Anda di halaman 1dari 25

Tumbuh Kembang yang Kurang Baik pada Bayi

Jacob Benedick Sirait


102010287 (F2)
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
*
Alaat Kores!ondensi"
Jacob Benedick Sirait
Fakultas Kedokteran #ni$ersitas Krida %acana
Jl& Ar'una #tara (o& 0) Jakarta 11*10
(o +el! (021) *),-.20*1 eail" /lord0elrond1/ahoo&co
Pendahuluan
2ertubuhan !ada asa ba/i adalah salah satu asa /an3 san3at !entin3 !ada suatu
indi$idu4 hal ini akan san3at een3aruhi indi$idu tersebut kelak !ada hari dewasan/a&
2ertubuhan !ada asa ba/i bisa dikatakan cuku! ce!at4 keudian beran3sur elabat dan
keudian en3alai !erce!atan kebali saat asa rea'a& Kuran3n/a !erhatian terhada!
asalah !ertubuhan dan !erkeban3an ba/i da!at ebawa da!ak /an3 buruk4 di ana
da!at tibuln/a berba3ai hal.hal /an3 tidak diin3inkan4 baik itu !ada 5isik au!un ental
indi$idu tersebut& Karena itu4 !ada dasarn/a ada suatu ke!entin3an ba3i suatu !ro5esi se!erti
dokter untuk eberikan !en/uluhan ke!ada !ara oran3 tua untuk en/adari !entin3n/a
!eberian hal.hal /an3 san3at dibutuhkan anak ereka dei terca!ain/a suatu !roses
tubuh.keban3 /an3 o!tial&
Kebutuhan Dasar Bayi ASUH, ASIH, ASAH
6ran3 tua !ada dasarn/a wa'ib eberikan in5orasi4 dukun3an4 akanan dan hal 7
hal lainn/a /an3 en'adi dasar ba3i !ertubuhan anakn/a& #sia /an3 berbeda akan
ebutuhkan kebutuhan /an3 berbeda !ula& Ada bebera!a kate3ori /an3 da!at di !isahkan
dala konteks kebutuhan dasar4 /aitu kebutuhan akan akanan atau ener3/.ener3/ /an3
dibutuhakan oleh tubuh anak su!a/a da!at bertubuh den3an aksial4 kebutuhan akan
!erkeban3an eosional dari anak4 /aitu den3an eberikan kasih sa/in3 dan !ela'aran.
!ela'aran lainn/a4 dan kebutuhan untuk ebibin3 anak en'adi !ribadi /an3 sia!
enata! asa de!ann/a den3an kekuatann/a sendiri& 8al.hal tersebut bisa dikatakan tidak
lah 3a!an34 teta!i tentu sa'a da!at dilakukan dan harus dilakukan&
1
Asuh !ada dasarn/a berhubun3an den3an hal.hal se!erti eberikan kebutuhan
dasar ba3i !erkeban3an tubuh anak secara o!tial4 baik den3an akanan /an3 ber3i9i
au!un den3an eberikan iunisasi ba3i anak untuk eban3un kekebalan terhada!
bebera!a !en/akit tertentu& AS:8 berhubun3an den3an !eberian hal.hal /an3 ber3una
untuk eran3san3 !ertubuhan anak akan kebutuhan eosional4 sehin33a eosional anak
da!at berkeban3 den3an noral& 8al ini /an3 akan ebentuk !ribadi anak tersebut kelak&
;alu <ASA8= /an3 eru!akan !eberian bekal !ebela'aran untuk en3asah anak
en33unakan kea!uan ber!ikir ereka& Mereka di a'ak untuk ulai ber!ikir akan
sekelilin3n/a4 di inta untuk ulai bisa bertindak sesuai den3an a!a /an3 diin3inkann/a4
ta!i teta! en3ikuti kaidah /an3 berlaku& 8al ini tentu sa'a harus enda!at bibin3an /an3
san3at ketat4 baik dari keluar3a4 sekolah4 bahkan dari intitusi kea3aaan /an3 di anut&
Termpramen dan Pengaturan Diri
Salah satu !eristiwa /an3 serin3 di'u!ai !ada !raktik !ediatric adalah !u'ian atau
kekecewaaan oran3 tua dala eneukan bahwa beta!a berbedan/a ke!ribadian dan
!erilaku anak !ertaa dan anak kedua& 2ada keluar3a den3an lebih dari 1 anak4 satu anak
da!at san3at udah en3alaai !atah tulan34 'atuh dari te!at tin33i4 en3alai rua /an3
tidak la9i4 atau suatu ran3kaian in5eksi telin3a dan selesa /an3 ta!ak tidak ada habisn/a&
Satu anak da!at san3at terbuka4 seentara anak /an3 lain bersi5at takut.takut dan enarik
diri& Seoran3 anak !ere!uan da!at eru!akan atlet hebat4 seentara anak laki.laki tidak
eiliki inat saa sekali terhada! olahra3a& >okter tentu sa'a en3enali adan/a rentan3
rasa takut ulai dari tenan3 dia hin33a rebut4 /an3 ter'adi !ada diulain/a !eeriksaan
5isik atau ketidakn/aanan iunisasi&
1
A!resiasi terhada! !erbedaan te!raen indi$idual eru!akan sesuatu /an3 !entin3
dala !raktik !ediatric4 tidak han/a karena da!akn/a !ada !erkeban3an serta !erilaku4
teta!i 'u3a karena keun3kinan kaitann/a den3an kesehatan ental sekali3us 5isik& Seba3ai
contoh4 anak !rasekolah den3an rasa alu ekstre da!at berada !ada risiko /an3 lebih tin33i
untuk en3alaai 3an33auan ansietas !ada asa kanak.kanak !erten3ahan atau untuk
en3alai 3an33uan !anic dan a3ora!hobia( ketakutan berada !ada ruan3an /an3 besar atau
terbuka) seba3ai oran3 dewasa&
Kea!uan en3enal dan en3ontrol <warna= eosi !ada !eristiwa /an3 ter'adi di
lin3kun3an eru!akan !restasi kritis dini !ada !erkeban3an& :nteraksi ba/i den3an
!erberi !erawatan4 terutaa den3an ibu ereka4 ta!akn/a ebibin3 dan ebentuk
!en3alaan serta eks!resi5 a5ekti5 dala bulan.bulan !ertaa kehidu!an& (anti seirin3
ber'alann/a aturasi4 !en3aturan !en3alaan eosional en'adi terle!as dari !eberi
!erawatan dan lebih da!at di'an3kau oleh control diri anak /an3 ten3ah uncul& 2ada tahun.
tahun endatan34 !erbedaan kea!uan !en3aturan diri indi$idual seaca itu uncul
seba3ai sebuah !enentu !entin3 terhada! kese'ahteraan ental dan 5isik& 2ada asa /an3
da!at dikatakan seba3ai asa !ra.iliah dua seten3ah abad /an3 lalu4 S/denha enulis
bahwa !en/ebab <3an33uan ceas= un3kin terletak !ada <te!raen tubuh /an3 diberikan
oleh ala=&
1
Kelekatan dan Indi!idualisme
:katan awal dan kelekatan /an3 terus berkeban3 /an3 eru!akan cirri khas
hubun3an ba/i.!eberi !erawatan eiliki dasar biolo3i /an3 kuat& Se!erti di'elaskan oleh
Bowlb/4 ba/i baru lahir dan oran3 tua ereka telah ter!ro3ra secara 3enetic untuk
ebentuk kelekatan /an3 kuat antara satu saa lain& Ba/i uda lebih eilih beres!ons
!ada ba/an3an wa'ah anusia dan !ada suara bernada tin33i ilik seoran3 ibu& Sebalikn/a4
!eberi !erawatan eiliki ketertarikan alai terhada! <a3netis= sen/u seoran3 ba/i
dan ur3ensi tan3isann/a& 2erilaku kelekatan endasar ini telah diteukan dala bera3a
kon5i3urasi keluar3a dan elewati suatu rentan3 buda/a /an3 luas&
1
>en3an deikian4 'ika seoran3 anak kecil dan !eberi !erawatann/a salin3
eahai satu saa lain4 interaksi ereka akan bersi5at ada!ti5& Selaa tahun.tahun awal
kehidu!an seoran3 ba/i4 se'ulah besar tan33un3 'awab untuk endoron3 suatu hubun3an
/an3 haronis terletak !ada kea!uan !eberi !erawatan ebaca sin/al serta res!ons
ba/i secara benar& A!abila res!on !eberi !erawatan berkontak da!at diraalkan dan se'alan
den3an !erasaan ba/i4 anak kecil tersebut akan en3alai !erasaan awal beru!a keaanan4
kee5ekti5an !ersonal4 dan rasa berhar3a /an3 !ositi5& 8al ini en3hasilkan a!a /an3 disebut
seba3ai <ke!erca/aan dasar= oleh ?rikson4 atau 5enoena /an3 kea!uan diraalakan dari
luar en/ebabkan rasa !asti dari dala& Ba3i oran3 tua kea!uan ebaca sin/al dari
ba/i ereka eru!akan !en3alaan /an3 luar biasa dan tidak !erlu enda!at bibin3na
dari !ro5essional4 ta!i adakalan/a 'u3a en3alaai kesulitan karena ba/i ereka /an3 tidak
a!u untuk eres!on atau !un susah di baca karena !reature4 3an33uan neurolo3i4
!en/akit kronis4 au!un 3a/a te!raen /an3 ekstre&
1
Selaa ) bulan !ertaa kehidu!an4 seba3ian besar ba/i beres!on secara !ositi5
terhada! sia!a!un4 !ada ) bulan kedua4 ereka ulai encari kedekatan den3an !eberi
!erawatan !rier ereka4 dan setelah 2 tahun4 anak akan ulai elakukan !ele!asan secara
bertaha! terhada! !eberi !erawatan ereka4 dan ulai en/adari keadaan ter!isahn/a dan
e!erlihatkan berba3ai dera'at !erilaku keceasan terhada! keadaan ter!isah ini4 dan
setelah @ tahun ereka sudah ulai da!at entolerir ketidakadaan !eberi !erwatan !rier
dan ulai bisa eneria kehadiran oran3 dewasa /an3 tidak dikenal tan!a ban/ak kesulitan&
1
ASI pada bayi sebagai makanan dasar a"al
Men/usui eru!akan !raktik !eberian akanan !ada ba/i /an3 di!en3aruhi oleh
berba3ai 5actor social4 buda/a4 iliah4 dan koersial4 telah san3at ber$ariasi selaa se!aruh
abad ini& Ketrsediaan akananAsusu 5orula ba/i /an3 dari se3i 3i9i cuku! baik telah
eber oran3 tua lebih ban/ak !ilihan dan keleluasaan dala eber akan ba/i ereka&
(aun ba3aiana!un4 keun33ulan 3i9i4 iunolo3ik4 dan !sikolo3ik AS: teta! tidak
ter3o/ahkan& Ke!utusan utnuk eberikan AS: atau susu botol biasan/a dibuat sebelu
ba/i lahir sehin33a hal ini en'adi to!ic /an3 !entin3 untuk didikusikan selaa kun'un3an
!renatal& >okter harus e!roosikan an5aat en/usui den3an eberikan in5orasi4
en/in3kirkan kesalahan an33a!an dan ebatu oran3 tua e!er'elas !erasaan serta sika!
ereka en3enai !eberian akan ba/i&
1
2en3isa!an oleh neonates akan eran3san3 hi!o5isis ibu en3eluarkan !rolaktin
serta oksitosin4 /an3 keudian eran3san3 !roduksi dan !ele!asan AS:& Kadar !rolaktin
di!ertahankan oleh drainase !a/udara /an3 adekuat dan un3kin di!en3aruhi secara ne3ati$e
oleh berba3ai 5actor isaln/a !eakaian obat tertentu4 kelelahan oran3 tua4 dan stress&
2en3eluaran oksitosin dan re5leB e'eksi susu selan'utn/a ter'adi seba3ai res!ons terhada!a!
!en3isa!an oleh ba/i dan ditin3katkan oleh istirahat4 rasa han3at4 atos5er /an3 tenan34 dan
kesenan3an ketika enata! dan enden3ar suara ba/i& 2en3eluaran oksitosin un3kin
dihabat oleh rasa n/eri4 alu4 teralihn/a !erhatian4 dan rasa lelah&
Selaa bebera!a hari !ertaa !ost!artu4 ba/i enda!at kolostru dala 'ulah
sedikit teta!i ka/a en3andun3 antibod/& Cutinitas en/usui /an3 subo!tial selaa
!eriode ini 'aran3 en33an3u keberhasilan akhir !en/usuan& 6ran3 tua /an3 in3in sekali.
sekali eberikan su!leentasi !en/usuan den3an susu botol sebaikkn/a enun33u
bebera!a in33u sa!ai !ola en/usui sudah terbentuk& Derakan ulut dan lidah /an3
di3unakan dala en/usui berbeda dan lebih intensi5 dari!ada ketika einu susu dari
dot&
1
Pemberian makanan #$rmula, !itamin, dan peningkatan ke makanan padat
Ba3i oran3 tua /an3 eilih untuk tidak en/usui anaknn/a4 tersedia bera3a susuA
akanan 5orula& 6ran3tua harus diberi tahu en3enai keiri!an serta !erbedaan di antara
berba3ai 5orula4 !en/ia!an 4 dan !en/i!anan /an3 benar4 dan a!a /an3 dihara!kan dala
hal 5rekuensi serta 'ulah !eberian&
Seba3ian besar 5orula koersial /an3 dirancan3 berasal dari susu sa!i4 /an3 terdiri
dari susu ski /an3 direkonstruksi atau susu sa!i4 /an3 terdiri atas susu ski den3an
tabahan !rotein whe/& Suber karbohidrat adalah laktosa4 eski!un seba3ian 'u3a
enabahkan !ati4 atau karbohidrat ko!leks& Kandun3an leak terdiri atas ca!uran
in/ak nabati /an3 da!at dicernadan disera! secara lebih baik dibandin3kan leak alai
susu& Ko!osisi 5orula ini dian33a! a!u en'adi alternati$e 3i9i /an3 adekuat terhada!
AS:&
1
Se!erti en/usui4 oran3 tua didoron3 untuk eber akan sesuai kein3inan ba/i&
Seba3ian besar neonates akan einu )0.,0 3ra !ada setia! 2.@ 'a dan 'an3an
dibiarkan lebih dari * 'a tan!a inu& Ba/i /an3 enda!atkan susu 5orula biasan/a akan
kehilan3an berat badan seban/ak kuran3 dari 8E berat lahirn/a4 dan kebali e!eroleh
berat ereka !ada hari ke tu'uh sa!ai kese!uluh& Ba/i !ada usia ena bulan setidakn/a
sudah einu kuran3 dari ,00 3ra susu 5orula !erhari dala kobinasi den3an
akanan !adat4 dan kalori dari susu 5orula tidak boleh elebihi )*E 'ulah asu!an total&
1
Ba/i /an3 sehat tidak dian'urkan untuk enda!atkan su!leentasi $itain rutin
terlebih a!abila ba/i tersebut tidak eiliki 5actor risiko s!esi5ik untuk de5isiensi& Karena
5orula koersial sudah di!erkuat den3an $itain dan ineral4 ba/i ater /an3 enda!at
susu 5orula tidak eerlukan su!leentasi tabahan& Secara alaiah4 AS: ka/a
en3andun3 $itain A serta F& walau!un kadar $itain > AS: rendah4 rakitis 'aran3 ter'adi
!ada ba/i /an3 enda!at AS:& Su!leentasi $itain > dian'urkan !ada ba/i /an3 einu
AS: a!abila ibu kuran3 en3andun3 $itain > atau ba/i kuran3 ter!a'an !ada sinar atahari
karena warna kulit /an3 san3at 3ela! atau !ea'anan caha/a atahari /an3 tidak eadai&
>e$isiensi $itain B
12
'u3a da!at ter'adi !ada ba/i /an3 ena!at AS: a!abila ibu ba/i
eru!akan $e3etarian /an3 ketat&
1
A!abila ba/i tidak enda!at besi dari akanan4 ba/i ater ulai kehilan3an
si!anan besi ereka !ada usia - bulan& Ba3i seua ba/i kecuali /an3 enda!at AS:
eksklusi54 su!leentasi besi dari satu atau lebih suber4 isaln/a 5orula ba/i4 serealia /an3
di!erkuat besi4 atau tetes 5ero sul5at4 harus diulai !ada usia - sa!ai ) bulan !ada ba/i
ater dan 2 bulan !ada ba/i !reature& %alau!un kandun3an besi di dala AS: lebih rendah
dari!ada dala susu 5orula4 ba/i ater /an3 enda!at AS: eksklusi5 tidak eerlukan
tabahan suber besi karena suber besi di dala AS: eiliki bioa$ailibilitas /an3 lebih
besar& (aun4 saat akanan !adat diulai dan asu!an AS: berkuran34 diindikasikan untuk
eber akanan /an3 ka/a en3andun3 besi4 se!erti !ada anak /an3 enda!at susu
5orula& Ba/i !reature /an3 enda!at AS: harus enda!at tetes besi setelah 2 bulan&
1
2ada - bulan !ertaa4 !eberian akanan !adat tidak dian'urkan karena en9i.
en9i dala saluran !encernaan belu cocok encerna karbohidrat ko!leks4 !ati4 dan
!rotein4 dan usus iatur /an3 eun3kinkan elintasn/a akroolekul enebus sawar
usus4 un3kin en/ebabkan ba/i udah aler3i di keudian hari&!ada usia -0) bulan ke!ala
dan control orootorik ba/i sudah cuku! berkeban3 untuk secara akti5 ikut serta
enun'ukkan ka!an ereka la!ar atau ken/an3& 2ada awaln/a 'ulah akanan /an3
dikonsusi kuran3 !entin3 dibandin3kan !en3alaan akan& %aktu untuk akan haruslah
en/enan3kan4 aan4 santai4 dan interakti5&
2ada usia ) hin33a , bulan4 seba3ian ba/i sudah da!at duduk4 easukkan akanan
ke dala ulut ereka dan ee3ann3 sendok serta can3kir& >en3an latihan4 !eakaian
can3kir dan sendok /an3 terkontrol biasan/a terca!ai !ada usia 1* sa!ai 18 bulan&
Imunisasi untuk mendapatkan% meningkatkan imunitas tubuh
:unisasi adalah suatu tindakan untuk eberikan kekebalan den3an cara
easukkan $aksin ke dala tubuh anusia& :unisasi bertu'uan untuk enurunkan an3ka
keatian dan kesakitan serta ence3ah akibat buruk lebih lan'ut dari !en/akit /an3 da!at
dice3ah den3an iunisasi& Sasaran iunisasi adalah ba/i (0.11 bulan)4 ibu hail4 anak dan
calon !en3antin wanita& :unisasi rutin secara draatis telah enurunkan orbiditas dan
ortalitas akibat berba3ai !en/akit in5eksi dan telah en'adi as!ek !entin3 dala !erawatan
kesehatan !ediatric !ence3ahan& #ntuk eaksialakan e5ekti$itas dan einialkan
toksisitas4 rekoendasi en3enai 'adwal4 dosis4 rute4 dan te!at !eberian setia! iunisasi
harus diikuti& 2en/untikan subkutis dan intrauskularis biasan/a diberikan !ada !aha atas
atau anterolateral !ada ba/i dan4 a!abila assa otot kuran3 eadai4 di daerah deltoid !ada
anak dan dewasa&
1.@
Imunisasi Pasi#
:unisasi !asi5 ter'adi a!abila seseoran3 eneria antibodi atau !roduk sel dari oran3 lain
/an3 telah enda!at iunisasi akti5& :unisasi !asi5 sendiri terdiri dari iunisasi !asi5
alaiah dan buatan&
Imunisasi pasi# alamiah&
Imunitas maternal melalui plasenta' Antibodi dala darah ibu eru!akan !roteksi
!asi5 ke!ada 'anin& :3D da!at ber5un3si seba3ai antitoksik4 anti$irus4 antibaktericial terhada!
84 in5luen9a B atau S4 a3alacti B& :bu /an3 enda!at $aksinasi akti5 akan eberikan
!roteksi !asi5 ke!ada 'anin dan ba/i&
24@
Imunitas maternal melalui k$l$strum' AS: en3andun3 berba3ai ko!onen siste
iun& Bebera!a di antaran/a beru!a Enchancement Growth Factor untuk bakteri /an3
di!erlukan dala usus atau 5aktor /an3 'ustru da!at en3habat tubuhn/a kuan tertentu
(liso9i4 lakto5erin4 inter5eron4 akro5a34 sel +4 sel B4 3ranulosit)& Antibodi diteukan dala
AS: kadarn/a lebih tin33i dala kolostru (AS: !ertaa setelah !artus)
@
Imnunisasi pasi# buatan&
Immune Serum (l$bulin n$nspesi#ik )Human *$rmal Immun$gl$bulin+'
:unisasi !asi5 tidak diberikan secara rutin4 han/a diberikan dala keadaan tertentu ke!ada
!enderita /an3 ter!a'an den3an bahan /an3 berbaha/a terhada!n/a dan seba3ai re3ien
'an3ka !an'an3 !ada !enderita den3an de5isiensi antibodi&
2re!arat dibuat dari !lasa atau seru /an3 diku!ulkan dari donor sehat atau
!lasenta tan!a e!erhatikan sudah atau belu di$aksinasiAdala atau tidak dala asa
kon$alesen suatu !en/akit& 2re!arat harus bersih dari $irus 8e!atitis dan 8:GAA:>S&
:SD di3unakan untuk iunisasi !asi5 terhada! berba3ai !en/akit atau !erawatan
!enderita iunoko!roais dan keadaan tertentu& Ju3a diberikan ke!ada !enderita !ur!ura&
@
Immune Serum (l$bulin spesi#ik' 2lasa atau seru /an3 di!eroleh dari donor
/an3 di!ilih sesudah iunisasi atau booster atau kon$alesen dari suatu !en/akit& 2re!arat
da!at di!eroleh dala 'ulah besar hasil dari !lasa5eresis&
@
Imunisasi Akti#
:unisasi akti5 adalah tibuln/a antibodi seba3ai res!ons terhada! ran3san3an
anti3en&
@
>ala iunisasi akti5 untuk enda!atkan !roteksi da!at diberikan $aksin
hidu!Adileahkan atau /an3 diatikan& Gaksin /an3 baik harus udah di!eroleh4 urah4
stabil dala cuaca ekstri dan non!ato3enik& ?5ekn/a harus tahan laa dan udah
direakti$asi den3an suntikan booster anti3en& :unisasi akti5 /an3 alai dida!atkan setelah
sakit4 sedan3kan iunisasi akti5 /an3 buatan dida!atkan elalui iunisasiA$aksinasi&
,enis-,enis Imunisasi
B.( )Ba/illus .almette (uerin+
Man5aat iunisasi BFD adalah ence3ah !en/akit +BF& Meru!akan kuan hidu!
+BF /an3 sudah dileahkan& 2eberian dilakukan !ada ba/i beruur 2 bulan atau lebih4
disuntikkan di intrakutan seban/ak 040* l di !an3kal len3an atas kanan atau !an3kal !aha
atas& Ceaksi lokal tibul setelah ).8 in33u beru!a luka& Sebuhn/a luka ini ter3antun3
!ada berat badan dan besar luka& Keudian luka ini akan en'adi sikatriks dan berubah
en'adi 'arin3an !arut (scar)&
DPT )Di#teri-Pertusis-Tetanus+
Beran5aat ence3ah !en/akit di5teri4 !ertusis dan tetanus& 2eberian dilakukan
seban/ak ) kali4 asin3.asin3 saat beruur @ bulan4 - bulan4 * bulan4 * tahun (>+ sa'a)4
dan 10.12 tahun& Suntikkan diberikan di intrauskular len3an atas di uskulus deltoid atau
!aha4 seban/ak 04* l& Ceaksi /an3 uncul adalah dea&
P$li$
Beran5aat ence3ah !en/akit 2olioielitis& >iberikan dala 2 aca4 beru!a
$irus hidu! /an3 sudah dileahkan ($aksin sabin) diberikan secara oral 2 tt atau $irus ati
(killed $accine)4 disebut $aksin salk diberikan secara !arenteral&
2eberian dilakukan seban/ak ) kali4 asin3.asin3 !ada uur 2 bulan (bisa bersaa
BFD)4 uur @ bulan (bisa bersaa >2+ 1)4 uur - bulan (bisa bersaa >2+ 2)4 uur *
bulan (bisa bersaa >2+ :::)4 uur 1 tahun4 uur asuk sekolah (* tahun)&
.ampak%0easles%1ubella
Beran5at untuk ence3ah !en/akit ca!ak& Beru!a $irus hidu! /an3 sudah
dileahkan& 2eberian dilakukan !ada ba/i berusia , bulan& >isuntikkan di subkutan
seban/ak 04* l& Ceaksin/a beru!a dea rin3an selaa *.7 hari setelah !eberian
iunisasi&
Hepatitis B )rek$mbinan+
Bertu'uan untuk ence3ah !en/akit 8e!atitis B& >iberikan beru!a !uri5ied sur5aced
$irus& >isuntikkan di intauskular seban/ak 04* l& 2eberian dilakukan seban/ak @ kali4
/an3 !ertaa adalah sese3era un3kin setelah kelahiran4 /an3 kedua adalah 1 bulan setelah
suntikan !ertaa4 dan /an3 keti3a adalah ) bulan setelah suntikan !ertaa&
TIPA
Man5aatn/a untuk ence3ah !en/akit dea ti5oid dan dea !arati5oid&
>isuntikkan di subkutan4 dan diberikan seban/ak @ kali& Han3 !ertaa ketika beruur 21
bulanAlebih4 /an3 kedua beruur 2 tahunAlebih4 /an3 keti3a uur * tahunAlebih&
001 )0easles-0umps-1ubella+
Beran5aat untuk ence3ah !en/akit ca!ak4 3ondon34 dan ca!ak 'eran& #sia
!eberian adalah 1*.2- bulanAlebih& >isuntikkan di subkutan&
HIB
Beran5aat untuk ence3ah !en/akit in5eksi ?&F 8eo!hilus in5luen9ae ti!e B
se!erti enin3itis4 se!tiseia4 selulitis4 adtritis4 e!i3lotis4 dsb&
>iberikan !ada anak usia "
0.) bulan " @B inter$al 1 bulan4 buster uur 18 bulan
).12 bulan " 2B inter$al 1 bulan4 buster uur 18 bulan
12.)0 bulan " 1B
2ari/ella )/a/ar air+
Man5aatn/a untuk ence3ah in5eksi $arisella& >isuntikkan di subkutan4 diberikan
!ada uur lebih dari 1 tahun4 dan lakukan !en3ulan3an di uur 18 tahun&
Tabel 3' Imunisasi 4a5ib yang Diberikan pada Bayi )6-33 bulan+
-
Gaksin 2eberian Selan3 %aktu
2eberian
(Minial)
#ur 2en/akit /an3 Bisa >ice3ah
8B 0 1 kali . 0.7 hari Mence3ah kerusakan hati
BFD 1 kali . 0.11 bulan Mence3ah +BF
8B 1424@ @ kali - in33u 2.11 bulan Mence3ah kerusakan hati
>2+
1424@
@ kali - in33u 2.11 bulan Mence3ah"
>i5teri (!en/ubatan 'alan na!as)
2ertusis (batuk re'anAbatuk 100
hari)
+etanus
2olio
1424@
@ kali - in33u 2.11 bulan Mence3ah !olio (lu!uh la/u !ada
tun3kai kaki I len3an tan3an)
Fa!ak 1 kali . ,.11 bulan Mence3ah ca!ak (radan3 !aru4
radan3 otak4 I kebutaan)
Tabel 7' Imunisasi pada Anak Sek$lah Dasar Kelas I-2I, .al$n Pengantin dan Ibu
Hamil
Gaksin 2eberian Selan3 %aktu
2eberian
(Minial)
#ur 2en/akit /an3 Bisa >ice3ah
>+ 2 kali - in33u Anak S>
Kelas :
Mence3ah"
>i5teri (!en/ubatan 'alan na!as)
+etanus
++ 2 kali - in33u Anak S>
Kelas G:
(wanita)
Mence3ah tetanus toksoid
++ (Falon
!en3antin)
2 kali - in33u Sebelu
enikah
Mence3ah tetanus toksoid
++ (:bu
hail)
2 kali - in33u Mence3ah tetanus toksoid
Pemeriksaan Ant$p$metri dan Den!er
2eeriksaan Anto!oetri dan 2eeriksaan >en$er eru!akan !eeriksaan /an3
san3at !entin3 untuk eeriksa hubun3an status 3i9i !ada anak /an3 akan san3at
e!en3aruhi baik !ertubuhan tubuhA 5isik dan !ertubuhan secara intele3ensi& Keduan/a
akan san3at berhubun3an karena !ertubuhan 5isik tentu sa'a secara lan3sun3 e!en3aruhi
kea!uan intele3ensi anak tersebut4 baik itu otorik4 atau!un !erkeban3an lainn/a&
Antr$p$metri
Secara uu antro!oetrik artin/a ukuran tubuh anusia& ditin'au dari sudut
!andan3 3i9i4 aka antro!oetrik 3i9i berhubun3an den3an berba3ai aca !en3ukuran
diensi tubuh dan ko!osisi tubuh dari berba3ai tin3kat uur dan tin3kat 3i9i& 8asil
!en3ukuran /an3 s!esi5ik en3enai ukuran dan !erubahan !ro!orsi tubuh eru!akan
indicator !entin3 ba3i status 3i9i& 2en3ukuran ini eli!uti "
*4)
1& Berat dan tin33i badan4 diana di3unakan untuk en3hitun3 indeks assa tubuh
!ada oran3 dewasa ( beratA tin33i
2
)4 dan seba3ai indicator tubuh kurus (wasting)
dan tubuh !endek (stunting) !ada anak&
2& ;in3kar ba3ian tubuh4 diana ;in3kar len3an atas da!at enun'ukkan 3i9i kuran3
!ada anakJ rasio !in33an3 dan rasio !an33ul eru!akan indicator adi!ositas
sentral !ada oran3 dewasa&
@& Ketebalan li!atan kulit4 eru!akan ukuran 'arin3an adi!ose subkutan4 dan 'ika
diukur !ada te!at /an3 sesuai ( di!erten3ahan bise!s4 di !erten3ahan trise!s4
subska!ula4 dan su!railiaka) da!at di3unakan untuk en3hitun3 !ersentase leak
tubuh&
Ada 'u3a 5actor.5aktor /an3 e!en3aruhi !en3ukuran antro!oetrik4 /an3 diba3i
en'adi 5actor internal4 /an3 terdiri dari 5actor 3enetic4 obstrektik4 dan 3ender& Ada 'u3a
5actor eksternal4 se!erti !ola akan4 obat.obatan4 lin3kun3an4 au!un !en/akit&
.ara pengukuran Antr$p$metri
+in33i dan berat badan eru!akan ukuran /an3 !alin3 serin3 di3unakan4 karena
!eralatan /an3 di!erlukan relati$e sederhana dan tersedia secara luas& +iban3an badan4
stadioeter4 dan alat !en3ukur tin33i badan 'enis a!a!un harus dikalibrasi secara berkala&
*
2ada anak4 tersedia 3ra5ik !ertubuhan untuk en3e!lot seran3kaian hasil
!en3ukuran tin33iA!an'an3 badan4 berat badan4 dan 'u3a lin3kar ke!ala selaa !ertubuhan
dan !erkeban3an& 2ertubuhan harus en3ikuti suatu !ersentil4 dan !en/i!an3an /an3
cuku! besar !erlu diselidiki lebih lan'ut&
8ingkar kepala dihubun3an den3an ukuran otak dan tulan3 ten3korak& #kuran tak
enin3kat secara ce!at selaa tahun !ertaa4 teta!i besar lin3kar ke!ala tidak
en33abarkan keadaan kesehatan dan 3i9i& Ba3aiana!un ukuran otak dan la!isan tulan3
ke!ala dan ten3korak da!at ber$ariasi sesuai den3an keadaan 3i9i&
Tinggi lutut erat hubun3ann/a den3an tin33i badan& >a!at di3unakan untuk
en3ukur tin33i badan seseoran3 den3an kelainan tulan3 sehin33a tak da!at berdiri te3ak&
8al ini da!at dilakukan untuk elakukan !en3ukuran terhada! anak /an3 belu bisa berdiri4
atau ke!ada lansia /an3 sudah tidak da!at berdiri te3ak&
Pan5ang%rentang depa, berhubun3an erat den3an tin33i badan /aitu da!at
en33antikan tin33i badan bila tin33i badan actual tidak da!at diukur& 2an'an3Arentan3 de!a
terutaa ber3una untuk enilai tin33i badan !ada usia dewasa uda &
Pan5ang badan 9 tinggi badan, ditera!kan den3an cara diana untuk en3ukur
!an'an3 badan4 sub'ek terlentan3 dan keudian en33unakan !en3ukur !an'an3 !ada sub'ek
/an3 berusia dibawah 2 tahun& >an tin33i badan diukur den3an berdiri ba3i sub'ek /an3
berusia di atas 2 tahun& (aun cara ini harus di!erlakukan den3an san3an hati.hati karena
ada !erbedaan antara etnik dan 3enetic&
Berat badan4 di3unakan untuk enun'ukkan 'ulah otot4 leak4 air4 ineral assa
tulan3& Ada baikn/a !en3ukuran dilakukan setelah sub'ek buan3 air besar dan sebelu
akan untuk ence3ah hasil /an3 tidak aksial&
I0T ( :ndeks Massa +ubuh) di3unakan dala ko!arasi internasional4 teta!i
ean3 eiliki keleahan"
1& 8ubun3an antara kelebihan berat dan de!osit leak un3kin tidak berlaku ba3i
indi$idu berotot&
2& 2ada sub'ek /an3 lebih tua (lansia)4 berkuran3n/a tin33i badan da!at eberikan
hasil !en3ukuran /an3 tidak te!at&
:M+ di3unakan cenderun3 terhada! oran3 dewasa4 den3an en33unakan tin33i dan
berat badan4 den3an cara eba3i berat badan (kilo3ra) den3an tin33i
)
(eter)&
+abel @& Klasi5ikasi :M+ untuk asia !asi5ik (%86 :6+F 200@)
Kate3ori Kisaran :M+( k3A
2
)
Berat badan kuran3 K184*
Berat badan noral 184*.224,
Berat badan berlebih L2@40
2reobesitas 2@40.2-4,
6besitas 1 2*40.2,4,
6besitas 2 L@040
8ingkar pinggang4 diukur !ada titik !erten3ahan antara batas bawah tulan3 rusuk
dan Krista iliaka /an3 diabil !ada akhir eks!irasi4 encerinkan adi!ositas $isceral4 dan
!eka terhada! !erubahan berat badan& Berdasarkan lin3kar !in33an34 telah dide5inisikan
istilah le$el tindakan /an3 berkaitan den3an tin3kat resiko terhada! kesehatan&
8ingkar panggul diukur !ada ba3ian terbesar dari !antat4 aka rasio antara lin3kar
!in33an3 dan lin3kar !an33ul da!at enun'ukkan distribusi leak tubuh antara daerah
sentral dan !eri5er& Casio di atas 048 !ada wanita dan 04, !ada !ria di'adikan seba3ai !atokan
obesitas abdoen diaana seakin tin33i nilain/a4 seakin tin33i tin3kat resikon/a&
8ingkar lengan atas )8i8A+ adalah ukuran lin3kar !ada titik !erte3ahan len3an
atas4 /an3 di3unakan bersaa hasil !en3ukuran leak tubuh subkutan ( en33unakan
ketebalan li!atan kulit !ada !erten3ahan trise!s) untuk en3ukur lin3kar otot len3an4 dan
den3an deikian da!at enun'ukkan kondisi tubuh /an3 kurus&
*4)
8e!el Tindakan 8ingkar Pinggang 8ingkar pinggang
. 4anita - Pria
*$rmal : ;6 /m :<= /m
8e!el 3- tidak ada kenaikan ;6- ;; /m <=-367 /m
berat badan lebih lan5ut
8e!el 7- resik$ tinggi , perlu >;; /m >367 /m
nasihat medis
+abel -& ;e$el tindakan untuk !enurunan berat badan4 berdasarkan lin3kar !in33an3&
Suber " At a Dlance :lu Di9i
Test skrining perkembangan menurut den!er )den!er de!el$pmental s/reening
test%DDST+
>en$er :: (>>S+ ::) adalah re$isi utaa dari standarisasi ulan3 dari >en$er
de$elo!ental screenin3 +est (>>S+) dan Ce$ised >en$er >e$elo!ental Screenin3 +est
(>>S+.C)& >>S+ adalah salah satu etode skrinin3 terhada! kelainan !erkeban3an anak&
7
+u'uan dari >>S+ :: adalah untuk en3etahui dan en3ikuti !roses !erkeban3an anak
dan untuk en3atasi secara dini bila diteukan kelainan !erkeban3an&
Man5aat dari >>S+ :: adalah untuk en3etahui taha! !erkeban3an /an3 telah dica!ai
anak4 untuk eneukan adan/a keterlabatan !erkeban3an anak sedini un3kin4 dan
untuk enin3katkan kesadaran oran3 tua atau !en3asuh anak untuk berusaha enci!takan
kondisi /an3 en3untun3kan ba3i !erkeban3an anak&
8
>>S+ :: terdiri dari 2 taha!4 /aitu"
. +aha! !ertaa " secara !eriodic dilakukan !ada seua anak /an3 berusia "
@ 7 ) bulan
, 7 12 bulan
18 7 2- bulan
@ tahun
- tahun
* tahun
. +aha! kedua " dilakukan !ada ereka /an3 dicuri3ai adan/a habatan !erkeban3an
!ada taha! !ertaa4 keudian dilan'utkan den3an e$aluasi dia3nostic /an3 len3ka!&
7
Ada 12* tu3as !erkeban3an /an3 dinilai4 /an3 dikelo!okkan en'adi - sektor4 /aitu "
1& Sektor !ersonal social&
Haitu as!ek /an3 berhubun3an den3an kea!uan andiri bersosialisasi dan berinteraksi
den3an lin3kun3an&
2' Sektor 3erakan otor halus&
Haitu as!ek /an3 berhubun3an den3an kea!uan anak untuk en3aati sesuatu4
elakukan ke3iatan /an3 elibatkan 3erakan.3erakan tubuh tertentu /an3 dilakukan otot.
otot kecil teta!i eerlukan koordinasi /an3 cerat& Fontohn/a koordinasi ata4 tan3an4
eainkan4 en33unakan benda.benda kecil&
@& Sektor bahasa&
Haitu kea!uan untuk eberikan re5lek terhada! suara4 en3ikuti !erintah dan berbicara
s!ontan&
-& Sektor 3erakan otor kasar&
Haitu as!ek /an3 berhubun3an den3an !er3erakan dan sika! tubuh dan biasan/a eerlukan
tena3a karena dilakukan otot.otot besar& Fontohn/a duduk4 elo!at4 ber'alan4 dll&
Persiapan yang dilakukan saat akan melakukan tes Den!er&
;
1& #sahakan test !erkeban3an dilakukan !ada te!at /an3 tenan3 A tidak bisin34 dan
bersih&
2& Sediakan e'a tulis den3an kursin/a dan atras&
@& Forulir >en$er&
Suber4 ia3es&3oo3le&co
-& Men3ka'i ke3iatan anak /an3 eli!uti - sektor /an3 dinilai&
*& >ekat den3an anak&
)& Men'elaskan !ada oran3 tua bahwa >>S+ bukan test :M&
7& ;in3kun3an diatur su!a/a anak erasa n/aan dan aan selaa dilakukan test&
Alat ?alat yang digunakan &
;
1& Dulun3an benan3 wol erah (diaeter 10 c)
2& KisisAanik.anik
@& 10 buah kubus warna erah4 kunin34 hi'au4 biru 24* c B 24* c
-& Kerincin3 den3an 3a3an3 /an3 kecil
*& Botol kaca kecil den3an diaeter luban3 14* c
)& BelAloncen3 kecil
7& Bola tennis
8& 2ensil erah
,& Boneka kecil den3an botol susu
10& Fan3kir !lastic den3an 3a3an3 A !e3an3an
11& Kertas koson3
Pr$sedur yang harus dilakukan &
;
1& Sa!a oran3 tua A !en3asuh anak den3an raah&
2& Jelaskan aksud dan tu'uan test >>S+ !ada oran3 tua&
@& Buat kounikasi /an3 baik den3an anak&
-& 8itun3 uur anak dan buat 3aris uur&
. :nstruksi uu " catat naa anak4 tan33al lahir4 dan tan33al !eeriksaan !ada 5orulir&
. #ur anak dihitun3 den3an cara tan33al !eeriksaan dikuran3i tan33al lahir&
*& Bila anak lahir !reatur4 koreksi 5actor !reaturitas& #ntuk anak /an3 lahir lebih dari 2
in33u sebelu tan33al !erkiraan dan beruur kuran3 dari 2 tahun4 aka harus
dilakukan koreksi&
)& +arik 3aris uur dari atas ke bawah dan cantukan tan33al !eeriksaan !ada u'un3 atas
3aris uur& Forulir >en$er da!at di3unakan untuk bebera!a kali4 3unakan 3aris uur
den3an warna /an3 berbeda&
7& Sia!kan alat /an3 da!at di'an3kau anak4 beri anak bebera!a ainan dari kit sesuai den3an
a!a /an3 in3in ditestkan&
8& ;akukan tu3as !erkeban3an untuk tia! sektor !erkeban3an diulai dari sektor /an3
!alin3 udah dan diulai den3an tu3as !erkeban3an /an3 terletak disebelah kiri 3aris
uur4 keudian dilan'utkan sa!ai ke kanan 3aris uur&
. 2ada tia! sektor dilakukan inial @ tu3as !erkeban3an /an3 !alin3 dekat disebelah
kiri 3aris uur serta tia! tu3as !erkebana3an /an3 ditebus 3aris uur&
. Bila anak tidak a!u untuk elakukan salah satu u'i coba !ada lan3kah i (3a3al A
enolak A tidak ada kese!atan)4 lakukan u'i coba tabahan kesebelah kiri 3aris uur
!ada sektor /an3 saa sa!ai anak da!at =lulus= !ada @ tu3as !erkeban3an&
. Bila anak a!u elakukan salah satu tu3as !erkeban3an !ada lan3kah i4 lakukan
tu3as !erkeban3an tabahan kesebelah kanan 3aris uur !ada sektor /an3 saa
sa!ai anak "3a3al= !ada @ tu3as !erkeban3an&
,& Beri skor !enilaian dan catat !ada 5orulir >>S+&
Hal ? hal yang perlu diperhatikan
;
1& Selaa test berlan3sun34 aati !erilaku anak& A!akah ada !erilaku /an3 khas4
dibandin3kan anak lainn/a& Bila ada !erilaku /an3 khas tan/akan ke!ada oran3 tua A
!en3asuh anak4 a!akah !erilaku tersebut eru!akan !erilaku sehari.hari /an3 diiliki
anak tersebut&
2& bila test dilakukan sewaktu anak sakit4 erasa la!ar dll4 da!at eberikan !erilaku /an3
en3ahabat test&
@& Mulai den3an en/uruh anak elakukan /an3 udah untuk eberi rasa !erca/a diri
dan ke!uasan oran3 tua&
-& Meberikan !u'ian walau!un 3a3al elakukan&
*& Jan3an bertan/a /an3 en3arah ke 'awaban&
)& :nte!retasi harus di!ertiban3kan sebelu eberitahu oran3 tua bahwa test hasil
noral atau abnoral&
7& +idak !erlu ebahas setia! item !ada oran3 tua&
8& 2ada akhir test4 tan/alah oran3 tua a!akah !ena!ilan anak eru!akan kea!uan atau
!erilaku !ada waktu lain&
Penilaian
@,;
1& 2assed atau lulus (2A;)& Anak elakukan u'i coba den3an baik4 atau ibu A !en3asuh anak
eberi la!oran (te!at A da!at di!erca/a bahwa anak da!at elakukann/a)&
2& Failure atau 3a3al (FAD)& Anak tidak da!at elakukan u'i coba den3an baik atau ibu A
!en3asuh anak eberi la!oran (te!at) bahwa anak tidak da!at elakukann/a den3an
baik&
@& Ce5use atau enolak (CAM)& Anak enolak untuk elakukan u'i coba& 2enolakan da!at
dikuran3i den3an en3atakan ke!ada anak <a!a /an3 harus dilakukan=4 'ika tidak
enan/akan ke!ada anak a!akah da!at elakukann/a (u'i coba /an3 dila!orkan oleh
ibu A !en3asuh anak tidak diskor seba3ai !enolakan)&
-& B/ re!ort berarti no o!!ortunit/ (tidak ada kese!atan)& Anak tidak e!un/ai
kese!atan untuk elakukan u'i coba karena ada habatan& Skor ini han/a boleh di!akai
!ada u'i coba den3an tanda C&
>ala !elaksanaan skrinin3 den3an >>S+ ini4 uur anak !erlu diteta!kan terlebih
dahulu4 den3an en33unakan !atokan @0 hari untuk satu bulan dan 12 bulan untuk satu
tahun& Bila dala !erhitun3an uur kuran3 dari 1* hari dibulatkan ke bawah dan saa
den3an atau lebih dari 1* hari dibulatkan ke atas&
Perhitungan umur adalah sebagai berikut&
Misaln/a budi lahir !ada tan33al 2@ ei 1,,2 dari kehailan /an3 cuku! bulan dan tes
dilakukan !ada tan33al * oktober 1,,-4 aka !erhitun3ann/a seba3ai berikut"
1,,- 7 10 7 * (saat tes dilakukan)
1,,2 7 * 7 2@ (tan33al lahir budi)
.......................... .
2 7 - 7 12
#ur budi adalah 2 tahun - bulan 12 hari4 karena 12 hari lebih kecil dari 1* hari4 aka
dibulatkan ke bawah sehin33a uur budi adalah 2 tahun - bulan& Keudian di tarik 3aris
$ertical !ada 5orulir >>S+ /an3 eoton3 kotak 7 kotak tu3as !erkeban3an !ada ke
7 - sektor& +u3as 7 tu3as /an3 terletak di sebelah kiri 3aris itu4 !ada uun/a telah da!at
diker'akan oleh anak 7 anak seusia budi& A!abila budi 3a3al en3er'akan bebera!a tu3as
7 tu3as tersebut (F)4 aka berarti suatu keterlabatan !ada tu3as tersebut& Bila tu3as 7
tu3as /an3 3a3al diker'akan berada !ada kotak /an3 ter!oton3 oleh 3aris $ertical uur4
aka ini bukan suatu keterlabatan4 karena !ada control lebih lan'ut asih un3kin
terda!at !erkeban3an la3i& Be3itu !ula !ada kotak 7 kotak di sebelah kanan 3aris uur&
2ada u'un3 kotak sebelah kiri terda!at kode 7 kode C dan noor& Kalau terda!at kode C
aka tu3as !erkeban3an cuku! ditan/akan !ada oran3 tuan/a4 sedan3kan bila terda!at
kode noor aka tu3as !erkeban3an di tes sesuai !etun'uk dibalikn/a 5orulir&
Interpretasi penilaian indi!idual &
;
1& ;ebih (ad$anced)
Bilaana seoran3 anak lewat !ada u'i coba /an3 terletak di kanan 3aris uur4
din/atakan !erkeban3an anak lebih !ada u'i coba tersebut&
Suber4 htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5
2& (oral
Bila seoran3 anak 3a3al atau enolak elakukan tu3as !erkeban3an di sebelah kanan
3aris uur di kate3orikan seba3ai noral
Suber4 htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5
>eikian 'u3a bila anak lulus (2)4 3a3al (F) atau enolak (C) !ada tu3as !erkeban3an
diana 3aris uur terletak antara !ersentil 2* dan 7* E4 aka dikate3orikan seba3ai
noral&
Suber4 htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5
@& Faution A !erin3atan
Bila seoran3 anak 3a3al (F) atau enolak (C) tu3as !erkeban3an4 diana 3aris uur
terletak !ada atau anatara !ersentil 7* dan ,0 E&
Suber4 htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5
-& >ela/ A keterlabatan
Bila seoran3 anak 3a3al (F) atau enolak (C) elakukan u'i coba /an3 terletak len3ka!
disebelah kiri 3aris uur&
Suber4 htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5
*& (o o!!ortunit/ A tidak ada kese!atan&
2ada tu3as !erkeban3an /an3 berdasarkan la!oran4 oran3 tua ela!orkan bahwa
anakn/a tidak ada kese!atan untuk elakukan tu3as !erkeban3an tersebut& 8asil ini
tidak diasukkan dala en3abil kesi!ulan&
Suber4 htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5
Hasil- hasil Penilaian &
;
1& (oral
. Bila tidak ada keterlabatan dan atau !alin3 ban/ak satu caution&
. ;akukan ulan3an !ada kontrol berikutn/a&
2& Sus!ect A di du3a
. Bila dida!atkan L 2 caution dan A atau L 1 keterlabatan&
. ;akukan u'i ulan3 dala 1 7 2 in33u4 sabil elatih keterlabatann/a&
@& #ntestable A tidak da!at diu'i
. Bila ada skor enolak !ada L 1 u'i coba tertelak disebelah kiri 3aris uur atau enolak
!ada N 1 u'i coba /an3 ditebus 3aris uur !ada daerah 7*7,0E&
. ;akukan u'i ulan3 dala 1 7 2 in33u&
Da#tar Pustaka
1& Cudol!h4 AM& Buku a'ar !ediatric Cudol!h& Jakarta " 2enerbit ?DF J 200)& 8al @.
28*&
2& ?5endi F4 Makh5udli& Ke!erawatan kesehatan kounitas teori dan !raktik dala
ke!erawatan& Jakarta" Saleba Medika4 200,&
@& Baratawid'a'a4 Karnen Darna4 Cen33anis :ris& :unolo3i dasar& ?disi G:::& Jakarta"
Balai 2enerbit FK #:J 200,4 **,.)1,&
-& >e!aeteen Kesehatan C:& Buku kesehatan ibu dan anak& >e!arteen Kesehatan C:
dan Ja!an :nternational Foo!eration A3enc/4 Jakarta 200,&
*& Barasi M?& At a 3lance :lu 3i9i& Jakarta" 2enerbit ?rlan33aJ 2007&h& 8.11&
)& Fatah SKM& Di9i usia lan'ut& Jakarta " 2enerbit ?rlan33aJ 2010&h& @).*0&
7& Soet'inin3sih4 Canuh (D& +ubuh keban3 anak& 1
th
ed& Jakarta" ?DFJ1,,*&!O
8& >en$er >e$elo!ent Screenin3 +est ::4 di unduh dari
htt!"AAis/ro/hanat/&5iles&word!ress&coA2010A08Addst.ii&!d5 tan33al 1* Januari 2012&
,&