Anda di halaman 1dari 18

BUKU PANDUAN

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL


KEBANGSAAN (SEGAK)
SEKOLAH RENDAH
(NATIONAL PHYSICAL FITNESS STANDARD FOR MALAYSIAN SCHOOL CHILDRENS)
SULIT
OGOS 2006
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pengenalan
Program penilaian Standard Kecergasan i!i"al Ke#angsaan $ SEGAK % ini tela&
dirancang selari dengan s'"atan pela(aran Pendidi"an Jasmani dan Pendidi"an
Kesi&atan Se"ola& Menenga&
Ga)a &id'p mas)ara"at Mala)sia "ini #ertam#a& sedentari* Kecergasan )ang optim'm
#ole& mem#ant' m'rid dalam mela"sana"an a"ti+iti &arian tanpa #erasa leti& dan les'*
Selaras dengan it', sat' a"ti+iti "ecergasan )ang terancang perl' dila"sana"an dengan
semp'rna mengi"'t prosed'r )ang ditetap"an #agi setiap item '(ian dan dinilai mengi"'t
norma )ang tela& ditetap"an* -engan ini, sat' penilaian )ang standard dapat di'"'r*
.SEGAK/ m'la diil&am"an ole& Kementerian Pela(aran Mala)sia pada ta&'n 0112* U(ian
ini dirancang 'nt'" dila"sana"an sepen'&n)a "e se"ola& m'lai sesi perse"ola&an ta&'n
0113* Pelaporan &asil '(ian ini a"an mendapat pengi"tira4an si(il secara peperi"saan
#erp'sat*
Re"od penilaian "ecergasan mem#eri ma"l'mat tentang ta&ap "ecergasan m'rid* U(ian
)ang di(alan"an secara sistemati" perl' diada"an d'a "ali seta&'n dan di&arap dapat
memoti+asi"an m'rid mengamal ga)a &id'p si&at* M'rid a"an le#i& #ertangg'ng (a5a#
dan #er"e'pa)aan mencapai "ese(a&teraan diri serta mem#eri s'm#angan ter&adap
"e&armonian dan "ese(a&teraan negara selaras dengan &asrat alsa4a& Pendidi"an
Ke#angsaan "e ara& merealisasi"an 6a5asan 0101*
Definisi Kecegasan Fi!i"al
.Kecergasan 'nt'" "esi&atan merang"'mi aspe" )ang #er"aitan dengan 4'ngsi 4isiologi
dan psi"ologi )ang diperca)ai mem#eri indi+id' perlind'ngan dari ancaman pen)a"it
&ipo"ineti" $"e"'rangan pergera"an% seperti pen)a"it (ant'ng, "egem'"an dan pel#agai
pen)a"it otot dan t'lang* Kecergasan 'nt'" prestasi p'la mer'('" "epada 4'ngsi dan
"e'pa)aan indi+id' 'nt'" #ertanding dalam a"ti+iti s'"an dengan #ertenaga, #erda)a
"'asa, "e"'atan, #erda)a ta&an, "ema&iran dan se#again)a*/
alls, 7831
#a$la%a$
M'rid sentiasa pe"a, #erpengeta&'an dan mengamal"an a"ti+iti "ecergasan 'nt'"
mening"at dan menge"al"an ta&ap "ecergasan 4i!i"al )ang optim'm*
2
SULIT
O&'e"$if
M'rid dapat 9
7* mengeta&'i "epentingan "ecergasan 4i!i"al:
0* mela"'"an '(ian "ecergasan )ang dirancang ole& pentad#ir se"ola&:
;* menganalisis, mengintepretasi dan men)impan re"od "ecergasan 4i!i"al indi+id':
<* mela"'"an tinda"an s's'lan 'nt'" mening"at"an "ecergasan 4i!i"al indi+id' melal'i
perancangan a"ti+iti "ecergasan secara sistemati": dan
2* pengi"tira4an ta&ap "ecergasan indi+id' #erdasar"an prestasi semasa*
P(se)*
Sem'a m'rid perl' men(alani '(ian='(ian "ecergasan 4i!i"al )ang dicadang"an dalam
#'"' pand'an ini* Prosed'r dan te"ni" '(ian &enda"la& mengi"'t pering"at 'm'r,
"e#ole&an m'rid, serta mengam#il"ira peralatan dan tempat '(ian di(alan"an* Um'r
m'rid di"ira pada + ,&- .an*ai 'nt'" r'('"an norma*
U(ian ini #ole& di(alan"an semasa ata' di l'ar 5a"t' penga(aran Pendidi"an Jasmani*
U(ian ini ('ga mesti dileng"ap"an pada &ari )ang sama* G'r' melati& m'rid terle#i&
da&'l' dan m'rid digala""an mem#'at '(ian secara indi+id', #ersama ra"an ata'
"el'arga mere"a* U(ian ini mesti dileng"ap"an mengi"'t 'r'tan secara #erter'san*
Ur'tan item #ateri '(ian adala& seperti #eri"'t:
7* Nai" T'r'n Bang"' $ ; minit %
0* Te"an T'#i $ 7 minit %
;* RIng"'" $7 minit %
<* Jang"a'an Mel'n('r $; "ali perc'#aan%
U"'ran Inde"s Jisim Badan perl' di#'at se#el'm mela"'"an '(ian ini*
U(ian )ang dicadang"an ini #ole& dig'na"an se#agai a"ti+iti lati&an "ecergasan* U(ian ini
perl' dila"sana"an d'a "ali seta&'n pada #'lan Mac dan >gos*
Bagi m'rid )ang tida" si&at, g'r' #ole& men(alan"an '(ian pada &ari )ang lain pada
#'lan )ang sama*

Pese)iaan
7* M'rid tela& #erlati& sec'"'pn)a se#el'm men(alani '(ian, "&asn)a dalam lati&an
aero#i"*
0* M'rid %es$i mela"'"an a"ti+iti memanas"an #adan sec'"'pn)a se#el'm men(alani
'(ian*
Kesela%a$an
7* M'rid di"ec'ali"an daripada mengam#il '(ian ini (i"a 9
$a% disa&"an ole& Pega5ai Per'#atan tida" la)a" mengam#il '(ian "ecergasan
4i!i"al:
$#% mengidap pen)a"it "roni": dan
$c% tida" si&at pada 5a"t' '(ian*
0* Alatan '(ian )ang dig'na"an mesti leng"ap, selamat dan #er4'ngsi dengan #ai"*
3
;* Ka5asan '(ian mesti selamat dan ses'ai dengan (enis '(ian )ang &enda" di(alan"an*
<* M'rid mema"ai pa"aian Pendidi"an Jasmani*
2* Penga5asan g'r' di'tama"an semasa '(ian dila"sana"an*
?* M'rid mela"'"an a"ti+iti men)e('""an #adan selepas '(ian dila"sana"an*
Pinsi/ La$i,an
Unt'" mengela""an "ecederaan dan mening"at"an prestasi, m'rid perl' memat'&i
prinsip=prinsip lati&an "ecergasan seperti #eri"'t9

7* Prinsip tam#a& #e#anan
Keti"a men(alani lati&an, penam#a&an #e#an perl' di#'at secara #erans'r=ans'r
#erdasar"an "emamp'an agar tida" mendatang"an "ecederaan* Keadaan ini
melati& otot #e"er(a le#i& "'at seter'sn)a mening"at"an "ecergasan*
0* Prinsip per#e!aan indi+id'
Kemamp'an dan "e'pa)aan indi+id' adala& #er#e!a* G'r' &ar's
men)es'ai"an a"ti+iti lati&an mengi"'t "e'pa)aan indi+id'*
;* Prinsip "e"&'s'san
Lati&an 4i!i"al )ang di(alan"an perl'la& di#eri"an #erdasar"an "eperl'an
"ecergasan indi+id' dan (enis s'"an )ang dice#'ri*
<* Prinsip "e#ole&#ali"an
Kesan ata' &asil lati&an #'"anla& ses'at' )ang "e"al* Se"iran)a lati&an tida"
dila"'"an secara #erter'san, pen'r'nan dalam prestasi a"an #erla"'*
2* Prinsip "epel#agaian lati&an
Program lati&an perl' dipel#agai"an 'nt'" menge"al"an minat indi+id' dalam
ses'at' a"ti+iti #agi mengela""an "e#osanan*
Pela/(an
7* M'rid perl' mere"od &asil '(ian mere"a*
0* G'r' mengesa&"an '(ian )ang tela& dila"'"an ole& m'rid*
;* G'r' melapor"an &asil '(ian dalam laporan Penilaian Kendalian Se"ola&*
4
Na%a U'ian0
Inde"s Jisim Badan $BMI=4or=age%
T*'*an0
Menilai "omposisi #adan
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i dan Peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Peng'"'r tinggi
0* Penim#ang #erat
;* Borang s"or
Peng**san )an (ganisasi0
Peng'"'ran ini #ole& dila"sana"an se#el'm '(ian "ecergasan #erm'la*
P(se)*0
7* M'rid di"e&enda"i menim#ang #erat #adan dalam '"'ran "ilogram dan
meng'"'r "etinggian dalam meter*
0* Kira inde"s (isim #adan #erdasar"an 4orm'la #eri"'t9
Inde"s Jisim Badan @ Berat #adan $"g%
Tinggi $m% A

Tinggi $m%
;* R'('" (ad'al di #a5a& 'nt'" mengenal pasti "omposisi #erat #adan*
Lela"i
Um'r
$Ta&'n% K'rang #erat Normal
Berisi"o Berat
Berle#i&an Berat #erle#i&an
8 B7<*1 7<*1 = 73*? C73*? = 07*1 C07*1
71 B7<*0 7<*0 = 78*< C78*< = 00*0 C00*0
77 B7<*? 7<*? = 01*0 C01*0 = 0;*0 C0;*0
70 B72*1 72*1 = 07*1 C07*1 = 0<*0 C0<*0
7; B72*< 72*< = 07*3 C07*3 = 02*0 C02*0
7< B7?*1 7?*1 = 00*? C00*? = 0?*1 C0?*1
5
72 B7?*? 7?*? = 0;*< C0;*< = 0?*3 C0?*3
7? B7D*0 7D*0 = 0<*0 C0<*0 = 0D*? C0D*?
7D B7D*3 7D*3 = 0<*3 C0<*3 = 03*0 C03*0
Pee%/*an
Um'r
$Ta&'n% K'rang #erat Normal
Berisi"o Berat
Berle#i&an Berat #erle#i&an
8 B7<*3 7<*3 = 78*0 C78*0 = 07*3 C07*3
71 B7<*1 7<*1 = 78*8 C78*8 = 00*8 C00*8
77 B7<*< 7<*< = 01*3 C01*3 = 0<*1 C0<*1
70 B7<*3 7<*3 = 07*? C07*? = 02*0 C02*0
7; B72*; 72*; = 00*2 C00*2 = 0?*0 C0?*0
7< B72*3 72*3 = 0;*0 C0;*0 = 0D*0 C0D*0
72 B7?*; 7?*; = 0<*1 C0<*1 = 03*1 C03*1
7? B7?*3 7?*3 = 0<*2 C0<*2 = 03*3 C03*3
7D B7D*; 7D*; = 02*0 C02*0 = 08*? C08*?
$R'('"an9 National Eentre or E&ronic -isease Pre+ention And Fealt& Promotion 0111%
6
Na%a U'ian0
U(ian Te"an T'#i
T*'*an0
Menilai "e'pa)aan da)a ta&an dan "e"'atan otot tangan serta otot #a&'
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Ka5asan lapang dan rata*
0* Span $ 2 cm A 72 cm A 71 cm %
;* Ra"amanG Metronome
Peng**san )an (ganisasi0
7* U(ian dila"sana"an secara #erpasangan*
0* M'rid A mela"'"an '(ian dan m'rid B se#agai pencatat*
;* Sedia"an ra"aman ata' metronome renta" <1 deti" seminit*
P(se)*0
7* M'la dengan "ed'd'"an so"ong &adapan dengan #erat #adan diso"ong ole&
tangan )ang l'r's dan (ari=(ari "a"i* Badan dil'r's"an*
0* La"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome dengan "adar
<1 deti" seminit*
;* T'r'n"an #adan dengan mem#eng"o""an si"' se&ingga dada men)ent'& span*
<* L'r's"an tangan seperti "ed'd'"an sedia*
2* Setiap d'a deti" adala& "iraan sat' la"'an*
?* Te"an t'#i diter's"an se&ingga m'rid tida" #er'pa)a mener's"ann)a*
D* U(ian a"an ditamat"an se"iran)a, m'rid :
a* Tida" dapat mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome*
#* Tida" dapat menge"al"an te"an t'#i dengan semp'rna 'nt'" d'a
'langan #ert'r't=t'r't $< deti" metronome% mengi"'t renta" setela&
diteg'r ole& g'r'*
7
Bersedia -eti" Pertama -eti" Ked'a
0 deti" 7 "iraan
Na%a U'ian0
U(ian Te"an T'#i
T*'*an0
Menilai "e'pa)aan da)a ta&an dan "e"'atan otot tangan serta otot #a&'
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Ka5asan lapang dan rata*
0* Span $ 2 cm A 72 cm A 71 cm %
;* Ra"amanGMetronome
Peng**san )an (ganisasi0
7* U(ian dila"sana"an secara #erpasangan*
0* M'rid A mela"'"an '(ian dan m'rid B se#agai pencatat*
;* Sedia"an ra"aman ata' metronome renta" <1 deti" seminit
P(se)*0
7* M'la dengan "ed'd'"an so"ong &adapan dengan #erat #adan diso"ong ole&
tangan )ang l'r's dan l't't )ang #eng"o"* Ka"i #ersilang* Badan dil'r's"an*
0* La"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome dengan "adar
<1 deti" seminit*
;* T'r'n"an #adan dengan mem#eng"o""an si"' se&ingga dada men)ent'& span*
<* L'r's"an tangan seperti "ed'd'"an sedia*
2* Setiap d'a deti" adala& "iraan sat' la"'an*
?* Te"an t'#i diter's"an se&ingga m'rid tida" #er'pa)a mener's"ann)a*
D* U(ian a"an ditamat"an se"iran)a, m'rid :
a* Tida" dapat mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome*
#* Tida" dapat menge"al"an te"an t'#i dengan semp'rna 'nt'" d'a
'langan #ert'r't=t'r't mengi"'t renta" setela& diteg'r ole& g'r'*
8
#ersedia -eti" Pertama -eti" Ked'a
0 deti" 7 "iraan
Na%a U'ian9
Reng"'" $ partial c'rl='p% 7 minit
T*'*an 9
Meng'(i da)a ta&an dan "e"'atan otot a#domen
Ta,a/ 9
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina 9
Lela"i dan peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an 9
7* Pita le"at #ersai! 0*2 cm
0* Pita '"'r
;* Ra"aman G E-G Metronome
<* Jam randi"
Peng**san )an (ganisasi9
7* Le"at"an pita pele"at secara selari pada lantai di "iri dan "anan* Jara"
antara pita adala& 71 cm*
0* Sedia"an pita ra"aman ata' metronome renta" <1 deti" seminit*
P(se)* 0
7* U(ian ini di(alan"an dengan m'rid mema"ai "as't )ang ses'ai*
0* M'rid A #aring dengan l't't #eng"o" 81 dar(a& dan t'mit "a"i sentiasa
men)ent'& lantai*
;* B'"a "a"i sel'as #a&'*
<* Ked'a=d'a #ela& tangan l'r's di sisi dan &'('ng (ari men)ent'& #a&agian
l'ar pele"at pertama*
2* M'rid A mesti mela"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman G metronome
dengan "adar <1 "ali reng"'" seminit* Pada setiap la"'an reng"'", #a&' perl'
diang"at s'pa)a (ari tenga& "ed'a=d'a tangan men)ent'& #a&agian l'ar pele"at
"ed'a*
?* Ba&agian #a5a&G#ela"ang #adan &enda"la& rata dan (ari tenga& pada
"ed'd'"an asal $'lang prosed'r empat% se#el'm mela"'"an 'langan )ang
seter'sn)a*
D* Setiap d'a deti" adala& "iraan sat' la"'an*
3* M'rid B men(aga "eselamatan dengan meleta""an "ed'a tapa" tangan selari
dengan lantai tanpa mem#eri #ant'an "epada m'rid A*
8* M'rid B mengira 'langan perla"'an*
71* U(ian a"an ditamat"an se"iran)a m'rid A 9=
71*7 Berasa tida" selesa*
9
71*0 Tida" dapat mengi"'t renta" ra"aman cd ata' metronome*
71*; Tida" dapat menge"al"an te"ni" reng"'" dengan semp'rna
'nt'" )*a 'langan &e$**$1$**$ $< deti" metronome% setela& diteg'r ole&
g'r'*
71*< Jari tida" men)ent'& #a&agian l'ar garisan penanda "ed'a*
71*2 T'mit diang"at*
Pand'an g'r'
La"'an reng"'" )ang tida" semp'rna9
7* Ba&agian #a5a&G#ela"ang #adan tida" men)ent'& lantai*
0* T'mit diang"at*
;* BadanG #a&' senget*
<* P'ngg'ng terang"at*
2* L't't tida" #ers'd't 81 dar(a& $tega"%*
Ara&an GTeg'ran 'nt'" perla"'an reng"'" )ang tida" #et'l
7* Rapat"an #ela"ang "e lantai*
0* Ba&' sent'& lantai*
;* Rapat"an t'mit "e lantai*
<* Seim#ang"an #a&'G#adan*
2* B'"a "a"i*
?* Beng"o""an l't't*
Sedia
-eti" Pertama
-eti" Ked'a
0 deti" 7 "iraan
10
Na%a U'ian0
Jang"a'an Mel'n('r $Seat and reac& test%
T*'*an0
Meng'"'r 4le"si#iliti
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i dan peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Alat peng'"'r (ang"a'an $sila li&at gam#ar ra(a&%
0* Borang s"or*
Peng**san )an (ganisasi0
7* G'na"an alat peng'"'r (ang"a'an )ang disedia"an*
P(se)*0
7* M'rid d'd'" mel'n('r tanpa "as't* T'mit "a"i di leta" di #ela"ang penanda
0; sentimeter*
0* Ked'a=d'a "a"i l'r's sepan(ang masa '(ian* Ra"an memegang l't't*
;* Tapa" tangan "anan ditindi& di atas #ela"ang tapa" tangan "iri* -ag' rapat "e
dada* Jang"a'"an tangan perla&an=la&an se(a'& )ang m'ng"in atas pita
peng'"'r*
<* Jang"a'an &enda"la& di"e"al"an selama 0 saat tanpa men)entap*
2* M'rid di#eri tiga perc'#aan #ert'r't=t'r't* Perc'#a&an ter#ai" diam#il "ira
se#agai s"or* Bacaan di"ira pada sentimeter )ang ter&ampir*
?* M'rid )ang mem#ant' memegang l't't pela"' tida" meng&alang perla"'an*
11
Sedia Jang"a' Re&at
Na%a U'ian0
Nai" T'r'n Bang"' ; minit
T*'*an0
Menilai -a)a Ta&an Kardio+as"'lar
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i dan Peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Bang"' = Ketinggian ;1*2 cm
0* Jam Randi"
;* Borang S"or
<* Ra"aman ata' Metronome
Peng**san )an (ganisasi0
7* A"ti+iti di(alan"an #erpasangan*
0* Leta"an #ang"' di atas lantai )ang rata dan selamat*$Pasti"an #ang"' tida"
#ergera" semasa '(ian di(alan"an*%
;* Sedia"an ra"aman ata' metronome renta" 8? deti" seminit*
P(se)*0
7* U(ian di(alan"an dengan m'rid mema"ai "as't s'"an )ang ses'ai*
0* M'rid #erdiri tega" dengan "a"i "anan dileta""an di atas #ang"'*
;* Peng'(i a"an mem#eri"an is)arat Hm'laI*
<* M'rid mela"'"an pergera"an nai" dan t'r'n $"a"i "iri nai", "a"i "anan t'r'n
dii"'ti "a"i "iri t'r'n, "em'dian "a"i "anan nai" dan seter'sn)a %*
2* M'rid mela"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome dengan
"adar 8? deti" seminit selama ; minit*
?* Selepas tamat m'rid di"e&enda"i d'd'" serta merta*
D* Kira "adar nadi selepas 2 saat tamat perla"'an*
3* Kadar nadi diam#il dalam (ang"amasa 7 minit*
12
PERMULAAN NAIK TURUN
BANGKU
N>RMA UJIAN KEEERGASAN IJIKAL MURI- $SEGAK%
LELAKI 71 = 7D TAFUN
TEKAN TUBI
ULANGAN SK>R
2
<
;
0
7
RENGKUK 7 MINIT
ULANGAN SK>R
2
<
;
0
7
JANGKAUAN MELUNJUR
JARAK SK>R
2
<
;
0
7
NAIK TURUN BANGKU ; MINIT
MASA SK>R
2
<
;
0
7
13
N>RMA UJIAN KEEERGASAN IJIKAL MURI- $SEGAK%
PEREMPUAN 71 = 7D TAFUN
TEKAN TUBI
ULANGAN SK>R
2
<
;
0
7
RENGKUK 7 MINIT
ULANGAN SK>R
02 "ali 2
0; K 0< "ali <
07 K 00 "ali ;
7? K 01 "ali 0
K'rang drp 72 "ali 7
JANGKAUAN MELUNJUR
JARAK SK>R
2
<
;
0
7
NAIK TURUN BANGKU ; MINIT
MASA SK>R
K'rang daripada 711 den)'tan 2
772 K 717 den)'tan <
77? K 701 den)'tan ;
707 K 72D den)'tan 0
723 K 7?8 den)'tan 7
14
KEPUTUSAN KESELURUHAN
SETELAF MELAKUKAN 2 UJIAN, SILA RUJUK KEPA-A SKALA MARKAF
KESELURUFAN UNTUK MENENTUKAN TAFAP KEEERGASAN BAGI TUJUAN
PEMARKAFAN
BIL- .U#LAH SKOR KESELURUHAN GRED PERN2ATAAN
7* 73 FINGGA 01 MARKAF A EEMERLANG
0* 72 FINGGA 7D MARKAF B SANGAT BAIK
;* 71 FINGGA 7< MARKAF E BAIK
<* D FINGGA 8 MARKAF - SE-ERFANA
2* < FINGGA ? E PERLU USAFA LAGI
15
ULASAN SKOR AKTIVITI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL
UJIAN TEKAN TUBI
SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI
5 Ta!"a# K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a&
a!-a -$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a!
1$(%a&a */2a3a 0"-a% 1$(&a%/
%$14&$1a&"%a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 2"!) 24!) a0a/
4%"#
4 K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a! 1$(%a&a
-a! .$&a%/%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
4%"#
3 T"!)%a0%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!))/!a%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
14&a %$(a!7a!)#
2 A!-a 2$(&/ 2$(0"!)%a0%a! %$'$()a*a!
+","%a&# Da2a0%a! !a*"a0 )/(/
8$!-"-"%a! Ja*.a!" a!-a#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 14&a 7a("!) a0a/
14&a 1a&"!)#
1 8$(&/ 1$(/*aa -$!)a! .$!7a&a!"
&a0"a! 3a!) %/*/* /!0/% .$.1"!a
%$%/a0a! -a! -a3a0aa! 4040 -$!)a!
1".1"!)a! )/(/ 8$!-"-"%a! Ja*.a!"#
D"*"2&"!%a! -"(" a!-a# B/a0 a%0"9"0"
0$%a! 0/1" *$&a.a 5 ."!"0 *$0"a2 2a)"
-a! 2$0a!)# K$%$(a2a! &a0"a!
.$.a"!%a! 2$(a!a! 2$!0"!) -a&a.
&a0"a!# S$&a"! "0/ a!-a 2$(&/
.$&a%/%a! ("a-a *$0"a2 a("# B$(7a&a!
&a7/ -a! 1$(*/%a! *$0"a2 2$0a!)#

UJIAN RENGKUK
SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI
5 Ta!"a# K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a&
a!-a -$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a!
1$(%a&a */2a3a 0"-a% 1$(&a%/
%$14&$1a&"%a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 2"!) 24!) a0a/
4%"#
4 K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a! 1$(%a&a
-a! .$&a%/%a! 2("!*"2 0a.1a
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
16
1$1a!a!# 4%"#
3 T"!)%a0%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!))/!a%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
14&a %$(a!7a!)#
2 A!-a 2$(&/ 2$(0"!)%a0%a! %$'$()a*a!
+","%a&# Da2a0%a! !a*"a0 )/(/
8$!-"-"%a! Ja*.a!" a!-a#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 14&a 7a("!) a0a/
14&a 1a&"!)#
1 8$(&/ 1$(/*aa -$!)a! .$!7a&a!"
&a0"a! 3a!) %/*/* /!0/% .$.1"!a
%$%/a0a! -a! -a3a0aa! 4040 -$!)a!
1".1"!)a! )/(/ 8$!-"-"%a! Ja*.a!"#
D"*"2&"!%a! -"(" a!-a# B/a0 a%0"9"0"
($!)%/% *$&a.a 5 ."!"0 *$0"a2 2a)" -a!
2$0a!)# K$%$(a2a! &a0"a! .$.a"!%a!
2$(a!a! 2$!0"!) -a&a. &a0"a!# S$&a"!
"0/ a!-a 2$(&/ .$&a%/%a! ("a-a *$0"a2
a("# B$(7a&a! &a7/ -a! 1$(*/%a! *$0"a2
2$0a!)#

8ERN:ATAAN UJIAN JANGKAUAN ;ELUNJUR
JU;LA< SKOR
KESELURU<AN
8ERN:ATAAN
5 Ta!"a# T$(/*%a! -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0"
.$.a0/" 2("!*"2 &a0"a!#
4 T"!)%a0%a! /*aa /!0/% .$!'a2a" 0aa2
'$.$(&a!) *$2$(0" a%0"9"0" %"&a* 2"!))a!) -a!
($!)%/%#
3 Taa2 %$'$()a*a! 3a!) &$1" 1a"% 14&$
-"'a2a" -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0" *$2$(0"
1$($!a!) -a! *$!a.(41"%#
2 Ga!-a%a! /*aa /!0/% 0"!)%a0%a! 0aa2
2$!'a2a"a! 3a!) -"%$$!-a%" -$!)a!
.$&a%/%a! a%0"9"0" -/-/% -a! %"&a* &$1"
%$(a2#
1 8$(&/ .$&a%/%a! a%0"9"0" 3a!) .$&"1a0%a!
%$&$!0/(a! &$1" %$(a2 *$2$(0" &$!0"% 1$&a%a!)
-a! 1a!)%"0 0/1"#
17
8ERN:ATAAN UJIAN NAIK TURUN BANGKU 3 ;INIT
JU;LA< SKOR
KESELURU<AN
8ERN:ATAAN
5 Ta!"a# T$(/*%a! -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0"
.$.a0/" 2("!*"2 &a0"a!#
4 T"!)%a0%a! /*aa /!0/% .$!'a2a" 0aa2
'$.$(&a!) *$2$(0" a%0"9"0" *$!a.(41"% -a!
74)"!)#
3 Taa2 %$'$()a*a! 3a!) &$1" 1a"% 14&$
-"'a2a" -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0" *$2$(0"
1$($!a!)6 +a(0&$% -a! 2a( '4/(*$#
2 Ga!-a%a! /*aa /!0/% 0"!)%a0%a! 0aa2
2$!'a2a"a! 3a!) -"%$$!-a%" -$!)a!
.$&a%/%a! a%0"9"0" !a"% 0/(/! 0a!))a 3 %a&"
*$."!))/#
1 8$(&/ .$&a%/%a! a%0"9"0" 3a!) .$&"1a0%a!
-a3a 0aa! %a(-"49a*%/&a( &$1" %$(a2 *$2$(0"
&4.2a0 0a&"6 1$(1a*"%a& -a! 74)"!)
18