Anda di halaman 1dari 1

Senin, 20 Mei 2014

Hal : Lamaran Pekerjaan


Kepada Yth.
TS dr. Rudi Haryono
di tempat
Dengan hormat,
Melalui urat lamaran pekerjaan ini, aya mengajukan diri e!agai dokter umum yang
!ertuga di Klinik "tetika TS di daerah Le!ak #ulu.
Mengenai data diri aya, eperti !erikut:
$ama : Sel%i &nnia
TTL :'( )uli '((*
)eni Kelamin: Perempuan
Pendidikan &khir : Luluan Dokter +mum dari ,K Triakti - )akarta Tahun .*'/
&lamat : )l. Krakatau ka%. 0/*, #ukit $ua 1ndah, 2iputat, Tangerang Selatan
HP3 "mail : *045'6''4''* 3 el%ianniameldi7yahoo.8om
Statu Perka9inan : #elum menikah
Saat ini aya !ekerja di klinik:klinik umum ;.6 jam< tidak tetap, dan edang dalam
proe untuk !ekerja di e!uah rumah akit ;namun jad9al !elum ditentukan, dapat
di!i8arakan<.
Mohon jika diperlukan 2= lengkap3 pa>oto3 lampiran erti>ikat dan lain:lain, untuk
diin>ormaikan ke email aya ;el%ianniameldi7yahoo.8om<. Saya memiliki kondii
keehatan yang !aik.
#ear harapan aya untuk di!eri keempatan 9a9an8ara, dan dapat menjelakan le!ih
mendalam mengenai diri aya, erta mengetahui le!ih !anyak mengenai dekripi
pekerjaan di klinik anda.
Demikian aya ampaikan, terima kaih ata perhatiannya.
Hormat aya,
dr. Sel%i &nnia

Anda mungkin juga menyukai