Anda di halaman 1dari 4

Kultum-Kultum

Pilihan
www.al-mubarok.com
Meniti Jejak Generasi Terbaik
Fanpage : Kajian Islam al-Mubarok
Facebook : Kajian al-Mubarok
Twitter : @kajianmubarok
Diterbitkan oleh Ma'had al-Mubarok
Edisi 1. 1435 H
Gratis!
Alhamdulillah. Ash-sholatu
Was salamu 'ala rasulillah.
Amma ba'du.
Kaum muslimin yang dirahmati
Allah, bulan Ramadhan adalah
bulan yang mulia, bulan penuh
berkah, bulan ampunan, bulan
kedermawanan, dan bulan
kesabaran.
Di dalam bulan Ramadhan inilah,
umat slam di berbagai pen!uru bumi
tunduk patuh kepada Allah" dengan
menahan diri dari makan dan minum
serta pembatal-pembatal puasa se!ak
terbit #a!ar hingga terbenamnya
matahari.
nilah ibadah yang agung, ibadah yang
men!adi salah satu perwu!udan makna
$rman Allah ta'ala, %yang artinya&,
'(idaklah Aku )iptakan !in dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah
kepada-Ku.* +QS. Adz-Dzariyat: 56,
Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
ibadah kepada Allah adalah bentuk
perendahan diri dan kepatuhan
kepada--ya dengan penuh ke)intaan
dan pengagungan.
badah kepada Allah ini akan terwu!ud
dengan melaksanakan perintah-
perintah--ya dan men!auhi larangan-
larangan--ya sesuai dengan tuntunan
syari'at -abi kita Muhammad shallallahu
'alaihi wa sallam.
Allah ta'ala ber$rman,%yang artinya&,
'.ahai orang-orang yang beriman, telah
diwa!ibkan kepada kalian puasa
sebagaimana telah diwa!ibkan
kepada orang-orang sebelum
kalian, mudah-mudahan
kalian bertakwa.*
+QS. Al-Baqarah: 183,
/audara-saudara seiman yang semoga
selalu dirahmati Allah, ibadah puasa ini
men!adi sebuah u!ian bagi kita, u!ian
atas nilai-nilai ketakwaan yang tertan-
)ap di dalam hati kita" apakah kita
termasuk orang yang tunduk dan taat
ataukah kita termasuk orang yang
membangkang dan bermaksiat.
Dengan puasa, akan tampak siapa
yang bertakwa dan siapa yang lebih
mendahulukan hawa na#sunya!
0leh sebab itu, marilah kita berusaha
mewu!udkan nilai-nilai ketakwaan ini
dengan sebenarnya melalui gerak-
gerik hati, u)apan lisan, dan !uga
perbuatan anggota badan.
1asan al-2ashri rahimahullah
mengatakan, '2ukanlah iman itu
semata-mata dengan berangan-angan
atau menghiasi penampilan luar.
Akan tetapi hakikat iman itu adalah
apa yang tertanam di dalam hati dan
dibuktikan dengan amalan.*
Marilah kita sambut bulan puasa ini
dengan hati yang penuh kegembiraan.
Kegembiraan akan rahmat dan ampunan
Allah, kegembiraan terhadap )urahan
hidayah dan kelembutan tau$k--ya.
Bulan Yang Mulia
Halaman Satu
www.al-mubarok.)om
3ara ulama kita menasihatkan, '4ika engkau berpuasa maka
hendaklah berpuasa pula lisanmu, penglihatanmu, dan anggota
badanmu. 4anganlah engkau !adikan hari di saat kamu berpuasa
sama sa!a dengan hari-hari biasa.*
/emoga kultum yang singkat ini berman#aat bagi kami dan
!ama'ah sekalian, dan semoga Allah ta'ala memberikan kepada
kita kemudahan-kemudahan dalam men!alankan ketaatan dan
menggapai surga--ya yang abadi...
Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa
sallam. Walhamdulillahi Rabbil 'alamin.
Jika engkau berpuasa maka hendaklah
berpuasa pula lisanmu, penglihatanmu,
dan anggota badanmu.
Janganlah engkau jadikan hari di saat
kamu berpuasa sama saja dengan
hari-hari biasa.
www.al-mubarok.com
Halaman Dua
bnu (aimiyah rahimahullah berkata,
'/impul pokok a!aran agama ada dua5 kita tidak
beribadah ke)uali hanya kepada Allah, dan kita
beribadah kepada--ya hanya dengan syari'at--ya. Kita
tidak beribadah kepada--ya dengan bid'ah-bid'ah.
1al itu sebagaimana $rman Allah ta'ala +yang artinya,,
'Maka barangsiapa yang mengharapkan per!umpaan
dengan Rabbnya, hendaklah dia melakukan amal salih
dan tidak mempersekutukan sesuatupun dalam
beribadah kepada Rabbnya.* +6/. al-Kah$5 778,.*
+lihat Da'a'im Minhaj Nubuwwah, hal. 9:,
Mutiara Hikmah
Halaman Terakhir