Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Ekonomi Rumah Tangga (ERT)


Tarikh : 20 Februari 2013
Masa : 9.00 pagi - 9.40 pagi (40 minit)
Tingkatan : 4 Bestari
Bilangan pelajar : 25 orang
Tajuk pelajaran : Bab 15- Keluarga dan Komuniti
Subtajuk : Perhubungan keluarga dan komuniti.
Objektif umum : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami
tentang perhubungan keluarga dan komuniti.
Hasil pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. menyatakan jenis komunikasi tanpa merujuk buku teks.
2. menerangkan sekurang-kurangnya 4 daripada 8 fungsi
komunikasi dengan tepat.
Nilai murni : a) Bersopan santun
b) Berbudi bahasa
c) Keikhlasan
Alat bantu mengajar : a) Marker pen
b) Buku teks
c) Nota berpandu
d) Komputer riba
e) Lembaran kerja
f) Slaid power pointBahan rujukan : Wong Siew Foong, Fatimah Jailani, Vickneswary Sithamparappilai
(2002). KBSM: Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 4. Johor,
Zeti Enterprise.
Slideshare.net (2013). Peranan Komunikasi dalam Kehidupan
Manusia. Diperoleh pada Mac 27, 2013 daripada
http://www.slideshare.net/pramithasari27/peranan-komunikasi-
dalam-kehidupan-manusia-15925217#btnNext
blogspot.com (2013). Fungsi Komunikasi. Diperoleh pada Mac 27,
2013 daripada
http://manajemenkomunikasi.blogspot.com/2010/02/fungsi-
komunikasi.html
blogspot.com (2013). Mengapa Kita Berkomunikasi. Diperoleh pada
Mac 27, 2013 daripada
http://www.coremap.or.id/downloads/Mengapa_Kita_Berkomun
ikasi.pdf

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari maksud komuniti dan proses
komunikasi pada pelajaran yang lepas.

Cara penyampaian :
Set induksi : 9.00-9.03 pagi (3 minit)
1. Guru menunjukkan gambar dua orang pakar motivasi kepada murid.
2. Guru bertanya kepada murid.
a) Siapakah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut?
b) Bagaimanakah cara mereka menyampaikan motivasi kepada pendengar?
3. Guru mengaitkan persoalan dengan pembelajaran pada hari ini.
4. Guru menyatakan hasil pembelajaran dan kepentingan topik yang akan diajar.


Fasa Isi Pelajaran Hasil
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Langkah 1
9.03-9.15
pagi
(12 minit)
Jenis komunikasi:
1. Antara individu
2. Awam
3. Massa
menyatakan
jenis
komunikasi
tanpa merujuk
buku teks
Guru
mengedarkan
nota berpandu
kepada murid.

Guru
menerangkan 3
jenis komunikasi
berpandukan
slaid yang
dipaparkan.
Guru menyoal
murid.
Penilaian
berterusan:
a) Apakah jenis
komunikasi yang
telah kamu
pelajari sebentar
tadi?
b) Apakah jenis
komunikasi
paling efisyen?
Nyatakan sebab
anda.
Murid mengisi
jawapan dalam
nota berpandu
berdasarkan tajuk
yang diajar.
Murid melihat
slaid dan
mendengar
penerangan guru.


Murid menjawab
soalan yang
diajukan guru.
Strategi :
penerangan, soal
jawab

KBKK :
menjana idea

ABM :
slaid power
point, buku teks,
buku rujukan,
nota berpandu

Nilai :
bersopan santun
Langkah 2
9.15-9.35
pagi
(20 minit)
Fungsi
komunikasi:
1. memberi
maklumat
2. mendidik
3. memujuk
mengenal pasti
sekurang-
kurangnya 4
fungsi
komunikasi
dengan tepat
Guru
menerangkan
fungsi
komunikasi
kepada murid.
Guru bertanya
Murid mendengar
penerangan guru
dan mencatat
nota.
Murid menjawab
pertanyaan guru.
Strategi :
penerangan,
perbincangan
berkumpulan,
kuiz

4. menghibur
5. proses
sosialisasi
6. perkembangan
bahasa
7. perkembangan
personaliti
8. perkembangan
intelek
kepada murid.
Penilaian
berterusan:
Apakah fungsi
komunikasi yang
telah dipelajari?
Guru
membahagikan
murid kepada 2
kumpulan.
Guru meminta
setiap kumpulan
untuk menjawab
kuiz yang
diberikan.
( Lampiran 1)


Murid
membentuk
kumpulan
masing-masing.
Murid menjawab
soalan yang
diberikan guru.

KBKK :
mengaplikasi
idea

ABM :
slaid power
point, lampiran
soalan, marker

Nilai :
keikhlasan,
berhemah

Kesimpulan: 9.35-9.38 pagi (3 minit)
1. Guru meminta seorang pelajar membuat kesimpulan daripada pembelajaran pada hari ini.
2. Guru membuat kesimpulan keseluruhan.

Tugasan : 9.38-9.40 pagi (2 minit)
1. Guru meminta murid menyiapkan soalan yang diedarkan dan hantar pada minggu hadapan.
Rujuk lampiran 2.

LAMPIRAN 1
1. Puan Amalina merancang untuk melancong ke Bandung selepas melihat iklan di
pelancongan tersebut. Nyatakan fungsi komunikasi berdasarkan situasi di atas.
2. Apakah jenis komunikasi di bawah.

3. Terangkan jenis komukasi di bawah.

4. Terangkan fungsi komunikasi memberi maklumat beserta dengan contoh.
5. Nyatakan jenis komunikasi di bawah.

6. Ibu menyuruh adik membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan. Berdasarkan
situasi di atas, apakah fungsi komunikasi tersebut.
LAMPIRAN 2 ( TUGASAN )

Nama :_______________________________________________
Kelas :_______________________________________________
Tarikh :______________________________________________
Tajuk Pelajaran : BAB 15 - Keluarga Dan Komuniti

1. Nyatakan jenis komunikasi pada gambar rajah di bawah.

----------------------------


---------------------------


--------------------------------


--------------------------------

2. Terangkan 4 fungsi komunikasi beserta contoh.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

KPD 3026
PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

MAKRO PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN-KELUARGA
DAN KOMUNITINAMA : JUWAINA BINTI JUSOH
NO MATRIK : D20101038325
SEMESTER/ SESI : 6 SESI 2012/2013
PROGRAM : ISMP EKONOMI RUMAH TANGGA (AT07)
FAKULTI : PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL
NAMA PENSYARAH : PN. SURIANI BINTI MOHAMED