerjasama antara kaum
- Mencetuskan idea penubuhan Parti Perikatan
- Bekerjasama dengan UMNO dan MIC
- bagi mendapatkan Kemerdekaan
- Presiden MCA
- Penyokong Tunku Abdul Rahman

3 x 1m1
1
1

1
1
1

[3 m]

1
1
1
1
1
1

[3 m]http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
18
Soalan Butiran Markah
9 (a)


F1

F2

F3

F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

J elaskan peranan Malaysia dalam menyelesaikan
beberapa konflik dan masalah di peringkat
antarabangsa.
Menentang dasar aparteid di Afrika Selatan yang
menyalahgunakan hak asasi manusia.
Menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB
untuk menamatkan perang saudara di Congo
Mewakili pasukan pendamai PBB ke Namibia bagi
membantu negara itu mencapai kemerdekaan
Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq
Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
Menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan
dunia
Mengusulkan persidangan dadah antarabangsa
Menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB
TanSri Razali Ismail dilantik sebagai wakil khas PBB
Untuk menyelesaikan konflik politik di Myanmar
Tegas mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin
Deklarasi Kuala Lumpur telah mengeluarkan pernyataan
bersama terhadap serangan Amerika syarikat ke atas Iraq
Melalui OIC Malaysia menjadi perantara dalam
menyelesaikan peperangan Iran-Iraq
Menyokong rakyat Palestin untuk mendapatkan semula
tanah air mereka daripada Israel
Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dari Negara
OIC yang belajar di UIAM
Menganjurkan persidangan menentang pengganas di
kalangan negara-negara Islam
Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam
perdagangan dan kegiatan ekonomi lain
Mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan

9 x 1m1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1


[9 m]
9 (b)

F1

F2

F3

F4
F5
F6

F7

F8

J elaskan kesan pergantungan Negara-Negara Selatan
kepada negara-negara maju.
Masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran
bahan mentah
Masih tidak mempunyai kepakaran untuk memproses
bahan mentah menjadi barangan siap
Kekurangan modal untuk memproses bahan mentah
menjadi barangan siap
Syarat perdagangan yang tidak adil
Kawalan terhadap harga bahan mentah
Pengenaan kadar faedah yang tinggi terhadap pinjaman
yang diberikan
Meningkatkan jurang perbezaan antara negara maju dan
Negara-Negara Selatan
Merendahkan taraf hidup
5 x 1m1

1

1
1
1

1

1
1
[5 m]
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com
SULIT 1249/2(PP)
1249/2(PP) SULIT
19
9 (c)

F1
F2
F3

F4

F5

F6

F7

F8
F9
F10

F11

F12
F13

F14
Nyatakankan peranan Pertubuhan Persidangan Islam
(OIC).
Mengeratkan hubungan sesama negara Islam
Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam
Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaaan
antara negara Islam
Memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati / tidak
dicemari
Memberi bantuan kepada Negara-negara Islam yang
menghadapi masalah
Menghantar pasukan perubatan ke Lubnan / Bosnia /
Afghanistan
Bantuan dalam bentuk kewangan kepada Negara-negara
Islam yang kurang maju seperti Sudan / Nigeria / Chad
Menubuhkan Bank Pembangunan Islam (BPI)
Menyalurkan pinjaman kepada Malaysia melalui BPI
Bagi memberikan perkhidmatan kewangan kepada
negara anggota
Tawaran biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC
untuk belajar di UIAM
Membantu Malaysia menubuhkan UIAM
Menjadi perantara bagi menyelesaikan peperangan Iran-
Iraq
Menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan
semula tanahair mereka daripada Israel

6 x 1m


1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

[6 m]PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
http://edu.joshuatly.com
http://www.joshuatly.com