Anda di halaman 1dari 31
PENGGUBALAN SOALAN ANBKA PILIHAN BERDASARKAN JADUAL SPESIFIKAST UJIAN MODUL BERFOKUS SPM Tahun 2013 No [oe7 [| Ti, ‘Siesis_| Penta T[ aime [Alar 2 | Bima fc | 31 3 | para | aoa ‘a ayra [>] 33 Z Fc 7 | Bire |B] 79 7 | -Byta_ta| 90 | Bera [>| 101 | Bara | 110 To | asia | 129. Z Tas pa] 197 7 12 [Bere [D | 148 7 43 | para [A | 152 i ~ 14 | Brre_[B {178 7 15 | pera Tal 199. 7 te | Bata _[B [207 7 17 | Borre_[B | 215, 7 1s | Berra [Cl 222 19. | Bias |B [268 7 20-| Biorré | A | 269) 7 21 [ars [py 7 2 [Bits Tal is — 2 [pots [Cc] 56 Z — 24 [sats [Dae 25 [avs |p [86 Z 26 [Bas C80 Z 27 parts A | 100 7] 25 [Barts | D | 08/107, 2 ests [BI 120 Z 30-|-Bs7Ts_C |i6a7 z 31_[ Berts_ [| r39n40_[ 7 a2 [pers TAT 1a 33 [pers Toy iss Z 34 | Brrts [C168 Z 35 Bis [e178 7 36] Bats [A | 200 Z 37 | Bats [B | 210. 38| Bots fC] 24 Z 39-[ pons [D [256 Z 40-| Bots [C268 z www.myschoolchildren.com ‘sour ‘ . es “sabre MAJLIS PENGETUA'SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN PULAU PINANG) MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013 PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH sKERTAS 2° + myschoolilden. com Peraturan pemarkahan inl mengandungi 26 halaman [Lihat halaman iren.com terdapat a Kenas satan www.myschoolchi @ Basazasz a2 se BIZIRSD 3IRPIIT Semcon tet se nan Poa in Jawai jaan ' - } Pegawa era | ‘itsen 1 Pedagang ‘Hamba [Mana-mana 2 x 1m) NNyatakan dua keparcyaan yang diamatkan oleh masyarckat Hwang Ho, 1 + Animisme | Mandat daripaca tuharaja yahg ad, kerajaan dan rakyat hidup makmur | Raja zalim akan hang mandat | Penyetnbahan roh nenek moyang Menyembah tuhan syurga (Shang =) Menyembah tuhan bur (Tu) Menyembah sungal EUkW gunung | Sememampgymeteatanprmian mirkcan | | | {arian diketual cleh golongan bomoh Upacara korban Poitisme ‘Amalan tiikd ramalan tang oracle Kuasa tertinggl alam semesta/ tien Yin dan Yang Feng Shut (Manasmana 2 x 1m] Apakah Reistimewdan bandar Anyang sebagai sebuah negara ‘kota dalam tamedun Hwang Ho? | ‘Terletak di kawasan Yanah tinggi ‘Terdapat istana | Terdapat kull | Terdapat pusat pentadtiran | Didiami oleh raja, golongan pambesar dan agama | Dilengkapi tembok | Dikating! olen perkampungan petani | (Manasmana 2 x tm) | 1 1 1 em Fem] 1 1 em www.myschoolchildren.com