Anda di halaman 1dari 28

1249/1

SEJARAH/P
Kertas 1
September 2011
1JAM
SEJARAH
Tingkatan5
Kertas 1
Satu Jam
JANGAN BUKAKERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Kertas soalanini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
Kertas soalan inimengandungi 10halaman bercetakdan 2 halaman tidak bercetak
1249/1
2011 HakCipta MPSMPahang
[Lihat halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
1249/2
SEJARAH/P
Kertas 2
September 2011
2% JAM
1249/2
SEJARAH
Tingkatan5
Kertas 2
Dua JamTiga Puluh Minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Kertas soalan ini mengandungi
dua bahagian : Bahagian A dan
Bahaglan B
2. Jawab semua soalan dalam
Bahagian A dan tlga soalan
dalam Bahagian B.
3. Jawapan Bahagian A
hendaklah ditulis di dalam
ruang yang disediakan dalam
kertas soalan
4. Jawapan Bahagian B
hendaklah ditulis pada kertas
jawapan berasingan yang
disediakan.
5. Kertas soalan ini hendaklah
diikat dan dihantar bersama
kertas jawapan Bahagian B.
Untuk KegunaanPemeriksa
Bahagian Soalan Markah
A
1
2
3
4
B
5
6
7
8
9
Jumlah
Kertas soalan ini mengandungi 6halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak
2011 Hak Cipta MPSMPahang [Uhat halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
Nombor Cadangan M/S
Soalan Jawapan Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis
1 A 4 ms 5
2 D 4 ms 32
3 D 4 ms 43
4 A 4 ms 51
5 C 4 ms 77
6 B 4 ms 80
7 B 4 ms 80
8 C 4 ms 102
9 D 4 ms 109
10 A 4 ms 119
11 B 4 ms 130
12 D 4 ms 135
13 A 4 ms 146
14 C 4 ms 184
15 D 4 ms 201
16 B 4 ms 202
17 A 4 ms 230
18 C 4 ms 236
19 D 4 ms 239
20 B 4 ms 251
21 B 4 ms 261
22 A 4 ms 9
23 C 5 ms 11
24 D 5 ms 32
25 A 5 ms 51
26 B 5 ms 65
27 D 5 ms 68
28 C 5 ms 87
29 D 5 ms 111
30 C 5 ms 95-96
31 A 5 ms 120
32 B 5 ms 140
33 C 5 ms 147
34 D 5 ms 161
35 B 5 ms 178
36 D 5 ms 185
37 C 5 ms 189
38 A 5 ms 209
39 A 5 ms 239
40 B 5 ms 244
Kekerapan
10
10
9
11
Peraturan Pemarkahan Sejarah Kertas 1 ( 1249/1 )
Peperiksaan PercubaanTahun 2011 ( SPM )
Tingkatan
Pilihan Jawaban
B
C
D
Konstruk
A
http://edu.joshuatly.com/
1

PERATURAN PEMARKAHAN
SEJARAH 2 (1249/2)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI PAHANG TAHUN 2011

Soalan Butiran Markah
1(a)1(b)

1(c)
1(d)
F1 Khalifah Harun al-Rasyid
F2 Khalifah al-Makmun


F1 Dibina baitulhikmah/institusi keilmuan
F2 Pusat kegiatan penterjemahan pelbagai karya
F3 Pusat kegiatan penulisan pelbagai bidang ilmu
F4 Melahirkan ramai cendekiawan Islam


F1 Terdapat institusi keilmuan/baitulhikmah/pusat pengajian tinggi
F2 Pesatnya kegiatan penterjemahan
F3 Penglibatan golongan ulama
F4 Lahirnya ramai cendekiawan
F5 Orang Islam menguasai bahasa asing/Yunani/Sanskrit/Suriani
F6 Orang Islam mencipta/membuat pembaharuan dalam karya
yang diterjemah
F7 Pesatnya kegiatan penyelidikan
F8Sikap keterbukaan orang Islam menimba ilmu
F9 Kebijaksanaan pemimpin/khalifahF1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara
F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan
F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)
F4 Menaiktaraf universiti di negara ini
F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan
F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi
F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar
F8 Memajukan program penterjemahan
F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru
F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsa

(Terima mana-mana jawapan munasabah)
1
1
[2m]

1
1
1
1
[2m]

1
1
1
1
1
1

1
1
1
[3m]


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[3m]http://edu.joshuatly.com/
2

Soalan Butiran Markah
2(a)

2(b)


2(c)
2(d)
F1 Diadakan lafaz ikrar
F2 Menyerupai proses baiah dalam Islam
F3 Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakaman
F4 Menyamai peraturan zaman Bani Umaiyah


F1 Hubungan rapat antara individu
F2 Pertalian kekeluargaan yang rapat
F3 Ibu bapa /orang lebih tua dihormati
F4 J iran dianggap keluarga
F5 Panggilan tertentu untuk yang lebih tua dalam keluarga
F6 Tidak boleh memanggil menggunakan nama sahaja
F7 Orang muda bercakap dengan suara rendah dengan orang tua
F8 Tetamu dilayan dengan hormat/dihormati
F9 Tetamu dihidangkan minuman/makanan
F10 Menziarah mesti beri salam
F11 Tuan rumah wajib menjawab salam
F12 Tetamu dan tuan rumah bersalam-salaman
F13 Kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang lebih tua
ketika bersalam
F14 Mengamalkan gotong-royong
F15 Mengamalkan perpaduanF1 Majlis perkahwinan
F2 Majlis berkhatan/tamat membaca al-QuranF1 Melalui kempen
F2 Melalui didikan ibu bapa
F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan
F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan
F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini
F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh
F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu mengamalkan
budaya ini
F8 Peranan pemimpin

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

1
1
1
1
[2 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
[3 m]


1
1
[2 m]


1
1
1
1
1
1
1

1

[3 m]
http://edu.joshuatly.com/
3

Soalan Butiran Markah
3(a)
3(b)


3(c)

3(d)
F1 Sheikh Tahir J alaludin
F2 Syed Syeikh al-Hadi
F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy


F1 Mendorong orang Melayu membetulkan pandangan terhadap
Islam
F2 Menyampaikan idea/menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan
Dunia
F3 Menggesa ekonomi Melayu dimajukan
F4 Menggesa pendidikan/sosial Melayu dimajukan
F5 Menggesa politik Melayu dimajukan
F6 Menyematkan sikap kritik penjajah dalam kalangan orang Islam
F7 Mengkritik raja/pembesar Melayu yang tidak berperanan
memajukan orang Melayu
F8 Menubuhkan madrasah
F9 Menjalankan pendidikan Islam meliputi dunia/akhirat
F10 Menjalankan pendidikan fardu ain
F11 Menjalankan pendidikan Ilmu Hisab
F12 Menjalankan pendidikan bahasa Inggeris
F13 Memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan
Pendidikan


F1 Ditentang oleh Kaum Tua
F2 Dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat sahaja
F3 Dihalang pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu/ Undang-
undang dikeluarkan
F4 Kegiatan dakwah Islam dilarang sekiranya tanpa kebenaran
sultan
F5 Risalah/buku Kaum Muda tidak dibenarkan dibawa masuk
Ke Negeri-negeri Melayu


F1 Tidak berputus asa
F2 Berani menghadapi risiko
F3 Cekal/tabah
F4 Berfikiran positif
F5 Rasional
F6 Bijaksana
F7 Berilmu
F8 Bertoleransi
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
1
1
1
[2 m]

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

[3 m]

1
1
1

1


1
[2 m]

1
1
1
1
1
1
1

[3 m]


http://edu.joshuatly.com/
4

Soalan Butiran Markah
4(a)
4(b)
4(c)

4(d)
F1 Ketegasan Melayu membantah Malayan Union
F2 Perpaduan Melayu
F3 Keupayaan Melayu memujuk/mendesak Britishhidupkan
semula dasar melindungi Melayu
F4 Sokongan bekas pegawai British
F5 Sokongan pegawai tinggi British
F6 Sikap politik Melayu sederhana
F7 Melayu tidak guna senjata
F8 UMNO tidak tuntut kemerdekaan
F9 Gesaan Piagam Atlantik 1945/PBB tidak galakkan penjajahan
baru


F1 Raja/UMNO menolak semua prinsip MU/struktur MU
F2 Mahu sebuah persekutuan
F3 Menolak kerakyatan terbuka MU/J us Soli
F4 Meminta dasar perlindungan terhadap Negeri-negeri Melayu
dan orang Melayu dipulihkan
F5 Raja-raja Melayu diakui sebagai ketua Negeri-negeri MelayuF1 Kedudukan istimewa Melayu dilindungi
F2 Status quo Negeri-negeri Melayu dilindungi
F3 Islam/adat istiadat Melayu sebagai teras ketuanan MelayuF1 Menjamin keharmonian hidup
F2 Menjamin kestabilan negara
F3 Mempercepat pembangunan negara
F4 Tidak berlaku pertumpahan darah
F5 Menjaga nama baik/imej negara
F6 Mengeratkan perpaduan
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
1
1
1

1
1
1
1
1
1
[3 m]


1
1
1
1

1
[2 m]


1
1
1
[2 m]


1
1
1
1
1
1
[3 m]http://edu.joshuatly.com/
5


Soalan Butiran Markah
5(a)


5(b)

5(c)
F1 Monarki/beraja
F2 Raja dibantu oleh konsul
F3 Raja sebagai ketua hakim/ketua tentera/ketua agama
F4 Konsul menjadi kuat dan peranan raja merosot
F5 Lahir sistem raja yang dipilih tetapi kuasa terhad
F6 Pemerintahan beberapa orang konsul melahirkan oligarki
F7 Lahir golongan aristokrat yang kuat dan memiliki kuasa
yang besar dinamakan sistem aristokrasi
F8 Berlaku tidak puas hati rakyat dan mereka tuntut hak
F9 Berlaku rampasan kuasa
F10 Lahirlah pemerintahan tirani oleh diktator
F11 Diktator terdiri daripada golongan kaya/tentera
F12 Akhirnya mereka ditentang oleh aristokrat dan lahir demokrasi


F1 Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
F2 Berbentuk penyertaan langsung daripada rakyat
F3 Semua warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli
Dewan Perhimpunan
F4 Tempoh menjadi ahli antara enam bulan hingga setahun
F5 DP bersidang tiga kali dalam sebulan
F6 Setiap ahli DP boleh kemukakan cadangan tentang dasar
kerajaan
F7 Segala keputusan DP dikendalikan Majlis
F8 Ahli Majlis, Majistret dan J uri dilantik oleh DP
F9 DP berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganyaF1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan
F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak
F4 Menjamin hak asasi rakyat
F5 Tidak kejam
F6 Kedaulatan di tangan rakyat
F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
[6 m]

1
1
1

1
1
1

1
1
1
[8 m]


1
1
1
1
1
1
1
1
6 m]
http://edu.joshuatly.com/
6

Soalan Butiran Markah
6(a)


6(b)


6(c)
F1 Wujud rekod bertulis untuk mengesahkan hak pemilikan
F2 Undang-undang tanah berkonsepkan Barat
F3 British membahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai
komersial
F4 Ada kategori tanah seperti tanah ladang/peribumi/lombong
F5 Tanah dikenakan cukai mengikut jenis tanah
F6 Untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan
di pejabat tanah
F7 Untuk mengutip sumber hutan mesti mendapat kebenaran
Pejabat Tanah
F8 Residen berkuasa memberikan konsesi tanah kepada pemodal
F9 British juga perkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
F10Residen berkuasa isytihar mana-mana tanah orang Melayu
sebagai TSM
F11TSM tidak boleh dijual/dipajakgadai/ditukar milik dengan bukan
Melayu
F12TSM tidak boleh ditanam tanaman komersial
F13 Kebanyakan TSM tidak subur

F1 Mahu kekalkan Melayu sebagai petani
F2 Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi
F3 Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu
dalam penanaman getah
F4 Elakkan pergantungan beras yang diimport
F5 Bekalan/mport beras dari luar negara tidak sentiasa terjamin
F6 Tanah Melayu pernah mengalami kekurangan beras apabila
Myanmar menghadapi kekurangan pengeluaran
F7 British mengutamakan ekonomi mereka
F8 British mengutamakan ekonomi peladang besar/komprador

F1 Terpaksa membayar cukai
F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah
F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang
F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk
meminjam wang
F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang
F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani
F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan
ekonomi
F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden
F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi
F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu
(Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif)
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
[8 m]

1
1
1

1
1
1

1
1

[6 m]
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
[6 m]

http://edu.joshuatly.com/
7

Soalan Butiran Markah
7(a)

7(b)7(c)

F1 Lebih radikal
F2 Berorganisasi
F3 Dipimpin oleh golongan berpendidikan Barat
F4 Pemimpin berpengetahuan luas dalam kebudayaan/ilmu
pengetahuan Barat
F5 Menyedari perubahan yang dibawa oleh penjajah dan
kesannya terhadap negara dan bangsa
F6 Matlamat perjuangan jelas/tuntut kemerdekaan
F7 Ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

Jose Rizal
F1 Mengadakan gerakan dakyah
F2 Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
F3 Menuntut bangsa Filipina diberi hak yang samaseperti bangsa
Sepanyol
F4 Menuntut bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara
F5 Menubuhkan Liga Filipina
F6 Mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik/ekonomi/
sosial

Raden Adjeng Kartini
F1 Berusaha memajukan pendidikan wanita
F2 Menumpukan isu pendidikan
F3 Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia
F4 Mendedahkan penindasan Belanda
F5 Berjuang melalui karyanya/menulis Habis Gelap Terbitlah
Terang/Penulisan Seorang Puteri J awaF1 Cekal/tabah
F2 Tidak berputus asa
F3 Berani
F4 Bijaksana
F5 Berfikiran positif
F6 Berdayasaing
F7 Menguasai pelbagai ilmu
F8 Mempunyai jati diri yang kukuh
F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama
F10Sentiasa bersatupadu
F11Semangat patriotic/cinta akan negara
F12Berinovasi/kreatif
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
1
1
1
1

1

1
1
[6 m]

1
1
1

1
1
1
[4 m]


1
1
1
1
1

[4 m]


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]


http://edu.joshuatly.com/
8

Soalan Butiran Markah
8(a)
Alasan Lee Kuan Yew/Singapura/Politik
F1 Bimbang pengaruh Barisan Sosialis yang menang dalam
pilihan raya Hong Lim
F2 BS akan melemahkan parti LKY / PAP
F3 Bimbang akan menggugat rancangan British untuk beri
kemerdekaan kepada Singapura
F4 BS dianggap parti berhaluan kiri
F5 LKY juga bimbang ancaman komunis
F6 PTM juga berpengalaman dalam membanteras komunis

Alasan TAR/Politik
F7 Ancaman komunis di Sarawak oleh CCO
F8 Komunis ingin menjadikan Sarawak negara komunis
F9 Pembentukan Malaysia akan jadi benteng kukuh hadapi
ancaman komunis

Faktor Politik yang Lain

F10 Pembentukan Malaysia mempercepat kemerdekaan Sarawak/
Sabah/Brunei/Singapura
F11 Negara ini akan dapat menikmati pembangunan
sosial/ekonomi/politik
F12 Proses dekolonisasi British
F13 Usul PBB agar tanah-tanah jajahan dimerdekakan
F14 Menjamin kestabilan politik rantau AT
F15 British mahu menjamin kepentingan mereka terkawal/
Pangkalannya di Singapura

Faktor Ekonomi
F16 Mewujudkan pasaran yang luas
F17 Menggalakkan pelaburan/perkembangan pertanian
F18 Dapat memanfaatkan keistimewaan/sumber yang ada
di negeri-negeri terlibat

Faktor Sosial
F19 Mengimbangkan jumlah pertumbuhan kaum


1

1
1

1
1
1


1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
[8 m]
http://edu.joshuatly.com/
9

8(b)
8(c)

F1 Membantah pembentukan Malaysia
F2 Menganggap satu bentuk neokolonialisme yang mengancam
Indonesia
F3 PKM mempengaruhi Soekarno
F4 Mengisytiharkan Dasar Konfrontasi
F5 Menggunakan konsep Ganyang Malaysia
F6 Menyerang kapal nelayan Tanah Melayu
F7 Melakukan pencerobohan udara
F8 menyerang melalui J ohor/Sarawak/Sabah
F9 Memburukkan nama PTM di negara Afro-Asia/Dunia KetigaF1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia
F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin
F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin
F4 Pemimpin memberikan kerjasama
F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang
terlibat
F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan
Kekerasan semasa menghadapi tentangan
F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB
F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan
F9 Menggunakan cara diplomasi
F10Kerjasama daripada rakyat
(Terima mana-mana munasabah)

1
1

1
1
1
1
1
1
1
[7 m]


1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
[5 m]
http://edu.joshuatly.com/
10


Soalan Butiran Markah
9(a)
9(b)

9(c)
F1 Menentang dasar apartheid di Afrika Selatan
F2 Menyertai pasukan pendamai di bawah PBB di Congo
F3 Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu
mencapai kemerdekaan
F4 Menghantar pasukan pemerhati sempadan IraIraq/Kampuchea
F5 Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
F6 Menyarankan Benua Antartika menjadi warisan dunia/hak
milik semua negara
F7 Tegas memerangi gejala penyalahgunaan dadah
F8 Menyelesaikan konflik politik di Myanmar
F9 Memperjuang isu Palestin
F10Mengutuk serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

F1 Menerima bantuan pertahanan daripada Komanwel semasa
konfrontasi Indonesia-Malaysia
F2 Eksport Malaysia dikenakan cukai rendah ke negara
Komanwel
F3 Menerima bantuan teknikal/biasiswa dalam bidang pendidikan
F4 Mendapat bantuan Bank Dunia untuk FELDA/prasarana
pendidikan/ penyelidikan
F5 Mendapat pinjaman Bank Pembangunan Islam untuk
projek pembangunan
F6 Membantu membina UIAM
F7 RECSAM dibina di Pulau Pinang
F8 Menjadi tuan rumah Sidang kemuncak NAM ke-13 tahun 2003
F9 TAR menjadi Setiausaha Agung OIC pertama
F10 Pernah menjadi tuan rumah Persidangan OIC
F11Menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB
F12Tan Sri Razali Ismail pernah menjadi Pengerusi Perhimpunan
Agung PBB

F1 Meningkatkan eksport/import negara
F2 Menarik pelabur asing
F3 Pertukaran teknologi/kepakaran
F4 Mengekalkan kedaulatan negara
F5 Menjamin kestabilan/keamanan dunia
F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek
F7 Mewujudkan perdagangan dua hala
F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan
F9 Menarik lebih ramai pelancong luar
F10Meningkatkan imej negara di mata dunia
(Terima mana-mana jawapan munasabah)

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
[8 m]
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]
http://edu.joshuatly.com/
11


http://edu.joshuatly.com/