Anda di halaman 1dari 2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan
1.2 Latar Belakang Masalah
1.3 Pernyataan Masalah
1.4 Persoalan Kajian
1.5 Objektif Kajian
1.6 Kepentingan kajian
1.7 Definisi Istilah
1.8 Limitasi Kajian
1.9 Kerangka Konsep Kajian
1.10 Rumusan

BAB 2 SOROTAN KAJIAN
2.1 Pengenalan
2.2 Konsep dan Prinsip Pendidikan Prasekolah
2.3 Penggunaan Portfolio di Kelas Prasekolah
2.4 Model dan Teori
2.4.1 Model Penilaian Matlamat Bebas
2.4.2 Teori Pembelajaran Kognitif
2.4.3 Teori Pembelajaran Konstruktivisme
2.5 Kajian Lepas
2.6 Rumusan


BAB 3 METODOLOGI KAJIAN
3.1 Pengenalan
3.2 Reka bentuk kajian
3.3 Tempat Kajian
3.4 Kaedah Kajian
3.5 Prosedur Menjalankan Kajian
3.5.1 Fasa Pertama
3.5.2 Fasa Kedua
3.5.3 Fasa Ketiga
3.5.4 Fasa Keempat
3.5.5 Fasa Kelima

3.6 Prosedur Pengumpulan Data
3.6.1 Prosedur Pemerhatian
3.6.2 Prosedur Temubual
3.6.3 Analisis Dokumen
3.7 Prosedur Penganalisisan Data
3.7.1 Langkah 1
3.7.2 Langkah 2
3.7.3 Langkah 3
3.7.4 Langkah 4
3.7.5 Langkah 5
3.7.6 Langkah 6
3.7.7 Langkah 7
3.8 Pertimbangan Etika
3.8.1 Kajian mementingkan sifat keterbukaan dan kepercayaan
3.8.2 Kajian memerlukan persetujuan subjek (informan) kajian
3.8.3 Kajian mementingkan prinsip kebebasan
3.8.4 Kajian mementingkan kerahsiaan
3.9 Prosedur Kesahan dan Kebolehpercayaan
3.10 Rumusan