Anda di halaman 1dari 14

PT PLN (PERSERO)

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


Peralatan Utama Sistem Distribusi
PERALATAN UTAMA SISTEM DISTRIBUSI
MATERIAL DASAR UTAMA
Komponen Utama Sistem Distribusi Tegangan Menengah :
Tiang besi / beton : 11 , 12, 13 meter.
Penghantar : A2C, A3C, ACSR penampang 70, 95, 150, 20 mm2
!abe" Tanah Tegangan #enengah : $%P&, '2$S&()b* +engan
berma,am -.-ran penampangn/a.
0so"ator Pin1post +an S-spension 20 !2
Pem-t-s Tenaga 20 !2
Pemisah Tenaga 20 !2 3 A4S, P)S, Re,"oser 5
Pera"atan Prote.si 3 6CR, 7)R, (C6 5
A.se,,ories / per"eng.apan .e,i" "ainn/a.
Komponen Utama Gardu Distribusi Tiang
Trans8ormator tenaga 20 .4 / 2201390 4 +engan .apasitas m-"ai 25
.4A, 50 .4A, 1:0 .4A, 250 .4A +an seter-sn/a.
Tiang beton : 11 mtr, 12 mtr.
%emari tegangan ren+ah
Sa.e"ar pem-t-s -tama
(-se ;-r-san -nt-. pengaman tra8o +ari ar-s "ebih ;-r-san Tegangan
Ren+ah
(-se C-t16-t +an Arrester -nt-. pengaman beban / tegangan "ebih tra8o
Pentanahan / pemb-mian
Komponen Utama Sistem Distribusi Tegangan Rendah
Tiang pen/angga : besi, beton ata- .a/- +engan pan;ang 9 / 7 mtr
Penghantar : ta. beriso"asi 3<CC, A2C, A3C0 +an beriso"asi 3 0ns-"ate+
A"-m-ni-m / Copper T=iste+ Con+-,trs / .abe" ;ama. > berpi"in 5
Per"eng.apan pemegang .on+-.tor 3 iso"ator ata- ser2i,e +ea+ ,"amp 5
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 1
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
Per"eng.apan .e,i" "ainn/a.
Komponen Utama Sambungan Rumah
Penghantar beriso"asi ata- terb-.a
Per"eng.apan pemegang .on+-.tor 3 iso"ator ata- ser2i,e +ea+ ,"amp 5
A"at Pembatas +an Peng-.-r 3 APP 5
Trans8ormator peng-.-ran 3 Tra8o ar-s +an tra8o tegangan 5
K!NSTRUKSI "ARINGAN DISTRIBUSI
K!NSTRUKSI SAMBUNGAN TEGANGAN MENENGA# $ SLTM %
Sambungan Tenaga Listri& Tegangan Menengah $SLTM% a+a"ah penghantar
+iba=ah ata- +iatas tanah /ang mer-pa.an samb-ngan antara ;aringan tenaga
"istri. mi"i. P%' +engan insta"asi pe"anggan -nt-. men/a"-r.an tenaga "istri.
termas-. pera"atann/a m-"ai +ari titi. Pen/amb-ngan pa+a ?aringan Tegangan
#enengah 3?T#5 sampai +engan A"at Pembatas +an Peng-.-r 3APP5.
Gambar dan materia' &onstru&si SLTM $ 'ihat gambar %
Sa'uran Udara Tegangan Menengah $ SUTM %
Bagian SUTM
Penghantar ta. beriso"asi : A2C,ACSR @ penghantar beriso"asi
.abe" inti t-ngga" T# 3 8-"" A ha"8 ins-"ate+ 5 .abe" pi"in T#.
Tiang : .a/-, besi, to=er, beton +engan -.-ran pan;ang : 9m ,
11m, 12m, 13m, 15m +engan .e.-atan 200, 350, 500 +an 900
+a'.
0so"ator : Pin post , s-spension, Toei 3 -nt-. penegang /g-/ =ire5.
Arrester : t/pe 5 .A +an 10 .A.
Penghantar pentanahan : .a=at tembaga ta. beriso"asi
-.-ran minima" 35 mm2.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 2
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
Konstru&si Tiang
Tiang +itanam se+a"am 1/: B tinggi tiang.
!e.-atan /ang +pi"ih tiang +i+asar.an atas : penampang
penghantar, sistem 1 ata- 3 phase, s-+-t be"o.an +an 8-ngsi /
posisi tiang.
Sa'uran Kabe' Tegangan Menengah $ SKTM %
!abe" tanah T# /ang +ipa.ai a+a"ah .abe" tanah +engan pe"in+-ng
me.anis bagian "-ar3pita ba;a5 , +engan berpe"in+-ng me+an magnit
+an e"e.tris. !abe" +apat berbent-. m-"ti,ore1be"te+1,ab"e ata- sing"e1
,ore18-""1iso"ate+1,ab"e.
!abe" tanah +i"eta..an minim-m : 0,9 meter +iba=ah perm-.aan
tanah -nt-. ;a"an /ang +i"e=ati .en+araan +an +itanam 0,: meter pa+a
;a"an /ang ti+a. +i"e=ati .en+araan. %ebar ga"ian se.-rang1.-rangn/a
0, meter.
!abe" har-s +i"apisi pasir ha"-s seteba" minim-m 5 ,m +ari perm-.aan
.-"it .abe" +an bagian atas +iberi pe"in+-ng me.anis, /ang
+ima.s-+.an -nt-. pengamanan terb-at +ari beton ata- bat-1bata.
Konstru&si persi'angan &abe'
!abe" /ang bersi"angan har-s +i"in+-ngi +engan beton be"ah ata-
"empengan besi, +engan .eteba"an min. : ,m.
Pipa beton be"ah +ipasang 0,5 meter pa+a sisi .iri .anan
persi"angan +engan t-t-p pe"in+-ng minim-m 5 ,m , /ang "ebih
"ebar +ari .abe" /ang +i"in+-ngi.
Pen/amb-ngan .abe" +engan .onstr-.si insta"asi +iatas tanah :
!abe" .e"-ar +ari tanah 3 opsti. .abe" 5 pa+a tiang har-s
+i"in+-ngi pipa ga"2anis minima" pan;ang 2,5 meter +iatas tanah.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 3
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
K!NSTRUKSI GARDU DISTRIBUSI
"enis()enis Gardu Distribusi
)ar+- 7istrib-si !onstr-.si beton.
)ar+- 7istrib-si !onstr-.si .ios. 3meta" ,"a+5.
)ar+- 7istrib-si !onstr-.si tiang porta".
)ar+- 7istrib-si !onstr-.si tiang ,anto".
)ar+- S%T# :
)ar+- S%T# tiang
)ar+- S%T# tipe tert-t-p
)ar+- S%T# tipe .-bi.e"
)ar+- S%T# tipe se" terb-.a.
Komponen(&omponen Gardu Distribusi
PC< sisi tegangan menengah
PC< pemisah sa.e"ar +a/a
PC< pengaman trans8ormator
Trans8ormator 7istrib-si
PC< sisi tegangan ren+ah
Pengaman tegangan ren+ah
Sistem pemb-mian
A"at1a"at in+i.ator
7iagram sat- garis
)ar+- 7istrib-si 3 "ihat gambar 5
P#B Tegangan Rendah
Pa+a ;aringan +istrib-si .abe" tegangan ren+ah, PC<1TR ber8-ngsi
sebagai titi. pen,abangan ;aringan +an samb-ngan pe"a/anan.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
0nsta"asi PC<1TR pasngan "-ar +an pasangan +a"am har-s memen-hi
pers/aratan .eamanan +an .ese"amatan "ing.-ngan +an pers/aratan
te.nis bai. e"e.tri. ma-p-n me.anis.
*+,+* K!NSTRUKSI "ARINGAN TEGANGAN RENDA# $ "TR %
Penggo"ongan bent-. !onstr-.si ?aringan Tegangan Ren+ah +iper"-.an -nt-.
mem-+ah.an peren,anaan .onstr-.si , menghit-ng .eb-t-han materia", a"at
.omisioning +an pemi"ihan bent-. .onstr-.si ;aringan +itent-.an o"eh.on+isi
"apangan.
*+,+*+- "enis penghantar udara
Penghantar ta. beriso"asi A3C, <CC, A2C, ACSR.
Penghantar beriso"asi : '*#1T, '*#D, '(*, '(2$, '(A2$,
'(A2$S&*.
*+,+*+, Konstru&si Tiang
!onstr-.si tiang a=a" +engan sat- strain ,"amp/+ea+ en+ ,"amp
!onstr-.si tiang a.hir +engan sat- strain ,"amp/+ea+ en+ ,"amp
!onstr-.si tiang s-+-t 3 0 1 25
0
5
!onstr-.si tiang tengah
!onstr-.si tiang s-+-t 3 25 1 90
0
5
!onstr-.si pemb-mian
!onstr-.si tiang T
!onstr-.si tiang +engan .a=at tari. 1 )-/ Eire
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 5
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
S&ema "aringan Tegangan Rendah
$ 'ihat gambar %
Materia' dan Gambar Konstru&si
$ 'ihat gambar %
Batasan non te&nis memi'ih &e&uatan tiang
<esar penampang penghantar /ang pa+a titi. t-mp- +apat men/ebab.an
penghantar .e.-atan me.anis tiang reta. / p-t-s pa+a titi. terseb-t.
Pan;ang bentangan penghantar bai. +ari s-+-t .onstr-.si ata-p-n
operasiona" ata- +ari segi .eamanan "ing.-ngan +an esti.a.
R-te geogra8is ;a"-r / "intasan, +imana ti+a. sem-a ;a"-r ;aringan
mer-pa.an "intasan "-r-s.
7engan pertimbangan terseb-t ma.a ;ara. ga=ang / span hantar tiang
pen/angga +istan+arisasi pa+a 0 meter, +engan titi. teren+ah ;aringan
an+ongan +engan perm-.aan ;a"an +i "a"- "intas berat minim-m : meter pa+a
temperat-r menghantar :0
0
C.
Ke&uatan tiang u)ung
!e.-atan titi. pa+a tiang bert-mp- pa+a ;ara. 10 ,m +ari -;-ng atas
tiang, beban .er;an/a +i stan+arisir 200 +a', 350, +a', 500+a', 900
+a', 1200 +a'.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan :
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
<er+asar.an perhit-ngan me.anis ga/a /ang ter;a+i pa+a tiang, ma.a
batas ma.sim-m rentangan / gantang / span +engan berbagai -.-ran
penghantar a+a"ah :
200 350 500 800
3 x 25 32 m 43 m 54 m 77 m
3 x 35 31 m 41 m 51 m 71 m
3 x 50 31 m 41 m 51 m 69 m
3 x 35 + 2 x 16 30 m 40 m 49 m 67 m
3 x 50 + 2 x 16 29 m 38 m 47 m 64 m
3 x 70 + 2 x 16 26 m 35 m 42 m 56 m
Ukuran
Penghantar (mm
2
)
Kekuatan tiang (daN)
*+,+*+. Ke&uatan tiang sudut
%intasan ;aringan ti+a. se"a"- "-r-s, pa+a se;-m"ah titi. ter;a+i
pembe"o.an /ang besar s-+-tn/a berbe+a > be+a.
#enghit-ng .e.-atan tiang s-+-t +i"a.sana.an +engan r-m-s i"m- -.-r
s-+-t, +engan memperhati.an s-+-t antara +-a tari.an pa+a tiang s-+-t
terseb-t
7i,ontoh.an menhit-ng .e.-atan tiang s-+-t +engan meto+a po"/gon
+imana ;-m"ah sem-a ga/a sama +engan no". )a/a Res-"tante a+a"ah
besarn/a ga/a r-;-.an -nt-. memi"ih s-+-t .e.-atan tiang s-+-t.
Contoh :
R F ga/a res-"tansi
Penggunaan &a/at perengang atau tiang penegang $sta&e po'e%
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 7
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
!a=at penegang +apat meng-rangi beban me.anis tiang, +emi.ian ;-ga
pema.aian tiang penopang.
Sehingga tiang +engan .e.-atan me.anis /ang .e,i" +apat +iperg-na.an
-nt-. menahan beban me.anis /ang "ebih besar.
!onstr-.si ini -m-m +ipa.ai pa+a tiang a.hir +an tiang > tiang s-+-t.
Pembumian pada )aringan distribusi )aringan tegengan rendah
Ketentuan tentang pembumian
#en-r-t PG0%, sem-a bagian .on+-.ti8 terb-.a pa+a s-at- insta"asi
har-s +ib-mi.an.
Pet-n;-. pra.tis sem-a ni"ai resistansi pemb-mian ma.sim-m sebesar 5
6hm.
<er+asar.an .e.-atan me.anis "-as penampang minim-m penghantar
pemb-mian a+a"ah sebesar 50 mm2 +an terb-at +ari tembaga.
Penghantar b-mi &"e.tro+a batang +imas-..an tega. "-r-s .e +a"am
tanah, pan;angn/a +ises-ai.an +engan .eb-t-han +engan memperhati.an
resistansi tanah :
Gnt-. resistansi tanah P
1
F 100 H meter :
Pan;ang : 1 m 2m 3m m
'i"ai H : 70 0 30 20
Gnt-. resistansi tanah P ti+a. sama +engan P, ni"ai pentanahan
+i.a"i.an P / P
1
Lendutan $ saging %
?ara. "en+-tan 3 sag 5 +engan perm-.aan tanah +i-.-r +ari titi. teren+ah
se.-rang1.-rangn/a :
Penghantar
Ta. beriso"asi <eriso"asi
<-.an ;a"an -m-m
?a"an -m-m
5 meter
5 meter
"ara& Bebas
?ara. bebas penghantar ta. beriso"asi +engan ben+a "ain 3 pohon / bang-nan 5 :
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 9
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
Pa+a +asarn/a ti+a. bo"eh bersingg-ngan
?ara. /ang +ipers/arat.an min. 0,5 meter.
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDA#
De0inisi
Sambungan Luar Tegangan Rendah $SLTR% ada'ah penghantar
+iba=ah ata- +iatas tanah termas-. pera"atann/a m-"ai +ari titi.
Pen/amb-nganpa+a ?aringan Tegangan Ren+ah 3?TR5 sampai +engan
A"at Pembatas +an Peng-.-r 3APP5.
Sambungan Luar Pe'a1anan $SLP% ada'ah bagian +ari S% /ang
+ipasang +iba=ah ata- +iatas tanah +an bera+a +i"-ar bang-nan
pe"anggan.
Sambungan Masu& Pe'a1anan $SMP% ada'ah bagian +ari S% /ang
+ipasang +iba=ah ata- +iatas tanah +an bera+a +i+a"am bang-nan
pe"anggan.
A'at Pembatas dan Pengu&ur $APP% mer-pa.an s-at- a"at /ang
+ig-na.an sebagai +asar transa.si ;-a" be"i energi "istri. +ari P%' .epa+a
pe"anggan.
Gb+ K!NSTRUKSI SLTR
"enis2T1pe Konstru&si SLTR
S%TR +engan !abe" G+ara 1 Phase
S%TR +engan !abe" G+ara 3 Phase
7engan APP T/pe !h-s-s10 +i Pe"anggan
7engan APP T/pe !h-s-s10 +i )ar+- 7istrib-si
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 9
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
Gambar dan Materia' Konstru&si $ 'ihat gambar %
SUR3E4 "ARINGAN DAN PENGGAMBARAN RAN5ANGAN TEKNIS
Ran,angan pengembangan ;aringan +istrib-si tenaga "istri. a+a"ah s-at- ber.as
gambar ran,angan +an -raian te.nis, /ang +ig-na.an sebagai pe+oman -nt-.
pe"a.sanaan pembang-nann/a /ang +ipero"eh +ari s-at- .egiatan s-r2e/.
%ang.ah s-r2e/ /ang biasa +i"a.-.an +a"am s-at- pengembangan / pembang-nan
;aringan +istrib-si me"ip-ti :
1. Persiapan
#en/iap.an pera"atan +an per"eng.apan s-r2e/
#engg-na.an pera"atan +an per"eng.apan s-r2e/
2. Pe'a&sanaan
#eng-.-r ro-te ;aringan +istrib-si
#enent-.an titi. tanam tiang
#enent-.an arah ro-te setiap titi. +engan .ompas
#emb-at s.etsa ;aringan +istrib-si +engan men,atat ;ara. antar titi.
tanam tiang +an men,atat ang.a pen-n;-.an .ompas
#en,atat sem-a .on+isi +an ob;e. pengena" +i "ing.-ngan ro-te
;aringan.
3. Laporan
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 10
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
#emb-at %aporan hasi" s-r2e/ ses-ai 8ormat /ang +itent-.an
7ari s-at- hasi" s-r2e/, +i"a.-.an"ah penggambaran ran,angan pengembangan
;aringan +istrib-si terseb-t. 0si +ari s-at- ran,angan terseb-t antara "ain :
1. )ambar Sit-asi, /ang men-n;-..an :
%eta. "o.asi .eb-t-han beban tenaga "istri.
Sit-asi "o.asi tempat.
2. )ambar ;aringan +istrib-si, /ang me"ip-ti :
)ambar ro-te rang.aian ;aringan +istrib-si /ang ber-pa rang.aian
-tama +an ,abang, ;enis .onstr-.si, penghantar +ari s-p"/ -tama .e
p-sat beban.
Ran,angan tata "eta. per"eng.apan ;aringan +istrib-si
Ran,angan "eta. pem-t-s tenaga/pemisah, a"at prote.si
Tan+a1tan+a gambar.
G.-ran +an ;enis penghantar
Sistem pemb-mian /ang +ipi"ih.
3. Stan+ar !onstr-.si :
Ses-ai +engan Sistem 7istrib-si /ang +ig-na.an +i+a"am s-at- =i"a/ah .er;a,
se,ara -m-m te"ah +i"a.-.an stan+ar .onstr-.si /ang te"ah +ises-ai.an
+engan spesi8i.asi te.nis /ang ber"a.- nasiona"/iternasiona", me"ip-ti :
Stan+ar !onstr-.si Sa"-ran G+ara/!abe" Tegangan #enengah 3SGT# /
S!T#5
Stan+ar !onstr-.si )ar+- 7istrib-si
Stan+ar !onstr-.si Sa"-ran G+ara Tegangan Ren+ah 3SGTR5
Stan+ar !onstr-.si Samb-ngan R-mah 3SR5
Stan+ar !onstr-.si A"at Pembatas +an Peng-.-r 3APP5.
Stan+ar +ari !onstr-.si terseb-t +iatas me"ip-ti bent-. pemasangan, ;enis
pera"atan / bahan /ang +ig-na.an serta ;-m"ah bahan / materia" terseb-t.
Sebagai ,ontoh, ter"ampir Stan+ar !onstr-.si SGT#, )ar+- 7istrib-si,
SGTR, SR +an APP /ang +ig-na.an +i P%' 7istrib-si ?a=a Tim-r.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 11
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
7ari ;enis .onstr-.si /ang +ipi"ih -nt-. masing1masing sistem 7istrib-si
Tegangan #enengah / Ren+ah, )ar+- 7istrib-si +an Samb-ngan R-mah
+a"am s-at- Ran,angan Pengembangan ?aringan 7istrib-si, +item-.an ;-m"ah
.eb-t-han bahan .onstr-.si.
. )ambar rin,i 8isi. :
!onstr-.si ;aringan +istrib-si / ;enis gar+- +istrib-si /ang +ig-na.an.
<iasan/a +ipi"ih ber+asar ro-te +an .ont-r ;aringan /ang a.an
+i.embang.an.
Per"eng.apan ;aringan +istrib-si "ainn/a 3Pem-t-s / Pemisah / Prote.si5.
7ipi"ih ber+asar pre+i.si .eb-t-han operasiona" +an sistem SGT# /ang
a+a, serta e8isiensi pembea/aan.
Cara pemasangan +an pengoperasiann/a.
7ib-at pen;e"asan/a agar m-+ah +a"am pembang-nann/a, testing,
operasiona" +an peme"iharaann/a +i.em-+ian hari.
5. <ahan pembang-nan .onstr-.si ;aringan +istrib-si :
?-m"ah +an ;enis bahan
?enis bahan /ang +ipi"ih ber+asar .emamp-an hantar ar-s, ;-ga
+iperhit-ng.an .-at me.anis materia" ses-ai .ont-r / ro-te ;aringan.
Spesi8i.asi te.nis /ang +ipers/arat.an
A+an/a .eterse+iaan berma,am ;enis bahan materia"/pera"atan +i
pasaran +engan 8-ngsi /ang sama +an per"-n/a at-ran .ese"amatan
ses-ai stan+ar /ang ber"a.- tetap men;a+i a,-an, m-t"a. setiap bahan /
materia" /ang a.an +ipi"ih +i"eng.api spesi8i.asi te.nis /ang
+i.ehen+a.i/+ipers/arat.an.
Per.iraan bia/a pembang-nan .onstr-.si ;aringan +istrib-si
)-na mempersiap.an bia/a pembang-nan ata- meni"ai s-at- ren,ana
in2estasi "a/a. ata- ti+a., ma.a +ari ran,angan te.nis +an perhit-ngan
.eb-t-han ;enis/;-m"ah bahan/materia" /ang +ig-na.an -nt-.
pembang-nan pengembangan ;aringan +istrib-si, +i"a.-.an perhit-ngan
bia/an/a /ang ang.a .-m-"ati8 bia/a tota"n/a sering +iseb-t +engan
isti"ah RA< 3Ren,ana Anggaran <ia/a5.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 12
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
PREDIKSI PEMBEBANAN6 TEGANGAN DR!P DAN SUSUT ENERGI
Perhit-ngan te.nis :
Beban pen1a'uran ma&simum
Setiap bahan penghantar "istri. memp-n/ai batas1ar-s tertent-. 7i +a"am
pemi"ihan penampang .on+-.tor +an .apasitas trans8ormator /ang a.an
+ig-na.an, +iperhit-ng.an .emamp-an hantar ar-s / beban ma.sim-m
materia" / pera"atan ini, /ang +i.ore"asi.an +engan .4A / <eban /ang har-s
+i"a/ani.
Arus hubung pende&
Gnt-. .ese"amatan .etenaga1"istri.an /ang men/ang.-t .ese"amatan man-sia
+an ter;aminn/a pen/a"-ran "istri. se,ara .ontin-, pa+a setiap ran,angan
pengembangan ;aringan +istrib-si /ang te"ah +ib-at, sebai.n/a +ihit-ng
besaran ar-s h-b-ng sing.atn/a g-na me"ihat setting/.apasitas prote.si /ang
terpasang masih +apat meng1,o2er segmen ;aringan bar- ini ata- per"-
+ia+a.an per-bahan/penggantian prote.si bar-.
"atuh Tegangan 'istri&
?at-h tegangan "istri. pa+a ;aringan SGT# tergant-ng pa+a tegangan
operasiona" /ang +apat +iat-r me"a"-i 6n1"oa+ tan ,hanger trans8ormator
)ar+- 0n+-., /ang ses-ai .etent-an +ii;in.an antara 20 > 22 .4 +an ;-ga
+ibatasi o"eh sa+apan tanpa beban /ang a+a +i trans8ormator gar+- +istrib-si.
Sebagai pan+-an +-g-na.an tegangan se.-n+air tra8o +istrib-si +iat-r pa+a
ni"ai o-t1p-t 5 I +iata tegangan nomina" tegangan pe"a/anan / ren+ah.
Perhit-ngan ;at-h tegangan +apat +i"a.-.an +engan ,ara : meto+e impe+ansi
;aringan, momen "istri., gra8is ata- ber+asar tab-"asi ;at-h tegangan per .m
;aringan.
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 13
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peralatan Utama Sistem Distribusi
Berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai perusahaan 1