Anda di halaman 1dari 1

MENELADANI KEGIGIHAN MELAYU AFRIKA SELATAN

Muhammad Nuruddin Bashah


Lebih setengah uta !eturunan Me"a#u !ini mendiami di bebera$a bandar di A%ri!a
Se"atan se$erti &a$e T'(n) *'hannesburg) +'rt E"i,abeth) Sim'nst'n) Kimber"#) Durban
dan bebera$a "agi- Mere!a meru$a!an sa"ah satu rum$un Me"a#u dias$'ra #ang berhirah
!e sana mu"ai $ertengahan abad !e./0 semasa 1i"a#ah &a$e) Me"a!a dan sebahagian
Ke$u"auan A"am Me"a#u di ba(ah $enaahan Be"anda- Ketibaan g'"'ngan u"ama se$erti
Shei!h Yus'% dan Imam Abdu""ah Kadi dari A"am Me"a#u sebagai buangan $'"iti! te"ah
mengasas!an serta mengembang!an agama Is"am di sana- 1a"au$un menerima te!anan
#ang $edih dari$ada !uasa $enaahan dan !emudiann#a reim A$arteid) mere!a masih
bera#a mem$ertahan!an adi diri sebagai rum$un Me"a#u #ang beragama Is"am- Ada
da"am !a"angan mere!a mun2u" sebagai t'!'h 2emer"ang !erana ter"ibat se2ara "angsung
da"am arena $'"iti!) gera!an menentang A$arteid serta a!ti% da"am bidang $erniagaan dan
!esenian-
TAN SRI DAT3 ABDUL RAHMAN ABDUL *ALIL
+SM)D+SD)S+SK)*SM)++T-
Be!as +en'"'ng Setiausaha Agung)
+ertubuhan +ersidangan is"am 43I&5) /678./676di$"'mat #ang $ernah ber!hidmat di /0
buah negara termasu! United Kingd'm)Austra"ia)M#anmar) Kemb'a dan Thai"and
dimana terda$at ramai 'rang 'rang Me"a#u) se2ara $eribadin#a sa#a te"ah me"ihat 2iri 2iri
ter$ui di!a"angan 'rang 'rang Me"a#u $erantau dan adunan
!etang!asan)!eberanian)!e2e!a"an serta (a(asan auh
huah.huah #ang men'"a! te'ri besar Heine.Ge"dern dan "ain."ain #ang men#ata!an
9Me"a#u berasa" dari Yunnan.Se"atan Negeri &hina:- Bersandar!an !e$ada bebera$a
da$atan !aian ar!e'"'gi) antr'$'"'gi) "inguisti! dan terbaru antr'$'"'gi $erubatan
4!aedah mtDNA5) dirumus!an baha(a m'#ang !e$ada rum$un atau ras Me"a#u 4ber!u"it
2i!u masa!5 te"ah tiba di Benua Sunda 4A"am Me"a#u5 sea! 0;)<<<.=<)<<< S-M-) "ebih
a(a" dari$ada !etibaan ras M'ng'"'id 4ber!u"it !uning5 di benua &hina) $ada se!itar
=<)<<<.;8)<<< S-M- Migrasi m'#ang Me"a#u.+'"inesia ada"ah se2ara terus dari Asia
Barat atau Utara A%ri!a- Bahagian !edua S#arahan ini mengemu!a!an se2ara
$erbandingan 2iri.2iri umum Me"a#u dias$'ra #ang terda$at di Sri Lan!a) A%ri!a Se"atan)
Austra"ia dan Arab Saudi dengan merumus!an baha(a Me"a#u &a$e ber$eranan utama
mengasas serta men#ebar!an Is"am di A%ri!a Se"atan-